Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie"

Transkrypt

1 Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Nadarzyn

2 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a) zasady świadczenia usług bankowości internetowej e-banku dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie, b) zasady dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oraz wykonywania operacji i innych czynności za pośrednictwem e-banku. 2. Bank świadcząc usługi Bankowości internetowej, zobowiązuje się do zapewnienia Posiadaczowi bezpieczeństwa dokonywania dyspozycji z zachowaniem należytej staranności oraz przy zastosowaniu właściwych rozwiązań technicznych. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Nadarzynie, 2) e-bank System Bankowości Internetowej Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, 3) Posiadacz rachunku posiadacz rachunku, który zawarł z Bankiem Umowę, 4) Pełnomocnik osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, umocowana przez Posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem, 5) Użytkownik Posiadacz rachunku i/lub Pełnomocnik, 6) Wniosek wniosek o udostępnienie usługi bankowości internetowej e-bank, 7) Umowa Umowa usług bankowości internetowej e-bank, 8) Umowa rachunku umowa o prowadzenie rachunku bankowego, 9) login (identyfikator) nadana przez Bank nazwa Posiadacza składająca się z cyfr lub liter, służąca do jego identyfikacji w kanale dostępu, 10) hasło ciąg znaków służący do identyfikacji Posiadacza, ustalany w celu zagwarantowania wyłączności dostępu do rachunku i znany jedynie Posiadaczowi, 11) kody jednorazowe kody jednorazowe z listy kodów jednorazowych lub tokena sprzętowego bądź kody SMS wykorzystywane do autoryzacji transakcji, 12) data realizacji/wykonania wskazana przez Posiadacza data, w której złożona przez niego operacja ma zostać zrealizowana, 13) dni robocze wszystkie dni pracy Banku, 14) Taryfa Taryfa prowizji i opłat bankowych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie 2

3 3 Bank świadczy usługi dostępu do rachunku za pośrednictwem e-banku na stronie internetowej https://ebank.bsnadarzyn.pl. Udostępnianie usług bankowości internetowej 4 1. Usługa bankowości elektronicznej udostępniana jest posiadaczom ROR/pełnomocnikom posiadającym pełnomocnictwo stałe do dysponowania rachunkiem. 2. Udostępnienie usług bankowości internetowej jest możliwe po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 1 lub 1a, po podpisaniu Umowy stanowiącej załącznik nr Składając wniosek o udostępnienie usługi bankowości internetowej e-bank użytkownik określa sposób autoryzacji transakcji: kody jednorazowe z listy kodów jednorazowych, kody jednorazowe przesyłane sms-em lub token. 4. Umowę wraz załącznikami podpisuje Posiadacz rachunku lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu w obecności pracownika Banku, zgodnie z obowiązującą Kartą Wzorów podpisów rachunku, do którego przypisana będzie usługa bankowości internetowej e-bank. 5. Bank udostępnia usługę bankowości internetowej e-bank nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Usługi w ramach e-banku 5 1. Za pośrednictwem e-banku użytkownik ma możliwość wykonywania czynności takich jak: a) polecenia przelewu (również zagranicznego), b) przelewy z odroczonym terminem płatności (z datą przyszłą), c) tworzenia definicji przelewów (np. ZUS, US i inne), d) przeglądania stanów i obrotów na rachunkach bankowych, e) przeglądania i drukowania szczegółów płatności, f) realizację zleceń stałych, g) zakładanie i likwidacje lokat terminowych dostępnych przez usługę bankowości internetowej e-bank. 3

4 2. Użytkownik ma również możliwość podglądu sald i historii innych rachunków posiadanych w Banku. Zasady korzystania i bezpieczeństwo 6 1. Dostęp do rachunków bankowych następuje poprzez niepowtarzalny login (identyfikator) oraz hasło dostępu. Przy pierwszym logowaniu użytkownik ustala nowe hasło dostępu. Kolejne logowania oraz potwierdzanie operacji odbywają się przez podanie loginu (identyfikatora) oraz hasła dostępu, ustalanego w trakcie pierwszego logowania oraz kodów jednorazowych. 2. Dyspozycje użytkownika dokonywane poprzez usługę bankowości internetowej e-bank, które powodują zmianę stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych wymagają dla ich realizacji potwierdzenia poprzez podanie kodu jednorazowego. 3. Użytkownik tworząc nowe definicje może sam ustalić, że do autoryzacji przelewów zamiast kodu jednorazowego system będzie wymagał podania hasła dostępu Obsługa kodów jednorazowych z list kodów jednorazowych: 1) użytkownicy składają zapotrzebowanie na listy kodów jednorazowych poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio poprzez usługę bankowości internetowej e-bank, 2) użytkownik odbiera osobiście w Oddziale Banku zamówioną listę kodów jednorazowych, 3) każda lista zawiera 50 kodów jednorazowych, 2. Obsługa kodów jednorazowych przesyłanych SMS-em: 1) użytkownik wskazuje numer telefonu komórkowego (krajowej sieci telefonii komórkowej), na który będą przesyłane kody SMS, 2) kody SMS wysyłane są w momencie zatwierdzania operacji lub wprowadzenia definicji przelewu, na żądanie użytkownika, 3) w odpowiedzi użytkownik otrzymuje SMS-a zawierającego kod do autoryzacji (kod SMS). Po poprawnym wprowadzeniu kodu SMS transakcja zostaje przyjęta do realizacji lub definicja zostanie zapisana/zaktualizowana, 4

5 4) wysłany SMS zawiera jeden kod służący do autoryzacji jednej, konkretnej operacji. Kod SMS nie może być powtórnie użyte. 5) użytkownik może zmienić numer telefonu komórkowego, na który przesyłane są kody SMS. Zmiana numeru telefonu komórkowego wymaga złożenia pisemnego zgłoszenia na druku obowiązującym w Banku (załącznik nr 4). 3. Obsługa kodów jednorazowych wyświetlanych za pomocą tokena sprzętowego: 1) użytkownik otrzymuje wraz z loginem (identyfikatorem) oraz hasłem dostępu niepowtarzalny oznaczony numerem seryjnym token sprzętowy, który jest przypisany bezpośrednio do rachunku Klienta, 2) w momencie zatwierdzenia operacji użytkownik wciska przycisk na tokenie i w tym samym momencie jest wyświetlany kod do autoryzacji. Po poprawnym wprowadzeniu kodu transakcja zostaje przyjęta do realizacji lub definicja zostanie zapisana/zaktualizowana, 4. Użytkownik może zmienić sposób autoryzacji transakcji na podstawie pisemnego zgłoszenia na druku obowiązującym w Banku (załącznik nr 4) Użytkownicy zobowiązani są do skutecznego chronienia elektronicznych środków dostępu (loginów, haseł dostępu, kodów jednorazowych) oraz nie ujawniania ich osobom trzecim. 2. W przypadku wejścia w posiadanie środków dostępu do rachunku bankowego przez osobę nieuprawnioną użytkownik składa dyspozycję zablokowania dostępu do e-banku telefonicznie lub pisemnie w Banku (załącznik nr 5). 3. Dyspozycja zablokowania dostępu do e-banku dokonywana jest przez pracownika Banku po otrzymaniu dyspozycji od użytkownika. 4. Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła dostępu lub kodu jednorazowego zostaje automatycznie złożona blokada w systemie ebanknet. 5. Użytkownik może złożyć dyspozycję zmiany hasła dostępu do e-banku lub odblokowania dostępu do e-banku w przypadku jego zablokowania kontaktując się telefonicznie z obsługą Banku lub osobiście w Banku. 5

6 Składanie i realizacja zleceń za pośrednictwem e-banku 9 1. Utworzenie zlecenia polega na wypełnieniu elektronicznego formularza utworzonego na stronie e-banku oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzację za pomocą podpisu uwierzytelniającego. Nieprawidłowy podpis powoduje odrzucenie zlecenia. 2. Autentyczność zlecenia autoryzowana podpisem uwierzytelniającym nie może być kwestionowana. 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia zlecenia, a w szczególności wprowadzenie błędnego numeru lub nazwy rachunku, całkowitą odpowiedzialność ponosi Posiadacz Utworzenie polecenia przelewu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza utworzonego na stronie e-banku oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzację za pomocą podpisu uwierzytelniającego. Nieprawidłowy podpis powoduje odrzucenie polecenia przelewu. 2. Polecenie przelewu może być złożone z datą bieżącą lub przyszłą. 3. Odwołanie polecenia przelewu z datą przyszłą może nastąpić poprzez anulowanie. 4. Polecenie przelewu jest realizowane w granicach wolnych środków na rachunku Dyspozycje użytkownika za pośrednictwem e-banku mogą być składane przez całą dobę 7 dni w tygodniu, ale realizowane są tylko w dni robocze. 2. Dyspozycje przelewu środków na rachunki w Banku złożone w dni robocze księgowane są niezwłocznie. 3. Zlecenia płatnicze w złotych do innych Banków są realizowane jak w ust. 2, a rozliczane zgodnie z trybem określonym dla rozrachunków międzybankowych Krajowej Izby Rozliczeniowej. 4. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania przelewu, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do jego zgodności z przepisami prawa. 6

7 Autoryzacja w systemie e-banku Każda dyspozycja składana przez użytkownika za pomocą e-banku jest zatwierdzana podpisem uwierzytelniającym. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności identyfikatora (loginu), hasła i kodów jednorazowych lub tokena. Listą kodów jednorazowych oraz tokenem może posługiwać się jeden użytkownik. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia podpisu uwierzytelniającego osobom trzecim. 2. W przypadku dyspozycji zmiany hasła dostępu do e-banku lub odblokowania dostępu do e-banku, kontakt telefoniczny z obsługą Banku jest autoryzowany poprzez podanie przez użytkownika kilku przypadkowych znaków zawartych w haśle startowym (hasło do pierwszego logowania otrzymane wraz z loginem w bezpiecznej kopercie). Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła osobom trzecim. Opłaty 13 Za czynności wykonywane za pośrednictwem e-banku, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Umowa o świadczenie usług bankowości internetowej e-bank może być rozwiązana przez każdą ze stron za porozumieniem w każdym czasie. 2. Bank może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym między innymi w przypadku: a) podania przez Posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy, b) rozwiązania Umowy o prowadzenie rachunku bankowego. 7

8 Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu w trakcie trwania umowy. 2. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Bank zawiadamia Posiadacza rachunku o proponowanych zmianach w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi bankowości internetowej e-bank. 3. Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści proponowanych zmian, może złożyć w Banku pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian lub przesłać je do Banku drogą korespondencyjną. Jeśli w tym terminie Posiadacz rachunku nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji, zmianę uważa się za przyjętą. 4. Złożenie oświadczenia przez Posiadacza rachunku o braku akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, dokonanym z dniem złożenia oświadczenia. 16 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego, Prawa dewizowego oraz Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. 8

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Wniosek o udostępnienie usług bankowości internetowej e-bank Dane Posiadacza/ Współposiadacza/Pełnomocnika* Imię... Nazwisko... Numer rachunku... Klient ma możliwość podglądu sald i historii innych rachunków posiadanych w Banku. Miejsce zawarcia umowy... Autoryzacja transakcji: kodem z listy kodów jednorazowych, kodem SMS przesyłanym na nr telefonu:, kodem wygenerowanym przez token sprzętowy (opłata jednorazowa zgodna z taryfą prowizji i opłat) **. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 z 2002 r.,poz.926 z późn. zm.) przez Bank Spółdzielczy w Nadarzynie w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. *niepotrzebne skreślić ** odpowiednie zaznaczyć... (podpis Posiadacza/Współposiadacza/Pełnomocnika* rachunku 9

10 Załącznik nr 1a do Regulaminu usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Wniosek o udostępnienie usług bankowości internetowej e-bank Wnoszę o udostępnienie usług bankowości internetowej e-bank do rachunku nr:... Klient ma możliwość podglądu sald i historii innych rachunków posiadanych w Banku. Prowadzonego dla: Nazwa firmy... Adres... NIP... REGON... Miejsce zawarcia umowy... Nazwisko i imię Użytkownika systemu... Autoryzacja transakcji: kodem z listy kodów jednorazowych, kodem SMS przesyłanym na nr telefonu:, kodem wygenerowanym przez token sprzętowy (opłata jednorazowa zgodna z taryfą prowizji i opłat) **. * niepotrzebne skreślić ** odpowiednie zaznaczyć (pieczątka i podpis Posiadacza/Współposiadacza/Pełnomocnika* rachunku) 10

11 Załącznik nr 2 do Regulaminu usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Umowa usług bankowości internetowej e-bank zawarta w dniu. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie, Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5A, Nadarzyn, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr , reprezentowanym przez: 1. Wiesławę Radziak Prezesa Zarządu 2. Barbarę Kukulską Zastępcę Prezesa Zarządu zwanym dalej Bankiem", a zwanym Posiadaczem, posiadającym w Banku rachunek/rachunki* o następującym numerze:... 1 Strony postanawiają, że Bank udostępnia na czas nieokreślony usługę e-bank na stronie internetowej https://ebank.bsnadarzyn.pl Za pośrednictwem e-banku Posiadacz ma możliwość wykonywania czynności takich jak: a) polecenia przelewu (również zagranicznego), b) przelewy z odroczonym terminem płatności (z datą przyszłą),

12 c) tworzenia definicji przelewów (np. ZUS, US i inne), d) przeglądania stanów i obrotów na rachunkach bankowych, e) przeglądania i drukowania szczegółów płatności, f) realizację zleceń stałych, g) zakładanie i likwidacje lokat terminowych dostępnych przez usługę bankowości internetowej e-bank. 3 W ramach e-banku Posiadacz ma możliwość podglądu sald i historii innych rachunków posiadanych w Banku* Dyspozycje Posiadacza za pośrednictwem e-banku mogą być składane przez całą dobę 7 dni w tygodniu, ale realizowane są tylko w dni robocze. 2. Polecenie przelewu jest realizowane w granicach wolnych środków na rachunku. 3. Dyspozycje przelewu środków na rachunki w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie złożone w dni robocze księgowane są niezwłocznie. 4. Zlecenia płatnicze w złotych do innych Banków są realizowane jak w ust. 3, a rozliczane zgodnie z trybem określonym dla rozrachunków międzybankowych Krajowej Izby Rozliczeniowej. 5. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania przelewu, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do jego zgodności z przepisami prawa. 5 Za czynności wykonywane za pośrednictwem e-banku, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą. 6 Współposiadacze stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania wynikające z zawarcia niniejszej umowy. 7 Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

13 8 1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu usług bankowości internetowej - e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku spółdzielczym w Nadarzynie, Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych za pośrednictwem e-banku oraz obowiązujące przepisy prawa. 2. Posiadacz rachunku oświadcza, że zapoznał się z Regulaminami, o których mowa w ust Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane w formie aneksu Umowa o świadczenie usług bankowości Internetowej e-bank może być rozwiązana przez każdą ze stron za porozumieniem w każdym czasie. 2. Bank może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym między innymi w przypadku: a) podania przez Posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy, b) rozwiązania Umowy o prowadzenie rachunku bankowego. 11 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. stempel firmowy i podpisy upoważnionych pracowników Banku podpis Posiadacza/ Współposiadacza/Pełnomocnika** * wykreślić w przypadku, gdy Posiadacz nie wyraża zgody na podgląd sald i historii innych rachunków posiadanych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie ** niepotrzebne skreślić

14 Załącznik nr 3 do Regulaminu usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie BANK SPÓŁDZIELCZY W NADARZYNIE POTWIERDZENIE OTRZYMANIA** LOGINU I HASŁA DOSTĘPU LISTY KODÓW JEDNORAZOWYCH TOKENA SPRZĘTOWEGO DO SYSTEMU e -BANK Numer konta do którego wydano elektroniczne środki identyfikacji: Nazwa Firmy / Imię i Nazwisko Posiadacza/Współposiadacza/Pełnomocnika r-ku*: Potwierdzam odbiór:** loginu i hasła dostępu, listy kodów jednorazowych( lista nr ) tokena sprzętowego ( numer seryjny ) w jednostce Banku w:* Nienaruszonych kopertach Naruszonych kopertach w związku z tym proszę o wydanie nowych elektronicznych środków identyfikacji Data Podpis Posiadacza/Współposiadacza/Pełnomocnika* r-ku Data wydania elektronicznych środków identyfikacji Podpis pracownika jednostki Banku stwierdzający tożsamość osoby odbierającej elektroniczne środki identyfikacji Stempel jednostki Banku * niepotrzebne skreślić ** odpowiednie zaznaczyć

15 Załącznik nr 4 do Regulaminu usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Zmiana sposobu autoryzacji transakcji dla Użytkowników usługi bankowości internetowej e-bank Numer rachunku bankowego:... Imię i nazwisko użytkownika systemu:... Niniejszym w ramach usługi bankowości internetowej e-bank wnoszę o: 1. Zmianę sposobu autoryzacji transakcji na*: listy kodów jednorazowych, kody SMS przesyłane na nr telefonu:, kody wygenerowane przez token sprzętowy (opłata jednorazowa zgodna z taryfą prowizji i opłat). 2. Zmianę numeru telefonu komórkowego na który będą przesyłane kody SMS*: Dotychczasowy numer: Nowy numer: 3. Możliwość podglądu sald i historii innych rachunków posiadanych w Banku*: TAK NIE (miejscowość i data) (podpis/y Posiadacza rachunku, pieczątka**) * właściwe zaznaczyć (stempel dzienny i podpis pracownika Banku) Wypełnia Bank: Zmianę wprowadzono do systemu Podpis pracownika Banku dnia.....o godz......

16 Załącznik nr 5 do Regulaminu usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Dyspozycja zablokowania dostępu do usług bankowości internetowej e-bank w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie... Imię i nazwisko lub nazwa Posiadacza rachunku... Nr rachunku... miejscowość, data Proszę o zablokowanie dostępu do usług bankowości internetowej e-bank przez następujących użytkowników: Imię i nazwisko Użytkownika Login(identyfikator) Podpis Posiadacza rachunku Stempel dzienny i podpis pracownika Banku Dokonano zablokowania dostępu do usług bankowości internetowej e-bank ww. użytkowników. Data, godzina i podpis pracownika Banku

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr2 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2014r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Złożenie Wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Tychy, 2013 r.

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Tychy, 2013 r. TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Tychy, 2013 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II. EBANKNET... 4 ROZDZIAŁ III. HOMENET... 5 ROZDZIAŁ IV. SMSBANKNET...

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/2014 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2014 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi eskok

Regulamin świadczenia usługi eskok Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Wybrzeże zwaną dalej Kasą usługi bankowości elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo