Postanowienia ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usługi dostępu do rachunku bankowego przez internet w systemie IB dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żorach określa szczegółowe zasady świadczenia usług bankowych w zakresie elektronicznego instrumentu płatniczego internetowej obsługi rachunków dla Klientów Banku Spółdzielczego w Żorach. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1. Bank, BS Bank Spółdzielczy w Żorach i jego placówki, 2. Data realizacji/wykonania wskazana przez Klienta data, w której złożona przez niego dyspozycja ma zostać zrealizowana, 3. Dni robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 4. Kanały dostępu - sposób komunikacji z Bankiem: 5. www dostęp do Rachunku poprzez sieć Internet za pośrednictwem komputera - umożliwiający Posiadaczowi rachunku składanie dyspozycji dotyczących rachunku oraz dostęp do informacji i usług bankowych, 6. Saldo środki bieżące rachunku (bez uwzględnienia kredytu) 7. Limit saldo bieżące rachunku powiększone o nie wykorzystany kredyt w rachunku, 8. Posiadacz rachunku (Użytkownik, Klient) - osoby fizyczne, firmy, rolnicy posiadający Rachunek i zawierający Umowę o usługę IB w Banku Spółdzielczym w Żorach, Ograniczenie: do obsługi danego rachunku przydzielony może być tylko jeden login. 9. Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U.Nr 72 z 2002r., poz. 665 z późniejszymi zmianami.) 10. Rachunek: a) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) prowadzony przez Bank dla Posiadaczy rachunku w PLN, b) rachunek bieżący (RB) prowadzony przez Bank dla Posiadaczy rachunku w PLN, c) rachunek typu a'vista prowadzony przez Bank dla Posiadaczy rachunku w PLN, d) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) prowadzony przez Bank dla Posiadaczy rachunku w walucie obcej (EUR, USD, GBP), e) rachunek oszczędnościowy lokata, prowadzony przez Bank dla Posiadaczy rachunku w PLN, f) rachunek oszczędnościowy lokata, prowadzony przez Bank dla Posiadaczy rachunku w walucie obcej (EUR, USD, GBP), g) rachunek kredytu (oprócz kredytu odnawialnego) prowadzony przez Bank dla Posiadaczy rachunku w PLN, 11. Regulamin - Regulamin świadczenia usługi dostępu do rachunku bankowego przez system IB dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żorach, 12. Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz przedsiębiorca mający siedzibę w kraju zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002r. Prawo Dewizowe (Dz.U. nr 141 poz.1178 ze zmianami), 13. Saldo debetowe niedopuszczalne saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan środków pieniężnych z uwzględnieniem odpowiednio przyznanego kredytu w rachunku lub debetu dopuszczalnego, 14. System oznacza współpracujące ze sobą oprogramowanie dedykowane do obsługi Rachunków, 15. IB system Internetowego Rachunku w Banku Spółdzielczym w Żorach umożliwiający dostęp do Rachunku poprzez Internet,

2 16. Środki dostępu/zabezpieczeń: Certyfikat banku dla sesji SSL/TLS elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby- jest identyfikowany kodem (odciskiem palca), na którego podstawie klient może zweryfikować autentyczność certyfikatu banku. Ma na celu potwierdzić tożsamość oraz zautoryzować dostęp do usługi IB w protokole SSL. Szyfrowanie transmisji danych połączenie z serwerem IB szyfrowane protokołem SSL3/TLS1z kluczem sesyjnym 128 bitów (nie jest obsługiwany protokół SSL2). Podpis elektroniczny dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny Certyfikat klienta (klucz publiczny)- elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby jest zapisany w formacie x509, PKCS11 i jest przechowywany w bazie na serwerze w banku Klucz prywatny klieta / podpis cyfrowy. Klucz generowany algorytmem DSA z kluczem 1024 bitów i funkcją haszującą SHA1 (160 bitów) Kod PIN - osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służącego do autoryzacji i identyfikacji. Składa się z czterech cyfr. Trzecia błędna próba wprowadzenia numeru PIN przy uwierzytelnianiu powoduje zablokowanie klucza sprzętowego uniemożliwiając użycie klucza prywatnego (wykonania podpisu elektronicznego). Klucz sprzętowy wydany przez bank w postaci wtyczki USB, na którym został zapisany cyfrowy klucz prywatny klienta. Dostęp do klucza prywatnego klienta zabezpieczony jest czterocyfrowym kodem PIN klucz prywatny zabezpieczony przed kopiowaniem. Dyskietka z kluczem prywatnym dyskietka 3,5' z zapisanym, cyfrowym kluczem prywatnym klienta, zabezpieczonym czterocyfrowym kodem PIN klucz prywatny niezabezpieczony przed kopiowaniem. Inny nośnik elektroniczny danych inny dostępny nośnik, akceptowany przez Bank i Posiadacza rachunku na którym jest możliwe zapisanie cyfrowego klucza prywatnego Karta rejestracji do systemu IB karta zawierająca login, hasła dostępu do programu IB oraz kod PIN do klucza sprzętowego, Login (Identyfikator) - nadawana przez Bank nazwa służąca do identyfikacji Posiadacza rachunku (niepowtarzalny ciąg liter oraz cyfr), Hasło do logowania - osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służącego do autoryzacji i identyfikacji. Składa się z czterech cyfr. Trzecia błędna próba wprowadzenia hasła powoduje zablokowanie dostępu do IB. Hasło aktywacji - osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służącego do jednorazowej aktywacji dostępu do IBidentyfikacji. Składa się z ośmiu cyfr. 17. Taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Żorach, 18. Umowa Rachunku - umowa rachunku bankowego, 19. Umowa umowa o świadczenie usług dostępu do rachunku bankowego przez system IB w BS w Żorach, 20. Ustawa - Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169 poz.1385 z dnia r. z późniejszymi zmianami), 21. Ustawa o podpisie elektronicznym - Ustawa z dnia roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130 poz.1450 z późniejszymi zmianami) 22. Zlecenie, Operacja polecenie przelewu na podstawie dyspozycji Klienta za pośrednictwem Systemu IB w BS w Żorach. Bank świadczy usługę IB Rezydentom. 3 Złożenie Wniosku i zawarcie Umowy Posiadacz rachunku zainteresowany udostępnieniem usługi IB składa Wniosek o udostępnienie usługi dostępu do rachunku bankowego przez system IB w Banku Spółdzielczym w Żorach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w jednostce Banku prowadzącej jego Rachunek. 2. Podstawą zawarcia Umowy o świadczenie usług dostępu do rachunku bankowego przez system IB w Banku Spółdzielczym w Żorach, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku oraz podjęcie pozytywnej decyzji przez Bank.

3 5 1. Bank podejmuje decyzję o udostępnieniu usługi IB, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku. 2. Bank może odmówić udostępnienia usługi IB, o czym poinformuje podmiot składający wniosek w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku bez podania przyczyny Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez Posiadacza rachunku oraz Bank. 2. Podpisanie Umowy przez Posiadacza rachunku następuje w obecności pracownika Banku, bądź osoby do tego upoważnionej. 3. Podpisując Umowę, Posiadacz rachunku zgadza się na wszelkie formy kontaktu z Bankiem w formie elektronicznej, jako wiążące pod względem prawnym, o ile dokonana została właściwa weryfikacja podmiotu jako uprawnionego do składania oświadczeń woli. Dysponowanie rachunkiem za pośrednictwem Systemu 7 1. Posiadacz rachunku może dysponować rachunkiem, za pomocą kanałów dostępu, z określonego numeru IP (w przypadku dostępu do sieci internet z połączenia o stałym numerze IP), lub numeru nieokreślonego (dostęp do sieci internet z połączenia o numerze IP dynamicznym zmiennym), wyłącznie do wysokości dostępnego limitu. 2. Posiadacz rachunku może dysponować rachunkiem 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z wykluczeniem czasu potrzebnego do wykonania aktualizacji oprogramowania, konserwacji sprzętu lub usunięcia powstałej awarii. Złożone dyspozycje będą księgowane przez Bank na rachunku Posiadacza oraz wysyłane do banku odbiorcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1650 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zlecenia złożone po godz bądź w dni ustawowo wolne od pracy, zaksięgowane oraz przesłane będą do banku odbiorcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zlecenia. 3. Każda wygenerowana dyspozycja obciąży saldo oraz limit rachunku z którego będzie wykonywana. 4. Posiadacz rachunku zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane dyspozycje dotyczące posiadanego rachunku, są prawidłowe i zgodne z jego intencją. 5. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić odpowiednią wysokość środków na rachunku pozwalającą na zrealizowanie złożonej dyspozycji oraz pokrycie należnych Bankowi prowizji i opłat. Bank może odmówić wykonania dyspozycji Posiadacza rachunku w przypadku, gdy jej kwota wraz z należnymi Bankowi prowizjami i opłatami przekracza dostępne na rachunku środki. 6. W przypadku złożenia zlecenia stałego lub dyspozycji z datą przyszłą Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia środków na realizację dyspozycji w dniu poprzedzającym jego realizację. W przypadku braku na rachunku środków pieniężnych wystarczających do wykonania dyspozycji z datą przyszłą łącznie z należnymi opłatami i prowizjami Bank może odmówić wykonania dyspozycji. 7. W sytuacji braku środków na rachunku na pokrycie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Banku, Bank może dochodzić zaspokojenia roszczeń w trybie postępowania egzekucyjnego na podstawie oświadczenia Posiadacza rachunku o poddaniu się egzekucji złożonego zgodnie z art. 97 Prawa bankowego złożonego do umowy rachunku. 8. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane dyspozycje z powodu: 1. braku wystarczających środków na rachunku, 2. wykorzystania lub przekroczenia dostępnego limitu. 9. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe nie mogą być wykorzystywane przez ich Posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za wyjątkiem płatności wobec budżetu Państwa. 10. W celu dysponowania rachunkiem za pośrednictwem kanałów dostępu konieczne jest użycie odpowiednio: Identyfikatora (Loginu), hasła dostępu, klucza prywatnego oraz numeru PIN zabezpieczającego dostęp do klucza. 11. Trzecie z rzędu błędne wprowadzenie hasła dostępu, numeru PIN spowoduje czasowe zablokowanie dostępu do systemu IB w Banku Spółdzielczym w Żorach. 12. Posiadacz rachunku ostatecznie potwierdza składaną dyspozycję za pomocą podpisu elektronicznego kluczem prywatnym. 13. Wszelkie dyspozycje złożone w formie elektronicznej przez osobę, która została prawidłowo zweryfikowana, traktowane są jako dyspozycje osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli. 14. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku, jeżeli jest ona sprzeczna z przepisami prawa, zawiera błędy lub jest niekompletna. 15. Bank jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o odmowie lub braku możliwości wykonania zleconej operacji z przyczyn niezależnych od banku poprzez informację w formie elektronicznej ( ), lub telefonicznie.

4 8 1. Posiadacz rachunku składający dyspozycję ponosi odpowiedzialność za zgodność składanych dyspozycji z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Posiadacz rachunku składając dyspozycję wypłaty z Rachunku w formie przelewu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z podania błędnych danych beneficjenta lub kwoty Zlecenia. 3. Posiadacz rachunku składający dyspozycję założenia lokaty terminowej ponosi odpowiedzialność za zgodność składanych dyspozycji z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Tryb postępowania reklamacyjnego 9 1. Posiadacz rachunku jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać prawidłowość poleceń przelewu dokonywanych za pośrednictwem systemu IB w Banku Spółdzileczym w Żorach i skontaktować się z Bankiem w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie. 2. Reklamacje związane z nieprawidłowościami zgłaszane są przez Posiadacza rachunku w formie pisemnej w Banku nie później jednak niż 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji. 3. Rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Posiadacza rachunku następuje w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania. Zabezpieczenie dostępu do Rachunku Posiadacz rachunku uzyskuje dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów dostępu po dokonaniu ich aktywacji. 2. Posiadacz rachunku otrzymuje od Banku: niepowtarzalny Identyfikator (Login), czteroznakowe Hasło do logowania, ośmioznakowe, jednorazowe Hasło aktywacyjne, czteroznakowy nr PIN, umożliwiający użycie klucza prywatnego do podpisu elektronicznego, Klucz prywatny, umożliwiający wykonanie podpisu elektronicznego, nośnik z Kluczem prywatnym: klucz sprzętowy uniemożliwiający przechwycenie Klucza prywatnego, lub dyskietka 3,5' niezabezpieczona przed przechwyceniem Klucza prywatnego. Ww. zabezpieczenia są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Po dokonaniu aktywacji (pierwszego logowania) posiadacz jest zobowiązany do zmiany Hasła logowania. Hasło to nie może być ujawniane. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia Identyfikatora, Hasła dostępu, PINu oraz Klucza prywatnego przez osoby trzecie. 11 Bank ma prawo zablokowania dostępu do rachunku w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującymi Realizacja zleceń składanych za pośrednictwem kanałów dostępu wymaga jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej przy użyciu właściwych dla kanału dostępu Identyfikatora, Hasła logowania, PINu oraz Klucza prywatnego. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do jej autentyczności lub zgodności z przepisami. 13 Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Banku względy, Bank może czasowo ograniczyć dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Bank nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności rachunku.

5 Informacje o saldach i operacjach Bank informuje Posiadacza rachunku o aktualnym saldzie rachunku oraz o operacjach dokonanych na rachunku w trybie elektronicznym określonym w Umowie. 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, co do informacji, o których mowa w ust.1, Klient obowiązany jest skontaktować się w tej sprawie z Bankiem prowadzącym Rachunek w terminie 14 dni od dnia powstania niezgodności. Opłaty i prowizje Za czynności związane z udostępnieniem i funkcjonowaniem systemu IB Bank pobiera należne opłaty i prowizje w oparciu o aktualnie obowiązującą Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe. 2. Bank pobiera opłaty i prowizje: - w dniu realizacji Zlecenia, - cyklicznie na koniec ustalonego okresu, - za usługi dodatkowe po realizacji usług. 16 Posiadacz rachunku w zawartej z Bankiem umowie upoważnia Bank do obciążania Rachunku należnymi opłatami i prowizjami w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe. 17 Posiadacz rachunku może zapoznać się z aktualnie obowiązującymi opłatami i prowizjami oraz stawkami oprocentowania w placówce Banku oraz korzystając ze strony internetowej Banku Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości lub wprowadzenia nowych prowizji i opłat w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek: zmiany ponoszonych przez Bank kosztów energii i usług telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje i usług z których korzysta Bank, wzrost stałych kosztów działalności banku jak np. podatki od nieruchomości, obowiązkowe obciążenie publiczno-prawne, opłat związanych z czynszami itp. zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 2. O zmianie opłat i prowizji Bank powiadamia Klienta w sposób przyjęty w umowie rachunku bankowego. 3. W przypadku podwyższenia opłat i prowizji klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie opłat i prowizji. Jeśli w tym terminie Klient nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji, zmianę uważa się za przyjętą. Złożenie oświadczenia Klienta o braku akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, dokonanym z dniem złożenia oświadczenia. Zakres odpowiedzialności. 19 Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu Bank ponosi odpowiedzialność za terminowe (tzn. zgodne z terminem wskazanym przez Klienta i zgodne z treścią Zlecenia) wykonanie Zlecenia Posiadacza Rachunku na zasadach ogólnych Bank nie odpowiada za: 1. wady transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezależnych od Banku, 2. opóźnienia wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, powstałe z przyczyn niezależnych od Banku, 3. straty spowodowane działaniem siły wyższej, 4. straty spowodowane decyzjami organów władzy publicznej. 2. W szczególności Bank nie odpowiada za niezrealizowane Zlecenia, w przypadku: 1. stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dysponowaniem Rachunkiem, 2. braku pełnych danych w złożonym Zleceniu,

6 3. braku środków na rachunku, 4. zakazu wykonywania wypłat z Rachunku Klienta wydanego przez prokuratora, sąd lub zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny. 21 Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności w przypadku otrzymania od Posiadacza rachunku nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczących w szczególności nazwy beneficjenta, jego numeru rachunku lub nazwy. 22 Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane płatności, jeżeli strona trzecia odmówi ich akceptacji. 23 Posiadacz rachunku ma obowiązek zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych: 1. Indentyfikatora (Loginu), 2. Haseł dostępu, 3. numeru PINu, 4. klucza sprzętowego, dyskietki, innego nośnika danych elektronicznych zawierającego klucz prywatny, 5. Klucza prywatnego Posiadacz rachunku może zmieniać hasło dostępu z dowolną częstotliwością. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, zaleca się zmianę hasła co najmniej raz w miesiącu Posiadacz rachunku ponosi wszelkie skutki będące następstwem użycia przez osoby nieuprawnione nośnika danych zawierającego Klucz prywatny, odpowiednio prawidłowych: Identyfikatora, haseł dostępu i PINu 2. Posiadacz rachunku odpowiada w szczególności za szkody spowodowane: 1) niekompletnym lub błędnym przekazaniem danych niezbędnych do zawarcia Umowy, 2) użytkowaniem przez nieuprawnione osoby środkami dostępu. 3. W przypadku utraty środków dostępu Posiadacz rachunku zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Banku w formie pisemnej lub telefonicznej. 4. Za zablokowanie/odblokowanie dostępu do Rachunku, wydanie nowych: Haseł dostępu, PINu, Klucza prywatnego, nośnika danych zawierającego Klucz prywatny, Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe. Bieżąca eksploatacja i nadzór nad pracą Systemu Zalogowanie do systemu wymaga uruchomienia strony logowania, następnie podania poprawnego Identyfikatora, oraz hasła do logowania. 2. Identyfikator oraz hasło potwierdzane są Kluczem prywatnym Użytkownika zabezpieczonym kodem PIN i umieszczonym na zapisywalnym nośniku danych. 3. Wszelkie modyfikacje powodujące w następstwie zmiany stanów księgowych sald rachunków obsługiwanych przez system IB, wymagają potwierdzenia ich wykonania poprzez użycie podpisu elektronicznego Kluczem prywatnym Użytkownika systemu IB Konsultacje dla Klientów w zakresie obsługi systemu IB w Banku Spółdzielczym w Żorach - od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do Telefonicznie przyjmowane są również zgłoszenia Klientów dotyczące awarii Systemu. 3. Posiadacz rachunku ma możliwość zgłaszania nieprawidłowości związanych z działaniem systemu także poprzez drogę elektroniczną. 4. Bank niezwłocznie podejmuje działania związane z obsługą błędów zgłaszanych przez Klientów.

7 Zawieszenie, rozwiązanie Umowy Bank ma prawo zawieszenia Posiadaczowi dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem Systemu w przypadku: 1. zgłoszenia przez Posiadacza reklamacji dotyczącej realizacji Zlecenia, jeżeli reklamacja jest efektem niewłaściwego działania Systemu, 2. zgłoszenia przez Posiadacza podejrzenia o korzystanie z Systemu przez osoby nieuprawnione. 2. Ponowne umożliwienie Posiadaczowi korzystania z usług nastąpi po wyjaśnieniu i usunięciu przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i Rozwiązanie Umowy przez Posiadacza rachunku może nastąpić w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. 2. Rozwiązując Umowę, Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w jednostce Banku prowadzącej jego Rachunek pisemną dyspozycję rozwiązania Umowy W przypadku śmierci Posiadacza rachunku Umowa ulega rozwiązaniu w momencie uzyskania takiej informacji przez Bank. 2. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązania Umowy Rachunku Bank może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności, gdy Posiadacz rachunku: 1. naruszył warunki Umowy, Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa względnie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub innego czynu prowadzącego do utraty zaufania Banku do Posiadacza rachunku, 2. nie uregulował zobowiązań wobec Banku, 3. udzielił informacji niezgodnych z prawdą, związanych z otwieraniem i prowadzeniem Rachunku i/lub przy zawieraniu Umowy, 4. przedłożył w Banku fałszywe dokumenty lub dokumenty poświadczające nieprawdę, 5. nie dokonał wpłaty na Rachunek przez okres 3 miesięcy od dnia otwarcia Rachunku 6. naruszył postanowienia umowy kredytu związanego z prowadzeniem Rachunku. 2. Wypowiedzenie Umowy przez Bank wymaga formy pisemnej i jest przesyłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. 3. Wypowiedzenie Umowy przez Bank może nastąpić w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. Postanowienia końcowe 32 1.W przypadku dokonania zmian w regulaminie, bank zawiadamia o tym klienta poprzez doręczenie informacji o zmianach w trybie właściwym dla umowy rachunku bankowego. Zmienione postanowienia obowiązują strony umowy od daty wprowadzenia zmiany, z zastrzeżeniem ust Klient nie wyrażający zgody na zmianę postanowień regulaminu może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej. Po upływie tego terminu brak pisemnego oświadczenia woli Klienta o rozwiązaniu Umowy uważa się za wyrażenie zgody na zmianę. 33 Podpisując Umowę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002r. poz.926 z późniejszymi zmianami). Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Posiadacz Rachunku oświadcza, że niniejszą zgodę i upoważnienie udzielił dobrowolnie oraz został poinformowany o prawie wglądu i poprawiania danych osobowych, a także o miejscu ich przechowywania i celu zbierania tych danych.

8 34 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Uchwała wchodzi w życie z dniem r.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie i umowach produktowych określenia oznaczają: 1) Autospłata Polecenie Zapłaty, w którym Odbiorcą jest Operator,

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria, zwaną dalej SKOK lub Kasą usługi bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. oddział Lion s Banku w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo