Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego"

Transkrypt

1 Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

2 OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAWIERA NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY: KSAT2000i Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego Mdok System Obsługi Spraw i Dokumentów, którego zadaniem jest wspomaganie procesu wymiany dokumentów pomiędzy poszczególnymi komórkami Urzędu Archiwum System do obsługi archiwum zakładowego, a także system należące do grupy P-web: mportal Portal internetowy prezentujący pełny zakres informacji dotyczących miasta, z modułem zarządzania treścią Portal Pracownika Porta przeznaczony do prezentacji podstawowych danych pracownika, gromadzonych w zasobach bazowych modułów kadrowo-płacowych urzędu BIP Biuletyn Informacji Publicznej będący urzędowym publikatorem internetowym, mającym na celu przekazanie do publicznej wiadomości informacji wymaganych ustawowo ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza, która zgodnie z wymogami ustawy umożliwia przyjmowania podań i wniosków w postaci elektronicznej edeklaracje Umożliwiają podatnikom składanie deklaracji podatku od nieruchomości osób prawnych za pomocą formularza udostępnionego na portalu urzędu eformularze Zestaw wzorców dokumentów elektronicznych, które mogą być wypełniane za pomocą przeglądarki WWW i przesyłane do systemu Mdok epodpis Umożliwia podpisywanie i weryfikację kwalifikowanego podpisu elektronicznego System KSAT2000 jest to Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zadaniem jego jest wspomaganie całości procesów administracyjnych w tym finansowych realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. Posiada strukturę modułową umożliwiającą dostosowanie wdrożenia do potrzeb urzędu. System KSAT2000i to również wersja internetowa produktu, która wymaga jedynie posiadania przeglądarki internetowej po stronie użytkownika. W systemie KSAT2000 można wydzielić następujące podsystemy: finansowo-księgowo-budżetowy 6-12 otoczenia finansowo-księgowo- budżetowego ewidencyjny zabezpieczenia społecznego administracyjny COIG 3 SA

3 Podsystem finansowo-księgowo-budżetowy. Wspomaga kompleksowe zarządzanie finansową stroną działalności Urzędu: - planowanie i monitorowanie budżetu, zarówno budżetu klasycznego wg klasyfikacji budżetowej, jak i typowego budżetu zadaniowego opartego na formularzach LGPP (Local Government Partnership Program) - planowanie, projektowanie i monitorowanie w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych - prowadzenie rachunkowości zgodnej w wymaganiami polskiego prawa. Pełna integracja modułów FKB umożliwia emitowanie bezpośrednio z systemu kompletnej sprawozdawczości dla ZUS, GUS i RIO. COIG SA Podsystem finansowo-księgowo-budżetowy 5-44 Księga Główna І KG 7 Należności i Zobowiązania І NZ 8 Planowanie i monitorowanie Budżetu І BUD 9 Sprawozdawczość budżetowa І SPR 10 Wieloletnie Plany Inwestycyjne І WPI 11 Obsługa Wydziału Egzekucyjnego І EGZ COIG SA

4 KG moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego NZ Księga główna NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Ewidencjonuje dokumenty związane z finansową stroną działalności urzędu. Moduł funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w Ustawie o Rachunkowości. Pozwala na rejestrowanie, monitorowanie i zarządzanie wszelkimi należnościami i zobowiązaniami występującymi w jednostkach oraz ewidencjonowanie związanych z tymi należnościami i zobowiązaniami zapłat. elastyczne tworzenie i zarządzanie kontami księgowymi, dekretacja i księgowanie dokumentów, obsługa wielu jednostek księgowych ksiąg rachunkowych, obsługa słownika planu kont, rejestrów księgowych, dokumentów zakładanie miesięcznych okresów sprawozdawczych z maksymalna liczba okresów równa 99 w ramach jednego roku bilansowego, ewidencjonowaniem dowodów księgowych w wydzielonych rejestrach tematycznych (pk, wb, rk, itp), otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, generowanie na podstawie zapisów księgowych sprawozdań Rb, obsługa eksportu sprawozdań do modułu Budżet, generowanie przeksięgowań związanych z zamykaniem kont księgowych na koniec roku tworzenie wydruków i zestawień z poszczególnych jednostek księgowych oraz z kilku jednostek księgowych łącznie. ll księgowanie operacji gospodarczych na konta bilansowych i pozabilansowych, ll automatyczne generowanie dowodów księgowych na podstawie zdefiniowanych szablonów, ll automatyczne generowanie storna, ll równoczesna praca w wielu otwartych okresach księgowych ll ewidencjonowanie operacji gospodarczych wyrażonych w dowolnej walucie, ll możliwość tworzenia dowodów przejściowych, ll automatycznym generowaniem przeksięgowań związanych z zamykaniem kont księgowych na koniec roku obrachunkowego, ll rozksięgowanie zbiorczych operacji na operacje elementarne wg zadanego podzielnika (np.: dla podziału kosztów), ll informowanie o wykorzystaniu budżetu i jego ewentualnym przekroczeniu podczas księgowania ll tworzenie projektu planu na podstawie symulacji planu i wykonania z lat ubiegłych. ll tworzeniem wydruków i zestawień z danych zaksięgowanych i niezaksięgowanych (tylko zaewidencjonowane z możliwością zmiany danych). prowadzenie komputerowej ewidencji dokumentów związanych z powstaniem, zmianą lub wygaśnięciem zobowiązań lub należności, tworzenie poleceń przelewów własnych na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów zobowiązań, przygotowywanie plików importu poleceń przelewów do systemów typu E-Banking elektroniczna realizacja poleceń przelewów, tworzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla potrzeb rozliczania podatku VAT, obsługa kasy (wiele kas), wystawianie dokumentów KP, KW, tworzenie raportów kasowych, rozliczanie należności i zobowiązań za pomocą zarejestrowanych zapłat bankowych i kasowych, przeprowadzanie rozliczeń kompensacyjnych, rejestrowanie i rozliczanie zaliczek zakupowych, tworzenie raportów w wielu przekrojach, rozliczanie przedpłat i nadpłat, dekretowanie zaewidencjonowanych operacji gospodarczych z możliwością skorzystania ze zdefiniowanych automatów, ewidencjonowanie wystawionych upomnień oraz tytułów wykonawczych, ewidencjonowanie należności płatnych okresowo, ewidencjonowanie postanowień o zarachowaniu zapłaty, ll Pełna analiza rozrachunków z kontrahentami, ll Obsługa części finansowej związaną z realizacją dochodów podatkowych oraz nie podatkowych urzędu ll Możliwość automatycznego generowania naliczeń w przypadku ich cykliczności, ll Możliwość zdefiniowania automatów do księgowania, ll Moduł NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA stanowi swego rodzaju platformę wymiany danych finansowo-księgowych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu KSAT2000. Odzwierciedleniem zapisów dokonanych w tym module są operacje zaksięgowane w module Księga Główna (KG), Dodatkowo moduł oferuje funkcjonalność związaną z obsługą wielowalutową, obsługą należności periodycznych oraz generator hurtowego odpisu należności (np.: w wyniku przedawnienia). Zarządzanie wszelkimi zobowiązaniami i należnościami jednostki 6 7

5 BUD moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego SPR Planowanie i monitorowanie budżetu Sprawozdawczość budżetowa Służy do kompleksowej obsługi tworzenia i kontroli realizacji budżetu, w tym w oparciu o formularze LGPP. Umożliwia projektowanie budżetu zarówno w układzie klasycznym (wg klasyfikacji budżetowej) jak również w układzie zadaniowym. Obsługa słownika klasyfikacji (możliwość tworzenia dowolnych grup paragrafów) Obsługa słownika zadań budżetowych (możliwością rejestracji wielopoziomowych powiązań). Rejestracja planu i zmian w ciągu roku. Obsługa gospodarki pozabudżetowej Obsługa harmonogramów (z dowolną szczegółowością: kwartał, miesiąc, dzień). Ewidencja informacji o programach finansowanych ze środków UE. Automatyczna dekretacja planu na kontach księgowych. Możliwość tworzenia zestawień w formie zdefiniowanych przez użytkownika tabel z uwzględnieniem oczekiwanej przez użytkownika formy wizualnej. Możliwość przeglądania na życzenie wykonania planu wraz z procentowym wskaźnikiem wykonania oraz emisją wykonania planu za dany (dowolny) okres sprawozdawczy. ll Przejrzysty monitoring zadań budżetowych od planowania do wykonania ll Przechowywanie pełnej informacji o zadaniu ll Elastyczność w modyfikowaniu rocznych planów budżetowych - bez naruszenia dyscypliny budżetowej; ll Tworzenie projektu planu na podstawie symulacji planu i wykonania z lat ubiegłych. ll Wariantowość tworzonego planu ll Dowolność w wyborze szczegółowości tworzonego harmonogramu. ll Możliwość przekazywania środków na podstawie harmonogramów (zarejestrowanego zapotrzebowania). ll Możliwość określenia szczegółowości danych dotyczących planów finansowych dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych. ll Stały monitoring procentowego wskaźnika wykonania planu; ll Możliwość pomiaru całkowitych kosztów usług świadczonych na rzecz mieszkańców. ll Wygenerowane przez moduł raporty mogą być prezentowane przez arkusze kalkulacyjne zarówno Microsoft Office, jak i Open Office Organization. x x. rejestracja sprawozdań Rb, eksport zbiorczych sprawozdań do programu możliwość rejestracji sprawozdań przez podległe jednostki zewnętrzne bezpośrednio w module BUD. ll Możliwość rejestracji i exportu wymaganych przepisami prawa sprawozdań, ll Możliwość dekretacji danych dotyczących wykonania na kontach ORGAN-u, ll Możliwość weryfikacji poprawności zarejestrowanych sprawozdań. ll Pobieranie danych bezpośrednio z zapisów księgowych. ll Możliwość nadawania uprawnień użytkownikom do poszczególnych rodzajów sprawozdań ll Wydruki sprawozdań zgodnie z wytycznymi prawa ll Możliwość grupowania/filtrowania danych na wydrukach ll Dane o planie weryfikowane są podczas wprowadzania z danymi zawartymi w module Planowanie (BUD) Przejrzysty monitoring zadań budżetowych od planowania do wykonania x 8 9

6 WPI moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego EGZ Wieloletnie Plany Inwestycyjne Obsługa wydziału egzekucyjnego Służy do tworzenia strategicznych długofalowych planów inwestycyjnych, kluczowych dla lokalnych społeczności. Pełne wykorzystanie możliwości modułu w znacznym stopniu skraca czas przygotowania wniosków o wieloletnie zadanie inwestycyjne finansowane z wielu źródeł, w tym funduszy Unii Europejskiej. Podstawowym wyznacznikiem ujęcia inwestycji w pozycji planu WPI jest suma cech danej inwestycji wartościowanej przez użytkownika. Danymi do opracowania planu są wnioski zapotrzebowań, składane przez zainteresowane strony. Wniosek zapotrzebowań użytkownik może w dowolny sposób modelować. obsługa słownika dziedzin wniosku (szkolnictwo, zdrowie, komunikacja, kanalizacja, oświetlenie, itp.), obsługa słownika klas i cech wniosku (poparcie społeczne, istniejąca infrastruktura, fundusze obce, nowe źródła finansowania, poprawa bezpieczeństwa, higieny, żądania ludności, koszty, itp.), obsługa słownika typu cech (kwotowa, logiczna, itp.) wraz z powiązaniem zakresu wartości cechy z punktacją, która określa rangę wnioskowanego zadania, obsługa wniosków obejmująca rejestrację danych ogólnych wniosku w zakresie lokalizacji zadania inwestycyjnego i danych finansowych wniosku, przeglądania i weryfikacji wniosków oraz projektowania i zarządzania wariantami planu inwestycyjnego. ll Możliwość definiowania dowolnych cech określających dane zadanie ll Sprawdzanie kompletności zarejestrowanych danych ll Analiza zarejestrowanych wniosków w oparciu o przydzieloną wagę danego wniosku ll Możliwość konfrontacji przygotowywanych wariantów z dostępnymi limitami kwotowymi ll Możliwość dołączania do planu budżetu zatwierdzonego wariantu planu WPI w celu zaksięgowania i monitorowania realizacji środków budżetowych bieżącego roku; Głównym zadaniem modułu EGZ jest obsługa wydziału egzekucyjnego Urzędu. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych, rejonizacja obszaru działań poborców, tworzenie i rozliczanie arkuszy służby (wraz z wydrukiem arkusza przydziału służby) oraz prowizji, rozliczanie wyegzekwowanych kwot (wpłaty, pobrań poborców). Tworzenie przelewów wyegzekwowanych kwot do wierzycieli, zwrotów nadpłat, przelewy dochodu (wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych), ewidencjonowanie czynności egzekucyjnych wykonanych na tytule wykonawczym, prowadzenie ewidencji korespondencji, generowanie sprawozdania z działalności komórki zajmującej się egzekucją obejmujące: kwoty wyegzekwowane w zadanym okresie, pozostałe kwoty do wyegzekwowania oraz ilości poszczególnych czynności na tytułach w rozbiciu na rodzaje należności z tytułów. ll Możliwość importowania tytułów wykonawczych z modułu NZ (tytuły wykonawcze wystawiane na należności podatkowe); ll Możliwość porównania ewidencji tytułów wykonawczych w module NZ z modułem EGZ; ll Możliwość przesyłanie rozliczeń (przelewów) wyegzekwowanych kwot do modułu NZ w celu rozliczenia należności w tym module; ll Możliwość definiowanie własnych nowych czynności egzekucyjnych wykonanych na tytule wykonawczym. Każda z czynności może być parametryzowana pod względem generowanych kosztów, pism oraz prowizji należnej od czynności

7 Podsystem otoczenia finansowo-księgowo- budżetowego Tworzy bazę rozrachunkową dla podsystemu finansowo-księgowo-budżetowego w zakresie: - tworzenia i obsługi finansowej decyzji podatkowych - ewidencjonowania i rozliczania księgowego majątku i mienia komunalnego (m.in. w zakresie dzierżaw i czynszów) - obliczania i rozliczania wynagrodzeń dla pracowników Urzędu - ewidencjonowania i rozliczania mandatów - obsługi oddziałów egzekucyjnych i innych. COIG SA Podsystem otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego Podatki І POD 7 Płace І PL 8 Centralny Rejestr Umów І CRU 9 Fakturowanie І FA 10 Gospodarka Mieniem Komunalnym І GMK 11 Gospodarka Materiałowo Magazynowa І GMM 11 Środki Trwałe І MAJ 7 Ewidencja Sprzętu Komputerowego І KOM 8 Mandaty obsługa Straży Miejskiej І MD 11 Zwrot Podatku Akcyzowego І ZPA COIG SA

8 POD moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego PL Podatki Płace Służą do ewidencji i naliczania zobowiązań podatkowych mieszkańców oraz podmiotów podległych Urzędowi. Składa się z następujących submodułów obsługujących konkretne zagadnienie podatkowe: podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych, podatek rolny od osób prawnych, podatek leśny od osób prawnych, podatek od środków transportu od osób prawnych, podatek od środków transportu od osób fizycznych, opłata od posiadania psa. ewidencjonowanie dokumentów podatkowych związanych z wymiarowaniem podatku, wyliczanie należnego podatku generowanie decyzji podatkowych, prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów. wprowadzanie zmian w wymiarze podatku w ciągu roku, generowanie zmian decyzji ustalających wymiar podatku. wydawanie i drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku. możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień. prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku. możliwość obliczenia utraconych korzyści z tytułu obniżenia stawek w podatku od nieruchomości generowanie dokumentów przypisów, odpisów, itp. do modułu NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA jako dokumenty rozrachunkowe Dodatkowo moduł oferuje funkcjonalność związaną z importem danych z systemu CEPIK (import wykonywany za pomocą plików w formacie tekstowym lub XML) oraz funkcjonalność wspomagająca tworzenie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Moduł obsługuje również elektroniczne deklaracje w podatku od nieruchomości, które wpływają do systemu z portalu urzędu. ll Centralne sterowanie funkcjami programu z poziomu konsoli, możliwość sortowania i wyszukiwania informacji w oparciu o dane osobowo-adresowe podatników, współwłaścicieli oraz dane położenia nieruchomości, numery ksiąg wieczystych i numery geodezyjne; ll Generowanie w module wymiarowania raportów ekranowych i wydruków analiz zbiorczych dotyczących rejestrów wymiarowych w dowolnie wybranych układach; ll Integracja modułu wymiarowania z modułem windykacji NZ (Należności i Zobowiązania), który pozwala na rejestrację operacji finansowych (wpłat, zwrotów, umorzenia lub zaniechania podatku, przeksięgowań), naliczanie karnych odsetek za zwłokę, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych; ll Szeroka gama zestawień wynikowych, możliwość dynamicznego budowania wzorów do korespondencji z podatnikiem. ll Możliwość wydawania wszelkiego rodzaju decyzji podatkowych. ll Przechowywanie pełnej informacji o zmianach dokonanych w karcie obiektu podatkowego. ll Możliwość wydawania z systemu decyzji ujawniających za 5 lat wstecz. Dodatkowo moduł oferuje funkcjonalność związaną z obsługą wielowalutową, obsługą należności periodycznych oraz generator hurtowego odpisu należności (np.: w wyniku przedawnienia). Pełna kontrola zobowiązań podatkowych mieszkańców Moduł PL służy do definiowania i wyliczania listy płac dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie. Moduł ściśle współpracuje z aplikacją Ewidencja Kadrowa, skąd między innymi pobierane są dane dotyczące składników wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę, ilości przepracowanego czasu dla poszczególnych pracowników. Moduł PL spełnia wymagania aktualnie obowiązujących przepisów. obliczanie wynagrodzeń pracowników różnych grup jednostek budżetowych, drukowanie list wypłat oraz zestawień zbiorczych, udostępnianie zgromadzonych danych o uzyskanych zarobkach w postaci szczegółowych wykazów wraz z sumami i średnimi za dowolny okres, symulacje i analizy. ll Możliwość importu danych do modułu Płatnik. ll Możliwość druku deklaracji PIT z poziomu aplikacji. ll Moduł generuje i przekazuje dane do aplikacji obsługujących systemy bankowe ( NetBank, Goniec, Videotel, MultiCash, mbank). ll Odpowiednio zdefiniowane składniki naliczane są automatycznie ( nagrody, ekwiwalent za urlop,odprawy,13-ta pensja, nadgodziny, ll Generowane są przelewy bankowe z wynagrodzenia, innych tytułów, umów różnego rodzaju ll Rejestracja w systemie RADNYCH i deklarowanie kwoty do wypłaty, obliczanie i wypłata diet, wydruki PIT ll Moduł gromadzi dane o uzyskanych zarobkach udostępniając ich szczegółowy wykaz wraz z sumami i średnimi za dowolny okres. ll Aplikacja ściśle współpracuje z aplikacją Ewidencja Kadrowa skąd między innymi pobierane są dane dotyczące składników wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę, ilości przepracowanego czasu dla poszczególnych pracowników. ll Dane pochodzące z aplikacji PŁACE są wykorzystywane w innych modułach systemu KSAT: Księga Główna, Należności i Zobowiązanie. Poprawnie naliczane płace na właściwych kontach o właściwym czasie 14 15

9 GMK moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego GMM Gospodarka Mieniem Komunalnym Pozwala na rejestrowanie, monitorowanie i zarządzanie wszelkimi należnościami i zobowiązaniami występującymi w jednostkach oraz ewidencjonowanie związanych z tymi należnościami i zobowiązaniami zapłat. Gospodarka Materiałowo - Magazynowa Wspomaga prowadzenie magazynu. prowadzenie kartotek użytkowania wieczystego i dzierżaw nieruchomości Miasta/Gminy i Skarbu Państwa - ewidencja umów i przypisów, prowadzenie kartotek trwałego zarządu, sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i bezumownego użytkowania nieruchomości Miasta/Gminy i Skarbu Państwa - ewidencja dokumentów (decyzji, protokołów, wezwań do zapłaty) i przypisów z nich wynikających, windykacja należności w powiązaniu z modułem Należności i Zobowiązania oraz Fakturowanie. podgląd do konta kontrahenta wydruk stanu nadpłat i zaległości grupowa waloryzacja przypisów z dzierżaw wynikająca ze zmian wskaźnika GUS, wzrostu cen towarów i usług, grupowe przeszacowanie przypisów rocznych za uzytkowanie wieczyste wynikające ze zmiany wartości nieruchomości. wprowadzenie bilansu otwarcia, obsługa słownika indeksu towarów, powiązanie z klasyfikacją PKWiU. obsługa magazynu dyspozycje, zamówienia. ewidencja operacji w magazynie, wystawianie dokumentów magazynowych. obsługa zapotrzebowań i rezerwacja towaru w magazynie. inwentaryzacja. wystawianie dowodów księgowych oraz automatyczna ich dekretacja w KG. tworzenie i wydruk raportów ll Prowadzenie słownika działek Prowadzenie słownika działek Miasta/Gminy i Skarbu Państwa. ll Przejęcie danych z formatu SWDE w zakresie słownika działek, budynków, lokali. ll Prowadzenie ewidencji przetargów związanych z obrotem nieruchomości; powiązanie z rejestrem umów i dokumentów., ll Możliwość obsługi wielu magazynów. ll Przechowywanie pełnej informacji o towarach

10 MAJ moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego KOM Środki trwałe Ewidencja sprzętu komputerowego Ewidencjonuje składniki majątku trwałego. Ewidencja prowadzona jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. Umożliwia faktyczny i pełny audytu majątku informatycznego z uwzględnieniem wielu szczegółów np. umów serwisowych, przypisanych licencji itp. rejestracja i ewidencja składników majątku trwałego, ewidencja przemieszczeń środków trwałych naliczanie umorzeń i amortyzacji, pełna obsługa inwentaryzacji, przeglądanie i wydruk ilościowo-wartościowych zestawień majątku. ewidencja środków materialnych i ich składników, a także oprogramowania ewidencja umów, w tym m.in. gwarancyjnych i serwisowych, ewidencja zgłoszeń serwisowych i napraw identyfikacja miejsca użytkowania sprzętu i osoby użytkującej wykaz zainstalowanego oprogramowania tworzenie raportów i zestawień ll Możliwość równoległego prowadzenia wielu ewidencji i wielu ksiąg inwentarzowych; ll Automatyczna dekretacji operacji do modułu KG Księga Główna; ll Możliwość naliczania raty umorzeń na podany miesiąc ll Operacje na środku mogą być dokonywany wstecz od miesiąca sprawozdawczego. Automatycznie naliczanie umorzenia i amortyzacji. ll Możliwość sporządzania raportów na dowolny okres. Można prognozować amortyzację i umorzenia. ll Możliwość współpracy z urządzeniami do znakowania środków trwałych odpowiednimi kodami kreskowymi oraz ich odczytywaniem. ll Możliwość uzyskania pełnej wiedzy o posiadanych zasobach informatycznych, pozwalającej na ich lepsze wykorzystanie. ll Zarządzanie informacjami o zakupionych licencjach Skuteczne zarządzanie zasobami xx 18 19

11 cru moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego FA Centralny rejestr umów Fakturowanie Moduł Centralny Rejestr Umów przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji i monitorowania poszczególnych etapów finansowej realizacji umów zawieranych przez Urząd. Submoduł Fakturowanie jest częścią modułu RS (Repozytorium Systemu). ewidencjonowanie umów i innych dokumentów generujących zaangażowanie, rejestrowanie zaangażowania w kontekście poszczególnych umów z dokładnością do roku budżetowego, miesiąca i dnia planowanego wydatku, konfrontacja z planem budżetu oraz rzeczywistym wykonaniem analizowanej umowy na każdym etapie realizacji bądź modyfikacji zaangażowania, dokonywanie automatycznego zapisu na kontach księgowych na dwa możliwe sposoby (zapis na kontach w trakcie rejestracji wybranej umowy lub poprzez zbiorczą dekretację w określonych interwałach czasowych). generowanie raportów na szablonach zdefiniowanych przez samego użytkownika, który sam decyduje jakie dane wyjściowe znajdą się na wydruku wprowadzanie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących wg cen podawanych w kwotach brutto lub netto, tworzenie rejestru faktur sprzedaży oraz faktur korygujących wraz z wydrukiem, automatyczne numerowanie faktur w ramach rejestru sprzedaży wg zdefiniowanego wzorca, drukowanie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących, prowadzenie ewidencji wydanych duplikatów, prowadzenie ewidencji faktur wewnętrznych, usuwanie faktur wraz z anulowaniem pozycji w rejestrach. Rozliczanie faktur oraz księgowanie podatku VAT następuje w module Należności i Zobowiązania oraz Księga Główna (modułach finansowych systemu KSAT), gdzie faktury są przesyłane na życzenie użytkownika, bez konieczności powtórnego ich wprowadzania. ll CRU umożliwia sprawdzanie zgodności planowanych wydatków z aktualnym i przewidywanym wykonaniem. ll Funkcjonalność CRU służy nie tylko jako CENTRALNY REJESTR UMÓW, ale także jako podstawa do tworzenia zaangażowania, a także śledzenia aktualnego stanu wykonania budżetu i umowy. ll Wygenerowane przez moduł raporty mogą być prezentowane przez arkusze kalkulacyjne zarówno Microsoft Office, jak i Open Office Organization ll Możliwość hurtowego drukowania partii utworzonych faktur; ll Możliwość wyszukiwania faktur wg wszystkich danych znajdujących się na fakturze; ll Tworzenie faktur korygujących do wystawionych faktur, ll Zabezpieczenie wprowadzonych danych poprzez zamykanie rejestrów VAT, ll Możliwość sterowania dostępami do wystawiania faktur i rejestrów VAT dla wyznaczonych pracowników, ll Generowanie na podstawie wprowadzonych faktur deklaracji VAT 7, ll Automatyczna dekretacja i księgowanie dokumentów dzięki możliwości definiowania automatów dekretujących 20 21

12 MD moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego ZPA Mandaty obsługa Straży Miejskiej Zwrot Podatku Akcyzowego Sprawuje kontrolę nad czynnościami karania mandatami za wykroczenia oraz poprawia skuteczności egzekwowania wynikających z tego tytułu opłat. Przeznaczony do generowania i rejestracji dokumentów potrzebnych do prawidłowego przebiegu procedur zwrotu podatku akcyzowego. ewidencja przyjmowania druków mandatów z jednostki zewnętrznej, wydawania ich uprawnionym pracownikom, a także zwrotów rozliczanie mandatów ewidencja i rozliczanie mandatów kredytowanych - wprowadzanie danych o ukaranych, wprowadzanie wpłat, wystawianie tytułów wykonawczych generowanie raportów i ich wydruk rejestrację wniosków o zwrot podatku akcyzowego, wydawanie decyzji tworzenie i realizację list wypłat przekazywanie list wypłat do moduł finansowego, rejestrację korespondencji wezwań, postanowień, automatyczne tworzenie zobowiązań i przelewów, potwierdzenie przelewu w module finansowym potwierdza wypłatę w module Zwrot Podatku Akcyzowego. ll Możliwość dokonywania przeglądów wszystkich czynności, wykonanych w module Mandaty na danych bloczkach druków ll x xx 22 23

13 Podsystem ewidencyjny Ułatwia realizację własnych potrzeb ewidencyjnych w zakresie: - podstawowej ewidencji ludności wraz z obsługą wydziału spraw obywatelskich oraz pełną obsługą wyborów od lokalnych do prezydenckich, - podstawowej i koncesjonowanej działalności gospodarczej, - ewidencji kadrowej. COIG SA Podsystem ewidencyjny Ewidencja ludności І EWD 7 Informacja adresowa І IA 8 Obsługa Wydziału Spraw Obywatelskich І WSO 9 Ewidencja Działalności Gospodarczej І EDG 10 Ewidencja Kadrowa І EK 11 Ewidencja Opłat Parkingowych І XXX COIG SA

14 EWD moduły podsystemu otoczenia finansowo-księgowo-budżetowego moduły podsystemu ewidencji IA Ewidencja ludności Informacja adresowa Wspomaga realizację zadań urzędu w zakresie prowadzenia ewidencji ludności. Moduł stanowi podstawowe ogniwo w hierarchii systemów informatycznych PESEL, obsługując Lokalny Bank Danych (LBD) i zapewnia ciągłą komunikację informatyczną z systemami wyższych poziomów - mianowicie: Terenowym/Wojewódzkim Bankiem Danych (TBD/WBD) i rejestrem PESEL-CBD. obsługa zagadnień związanych ze zmianami adresowymi: zameldowania, wymeldowania, dokonywanie zmian osobowych oraz korekt i uzupełnień, emisja różnorakich zaświadczeń wydawanych obywatelom jak i przekazywanych do innych instytucji (np. do WKU, US) w związku z zarejestrowanymi zmianami adresowymi lub osobowymi. Zaświadczenia generowane są w formacie plików o rozszerzeniu doc co umożliwia ich edycję i zapamiętanie we wskazanym pliku. Powyższe zaświadczenia tworzone są bezpośrednio po wykonaniu operacji zmiany danych dla wskazanej osoby. Istnieje również możliwość tworzenia ich masowo dla wybranej grupy osób, kompleksowa obsługa wyborów samorządowych, ogólnopolskich i lokalnych oraz obsługa referendum; obsługa list i wezwań przedpoborowych i poborowych obsługa aktualizacji tzw. masowej, związanej np. ze zmianą nazwy ulicy (lub podziału ulicy), zmiany numerów domów, podziału ulicy, wymeldowaniem z pobytu czasowego w związku z upływem daty deklarowanego pobytu itp. wspomaganie pracy Biura Dowodów Osobistych w zakresie prowadzenie rejestru złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego, rejestru zagubionych i odnalezionych dokumentów tożsamości transmisja danych do TBD i CBD oraz automatyczne wprowadzanie numerów PESEL na podstawie plików przesyłanych z CBD. Wyszukuje i udostępnia dane teleadresowe obywateli, przechowywane w bazie Ewidencji Ludności, urzędnikom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Oprogramowanie to stanowi techniczne zabezpieczenie wymogu zawartego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku ( 7 pkt 1 ppkt 4 Wyszukiwanie żądanych danych teleadresowych wg zadanych kryteriów Udostępnianie danych uprawnionym użytkownikom Rejestracja zapytań Tworzenie raportów i ich wydruk ll Możliwość dokonywania przeglądów danych w oparciu o określone kryteria minimalne, co eliminuje możliwość omyłki. ll Rejestracja zapytań, pozwalająca na określenie kto, kiedy i jakich danych poszukiwał. ll Zawiera mechanizmy ochronne zapewniające zgodność z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia r. ll Posiada Świadectwo Homologacyjne Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. ll Ponadto posiada bardzo szeroko rozbudowane funkcje analityczne. Wyniki analiz prezentowane są zarówno na ekranie monitora jak również w postaci wydruków. Rozbudowane są również funkcje statystyczne oferujące m.in. informacje o liczbie: aktualnych mieszkańców, zameldowanych osób w kresie od - do itp ll Zapewnienie ciągłej komunikacji informatycznej z bankami danych TBD i CBD Moduł EWD może współpracować z modułem USC (autorstwa P H-U Technika Sp. z o.o. ). Kompletna ewidencja danych obywateli 26 27

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

(wszystkie programy firmy RADIX pracują pod systemem MS DOS i występują w najnowszych wersjach na dzień przetargu )

(wszystkie programy firmy RADIX pracują pod systemem MS DOS i występują w najnowszych wersjach na dzień przetargu ) załącznik 1 Załącznik nr l SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAW Charakterystyka systemu. Całość dostawy składać się będzie z: 1. Zakupu kompleksowego oprogramowania które obejmuje następujące moduły: a. Podatki Gminne

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt.

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie PODATKI/KSZOB

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis Cena na jedno Licencja, instalacja, serwis Licencja na każde dodatkowe W ramach tej samej sieci komputerowej PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł eksportu

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych

Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont  II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych I. Zakładowy plan kont 1. Ustala konta syntetyczne bilansowe i pozabilansowe. 2. Zawiera nazwy i symbole kont syntetycznych przeznaczonych do rejestrowania operacji

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN INFOSYSTEM PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPEPN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 r. System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. I. Wykaz ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Wersja archiwalna Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Urząd Gminy w Grabowie: Dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis funkcjonalny systemów SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY System Finansowo-Księgowy przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie i ma być zgodny z ustawą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ II stopnia podziału Symbole klasyfikacyjne III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału Hasła klasyfikacyjne 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 300 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów do prowadzenia ksiąg rachunkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku Schematy ewidencji Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu 1. Schemat ewidencji dochodów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 19 lat na rynku 11 lat współpracy w branży komunalnej Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo