1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne"

Transkrypt

1 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 4. Nazwa modułu: Opieka specjalistyczna 5. Poziom kształcenia pierwszy stopień 6. Forma studiów stacjonarna 7. Semestr VI 8. Rok studiów 3 9. Forma zajęć i liczba godzin: 10. Ilość punktów ECTS Wykład: 60 godz. Praca własna studenta-40 godz. Zajęcia praktyczne: 80 godz. Praktyka zawodowe: 40 godz. 9 ECTS=4+4 (ZP)+1(PZ) 11.Język wykładowy 12. Wymagania wstępne i dodatkowe 13. Typ modułu kształcenia polski Przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego przedmiotu: anatomia i fizjologia, patologia, podstawy pielęgniarstwa, farmakologia obowiązkowy

2 14.Efekty kształcenia dla modułu: Szczegółowe efekty kształcenia osiągane przez moduł. Szczegółowe efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym, geriatrycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układ i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, Różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona, i depresji Zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności Zna etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych Zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego Zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami układu nerwowego Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki zdrowia; Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia Symbol Efektu kształcenia Stopień realizacj i efektu w module/ D.W5. [++] D.W6. [+++] D.W8 [++] D.W9 [+] D.W10 [+] D. W11 [++] D.W12 [+] D.W14 [+++] D.W15 [+] D.W26 [++] D.W27 [+++] D. W28 [+++] D.W29 [+++] D.U1 [+++] D.U2 [+] Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki D.U3 [+]

3 pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień; Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego; Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym D.U4 [++] D.U12 [+] Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej D.U13 [+++] dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, D.U20 [+] dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczopielęgnacyjnego Prowadzi rozmowę terapeutyczną D.U22 [+++] Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie D.U24 [++] ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego D.U26 [+++] członkom zespołu terapeutycznego Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych D.U27 [+] i leczniczych Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę D.U28 [++] obserwacji, zabiegów pielęgnacyjnych i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki Przewiduje skutki postępowania pacjenta z D.U31 [+++] określonymi zaburzeniami psychicznymi Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju D.U32 [+++] problemów pielęgnacyjnych; Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, D.U33 [++] samodzielnie lub na zlecenie lekarza Kompetencje szanuje godność i autonomię osób powierzonych [+++] społeczne opiece D.K1 przestrzega praw pacjenta D.K5 [+++] rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone [+] obowiązki zawodowe D.K6 przestrzega tajemnicy zawodowej D.K7 [++] współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego [+] w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej D.K8 przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego [+++] rodziną oraz współpracownikami D.K Stosowane metody dydaktyczne Wykład: wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna Zajęcia praktyczne: pokaz, instruktaż, studium przypadku, dyskusja dydaktyczna 16. Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia SYMBOL Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu Efektu Kształcenia D.W 5, 14, 15, 27, Test sprawdzający jednokrotnego wyboru 28, 29 D.W6,7,8,9,10,11,1 sprawdzian praktyczny: ćwiczenia praktyczne, 2,26 D.U1,2,3,4,12,13,2 opisy przypadków klinicznych ustalenie i prezentacja procesu pielęgnowania 0,22,24,26,27,28,31 pisemne raporty,

4 ,32,33 pisemne przygotowanie procesu pielęgnowania sprawdzanie wypełnianej przez studentów dokumentacji pacjenta D.U1,5,6,7,8,10 Przedłużona obserwacja przez opiekuna, nauczyciela prowadzącego, studenta na zajęciach praktycznych oraz dyskusja na ten temat w grupie opinie nauczyciela, pacjentów, pielęgniarek, innych współpracowników ocena przez kolegów (ocena koleżeńska), samoocena studenta Warunkiem zaliczenia modułu jest: zaliczenie min. 50% testu jednokrotnego wyboru. Zasady zaliczenia zajęć praktycznych: - obowiązkowa obecność -100% zajęć - udokumentowany proces pielęgnowania - zaliczenie tematów seminaryjnych - zaliczenie umiejętności pielęgniarskich W końcowej ocenie uwzględnia się udział i stopień aktywności w dyskusji. Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny wykład 60 kontaktowe Zajęcia praktyczne 80 godzin Przygotowanie referatu, prezentacji, 20 eseju itp. Przygotowanie się do zajęć 10 praktycznych godzin Przygotowanie się do egzaminu, 10 Sumaryczna liczba punktów ECTS: godzin Psychiatria: 1.Psychopatologia i badanie psychiatryczne.2 godz. 2. Etiologia i epidemiologia zaburzeń psychicznych.2 godz. 3.Obraz kliniczny zaburzeń psychicznych:10 godz. - schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne -choroby afektywne -organiczne zaburzenia psychiczne - zaburzenia nerwicowe 4.Substancje psychoaktywne- symptomatologia wybranych zespołów uzależnień: 3 godz. - narkotyki -alkohol 5. Stany ostre w psychiatrii:2 godz. -czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa -postępowanie z pacjentem pobudzonym, agresywnym -przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez zgody 6.Metody diagnostyki i terapii w psychiatrii. 2godz 7.Zasady psychoterapii indywidualnej, grupowej, terapii rodzin 2 godz. 8.Metody pracy z pacjentem w oddziale psychiatrycznym: trening umiejętności społecznych, psychoedukacja, terapia zajęciowa, relaks, collage i psychorysunek 2 godz. Pielęgniarstwo psychiatryczne: 1. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad chorym z zaburzeniami psychicznymi: 10godz.

5 Praktyki zawodowe - pojęcie, zasady, cele psychopielęgnacji - wywiad z chorym psychicznie cechy i warunki prawidłowo przeprowadzonego wywiadu - obserwacja chorego pod kątem występowania objawów psychopatologicznych - pielęgnowanie chorych pobudzonych (zapewnienie bezpieczeństwa, obserwacja chorych unieruchomionych) - pielęgnowanie chorych w stanach depresji - monitowanie tendencji samobójczych - kierunki pielęgnacji chorych z nerwicą 2.Terapeutyczne formy relacji: 5 godz. - założenia komunikacji pielęgniarka pacjent - techniki kontaktu terapeutycznego - fazy kontaktu terapeutycznego (orientacji, identyfikacji, zgłębiania osobowości, zakończenia kontaktu) - etapy kontaktu terapeutycznego pielęgniarka podopieczny: 1 godz. 3. Nieterapeutyczne formy kontaktu z pacjentem zaburzonym psychicznie - kontakty wynikające ze sprawowania funkcji pielęgnacyjnych pielęgniarki - kontakty wynikające z organizacji pracy dnia codziennego - znaczenie i planowanie indywidualnej opieki pielęgniarskiej. 4. Udział pielęgniarki w psychoterapii: 2 godz. - psychoterapia indywidualna (rodzaje oddziaływań, zasady psychoterapii elementarnej) - psychoterapia grupowa (formy organizowania grup terapeutycznych - przygotowanie podopiecznego do udziału w terapii grupowej - czynniki leczące w terapii grupowej - terapia zajęciowa (formy terapii zajęciowej, aktywizacja chorych przy zastosowaniu form terapii zajęciowej, organizacja czasu wolnego podopiecznych) 5. Udział pielęgniarki w rehabilitacji chorych psychicznie: 2godz. - zakres działania rehabilitacji chorych psychicznie (rehabilitacja lecznicza, społeczna, zawodowa - udział pielęgniarki w rehabilitacji osób chorych psychicznie - współpraca pielęgniarki z członkami zespołu interdyscyplinarnego Tematyka z zakresu pracy własnej studenta Zaburzenia psychiczne w aspekcie psychologicznym. Potęgowanie zdrowia psychicznego. Rola pielęgniarki w rehabilitacji psychicznie chorych. Zaburzenia psychiczne a samobójstwa - rola pielęgniarki w rozpoznawaniu i zapobieganiu zagrożeniom. Pielęgnowanie pacjenta w wybranej jednostce chorobowej z uwzględnieniem problemów, sposobów leczenia, rehabilitacji. Zajęcia praktyczne: 1. Zapoznanie studenta ze specyfiką i organizacją pracy oddziału psychiatrycznego: regulaminy, przepisy Bhp, dokumentacja prowadzona w oddziale prawa pacjenta, standardy, procedury. 2. Nawiązanie kontaktu z chorymi z różnymi zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinami, zespołem terapeutycznym.

6 3. Metody zbierania wywiadu, zasady planowania, realizacji i oceny podejmowanych działań (prowadzenie procesu pielęgnowania) 4. Udział w diagnozowaniu i kompleksowej terapii chorób psychicznych z uwzględnieniem farmakoterapii, psychoterapii, terapii zajęciowej. 5.Rrozpoznawanie myśli i tendencji samobójczych u chorych, prowadzenie działań zapobiegających realizacji tendencji samobójczych, dokumentowanie. 6.Rozpoznawanie zachowań agresywnych; przestrzeganie podstawowych zasad kontaktu z pacjentem agresywnym; znajomość środków przymusu, zasad i procedur ich stosowanie; dokumentowanie. 7.Udział w psychoedukacji chorych psychicznie i ich rodzin (przekazanie informacji o zdrowiu psychicznym i zasadach higieny psychicznej; wskazanie możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu; zmniejszanie napięcia psychicznego-aktywne słuchanie). 8.Udział w prowadzeniu treningu umiejętności społecznych chorych z zaburzeniami psychicznymi (trening umiejętności prowadzenia rozmowy; trening umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach międzyludzkich; trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej). 9.Poznanie specyfiki leczenia odwykowego. 10.Udział w rehabilitacji pacjentów psychiatrycznych z ukierunkowaniem na psychoprofilaktykę nawrotów chory. 11. Przygotowanie pacjenta do wypisu do domu lub oddziału pobytu dziennego. Treści merytoryczne: 1. Przyjęcie chorego do szpitala i oddziału psychiatrycznego. Przyjęcie chorego do szpitala i oddziału ze zwróceniem uwagi na prawa chorych psychicznie zgodne z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Zapoznanie chorego z nowym dla niego środowiskiem. Obserwacja pacjenta ukierunkowana na etapy adaptacji w oddziale. Specyfika relacji pielęgniarka pacjent. Terapeutyczne i nieterapeutyczne zachowania wśród członków zespołu pielęgnującego. Kontakt werbalny i niewerbalny z pacjentem psychicznie chorym. 2. Obserwacja pacjentów pod kątem objawów psychopatologicznych. Sposoby przeżywania choroby i radzenia sobie w sytuacjach trudnych obserwacja chorych. Zbieranie informacji o chorych. Nawiązanie kontaktu z rodziną chorego lub opiekunami. Ocena stanu psychicznego, fizycznego i sytuacji społecznej chorego na podstawie zebranych danych. 3.Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami psychicznymi. Ustalanie problemów pacjenta w ujęciu holistycznym. Opracowanie planu opieki pielęgniarskiej i realizacja zaplanowanych działań. Ocena stopnia realizacji i efektów planu opieki. Sprawozdanie o stanie zdrowia chorych. Czynne reagowanie na sygnały zagrożeń zdrowia i życia pacjentów. Przygotowanie chorego i jego rodziny do wypisu ze szpitala. 4. Udział w różnych formach terapii chorych psychicznie. 5. Uczestnictwo w badaniach specjalistycznych wykonywanych w oddziale psychiatrycznym. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyki zawodowej godz; 40. ; 3 rok ; semestr; VI, ECTS 1 pkt. Miejsce odbywania praktyki : NZOZ- oddział psychiatryczny Cel praktyki : Student zdobędzie umiejętności potrzebne do pielęgnowania pacjentów z

7 zaburzeniami psychicznymi. Warunki zaliczenia: 100% frekwencja na praktyce zawodowej, punktualność, kultura osobista, poprawna organizacja pracy. 2.opracowanie dokumentacji procesu pielęgnowania pacjenta w wybranej jednostce chorobowej Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Zaliczenie na ocenę przez opiekuna dydaktycznego praktyk w porozumieniu z opiekunem praktyk/ pielęgniarką z ramienia zakładu pracy. Literatura podstawowa: 1.Bilikiewicz A.(red.): Psychiatria dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria. Tom I : Podstawy Psychiatrii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław Jarosz M.: Podstawy psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Koślacz A., Nowak R.: Psychiatria kliniczna i pielęgniarstwo psychiatryczne. PZWL, Warszawa Wilczek-Rużyczka E.: Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo Czelej, Lublin Ugniewska C.: Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. PZWL, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1.Aleksandrowicz J.: Psychoterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Aleksandrowicz J.: Zaburzenia nerwicowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Dąbrowski S.(red.): Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1999.Jakubik A.: Zaburzenia osobowości. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Golec S., Kokoszka A.: Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych. Medycyna Praktyczna, Kraków Jaroszyński J.: Zespoły zaburzeń psychicznych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Krzymiński S. (red.): Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego.pzwl, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD -10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków - Warszawa Meder J. (red.): Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa Motyka M.: Pielęgnowanie a pomoc psychiczna w chorobie. Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa Namysłowska I.:. Terapia rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa Popielarska A. M.: Psychiatria wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Pużyński S.: Depresje i zaburzenia afektywne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Sidorowicz S., Harold I., Kaplan B. (red.): Psychiatria kliniczna. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław Pużyński S.: Leksykon Psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Projekt: OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DLA ZAWODU FIZJOTERAPEUTA 223903 Nazwa zawodu Numer z klasyfikacji Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PSYCHIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo