REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU KOWAL, luty 2007

2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne 3 II. Udostępnienie usług w ramach Centrum Usług Internetowych 5 III. Składanie i realizacja zleceń 6 IV. Autoryzacja 8 V. Serwis SMS 8 VI. Opłaty i prowizje 9 VII. Zakres odpowiedzialności 9 VIII. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 11 IX. Postanowienia końcowe 11 2

3 I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, określają zasady korzystania przez klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych z systemów bankowości internetowej i bankowości telefonicznej z telefonu komórkowego w Banku Spółdzielczym w Kowalu. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1. Bank Bank Spółdzielczy w Kowalu i jego jednostki organizacyjne, 2. Konto (rachunek) otwarty i prowadzony na podstawie zawartej z Klientem umowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek rozliczeniowy w złotych, 3. Rachunek rozliczeniowy rachunek bieżący lub pomocniczy, 4. Umowa umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych, 5. Centrum Usług Internetowych (CUI) System Bankowości Internetowej wykorzystywany w Banku, umożliwiający dostęp do rachunku za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub telefonu komórkowego, 6. Użytkownik posiadacz konta, a w przypadku rachunku wspólnego każdy ze współposiadaczy oraz pełnomocnik umocowany do dysponowania kontem w ramach pełnomocnictwa bez ograniczeń, klient lub osoba wskazana przez klienta upoważniona do dysponowania/administrowania rachunkiem/mi za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w ramach posiadanego pełnomocnictwa ogólnego. 7. Token osobiste urządzenie zabezpieczające, generujące kod identyfikacyjny, które umożliwia jednoznaczną identyfikację Posiadacza/Użytkownika i służy do uwierzytelniania dyspozycji składanych za pośrednictwem CUI. Posiadacz/Użytkownik otrzymuje jeden token. Posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych tokenów dla wskazanych we wniosku Użytkowników. Token jest własnością Banku i podlega zwrotowi na żądanie Banku. 8. Posiadacz konta każda osoba fizyczna, przedsiębiorca, z którą Bank zawarł umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rozliczeniowego w złotych, 9. Osoba fizyczna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której Bank prowadzi rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub która ubiega się jednocześnie o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem CUI, 10. Przedsiębiorca rolnik oraz osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dla której Bank prowadzi rachunek rozliczeniowy lub który ubiega się jednocześnie o otwarcie rachunku rozliczeniowego oraz korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem CUI, 11. Klient instytucjonalny osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz inne podmioty w szczególności jednostki i zakłady budżetowe, samorządy terytorialne, dla których Bank prowadzi rachunek rozliczeniowy lub który ubiega się jednocześnie o otwarcie rachunku rozliczeniowego oraz korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem CUI, 12. Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141 poz ze zmianami), 3

4 13. Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą oraz osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141 poz ze zmianami), 14. Środki dostępu: a) Identyfikator ID (nazwa użytkownika) nadany przez Bank identyfikator składający się z cyfr i/lub liter, służący do identyfikacji Użytkownika w kanale WWW, b) Hasło ciąg znaków nadany przez Użytkownika, służący wraz z Identyfikatorem ID i numerem dostępowym generowanym przez token do identyfikacji w kanale WWW, c) Klucz hasło uzupełnione o numer dostępowy generowany przez token, wykorzystywany jako jeden z elementów identyfikacji Użytkownika w kanale WWW. Klucz wykorzystywany jest również do uwierzytelniania operacji w kanale WWW. d) Karta mikroprocesorowa karta elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi, składanie dyspozycji za pośrednictwem kanału dostępu na WWW, przeznaczona wyłącznie dla Użytkownika karty mikroprocesorowej i upoważnia do uwierzytelniania dyspozycji składanych w ramach reprezentacji łącznej. e) Token osobiste urządzenie zabezpieczające, generujące kod identyfikacyjny, które umożliwia jednoznaczną identyfikację Użytkownika i upoważnia do jednoosobowego uwierzytelniania dyspozycji składanych za pośrednictwem CUI. f) PIN do karty mikroprocesorowej poufny, osobisty numer identyfikacyjny przypisany Użytkownikowi karty mikroprocesorowej, umożliwiający składanie dyspozycji przez kanał WWW, g) PIN do Serwisu SMS poufny, osobisty numer identyfikacyjny przypisany Użytkownikowi, umożliwiający jego identyfikację oraz dostęp do operacji wykonywanych przez telefon komórkowy, 15. Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 655 z 2002 r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 16. Taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności obowiązująca w Banku związana z korzystaniem z usług za pośrednictwem CUI, 17. Środki dostępne saldo rachunku powiększone o nie wykorzystany kredyt odnawialny w rachunku, uwzględniające blokadę środków pieniężnych z tytułu transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej, 18. Kanały dostępu sposób komunikacji z Bankiem umożliwiający dostęp do rachunku/rachunków, w szczególności uzyskanie informacji związanych z rachunkiem/rachunkami dotyczących zrealizowanych operacji. Wyróżnia się następujące kanały dostępu: 1) WWW system bankowości internetowej wykorzystywany w Banku, umożliwiający dostęp do rachunków Klienta za pośrednictwem Internetu. 2) Serwis SMS system bankowości telefonicznej wykorzystywany w Banku, umożliwiający samodzielne składanie przez Użytkownika dyspozycji po dokonaniu tonowego wyboru kombinacji znaków z klawiatury aparatu komórkowego i ich realizację oraz krótkie informacje tekstowe związane z operacjami na rachunku i listą zdefiniowanych odbiorców, otrzymywane przez Użytkownika na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego lub generowane przez Użytkownika z tego numeru, 3) Bankomaty, 4

5 4) placówki Banku. Poszczególne kanały mogą różnić się od siebie zakresem oferowanych opcji i funkcji. 19. Saldo debetowe niedopuszczalne saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan środków pieniężnych z uwzględnieniem odpowiednio przyznanego kredytu odnawialnego. 20. Transakcja/operacja każda transakcja dokonana na podstawie dyspozycji Użytkownika. 1. Bank udostępnia użytkownikom: 2 1) numer telefonu ) numer faksu ) stronę internetową pod adresem https://ebank3cui.pl/kowal - dla klientów korzystających z tokena, 4) stronę internetową pod adresem https://ebank3cui.pl/kowal_k - dla klientów korzystających z kart mikroprocesowych 2. W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia ze stroną internetową, użytkownik może złożyć dyspozycję za pośrednictwem telefonu komórkowego lub bezpośrednio w Banku na warunkach i według zasad obowiązujących dla operacji realizowanych za pośrednictwem telefonu komórkowego lub w Banku Z systemu bankowości elektronicznej CUI może korzystać Klient, dla którego Bank prowadzi rachunki lub który ubiega się jednocześnie o otwarcie rachunku oraz o korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.. 2. Za pośrednictwem systemu Użytkownik może: 1) W przypadku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i rozliczeniowego: a) uzyskać informacje o saldzie rachunku i operacjach dokonywanych na rachunku, z rozróżnieniem salda i możliwych do wykorzystania środków pieniężnych, zwanych dostępnymi środkami, b) zdefiniować krajowe dyspozycje płatnicze w złotych z datą bieżącą lub datą przyszłą ich realizacji w formie zleceń pojedynczych lub w formie zleceń masowych na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki, z zastrzeżeniem, że realizacja zleceń masowych możliwa jest do wykonania tylko przy korzystaniu z karty mikroprocesorowej. c) zdefiniować dyspozycje płatnicze z datą bieżącą lub datą przyszłą realizacji na rachunki prowadzone przez Bank, d) zdefiniować dyspozycje płatnicze z datą bieżącą lub datą przyszłą ich realizacji na rzecz ZUS i US, e) zdefiniować dyspozycję realizacji stałych zleceń płatniczych, f) dokonać zmiany lub odwołać niewykonane jeszcze przez Bank zlecenie płatnicze lub zlecenie stałe z przyszłą datą realizacji, 3. Oprócz uzyskiwania informacji i możliwości wykonania czynności, o których mowa w ust. 2, Użytkownik za pośrednictwem CUI może: a) wykonywać operacje polecenia przelewu, b) dokonać zmiany hasła, 5

6 II. Udostępnienie usług w ramach Centrum Usług Internetowych 4 1. Warunkiem korzystania z systemu bankowości elektronicznej za pośrednictwem CUI jest otwarcie lub prowadzenie przez Bank rachunku oszczędnościoworozliczeniowego/rachunku rozliczeniowego Klienta w złotych. 2. W przypadku, gdy Klient nie posiada rachunku w Banku i zamierza korzystać z systemu bankowości elektronicznej za pośrednictwem CUI składa Wniosek o świadczenie usług za pośrednictwem CUI oraz wypełnia wniosek o otwarcie rachunku bankowego, podając wszystkie dane konieczne do otwarcia rachunku bankowego. Rachunek zostanie założony zgodnie z aktualnymi procedurami i obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. 3. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Klienta, w formie papierowej w Banku lub jednostce organizacyjnej Wniosku o świadczenie usług za pośrednictwem CUI. 4. Przyznanie Klientowi prawa do korzystania z usług za pośrednictwem CUI następuje poprzez zawarcie z Bankiem umowy. 5. Zawarcie umowy następuje poprzez jej podpisanie przez osobę/osoby działające w imieniu Klienta i Banku. 6. Umowa może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem ust. 7, 7. W przypadku, gdy umowa rachunku bankowego zawarta jest na czas oznaczony, Umowa winna być zawarta na okres nie dłuższy niż ten, na który została zawarta ta umowa. 8. W przypadku, gdy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy/rozliczeniowy wskazany w Umowie otwarty został na czas oznaczony, Umowa winna być zawarta na okres nie dłuższy niż ten, na który otwarty jest ten rachunek Osoba występująca o udostępnienie usług w ramach systemu CUI, przy podpisywaniu umowy zobowiązana jest okazać pracownikowi Banku dokument tożsamości. Dokumentami potwierdzającymi tożsamość są: dowód osobisty, paszport (dotyczy zarówno rezydenta, jak i nierezydenta). 2. Bank może zwrócić się do osoby występującej o udostępnienie usług w ramach systemu CUI o udzielenie dodatkowych informacji lub przedłożenie dodatkowych dokumentów Udostępnienie usług w ramach systemu CUI następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem CUI. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy bez podania przyczyny, o czym zawiadamia posiadacza rachunku w formie pisemnej. III. Składanie i realizacja zleceń 7 1. Złożenie zlecenia płatniczego polega na wypełnieniu elektronicznego formularza oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzację. Wszystkie dyspozycje i oświadczenia Użytkownika składane w formie elektronicznej muszą być uwierzytelnione poprzez podpis elektroniczny. Nieprawidłowy podpis powoduje odrzucenie zlecenia. 6

7 2. Autentyczność zlecenia przelewu autoryzowana jest za pomocą podpisu elektronicznego i nie może być kwestionowana. 3. Przelew może być realizowany w formie: 1) przelewu jednorazowego, 2) operacji wykonania płatności rozumianej jako predefiniowanej i możliwego do wielokrotnego wykorzystania przez Klienta szablonu. 4. Polecenie przelewu może być stosowane zarówno przy transferze środków w ramach Banku, jak i w przypadku transferu środków na rachunki bankowe w innych bankach. 5. Przez realizację dyspozycji należy rozumieć skierowanie przez Bank dyspozycji do rozrachunku. 6. Po wysłaniu zlecenia do Banku nie może być ono odwołane. 7. Za wszystkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególności podania błędnego numeru lub nazwy rachunku, bądź niewłaściwej nazwy siedziby jednostki Banku prowadzącej rachunek, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient. 8. Bank realizuje operacje, jeżeli środki zgromadzone na rachunku z uwzględnieniem blokad środków pieniężnych, kredytu odnawialnego wystarczają na dokonanie operacji oraz pokrycie prowizji i opłaty należnej Bankowi z tytułu dokonania danej czynności, zgodnie z Taryfą. 9. Klient składając dyspozycję przelewu z datą przyszłą, zobowiązany jest do zapewnienia środków na realizację operacji w ramach kwoty dostępnej w dniu wyznaczonym na jej realizację. W przypadku braku środków w wysokości wymaganej do zrealizowania złożonej operacji i należnych Bankowi opłat i prowizji, operacja zostanie zrealizowana najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wpływu środków na rachunek Wszelkie dyspozycje złożone w formie elektronicznej przez osobę, która została prawidłowo zweryfikowana, traktowane są jako dyspozycje osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli. 2. Bank ponosi odpowiedzialność za realizację operacji Klienta we wskazanej przez niego dacie realizacji, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za dyspozycje zrealizowane z użyciem odpowiednich środków dostępu: tokena, karty mikroprocesorowej, identyfikatora ID, hasła, identyfikatora rachunku lub numeru PIN przez osoby nieuprawnione. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane dyspozycje z powodu braku wystarczających środków na rachunku. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieprawidłowości, które mogą zaistnieć z przyczyn niezależnych od Banku Bank zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dyspozycji, jeżeli jest ona sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, nieprawidłowa lub niekompletna. 2. Użytkownik składający dyspozycję ponosi odpowiedzialność za zgodność składanych dyspozycji z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Zlecenia płatnicze złożone w dniu roboczym od poniedziałku do piątku do godziny podlegają realizacji w dniu złożenia dyspozycji. 7

8 2. Zlecenia płatnicze złożone w dniu roboczym po godzinie oraz w soboty, niedziele i święta podlegają realizacji są w następnym dniu operacyjnym. IV. Autoryzacja Każda dyspozycja składana przez Użytkownika za pośrednictwem systemu Centrum Usług Internetowych jest zatwierdzana podpisem elektronicznym. 2. Podpis elektroniczny jest to jednoznacznie identyfikujący Użytkownika rachunku klucz złożony z: w przypadku dostępu przez WWW: Identyfikatora użytkownika osobistego kodu nadawanego przez Bank, Hasła. Podczas pierwszego logowania do systemu w polu hasło należy wprowadzić kombinację 6 cyfr wskazaną przez token, która zmienia się co 60 sekund. Po pierwszym zalogowaniu system poprosi o podanie nowego hasła (4 8 liter lub cyfr), które należy potwierdzić. Od tej pory w polu Identyfikator użytkownika należy podawać osobisty kod nadany przez Bank, natomiast w polu Hasło wpisuje swoje nowe hasło oraz kombinację cyfr wskazaną w danej chwili przez token. w przypadku Serwisu SMS: Identyfikator i hasło przekazane w kopercie bezpośrednio po podpisaniu umowy. Po zatwierdzeniu identyfikatora i hasła, system generuje wprowadzenie własnego hasła (6 liter lub cyfr), które należy potwierdzić. Nowe hasło pozostaje prywatnym kluczem użytkownika. Przy każdej kolejnej próbie wykonania autoryzacji lub zleceń płatniczych należy posługiwać się nowym kluczem Klient odpowiada za utrzymanie poufności identyfikatorów i haseł. 2. Tokenem może posługiwać się tylko jego Użytkownik. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawniania podpisu elektronicznego osobom trzecim. V. Serwis SMS Użytkownik rachunku w ramach Serwisu SMS może korzystać z usługi powiadamiającej o wybranych zdarzeniach na rachunku za pomocą wiadomości tekstowych przesyłanych przez Bank na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego. 2. Użytkownik rachunku może korzystać z dostępu do informacji o wybranych zdarzeniach na rachunku w ramach wiadomości tekstowych przesyłanych do Banku ze wskazanego przez Klienta numeru telefonu komórkowego oraz otrzymywać informacje z Banku na wskazany numer telefonu komórkowego, 3. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości poszczególnych pakietów informacji Serwisu SMS Użytkownik rachunku otrzymuje wraz ze środkami dostępu w jednostkach organizacyjnych Banku. 4. Do jednego rachunku obowiązuje jeden numer PIN do Serwisu SMS. 5. Serwis SMS dostępny jest dla numerów telefonów komórkowych operatorów krajowych. 8

9 14 1. Bank nie bierze odpowiedzialności za mogące wystąpić opóźnienia w dostarczaniu wiadomości SMS, w takim zakresie, w jakim powstałe opóźnienia będą następstwem okoliczności niezależnych od Banku. 2. Każdy Użytkownik, aktywując usługę Serwis SMS, wyraża zgodę na przekazywanie informacji dotyczących jego rachunku na wskazany przez Klienta we Wniosku o świadczenie usług za pośrednictwem CUI numer telefonu komórkowego w postaci wiadomości tekstowych. VI. Opłaty i prowizje Za czynności związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej CUI, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z taryfą opłat i prowizji obowiązującą w Banku, których wysokość, w dniu zawarcia umowy określa załącznik do Umowy. 2. Opłaty i prowizje pobierane są w ciężar rachunku bankowego Klienta. 3. Klient upoważnia Bank do obciążania rachunku oszczędnościoworozliczeniowego/rozliczeniowego należnymi opłatami i prowizjami w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji. 4. Wysokość stawek opłat i prowizji może ulec zmianom w wyniku zaistnienia przynajmniej jednej z wymienionych okoliczności: 1) zmiany cennika usług świadczonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., 2) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiany zakresu i/lub formy realizacji określonych czynności i usług, 4) zmiany parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym. VII. Zakres odpowiedzialności 16 Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu oraz Umowy Bank ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne z treścią dyspozycji wykonanie operacji Klienta na zasadach ogólnych Bank nie odpowiada za: 1) wady transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezależnych od Banku, 2) opóźnienia powstałe z przyczyn niezależnych od Banku a wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych oraz opóźnienia wynikające z działania telekomunikacji oraz Poczty Polskiej, 3) straty spowodowane działaniem siły wyższej, 4) straty spowodowane decyzjami organów władzy publicznej. 9

10 2. W szczególności Bank nie odpowiada za niezrealizowaną transakcję, w przypadku: 1) stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dysponowaniem rachunku, 2) nie przedstawienia przez Klienta wymaganej dokumentacji, 3) braku pełnych danych w złożonej dyspozycji, 4) stwierdzenia przez Bank wystąpienia błędów w przekazanych danych, które uniemożliwiają realizację operacji, 5) braku wystarczających środków na realizację transakcji, 6) wystąpienia niezgodności podpisu/podpisów na operacji Użytkownika z podpisem/ami złożonymi w Banku lub niezgodności zasad elektronicznej identyfikacji, 7) wystąpienia niezgodności odcisku złożonej pieczątki firmowej na zleceniu z odciskiem złożonym w Banku, 8) zakazu dokonywania wypłat z rachunku/rachunków wydanego przez prokuratora, sąd lub zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane zlecenia płatnicze w przypadku otrzymania od Użytkownika rachunku nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczących w szczególności nazwy beneficjenta, jego numeru rachunku lub nazwy. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie zlecenia płatniczego w przypadku podania przez Użytkownika numeru rachunku odbiorcy wg standardu NRB z błędną liczbą kontrolną. 19 Podstawą identyfikacji wierzyciela na zleceniu płatniczym uznaniowym (poleceniu przelewu) jest numer rachunku bankowego wierzyciela. 20 Klient korzystający z usług systemu bankowości elektronicznej (CUI) ma obowiązek zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych: 1) identyfikatorów (nazw użytkownika), 2) haseł, 3) numerów PIN, 4) tokenów, 5) kart mikroprocesorowych, 6) czytników Użytkownik rachunku ponosi wszelkie skutki będące następstwem użycia odpowiednio prawidłowego: identyfikatora ID (nazwy użytkownika), klucza karty mikroprocesorowej lub PIN przez osoby nieuprawnione. 2. W przypadku utraty tokena lub karty mikroprocesorowej Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Banku (zastrzeżenia): 1) w dni robocze w godz dzwoniąc na numer telefonu ) w pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta przesyłając fax na numer Dokonując zastrzeżenia telefonicznego tokena lub karty mikroprocesorowej, Użytkownik rachunku podaje serię i numer dowodu osobistego Użytkownika, numer tokena lub karty 10

11 mikroprocesorowej. Pracownik Banku, w celu identyfikacji Użytkownika rachunku może żądać innych dodatkowych informacji niż wymienione powyżej. 4. Użytkownik rachunku bankowego może dokonać czasowego zablokowania określonego kanału dostępu, zgodnie z ust Ponowna aktywacja dostępu do kanału WWW na skutek zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 2 możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu przez Użytkownika nowego tokena lub nowej karty mikroprocesorowej. Wydanie nowego tokena lub karty mikroprocesorowej następuje w wyniku zlecenia Klienta, złożonego w Oddziale prowadzącym rachunek. 6. W przypadku odnalezienia tokena, odblokowanie rachunku może nastąpić drogą listowną lub poprzez bezpośrednią wizytę w Banku lub placówce pośredniczącej. List powinien zawierać: imię i nazwisko, serię i nr dokumentu tożsamości, nr ewidencyjny PESEL, nr rachunku bankowego, nr seryjny tokena i podpis zgodny z wzorem podpisu złożonym na Umowie o świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem CUI. 7. Token posiada określoną przez producenta i wskazaną na tokenie datę ważności. 8. Posiadacz tokena otrzymuje nowy token na kolejny okres automatycznie, o ile na co najmniej 30 dni przez upływem terminu ważności nie złożył w Oddziale prowadzącym rachunek wniosku o zmianę zakresu usług, związanego ze zwrotem tokena. 9. Token jest własnością Banku i w przypadku rozwiązania Umowy Klient jest zobowiązany zwrócić go do Banku. 10. Karta mikroprocesorowa będąca własnością Banku wydawana jest na okres do 5 lat. 11. Użytkownik karty mikroprocesorowej otrzymuje automatycznie nową kartę i powiązany z nią PIN do karty mikroprocesorowej na kolejny okres, o ile na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złożył w Banku wniosku o zmianę usług związaną ze zwrotem karty mikroprocesorowej. 12. Procedura przekazania środków dostępu, o których mowa w ust. 7 i 10 oraz aktywacja usług jest analogiczna, jak przy pierwotnym udostępnianiu usług za pośrednictwem CUI. 13. W terminie 7 dni od daty upływu ważności starej karty mikroprocesorowej lub rozwiązania Umowy rachunku rozliczeniowego, Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć lub odesłać listem poleconym starą kartę mikroprocesorową do Oddziału prowadzącego rachunek. 14. W przypadku nie zwrócenia używanego tokena lub karty mikroprocesorowej, Bank obciąża rachunek Klienta kosztami zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 15. Za zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku/rachunków, do określonego kanału dostępu, za zastrzeżenie tokena lub karty mikroprocesorowej, za wydanie nowego tokena lub karty mikroprocesorowej, PIN-u do Serwisu SMS, PIN-u do karty mikroprocesorowej Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji. VIII. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej CUI może być rozwiązana przez każdą ze stron: 1) za wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 2) za porozumieniem w każdym czasie. 2. Bank może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. 1) naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, 2) wycofania z oferty Banku usługi/usług oferowanych za pośrednictwem CUI, 3) wystąpienia zwłoki ze spłatą zadłużenia przeterminowanego na rachunku. 11

12 3. Bank może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania przez Użytkownika systemu bankowości elektronicznej CUI do działalności sprzecznej z prawem. 4. Rozwiązanie Umowy nie powoduje zamknięcia rachunku/rachunków. 5. W okresie wypowiedzenia Bank blokuje dostęp do rachunku/rachunków za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. 6. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem CUI przez Klienta lub wypowiedzenia Umowy przez Bank, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić do Banku otrzymane środki dostępu. X. Postanowienia końcowe. 23 Zgodnie z ustawą Prawo bankowe i na zasadach w niej określonych, Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, zobowiązane są zachować tajemnicę bankową oraz udzielać informacji w przypadkach przewidzianych Prawem bankowym. 24 Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Klienta, spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe realizowanie przez Bank zleceń, złożonych przez Użytkownika rachunku za pośrednictwem Internetu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 25 W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych Bank zastrzega sobie prawo do zmiany procedur obsługi Klientów, w tym czasu dostępności systemu, czasu realizacji zleceń lub czasowego zawieszenia obsługi. Jeżeli awaria nastąpiła z przyczyn niezależnych od Banku, Bank zwolniony będzie z odpowiedzialności za skutki wynikłe z ograniczeń w obsłudze Bank zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 2. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian w Regulaminie Bank przekazuje Klientowi w formie papierowej przesyłając na wskazany adres do korespondencji. Bank może doręczyć zmiany Regulaminu za pomocą elektronicznych nośników informacji. 3. Treść aktualnych Regulaminów będzie dostępna w Banku i jednostkach organizacyjnych. 4. Klient nie akceptujący proponowanych zmian, może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, osobiście w Banku lub poprzez Internet w terminie określonym przez Bank, nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania przez bank zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją proponowanych zmian. 5. Złożenie przez Klienta oświadczenia w trybie, o którym mowa w ust. 2 powoduje rozwiązanie Umowy przez Posiadacza rachunku, z chwilą otrzymania przez Bank tego oświadczenia Klient może pobierać informacje o stanie rachunku/rachunków, o przeprowadzonych w danym okresie operacjach oraz o naliczonych opłatach i zaksięgowanych odsetkach w dowolnym momencie poprzez kanał dostępu WWW lub Serwis SMS. 12

13 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do informacji, o których mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest skontaktować się w tej sprawie z placówką pośredniczącą prowadzącą rachunek w terminie 14 dni od dnia powstania niezgodności salda. 3. Bank rozpatruje reklamacje, w tym przekazane za pośrednictwem Internetu, dotyczące kwestionowanych przez Klienta nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu reklamacji z zastrzeżeniem ust. 4, 4. W sytuacji, gdy reklamacja wymaga dodatkowych wyjaśnień, rozpatrzenie reklamacji nie może trwać dłużej niż 90 dni. 5. Odpowiedź na otrzymaną reklamację Bank przesyła Klientowi w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji. 13

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W dniu... pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Kowalu z siedzibą w Kowalu przy ul. Piłsudskiego 42, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Oddział w...., reprezentowanym przez: 1... ( imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej, tytuł reprezentacji) ( imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej, tytuł reprezentacji) zwanym dalej Bankiem, a A/ 1) ( imię i nazwisko, adres) legitymującym się dowodem tożsamości... (seria i numer) wydanym przez. dnia. posiadającym numer ewidencyjny Pesel.. B/ 1) (imię i nazwisko, stanowisko służbowe ) 2.. (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) działającym/mi w imieniu: (nazwa firmy, siedziba firmy) zwanym/mi dalej Klientem, została zawarta Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej Centrum Usług Internetowych w ramach prowadzonego rachunku 2) : - oszczędnościowo-rozliczeniowego numer: 14

15 - bieżącego numer: - pomocniczego numer: o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostęp do świadczenia usług w ramach systemu bankowości elektronicznej przez Bank na rzecz Klienta za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych: 1) WWW poprzez sieć Internet za pośrednictwem komputera, 2) serwis SMS przy użyciu telefonu komórkowego. 3) poszczególne kanały dostępu różnią się od siebie zakresem oferowanych opcji i funkcji. Umożliwiają stały dostęp do rachunku/rachunków w szczególności uzyskanie informacji związanych z rachunkiem i realizacji operacji. 4) w ramach systemu bankowości elektronicznej CUI Klient ma możliwość: a) uzyskać informacje o saldzie rachunku i operacjach dokonywanych na rachunku i możliwych do wykorzystania środkach pieniężnych, zwanych dostępnymi środkami, b) zdefiniować krajowe dyspozycje płatnicze w złotych z datą bieżącą lub datą przyszłą ich realizacji w formie zleceń pojedynczych lub w formie zleceń masowych na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki, z zastrzeżeniem, że realizacja zleceń masowych możliwa jest do wykonania tylko przy korzystaniu z karty mikroprocesorowej. c) zdefiniować dyspozycje płatnicze z datą bieżącą lub datą przyszłą realizacji na rachunki prowadzone przez Bank, d) zdefiniować dyspozycje płatnicze z datą bieżącą lub datą przyszłą ich realizacji na rzecz ZUS i US, e) zdefiniować dyspozycję realizacji stałych zleceń płatniczych, f) dokonać zmiany lub odwołać niewykonane jeszcze przez Bank zlecenie płatnicze lub zlecenie stałe z przyszłą datą realizacji, 2. Oprócz uzyskiwania informacji i możliwości wykonania czynności, których mowa w ust. 2, Użytkownik za pośrednictwem CUI może: a) wykonywać operacje polecenia przelewu, b) dokonać zmiany hasła 2 Udostępnienie usług w ramach CUI następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej CUI. 15

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo