BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU"

Transkrypt

1 Załącznik Nr2 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Kraśnik, grudzień 2007 rok

2 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Udostępnienie Centrum Usług Internetowych Rozdział III Składanie i realizacja zleceń Rozdział IV Autoryzacja Rozdział V Opłaty Rozdział VI Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy Rozdział VII Postanowienia końcowe 2

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1. Bank Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku; 2. placówka pośrednicząca - Odział, w którym prowadzone jest konto i w którym następuje podpisanie umowy o prowadzenie rachunku przez Internet; 3. klient detaliczny osoba fizyczna będąca posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub bieżącego, 4. konto imienny rachunek złotowy dla krajowych i zagranicznych osób fizycznych, krajowych osób prawnych i innych krajowych podmiotów prawa nie posiadających osobowości prawnej, składający się z ROR lub rachunku bieżącego oraz dowolnej liczby lokat; 5. Centrum Usług Internetowych ( CUI ) system bankowości internetowej; 6. token urządzenie generujące kod identyfikacyjny, służące do akceptowania dyspozycji posiadacza. Użytkownik otrzymuje jeden token, a za jego użytkowanie pobierana jest opłata od chwili wydania tokena, określona w Taryfie opłat i prowizji. W przypadku potrzeby wydania większej liczby tokenów Bank pobiera jednorazową opłatę za każdy następny token w cenie jego zakupu. Token stanowi własność Banku. W przypadku rezygnacji z dostępu do konta przez Internet posiadacz konta zobowiązany jest zwrócić go do placówki pośredniczącej. 2 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank oferuje usługę dostępu do konta za pośrednictwem CUI Z CUI może korzystać posiadacz i/lub współposiadacz rachunku. 2. W ramach systemu Klient ma możliwość: a) uzyskiwania następujących informacji o rachunku: - aktualne informacje o bieżącym saldzie i obrotach na rachunku wg stanu na koniec ostatniego zakończonego dnia roboczego, - informacje o wysokości wolnych środków, - lista operacji wykonanych przez użytkownika, - historia salda rachunku za wybrany okres, - informacje o lokatach własnych, b) wykonywania operacji: - polecenie przelewu, - zakładanie lub likwidowanie lokaty, c) dostępu do dodatkowych usług: - zmiana hasła. - korzystanie z serwisów informacyjnych banku. Rozdział II Udostępnienie Centrum Usług Internetowych 4 1. Udostępnienie CUI jest możliwe po wypełnieniu w placówce pośredniczącej lub znajdującego się na stronie Internetowej Banku ( w chwili udostępnienia przez Bank) wniosku( Załącznik Nr1) oraz po podpisaniu w wybranej placówce pośredniczącej Umowy świadczenia usług za pośrednictwem systemu bankowości internetowej (Załącznik Nr 2). 2. Warunkiem podpisania umowy na korzystanie z CUI jest posiadanie konta. 3. Klient, który nie posiada w Banku rachunku, składając wniosek o udostępnienie systemu zobowiązany jest do podania wszystkich danych koniecznych do jego otwarcia. Rachunek zostanie założony zgodnie z aktualnymi procedurami i obowiązującym w tym zakresie regulaminem Osoba występująca o udostępnienie CUI, podczas podpisywania umowy obowiązana jest okazać pracownikowi placówki Banku dokument tożsamości. Dokumentami potwierdzającymi tożsamość są: a) dowód osobisty, b) paszport (dotyczy zarówno rezydenta, jak i nierezydenta). 3

4 2. Bank może zwrócić się do osoby występującej o udostępnienie CUI o udzielenie dodatkowych informacji lub przedłożenie dodatkowych dokumentów Udostępnienie CUI następuje w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy bez podania przyczyny. Rozdział III Składanie i realizacja zleceń 7 1. Utworzenie zlecenia przelewu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza umieszczonego na stronie internetowej Banku oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzację za pomocą podpisu elektronicznego. Wszystkie dyspozycje i oświadczenia użytkownika składane w formie elektronicznej muszą być uwierzytelnione podpisem elektronicznym. Nieprawidłowy podpis powoduje odrzucenie zlecenia. 2. Autentyczność zlecenia przelewu autoryzowana podpisem elektronicznym nie może być kwestionowana. 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególności z podania błędnego numeru lub nazwy rachunku, bądź niewłaściwej nazwy siedziby placówki Banku prowadzącej rachunek, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient. 4. Po wysłaniu zlecenia do Banku nie może być ono odwołane. 5. Zlecenie przelewu jest realizowane w granicach salda (limitu dostępnego na rachunku). Zmiana limitu może nastąpić po złożeniu odpowiedniego wniosku (Załącznik Nr 3) 8 1. Zlecenia złożone w dniu roboczym do godz , są realizowane w dniu złożenia. 2. Zlecenia złożone w dniu roboczym po godz i w dni wolne od pracy realizowane są najpóźniej w najbliższym dniu roboczym, w pierwszej sesji rozliczeniowej KIR. Wszystkie soboty są zaliczane do dni wolnych od pracy. Rozdział IV Autoryzacja 9 1. Każda dyspozycja składana przez Klienta za pomocą Systemu Internetowego jest zatwierdzana podpisem elektronicznym. 2. Podpis elektroniczny jest to jednoznacznie identyfikujący posiadacza konta klucz złożony z: a) hasła kodu ustalonego przez posiadacza konta, b) wskazania tokena kombinacji cyfr, zmieniającej się co 60 sek. wskazywanej przez token. Ustalenie klucza elektronicznego powinno nastąpić natychmiast po podpisaniu umowy i wprowadza się w zależności od sposobu zabezpieczenia: 1. Po zatwierdzeniu identyfikatora i 6 cyfr z tokena, system generuje wybór nowego hasła (4 8 liter lub cyfr), które należy potwierdzić. Od tej pory kluczem jest zapis nowego hasła wraz ze zmieniającymi się kombinacjami cyfr z tokena. 3. Klient odpowiada za utrzymanie poufności hasła. 4. Tokenem może posługiwać się tylko posiadacz rachunku. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawniania klucza autoryazcyjnego osobom trzecim. Rozdział V Opłaty Za czynności związane z CUI Bank pobiera opłaty i prowizje obciążając rachunek klienta. 2. Należne opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą opłat i prowizji wprowadzoną Uchwałą Zarządu Banku. 3. Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji dotyczący usługi CUI stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 4

5 4. Wysokość stawek opłat i prowizji może ulegać zmianom. Stawki prowizji i opłat są ustalane z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej oraz poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacji. Rozdział VI Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy Umowa na korzystanie z usługi CUI może być rozwiązana przez każdą ze stron: a) za wypowiedzeniem z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Bank może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn, w szczególności wystąpienia zwłoki ze spłatą zadłużenia przeterminowanego na rachunku; b) za porozumieniem w każdym czasie. 2. Bank może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez zachowania 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania CUI do działalności sprzecznej z prawem. 3. Rozwiązanie Umowy na wniosek Posiadacza rachunku lub za porozumieniem stron nie powoduje zamknięcia rachunku. Rozdział VII Postanowienia końcowe 12 Zgodnie z Prawem bankowym i na zasadach w nim określonych, Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem, których Bank wykonuje czynności bankowe, zobowiązane są zachować tajemnicę bankową oraz udzielać informacji w przypadkach przewidzianych Prawem bankowym. 13 Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Klienta, spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe realizowanie przez Bank zleceń, złożonych za pośrednictwem CUI, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 14 Bank w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych zastrzega sobie prawo do zmiany procedur obsługi Klientów, w tym czasu dostępności systemu, czasu realizacji zleceń lub czasowego zawieszenia obsługi Klientów. Jeżeli awaria nastąpiła z przyczyn niezależnych od placówki pośredniczącej, Bank zwolniony będzie z odpowiedzialności za skutki wynikłe z ograniczeń w obsłudze. 15 W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Bank zobowiązuje się powiadomić o tym Klienta w formie informacji internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w Banku. Regulamin zmienionej treści wiąże Klienta po upływie 30 dni od jego otrzymania chyba, że w tym terminie stosunek prawny z Bankiem zostanie przez Klienta wypowiedziany lub rozwiązany za porozumieniem stron. 5

6 Załącznik Nr 1 do Regulaminu świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych Nazwisko i Imię / pełna nazwa firmy* miejscowość i data... PESEL / Regon lub NIP Wniosek Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku o świadczenie usług za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku 1. Proszę o udostępnienie usługi CUI świadczonej przez Wasz Bank do rachunków, których jestem posiadaczem/ współposiadaczem*: Proszę o realizację dyspozycji: - do wysokości salda na rachunku - do wysokości: 1) dziennego limitu w wysokości. zł, 2) jednorazowego limitu operacji w wysokości.. zł,... (podpisy osób upoważnionych) Decyzja Oddziału: - zezwala się na realizację dyspozycji do wysokości salda na rachunku - ustala się limity dostępne na rachunku: Podpis złożono w mojej obecności... ( Podpis pracownika Banku) 1) dzienny limit w wysokości... zł 2) jednorazowy limit operacji w wysokości... zł Przyznano:... (Podpis za Bank) 1. Identyfikator Token o numerze... Decyzję Oddziału przyjmuję do stosowania. Potwierdzam również odbiór elementów określonych w pkt * - niepotrzebne skreślić - zaznaczyć wybraną opcję znakiem X. (data i podpis) 6

7 UMOWA Nr... Załącznik Nr 2 do Regulaminu świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w..., dnia...pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5 zarejestrowanym w KRS pod nr w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON Oddział w... reprezentowanym przez: zwanym dalej Bankiem, a Posiadaczem rachunku: zwanym dalej Użytkownikiem. / nazwa, nazwisko i imię, adres, PESEL lub NIP lub REGON / Przedmiotem niniejszej umowy jest dostęp do usług świadczonych przez Bank na rzecz Użytkownika za pomocą CUI. 1 2 Ilekroć w tekście jest mowa o CUI, należy przez to rozumieć aplikację internetową, zapewniającą Użytkownikowi stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach. Ilekroć w tekście jest mowa o tokenie, należy przez to rozumieć urządzenie służące do identyfikacji i generowania podpisu elektronicznego w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem CUI Bank zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do CUI w ciągu trzech dni roboczych od daty odbioru przez Niego w placówce pośredniczącej zawartej umowy. 2. Po zawarciu umowy Bank udostępni Użytkownikowi w trybie poufnym system identyfikacji służący do szyfrowania zleceń: identyfikator, token Bank zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi składania i realizacji za pośrednictwem CUI, następujących rodzajów usług: a) gromadzenia środków pieniężnych w złotych b) przeglądanie sald oraz operacji dokonanych w danym dniu na rachunku Użytkownika prowadzonym w Banku, c) składanie poleceń przelewu w złotych do banków krajowych oraz innych jednostek organizacyjnych, d) przesyłanie do Banku i odbieranie z Banku wszelkiej korespondencji za pomocą dowolnego programu poczty elektronicznej od chwili udostępnienia przez Bank, e) składanie dyspozycji dotyczących lokat terminowych, f) przeglądanie historii rachunku, 2. Użytkownik może składać zlecenia za pośrednictwem CUI w dowolny dzień, o dowolnej porze, przy czym dyspozycje te będą realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, który jest integralną częścią niniejszej umowy. 3. Zlecenia przelewu wpływające do Banku za pośrednictwem CUI uważane są za dyspozycje od osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem bankowym Użytkownika. 4. Zlecenie płatnicze przekazane za pośrednictwem CUI jest dla Banku ostatecznym i wiążącym Użytkownika poleceniem obciążenia jego rachunku oraz uznania rachunku wskazanego Beneficjenta. 5. Dokumenty wyemitowane przez CUI - z autoryzacją użytkownika - zastępują dokumenty tradycyjne - z własnoręcznym podpisem Użytkownika. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem błędnie wydanej przez Użytkownika dyspozycji. 7

8 7. Zlecenia realizowane są do wysokości salda dostępnego na rachunku. Dodatkowo, w ramach salda może być na wniosek użytkownika ustanowiony limit dostępny na rachunku. 5 Przekazanymi Użytkownikowi: identyfikatorem i tokenem, mogą posługiwać się wyłącznie osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym użytkownika zgodnie ze złożonymi w placówce pośredniczącej wzorami podpisów Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane: a) niewłaściwym użytkowaniem przekazanych mu przez Bank: identyfikatorem i tokenem, b) niekompletnym lub błędnym przekazywaniem do Banku danych. 2. Bank nie realizuje zleceń dokonanych z błędnym kluczem szyfrowym. 3. Użytkownik odpowiada wobec Banku i osób trzecich za zabezpieczenie haseł, identyfikatora, tokena przed jego użyciem przez osoby nieupoważnione i powstałe z tego tytułu straty którejkolwiek ze stron W przypadku utraty tokena Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić placówkę pośredniczącą w celu zablokowania obsługi rachunków Użytkownika przez CUI. Zablokowanie może nastąpić dwoma sposobami: a) telefonicznie po podaniu przez Użytkownika identyfikatora, serii i nr dokumentu tożsamości oraz nr ewidencyjnego PESEL b) bezpośrednio w placówce pośredniczącej okazując się dokumentem tożsamości (Załącznik Nr 1 ). W przypadku nie odnalezienia tokena odblokowanie rachunku jest możliwe tylko za pośrednictwem placówki pośredniczącej, podczas osobistej wizyty Użytkownika i wiąże się z wydaniem nowego tokena. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić się do placówki pośredniczącej z dowodem tożsamości. Aby otrzymać nowy token Użytkownik przesyła listem poleconym do Banku prośbę o jego wydanie lub składa ją bezpośrednio w placówce pośredniczącej. Po upływie 14 dni roboczych (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby), Użytkownik odbiera nowy token w placówce pośredniczącej, okazując się dowodem tożsamości. Za wydanie nowego tokena Bank pobiera opłatę według ceny jego zakupu. 2. W przypadku odnalezienia tokena odblokowanie rachunku może nastąpić drogą listowną lub poprzez bezpośrednią wizytę w placówce pośredniczącej. List powinien zawierać: imię i nazwisko, serię i nr dokumentu tożsamości, nr ewidencyjny PESEL, nr rachunku bankowego, nr seryjny tokena i podpis zgodny ze wzorem podpisu złożonym na umowie rachunku. 3. W przypadku konserwacji bądź awarii systemu informatycznego Banku lub CUI, Bank zawiadamia Użytkowników o niemożności przesłania zlecenia za pośrednictwem Systemu. Komunikat na ten temat pojawia się na stronach www Banku Za świadczone usługi, za pośrednictwem CUI, Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji bankowych, stanowiącej załącznik do umowy. 2. Użytkownik niniejszym udziela Bankowi pełnomocnictwa do obciążania rachunku bieżącego z tytułu opłat związanych z realizacją zleceń otrzymywanych do wykonania za pośrednictwem CUI, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji W chwili podpisania niniejszej umowy Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego nadania nowego hasła. Podpisanie niniejszej Umowy przez posiadacza rachunku jest dowodem otrzymania tokena i identyfikatora. 2. Token jest własnością Banku i podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług CUI przez użytkownika lub rozwiązania z innego powodu niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron. 10 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie obowiązują postanowienia odpowiednich regulaminów określających zasady prowadzenia poszczególnych rachunków w Banku oraz obowiązujące powszechnie przepisy prawa. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem CUI przez Bank oraz Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe obowiązująca w Banku oraz Instrukcja użytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych i małych firm w BSZK w Kraśniku. 13 Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 8

9 14 1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 2. W celu rezygnacji z usług przez Użytkownika, musi on przesłać listem poleconym do Banku lub złożyć bezpośrednio w placówce pośredniczącej dyspozycję rezygnacji i po otrzymaniu wezwania zdaje w placówce pośredniczącej token oraz podpisuje stosowne dokumenty. 15 Wypowiedzenie umowy rachunku przez Bank lub przez Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej umowy. 16 W przypadku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszej umowy. Bank ma prawo rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym bez wymaganego wypowiedzenia. 17 Umowa niniejsza została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Użytkownika oraz Banku. 18 Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy oraz działań marketingowych i nie będzie ich udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity DzU z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostały podane dobrowolnie Bank Użytkownik 9

10 Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych imię i nazwisko zgłaszającego miejscowość i data zgłoszenia Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Zgłoszenie blokady tokena Proszę dokonać blokady mojego tokena co spowoduje uniemożliwienie dostępu do mojego konta przez Internet. Przyjęcie zgłoszenia telefoniczne/w Banku*: Dane podane do weryfikacji zgłoszenia: 1. Identyfikator: Seria i numer dowodu tożsamości: Pesel: Hasło jawne:... Zgłoszenie zostało przyjęte/nie przyjęte* do realizacji.... (W razie nie przyjęcia do realizacji podać przyczynę) Podpis pracownika Banku przyjmującego zgłoszenie telefoniczne:... (data / godzina / podpis) Potwierdzenie osobiście w banku przez zgłaszającego:... (data i podpis) Potwierdzenie pracownika Banku dokonania blokady:... (data / godzina / podpis) * niepotrzebne skreślić 10

11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych imię i nazwisko miejscowość i data... nr konta lub identyfikator Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Wniosek o zmianę limitu operacji Wnoszę o zmianę limitu dyspozycji zleceń wykonywanych w moim rachunku na: - jednorazowy limit operacji do wysokości... zł* - dzienny limit operacji do wysokości... zł* - realizacja dyspozycji do wysokości salda na rachunku*... (podpis właściciela rachunku) Decyzja Banku /Oddziału BS: Podpis(y) złożono w mojej obecności... (podpis pracownika Banku) - zezwala się na realizację dyspozycji do wysokości salda na rachunku - ustala się limity dostępne na rachunku: 3) dzienny limit w wysokości... zł 4) jednorazowy limit operacji w wysokości... zł * niepotrzebne skreślić... (pieczątka i podpis za Bank) - zaznaczyć wybraną usługę znakiem X 11

12 Wykaz dostępnych usług za pośrednictwem CUI dla klientów indywidualnych i małych firm W ramach systemu Klient ma możliwość uzyskania informacji i wykonania operacji dotyczących: 1. rachunków a) szczegóły rachunku ( np. limit kwotowy jednorazowej operacji internetowej lub kwotowy limit dzienny ), b) bieżący stanu rachunku ( np. środki własne, limit kredytowy, zaległe prowizje, zablokowane środki, zlecenia w realizacji), c) wyciągi bankowe z rachunku, d) historia konta przez ostatnie 30 dni, 2. przelewów a) edycja przelewu, b) edycja przelewu ZUS c) edycja przelewu US d) lista przelewów, e) statusy przelewów, f) podpisanie i wysłanie przelewów, g) awizowanie kwot do wypłaty, 3. lokat a) edycja lokaty ( tworzenie nowej lub edycja istniejącej), b) tworzenie listy lokat ( umożliwia proste zarządzanie lokatami), c) akceptowanie lokaty, d) zrywanie lokaty; 4. szablony a) tworzenie szablonów (przelewów, ZUS,US), b) edycja szablonów, c) usuwanie szablonów, 5. Wnioski a) Tworzenie wniosku do banku, 6. hasła a) zmiana hasła, 12

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Wydawanie kart dodatkowych...3 IV Doręczenie karty i aktywacja karty...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Wydawanie kart dodatkowych...3 IV Doręczenie karty i aktywacja karty... BRE BANK S.A. - Departament Bankowości Elektronicznej mbank Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, grudzień 2004 r. I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo