Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego"

Transkrypt

1 Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

2 OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAWIERA NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY: KSAT2000i Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego Mdok System Obsługi Spraw i Dokumentów, którego zadaniem jest wspomaganie procesu wymiany dokumentów pomiędzy poszczególnymi komórkami Urzędu Archiwum System do obsługi archiwum zakładowego, a także system należące do grupy P-web: mportal Portal internetowy prezentujący pełny zakres informacji dotyczących miasta, z modułem zarządzania treścią Portal Pracownika Porta przeznaczony do prezentacji podstawowych danych pracownika, gromadzonych w zasobach bazowych modułów kadrowo-płacowych urzędu BIP Biuletyn Informacji Publicznej będący urzędowym publikatorem internetowym, mającym na celu przekazanie do publicznej wiadomości informacji wymaganych ustawowo ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza, która zgodnie z wymogami ustawy umożliwia przyjmowania podań i wniosków w postaci elektronicznej edeklaracje Umożliwiają podatnikom składanie deklaracji podatku od nieruchomości osób prawnych za pomocą formularza udostępnionego na portalu urzędu eformularze Zestaw wzorców dokumentów elektronicznych, które mogą być wypełniane za pomocą przeglądarki WWW i przesyłane do systemu Mdok epodpis Umożliwia podpisywanie i weryfikację kwalifikowanego podpisu elektronicznego System KSAT2000 jest to Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zadaniem jego jest wspomaganie całości procesów administracyjnych w tym finansowych realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. Posiada strukturę modułową umożliwiającą dostosowanie wdrożenia do potrzeb urzędu. System KSAT2000i to również wersja internetowa produktu, która wymaga jedynie posiadania przeglądarki internetowej po stronie użytkownika. W systemie KSAT2000 można wydzielić następujące podsystemy: finansowo-księgowo-budżetowy 6-12 otoczenia finansowo-księgowo- budżetowego ewidencyjny zabezpieczenia społecznego administracyjny COIG 3 SA

3 Podsystem finansowo-księgowo-budżetowy. Wspomaga kompleksowe zarządzanie finansową stroną działalności Urzędu: - planowanie i monitorowanie budżetu, zarówno budżetu klasycznego wg klasyfikacji budżetowej, jak i typowego budżetu zadaniowego opartego na formularzach LGPP (Local Government Partnership Program) - planowanie, projektowanie i monitorowanie w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych - prowadzenie rachunkowości zgodnej w wymaganiami polskiego prawa. Pełna integracja modułów FKB umożliwia emitowanie bezpośrednio z systemu kompletnej sprawozdawczości dla ZUS, GUS i RIO. COIG SA Podsystem finansowo-księgowo-budżetowy 5-44 Księga Główna І KG 7 Należności i Zobowiązania І NZ 8 Planowanie i monitorowanie Budżetu І BUD 9 Sprawozdawczość budżetowa І SPR 10 Wieloletnie Plany Inwestycyjne І WPI 11 Obsługa Wydziału Egzekucyjnego І EGZ COIG SA

4 KG moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego NZ Księga główna NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Ewidencjonuje dokumenty związane z finansową stroną działalności urzędu. Moduł funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w Ustawie o Rachunkowości. Pozwala na rejestrowanie, monitorowanie i zarządzanie wszelkimi należnościami i zobowiązaniami występującymi w jednostkach oraz ewidencjonowanie związanych z tymi należnościami i zobowiązaniami zapłat. elastyczne tworzenie i zarządzanie kontami księgowymi, dekretacja i księgowanie dokumentów, obsługa wielu jednostek księgowych ksiąg rachunkowych, obsługa słownika planu kont, rejestrów księgowych, dokumentów zakładanie miesięcznych okresów sprawozdawczych z maksymalna liczba okresów równa 99 w ramach jednego roku bilansowego, ewidencjonowaniem dowodów księgowych w wydzielonych rejestrach tematycznych (pk, wb, rk, itp), otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, generowanie na podstawie zapisów księgowych sprawozdań Rb, obsługa eksportu sprawozdań do modułu Budżet, generowanie przeksięgowań związanych z zamykaniem kont księgowych na koniec roku tworzenie wydruków i zestawień z poszczególnych jednostek księgowych oraz z kilku jednostek księgowych łącznie. ll księgowanie operacji gospodarczych na konta bilansowych i pozabilansowych, ll automatyczne generowanie dowodów księgowych na podstawie zdefiniowanych szablonów, ll automatyczne generowanie storna, ll równoczesna praca w wielu otwartych okresach księgowych ll ewidencjonowanie operacji gospodarczych wyrażonych w dowolnej walucie, ll możliwość tworzenia dowodów przejściowych, ll automatycznym generowaniem przeksięgowań związanych z zamykaniem kont księgowych na koniec roku obrachunkowego, ll rozksięgowanie zbiorczych operacji na operacje elementarne wg zadanego podzielnika (np.: dla podziału kosztów), ll informowanie o wykorzystaniu budżetu i jego ewentualnym przekroczeniu podczas księgowania ll tworzenie projektu planu na podstawie symulacji planu i wykonania z lat ubiegłych. ll tworzeniem wydruków i zestawień z danych zaksięgowanych i niezaksięgowanych (tylko zaewidencjonowane z możliwością zmiany danych). prowadzenie komputerowej ewidencji dokumentów związanych z powstaniem, zmianą lub wygaśnięciem zobowiązań lub należności, tworzenie poleceń przelewów własnych na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów zobowiązań, przygotowywanie plików importu poleceń przelewów do systemów typu E-Banking elektroniczna realizacja poleceń przelewów, tworzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla potrzeb rozliczania podatku VAT, obsługa kasy (wiele kas), wystawianie dokumentów KP, KW, tworzenie raportów kasowych, rozliczanie należności i zobowiązań za pomocą zarejestrowanych zapłat bankowych i kasowych, przeprowadzanie rozliczeń kompensacyjnych, rejestrowanie i rozliczanie zaliczek zakupowych, tworzenie raportów w wielu przekrojach, rozliczanie przedpłat i nadpłat, dekretowanie zaewidencjonowanych operacji gospodarczych z możliwością skorzystania ze zdefiniowanych automatów, ewidencjonowanie wystawionych upomnień oraz tytułów wykonawczych, ewidencjonowanie należności płatnych okresowo, ewidencjonowanie postanowień o zarachowaniu zapłaty, ll Pełna analiza rozrachunków z kontrahentami, ll Obsługa części finansowej związaną z realizacją dochodów podatkowych oraz nie podatkowych urzędu ll Możliwość automatycznego generowania naliczeń w przypadku ich cykliczności, ll Możliwość zdefiniowania automatów do księgowania, ll Moduł NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA stanowi swego rodzaju platformę wymiany danych finansowo-księgowych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu KSAT2000. Odzwierciedleniem zapisów dokonanych w tym module są operacje zaksięgowane w module Księga Główna (KG), Dodatkowo moduł oferuje funkcjonalność związaną z obsługą wielowalutową, obsługą należności periodycznych oraz generator hurtowego odpisu należności (np.: w wyniku przedawnienia). Zarządzanie wszelkimi zobowiązaniami i należnościami jednostki 6 7

5 BUD moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego SPR Planowanie i monitorowanie budżetu Sprawozdawczość budżetowa Służy do kompleksowej obsługi tworzenia i kontroli realizacji budżetu, w tym w oparciu o formularze LGPP. Umożliwia projektowanie budżetu zarówno w układzie klasycznym (wg klasyfikacji budżetowej) jak również w układzie zadaniowym. Obsługa słownika klasyfikacji (możliwość tworzenia dowolnych grup paragrafów) Obsługa słownika zadań budżetowych (możliwością rejestracji wielopoziomowych powiązań). Rejestracja planu i zmian w ciągu roku. Obsługa gospodarki pozabudżetowej Obsługa harmonogramów (z dowolną szczegółowością: kwartał, miesiąc, dzień). Ewidencja informacji o programach finansowanych ze środków UE. Automatyczna dekretacja planu na kontach księgowych. Możliwość tworzenia zestawień w formie zdefiniowanych przez użytkownika tabel z uwzględnieniem oczekiwanej przez użytkownika formy wizualnej. Możliwość przeglądania na życzenie wykonania planu wraz z procentowym wskaźnikiem wykonania oraz emisją wykonania planu za dany (dowolny) okres sprawozdawczy. ll Przejrzysty monitoring zadań budżetowych od planowania do wykonania ll Przechowywanie pełnej informacji o zadaniu ll Elastyczność w modyfikowaniu rocznych planów budżetowych - bez naruszenia dyscypliny budżetowej; ll Tworzenie projektu planu na podstawie symulacji planu i wykonania z lat ubiegłych. ll Wariantowość tworzonego planu ll Dowolność w wyborze szczegółowości tworzonego harmonogramu. ll Możliwość przekazywania środków na podstawie harmonogramów (zarejestrowanego zapotrzebowania). ll Możliwość określenia szczegółowości danych dotyczących planów finansowych dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych. ll Stały monitoring procentowego wskaźnika wykonania planu; ll Możliwość pomiaru całkowitych kosztów usług świadczonych na rzecz mieszkańców. ll Wygenerowane przez moduł raporty mogą być prezentowane przez arkusze kalkulacyjne zarówno Microsoft Office, jak i Open Office Organization. x x. rejestracja sprawozdań Rb, eksport zbiorczych sprawozdań do programu możliwość rejestracji sprawozdań przez podległe jednostki zewnętrzne bezpośrednio w module BUD. ll Możliwość rejestracji i exportu wymaganych przepisami prawa sprawozdań, ll Możliwość dekretacji danych dotyczących wykonania na kontach ORGAN-u, ll Możliwość weryfikacji poprawności zarejestrowanych sprawozdań. ll Pobieranie danych bezpośrednio z zapisów księgowych. ll Możliwość nadawania uprawnień użytkownikom do poszczególnych rodzajów sprawozdań ll Wydruki sprawozdań zgodnie z wytycznymi prawa ll Możliwość grupowania/filtrowania danych na wydrukach ll Dane o planie weryfikowane są podczas wprowadzania z danymi zawartymi w module Planowanie (BUD) Przejrzysty monitoring zadań budżetowych od planowania do wykonania x 8 9

6 WPI moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego EGZ Wieloletnie Plany Inwestycyjne Obsługa wydziału egzekucyjnego Służy do tworzenia strategicznych długofalowych planów inwestycyjnych, kluczowych dla lokalnych społeczności. Pełne wykorzystanie możliwości modułu w znacznym stopniu skraca czas przygotowania wniosków o wieloletnie zadanie inwestycyjne finansowane z wielu źródeł, w tym funduszy Unii Europejskiej. Podstawowym wyznacznikiem ujęcia inwestycji w pozycji planu WPI jest suma cech danej inwestycji wartościowanej przez użytkownika. Danymi do opracowania planu są wnioski zapotrzebowań, składane przez zainteresowane strony. Wniosek zapotrzebowań użytkownik może w dowolny sposób modelować. obsługa słownika dziedzin wniosku (szkolnictwo, zdrowie, komunikacja, kanalizacja, oświetlenie, itp.), obsługa słownika klas i cech wniosku (poparcie społeczne, istniejąca infrastruktura, fundusze obce, nowe źródła finansowania, poprawa bezpieczeństwa, higieny, żądania ludności, koszty, itp.), obsługa słownika typu cech (kwotowa, logiczna, itp.) wraz z powiązaniem zakresu wartości cechy z punktacją, która określa rangę wnioskowanego zadania, obsługa wniosków obejmująca rejestrację danych ogólnych wniosku w zakresie lokalizacji zadania inwestycyjnego i danych finansowych wniosku, przeglądania i weryfikacji wniosków oraz projektowania i zarządzania wariantami planu inwestycyjnego. ll Możliwość definiowania dowolnych cech określających dane zadanie ll Sprawdzanie kompletności zarejestrowanych danych ll Analiza zarejestrowanych wniosków w oparciu o przydzieloną wagę danego wniosku ll Możliwość konfrontacji przygotowywanych wariantów z dostępnymi limitami kwotowymi ll Możliwość dołączania do planu budżetu zatwierdzonego wariantu planu WPI w celu zaksięgowania i monitorowania realizacji środków budżetowych bieżącego roku; Głównym zadaniem modułu EGZ jest obsługa wydziału egzekucyjnego Urzędu. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych, rejonizacja obszaru działań poborców, tworzenie i rozliczanie arkuszy służby (wraz z wydrukiem arkusza przydziału służby) oraz prowizji, rozliczanie wyegzekwowanych kwot (wpłaty, pobrań poborców). Tworzenie przelewów wyegzekwowanych kwot do wierzycieli, zwrotów nadpłat, przelewy dochodu (wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych), ewidencjonowanie czynności egzekucyjnych wykonanych na tytule wykonawczym, prowadzenie ewidencji korespondencji, generowanie sprawozdania z działalności komórki zajmującej się egzekucją obejmujące: kwoty wyegzekwowane w zadanym okresie, pozostałe kwoty do wyegzekwowania oraz ilości poszczególnych czynności na tytułach w rozbiciu na rodzaje należności z tytułów. ll Możliwość importowania tytułów wykonawczych z modułu NZ (tytuły wykonawcze wystawiane na należności podatkowe); ll Możliwość porównania ewidencji tytułów wykonawczych w module NZ z modułem EGZ; ll Możliwość przesyłanie rozliczeń (przelewów) wyegzekwowanych kwot do modułu NZ w celu rozliczenia należności w tym module; ll Możliwość definiowanie własnych nowych czynności egzekucyjnych wykonanych na tytule wykonawczym. Każda z czynności może być parametryzowana pod względem generowanych kosztów, pism oraz prowizji należnej od czynności

7 Podsystem otoczenia finansowo-księgowo- budżetowego Tworzy bazę rozrachunkową dla podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego w zakresie: - tworzenia i obsługi finansowej decyzji podatkowych - ewidencjonowania i rozliczania księgowego majątku i mienia komunalnego (m.in. w zakresie dzierżaw i czynszów) - obliczania i rozliczania wynagrodzeń dla pracowników Urzędu - ewidencjonowania i rozliczania mandatów - obsługi oddziałów egzekucyjnych i innych. COIG SA Podsystem otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego Podatki І POD 7 Płace І PL 8 Centralny Rejestr Umów І CRU 9 Fakturowanie І FA 10 Gospodarka Mieniem Komunalnym І GMK 11 Gospodarka Materiałowo Magazynowa І GMM 11 Środki Trwałe І MAJ 7 Ewidencja Sprzętu Komputerowego І KOM 8 Mandaty obsługa Straży Miejskiej І MD 11 Zwrot Podatku Akcyzowego І ZPA COIG SA

8 POD moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego PL Podatki Płace Służą do ewidencji i naliczania zobowiązań podatkowych mieszkańców oraz podmiotów podległych Urzędowi. Składa się z następujących submodułów obsługujących konkretne zagadnienie podatkowe: podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych, podatek rolny od osób prawnych, podatek leśny od osób prawnych, podatek od środków transportu od osób prawnych, podatek od środków transportu od osób fizycznych, opłata od posiadania psa. ewidencjonowanie dokumentów podatkowych związanych z wymiarowaniem podatku, wyliczanie należnego podatku generowanie decyzji podatkowych, prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów. wprowadzanie zmian w wymiarze podatku w ciągu roku, generowanie zmian decyzji ustalających wymiar podatku. wydawanie i drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku. możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień. prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku. możliwość obliczenia utraconych korzyści z tytułu obniżenia stawek w podatku od nieruchomości generowanie dokumentów przypisów, odpisów, itp. do modułu NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA jako dokumenty rozrachunkowe Dodatkowo moduł oferuje funkcjonalność związaną z importem danych z systemu CEPIK (import wykonywany za pomocą plików w formacie tekstowym lub XML) oraz funkcjonalność wspomagająca tworzenie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Moduł obsługuje również elektroniczne deklaracje w podatku od nieruchomości, które wpływają do systemu z portalu urzędu. ll Centralne sterowanie funkcjami programu z poziomu konsoli, możliwość sortowania i wyszukiwania informacji w oparciu o dane osobowo-adresowe podatników, współwłaścicieli oraz dane położenia nieruchomości, numery ksiąg wieczystych i numery geodezyjne; ll Generowanie w module wymiarowania raportów ekranowych i wydruków analiz zbiorczych dotyczących rejestrów wymiarowych w dowolnie wybranych układach; ll Integracja modułu wymiarowania z modułem windykacji NZ (Należności i Zobowiązania), który pozwala na rejestrację operacji finansowych (wpłat, zwrotów, umorzenia lub zaniechania podatku, przeksięgowań), naliczanie karnych odsetek za zwłokę, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych; ll Szeroka gama zestawień wynikowych, możliwość dynamicznego budowania wzorów do korespondencji z podatnikiem. ll Możliwość wydawania wszelkiego rodzaju decyzji podatkowych. ll Przechowywanie pełnej informacji o zmianach dokonanych w karcie obiektu podatkowego. ll Możliwość wydawania z systemu decyzji ujawniających za 5 lat wstecz. Dodatkowo moduł oferuje funkcjonalność związaną z obsługą wielowalutową, obsługą należności periodycznych oraz generator hurtowego odpisu należności (np.: w wyniku przedawnienia). Pełna kontrola zobowiązań podatkowych mieszkańców Moduł PL służy do definiowania i wyliczania listy płac dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie. Moduł ściśle współpracuje z aplikacją Ewidencja Kadrowa, skąd między innymi pobierane są dane dotyczące składników wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę, ilości przepracowanego czasu dla poszczególnych pracowników. Moduł PL spełnia wymagania aktualnie obowiązujących przepisów. obliczanie wynagrodzeń pracowników różnych grup jednostek budżetowych, drukowanie list wypłat oraz zestawień zbiorczych, udostępnianie zgromadzonych danych o uzyskanych zarobkach w postaci szczegółowych wykazów wraz z sumami i średnimi za dowolny okres, symulacje i analizy. ll Możliwość importu danych do modułu Płatnik. ll Możliwość druku deklaracji PIT z poziomu aplikacji. ll Moduł generuje i przekazuje dane do aplikacji obsługujących systemy bankowe ( NetBank, Goniec, Videotel, MultiCash, mbank). ll Odpowiednio zdefiniowane składniki naliczane są automatycznie ( nagrody, ekwiwalent za urlop,odprawy,13-ta pensja, nadgodziny, ll Generowane są przelewy bankowe z wynagrodzenia, innych tytułów, umów różnego rodzaju ll Rejestracja w systemie RADNYCH i deklarowanie kwoty do wypłaty, obliczanie i wypłata diet, wydruki PIT ll Moduł gromadzi dane o uzyskanych zarobkach udostępniając ich szczegółowy wykaz wraz z sumami i średnimi za dowolny okres. ll Aplikacja ściśle współpracuje z aplikacją Ewidencja Kadrowa skąd między innymi pobierane są dane dotyczące składników wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę, ilości przepracowanego czasu dla poszczególnych pracowników. ll Dane pochodzące z aplikacji PŁACE są wykorzystywane w innych modułach systemu KSAT: Księga Główna, Należności i Zobowiązanie. Poprawnie naliczane płace na właściwych kontach o właściwym czasie 14 15

9 GMK moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego GMM Gospodarka Mieniem Komunalnym Pozwala na rejestrowanie, monitorowanie i zarządzanie wszelkimi należnościami i zobowiązaniami występującymi w jednostkach oraz ewidencjonowanie związanych z tymi należnościami i zobowiązaniami zapłat. Gospodarka Materiałowo - Magazynowa Wspomaga prowadzenie magazynu. prowadzenie kartotek użytkowania wieczystego i dzierżaw nieruchomości Miasta/Gminy i Skarbu Państwa - ewidencja umów i przypisów, prowadzenie kartotek trwałego zarządu, sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i bezumownego użytkowania nieruchomości Miasta/Gminy i Skarbu Państwa - ewidencja dokumentów (decyzji, protokołów, wezwań do zapłaty) i przypisów z nich wynikających, windykacja należności w powiązaniu z modułem Należności i Zobowiązania oraz Fakturowanie. podgląd do konta kontrahenta wydruk stanu nadpłat i zaległości grupowa waloryzacja przypisów z dzierżaw wynikająca ze zmian wskaźnika GUS, wzrostu cen towarów i usług, grupowe przeszacowanie przypisów rocznych za uzytkowanie wieczyste wynikające ze zmiany wartości nieruchomości. wprowadzenie bilansu otwarcia, obsługa słownika indeksu towarów, powiązanie z klasyfikacją PKWiU. obsługa magazynu dyspozycje, zamówienia. ewidencja operacji w magazynie, wystawianie dokumentów magazynowych. obsługa zapotrzebowań i rezerwacja towaru w magazynie. inwentaryzacja. wystawianie dowodów księgowych oraz automatyczna ich dekretacja w KG. tworzenie i wydruk raportów ll Prowadzenie słownika działek Prowadzenie słownika działek Miasta/Gminy i Skarbu Państwa. ll Przejęcie danych z formatu SWDE w zakresie słownika działek, budynków, lokali. ll Prowadzenie ewidencji przetargów związanych z obrotem nieruchomości; powiązanie z rejestrem umów i dokumentów., ll Możliwość obsługi wielu magazynów. ll Przechowywanie pełnej informacji o towarach

10 MAJ moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego KOM Środki trwałe Ewidencja sprzętu komputerowego Ewidencjonuje składniki majątku trwałego. Ewidencja prowadzona jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. Umożliwia faktyczny i pełny audytu majątku informatycznego z uwzględnieniem wielu szczegółów np. umów serwisowych, przypisanych licencji itp. rejestracja i ewidencja składników majątku trwałego, ewidencja przemieszczeń środków trwałych naliczanie umorzeń i amortyzacji, pełna obsługa inwentaryzacji, przeglądanie i wydruk ilościowo-wartościowych zestawień majątku. ewidencja środków materialnych i ich składników, a także oprogramowania ewidencja umów, w tym m.in. gwarancyjnych i serwisowych, ewidencja zgłoszeń serwisowych i napraw identyfikacja miejsca użytkowania sprzętu i osoby użytkującej wykaz zainstalowanego oprogramowania tworzenie raportów i zestawień ll Możliwość równoległego prowadzenia wielu ewidencji i wielu ksiąg inwentarzowych; ll Automatyczna dekretacji operacji do modułu KG Księga Główna; ll Możliwość naliczania raty umorzeń na podany miesiąc ll Operacje na środku mogą być dokonywany wstecz od miesiąca sprawozdawczego. Automatycznie naliczanie umorzenia i amortyzacji. ll Możliwość sporządzania raportów na dowolny okres. Można prognozować amortyzację i umorzenia. ll Możliwość współpracy z urządzeniami do znakowania środków trwałych odpowiednimi kodami kreskowymi oraz ich odczytywaniem. ll Możliwość uzyskania pełnej wiedzy o posiadanych zasobach informatycznych, pozwalającej na ich lepsze wykorzystanie. ll Zarządzanie informacjami o zakupionych licencjach Skuteczne zarządzanie zasobami xx 18 19

11 cru moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego FA Centralny rejestr umów Fakturowanie Moduł Centralny Rejestr Umów przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji i monitorowania poszczególnych etapów finansowej realizacji umów zawieranych przez Urząd. Submoduł Fakturowanie jest częścią modułu RS (Repozytorium Systemu). ewidencjonowanie umów i innych dokumentów generujących zaangażowanie, rejestrowanie zaangażowania w kontekście poszczególnych umów z dokładnością do roku budżetowego, miesiąca i dnia planowanego wydatku, konfrontacja z planem budżetu oraz rzeczywistym wykonaniem analizowanej umowy na każdym etapie realizacji bądź modyfikacji zaangażowania, dokonywanie automatycznego zapisu na kontach księgowych na dwa możliwe sposoby (zapis na kontach w trakcie rejestracji wybranej umowy lub poprzez zbiorczą dekretację w określonych interwałach czasowych). generowanie raportów na szablonach zdefiniowanych przez samego użytkownika, który sam decyduje jakie dane wyjściowe znajdą się na wydruku wprowadzanie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących wg cen podawanych w kwotach brutto lub netto, tworzenie rejestru faktur sprzedaży oraz faktur korygujących wraz z wydrukiem, automatyczne numerowanie faktur w ramach rejestru sprzedaży wg zdefiniowanego wzorca, drukowanie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących, prowadzenie ewidencji wydanych duplikatów, prowadzenie ewidencji faktur wewnętrznych, usuwanie faktur wraz z anulowaniem pozycji w rejestrach. Rozliczanie faktur oraz księgowanie podatku VAT następuje w module Należności i Zobowiązania oraz Księga Główna (modułach finansowych systemu KSAT), gdzie faktury są przesyłane na życzenie użytkownika, bez konieczności powtórnego ich wprowadzania. ll CRU umożliwia sprawdzanie zgodności planowanych wydatków z aktualnym i przewidywanym wykonaniem. ll Funkcjonalność CRU służy nie tylko jako CENTRALNY REJESTR UMÓW, ale także jako podstawa do tworzenia zaangażowania, a także śledzenia aktualnego stanu wykonania budżetu i umowy. ll Wygenerowane przez moduł raporty mogą być prezentowane przez arkusze kalkulacyjne zarówno Microsoft Office, jak i Open Office Organization ll Możliwość hurtowego drukowania partii utworzonych faktur; ll Możliwość wyszukiwania faktur wg wszystkich danych znajdujących się na fakturze; ll Tworzenie faktur korygujących do wystawionych faktur, ll Zabezpieczenie wprowadzonych danych poprzez zamykanie rejestrów VAT, ll Możliwość sterowania dostępami do wystawiania faktur i rejestrów VAT dla wyznaczonych pracowników, ll Generowanie na podstawie wprowadzonych faktur deklaracji VAT 7, ll Automatyczna dekretacja i księgowanie dokumentów dzięki możliwości definiowania automatów dekretujących 20 21

12 MD moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego ZPA Mandaty obsługa Straży Miejskiej Zwrot Podatku Akcyzowego Sprawuje kontrolę nad czynnościami karania mandatami za wykroczenia oraz poprawia skuteczności egzekwowania wynikających z tego tytułu opłat. Przeznaczony do generowania i rejestracji dokumentów potrzebnych do prawidłowego przebiegu procedur zwrotu podatku akcyzowego. ewidencja przyjmowania druków mandatów z jednostki zewnętrznej, wydawania ich uprawnionym pracownikom, a także zwrotów rozliczanie mandatów ewidencja i rozliczanie mandatów kredytowanych - wprowadzanie danych o ukaranych, wprowadzanie wpłat, wystawianie tytułów wykonawczych generowanie raportów i ich wydruk rejestrację wniosków o zwrot podatku akcyzowego, wydawanie decyzji tworzenie i realizację list wypłat przekazywanie list wypłat do moduł finansowego, rejestrację korespondencji wezwań, postanowień, automatyczne tworzenie zobowiązań i przelewów, potwierdzenie przelewu w module finansowym potwierdza wypłatę w module Zwrot Podatku Akcyzowego. ll Możliwość dokonywania przeglądów wszystkich czynności, wykonanych w module Mandaty na danych bloczkach druków ll x xx 22 23

13 Podsystem ewidencyjny Ułatwia realizację własnych potrzeb ewidencyjnych w zakresie: - podstawowej ewidencji ludności wraz z obsługą wydziału spraw obywatelskich oraz pełną obsługą wyborów od lokalnych do prezydenckich, - podstawowej i koncesjonowanej działalności gospodarczej, - ewidencji kadrowej. COIG SA Podsystem ewidencyjny Ewidencja ludności І EWD 7 Informacja adresowa І IA 8 Obsługa Wydziału Spraw Obywatelskich І WSO 9 Ewidencja Działalności Gospodarczej І EDG 10 Ewidencja Kadrowa І EK 11 Ewidencja Opłat Parkingowych І XXX COIG SA

14 EWD moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu ewidencji IA Ewidencja ludności Informacja adresowa Wspomaga realizację zadań urzędu w zakresie prowadzenia ewidencji ludności. Moduł stanowi podstawowe ogniwo w hierarchii systemów informatycznych PESEL, obsługując Lokalny Bank Danych (LBD) i zapewnia ciągłą komunikację informatyczną z systemami wyższych poziomów - mianowicie: Terenowym/Wojewódzkim Bankiem Danych (TBD/WBD) i rejestrem PESEL-CBD. obsługa zagadnień związanych ze zmianami adresowymi: zameldowania, wymeldowania, dokonywanie zmian osobowych oraz korekt i uzupełnień, emisja różnorakich zaświadczeń wydawanych obywatelom jak i przekazywanych do innych instytucji (np. do WKU, US) w związku z zarejestrowanymi zmianami adresowymi lub osobowymi. Zaświadczenia generowane są w formacie plików o rozszerzeniu doc co umożliwia ich edycję i zapamiętanie we wskazanym pliku. Powyższe zaświadczenia tworzone są bezpośrednio po wykonaniu operacji zmiany danych dla wskazanej osoby. Istnieje również możliwość tworzenia ich masowo dla wybranej grupy osób, kompleksowa obsługa wyborów samorządowych, ogólnopolskich i lokalnych oraz obsługa referendum; obsługa list i wezwań przedpoborowych i poborowych obsługa aktualizacji tzw. masowej, związanej np. ze zmianą nazwy ulicy (lub podziału ulicy), zmiany numerów domów, podziału ulicy, wymeldowaniem z pobytu czasowego w związku z upływem daty deklarowanego pobytu itp. wspomaganie pracy Biura Dowodów Osobistych w zakresie prowadzenie rejestru złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego, rejestru zagubionych i odnalezionych dokumentów tożsamości transmisja danych do TBD i CBD oraz automatyczne wprowadzanie numerów PESEL na podstawie plików przesyłanych z CBD. Wyszukuje i udostępnia dane teleadresowe obywateli, przechowywane w bazie Ewidencji Ludności, urzędnikom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Oprogramowanie to stanowi techniczne zabezpieczenie wymogu zawartego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku ( 7 pkt 1 ppkt 4 Wyszukiwanie żądanych danych teleadresowych wg zadanych kryteriów Udostępnianie danych uprawnionym użytkownikom Rejestracja zapytań Tworzenie raportów i ich wydruk ll Możliwość dokonywania przeglądów danych w oparciu o określone kryteria minimalne, co eliminuje możliwość omyłki. ll Rejestracja zapytań, pozwalająca na określenie kto, kiedy i jakich danych poszukiwał. ll Zawiera mechanizmy ochronne zapewniające zgodność z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia r. ll Posiada Świadectwo Homologacyjne Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. ll Ponadto posiada bardzo szeroko rozbudowane funkcje analityczne. Wyniki analiz prezentowane są zarówno na ekranie monitora jak również w postaci wydruków. Rozbudowane są również funkcje statystyczne oferujące m.in. informacje o liczbie: aktualnych mieszkańców, zameldowanych osób w kresie od - do itp ll Zapewnienie ciągłej komunikacji informatycznej z bankami danych TBD i CBD Moduł EWD może współpracować z modułem USC (autorstwa P H-U Technika Sp. z o.o. ). Kompletna ewidencja danych obywateli 26 27

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo