BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU"

Transkrypt

1 Załącznik Nr2 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Kraśnik, grudzień 2007 rok

2 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Udostępnienie Centrum Usług Internetowych Rozdział III Składanie i realizacja zleceń Rozdział IV Autoryzacja Rozdział V Opłaty Rozdział VI Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy Rozdział VII Postanowienia końcowe 2

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1. Bank Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku; 2. placówka pośrednicząca - Odział, w którym prowadzone jest konto i w którym następuje podpisanie umowy o prowadzenie rachunku przez Internet; 3. klient detaliczny osoba fizyczna będąca posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub bieżącego, 4. konto imienny rachunek złotowy dla krajowych i zagranicznych osób fizycznych, krajowych osób prawnych i innych krajowych podmiotów prawa nie posiadających osobowości prawnej, składający się z ROR lub rachunku bieżącego oraz dowolnej liczby lokat; 5. Centrum Usług Internetowych ( CUI ) system bankowości internetowej; 6. token urządzenie generujące kod identyfikacyjny, służące do akceptowania dyspozycji posiadacza. Użytkownik otrzymuje jeden token, a za jego użytkowanie pobierana jest opłata od chwili wydania tokena, określona w Taryfie opłat i prowizji. W przypadku potrzeby wydania większej liczby tokenów Bank pobiera jednorazową opłatę za każdy następny token w cenie jego zakupu. Token stanowi własność Banku. W przypadku rezygnacji z dostępu do konta przez Internet posiadacz konta zobowiązany jest zwrócić go do placówki pośredniczącej. 2 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank oferuje usługę dostępu do konta za pośrednictwem CUI Z CUI może korzystać posiadacz i/lub współposiadacz rachunku. 2. W ramach systemu Klient ma możliwość: a) uzyskiwania następujących informacji o rachunku: - aktualne informacje o bieżącym saldzie i obrotach na rachunku wg stanu na koniec ostatniego zakończonego dnia roboczego, - informacje o wysokości wolnych środków, - lista operacji wykonanych przez użytkownika, - historia salda rachunku za wybrany okres, - informacje o lokatach własnych, b) wykonywania operacji: - polecenie przelewu, - zakładanie lub likwidowanie lokaty, c) dostępu do dodatkowych usług: - zmiana hasła. - korzystanie z serwisów informacyjnych banku. Rozdział II Udostępnienie Centrum Usług Internetowych 4 1. Udostępnienie CUI jest możliwe po wypełnieniu w placówce pośredniczącej lub znajdującego się na stronie Internetowej Banku ( w chwili udostępnienia przez Bank) wniosku( Załącznik Nr1) oraz po podpisaniu w wybranej placówce pośredniczącej Umowy świadczenia usług za pośrednictwem systemu bankowości internetowej (Załącznik Nr 2). 2. Warunkiem podpisania umowy na korzystanie z CUI jest posiadanie konta. 3. Klient, który nie posiada w Banku rachunku, składając wniosek o udostępnienie systemu zobowiązany jest do podania wszystkich danych koniecznych do jego otwarcia. Rachunek zostanie założony zgodnie z aktualnymi procedurami i obowiązującym w tym zakresie regulaminem Osoba występująca o udostępnienie CUI, podczas podpisywania umowy obowiązana jest okazać pracownikowi placówki Banku dokument tożsamości. Dokumentami potwierdzającymi tożsamość są: a) dowód osobisty, b) paszport (dotyczy zarówno rezydenta, jak i nierezydenta). 3

4 2. Bank może zwrócić się do osoby występującej o udostępnienie CUI o udzielenie dodatkowych informacji lub przedłożenie dodatkowych dokumentów Udostępnienie CUI następuje w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy bez podania przyczyny. Rozdział III Składanie i realizacja zleceń 7 1. Utworzenie zlecenia przelewu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza umieszczonego na stronie internetowej Banku oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzację za pomocą podpisu elektronicznego. Wszystkie dyspozycje i oświadczenia użytkownika składane w formie elektronicznej muszą być uwierzytelnione podpisem elektronicznym. Nieprawidłowy podpis powoduje odrzucenie zlecenia. 2. Autentyczność zlecenia przelewu autoryzowana podpisem elektronicznym nie może być kwestionowana. 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególności z podania błędnego numeru lub nazwy rachunku, bądź niewłaściwej nazwy siedziby placówki Banku prowadzącej rachunek, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient. 4. Po wysłaniu zlecenia do Banku nie może być ono odwołane. 5. Zlecenie przelewu jest realizowane w granicach salda (limitu dostępnego na rachunku). Zmiana limitu może nastąpić po złożeniu odpowiedniego wniosku (Załącznik Nr 3) 8 1. Zlecenia złożone w dniu roboczym do godz , są realizowane w dniu złożenia. 2. Zlecenia złożone w dniu roboczym po godz i w dni wolne od pracy realizowane są najpóźniej w najbliższym dniu roboczym, w pierwszej sesji rozliczeniowej KIR. Wszystkie soboty są zaliczane do dni wolnych od pracy. Rozdział IV Autoryzacja 9 1. Każda dyspozycja składana przez Klienta za pomocą Systemu Internetowego jest zatwierdzana podpisem elektronicznym. 2. Podpis elektroniczny jest to jednoznacznie identyfikujący posiadacza konta klucz złożony z: a) hasła kodu ustalonego przez posiadacza konta, b) wskazania tokena kombinacji cyfr, zmieniającej się co 60 sek. wskazywanej przez token. Ustalenie klucza elektronicznego powinno nastąpić natychmiast po podpisaniu umowy i wprowadza się w zależności od sposobu zabezpieczenia: 1. Po zatwierdzeniu identyfikatora i 6 cyfr z tokena, system generuje wybór nowego hasła (4 8 liter lub cyfr), które należy potwierdzić. Od tej pory kluczem jest zapis nowego hasła wraz ze zmieniającymi się kombinacjami cyfr z tokena. 3. Klient odpowiada za utrzymanie poufności hasła. 4. Tokenem może posługiwać się tylko posiadacz rachunku. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawniania klucza autoryazcyjnego osobom trzecim. Rozdział V Opłaty Za czynności związane z CUI Bank pobiera opłaty i prowizje obciążając rachunek klienta. 2. Należne opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą opłat i prowizji wprowadzoną Uchwałą Zarządu Banku. 3. Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji dotyczący usługi CUI stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 4

5 4. Wysokość stawek opłat i prowizji może ulegać zmianom. Stawki prowizji i opłat są ustalane z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej oraz poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacji. Rozdział VI Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy Umowa na korzystanie z usługi CUI może być rozwiązana przez każdą ze stron: a) za wypowiedzeniem z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Bank może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn, w szczególności wystąpienia zwłoki ze spłatą zadłużenia przeterminowanego na rachunku; b) za porozumieniem w każdym czasie. 2. Bank może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez zachowania 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania CUI do działalności sprzecznej z prawem. 3. Rozwiązanie Umowy na wniosek Posiadacza rachunku lub za porozumieniem stron nie powoduje zamknięcia rachunku. Rozdział VII Postanowienia końcowe 12 Zgodnie z Prawem bankowym i na zasadach w nim określonych, Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem, których Bank wykonuje czynności bankowe, zobowiązane są zachować tajemnicę bankową oraz udzielać informacji w przypadkach przewidzianych Prawem bankowym. 13 Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Klienta, spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe realizowanie przez Bank zleceń, złożonych za pośrednictwem CUI, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 14 Bank w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych zastrzega sobie prawo do zmiany procedur obsługi Klientów, w tym czasu dostępności systemu, czasu realizacji zleceń lub czasowego zawieszenia obsługi Klientów. Jeżeli awaria nastąpiła z przyczyn niezależnych od placówki pośredniczącej, Bank zwolniony będzie z odpowiedzialności za skutki wynikłe z ograniczeń w obsłudze. 15 W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Bank zobowiązuje się powiadomić o tym Klienta w formie informacji internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w Banku. Regulamin zmienionej treści wiąże Klienta po upływie 30 dni od jego otrzymania chyba, że w tym terminie stosunek prawny z Bankiem zostanie przez Klienta wypowiedziany lub rozwiązany za porozumieniem stron. 5

6 Załącznik Nr 1 do Regulaminu świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych Nazwisko i Imię / pełna nazwa firmy* miejscowość i data... PESEL / Regon lub NIP Wniosek Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku o świadczenie usług za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku 1. Proszę o udostępnienie usługi CUI świadczonej przez Wasz Bank do rachunków, których jestem posiadaczem/ współposiadaczem*: Proszę o realizację dyspozycji: - do wysokości salda na rachunku - do wysokości: 1) dziennego limitu w wysokości. zł, 2) jednorazowego limitu operacji w wysokości.. zł,... (podpisy osób upoważnionych) Decyzja Oddziału: - zezwala się na realizację dyspozycji do wysokości salda na rachunku - ustala się limity dostępne na rachunku: Podpis złożono w mojej obecności... ( Podpis pracownika Banku) 1) dzienny limit w wysokości... zł 2) jednorazowy limit operacji w wysokości... zł Przyznano:... (Podpis za Bank) 1. Identyfikator Token o numerze... Decyzję Oddziału przyjmuję do stosowania. Potwierdzam również odbiór elementów określonych w pkt * - niepotrzebne skreślić - zaznaczyć wybraną opcję znakiem X. (data i podpis) 6

7 UMOWA Nr... Załącznik Nr 2 do Regulaminu świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w..., dnia...pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5 zarejestrowanym w KRS pod nr w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON Oddział w... reprezentowanym przez: zwanym dalej Bankiem, a Posiadaczem rachunku: zwanym dalej Użytkownikiem. / nazwa, nazwisko i imię, adres, PESEL lub NIP lub REGON / Przedmiotem niniejszej umowy jest dostęp do usług świadczonych przez Bank na rzecz Użytkownika za pomocą CUI. 1 2 Ilekroć w tekście jest mowa o CUI, należy przez to rozumieć aplikację internetową, zapewniającą Użytkownikowi stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach. Ilekroć w tekście jest mowa o tokenie, należy przez to rozumieć urządzenie służące do identyfikacji i generowania podpisu elektronicznego w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem CUI Bank zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do CUI w ciągu trzech dni roboczych od daty odbioru przez Niego w placówce pośredniczącej zawartej umowy. 2. Po zawarciu umowy Bank udostępni Użytkownikowi w trybie poufnym system identyfikacji służący do szyfrowania zleceń: identyfikator, token Bank zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi składania i realizacji za pośrednictwem CUI, następujących rodzajów usług: a) gromadzenia środków pieniężnych w złotych b) przeglądanie sald oraz operacji dokonanych w danym dniu na rachunku Użytkownika prowadzonym w Banku, c) składanie poleceń przelewu w złotych do banków krajowych oraz innych jednostek organizacyjnych, d) przesyłanie do Banku i odbieranie z Banku wszelkiej korespondencji za pomocą dowolnego programu poczty elektronicznej od chwili udostępnienia przez Bank, e) składanie dyspozycji dotyczących lokat terminowych, f) przeglądanie historii rachunku, 2. Użytkownik może składać zlecenia za pośrednictwem CUI w dowolny dzień, o dowolnej porze, przy czym dyspozycje te będą realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, który jest integralną częścią niniejszej umowy. 3. Zlecenia przelewu wpływające do Banku za pośrednictwem CUI uważane są za dyspozycje od osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem bankowym Użytkownika. 4. Zlecenie płatnicze przekazane za pośrednictwem CUI jest dla Banku ostatecznym i wiążącym Użytkownika poleceniem obciążenia jego rachunku oraz uznania rachunku wskazanego Beneficjenta. 5. Dokumenty wyemitowane przez CUI - z autoryzacją użytkownika - zastępują dokumenty tradycyjne - z własnoręcznym podpisem Użytkownika. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem błędnie wydanej przez Użytkownika dyspozycji. 7

8 7. Zlecenia realizowane są do wysokości salda dostępnego na rachunku. Dodatkowo, w ramach salda może być na wniosek użytkownika ustanowiony limit dostępny na rachunku. 5 Przekazanymi Użytkownikowi: identyfikatorem i tokenem, mogą posługiwać się wyłącznie osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym użytkownika zgodnie ze złożonymi w placówce pośredniczącej wzorami podpisów Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane: a) niewłaściwym użytkowaniem przekazanych mu przez Bank: identyfikatorem i tokenem, b) niekompletnym lub błędnym przekazywaniem do Banku danych. 2. Bank nie realizuje zleceń dokonanych z błędnym kluczem szyfrowym. 3. Użytkownik odpowiada wobec Banku i osób trzecich za zabezpieczenie haseł, identyfikatora, tokena przed jego użyciem przez osoby nieupoważnione i powstałe z tego tytułu straty którejkolwiek ze stron W przypadku utraty tokena Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić placówkę pośredniczącą w celu zablokowania obsługi rachunków Użytkownika przez CUI. Zablokowanie może nastąpić dwoma sposobami: a) telefonicznie po podaniu przez Użytkownika identyfikatora, serii i nr dokumentu tożsamości oraz nr ewidencyjnego PESEL b) bezpośrednio w placówce pośredniczącej okazując się dokumentem tożsamości (Załącznik Nr 1 ). W przypadku nie odnalezienia tokena odblokowanie rachunku jest możliwe tylko za pośrednictwem placówki pośredniczącej, podczas osobistej wizyty Użytkownika i wiąże się z wydaniem nowego tokena. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić się do placówki pośredniczącej z dowodem tożsamości. Aby otrzymać nowy token Użytkownik przesyła listem poleconym do Banku prośbę o jego wydanie lub składa ją bezpośrednio w placówce pośredniczącej. Po upływie 14 dni roboczych (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby), Użytkownik odbiera nowy token w placówce pośredniczącej, okazując się dowodem tożsamości. Za wydanie nowego tokena Bank pobiera opłatę według ceny jego zakupu. 2. W przypadku odnalezienia tokena odblokowanie rachunku może nastąpić drogą listowną lub poprzez bezpośrednią wizytę w placówce pośredniczącej. List powinien zawierać: imię i nazwisko, serię i nr dokumentu tożsamości, nr ewidencyjny PESEL, nr rachunku bankowego, nr seryjny tokena i podpis zgodny ze wzorem podpisu złożonym na umowie rachunku. 3. W przypadku konserwacji bądź awarii systemu informatycznego Banku lub CUI, Bank zawiadamia Użytkowników o niemożności przesłania zlecenia za pośrednictwem Systemu. Komunikat na ten temat pojawia się na stronach www Banku Za świadczone usługi, za pośrednictwem CUI, Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji bankowych, stanowiącej załącznik do umowy. 2. Użytkownik niniejszym udziela Bankowi pełnomocnictwa do obciążania rachunku bieżącego z tytułu opłat związanych z realizacją zleceń otrzymywanych do wykonania za pośrednictwem CUI, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji W chwili podpisania niniejszej umowy Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego nadania nowego hasła. Podpisanie niniejszej Umowy przez posiadacza rachunku jest dowodem otrzymania tokena i identyfikatora. 2. Token jest własnością Banku i podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług CUI przez użytkownika lub rozwiązania z innego powodu niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron. 10 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie obowiązują postanowienia odpowiednich regulaminów określających zasady prowadzenia poszczególnych rachunków w Banku oraz obowiązujące powszechnie przepisy prawa. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem CUI przez Bank oraz Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe obowiązująca w Banku oraz Instrukcja użytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych i małych firm w BSZK w Kraśniku. 13 Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 8

9 14 1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 2. W celu rezygnacji z usług przez Użytkownika, musi on przesłać listem poleconym do Banku lub złożyć bezpośrednio w placówce pośredniczącej dyspozycję rezygnacji i po otrzymaniu wezwania zdaje w placówce pośredniczącej token oraz podpisuje stosowne dokumenty. 15 Wypowiedzenie umowy rachunku przez Bank lub przez Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej umowy. 16 W przypadku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszej umowy. Bank ma prawo rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym bez wymaganego wypowiedzenia. 17 Umowa niniejsza została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Użytkownika oraz Banku. 18 Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy oraz działań marketingowych i nie będzie ich udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity DzU z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostały podane dobrowolnie Bank Użytkownik 9

10 Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych imię i nazwisko zgłaszającego miejscowość i data zgłoszenia Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Zgłoszenie blokady tokena Proszę dokonać blokady mojego tokena co spowoduje uniemożliwienie dostępu do mojego konta przez Internet. Przyjęcie zgłoszenia telefoniczne/w Banku*: Dane podane do weryfikacji zgłoszenia: 1. Identyfikator: Seria i numer dowodu tożsamości: Pesel: Hasło jawne:... Zgłoszenie zostało przyjęte/nie przyjęte* do realizacji.... (W razie nie przyjęcia do realizacji podać przyczynę) Podpis pracownika Banku przyjmującego zgłoszenie telefoniczne:... (data / godzina / podpis) Potwierdzenie osobiście w banku przez zgłaszającego:... (data i podpis) Potwierdzenie pracownika Banku dokonania blokady:... (data / godzina / podpis) * niepotrzebne skreślić 10

11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych imię i nazwisko miejscowość i data... nr konta lub identyfikator Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Wniosek o zmianę limitu operacji Wnoszę o zmianę limitu dyspozycji zleceń wykonywanych w moim rachunku na: - jednorazowy limit operacji do wysokości... zł* - dzienny limit operacji do wysokości... zł* - realizacja dyspozycji do wysokości salda na rachunku*... (podpis właściciela rachunku) Decyzja Banku /Oddziału BS: Podpis(y) złożono w mojej obecności... (podpis pracownika Banku) - zezwala się na realizację dyspozycji do wysokości salda na rachunku - ustala się limity dostępne na rachunku: 3) dzienny limit w wysokości... zł 4) jednorazowy limit operacji w wysokości... zł * niepotrzebne skreślić... (pieczątka i podpis za Bank) - zaznaczyć wybraną usługę znakiem X 11

12 Wykaz dostępnych usług za pośrednictwem CUI dla klientów indywidualnych i małych firm W ramach systemu Klient ma możliwość uzyskania informacji i wykonania operacji dotyczących: 1. rachunków a) szczegóły rachunku ( np. limit kwotowy jednorazowej operacji internetowej lub kwotowy limit dzienny ), b) bieżący stanu rachunku ( np. środki własne, limit kredytowy, zaległe prowizje, zablokowane środki, zlecenia w realizacji), c) wyciągi bankowe z rachunku, d) historia konta przez ostatnie 30 dni, 2. przelewów a) edycja przelewu, b) edycja przelewu ZUS c) edycja przelewu US d) lista przelewów, e) statusy przelewów, f) podpisanie i wysłanie przelewów, g) awizowanie kwot do wypłaty, 3. lokat a) edycja lokaty ( tworzenie nowej lub edycja istniejącej), b) tworzenie listy lokat ( umożliwia proste zarządzanie lokatami), c) akceptowanie lokaty, d) zrywanie lokaty; 4. szablony a) tworzenie szablonów (przelewów, ZUS,US), b) edycja szablonów, c) usuwanie szablonów, 5. Wnioski a) Tworzenie wniosku do banku, 6. hasła a) zmiana hasła, 12

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ OBSŁUGI RACHUNKU ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ OBSŁUGI RACHUNKU ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia 27.01.2009 r. nr. 4/3/2009 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ OBSŁUGI RACHUNKU ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

... Oddział w... Status dewizowy: rezydent/ nierezydent*) WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO W WALUCIE WYMIENIALNEJ

... Oddział w... Status dewizowy: rezydent/ nierezydent*) WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO W WALUCIE WYMIENIALNEJ Wnioskodawca: Imię i Nazwisko/ Nazwa*) Gospodarczy Bank Spółdzielczy... w Barlinku... Oddział w... Status dewizowy: rezydent/ nierezydent*) WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Załącznik nr 2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie usług Corporate Internet Banking Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie Nr 32/2015 z dnia 10.03.2015r. Załącznik nr 14 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Bank Spółdzielczy w Wołczynie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI bswolczyn24.pl DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOŁCZYNIE 1 Wołczyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11 /2005 z dnia 13.05.2005 r. Zarządu BS w Garwolinie Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Załącznik nr 16 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Pleszewie. Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM PA-CO-BANK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM PA-CO-BANK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM PA-CO-BANK PABIANICE LIPIEC 2010 r Załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/2010 Zarządu Banku z dnia 2 lipca 2010r

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez mbank S.A. usługi powiadomień w ramach systemów bankowości elektronicznej

Regulamin świadczenia przez mbank S.A. usługi powiadomień w ramach systemów bankowości elektronicznej Regulamin świadczenia przez mbank S.A. usługi powiadomień w ramach systemów bankowości elektronicznej Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOME BANKINGU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, dn. 2011-01-13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1.... 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/16/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 29.03.2011r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo