Regulamin rachunków Xelion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunków Xelion"

Transkrypt

1 Regulamin rachunków Xelion

2 OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. RACHUNKÓW WKŁADÓW OSZCZDNOCIOWYCH XELION REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsze Warunki okrelaj prawa i obowizki stron Umowy o prowadzenie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. rachunków wkładów oszczdnociowych w złotych i w walutach wymienialnych dystrybuowanych i obsługiwanych za porednictwem Doradcy Finansowego i Xelion. Stosuje si je łcznie z postanowieniami regulaminów okrelajcych zasady prowadzenia poszczególnych rodzajów rachunków oraz regulaminami wykonywania operacji na tych rachunkach. 2. Niniejsze Warunki stosuje si o ile postanowienia regulaminów okrelajcych warunki otwierania i prowadzenia poszczególnych rodzajów rachunków wkładów oszczdnociowych lub postanowienia Umowy nie stanowi inaczej. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach oraz w regulaminach okrelajcych zasady prowadzenia poszczególnych rodzajów rachunków wkładów oszczdnociowych, o których mowa w ust. 1, maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i Prawa dewizowego. 4. Pierwszym rachunkiem wkładu oszczdnociowego otwieranym za porednictwem Doradcy Finansowego i Xelion jest konto Xelion. 5. Bank otwiera i prowadzi rachunki wkładów oszczdnociowych, dystrybuowane i obsługiwane za porednictwem Doradcy Finansowego i Xelion na rzecz osób posiadajcych konto Xelion. 2. Przez uyte w niniejszych Warunkach okrelenia naley rozumie: 1) Bank - Bank Polska Kasa Opieki S.A., 2) beneficjent osoba, na rzecz której jest dokonywana wypłata bezgotówkowa z rachunku bankowego, 3) Doradca Finansowy - osoba fizyczna, prowadzca działalno gospodarcz bdca przedstawicielem Xelion wskazana przez Posiadacza rachunku Xelion w Owiadczeniu o ustanowieniu Doradców Finansowych, odpowiedzialna za kontakty z Posiadaczem rachunku Xelion oraz Konsultant Finansowy, 4) dni robocze wszystkie dni oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, 5) jednostka Banku - oddział lub filia Banku na terenie kraju, 6) karta IKM - Identyfikacyjna Karta Magnetyczna wydana przez Bank słuca do identyfikacji jej posiadacza oraz potwierdzenia jego uprawnie do dysponowania wszystkimi rodzajami rachunków Xelion prowadzonych lub otwieranych w przyszłoci w Banku na jego rzecz oraz rachunków Xelion prowadzonych w Banku na rzecz innej osoby, do których zostało mu udzielone pełnomocnictwo; posłuenie si kart IKM wymaga uycia PIN do karty IKM, 7) karta kodów jednorazowych - lista 40 jednorazowych, szeciocyfrowych kodów słucych do uzyskiwania informacji i składania zlece we wszystkich Serwisach (z wyłczeniem XelionSMS), 8) Klient osoba fizyczna majca pełn zdolno do czynnoci prawnych, 9) Konsultant Finansowy- osoba fizyczna bdca przedstawicielem Xelion wskazana przez Posiadacza rachunku Xelion w Owiadczeniu o ustanowieniu Doradców Finansowych, odpowiedzialna za kontakty z Posiadaczem rachunku Xelion, 10) konsultant TeleXelion pracownik Banku obsługujcy Posiadaczy konta Xelion korzystajcych z TeleXelion, 11) konto Xelion rachunek oszczdnociowo-rozliczeniowy w złotych, 12) limit dzienny - maksymalna kwota, jaka moe by przelana za porednictwem Serwisu z rachunków Xelion Posiadacza rachunku Xelion w cigu jednego dnia (nie obejmuje przelewów zdefiniowanych, przelewów cyklicznych oraz przelewów na rachunki Xelion Posiadacza rachunku Xelion), 13) limit miesiczny - maksymalna kwota, jaka moe by przelana za porednictwem Serwisu z rachunków Xelion Posiadacza rachunku Xelion w cigu jednego miesica kalendarzowego (nie obejmuje przelewów na rachunki Xelion Posiadacza rachunku Xelion), 14) nierezydent - osoba fizyczna majca miejsce zamieszkania za granic, 15) numer klienta - numer Posiadacza rachunku Xelion lub pełnomocnika w bazie adresowej Banku, słucy do jego identyfikacji, 16) pełnomocnik - osoba posiadajca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Xelion, udzielone przez Posiadacza rachunku Xelion, 17) PIN do karty IKM osobisty numer identyfikacyjny - kod cyfrowy przypisany do karty IKM, 18) PIN do Serwisu - kod cyfrowy, który wraz z numerem klienta słuy do potwierdzania jego uprawnie do uzyskiwania informacji i składania zlece w Serwisie, 19) Posiadacz karty IKM - Posiadacz rachunku Xelion lub pełnomocnik rodzajowy, któremu Bank wydał kart IKM, 20) Posiadacz rachunku Xelion - osoba fizyczna majca pełn zdolno do czynnoci prawnych, na rzecz której Bank prowadzi rachunek Xelion; w przypadku rachunku wspólnego Xelion - kady ze współposiadaczy, 21) przelew cykliczny - przelew o stałej kwocie wykonywany cyklicznie, w okrelonych przez Posiadacza rachunku Xelion, odstpach czasu na rzecz tego samego beneficjenta, 22) przelew z dat przyszł przelew, którego dokonanie nastpuje w dniu wskazanym przez Posiadacza rachunku Xelion, 23) przelew zdefiniowany przelew w złotych na rachunek bankowy prowadzony w kraju oraz przelew walutowy na rachunek bankowy prowadzony w Banku wczeniej okrelony u konsultanta TeleXelion lub poprzez serwis XelionInternet, 24) rachunek Xelion - rachunek wkładu oszczdnociowego otwarty i prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku Xelion na podstawie Umowy zawartej i wykonywanej za porednictwem Doradcy Finansowego i Xelion, 25) rachunek bankowy kady rachunek bankowy prowadzony przez bank zagraniczny lub krajowy w tym rachunek Xelion, 26) rezydent - osoba fizyczna majca miejsce zamieszkania w kraju, 27) Serwis usługa wielokanałowego, telekomunikacyjnego dostpu do rachunku Xelion poprzez nastpujce serwisy: a) TeleXelion telefoniczny dostp automatyczny lub za porednictwem konsultanta TeleXelion, b) XelionSMS dostp automatyczny za pomoc wiadomoci tekstowych wysyłanych z telefonów komórkowych, c) XelionInternet dostp automatyczny poprzez sie Internet, 28) Umowa - umowa o prowadzenie konta Xelion i/lub innego rachunku wkładu oszczdnociowego otwartego i prowadzonego przez Bank za porednictwem Doradcy Finansowego i Xelion, 29) umowa Serwisu umowa o korzystanie z Serwisu, 30) Xelion Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie Rachunki wkładów oszczdnociowych słu do gromadzenia rodków pieninych oraz przeprowadzania przez Posiadacza rachunku Xelion rozlicze pieninych niezwizanych z prowadzon przez niego działalnoci gospodarcz. 2. Na rachunki Xelion nierezydentów s przyjmowane wpłaty z tytułów, z których moliwe jest przekazywanie rodków za granic, zgodnie z obowizujcymi przepisami. 4. Bank zobowizuje si do: 1) przyjmowania wpłat na rachunek Xelion i przechowywania rodków pieninych zgromadzonych na rachunku Xelion, zapewniajc im naleyte bezpieczestwo, 2) realizacji rozlicze pieninych zlecanych przez Posiadacza rachunku Xelion i ustanowionych przez niego pełnomocników Bank, osoby w nim zatrudnione, pracownicy Xelion oraz Doradcy Finansowi przestrzegaj tajemnicy bankowej w zakresie ustalonym w przepisach prawa. 2. Bank oraz Xelion jako niezaleni administratorzy danych osobowych zapewniaj ochron danych osobowych Posiadacza rachunku Xelion i pełnomocnika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Ze wzgldu na bezpieczestwo realizacji niektórych zlece złoonych przez Posiadacza rachunku Xelion za porednictwem Doradcy Finansowego konieczne jest ich potwierdzenie telefoniczne z Posiadaczem rachunku Xelion przez konsultanta TeleXelion.

3 4. W przypadku gdy Doradca Finansowy nie moe wykonywa swoich obowizków, z Posiadaczem rachunku Xelion kontaktuje si inny Doradca Finansowy wskazany przez Posiadacza rachunku w Owiadczeniu o ustanowieniu Doradców Finansowych lub pracownik Xelion Przy otwieraniu poszczególnych rachunków Xelion Bank zawiera z Klientem Umow. Kady rachunek Xelion jest otwierany pod odrbnym numerem. 2. Zawarcie Umowy nastpuje w formie pisemnej za porednictwem Xelion oraz Doradcy Finansowego. 3. Bank nie zawiera umów oraz nie przyjmuje dyspozycji drog korespondencyjn. Rozdział 2 Rachunki wspólne Xelion 7.1. Rachunki wspólne Xelion s prowadzone na rzecz dwóch osób, z zastrzeeniem postanowie ust Współposiadaczami rachunku wspólnego Xelion mog by dwaj rezydenci albo dwaj nierezydenci. 8. Rachunki wspólne Xelion s prowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczcymi rachunków wkładów oszczdnociowych, z uwzgldnieniem postanowie regulaminów okrelajcych zasady prowadzenia poszczególnych rodzajów rachunków Xelion i postanowie niniejszego rozdziału Zawarcie Umowy o prowadzenie rachunku wspólnego Xelion oznacza, e współposiadacze rachunku Xelion: 1) staj si wierzycielami solidarnymi Banku, 2) wyraaj nieodwołaln zgod na: a) samodzielne dysponowanie przez kadego z nich bez ogranicze rodkami pieninymi znajdujcymi si na rachunku Xelion, b) dokonywanie samodzielnie wszelkich czynnoci wynikajcych z Umowy, łcznie z jej wypowiedzeniem i podjciem salda rachunku Xelion z dniem rozwizania Umowy, c) samodzielne udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw do rachunku Xelion, 3) przyjmuj do wiadomoci, e: a) Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki wykonania dyspozycji złoonych przez współposiadaczy i ewentualnych pełnomocników, bdcych wynikiem odmiennych decyzji kadego z nich; w przypadku zbiegu dyspozycji, z których wykonanie jednej wyklucza całkowicie lub czciowo wykonanie drugiej, Bank wstrzymuje realizacj dyspozycji do czasu uzgodnienia stanowiska pomidzy współposiadaczami rachunku Xelion i przekazania go w formie pisemnej, b) Bank nie przyjmuje zastrzee dokonanych przez jednego ze współposiadaczy dotyczcych niehonorowania dyspozycji drugiego współposiadacza, chyba e zostanie przedłoone postanowienie sdu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego Xelion. 2. Współposiadacze odpowiadaj solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowizania wynikajce z Umowy Współposiadacz rachunku wspólnego Xelion jest zobowizany niezwłocznie poinformowa Bank za porednictwem Doradcy Finansowego o mierci drugiego współposiadacza tego rachunku Xelion. 2. Z rachunku wspólnego Xelion nie mog by dokonywane wypłaty z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu. 11. Do rachunku wspólnego Xelion nie moe by złoona dyspozycja zapisu bankowego na wypadek mierci. Rozdział 3 Pełnomocnictwa Posiadacz rachunku Xelion moe ustanowi pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem Xelion. 2. Pełnomocnikiem moe by wyłcznie osoba fizyczna - rezydent lub nierezydent, majca pełn zdolno do czynnoci prawnych, która wypełniła, podpisała i przekazała do Banku Kart Klienta Banku, z zastrzeeniem ust Nierezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku Xelion rezydenta lub rezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku Xelion nierezydenta moe wydawa dyspozycje wypłat na rzecz własn lub osób trzecich zgodnie z obowizujcymi przepisami dewizowymi. 4. Do dysponowania kadym rachunkiem Xelion moe by ustanowionych jednoczenie dwóch pełnomocników stałych. 5. Posiadacz rachunku Xelion moe udzieli, tytułem zabezpieczenia, pełnomocnictwa Bankowi lub innemu bankowi do dysponowania rachunkiem Xelion w zwizku z zacigniciem zobowizania finansowego wobec Banku/banku Pełnomocnictwo moe by udzielone jako: 1) stałe pełnomocnictwo rodzajowe - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do: a) dokonywania wypłat na rzecz własn i osób trzecich do wysokoci salda rachunku Xelion, z zastrzeeniem postanowie 12 ust.3 oraz b) wypowiedzenia Umowy, z zastrzeeniem ust. 4, c) otwierania rachunków lokat Xelion, 2) pełnomocnictwo szczególne do składania dyspozycji bezgotówkowych. 2. Pełnomocnictwo rodzajowe udzielone przez Posiadacza rachunku Xelion jednej osobie obejmuje wszystkie rachunki Xelion prowadzone w chwili udzielania pełnomocnictwa oraz otwarte w przyszłoci na rzecz ich posiadacza, chyba e złoy on inn dyspozycj w tej sprawie. 3. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw. 4. Pełnomocnik nie moe wypowiedzie Umowy konta Xelion. 5. Pełnomocnik nie moe złoy dyspozycji na wypadek mierci Pełnomocnictwo moe by w kadym czasie zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku Xelion, na podstawie jego pisemnej dyspozycji. Posiadacz rachunku Xelion powinien wskaza rachunki Xelion w stosunku do których odwołuje pełnomocnictwo udzielone tej samej osobie. 2. W braku odmiennej dyspozycji Posiadacza rachunku Xelion, odwołanie pełnomocnictwa obejmuje wszystkie rachunki Xelion. 3. Odwołanie pełnomocnictwa staje si skuteczne najpóniej nastpnego dnia roboczego po przekazaniu dyspozycji odwołania pełnomocnictwa do jednostki Banku lub Doradcy Finansowemu, chyba e w dyspozycji zostanie okrelony inny, póniejszy termin. 4. Pełnomocnictwo wygasa z chwil mierci Posiadacza rachunku Xelion. Rozdział 4 Oprocentowanie rachunków Xelion rodki pienine zgromadzone na rachunkach Xelion podlegaj oprocentowaniu według zmiennych lub stałych stawek oprocentowania, okrelanych przez Bank dla danego rodzaju rachunku Xelion w stosunku rocznym. 2. Oprocentowanie rodków pieninych rozpoczyna si od dnia ich wpływu/wpłaty do Banku, a koczy si z dniem poprzedzajcym ich wypłat włcznie, z zastrzeeniem postanowie ust W przypadku wpłat, które nie kwalifikuj si do zaliczenia bezporednio na rachunek Xelion ju istniejcy, oprocentowanie wpłaconej kwoty rozpoczyna si od dnia otrzymania przez Bank dyspozycji umoliwiajcej zaliczenie wpłaty na rachunek Xelion W przypadku rachunków Xelion o zmiennym oprocentowaniu Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokoci oprocentowania w trakcie obowizywania Umowy. 2. Zmiana stawek oprocentowania rachunków Xelion prowadzonych w złotych moe nastpi w przypadku zaistnienia niektórych lub wszystkich sporód nastpujcych okolicznoci: 1) zmiany stopy oprocentowania kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, 2) zmiany stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, 3) zmiany stawek WIBOR/WIBID, okrelajcych oprocentowanie lokat midzybankowych, 4) zmiany rentownoci papierów skarbowych (np.: bonów skarbowych, obligacji Skarbu Pastwa), 5) zmiany poziomu inflacji, 6) zmiany stopy rezerwy obowizkowej ustalanej przez Narodowy Bank Polski oraz warunków jej odprowadzania. 3. Zmiana stawek oprocentowania rachunków Xelion prowadzonych w walutach wymienialnych jest uzaleniona od zaistnienia niektórych lub wszystkich sporód nastpujcych okolicznoci: 1) zmiany stawek oprocentowania depozytów na europejskim rynku midzybankowym, 2) zmiany rentownoci instrumentów skarbowych emitowanych przez rzdy wysoko rozwinitych pastw w ich narodowych walutach lub w euro,

4 3) zmiany stopy rezerwy obowizkowej ustalanej przez Narodowy Bank Polski oraz warunków jej odprowadzania. 4. Informacj o kadej zmianie oprocentowania rachunku Xelion Bank dorcza Posiadaczowi rachunku Xelion. 5. Jeeli w terminie 14 dni od dnia dorczenia informacji, o której mowa w ust. 4, Posiadacz rachunku Xelion nie złoy pisemnego wypowiedzenia Umowy, nowe stawki oprocentowania wi strony od daty ich wprowadzenia. 6. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w ust.5, do dnia rozwizania Umowy, rodki zgromadzone na rachunku Xelion oprocentowane s według dotychczasowej stawki. Rozdział 5 Dysponowanie rachunkiem Xelion Wpłaty na rachunek Xelion i wypłaty z rachunku Xelion mog by dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 2. Wpłaty w formie gotówkowej mog by dokonywane w: 1) jednostkach Banku, oraz jednostkach innych banków przyjmujcych wpłaty gotówkowe, 2) bankomatach Banku z dostpn funkcj Depozyty, 3) urzdach pocztowych. 3. Bank realizuje dyspozycje dotyczce wpłat w oparciu o podany pełny numer rachunku Xelion. 4. W przypadku wypłaty bezgotówkowej na rzecz nierezydenta Posiadacz rachunku Xelion jest zobowizany odnotowa ten fakt (status dewizowy beneficjenta) w dyspozycji. 18. Posiadacz rachunku Xelion moe złoy za porednictwem Doradcy Finansowego jednorazowe zlecenie przekazania na wskazany rachunek bankowy dowolnej kwoty, do wysokoci salda rachunku Xelion, wykazanego na dzie wykonania zlecenia, z uwzgldnieniem postanowie Dyspozycje bezgotówkowe, kwalifikujce si do wykonania Bank wykonuje w dniu ich złoenia lub najpóniej w nastpnym dniu roboczym, z zastrzeeniem postanowie ust W przypadku wskazania w treci dyspozycji póniejszej daty jej wykonania Bank wykonuje dyspozycj we wskazanym dniu. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za realizacj dyspozycji błdnie sporzdzonej przez zleceniodawc. 4. W przypadku gdy numer rachunku bankowego beneficjenta wskazany w dyspozycji posiada struktur w standardzie NRB, Bank dokonuje weryfikacji jego poprawnoci, z zastrzeeniem ust Bank odmawia realizacji dyspozycji, jeeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust.4, stwierdzony zostanie błd w numerze rachunku bankowego beneficjenta. 6. Weryfikacja, o której mowa w ust. 4 dotyczy wyłcznie poprawnoci numeru rachunku bankowego w standardzie NRB, nie dotyczy za sprawdzania czy podany w dyspozycji numer rachunku bankowego naley w rzeczywistoci do podanego w dyspozycji beneficjenta Bank wykonuje operacje na rachunku Xelion do wysokoci salda rachunku Xelion. 2. We wszystkich jednostkach Banku moliwa jest wpłata gotówki na rachunek Xelion, a przy uyciu karty IKM - wypłata oraz uzyskanie informacji o saldzie rachunku Xelion. 3. Za porednictwem Doradcy Finansowego nie jest moliwe dokonywanie wpłat gotówki na rachunek Xelion i wypłat gotówki z rachunku Xelion. Rozdział 6 Usługa Serwis Bank udostpnia Posiadaczowi rachunku Xelion usług Serwis umoliwiajc wykonywanie operacji na rachunkach Xelion, zlecanie wykonania czynnoci wskazanych w niniejszych ogólnych warunkach i uzyskiwanie informacji o rachunkach Xelion, poprzez nastpujce serwisy: 1) TeleXelion - umoliwia telefoniczny dostp do rachunku Xelion za porednictwem konsultanta TeleXelion lub poprzez serwis automatyczny, 2) XelionSMS - serwis automatyczny umoliwiajcy dostp do rachunku Xelion za pomoc wiadomoci tekstowych wysyłanych z telefonów komórkowych, 3) XelionInternet - serwis automatyczny umoliwiajcy dostp do rachunku poprzez sie Internet. 2. Bank udostpnia Posiadaczowi rachunku Xelion usług Serwis po zawarciu umowy Serwisu. 3. Pełnomocnicy, o których mowa w Rozdziale 3, posługujc si własnymi PIN-ami do Serwisu i kartami kodów jednorazowych, mog dysponowa rachunkami Xelion za pomoc Serwisu jeli jednoczenie s posiadaczami konta Xelion W cigu 7 dni roboczych od dnia podpisania przez Klienta umowy konta Xelion, lub w innym terminie uzgodnionym z Klientem, Bank dorcza przesyłk kuriersk: PIN do Serwisu oraz podpisan przez Bank umow konta Xelion zawierajc numer klienta. 2. W cigu 7 dni roboczych od dnia zawarcia przez posiadacza konta Xelion Umowy konta Xelion Bank przesyła listem zwykłym kart kodów jednorazowych Kady ze współposiadaczy wspólnego konta Xelion otrzymuje własny numer klienta, PIN do Serwisu i kart kodów jednorazowych na zasadach okrelonych w PIN do Serwisu dla współposiadacza jest dorczany jako element przesyłki kurierskiej o której mowa w 22. ust Jeeli w momencie zawierania umowy konta Xelion współposiadacz jest ju posiadaczem konta Xelion, Bank nie przesyła nowego PIN do Serwisu. 24. W przypadku: 1) nieotrzymania w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy konta Xelion przez Klienta Umowy konta Xelion przesyłki zawierajcej kart kodów jednorazowych lub 2) otrzymania przesyłki zawierajcej kart kodów jednorazowych i/lub przesyłki zawierajcej PIN do Serwisu uszkodzonej lub nieczytelnej, Posiadacz konta Xelion zobowizany jest zgłosi ten fakt telefonicznie konsultantowi TeleXelion w celu: przygotowania odpowiednio nowego PIN do Serwisu i/lub karty kodów jednorazowych Pierwsz kart kodów jednorazowych, po jej otrzymaniu, uaktywnia si telefonicznie za porednictwem konsultanta TeleXelion. 2. Kolejne karty kodów jednorazowych Bank wysyła: 1) po wykorzystaniu 35 kodów z aktualnej karty lub 2) na podstawie zamówienia zgłoszonego przez Posiadacza rachunku Xelion za porednictwem serwisu TeleXelion, XelionSMS lub XelionInternet. 3. Posiadajc aktywn kart kodów jednorazowych, kolejn kart kodów jednorazowych mona aktywowa take poprzez XelionInternet Operacje zlecane konsultantowi TeleXelion przy uyciu prawidłowego numeru klienta i PIN do Serwisu oraz w razie koniecznoci zaakceptowane prawidłowym kodem jednorazowym uwaa si za zlecone przez Posiadacza rachunku Xelion. 2. Posiadacz rachunku Xelion zobowizany jest do nieudostpniania numeru klienta, PIN do Serwisu i karty kodów jednorazowych osobom trzecim. Bank nie odpowiada za skutki ich udostpnienia osobom trzecim Numer klienta i PIN do Serwisu jest właciwy dla wszystkich rachunków Xelion Posiadacza rachunku Xelion, lub do których został ustanowiony pełnomocnikiem. 2. W przypadku utraty karty kodów jednorazowych Posiadacz rachunku Xelion zobowizany jest do jej anulowania za porednictwem konsultanta TeleXelion lub w dowolnym serwisie automatycznym. 3. W przypadku ujawnienia PIN do Serwisu Posiadacz rachunku Xelion zobowizany jest do niezwłocznej zmiany numeru PIN w dowolnym serwisie automatycznym lub do wygenerowania nowego numeru PIN za porednictwem konsultanta TeleXelion. Jeeli Posiadacz rachunku Xelion nie moe skontaktowa si z konsultantem TeleXelion i nie ma dostpu do pozostałych serwisów zobowizany jest do udania si do jednostki Banku w celu zablokowania Serwisu Korzystanie z serwisu TeleXelion wymaga posiadania aparatu telefonicznego (w przypadku serwisu automatycznego - z wybieraniem tonowym). 2. W serwisie automatycznym TeleXelion Posiadacz rachunku Xelion moe: 1) sprawdzi salda rachunków Xelion, rachunków lokat Xelion, kredytów, kart płatniczych oraz sprawdzi 30 ostatnich operacji na rachunkach Xelion, dokonanych w okresie dwóch miesicy wstecz, nie liczc miesica biecego, 2) dokona przelewu zdefiniowanego, otworzy rachunek lokaty Xelion, 3) zawiesi i wznowi przelew cykliczny,

5 4) zmieni numer PIN do Serwisu, zamówi i anulowa karty kodów jednorazowych, uzyska informacje dotyczce oferty produktowej Banku i Xelion oraz aktualnych promocji. 3. Poprzez konsultanta TeleXelion Posiadacz rachunku Xelion moe: 1) sprawdzi salda rachunków Xelion, kredytów, kart płatniczych i sprawdzi list ostatnich operacji na rachunkach Xelion dokonanych w okresie dwóch miesicy wstecz, nie liczc miesica biecego, 2) dokona przelewu, w tym przelewu z dat przyszł, otworzy rachunek lokaty Xelion, 3) ustanowi, zmodyfikowa i usun przelew zdefiniowany, 4) ustanowi, zmodyfikowa (w tym dokona zmiany statusu) i usun przelew cykliczny, 5) zmieni limity, wygenerowa nowy PIN do Serwisu i zablokowa serwisy, 6) dokona zmiany wszystkich danych Posiadacza rachunku Xelion niezbdnych do korzystania z Serwisu, 7) zablokowa karty płatnicze, zamówi i anulowa karty kodów jednorazowych uzyska informacje dotyczce oferty produktowej Banku i Xelion oraz aktualnych promocji. 4. Wszystkie rozmowy prowadzone przez konsultantów TeleXelion z Posiadaczem rachunku Xelion s przez Bank nagrywane i przechowywane. 5. Konsultanci TeleXelion pracuj w godzinach od 7.00 do Czas pracy konsultantów moe ulec zmianie, o czym Bank powiadomi Posiadacza rachunku Xelion zamieszczajc informacj na stronie internetowej Xelion ( Korzystanie z serwisu XelionSMS wymaga posiadania telefonu komórkowego. 2. Poprzez XelionSMS Posiadacz rachunku Xelion moe: 1) sprawdzi saldo rachunków Xelion, rachunków lokat Xelion, kredytów oraz sprawdzi 10 ostatnich operacji na rachunkach Xelion, dokonanych w okresie dwóch miesicy wstecz, nie liczc miesica biecego, 2) dokona przelewu zdefiniowanego, otworzy rachunek lokaty Xelion, 3) zawiesi i wznowi przelew cykliczny, 4) zmieni PIN do Serwisu, zamówi i anulowa kart kodów jednorazowych Korzystanie z serwisu XelionInternet wymaga posiadania dostpu do Internetu. 2. Poprzez serwis XelionInternet Posiadacz rachunku Xelion moe: 1) sprawdzi salda rachunków Xelion, rachunków lokat Xelion, kredytów, kart płatniczych i sprawdzi list ostatnich operacji na rachunkach dokonanych w okresie dwóch miesicy wstecz, nie liczc miesica biecego, 2) dokona przelewu, w tym przelewu z dat przyszł, otworzy rachunek lokaty Xelion, 3) ustanowi, zmodyfikowa i usun przelew zdefiniowany, 4) ustanowi, zmodyfikowa ( w tym dokona zmiany statusu) i usun przelew cykliczny, 5) zmieni limit dzienny, zablokowa serwisy i zawiesi dostp do poszczególnych serwisów, 6) dokona zmiany adresu i telefonu do XelionSMS, 7) zmieni numer PIN do Serwisu, zamówi i anulowa karty kodów jednorazowych, uzyska informacje dotyczce oferty produktowej Banku i Xelion oraz informacji o aktualnych promocjach Zakres operacji w poszczególnych serwisach moe ulega zmianie. Zmiana ta nie stanowi zmiany Ogólnych Warunków, a o dokonanej zmianie Bank informuje Posiadacza rachunku Xelion na pimie oraz zamieszcza stosown informacj na stronach internetowych Xelion ( 2. Szczegółowe zasady postpowania Posiadacza rachunku Xelion w zwizku ze zlecaniem dokonywania operacji w ramach Serwisu s zawarte w Podrczniku korzystania z Serwisu oraz na stronach internetowych Xelion ( O dokonanej zmianie powyszych zasad, Bank informuje Posiadacza rachunku Xelion na pimie oraz zamieszcza stosown informacj na stronie internetowej Xelion ( Przy składaniu wszystkich dyspozycji w Serwisie wymagane jest podanie prawidłowego numeru klienta i PIN do Serwisu. 2. W celu dodatkowej autoryzacji niektórych operacji konsultant TeleXelion ma prawo zada Posiadaczowi rachunku Xelion pytania dotyczce jego danych osobowych udostpnionych Bankowi. 3. Jeli Posiadacz rachunku Xelion nie moe poda prawidłowych danych niezbdnych do wykonania danego zlecenia, nie moe ono by zrealizowane. 4. W przypadku zlecania przelewu na niezdefiniowany rachunek bankowy, ustanawiania przelewu zdefiniowanego oraz przelewu cyklicznego konieczne jest zaakceptowanie zlecenia kodem jednorazowym. Wymóg akceptowania nie dotyczy zlece przelewów dokonywanych poprzez konsultanta TeleXelion lub XelionInternet na rachunki Xelion Posiadacza rachunku Xelion. 5. Wszystkie operacje i dyspozycje zlecone przy uyciu prawidłowego numeru klienta i PIN do Serwisu uwaa si za zlecone przez Posiadacza rachunku Xelion. 6. Pełnomocnicy, o których mowa w 21 ust. 3 przy składaniu wszystkich dyspozycji za porednictwem Serwisu podaj własny numer klienta i PIN do Serwisu Przelewy mog by dokonywane wyłcznie na rachunki prowadzone w kraju, z uwzgldnieniem przepisów Prawa dewizowego. 2. Posiadacz rachunku Xelion ponosi odpowiedzialno za wprowadzenie do serwisu automatycznego/podanie konsultantowi TeleXelion prawidłowych numerów rachunków bankowych, na które maj by dokonywane przelewy, właciwych tytułów płatnoci i kwot przelewów oraz ich zgodno z przepisami Prawa dewizowego. 3. Bank wykonuje przelewy najpóniej w nastpnym dniu roboczym po dniu ich zlecenia, z zastrzeeniem postanowie dotyczcych przelewów cyklicznych oraz przelewów z dat przyszł, o których mowa w ust.4 i Przelewy cykliczne wykonywane s okresowo, w okrelonych przez Posiadacza rachunku Xelion odstpach czasu. 5. Przelewy z dat przyszł wykonywane s w terminie wskazanym przez Posiadacza rachunku Xelion w dyspozycji złoonej poprzez konsultanta TeleXelion lub w serwisie XelionInternet. Przelew taki mona usun z listy przelewów oczekujcych na realizacj przez konsultanta TeleXelion w godzinach jego pracy oraz w serwisie XelionInternet do koca dnia poprzedzajcego wskazany dzie realizacji. 6. Bank potwierdza wykonanie przelewów wycigami bankowymi z rachunków, z których były dokonane. 7. W przypadku przelewów w walutach innych ni waluta rachunku, w ciar którego s dokonywane, do przeliczenia stosuje si aktualne w dniu wykonania operacji kursy walut obcych, ustalane i ogłaszane przez Bank, z uwzgldnieniem zmiany kursów walut w cigu dnia operacyjnego Przelewy zdefiniowane mog by dokonywane za porednictwem dowolnego serwisu bez koniecznoci ich akceptowania kodem jednorazowym. 2. Przelewy zdefiniowane przypisane s do Posiadacza rachunku Xelion i mog by dokonywane ze wszystkich rachunków Xelion nalecych do Posiadacza rachunku Xelion i do których został ustanowiony pełnomocnikiem Przy ustanawianiu przelewu cyklicznego Posiadacz rachunku Xelion podaje dodatkowo dat rozpoczcia i zakoczenia cyklu oraz czstotliwo wykonywania przelewu. 2. Zmiany danych przelewów cyklicznych, w tym zmiany statusu (wznowienie, zawieszenie) mona dokonywa do koca dnia poprzedzajcego dzie realizacji wynikajcy z okrelonego przez Posiadacza rachunku Xelion cyklu. Zmiany przelewu cyklicznego dokonane w dniu realizacji bd skuteczne od nastpnej daty realizacji Przelewy, mog by dokonywane do wysokoci limitów dziennego i miesicznego, wyraonych w złotych i odnoszcych si do wszystkich rachunków Xelion Posiadacza rachunku Xelion. 2. W chwili udostpniania Serwisu limit dzienny i miesiczny ustalony jest przez Bank. Wysoko limitu dziennego i miesicznego ustalonego przez Bank jest podawana na stronach internetowych Xelion ( oraz w Podrczniku korzystania z Serwisu. 3. Posiadacz rachunku Xelion moe w dowolnym momencie dokona zmiany limitów za porednictwem konsultanta TeleXelion (dotyczy limitu miesicznego i dziennego) lub za porednictwem XelionInternet (dotyczy limitu dziennego). Limit dzienny nie moe by wyszy ni limit miesiczny. 4. W przypadku przelewów z dat przyszł, jak i przelewów cyklicznych, kwoty przelewów podlegaj limitom w dniu realizacji przelewu, a nie w dniu złoenia dyspozycji Rachunki lokat Xelion s otwierane ze rodków zgromadzonych na Koncie Xelion lub rachunku biecym Xelion. 2. Rachunek lokaty Xelion otwierany jest w walucie rachunku Xelion, z którego pochodz rodki. 3. Rachunek lokaty Xelion jest otwierany na rzecz Posiadacza rachunku Xelion / pełnomocnika, który składa dyspozycj otwarcia lokaty Xelion. 4. Odsetki od lokaty Xelion oraz kwota lokaty po upływie jej terminu lub zadysponowaniu w trakcie trwania okresu lokaty Xelion s przekazywane odpowiednio na konto Xelion lub rachunek biecy Xelion, z którego pochodziły rodki na otwarcie rachunku lokaty Xelion Złoenie przez Posiadacza rachunku Xelion dyspozycji otwarcia lokaty Xelion jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania si i zaakceptowania regulaminu otwieranej lokaty Xelion oraz akceptacj ustalonych przez Bank stawek oprocentowania obowizujcych w dniu otwarcia lokaty Xelion.

6 2. Otwarcie rachunku lokaty Xelion jest potwierdzane wycigiem z rachunku tej lokaty W przypadku trzykrotnego, błdnego wprowadzenia PIN do Serwisu nastpuje blokada serwisu (czasowe zablokowanie dostpu). 2. Odblokowanie serwisu nastpuje: 1) po poprawnym zalogowaniu si do innego serwisu w tym samym dniu lub 2) automatycznie, w dniu nastpnym. 3. Blokad wszystkich serwisów powoduj: 1) błdne wprowadzenie PIN do Serwisu, jeeli jeden serwis został ju w tym samym dniu zablokowany, w trybie okrelonym w ust.1, 2) trzecie kolejne błdne wprowadzenie kodu jednorazowego, 3) złoenie dyspozycji dotyczcej przygotowania nowego PIN do Serwisu za porednictwem konsultanta TeleXelion, 4) złoenie dyspozycji dotyczcej blokady poprzez konsultanta TeleXelion. 4. Blokada jest skuteczna od momentu wystpienia zdarzenia okrelonego w ust.3 pkt 1 i 2 lub złoenia dyspozycji okrelonej w ust.3 pkt 3 i Bank moe zablokowa dostp do serwisów automatycznych w przypadku niewywizywania si Posiadacza rachunku Xelion z innych umów zawartych z Bankiem. 6. W celu odblokowania usługi Serwisu konieczne jest złoenie dyspozycji u konsultanta TeleXelion Posiadacz rachunku Xelion moe za porednictwem serwisu XelionInternet lub Doradcy Finansowego, zawiesi na dowolny okres czasu dostp do wybranego serwisu. 2. Ponowne uaktywnienie dostpu do serwisu, który został zawieszony jest moliwe poprzez XelionInternet lub konsultanta TeleXelion. 3. Zawieszenie dostpu do serwisu jest skuteczne od momentu jego zgłoszenia. 4. W przypadku zawieszenia dostpu do wszystkich serwisów wszelkie dyspozycje oczekujce na realizacj złoone w Serwisie (przelewy z dat przyszł i przelewy cykliczne) zostan usunite Posiadacz rachunku Xelion moe złoy reklamacj dotyczc Serwisu poprzez konsultanta TeleXelion, poprzez poczt elektroniczn serwisu XelionInternet lub poprzez Doradc Finansowego. 2. Reklamacje s rozpatrywane przez Bank niezwłocznie, nie póniej jednak ni w terminie 7 dni od daty ich wpływu do Banku, z zastrzeeniem ust Termin rozpatrywania reklamacji moe by dłuszy ni okrelony w ust.2 w przypadku reklamacji wymagajcych przeprowadzenia postpowania wyjaniajcego i dodatkowych uzgodnie, o czym Bank informuje Posiadacza rachunku Xelion. Maksymalny termin rozpatrywania reklamacji wynosi 1 miesic od daty wpływu do Banku. 4. Odpowied na reklamacje jest udzielana telefonicznie, poczt elektroniczn lub w formie pisemnej, zgodnie z dyspozycj Posiadacza rachunku Xelion Za korzystanie z Serwisu oraz za realizacj poszczególnych dyspozycji Posiadacza rachunku Xelion realizowanych za porednictwem Serwisu, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie ze stawkami okrelonymi w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych. 2. Za korzystanie z Serwisu Bank pobiera opłat w ciar konta Xelion, w ostatnim dniu miesica. 3. Za realizacj poszczególnych operacji Bank pobiera opłaty i prowizje w ciar rachunku, na którym dokonywana była operacja, w dniu jej realizacji. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za dodatkowe opłaty zwizane z przelewem pobierane przez inne banki, lub których pobranie wynika z okolicznoci niezalenych od Banku. 5. Wysoko prowizji i opłat moe ulec zmianie w przypadku zmiany: 1) poziomu inflacji, 2) poziomu stawek i opłat na rynku bankowym, 3) poziomu kosztów ponoszonych przez Bank w wyniku realizacji okrelonych czynnoci i usług bankowych, 4) zakresu lub formy realizacji okrelonych czynnoci i usług bankowych Bank dorcza Posiadaczowi rachunku Xelion informacj o zmianie. Zmienione postanowienia wi strony od daty ich wprowadzenia, jeeli Posiadacz rachunku Xelion nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty dorczenia informacji o zmianie Umowa Serwisu jest zawierana na czas nieoznaczony. 2. Umowa Serwisu moe zosta wypowiedziana przez kad ze stron z zachowaniem jednomiesicznego okresu wypowiedzenia, z tym e Bank moe wypowiedzie umow Serwisu tylko z wanych powodów, okrelonych w W ostatnim dniu okresu wypowiedzenia umowy Serwisu wszelkie dyspozycje oczekujce na realizacj złoone w Serwisie (przelewy z dat przyszł i przelewy cykliczne) zostan usunite. 44. Bank moe wypowiedzie umow Serwisu w przypadku: 1) zmian w funkcjonowaniu serwisów, 2) wycofania usługi z oferty Banku, 3) nieprzestrzegania przez Posiadacza rachunku Xelion postanowie umów zawartych z Bankiem. Rozdział 7 Wypłaty po mierci Posiadacza rachunku Xelion Bank jest zobowizany dokona po mierci Posiadacza rachunku Xelion wypłat, z uwzgldnieniem nastpujcej kolejnoci, z tytułu: 1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku Xelion, z zastrzeeniem postanowie 10, 2) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek mierci Posiadacza rachunku Xelion, z zastrzeeniem postanowie 11, 3) nabycia spadku. 2. W przypadku mierci jednego ze współposiadaczy rachunku wspólnego Xelion, rachunek Xelion jest nadal prowadzony na rzecz yjcego współposiadacza Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek mierci moe by złoona przez Posiadacza rachunku Xelion za porednictwem Doradcy Finansowego. 2. Do wszystkich rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz jednej osoby moe by złoona tylko jedna dyspozycja zapisu bankowego na wypadek mierci. 3. Dyspozycj zapisu bankowego na wypadek mierci składa si na formularzu bankowym. 4. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek mierci moe by odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku Xelion w dowolnym czasie. Rozdział 8 Rozwizanie Umowy Rozwizanie Umowy nastpuje w przypadku: 1) pisemnego wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza rachunku Xelion / współposiadacza rachunku wspólnego Xelion lub przez Bank albo za porozumieniem stron, 2) złoenia przez Bank, w uzasadnionych przypadkach, pisemnego owiadczenia o rozwizaniu Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, 3) mierci Posiadacza rachunku Xelion lub jednoczesnej mierci obu współposiadaczy rachunku Xelion, 4) upływu terminu, na jaki Umowa została zawarta, 5) braku obrotów na rachunku Xelion, oprócz okresowego dopisywania odsetek, w cigu dwóch lat, o ile saldo rachunku nie przekracza minimum ustalonego przez Bank do oprocentowania danego rachunku Xelion, 6) podjcia rodków z rachunku lokaty Xelion przed upływem zadeklarowanego okresu. 2. Poza przypadkami okrelonymi w ust.1, z upływem okresu wypowiedzenia umowy konta Xelion ulegaj rozwizaniu wszystkie umowy otwarte i prowadzone za porednictwem Doradcy Finansowego i Xelion. 3. Rozwizanie Umowy nastpuje: 1) z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, 2) z upływem dnia uzgodnionego przez strony, 3) z chwil złoenia przez Bank owiadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4) z chwil powzicia przez Bank wiadomoci o mierci Posiadacza rachunku Xelion / obu współposiadaczy rachunku wspólnego Xelion,

7 5) z upływem ostatniego dnia terminu, na jaki Umowa została zawarta, 6) z upływem ostatniego dnia drugiego roku od dnia w którym dokonano ostatniej operacji na rachunku Xelion, z wyłczeniem okresowego dopisywania odsetek, 7) z dniem podjcia rodków z rachunku lokaty Xelion przed upływem zadeklarowanego okresu. 4. Po rozwizaniu Umowy, rodki zgromadzone na rachunku Xelion staj si nieoprocentowanym depozytem Okres wypowiedzenia Umowy, zawartej na czas nieoznaczony, wynosi jeden miesic, o ile regulamin danego rodzaju rachunku Xelion nie stanowi inaczej, i biegnie od dnia dorczenia drugiej stronie owiadczenia o wypowiedzeniu. 2. Złoenie owiadczenia o wypowiedzeniu zobowizuje Posiadacza rachunku Xelion do uiszczenia nalenoci Banku z tytułu Umowy najpóniej nastpnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia oraz zwrotu wydanych do rachunku Xelion kart. 49. Bank moe wypowiedzie Umow tylko z wanych powodów. Wypowiedzenie wymaga uzasadnienia. Rozdział 9 Postanowienia szczególne dotyczce kart IKM Bank wydaje kart IKM oraz kopert z PIN do karty IKM za porednictwem Doradcy Finansowego kademu Posiadaczowi rachunku Xelion i pełnomocnikom rodzajowym do rachunków Xelion: 1) z chwil podpisania przez Posiadacza rachunku Xelion pierwszej Umowy, lub 2) z chwil przyjcia pierwszego pełnomocnictwa do rachunku Xelion. 2. Karta IKM: 1) jest własnoci Banku, 2) moe by uywana wyłcznie przez jej posiadacza. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki udostpnienia karty i PIN do karty IKM osobie trzeciej, 3) moe by uywana do czasu jej zastrzeenia. 3. Trzykrotne błdne wprowadzenie PIN do karty IKM spowoduje zatrzymanie tej karty. 51. Bank gwarantuje, e: 1) nie istniej dwie karty IKM o takim samym numerze i z takim samym PIN do tej karty, 2) zasada ustalania i przyznawania PIN do karty IKM wyklucza moliwo poznania go przez osob inn ni Posiadacz karty IKM, któremu PIN do karty IKM został przyznany, 3) wykluczona jest moliwo dokonania wypłaty z rachunku Xelion, przy uyciu karty IKM przez osob nieznajc PIN do tej karty. 52. Posiadacz karty IKM jest zobowizany do: 1) posiadania karty IKM i znajomoci PIN do tej karty w momencie składania dyspozycji w jednostce Banku, z wyjtkiem wpłat na istniejcy rachunek Xelion, a take do okazania dokumentu tosamoci na yczenie Banku, 2) nieudostpniania karty IKM innym osobom, 3) właciwego przechowywania karty IKM, zabezpieczajcego przed jej zagubieniem, kradzie lub uszkodzeniem i posługiwania si ni zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, 4) zwrotu karty IKM na kade danie Banku Fakt utraty karty IKM lub ujawnienia PIN do tej karty osobom postronnym posiadacz karty IKM powinien niezwłocznie zgłosi w dowolnej jednostce Banku, z daniem jej zastrzeenia. 2. Zastrzeenie karty IKM jest skuteczne z chwil złoenia/wpływu dyspozycji do jednostki Banku. 3. W przypadku utraty karty IKM, do czasu otrzymania nowej karty, Posiadacz rachunku Xelion nie moe dokonywa wypłat gotówkowych w jednostkach Banku. 54. Karta IKM zastrzeona z powodu jej utraty moe by ponownie uywana pod warunkiem, e: 1) nie została wydana przez Bank nowa karta IKM w miejsce zastrzeonej, oraz 2) Posiadacz karty IKM złoy w dowolnej jednostce Banku dyspozycj odwołania zastrzeenia utraconej karty IKM. Rozdział 10 Postanowienia kocowe 55. Posiadacz rachunku Xelion moe zleci rozliczanie operacji dokonanych kartami płatniczymi wydanymi przez Bank, w ciar wskazanego rachunku Xelion, o ile przepisy dotyczce funkcjonowania tych kart tak stanowi Posiadacz rachunku Xelion jest zobowizany niezwłocznie zawiadomi na pimie Bank o: 1) zmianie swoich danych ewidencyjnych, dotyczcych: imienia, nazwiska, adresu, serii i numeru dokumentu tosamoci - za porednictwem Doradcy Finansowego, 2) utracie dokumentu tosamoci - za porednictwem Doradcy Finansowego lub w jednostce Banku. 2. Posiadacz rachunku Xelion ponosi odpowiedzialno za skutki niezawiadomienia Banku o zmianie danych i utracie dokumentu tosamoci, o których mowa w ust.1. W przypadku niezawiadomienia Banku o zmianie imienia, nazwiska lub adresu, korespondencj zwrócon z tego powodu Bank uznaje za dorczon. 3. Adres wskazany do korespondencji dotyczy wszystkich rachunków Xelion prowadzonych lub otwartych w przyszłoci dla tej samej osoby chyba, e złoy ona inn dyspozycj w tej sprawie W przypadku dokonania nieprawidłowego zapisu ksigowego na rachunku Xelion, Bank zastrzega sobie prawo do dokonania korekty tego zapisu bez zgody Posiadacza rachunku Xelion. 2. O dokonanej korekcie zapisu na rachunku Xelion Bank powiadamia Posiadacza rachunku Xelion, podajc przyczyny jej dokonania Wszelkie operacje dokonywane na rachunkach Xelion s potwierdzane wycigami bankowymi. 2. Stwierdzone w wycigu niezgodnoci Posiadacz rachunku Xelion powinien zgłosi Doradcy Finansowemu w cigu 14 dni od dnia otrzymania wycigu Do operacji na rachunkach Xelion, gdy ich przedmiotem jest kupno lub sprzeda waluty innej ni waluta rachunku Xelion, stosuje si aktualne w dniu wykonania operacji kursy walut obcych, ustalane i ogłaszane przez Bank, z uwzgldnieniem zmiany kursów walut w cigu dnia operacyjnego. 2. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty niemajce pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych W razie nieprawidłowej realizacji dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialno za niezachowanie naleytej starannoci według ogólnych zasad okrelonych przepisami Kodeksu cywilnego. 2. Za przekroczenie przez Bank terminu realizacji dyspozycji Posiadaczowi rachunku Xelion przysługuje prawo dania odsetek w wysokoci ustawowej za kady dzie zwłoki. 61. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za dodatkowe opłaty, zwizane z wypłatami bezgotówkowymi (przelewami), pobierane przez inne banki lub których pobranie wynika z okolicznoci niezalenych od Banku, np. odsetki karne z tytułu nieterminowego wykonania płatnoci przez Posiadacza rachunku Xelion. 62. W przypadku niewywizywania si Posiadacza rachunku Xelion ze zobowiza wynikajcych z umów zawartych z Bankiem, Bank moe zablokowa moliwo korzystania z instrumentów i usług do rachunku Xelion, takich jak karty, Serwis itp. 63. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku Xelion złoył dyspozycj o niewysyłaniu korespondencji - pismo z wypowiedzeniem Umowy oraz informacje, o których mowa w 16 ust. 4 i 66, Bank przesyła na adres Posiadacza rachunku Xelion znajdujcy si w dokumentacji rachunku Xelion. 64. Bank: 1) nie wykonuje dyspozycji wypłat składanych telegraficznie lub telefaksowo, o ile inne regulaminy Banku nie stanowi inaczej, 2) moe zada udzielenia dodatkowych ustnych i pisemnych wyjanie lub przedłoenia dokumentów zwizanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku Xelion i zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji, 3) zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obowizku wczeniejszego zgłaszania wypłat gotówkowych powyej okrelonej kwoty.

8 Wysoko kwoty wypłaty podlegajcej wczeniejszemu zgłoszeniu i termin zgłoszenia s podawane do wiadomoci w lokalach jednostek Banku Za czynnoci zwizane z prowadzeniem rachunku Xelion Bank pobiera prowizje i opłaty według stawek okrelonych w "Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych". 2. Bank obcia rachunek Xelion bez dodatkowej zgody jego Posiadacza kosztami z tytułu prowizji i opłat nalenych za wykonanie czynnoci bankowych. 3. W przypadku braku na rachunku Xelion rodków dla pokrycia prowizji i opłat Bank pobiera je z najbliszych wpływów na rachunek Xelion. 66. Bank dorcza Posiadaczowi rachunku Xelion informacj o zmianie warunków prowadzenia rachunku Xelion w trybie wynikajcym z postanowie art Kodeksu cywilnego. Zmienione postanowienia wi strony, jeeli Posiadacz rachunku Xelion nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. 67. Zasady wykonywania przez Bank: 1) walutowych polece wypłaty do banków krajowych, 2) polece wypłaty za granic reguluj odrbne regulaminy. 68. W przypadku wysyłania korespondencji drog pocztow: 1) listami poleconymi jako równoznaczne z dorczeniem traktowane jest pismo dwukrotnie awizowane, a nie odebrane, wysłane Posiadaczowi rachunku Xelion na adres znajdujcy si w dokumentacji rachunku Xelion, 2) listami zwykłymi - przesyłk uznaje si za dorczon po upływie piciu dni roboczych od daty jej nadania w urzdzie pocztowym. Warszawa, dnia 12 padziernika.2003 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

9 KONTO XELION RACHUNEK OSZCZDNOCIOWO - ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin okrela warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. zwany dalej Bankiem rachunku oszczdnocioworozliczeniowego w złotych o charakterze biecym, zwanego dalej kontem Xelion oraz warunki umowy o kart Maestro. Konto Xelion jest podstawowym składnikiem pakietu. Skład pakietu okrela Komunikat. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie postanowienia Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. rachunków wkładów oszczdnociowych Xelion. 2. Posiadanie konta Xelion jest warunkiem korzystania z innych usług Banku oferowanych za porednictwem Xelion. 2. Przez uyte w Regulaminie okrelenia, naley rozumie: 1) dni robocze wszystkie dni oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, 2) Doradca Finansowy osoba fizyczna, prowadzca działalno gospodarcz bdca przedstawicielem Xelion wskazana przez Posiadacza konta Xelion w Owiadczeniu o ustanowieniu Doradców Finansowych, odpowiedzialna za kontakty z Posiadaczem konta Xelion oraz Konsultant Finansowy, 3) Karta Klienta Banku kwestionariusz zawierajcy dane Posiadacza konta Xelion, 4) karta Maestro karta płatnicza w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, wydawana posiadaczowi EUROKONTA, słuca do dokonywania operacji w kraju i za granic, 5) operacja - wypłata gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem Maestro i/lub Cirrus oraz zapłata za nabywane towary i usługi w placówkach handlowych i usługowych oznaczonych znakiem Maestro i/lub Cirrus, 6) Klient - osoba fizyczna majca pełn zdolno do czynnoci prawnych, która we własnym imieniu podpisała Umow i przekazała j Doradcy Finansowemu, 7) Komunikat - Komunikat Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla Posiadaczy konta Xelion, stanowicy integraln cz niniejszego Regulaminu, 8) Konsultant Finansowy- osoba fizyczna bdca przedstawicielem Xelion wskazana przez Posiadacza rachunku Xelion w Owiadczeniu o ustanowieniu Doradców Finansowych, odpowiedzialna za kontakty z Posiadaczem konta Xelion, 9) nierezydent osoba fizyczna majca miejsca zamieszkania za granic, 10) pakiet zestaw podstawowych, opcjonalnych i specjalnych produktów i usług, którego podstawowym składnikiem jest konto Xelion, 11) PIN do karty Maestro kod identyfikacyjny (poufny numer), który łcznie z danymi zawartymi na karcie słuy do elektronicznej identyfikacji posiadacza karty, 12) Posiadacz konta Xelion - Klient z którym Bank zawarł Umow oraz umow o kart Maestro na podstawie której dokonuje w swoim imieniu i na swoj rzecz operacji okrelonych w umowie o kart Maestro, bdca jednoczenie posiadaczem karty Maestro, 13) saldo konta Xelion rodki zgromadzone na koncie Xelion, 14) Umowa umowa o prowadzenie konta Xelion zawierana i wykonywana za porednictwem Doradcy Finansowego i Xelion, 15) Xelion Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie. 3. Osoba fizyczna moe by równoczenie posiadaczem tylko jednego konta Xelion własnego oraz współposiadaczem tylko jednego konta Xelion wspólnego. 4. Na konto Xelion nierezydenta s przyjmowane wpłaty z tytułów, z których moliwe jest przekazywanie rodków za granic, zgodnie z obowizujcymi przepisami dewizowymi rodki zgromadzone na koncie Xelion s oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalanej przez Bank w stosunku rocznym. Odsetki od salda konta Xelion s naliczane i dopisywane do salda rachunku w ostatnim dniu kadego miesica kalendarzowego. Saldo konta Xelion nisze od kwoty podanej w Komunikacie nie podlega oprocentowaniu. 2. Bank sporzdza wycigi z konta Xelion, obejmujce zmiany stanu rachunku, w tym zestawienie operacji dokonanych kart Maestro oraz ustalenie salda, za okresy miesiczne i wysyła je na adres Posiadacza konta Xelion lub na adres korespondencyjny wskazany w Karcie Klienta Banku. Rozdział 2 Zawarcie Umowy 6.1. Doradca Finansowy przekazuje Klientowi Kart Klienta Banku. 2. Klient wypełnia Kart Klienta Banku a nastpnie przekazuje j Doradcy Finansowemu Klient podpisuje 2 egzemplarze Umowy w obecnoci Doradcy Finansowego. 2. Doradca Finansowy przekazuje Klientowi kart IKM oraz kopert z PIN do karty IKM. 3. W cigu 7 dni roboczych od dnia podpisania przez Klienta Umowy oraz umowy o kart Maestro lub w innym terminie uzgodnionym z Klientem, Bank przekazuje przesyłk kuriersk, podpisany przez Bank egzemplarz Umowy i kart Maestro. W przypadku konta Xelion wspólnego Bank wysyła karty Maestro na adres do korespondencji wskazany przez kadego ze współposiadaczy. 8. Zawarcie Umowy oraz umowy o kart Maestro nastpuje z chwil dorczenia Klientowi Umowy podpisanej przez Bank. Rozdział 3 Karty wydawane do konta Xelion 9.1. Bank wysyła kopert z PIN do karty Maestro, na wskazany adres do korespondencji. W przypadku konta Xelion wspólnego Bank wysyła koperty z PIN do kart Maestro kademu ze współposiadaczy. 2. Kart Maestro naley podpisa niezwłocznie po jej otrzymaniu, w sposób trwały, zgodnie ze wzorem podpisu złoonym przy zawieraniu Umowy. 3. Posiadacz konta Xelion ponosi całkowit odpowiedzialno za skutki wynikajce z niepodpisania karty Maestro po jej otrzymaniu. 4. Posługiwanie si kart Maestro jest moliwe po jej uaktywnieniu poprzez dokonanie prawidłowej transakcji przy uyciu PIN do karty Maestro. 5. Kart Maestro naley przechowywa w sposób zabezpieczajcy przed zagubieniem, uszkodzeniem i kradzie. 6. Karta Maestro jest własnoci Banku i podlega zwrotowi na danie Banku. 7. Kart Maestro moe si posługiwa wyłcznie jej posiadacz, tj. Posiadacz konta Xelion. Jest on zobowizany do: 1) przechowywania karty i ochrony PIN do karty Maestro z zachowaniem naleytej starannoci, 2) nieprzechowywania karty razem z PIN do karty Maestro, 3) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia karty, 4) nieudostpniania karty i PIN do karty Maestro osobom nieuprawnionym. 10. W przypadku: 1) nieotrzymania w terminie 10 dni roboczych od zawarcia Umowy przesyłki zawierajcej PIN do karty Maestro, lub 2) otrzymania koperty z kart Maestro uszkodzonej w sposób umoliwiajcy odczytanie przez osoby postronne numeru karty Maestro i/lub koperty z PIN do karty Maestro uszkodzonej w sposób umoliwiajcy jego odczytanie Posiadacz konta Xelion zobowizany jest zgłosi ten fakt Doradcy Finansowemu lub telefonicznie do Banku, oraz jeeli jest w posiadaniu karty Maestro zwróci j do Banku za porednictwem Doradcy Finansowego lub zniszczy w sposób uniemoliwiajcy posłuenie si t kart. Skutki wynikajce z niezwrócenia karty Maestro lub z jej niewłaciwego zniszczenia obci Posiadacza konta Xelion.

10 W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia Bank wyle now kart Maestro w sposób opisany w 7 ust 3 oraz z PIN do karty Maestro w sposób opisany 9 ust Przed upływem terminu wanoci karty Maestro, w przypadku spełnienia warunków okrelonych w umowie o kart Maestro, Bank wznawia kart Maestro z nowym terminem wanoci i wysyła j Posiadaczowi konta Xelion na wskazany adres do korespondencji. Wznowienie karty Maestro nie powoduje zmiany numeru PIN do tej karty. 2. Posiadacz konta Xelion zobowizany jest zniszczy dotychczas uywan kart Maestro z chwil otrzymania wznowionej karty Maestro. Za skutki wynikłe z niezniszczenia karty Maestro odpowiedzialno ponosi Posiadacz konta Xelion. 3. Posługiwanie si wznowion kart Maestro jest moliwe po jej uaktywnieniu w sposób okrelony w 9 ust W przypadku: 1) nieotrzymania przesyłki zawierajcej wznowion kart Maestro przed upływem terminu wanoci karty Maestro dotychczas uywanej, lub 2) otrzymania przesyłki z kart Maestro uszkodzonej w sposób umoliwiajcy odczytanie numeru tej karty Posiadacz konta Xelion zobowizany jest postpi w sposób analogiczny jak opisany w 10. Rozdział 4 Dysponowanie kontem Xelion Wypłaty z konta Xelion mog by dokonywane w kraju i za granic, w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 2. Kwota wypłaty nie moe przekroczy wysokoci salda konta Xelion, z zastrzeeniem 13 ust. 3 i W przypadku przekroczenia salda konta Xelion Bank nalicza odsetki na zasadach i w wysokoci podanej w Komunikacie i obcia saldo konta Xelion w ostatnim dniu miesica kalendarzowego, w którym nastpiło przekroczenie salda. 4. Posiadacz konta Xelion ponosi odpowiedzialno finansow za przekroczenie salda konta Xelion Wypłaty gotówkowe z konta Xelion mog by dokonywane: 1) we wszystkich jednostkach Banku - przy uyciu karty IKM, 2) w bankomatach przy uyciu kart płatniczych rozliczanych w ciar konta Xelion (zarejestrowany przez bankomat zapis operacji jest dowodem dokonania wypłaty przy uyciu karty), 2. Wypłaty bezgotówkowe z konta Xelion mog by dokonywane w sieci placówek handlowych i usługowych przy uyciu kart płatniczych rozlicznych w ciar konta Xelion [podpis złoony na dowodzie sprzeday sporzdzonym przez sprzedawc (usługodawc) powinien by zgodny z podpisem na karcie. Złoenie przez posiadacza karty podpisu niezgodnego z podpisem na tej karcie nie zwalnia go z odpowiedzialnoci prawnej i finansowej za dokonan operacj]. 3. Maksymalny dzienny limit wypłat gotówkowych dokonanych przy uyciu karty Maestro jest okrelony w Komunikacie z zastrzeeniem ust Posiadacz konta Xelion moe okreli indywidualny dzienny limit wypłat gotówkowych dokonanych przy uyciu karty Maestro. 14. Operacje dokonane za granic przy uyciu karty Maestro s przeliczane z waluty, w jakiej dokonano operacji, na walut stosowan przez MasterCard w rozliczeniach z Bankiem. Przeliczenia s dokonywane według kursu obowizujcego w MasterCard w dniu rozliczania operacji. Bank obcia konto Xelion równowartoci złotow kwot operacji dokonanych za granic kart Maestro oraz prowizji i opłat, przeliczajc je według kursu sprzeday Banku dla waluty zastosowanej przez MasterCard obowizujcego w dniu obcienia Banku przez MasterCard. 15. Operacje dokonywane za granic przy uyciu karty Maestro musz by zgodne z przepisami prawa polskiego, a w szczególnoci Prawa dewizowego oraz z przepisami prawa kraju, w którym operacja jest dokonywana. 16. Posiadacz konta Xelion moe przy uyciu karty Maestro korzysta z bankomatowej funkcji Depozyty. Korzystanie z tej funkcji jest moliwe po otrzymaniu przez Klienta od Doradcy Finansowego Regulaminu Bankomatowa funkcja Depozyty Xelion oraz karty Maestro wraz z PIN do tej karty. Rozdział 5 Zastrzeganie kart Maestro 17. Bank zastrzega kart Maestro w przypadku: 1) złoenia przez Posiadacza konta Xelion dyspozycji zastrzeenia, w zwizku z utrat karty Maestro lub ujawnienia PIN dla karty Maestro, 2) stwierdzenia przez Bank naruszenia postanowie niniejszego Regulaminu Utrat karty Maestro lub ujawnienie PIN do karty Maestro Posiadacz konta Xelion powinien niezwłocznie zgłosi telefonicznie pod numery podane w Komunikacie lub w dowolnej jednostce Banku (telefonicznie lub osobicie) w celu zastrzeenia karty. Potwierdzeniem przyjcia przez Bank zgłoszenia jest podanie numeru pozycji rejestru zgłosze oraz imienia i nazwiska osoby, która je przyjła. Zastrzeenie karty Maestro staje si skuteczne z chwil jego zgłoszenia w Banku. 2. Fakt zniszczenia karty Maestro Posiadacz konta Xelion powinien zgłosi na pimie w Doradcy Finansowemu. Doradca Finansowy potwierdza przyjcie zgłoszenia na fotokopii zgłoszenia lub dyspozycji wydania nowej karty. 3. Posiadacz konta Xelion jest zobowizany udzieli Bankowi wszelkich informacji o okolicznociach utraty karty Maestro lub ujawnienia PIN do karty Maestro. 4. Posiadacz konta Xelion jest zobowizany zgłosi na Policji fakt utraty karty w wyniku przestpstwa lub posługiwania si ni przez osob nieuprawnion. 5. Posiadacza konta Xelion obciaj operacje, dokonane przez niego oraz osoby, którym udostpnił kart Maestro lub ujawnił PIN do karty Maestro. 6. Posiadacza konta Xelion obciaj operacje dokonane z uyciem utraconej karty Maestro do czasu zgłoszenia Bankowi jej utraty, do których doszło z jego winy, a w szczególnoci gdy nie dopełnił on obowizków okrelonych w ust. 1 i 2, 9 ust. 7 oraz w 28 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 7. Posiadacza konta Xelion obciaj operacje dokonane po zgłoszeniu Bankowi utraty lub zniszczenia karty Maestro, jeeli doszło do nich z jego winy umylnej Karta Maestro odnaleziona po zgłoszeniu jej zastrzeenia nie moe by ponownie uywana. 2. Próba uycia zastrzeonej karty Maestro spowoduje jej zatrzymanie. 20. Wydanie nowej karty Maestro, w miejsce zastrzeonej, moe nastpi po złoeniu przez Posiadacza konta Xelion Doradcy Finansowemu dyspozycji w tej sprawie. 21. Now kart Maestro wydan w miejsce karty Maestro zastrzeonej oraz kopert z PIN do tej karty Bank wysyła Posiadaczowi konta Xelion w sposób opisany w 9 ust.1. Posługiwanie si now kart Maestro jest moliwe po jej uaktywnieniu. Rozdział 6 Zamknicie konta Xelion Zamknicie konta Xelion nastpuje z chwil rozwizania Umowy. 2. Rozwizanie Umowy powoduje rozwizanie wszystkich umów zawartych przez Bank z Posiadaczem konta Xelion za porednictwem Xelion. 3. W przypadku rozwizania Umowy wskutek wypowiedzenia, okres wypowiedzenia upływa z ostatnim dniem drugiego miesica kalendarzowego nastpujcego po miesicu, w którym Umowa została wypowiedziana Posiadacz konta Xelion w pimie wypowiadajcym Umow powinien okreli sposób zadysponowania saldem konta Xelion. 2. Posiadacz konta Xelion - wraz ze złoeniem wypowiedzenia Umowy - zobowizany jest zwróci wszystkie karty płatnicze wydane do konta Xelion, za porednictwem Doradcy Finansowego. 3. W przypadku niezwrócenia kart, wymienionych w ust. 2, Bank zastrzega je na koszt Posiadacza konta Xelion O zamiarze rozwizania Umowy Bank zawiadamia Posiadacza konta Xelion pisemnie, podajc powód decyzji i informujc o dalszym trybie postpowania. 2. W przypadku rozwizania Umowy w trybie natychmiastowym Bank dokonuje: 1) blokady konta Xelion, 2) zastrzeenia wszystkich kart płatniczych wydanych do konta Xelion, na koszt Posiadacza konta Xelion.

11 25.1. Z chwil zamknicia konta Xelion wskutek rozwizania Umowy, pozostałe na nim saldo dodatnie - po całkowitym rozliczeniu operacji dokonanych przy uyciu kart, Bank przekazuje do dyspozycji Posiadacza konta Xelion. W przypadku, gdy saldo konta Xelion jest ujemne, zadłuenie jest natychmiast wymagalne. 2. Od wymagalnego zadłuenia Bank nalicza odsetki w wysokoci podanej w Komunikacie. Rozdział 7 Postanowienia kocowe 26. W przypadku niewywizywania si Posiadacza konta Xelion ze zobowiza wynikajcych z umów zawartych z Bankiem, Bank moe zablokowa lub zastrzec, na koszt Posiadacza konta Xelion, wszystkie wydane karty rozliczane w ciar konta Xelion Przy dokonywaniu operacji kart Maestro z uyciem PIN do tej karty, czwarte, kolejne błdne wprowadzenie PIN do karty Maestro spowoduje zablokowanie tej karty, co oznacza uniemoliwienie posiadaczowi karty Maestro dokonywania operacji przy jej uyciu do czasu skontaktowania si z Bankiem. 2. W przypadku zatrzymania karty Maestro w bankomacie na skutek przekroczenia limitu błdnych wprowadze PIN do karty Maestro naley zgłosi si do jednostki Banku lub banku obsługujcego ten bankomat Posiadacz konta Xelion jest zobowizany zgłosi niezgodnoci w wycigu, w tym dotyczce operacji dokonanych kart Maestro, w szczególnoci dotyczce: 1) kwestionowanych operacji wykazanych w wycigu, 2) błdu lub innych nieprawidłowoci w przeprowadzeniu rozliczenia Doradcy Finansowemu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wycigu nie póniej jednak ni w terminie 48 dni od daty rozliczenia operacji. Niezgłoszenie niezgodnoci w podanym wyej terminie Bank traktuje jako potwierdzenie prawidłowoci wycigu. 2. Posiadacz konta Xelion jest zobowizany do niezwłocznego zgłoszenia faktu nieotrzymania wycigu w terminie okrelonym w niniejszym Regulaminie. 3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie po ich wpływie, o ile to moliwe w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich przyjcia, z zastrzeeniem ust W przypadku reklamacji dotyczcych operacji dokonanych kart Maestro wymagajcych kontaktowania si z akceptantem lub organizacj MasterCard okres rozpatrywania reklamacji moe by dłuszy ni okrelony w ust. 3, o czym Bank informuje Posiadacza konta Xelion odrbnym pismem. Maksymalne terminy rozpatrywania reklamacji wynosz: 200 dni dla reklamacji bankomatowych, niefinansowych (tj. nie zwizanych z dokonanymi operacjami) i akceptantów Banku (obsługiwanych przez Bank) oraz 360 dni dla akceptantów obcych Za czynnoci zwizane z prowadzeniem konta Xelion i obsług karty Maestro, Bank pobiera z konta Xelion opłaty i prowizje według stawek okrelonych w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych. 2. Wysoko prowizji i opłat moe ulec zmianie w przypadku zmiany: 1) poziomu inflacji, 2) poziomu stawek i opłat na rynku bankowym, 3) opłat telekomunikacyjnych, 4) poziomu kosztów ponoszonych przez Bank w wyniku realizacji czynnoci i usług bankowych, 5) zakresu lub formy realizacji czynnoci i usług bankowych. 30. W przypadku wysyłania Posiadaczowi konta Xelion korespondencji listem poleconym na wskazany adres do korespondencji, za dorczon uznaje si przesyłk dwukrotnie awizowan przez poczt i nieodebran. Nie dotyczy to przesyłek zawierajcych karty Maestro. 31. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za odmow honorowania karty Maestro przez innych uczestników systemu płatniczego. Warszawa, dnia 12 padziernika 2003 r. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

12 Załcznik do Regulaminu Konto Xelion rachunek oszczdnociowo-rozliczeniowy w złotych KOMUNIKAT Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla posiadaczy pakietu "konto Xelion" 1. Produkty i usługi w pakiecie "konto Xelion": 1) Podstawowe (wliczone w cen pakietu "konto Xelion"): a) prowadzenie konta Xelion, b) wydanie karty Maestro, c) wznowienie karty Maestro, d) wydanie i wznowienie karty Maestro dla współposiadacza rachunku, e) zabezpieczenie operacji dokonanych kart Maestro, f) wydanie karty IKM, g) korzystanie z Serwisu, h) korzystanie z bankomatowej funkcji depozytowej, i) sporzdzenie zestawienia obrotów na rachunku w formie wydruku komputerowego, j) dokonanie zastrzeenia karty IKM lub karty Maestro (w przypadku zagubienia lub kradziey), k) wypłata gotówki i sprawdzanie salda kart Maestro w sieci bankomatów Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz w sieci bankomatów Euronet z wyłczeniem bankomatów w placówkach Banku MILLENNIUM Spółka Akcyjna, l) usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, o których mowa w Umowie konta Xelion: dla rezydentów - dostp, pod warunkiem wyraenia na pimie zgody przez posiadacza konta Xelion, do informacji dotyczcych kont w Funduszach Inwestycyjnych zarzdzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A., otwartych od dnia 14 lutego 2004r. za porednictwem Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.: informacja o saldach tych kont, z wyszczególnieniem informacji o numerze konta, typie oraz liczbie posiadanych jednostek uczestnictwa i ich biecej wartoci, informacja o zleceniach złoonych do tych kont i operacjach wykonanych na poszczególnych kontach z wyszczególnieniem typu zlecenia, daty jego rejestracji i realizacji, daty wyceny i ceny netto, liczby jednostek uczestnictwa oraz wartoci transakcji. 2) Opcjonalne ( za dodatkow opłat zgodnie z Taryf prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych ) w szczególnoci: a) wydanie duplikatu karty Maestro, b) karty z odroczonym terminem płatnoci rozliczane z konta Xelion c) wydanie zawiadczenia o stanie rachunku bankowego, zawiadczenia potwierdzajcego wykonanie polecenia przelewu i innych, d) przyjcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego mierci oraz przyjcie zmian tej dyspozycji, e) przyjcie i wykonanie dyspozycji blokady rodków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza rachunku, f) wydanie nowej karty Maestro w zamian za kart skradzion. 3) Specjalne oferty promocyjne przygotowywane przez Bank. 2. Saldo, poniej którego konto Xelion nie jest oprocentowane: 200 złotych 3. Wysoko odsetek naliczanych przez Bank: 1) od kwoty wypłat przekraczajcych saldo konta Xelion za okres od dnia przekroczenia salda konta Xelion do dnia poprzedzajcego wpłat likwidujc powstałe zadłuenie: 1,5 x odsetki ustawowe od nalenoci złotowych 2) w przypadku zamknicia konta Xelion wskutek rozwizania Umowy - od całoci zadłuenia z wyłczeniem nalenych Bankowi odsetek: 1,5 x odsetki ustawowe od nalenoci złotowych 3) od wytoczenia powództwa/złoenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalnoci wystawionemu przez Bank bankowemu tytułowi egzekucyjnemu od całoci zadłuenia: 1,5 x odsetki ustawowe od nalenoci złotowych 4. Maksymalny dzienny limit wypłat gotówkowych przy uyciu karty Maestro: złotych (lub równowarto tej kwoty w innej walucie w przypadku wypłat dokonywanych za granic). 5. Numery telefonów w Banku, pod które naley zgłasza fakt utraty karty Maestro lub ujawnienia PIN osobie trzeciej: 42/ oraz (tylko w kraju). 6. Niniejszy Komunikat obowizuje od dnia 14 lutego 2004r. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

13 RACHUNKI BIE CE WKŁADÓW OSZCZDNOCIOWYCH XELION REGULAMIN 1. Regulamin okrela warunki prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz Posiadacza konta Xelion rachunków wkładów oszczdnociowych o charakterze biecym w walutach wymienialnych, zwanych dalej rachunkami biecymi Xelion. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie postanowienia Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. rachunków wkładów oszczdnociowych Xelion. 2. Rachunki biece s otwierane i prowadzone w dolarach amerykaskich, w euro oraz we frankach szwajcarskich rodki zgromadzone na rachunku biecym podlegaj oprocentowaniu według zmiennych stawek okrelanych przez Bank w stosunku rocznym. 2. Saldo, poniej którego rachunki biece nie s oprocentowane, wynosi odpowiednio: 1) dla rachunku w dolarach amerykaskich 100 USD, 2) dla rachunku w euro 75 EUR, 3) dla rachunku we frankach szwajcarskich 150 CHF. 4. Odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku biecym s naliczane w walucie rachunku, w terminach: 1) raz w roku: 31 stycznia, lub 2) na dzie poprzedzajcy dzie zamknicia rachunku. 5. Bank dorcza podpisan za Bank umow rachunku biecego w terminie 14 dni od jej podpisania przez Posiadacza rachunku Xelion. 6. Bank sporzdza wycigi za okresy miesiczne i wysyła na adres korespondencyjny, o ile nie otrzyma innej dyspozycji w tej sprawie. Warszawa, dnia 12 padziernika 2003 r. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

14 RACHUNKI OSZCZDNOCIOWE LOKAT TERMINOWYCH XELION REGULAMIN 1. Regulamin okrela warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. rachunków oszczdnociowych lokat terminowych Xelion w złotych i w walutach wymienialnych, zwanych dalej lokatami Xelion. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj odpowiednio zastosowanie postanowienia Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. rachunków wkładów oszczdnociowych Xelion Bank otwiera i prowadzi lokaty Xelion na rzecz osób posiadajcych w Banku konto Xelion lub rachunek biecy Xelion w walucie otwieranej lokaty Xelion. 2. Okresy lokat Xelion, waluty i wysoko minimalnych wkładów w poszczególnych walutach przyjmowanych na lokaty Xelion, wysoko odsetek naliczanych od kwoty lokaty w przypadku naruszenia warunków prowadzenia lokaty, s podawane w Komunikacie Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla posiadaczy rachunków oszczdnociowych lokat terminowych Xelion, zwanym dalej Komunikatem, stanowicym integraln cz niniejszego Regulaminu Otwarcie lokaty Xelion nastpuje w dniu dokonania wpłaty na rachunek lokaty 2. Wpłata na otwarcie lokaty Xelion moe by dokonana w formie bezgotówkowej ze rodków zgromadzonych na koncie Xelion, lub rachunku biecym Xelion poprzez złoenie dyspozycji za porednictwem Doradcy Finansowego lub Serwisu oraz gotówkowej poprzez bankomatow funkcj Depozyty Okres lokaty Xelion rozpoczyna si od dnia otwarcia lokaty Xelion, a koczy si z upływem dnia poprzedzajcego dzie, który nazw (gdy okres lokaty Xelion oznaczony jest w tygodniach) lub dat (gdy okres lokaty Xelion oznaczony jest w miesicach) odpowiada dniowi otwarcia lokaty Xelion, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesicu nie było - z dniem poprzedzajcym ostatni dzie tego miesica. 2. Do lokaty Xelion nie mog by dokonywane dopłaty Lokaty Xelion s oprocentowane według: 1) stałej stawki oprocentowania, ustalonej przez Bank w stosunku rocznym, obowizujcej w dniu otwarcia lokaty Xelion lub 2) zmiennych stawek oprocentowania, ustalanych przez Bank w stosunku rocznym, obowizujcych w okresie trwania lokaty Xelion. 2. Bank nie dorcza posiadaczowi lokaty Xelion informacji o zmianie stawki oprocentowania w okresie trwania lokaty Xelion. Tabela aktualnych stawek oprocentowania lokat Xelion jest dostpna: u Doradców Finansowych, za porednictwem Serwisu oraz w lokalach jednostek Banku Kwota lokaty Xelion jest oprocentowana, za faktyczn ilo dni pozostawania wkładu na lokacie, od dnia jej otwarcia do dnia upływu zadeklarowanego okresu lokaty Xelion włcznie lub do dnia poprzedzajcego dzie wykonania dyspozycji wypłaty powodujcej naruszenie warunków prowadzenia lokaty Xelion lub do dnia poprzedzajcego dzie upływu okresu wypowiedzenia umowy konta Xelion/umowy rachunku biecego Xelion w walucie prowadzonej lokaty Xelion. 2. Odsetki od kwoty lokaty Xelion s wypłacane: 1) w przypadku lokat Xelion prowadzonych na okres do 12 miesicy włcznie - na koniec zadeklarowanego okresu, 2) w przypadku lokat Xelion prowadzonych na okres 24 i 36 miesicy - na koniec okresu lokaty Xelion z uwzgldnieniem ich kapitalizacji za okresy roczne (procent składany). 3. Informacja o wysokoci odsetek naliczonych przez Bank jest zawarta w wycigu bankowym z lokaty Xelion Wypłata z lokaty Xelion bez naruszenia warunków jej prowadzenia moe nastpi od pierwszego dnia roboczego po upływie zadeklarowanego okresu lokaty Xelion. 2. Dokonanie wypłaty lub wypowiedzenie umowy konta Xelion/umowy rachunku biecego Xelion w walucie prowadzonej lokaty Xelion w okresie trwania lokaty Xelion, stanowi naruszenie warunków jej prowadzenia i powoduje, e: 1) w przypadku lokat Xelion prowadzonych na okres do 1 miesica (włcznie) - kwota lokaty Xelion nie podlega oprocentowaniu za cały okres, 2) w przypadku lokat Xelion prowadzonych na okresy powyej 1 miesica: a) jeeli dyspozycja została złoona przed upływem 31 dni (włcznie) od dnia otwarcia lokaty Xelion kwota lokaty nie podlega oprocentowaniu, b) jeeli dyspozycja została złoona po upływie 31 dni od dnia otwarcia lokaty Xelion Bank nalicza odsetki do dnia poprzedzajcego dzie dokonania wypłaty powodujcej naruszenie warunków/do dnia poprzedzajcego dzie upływu okresu wypowiedzenia umowy konta Xelion lub umowy rachunku biecego Xelion w walucie prowadzonej lokaty Xelion i wypłaca posiadaczowi lokaty Xelion odsetki w wysokoci podanej w Komunikacie Po upływie zadeklarowanego okresu lokaty Xelion, Bank odnawia lokat Xelion wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres, na warunkach obowizujcych w dniu jej kadorazowego odnowienia. 2. Posiadacz lokaty Xelion do dnia upływu zadeklarowanego okresu lokaty Xelion włcznie, moe złoy inn dyspozycj dotyczc zadysponowania kwot lokaty Xelion po jej zakoczeniu, w tym dyspozycj odnowienia lokaty Xelion bez naliczonych odsetek. 3. Kolejny okres lokaty Xelion rozpoczyna si od nastpnego dnia po upływie poprzedniego okresu lokaty Xelion. 4. W przypadku odnowienia na kolejny okres lokaty Xelion bez naliczonych odsetek, odsetki s przekazywane na wskazany przez posiadacza lokaty Xelion, rachunek Xelion o charakterze biecym prowadzony przez Bank w walucie lokaty Xelion. 9. Jeeli w dniu odnowienia lokaty Xelion, kwota lokaty Xelion wraz z naliczonymi odsetkami nie spełnia minimum niezbdnego do otwarcia lokaty Xelion, podanego w Komunikacie, kwota lokaty Xelion jest przenoszona na prowadzony przez Bank rachunek Xelion o charakterze biecym prowadzony w walucie lokaty Xelion, wskazany przez jej posiadacza. 10. Lokaty Xelion na rzecz osób majcych miejsce zamieszkania za granic (nierezydentów) s prowadzone na zasadach okrelonych w niniejszym Regulaminie, z uwzgldnieniem obowizujcych przepisów dewizowych. Warszawa, dnia 12 padziernika 2003 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

15 Załcznik do Regulaminu Rachunki oszczdnociowe lokat terminowych Xelion KOMUNIKAT Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla posiadaczy rachunków oszczdnociowych lokat terminowych Xelion 1. Lokaty terminowe Xelion w złotych s prowadzone jako lokaty: 1) krótkoterminowe na okres 1, 2 i 3 tygodni - o stałym oprocentowaniu, z minimalnym wkładem złotych, 2) rednioterminowe z minimalnym wkładem 500 złotych na okres: a) 1 miesica - o stałym oprocentowaniu, b) 2, 3 i 6 miesicy - o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (zgodnie z dyspozycj klienta), c) 12 miesicy - o zmiennym oprocentowaniu, 3) długoterminowe na okres 24 i 36 miesicy - o zmiennym oprocentowaniu z minimalnym wkładem 500 złotych. 2. Lokaty terminowe Xelion w walutach wymienialnych s prowadzone jako lokaty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (zgodnie z dyspozycj klienta): 1) na nastpujce okresy: a) rednioterminowe na okres 3, 6, 12 miesicy, b) długoterminowe na okres 24 i 36 miesicy, 2) w nastpujcych walutach wymienialnych: a) dolary amerykaskie (USD) - z minimalnym wkładem 250,- USD, b) waluta euro (EUR) - z minimalnym wkładem 200,- EUR, c) franki szwajcarskie (CHF) - z minimalnym wkładem 350,- CHF. 3. Wysoko odsetek wypłacanych w przypadku naruszenia warunków lokaty - 20% kwoty odsetek naliczonych według stawki oprocentowania danej lokaty za faktyczn liczb dni pozostawania wkładu na lokacie: a) w przypadku lokat o stałym oprocentowaniu - obowizujcej w dniu otwarcia lokaty, b) w przypadku lokat o zmiennym oprocentowaniu - obowizujcej w dniu dokonania wypłaty powodujcej naruszenie warunków prowadzenia lokaty/dniu upływu okresu wypowiedzenia umowy konta Xelion lub umowy rachunku biecego Xelion w walucie prowadzonej lokaty Xelion. 4. Niniejszy Komunikat obowizuje od dnia 12 padziernika 2003 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

16 RACHUNKI OSZCZDNOCIOWE TERMINOWYCH LOKAT RENTIERSKICH XELION REGULAMIN 1. Regulamin okrela warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. rachunków oszczdnociowych terminowych lokat rentierskich Xelion w złotych i w walutach wymienialnych, zwanych dalej lokatami Xelion. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj odpowiednio zastosowanie postanowienia Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. rachunków wkładów oszczdnociowych Xelion Bank otwiera i prowadzi lokaty Xelion na rzecz osób posiadajcych w Banku rachunek konto Xelion lub rachunek biecy Xelion w walucie otwieranej lokaty Xelion. 2. Okresy lokat Xelion, waluty i wysoko minimalnych wkładów w poszczególnych walutach przyjmowanych na lokaty Xelion, wysoko odsetek naliczanych od kwoty lokaty Xelion w przypadku naruszenia warunków prowadzenia lokaty Xelion s podawane w Komunikacie Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla posiadaczy rachunków oszczdnociowych terminowych lokat rentierskich Xelion, zwanym dalej Komunikatem, stanowicym integraln cz niniejszego Regulaminu Otwarcie lokaty Xelion nastpuje w dniu dokonania wpłaty na rachunek lokaty Xelion. 2. Wpłata na otwarcie lokaty Xelion moe by dokonana w formie bezgotówkowej ze rodków zgromadzonych na koncie Xelion, lub rachunku biecym Xelion, za porednictwem Doradcy Finansowego lub gotówkowej poprzez bankomatow funkcj Depozyty Okres lokaty Xelion rozpoczyna si od dnia otwarcia lokaty Xelion, a koczy si z upływem dnia poprzedzajcego dzie, który dat odpowiada dniowi otwarcia lokaty Xelion, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesicu nie było z dniem poprzedzajcym ostatni dzie tego miesica. 2. Do lokaty Xelion nie mog by dokonywane dopłaty Lokaty Xelion s oprocentowane: 1) w złotych - według zmiennych stawek oprocentowania, ustalanych przez Bank w stosunku rocznym, obowizujcych w okresie trwania lokaty Xelion, 2) w walutach wymienialnych - w zalenoci od dyspozycji klienta, według: a) stałej stawki oprocentowania ustalonej, przez Bank w stosunku rocznym obowizujcej w dniu otwarcia lokaty Xelion lub b) zmiennych stawek oprocentowania, ustalanych przez Bank w stosunku rocznym, obowizujcych w okresie trwania lokaty Xelion. 2. Bank nie dorcza posiadaczowi lokaty Xelion informacji o zmianie stawki oprocentowania w okresie trwania lokaty Xelion. Tabela aktualnych stawek oprocentowania lokat Xelion jest dostpna: u Doradców Finansowych, za porednictwem Serwisu oraz w lokalach jednostek Banku Kwota lokaty Xelion jest oprocentowana, za faktyczn ilo dni pozostawania wkładu na lokacie, od dnia jej otwarcia do dnia upływu zadeklarowanego okresu lokaty Xelion włcznie lub do dnia poprzedzajcego dzie wykonania dyspozycji wypłaty powodujcej naruszenie warunków prowadzenia lokaty Xelion lub do dnia poprzedzajcego dzie upływu okresu wypowiedzenia umowy konta Xelion/umowy rachunku biecego Xelion w walucie prowadzonej lokaty Xelion, z uwzgldnieniem postanowie ust Odsetki od kwoty lokaty Xelion s wypłacane w zalenoci od dyspozycji posiadacza lokaty Xelion, za 1-miesiczne lub 3-miesiczne okresy obrachunkowe, z uwzgldnieniem faktycznej iloci dni pozostawania wkładu na lokacie Xelion i przenoszone na wskazany przez posiadacza lokaty Xelion rachunek Xelion o charakterze biecym prowadzony przez Bank w walucie lokaty Xelion. Wypłata odsetek moe nastpi poczwszy od pierwszego dnia roboczego po ich naliczeniu. W trakcie trwania zadeklarowanego okresu lokaty Xelion nie moe by złoona dyspozycja dotyczca zmiany czstotliwoci naliczania odsetek. 3. O wysokoci wypłacanych przez Bank odsetek posiadacz lokaty Xelion jest informowany wycigiem bankowym z lokaty Xelion Wypłata kwoty lokaty Xelion bez naruszenia warunków jej prowadzenia moe nastpi od pierwszego dnia roboczego po upływie zadeklarowanego okresu. 2. Dokonanie wypłaty lub wypowiedzenie umowy konta Xelion/umowy rachunku biecego Xelion w walucie prowadzonej lokaty Xelion w okresie trwania lokaty Xelion, stanowi naruszenie warunków jej prowadzenia i powoduje, e: 1) jeeli dyspozycja została złoona przed upływem 31 dni (włcznie) od dnia otwarcia lokaty Xelion - kwota lokaty Xelion nie podlega oprocentowaniu za cały okres, 2) jeeli dyspozycja została złoona po upływie 31 dni od dnia otwarcia lokaty Xelion Bank nalicza odsetki do dnia poprzedzajcego dzie dokonania wypłaty powodujcej naruszenie warunków/do dnia poprzedzajcego dzie upływu okresu wypowiedzenia umowy konta Xelion lub umowy rachunku biecego Xelion w walucie prowadzonej lokaty Xelion i wypłaca posiadaczowi lokaty Xelion odsetki w wysokoci podanej w Komunikacie. 3. Jeeli zadysponowanie lokat Xelion nastpi po wypłaceniu odsetek za poprzedni/poprzednie okresy obrachunkowe, Bank obcia kwot lokaty Xelion rónic pomidzy kwot dotychczas wypłaconych odsetek na koniec kadego miesicznego lub 3-miesicznego okresu obrachunkowego, a kwot odsetek nalenych na dzie poprzedzajcy dzie dokonania wypłaty powodujcej naruszenie warunków prowadzenia lokaty Xelion/dzie poprzedzajcy dzie upływu okresu wypowiedzenia umowy konta Xelion lub umowy rachunku biecego Xelion w walucie prowadzonej lokaty Xelion Po upływie zadeklarowanego okresu lokaty Xelion, Bank odnawia lokat Xelion, bez naliczonych odsetek, na kolejny taki sam okres, na warunkach obowizujcych w dniu jej kadorazowego odnowienia. 2. Posiadacz lokaty Xelion do dnia upływu zadeklarowanego okresu lokaty Xelion włcznie moe złoy dyspozycj dotyczc zadysponowania kwot lokaty Xelion po jej zakoczeniu. 3. Kolejny okres lokaty Xelion rozpoczyna si od nastpnego dnia po upływie poprzedniego okresu lokaty Xelion. 9. Jeeli w dniu odnowienia lokaty Xelion, kwota lokaty Xelion nie spełnia minimum niezbdnego do otwarcia lokaty Xelion, podanego w Komunikacie, kwota lokaty Xelion jest przenoszona na prowadzony przez Bank rachunek Xelion o charakterze biecym prowadzony w walucie lokaty Xelion, na który s przekazywane odsetki po upływie 1-miesicznych lub 3-miesicznych okresów obrachunkowych. 10. Lokaty Xelion na rzecz osób majcych miejsce zamieszkania za granic (nierezydentów) s prowadzone na zasadach okrelonych w niniejszym Regulaminie, z uwzgldnieniem obowizujcych przepisów dewizowych. Warszawa, dnia 12 padziernika 2003 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

17 Załcznik do Regulaminu Rachunki oszczdnociowe terminowych lokat rentierskich Xelion KOMUNIKAT Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla posiadaczy rachunków oszczdnociowych lokat terminowych rentierskich Xelion 1. Lokaty terminowe rentierskie Xelion s prowadzone na okres 12 miesicy jako lokaty: 1) w złotych - o zmiennym oprocentowaniu, z minimalnym wkładem ,- złotych, 2) w nastpujcych walutach wymienialnych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (zgodnie z dyspozycj klienta): a) dolary amerykaskie (USD) - z minimalnym wkładem ,- USD b) waluta euro (EUR) - z minimalnym wkładem ,- EUR 2. Wysoko odsetek wypłacanych w przypadku naruszenia warunków lokaty - 20% kwoty odsetek naliczonych według stawki oprocentowania danej lokaty za faktyczn liczb dni pozostawania wkładu na lokacie: a) w przypadku lokat o stałym oprocentowaniu obowizujcej w dniu otwarcia lokaty, b) w przypadku lokat o zmiennym oprocentowaniu - obowizujcej w dniu dokonania wypłaty powodujcej naruszenie warunków prowadzenia lokaty/dniu upływu okresu wypowiedzenia umowy konta Xelion lub umowy rachunku biecego Xelion w walucie prowadzonej lokaty Xelion. 3. Niniejszy Komunikat obowizuje od dnia 12 padziernika 2003 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

18 BANKOMATOWA FUNKCJA "DEPOZYTY" XELION REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okrela zasady korzystania z bankomatowej funkcji "Depozyty", umoliwiajcej składanie dyspozycji, o których mowa w Rozdziale 2 niniejszego Regulaminu przez Posiadaczy karty Maestro. 2. Bankomatowa funkcja Depozyty jest dostpna w specjalnie oznakowanych bankomatach Banku Polska Kasa Opieki S.A. 2. Przez uyte w Regulaminie okrelenia, naley rozumie: 1) Bank - Bank Polska Kasa Opieki S.A., 2) bankomat - automatyczna maszyna bankowa wyposaona w funkcj "Depozyty", 3) dyspozycja depozytowa - dyspozycja gotówkowa i/lub bezgotówkowa składana w bankomacie za porednictwem funkcji "Depozyty", 4) funkcja "Depozyty" - funkcja pozwalajca na składanie dyspozycji depozytowych w bankomacie przy uyciu karty, 5) jednostka Banku - oddział Banku lub filia Banku na terenie kraju, 6) karta Maestro karta bankomatowa i płatnicza wydawana Posiadaczowi Konta Xelion umoliwiajca korzystanie z bankomatowej funkcji Depozyty, 7) koperta depozytowa - specjalna koperta przygotowana przez Bank, do składania dyspozycji depozytowej, 8) lokata terminowa Xelion lokata terminowa Xelion oraz terminowa lokata rentierska Xelion prowadzona przez Bank, 9) numer umowy - numer nadany przez Bank przy zawieraniu z dan osob umowy, 10) PIN Osobisty Numer Identyfikacyjny, kod cyfrowy, znany tylko Posiadaczowi karty Maestro. PIN zastpuje podpis Posiadacza karty Maestro i słuy do jego identyfikacji w przypadku posługiwania si kart w urzdzeniach wymagajacych jego wprowadzenia, 11) Posiadacz karty Maestro - osoba, której została wydana karta Maestro, 12) rachunek - rachunek wkładu oszczdnociowego o charakterze biecym otwarty i prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku na podstawie Umowy zawartej i wykonywanej za porednictwem Doradcy Finansowego i Xelion, wskazany w dyspozycji depozytowej. 13) rachunek bankowy kady rachunek bankowy prowadzony przez bank krajowy, 14) saldo rachunku - dostpne rodki znajdujce si na rachunku, w ciar którego, zgodnie z jego Regulaminem mog by dokonywane operacje, 15) Umowa - umowa o prowadzenie Konta Xelion i/lub innego rachunku wkładu oszczdnociowego o charakterze biecym otwartego i prowadzonego przez Bank za porednictwem Doradcy Finansowego i Xelion., 16) Xelion Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie 3.1. Z funkcji "Depozyty" moe korzysta Posiadacz karty Maestro, z zastrzeeniem postanowie 4 ust Dyspozycje depozytowe zlecajce dokonanie wypłat bezgotówkowych mog obciy tylko rachunki prowadzone w Banku na rzecz Posiadacza karty Maestro. 3. Posiadacz karty Maestro potwierdza fakt otrzymania Regulaminu Bankomatowa funkcja Depozyty Xelion, zapoznania si z jego postanowieniami i uznania jego wicego charakteru, składajc podpis na dyspozycji depozytowej Dostp do funkcji "Depozyty" jest moliwy po: 1) wczytaniu w bankomacie karty Maestro i wprowadzeniu prawidłowego PIN, 2) wyborze funkcji Depozyty z listy podstawowych operacji wykonywanych przez bankomat. 2. Tre złoonej dyspozycji depozytowej musi by zgodna z obowizujcymi w Banku przepisami regulujcymi funkcjonowanie rachunku, do którego dyspozycja została wydana. Posiadacz karty Maestro ponosi odpowiedzialno za tre wydanej Bankowi dyspozycji depozytowej Bank zrealizuje dyspozycj depozytow, jeeli zamieszczone w niej informacje s wystarczajce do jej wykonania, a w przypadku dyspozycji dotyczcych wypłaty bezgotówkowej z rachunku, dodatkowo, jeeli dyspozycja bdzie miała pokrycie w saldzie wskazanego rachunku. 2. W przypadku: 1) braku pokrycia w saldzie wskazanego rachunku, lub 2) błdnego, niekompletnego lub nieczytelnego wypełnienia dyspozycji depozytowej, uniemoliwiajcego jej wykonanie, lub 3) zaistnienia innych okolicznoci uniemoliwiajcych wykonanie dyspozycji depozytowej, Bank poinformuje pisemnie Posiadacza karty Maestro uytej przy składaniu dyspozycji depozytowej o niewykonaniu dyspozycji depozytowej, podajc powód jej niewykonania i wskazujc dalszy tryb postpowania. Rozdział 2 Rodzaje dyspozycji depozytowych 6. Funkcja "Depozyty" umoliwia składanie dyspozycji depozytowych dotyczcych: 1) wpłaty gotówkowej na istniejce rachunki bankowe, 2) otwarcia rachunku lokaty terminowej Xelion, 3) wypłaty bezgotówkowej rodków z rachunku na dowolny rachunek bankowy wskazany w dyspozycji depozytowej Za porednictwem funkcji "Depozyty" mog by dokonywane wpłaty gotówkowe w złotych i w walutach wymienialnych. 2. Wpłaty mog by dokonywane, z zastrzeeniem postanowie ust. 3: 1) na rachunki biece w złotych i/lub w walucie wymienialnej, w tym na rachunki kart płatniczych, 2) na otwarcie rachunku lokaty terminowej Xelion w złotych i/lub w walucie wymienialnej, 3) celem spłaty zadłuenia na karcie kredytowej wydanej przez Bank lub powikszenia limitu dostpnego na karcie. 3. Wpłaty gotówkowe dokonywane za porednictwem funkcji Depozyty musz by zgodne z obowizujcymi przepisami dewizowymi. W przypadku gdy w oparciu o dane zawarte w dyspozycji depozytowej nie bdzie moliwe ustalenie zgodnoci wpłaty gotówkowej z obowizujcymi przepisami dewizowymi, do czasu uzyskania wyjanie od zleceniodawcy kwota wpłaty gotówkowej bdzie pozostawała w Banku jako nieoprocentowany depozyt. 8. W przypadku wpłaty gotówkowej dyspozycja moe obejmowa jednorazowo tyle banknotów, aby koperta depozytowa z zawartoci zmieciła si swobodnie w szczelinie bankomatu, słucej do wkładania dyspozycji depozytowych Zlecenie otwarcia rachunku lokaty terminowej Xelion za porednictwem bankomatowej funkcji Depozyty jest moliwe po otrzymaniu przez Posiadacza karty Maestro od Doradcy Finansowego Regulaminów okrelajcych warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych Xelion. Fakt otrzymania Regulaminów, zapoznania si z ich postanowieniami i uznania ich wicego charakteru Posiadacz karty Maestro potwierdza składajc podpis na dyspozycji depozytowej. 2. W dyspozycji depozytowej dotyczcej otwarcia rachunku lokaty terminowej Xelion prowadzonej przez Bank powinien by dokładnie okrelony rodzaj lokaty, waluta i kwota lokaty, okres na jaki lokata ma by otwarta, rodzaj oprocentowania lokaty (stałe, zmienne) oraz ewentualnie czy lokata ma by odnawiana na kolejne okresy czy nie, a w przypadku lokaty rentierskiej Xelion konieczne jest wskazanie czy odsetki na lokacie maj by naliczane za okresy miesiczne czy kwartalne. 3. Otwarcie lokaty terminowej Xelion nastpuje w pierwszym dniu roboczym po dniu złoenia dyspozycji w bankomacie lub w przypadku lokat terminowych Xelion otwieranych na podstawie dyspozycji bezgotówkowych najpóniej w drugim dniu po złoeniu dyspozycji. 4. Wpłaty gotówkowe, które nie kwalifikuj si do otwarcia rachunku lokaty terminowej Xelion Bank zalicza: 1) w przypadku wpłaty w złotych - na Konto Xelion,

19 2) w przypadku wpłaty w walucie wymienialnej - na rachunek biecy Xelion w walucie wymienialnej. Jeeli Bank nie prowadzi rachunków biecych Xelion w walucie wpłaty - wpłata gotówkowa pozostaje jako nieoprocentowany depozyt. O sposobie zaliczenia wpłaty gotówkowej Bank informuje pisemnie Posiadacza karty Maestro uytej przy składaniu dyspozycji depozytowej. 10. W dyspozycji depozytowej dotyczcej wypłaty bezgotówkowej powinien by podany rodzaj rachunku i kwota wypłaty bezgotówkowej, dane odbiorcy wypłaty bezgotówkowej, numer i rodzaj jego rachunku bankowego, nazwa banku prowadzcego ten rachunek oraz tytuł płatnoci. Wypłaty bezgotówkowe dokonywane za porednictwem funkcji Depozyty musz by zgodne z obowizujcymi przepisami dewizowymi. W przypadku gdy w oparciu o dane zawarte w dyspozycji depozytowej nie bdzie moliwe ustalenie zgodnoci wypłaty bezgotówkowej z obowizujcymi przepisami dewizowymi, Bank wstrzyma wykonanie dyspozycji do czasu uzyskania niezbdnych informacji od zleceniodawcy. Rozdział 3 Składanie dyspozycji depozytowych 11. Dyspozycje depozytowe powinny by składane przy uyciu: 1) koperty depozytowej - w przypadku wpłaty gotówkowej, 2) koperty depozytowej i formularza dyspozycji dla klientów indywidualnych lub formularza dyspozycji otwarcia rachunku lokaty terminowej Xelion - w przypadku dyspozycji dotyczcej wypłaty bezgotówkowej. Dane na kopercie depozytowej oraz na formularzu powinny by wypełnione czytelnie Po wypełnieniu koperty depozytowej i włoeniu do niej wpłacanej kwoty gotówki oraz ewentualnie wypełnionego formularza, o którym mowa w 11 pkt. 2, naley starannie zaklei kopert i włoy j do wrzutni bankomatowej. Do momentu zamknicia szczeliny wrzutowej w bankomacie, dostpna jest funkcja Anulowanie operacji. Wybranie tej funkcji spowoduje, e składanie dyspozycji depozytowej zostanie przerwane i bankomat zwróci kart oraz kopert depozytow z zawartoci. 2. Na yczenie Posiadacza karty Maestro bankomat moe wydrukowa potwierdzenie przyjcia dyspozycji depozytowej. 13. Dyspozycje depozytowe dotyczce wpłaty gotówkowej złoone bez wypełnionego pola III na kopercie depozytowej, wskazujcego na jaki rachunek bankowy wpłata gotówkowa ma by zaliczona, Bank bdzie traktował jako wpłat gotówkow na rachunek, do którego została wydana karta Maestro, uyta przy składaniu dyspozycji, z zastrzeeniem postanowie 5 ust Dyspozycje depozytowe s realizowane przez Bank najpóniej w drugim dniu roboczym nastpujcym po dniu złoenia dyspozycji w bankomacie, z uwzgldnieniem postanowie ust W przypadku gdy w dyspozycji depozytowej zostanie okrelony termin jej wykonania dłuszy ni termin, o którym mowa w ust.1, Bank wykona dyspozycj w terminie okrelonym przez Posiadacza karty Maestro w dyspozycji. 3. Wpłaty gotówkowe dokonane w innej walucie ni waluta rachunku bankowego wskazanego w dyspozycji depozytowej, na który wpłata gotówkowa ma by zaliczona, Bank przelicza na walut rachunku bankowego przy zastosowaniu kursów Banku obowizujcych w dniu uznania rachunku bankowego W przypadku stwierdzenia, e w kopercie depozytowej znajduj si fałszywe, sfałszowane lub budzce wtpliwoci pod wzgldem autentycznoci, wycofane z obiegu lub zniszczone znaki pienine krajowe lub zagraniczne, jednostka Banku informuje o tym pisemnie Posiadacza karty Maestro. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pozostał cz gotówki włoonej do koperty depozytowej, o ile taka bdzie, Bank zaliczy na rachunek bankowy wskazany w dyspozycji depozytowej, z zastrzeeniem postanowie 9 ust W przypadku stwierdzenia rónicy pomidzy kwot wpisan w dyspozycji depozytowej a kwot gotówki znajdujc si w kopercie depozytowej, jednostka Banku obsługujca bankomat zalicza na wskazany w dyspozycji rachunek bankowy kwot faktycznie stwierdzonej gotówki, z zastrzeeniem postanowie 9 ust. 3 i zawiadamia o tym Posiadacza karty Maestro uytej przy składaniu dyspozycji depozytowej. 2. W przypadku zaliczenia na rachunek bankowy kwoty gotówki faktycznie stwierdzonej w kopercie depozytowej Posiadaczowi karty Maestro nie przysługuj roszczenia wobec Banku z tytułu rónicy pomidzy kwot wpisan w dyspozycji depozytowej a kwot faktycznie stwierdzonej gotówki. 17. Za skutki włoenia do wrzutni bankomatowej: 1) otwartej koperty depozytowej oraz przemieszczenia si rodków, 2) bez uycia koperty depozytowej: a) gotówki, b) dyspozycji depozytowej bezgotówkowej, Bank nie ponosi odpowiedzialnoci. Rozdział 4 Postanowienia kocowe 18. Bank potwierdza wykonanie dyspozycji depozytowych zgodnie z postanowieniami regulaminu rachunku, którego dyspozycja dotyczy. 19. Zmiany zasad korzystania z funkcji Depozyty bd wprowadzone w postaci zmian do niniejszego Regulaminu i dodatkowo podawane do wiadomoci w lokalach jednostek Banku oraz za porednictwem Doradcy Finansowego. 20. Za wykonanie czynnoci bankowych/operacji zleconych w dyspozycji bankomatowej Bank pobiera prowizje i opłaty wg stawek okrelonych w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych. Warszawa, dnia 12 padziernika 2003 r. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie

rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie R E GULAMIN rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie I. Postanowienia ogólne 1 1 Regulamin okrela zasady otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZDNOCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZDNOCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZDNOCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin okrela warunki wydawania, uywania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE Puck. dnia 02.05.2009 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENINE Rodzaj czynnoci/ usług Stawka Prowizje 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekae je przewonikowi realizujcemu wybran przez Klienta form dostawy.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekae je przewonikowi realizujcemu wybran przez Klienta form dostawy. Regulamin sklepu internetowego STORCZYKARNIA. 1. DEFINICJE. Terminy uyte w Regulaminie oznaczaj: 100PLAMEK firma 100Plamek Agnieszka Koryczan z siedzib w Krakowie ul. Białe Wzgórze 4 wpisana do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1 Regulamin obowiązuje od 09.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r.

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. ZATWIERDZAM Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. SPIS TRECI 1. Wstp... 3 1.1. Słownik... 3 1.2. Zastosowanie certyfikatów... 4 2. Podstawowe zasady certyfikacji... 5 2.1. Wydawanie certyfikatów... 5 2.2. Obowizki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Załącznik nr. 8 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo