REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU KOWAL, luty 2007

2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne 3 II. Udostępnienie usług w ramach Centrum Usług Internetowych 5 III. Składanie i realizacja zleceń 6 IV. Autoryzacja 8 V. Serwis SMS 8 VI. Opłaty i prowizje 9 VII. Zakres odpowiedzialności 9 VIII. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 11 IX. Postanowienia końcowe 11 2

3 I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, określają zasady korzystania przez klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych z systemów bankowości internetowej i bankowości telefonicznej z telefonu komórkowego w Banku Spółdzielczym w Kowalu. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1. Bank Bank Spółdzielczy w Kowalu i jego jednostki organizacyjne, 2. Konto (rachunek) otwarty i prowadzony na podstawie zawartej z Klientem umowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek rozliczeniowy w złotych, 3. Rachunek rozliczeniowy rachunek bieżący lub pomocniczy, 4. Umowa umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych, 5. Centrum Usług Internetowych (CUI) System Bankowości Internetowej wykorzystywany w Banku, umożliwiający dostęp do rachunku za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub telefonu komórkowego, 6. Użytkownik posiadacz konta, a w przypadku rachunku wspólnego każdy ze współposiadaczy oraz pełnomocnik umocowany do dysponowania kontem w ramach pełnomocnictwa bez ograniczeń, klient lub osoba wskazana przez klienta upoważniona do dysponowania/administrowania rachunkiem/mi za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w ramach posiadanego pełnomocnictwa ogólnego. 7. Token osobiste urządzenie zabezpieczające, generujące kod identyfikacyjny, które umożliwia jednoznaczną identyfikację Posiadacza/Użytkownika i służy do uwierzytelniania dyspozycji składanych za pośrednictwem CUI. Posiadacz/Użytkownik otrzymuje jeden token. Posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych tokenów dla wskazanych we wniosku Użytkowników. Token jest własnością Banku i podlega zwrotowi na żądanie Banku. 8. Posiadacz konta każda osoba fizyczna, przedsiębiorca, z którą Bank zawarł umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rozliczeniowego w złotych, 9. Osoba fizyczna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której Bank prowadzi rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub która ubiega się jednocześnie o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem CUI, 10. Przedsiębiorca rolnik oraz osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dla której Bank prowadzi rachunek rozliczeniowy lub który ubiega się jednocześnie o otwarcie rachunku rozliczeniowego oraz korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem CUI, 11. Klient instytucjonalny osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz inne podmioty w szczególności jednostki i zakłady budżetowe, samorządy terytorialne, dla których Bank prowadzi rachunek rozliczeniowy lub który ubiega się jednocześnie o otwarcie rachunku rozliczeniowego oraz korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem CUI, 12. Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141 poz ze zmianami), 3

4 13. Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą oraz osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141 poz ze zmianami), 14. Środki dostępu: a) Identyfikator ID (nazwa użytkownika) nadany przez Bank identyfikator składający się z cyfr i/lub liter, służący do identyfikacji Użytkownika w kanale WWW, b) Hasło ciąg znaków nadany przez Użytkownika, służący wraz z Identyfikatorem ID i numerem dostępowym generowanym przez token do identyfikacji w kanale WWW, c) Klucz hasło uzupełnione o numer dostępowy generowany przez token, wykorzystywany jako jeden z elementów identyfikacji Użytkownika w kanale WWW. Klucz wykorzystywany jest również do uwierzytelniania operacji w kanale WWW. d) Karta mikroprocesorowa karta elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi, składanie dyspozycji za pośrednictwem kanału dostępu na WWW, przeznaczona wyłącznie dla Użytkownika karty mikroprocesorowej i upoważnia do uwierzytelniania dyspozycji składanych w ramach reprezentacji łącznej. e) Token osobiste urządzenie zabezpieczające, generujące kod identyfikacyjny, które umożliwia jednoznaczną identyfikację Użytkownika i upoważnia do jednoosobowego uwierzytelniania dyspozycji składanych za pośrednictwem CUI. f) PIN do karty mikroprocesorowej poufny, osobisty numer identyfikacyjny przypisany Użytkownikowi karty mikroprocesorowej, umożliwiający składanie dyspozycji przez kanał WWW, g) PIN do Serwisu SMS poufny, osobisty numer identyfikacyjny przypisany Użytkownikowi, umożliwiający jego identyfikację oraz dostęp do operacji wykonywanych przez telefon komórkowy, 15. Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 655 z 2002 r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 16. Taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności obowiązująca w Banku związana z korzystaniem z usług za pośrednictwem CUI, 17. Środki dostępne saldo rachunku powiększone o nie wykorzystany kredyt odnawialny w rachunku, uwzględniające blokadę środków pieniężnych z tytułu transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej, 18. Kanały dostępu sposób komunikacji z Bankiem umożliwiający dostęp do rachunku/rachunków, w szczególności uzyskanie informacji związanych z rachunkiem/rachunkami dotyczących zrealizowanych operacji. Wyróżnia się następujące kanały dostępu: 1) WWW system bankowości internetowej wykorzystywany w Banku, umożliwiający dostęp do rachunków Klienta za pośrednictwem Internetu. 2) Serwis SMS system bankowości telefonicznej wykorzystywany w Banku, umożliwiający samodzielne składanie przez Użytkownika dyspozycji po dokonaniu tonowego wyboru kombinacji znaków z klawiatury aparatu komórkowego i ich realizację oraz krótkie informacje tekstowe związane z operacjami na rachunku i listą zdefiniowanych odbiorców, otrzymywane przez Użytkownika na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego lub generowane przez Użytkownika z tego numeru, 3) Bankomaty, 4

5 4) placówki Banku. Poszczególne kanały mogą różnić się od siebie zakresem oferowanych opcji i funkcji. 19. Saldo debetowe niedopuszczalne saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan środków pieniężnych z uwzględnieniem odpowiednio przyznanego kredytu odnawialnego. 20. Transakcja/operacja każda transakcja dokonana na podstawie dyspozycji Użytkownika. 1. Bank udostępnia użytkownikom: 2 1) numer telefonu ) numer faksu ) stronę internetową pod adresem https://ebank3cui.pl/kowal - dla klientów korzystających z tokena, 4) stronę internetową pod adresem https://ebank3cui.pl/kowal_k - dla klientów korzystających z kart mikroprocesowych 2. W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia ze stroną internetową, użytkownik może złożyć dyspozycję za pośrednictwem telefonu komórkowego lub bezpośrednio w Banku na warunkach i według zasad obowiązujących dla operacji realizowanych za pośrednictwem telefonu komórkowego lub w Banku Z systemu bankowości elektronicznej CUI może korzystać Klient, dla którego Bank prowadzi rachunki lub który ubiega się jednocześnie o otwarcie rachunku oraz o korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.. 2. Za pośrednictwem systemu Użytkownik może: 1) W przypadku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i rozliczeniowego: a) uzyskać informacje o saldzie rachunku i operacjach dokonywanych na rachunku, z rozróżnieniem salda i możliwych do wykorzystania środków pieniężnych, zwanych dostępnymi środkami, b) zdefiniować krajowe dyspozycje płatnicze w złotych z datą bieżącą lub datą przyszłą ich realizacji w formie zleceń pojedynczych lub w formie zleceń masowych na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki, z zastrzeżeniem, że realizacja zleceń masowych możliwa jest do wykonania tylko przy korzystaniu z karty mikroprocesorowej. c) zdefiniować dyspozycje płatnicze z datą bieżącą lub datą przyszłą realizacji na rachunki prowadzone przez Bank, d) zdefiniować dyspozycje płatnicze z datą bieżącą lub datą przyszłą ich realizacji na rzecz ZUS i US, e) zdefiniować dyspozycję realizacji stałych zleceń płatniczych, f) dokonać zmiany lub odwołać niewykonane jeszcze przez Bank zlecenie płatnicze lub zlecenie stałe z przyszłą datą realizacji, 3. Oprócz uzyskiwania informacji i możliwości wykonania czynności, o których mowa w ust. 2, Użytkownik za pośrednictwem CUI może: a) wykonywać operacje polecenia przelewu, b) dokonać zmiany hasła, 5

6 II. Udostępnienie usług w ramach Centrum Usług Internetowych 4 1. Warunkiem korzystania z systemu bankowości elektronicznej za pośrednictwem CUI jest otwarcie lub prowadzenie przez Bank rachunku oszczędnościoworozliczeniowego/rachunku rozliczeniowego Klienta w złotych. 2. W przypadku, gdy Klient nie posiada rachunku w Banku i zamierza korzystać z systemu bankowości elektronicznej za pośrednictwem CUI składa Wniosek o świadczenie usług za pośrednictwem CUI oraz wypełnia wniosek o otwarcie rachunku bankowego, podając wszystkie dane konieczne do otwarcia rachunku bankowego. Rachunek zostanie założony zgodnie z aktualnymi procedurami i obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. 3. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Klienta, w formie papierowej w Banku lub jednostce organizacyjnej Wniosku o świadczenie usług za pośrednictwem CUI. 4. Przyznanie Klientowi prawa do korzystania z usług za pośrednictwem CUI następuje poprzez zawarcie z Bankiem umowy. 5. Zawarcie umowy następuje poprzez jej podpisanie przez osobę/osoby działające w imieniu Klienta i Banku. 6. Umowa może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem ust. 7, 7. W przypadku, gdy umowa rachunku bankowego zawarta jest na czas oznaczony, Umowa winna być zawarta na okres nie dłuższy niż ten, na który została zawarta ta umowa. 8. W przypadku, gdy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy/rozliczeniowy wskazany w Umowie otwarty został na czas oznaczony, Umowa winna być zawarta na okres nie dłuższy niż ten, na który otwarty jest ten rachunek Osoba występująca o udostępnienie usług w ramach systemu CUI, przy podpisywaniu umowy zobowiązana jest okazać pracownikowi Banku dokument tożsamości. Dokumentami potwierdzającymi tożsamość są: dowód osobisty, paszport (dotyczy zarówno rezydenta, jak i nierezydenta). 2. Bank może zwrócić się do osoby występującej o udostępnienie usług w ramach systemu CUI o udzielenie dodatkowych informacji lub przedłożenie dodatkowych dokumentów Udostępnienie usług w ramach systemu CUI następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem CUI. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy bez podania przyczyny, o czym zawiadamia posiadacza rachunku w formie pisemnej. III. Składanie i realizacja zleceń 7 1. Złożenie zlecenia płatniczego polega na wypełnieniu elektronicznego formularza oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzację. Wszystkie dyspozycje i oświadczenia Użytkownika składane w formie elektronicznej muszą być uwierzytelnione poprzez podpis elektroniczny. Nieprawidłowy podpis powoduje odrzucenie zlecenia. 6

7 2. Autentyczność zlecenia przelewu autoryzowana jest za pomocą podpisu elektronicznego i nie może być kwestionowana. 3. Przelew może być realizowany w formie: 1) przelewu jednorazowego, 2) operacji wykonania płatności rozumianej jako predefiniowanej i możliwego do wielokrotnego wykorzystania przez Klienta szablonu. 4. Polecenie przelewu może być stosowane zarówno przy transferze środków w ramach Banku, jak i w przypadku transferu środków na rachunki bankowe w innych bankach. 5. Przez realizację dyspozycji należy rozumieć skierowanie przez Bank dyspozycji do rozrachunku. 6. Po wysłaniu zlecenia do Banku nie może być ono odwołane. 7. Za wszystkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególności podania błędnego numeru lub nazwy rachunku, bądź niewłaściwej nazwy siedziby jednostki Banku prowadzącej rachunek, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient. 8. Bank realizuje operacje, jeżeli środki zgromadzone na rachunku z uwzględnieniem blokad środków pieniężnych, kredytu odnawialnego wystarczają na dokonanie operacji oraz pokrycie prowizji i opłaty należnej Bankowi z tytułu dokonania danej czynności, zgodnie z Taryfą. 9. Klient składając dyspozycję przelewu z datą przyszłą, zobowiązany jest do zapewnienia środków na realizację operacji w ramach kwoty dostępnej w dniu wyznaczonym na jej realizację. W przypadku braku środków w wysokości wymaganej do zrealizowania złożonej operacji i należnych Bankowi opłat i prowizji, operacja zostanie zrealizowana najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wpływu środków na rachunek Wszelkie dyspozycje złożone w formie elektronicznej przez osobę, która została prawidłowo zweryfikowana, traktowane są jako dyspozycje osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli. 2. Bank ponosi odpowiedzialność za realizację operacji Klienta we wskazanej przez niego dacie realizacji, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za dyspozycje zrealizowane z użyciem odpowiednich środków dostępu: tokena, karty mikroprocesorowej, identyfikatora ID, hasła, identyfikatora rachunku lub numeru PIN przez osoby nieuprawnione. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane dyspozycje z powodu braku wystarczających środków na rachunku. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieprawidłowości, które mogą zaistnieć z przyczyn niezależnych od Banku Bank zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dyspozycji, jeżeli jest ona sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, nieprawidłowa lub niekompletna. 2. Użytkownik składający dyspozycję ponosi odpowiedzialność za zgodność składanych dyspozycji z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Zlecenia płatnicze złożone w dniu roboczym od poniedziałku do piątku do godziny podlegają realizacji w dniu złożenia dyspozycji. 7

8 2. Zlecenia płatnicze złożone w dniu roboczym po godzinie oraz w soboty, niedziele i święta podlegają realizacji są w następnym dniu operacyjnym. IV. Autoryzacja Każda dyspozycja składana przez Użytkownika za pośrednictwem systemu Centrum Usług Internetowych jest zatwierdzana podpisem elektronicznym. 2. Podpis elektroniczny jest to jednoznacznie identyfikujący Użytkownika rachunku klucz złożony z: w przypadku dostępu przez WWW: Identyfikatora użytkownika osobistego kodu nadawanego przez Bank, Hasła. Podczas pierwszego logowania do systemu w polu hasło należy wprowadzić kombinację 6 cyfr wskazaną przez token, która zmienia się co 60 sekund. Po pierwszym zalogowaniu system poprosi o podanie nowego hasła (4 8 liter lub cyfr), które należy potwierdzić. Od tej pory w polu Identyfikator użytkownika należy podawać osobisty kod nadany przez Bank, natomiast w polu Hasło wpisuje swoje nowe hasło oraz kombinację cyfr wskazaną w danej chwili przez token. w przypadku Serwisu SMS: Identyfikator i hasło przekazane w kopercie bezpośrednio po podpisaniu umowy. Po zatwierdzeniu identyfikatora i hasła, system generuje wprowadzenie własnego hasła (6 liter lub cyfr), które należy potwierdzić. Nowe hasło pozostaje prywatnym kluczem użytkownika. Przy każdej kolejnej próbie wykonania autoryzacji lub zleceń płatniczych należy posługiwać się nowym kluczem Klient odpowiada za utrzymanie poufności identyfikatorów i haseł. 2. Tokenem może posługiwać się tylko jego Użytkownik. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawniania podpisu elektronicznego osobom trzecim. V. Serwis SMS Użytkownik rachunku w ramach Serwisu SMS może korzystać z usługi powiadamiającej o wybranych zdarzeniach na rachunku za pomocą wiadomości tekstowych przesyłanych przez Bank na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego. 2. Użytkownik rachunku może korzystać z dostępu do informacji o wybranych zdarzeniach na rachunku w ramach wiadomości tekstowych przesyłanych do Banku ze wskazanego przez Klienta numeru telefonu komórkowego oraz otrzymywać informacje z Banku na wskazany numer telefonu komórkowego, 3. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości poszczególnych pakietów informacji Serwisu SMS Użytkownik rachunku otrzymuje wraz ze środkami dostępu w jednostkach organizacyjnych Banku. 4. Do jednego rachunku obowiązuje jeden numer PIN do Serwisu SMS. 5. Serwis SMS dostępny jest dla numerów telefonów komórkowych operatorów krajowych. 8

9 14 1. Bank nie bierze odpowiedzialności za mogące wystąpić opóźnienia w dostarczaniu wiadomości SMS, w takim zakresie, w jakim powstałe opóźnienia będą następstwem okoliczności niezależnych od Banku. 2. Każdy Użytkownik, aktywując usługę Serwis SMS, wyraża zgodę na przekazywanie informacji dotyczących jego rachunku na wskazany przez Klienta we Wniosku o świadczenie usług za pośrednictwem CUI numer telefonu komórkowego w postaci wiadomości tekstowych. VI. Opłaty i prowizje Za czynności związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej CUI, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z taryfą opłat i prowizji obowiązującą w Banku, których wysokość, w dniu zawarcia umowy określa załącznik do Umowy. 2. Opłaty i prowizje pobierane są w ciężar rachunku bankowego Klienta. 3. Klient upoważnia Bank do obciążania rachunku oszczędnościoworozliczeniowego/rozliczeniowego należnymi opłatami i prowizjami w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji. 4. Wysokość stawek opłat i prowizji może ulec zmianom w wyniku zaistnienia przynajmniej jednej z wymienionych okoliczności: 1) zmiany cennika usług świadczonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., 2) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiany zakresu i/lub formy realizacji określonych czynności i usług, 4) zmiany parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym. VII. Zakres odpowiedzialności 16 Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu oraz Umowy Bank ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne z treścią dyspozycji wykonanie operacji Klienta na zasadach ogólnych Bank nie odpowiada za: 1) wady transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezależnych od Banku, 2) opóźnienia powstałe z przyczyn niezależnych od Banku a wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych oraz opóźnienia wynikające z działania telekomunikacji oraz Poczty Polskiej, 3) straty spowodowane działaniem siły wyższej, 4) straty spowodowane decyzjami organów władzy publicznej. 9

10 2. W szczególności Bank nie odpowiada za niezrealizowaną transakcję, w przypadku: 1) stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dysponowaniem rachunku, 2) nie przedstawienia przez Klienta wymaganej dokumentacji, 3) braku pełnych danych w złożonej dyspozycji, 4) stwierdzenia przez Bank wystąpienia błędów w przekazanych danych, które uniemożliwiają realizację operacji, 5) braku wystarczających środków na realizację transakcji, 6) wystąpienia niezgodności podpisu/podpisów na operacji Użytkownika z podpisem/ami złożonymi w Banku lub niezgodności zasad elektronicznej identyfikacji, 7) wystąpienia niezgodności odcisku złożonej pieczątki firmowej na zleceniu z odciskiem złożonym w Banku, 8) zakazu dokonywania wypłat z rachunku/rachunków wydanego przez prokuratora, sąd lub zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane zlecenia płatnicze w przypadku otrzymania od Użytkownika rachunku nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczących w szczególności nazwy beneficjenta, jego numeru rachunku lub nazwy. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie zlecenia płatniczego w przypadku podania przez Użytkownika numeru rachunku odbiorcy wg standardu NRB z błędną liczbą kontrolną. 19 Podstawą identyfikacji wierzyciela na zleceniu płatniczym uznaniowym (poleceniu przelewu) jest numer rachunku bankowego wierzyciela. 20 Klient korzystający z usług systemu bankowości elektronicznej (CUI) ma obowiązek zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych: 1) identyfikatorów (nazw użytkownika), 2) haseł, 3) numerów PIN, 4) tokenów, 5) kart mikroprocesorowych, 6) czytników Użytkownik rachunku ponosi wszelkie skutki będące następstwem użycia odpowiednio prawidłowego: identyfikatora ID (nazwy użytkownika), klucza karty mikroprocesorowej lub PIN przez osoby nieuprawnione. 2. W przypadku utraty tokena lub karty mikroprocesorowej Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Banku (zastrzeżenia): 1) w dni robocze w godz dzwoniąc na numer telefonu ) w pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta przesyłając fax na numer Dokonując zastrzeżenia telefonicznego tokena lub karty mikroprocesorowej, Użytkownik rachunku podaje serię i numer dowodu osobistego Użytkownika, numer tokena lub karty 10

11 mikroprocesorowej. Pracownik Banku, w celu identyfikacji Użytkownika rachunku może żądać innych dodatkowych informacji niż wymienione powyżej. 4. Użytkownik rachunku bankowego może dokonać czasowego zablokowania określonego kanału dostępu, zgodnie z ust Ponowna aktywacja dostępu do kanału WWW na skutek zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 2 możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu przez Użytkownika nowego tokena lub nowej karty mikroprocesorowej. Wydanie nowego tokena lub karty mikroprocesorowej następuje w wyniku zlecenia Klienta, złożonego w Oddziale prowadzącym rachunek. 6. W przypadku odnalezienia tokena, odblokowanie rachunku może nastąpić drogą listowną lub poprzez bezpośrednią wizytę w Banku lub placówce pośredniczącej. List powinien zawierać: imię i nazwisko, serię i nr dokumentu tożsamości, nr ewidencyjny PESEL, nr rachunku bankowego, nr seryjny tokena i podpis zgodny z wzorem podpisu złożonym na Umowie o świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem CUI. 7. Token posiada określoną przez producenta i wskazaną na tokenie datę ważności. 8. Posiadacz tokena otrzymuje nowy token na kolejny okres automatycznie, o ile na co najmniej 30 dni przez upływem terminu ważności nie złożył w Oddziale prowadzącym rachunek wniosku o zmianę zakresu usług, związanego ze zwrotem tokena. 9. Token jest własnością Banku i w przypadku rozwiązania Umowy Klient jest zobowiązany zwrócić go do Banku. 10. Karta mikroprocesorowa będąca własnością Banku wydawana jest na okres do 5 lat. 11. Użytkownik karty mikroprocesorowej otrzymuje automatycznie nową kartę i powiązany z nią PIN do karty mikroprocesorowej na kolejny okres, o ile na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złożył w Banku wniosku o zmianę usług związaną ze zwrotem karty mikroprocesorowej. 12. Procedura przekazania środków dostępu, o których mowa w ust. 7 i 10 oraz aktywacja usług jest analogiczna, jak przy pierwotnym udostępnianiu usług za pośrednictwem CUI. 13. W terminie 7 dni od daty upływu ważności starej karty mikroprocesorowej lub rozwiązania Umowy rachunku rozliczeniowego, Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć lub odesłać listem poleconym starą kartę mikroprocesorową do Oddziału prowadzącego rachunek. 14. W przypadku nie zwrócenia używanego tokena lub karty mikroprocesorowej, Bank obciąża rachunek Klienta kosztami zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 15. Za zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku/rachunków, do określonego kanału dostępu, za zastrzeżenie tokena lub karty mikroprocesorowej, za wydanie nowego tokena lub karty mikroprocesorowej, PIN-u do Serwisu SMS, PIN-u do karty mikroprocesorowej Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji. VIII. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej CUI może być rozwiązana przez każdą ze stron: 1) za wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 2) za porozumieniem w każdym czasie. 2. Bank może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. 1) naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, 2) wycofania z oferty Banku usługi/usług oferowanych za pośrednictwem CUI, 3) wystąpienia zwłoki ze spłatą zadłużenia przeterminowanego na rachunku. 11

12 3. Bank może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania przez Użytkownika systemu bankowości elektronicznej CUI do działalności sprzecznej z prawem. 4. Rozwiązanie Umowy nie powoduje zamknięcia rachunku/rachunków. 5. W okresie wypowiedzenia Bank blokuje dostęp do rachunku/rachunków za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. 6. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem CUI przez Klienta lub wypowiedzenia Umowy przez Bank, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić do Banku otrzymane środki dostępu. X. Postanowienia końcowe. 23 Zgodnie z ustawą Prawo bankowe i na zasadach w niej określonych, Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, zobowiązane są zachować tajemnicę bankową oraz udzielać informacji w przypadkach przewidzianych Prawem bankowym. 24 Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Klienta, spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe realizowanie przez Bank zleceń, złożonych przez Użytkownika rachunku za pośrednictwem Internetu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 25 W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych Bank zastrzega sobie prawo do zmiany procedur obsługi Klientów, w tym czasu dostępności systemu, czasu realizacji zleceń lub czasowego zawieszenia obsługi. Jeżeli awaria nastąpiła z przyczyn niezależnych od Banku, Bank zwolniony będzie z odpowiedzialności za skutki wynikłe z ograniczeń w obsłudze Bank zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 2. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian w Regulaminie Bank przekazuje Klientowi w formie papierowej przesyłając na wskazany adres do korespondencji. Bank może doręczyć zmiany Regulaminu za pomocą elektronicznych nośników informacji. 3. Treść aktualnych Regulaminów będzie dostępna w Banku i jednostkach organizacyjnych. 4. Klient nie akceptujący proponowanych zmian, może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, osobiście w Banku lub poprzez Internet w terminie określonym przez Bank, nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania przez bank zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją proponowanych zmian. 5. Złożenie przez Klienta oświadczenia w trybie, o którym mowa w ust. 2 powoduje rozwiązanie Umowy przez Posiadacza rachunku, z chwilą otrzymania przez Bank tego oświadczenia Klient może pobierać informacje o stanie rachunku/rachunków, o przeprowadzonych w danym okresie operacjach oraz o naliczonych opłatach i zaksięgowanych odsetkach w dowolnym momencie poprzez kanał dostępu WWW lub Serwis SMS. 12

13 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do informacji, o których mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest skontaktować się w tej sprawie z placówką pośredniczącą prowadzącą rachunek w terminie 14 dni od dnia powstania niezgodności salda. 3. Bank rozpatruje reklamacje, w tym przekazane za pośrednictwem Internetu, dotyczące kwestionowanych przez Klienta nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu reklamacji z zastrzeżeniem ust. 4, 4. W sytuacji, gdy reklamacja wymaga dodatkowych wyjaśnień, rozpatrzenie reklamacji nie może trwać dłużej niż 90 dni. 5. Odpowiedź na otrzymaną reklamację Bank przesyła Klientowi w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji. 13

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W dniu... pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Kowalu z siedzibą w Kowalu przy ul. Piłsudskiego 42, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Oddział w...., reprezentowanym przez: 1... ( imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej, tytuł reprezentacji) ( imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej, tytuł reprezentacji) zwanym dalej Bankiem, a A/ 1) ( imię i nazwisko, adres) legitymującym się dowodem tożsamości... (seria i numer) wydanym przez. dnia. posiadającym numer ewidencyjny Pesel.. B/ 1) (imię i nazwisko, stanowisko służbowe ) 2.. (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) działającym/mi w imieniu: (nazwa firmy, siedziba firmy) zwanym/mi dalej Klientem, została zawarta Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej Centrum Usług Internetowych w ramach prowadzonego rachunku 2) : - oszczędnościowo-rozliczeniowego numer: 14

15 - bieżącego numer: - pomocniczego numer: o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostęp do świadczenia usług w ramach systemu bankowości elektronicznej przez Bank na rzecz Klienta za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych: 1) WWW poprzez sieć Internet za pośrednictwem komputera, 2) serwis SMS przy użyciu telefonu komórkowego. 3) poszczególne kanały dostępu różnią się od siebie zakresem oferowanych opcji i funkcji. Umożliwiają stały dostęp do rachunku/rachunków w szczególności uzyskanie informacji związanych z rachunkiem i realizacji operacji. 4) w ramach systemu bankowości elektronicznej CUI Klient ma możliwość: a) uzyskać informacje o saldzie rachunku i operacjach dokonywanych na rachunku i możliwych do wykorzystania środkach pieniężnych, zwanych dostępnymi środkami, b) zdefiniować krajowe dyspozycje płatnicze w złotych z datą bieżącą lub datą przyszłą ich realizacji w formie zleceń pojedynczych lub w formie zleceń masowych na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki, z zastrzeżeniem, że realizacja zleceń masowych możliwa jest do wykonania tylko przy korzystaniu z karty mikroprocesorowej. c) zdefiniować dyspozycje płatnicze z datą bieżącą lub datą przyszłą realizacji na rachunki prowadzone przez Bank, d) zdefiniować dyspozycje płatnicze z datą bieżącą lub datą przyszłą ich realizacji na rzecz ZUS i US, e) zdefiniować dyspozycję realizacji stałych zleceń płatniczych, f) dokonać zmiany lub odwołać niewykonane jeszcze przez Bank zlecenie płatnicze lub zlecenie stałe z przyszłą datą realizacji, 2. Oprócz uzyskiwania informacji i możliwości wykonania czynności, których mowa w ust. 2, Użytkownik za pośrednictwem CUI może: a) wykonywać operacje polecenia przelewu, b) dokonać zmiany hasła 2 Udostępnienie usług w ramach CUI następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej CUI. 15

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr2 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Bank Spółdzielczy w Wołczynie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI bswolczyn24.pl DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOŁCZYNIE 1 Wołczyn,

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOME BANKINGU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, dn. 2011-01-13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1.... 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/16/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 29.03.2011r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Załącznik nr 2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie usług Corporate Internet Banking Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ OBSŁUGI RACHUNKU ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ OBSŁUGI RACHUNKU ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia 27.01.2009 r. nr. 4/3/2009 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ OBSŁUGI RACHUNKU ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11 /2005 z dnia 13.05.2005 r. Zarządu BS w Garwolinie Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Bank Spółdzielczy w Konopiskach R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ekonto BS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Konopiska, grudzień 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez mbank S.A. usługi powiadomień w ramach systemów bankowości elektronicznej

Regulamin świadczenia przez mbank S.A. usługi powiadomień w ramach systemów bankowości elektronicznej Regulamin świadczenia przez mbank S.A. usługi powiadomień w ramach systemów bankowości elektronicznej Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE TERESIN, CZERWIEC 2007 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie z dnia 12.03.2010r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2014r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Złożenie Wniosku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo Załącznik Nr1 do Uchwały Nr 36/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąchocku z dnia19.08.2015r Instrukcja świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usługi bankowości elektronicznej ebo Wąchock 2015 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy między Bankiem a Klientem w zakresie korzystania przez Klienta z Kanałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Część I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki: 1. składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Legii Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo