Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.."

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Kod przedmiotu:31 Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo. Specjalność (specjalizacja):. Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Rok: III. Semestr: V i VI. Formy zajęć i liczba godzin : wykłady 45;zajęcia praktyczne-80; praktyka zawodowa-40; samokształcenie-35. Semestr 5: wykłady 45;zajęcia praktyczne-80;; samokształcenie-35. Semestr 6: praktyka zawodowa-40 Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: j. polski Liczba punktów ECTS: 7 [wykłady 2; zajęcia praktyczne-4; praktyka zawodowa-1] Osoby prowadzące: Wykład: dr n med. Teresa Grzywna, dr n med. Krzysztof Trembla. Zajęcia praktyczne: dr n med. Teresa Grzywna, mgr. Lucyna Łagowska Praktyki zawodowe: piel. lic. Agnieszka Pierwoła; piel. lic. Urszula Konior; piel. lic. Iwona Malczyk; piel. lic. Barbara Michnowicz. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę(pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na podstawie indywidualnej umowy z uczelnią. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk w uczelni. Założenia i cele przedmiotu: Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy pielęgniarki psychiatrycznej. Student opanuje wiedzę i umiejętności, które w stopniu podstawowym przygotuje go do sprawowania opieki nad pacjentem z problemami psychiatrycznymi. Student będzie umiał: Rozumieć uwarunkowania chorób psychicznych; Wnikliwie zinterpretować zachowania chorego w relacji do objawów psychopatologicznych; 1

2 Ocenić możliwość nawiązania kontaktu z pacjentem; Efektywnie komunikować się z chorym i jego rodziną; Nawiązać kontakt z pacjentem; Przeprowadzić psychoedukację pacjenta; Przeprowadzić trening umiejętności społecznych pacjenta (np. trening higieniczny); Określić zakres samodzielności pacjenta, dotyczącej samoopieki ( wiedza, umiejętności i możliwości); Rozpoznać problemy zdrowotne i zaplanować opiekę; Zapewnić opiekę i bezpieczeństwo choremu; Współpracować z zespołem terapeutycznym procesie leczenia i rehabilitacji chorych psychicznie; Postępować z chorym psychicznie zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego; Podejmować działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego. 2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo w ramach kształcenia w zakresie psychologii potrafi: wyjaśnić psychologiczne uwarunkowania zdrowia i choroby; identyfikować problemy i reakcje psychologiczne występujące u ludzi w sytuacjach trudnych i kryzysowych szczególnie w okresie choroby i leczenia; rozumieć istotę stresu i jego wpływu na zdrowie; kreować właściwą relację terapeutyczną pielęgniarka pacjent; dokonywać wyboru stylu komunikowania. 3. Opis form zajęć a) Wykłady Treści programowe (tematyka zajęć): Rodzaje, etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych. Obraz kliniczny zaburzeń psychicznych. Metody diagnostyki i terapii w psychiatrii. Specyfika opieki nad chorym psychicznie. Komunikowanie z chorym z zaburzeniami psychicznymi. Udział pielęgniarki w profilaktyce, diagnozowaniu i kompleksowej terapii chorób psychicznych z uwzględnieniem farmakologii, psychoterapii i terapii zajęciowej. Organizacja opieki psychiatrycznej w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Metody dydaktyczne: Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z książką. Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium zaliczeniowego [ oceny cząstkowe] Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie): literatura podstawowa: 1. Bilikiewicz T. Psychiatria kliniczna. PZWL Warszawa, Ugniewska C. Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. PZWL Warszawa Wilczek Różyczka Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego Wyd. Czelej Kurpas D., Miturska H., Kaczmarek M., Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Continuo Wrocław

3 5. Górna K., Jaracz K, Rybakowski J. Pielęgniarstwo Psychiatryczne PZWL 2012 literatura uzupełniająca: 1. Krupka-Matuszczyk Irena Psychiatria podręcznik Śl.UM. Katowice Dąbrowski S. Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego podstawowe informacje I.P.i N. Warszawa, De Barbaro B. /red./: Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków Payne D., Clunn P. A. Pielęgniarstwo w psychiatrii. PZWL Warszawa, Rosenhan D. L., Seligman M. E. P. Psychopatologia tom I, II ; Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1994 b) Zajęcia praktyczne (ZP) Treści programowe (tematyka zajęć): 1. Wprowadzenie do zajęć praktycznych. Omówienie zasad BHP na stanowisku pracy, zagrożeń zdrowotnych wynikających z charakteru pracy w oddziałach psychiatrycznych. Regulamin oraz specyfika i organizacja pracy w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny. Omówienie wymagań na zajęciach i kryteriów zaliczenia zajęć oraz oceny studenta. Zapoznanie studentów z w/w oddziałami (topografia, wyposażenie, organizacja i funkcjonowanie). 2. Problemy związane z hospitalizacją psychicznie chorych. Przyjęcie chorego do szpitala i oddziału psychiatrycznego: Zasady przyjęcia chorego do oddziału psychiatrycznego oraz dokumentowania opieki pielęgniarskiej, rola i obowiązki pielęgniarki w czasie przyjęcia chorego. 3. Rola pielęgniarki w pracy Poradni Zdrowia Psychicznego: prowadzona dokumentacja w Poradni Zdrowia Psychicznego funkcje i zadania Poradni Zdrowia Psychicznego. 4. Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy pielęgniarki na oddziale psychiatrycznym oraz z prowadzoną dokumentacją ( ogólne zasady pielęgnowania psychicznie chorych.). 5. Udział pielęgniarki w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. Źródła informacji o psychicznie chorym: 6. Specyfika relacji pielęgniarki z pacjentem chorym psychicznie 7. Potrzeby pacjentów psychicznie chorych. 8. Znaczenie psychoterapii i terapii zajęciowej w leczeniu psychicznie chorych: 9. Rola społeczności terapeutycznej w leczeniu psychicznie chorych. Udział w społeczności leczniczej, terapii zajęciowej. Zasady organizowania i współuczestniczenia w społeczności terapeutycznej. 10. Lęk w zaburzeniach psychicznych. Opieka pielęgniarska nad chorym z zaburzeniami lękowymi. Pielęgnowanie chorego w nerwicy. 11. Udział pielęgniarki w terapii biologicznej psychicznie chorego. Leki stosowane w oddziale psychiatrycznym. 12. Pielęgnacja chorych w zespołach parafrenicznych, w paranoi, reakcjach paranoicznych. 13. Pielęgnacja i rehabilitacja pacjentów w psychozach schizofrenicznych. 14. Trening umiejętności społecznych. 15. Stany nagłe w psychiatrii. 16. Przymus bezpośredni. zapoznanie studentów z poprawnym unieruchomieniem chorego ( pasy insulinowe, kaftan bezpieczeństwa) dokumentacja prowadzona przez personel pielęgniarski w przypadku zastosowania przymusu. 3

4 17. Pielęgnowanie pacjentów w chorobach afektywnych. Postępowanie pielęgniarki w zespole depresyjnym i w zespole maniakalnym. 18. Pielęgnacja chorych w zaburzeniach psychoorganicznych. Opieka pielęgniarska nad chorym z zaburzeniami świadomości i z zmianami otępiennymi. 19. Postępowanie pielęgniarskie wobec osób uzależnionych i z zaburzeniami osobowości. 20. Wypisanie chorego z oddziału: tok wypisywania pacjenta z oddziału psychiatrycznego formy pomocy społecznej. Metody dydaktyczne: problemowe [(metoda przypadków, burza mózgów, analiza przypadków (case study)], eksponujące (pokaz, film), praktyczne (instruktaż, pokaz, ćwiczenia, konsultacje), praca z książką. Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia cząstkowe, aktywność studenta, opis przypadku (case study), praca samokształceniowa, 100% obecność na zajęciach. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie): Wykaz literatury podstawowej; 1. Aleksandrowicz J. W. Psychoterapia medyczna. PZWL Warszawa, Dąbrowski S. Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego podstawowe informacje I.P.i N. Warszawa, De Barbaro B. /red./: Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków Ekdawi M, Conning A.; Rehabilitacja psychiatryczna praktyczny przewodnik. PZWL Karpowicz Joanna (red.) Treningi umiejętności społecznych Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 1996 Wykaz literatury uzupełniającej; 1. Kimak Krystyna Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego. Czelej Lublin Kuipers L., Leff J., Lam D.: Praca z rodzinami chorych na schizofrenię IPiN w W-wa Matysiak Stempniak E A B C wiedzy dla pielęgniarek o agresji w instytucjach psychiatrycznych Centrum Edukacji Medycznej Meder J. Aktywny udział pacjentów w leczeniu farmakologicznym. Fundacja IPN, Warszawa Mader J. Rehabilitacja chorych psychicznie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Poradniki dla chorych i ich rodzin: 1. Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K. Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię. PZWL Warszawa, Kim T. Mueser, Susan Gingerich Życie ze schizofrenią. Poradnik dla rodzin. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań c) Samokształcenie - 35h 4

5 Warunki zaliczenia: student dokonuje wyboru jednego z zaproponowanych przez koordynatora przedmiotu tematów, a następnie samodzielne go opracowuje w formie pisemnej lub elektronicznej. Termin składania prac do oceny upływa z końcem semestru V. d) Praktyki zawodowe (PZ) 40h Treści programowe (tematyka zajęć): 1. Zadania praktyczne są realizowane w ścisłym powiązaniu z działalnością ośrodka oraz w oparciu o schorzenia pacjentów hospitalizowanych, objętych opieką ambulatoryjną, jak również w oparciu o aktualne stosowane metody lecznicze. 2. Student zostaje wprowadzony do zespołu leczniczego: a)poznaje strukturę organizacyjną oddziału, ośrodka. b)poznaje organizację pracy zespołu leczniczego c)poznaje zasady wdrażania reżimu sanitarnego d)zapoznaje się z obowiązującymi zarządzeniami, przyjmuje je do wiadomości i stosowania e)poznaje zakres obowiązków personelu pielęgniarskiego i innych członków zespołu terapeutycznego. f)uczestniczy/aktywnie/w zebraniach; zespołu terapeutycznego, społeczności leczniczej, raportach pielęgniarskich, organizacyjnych, 3. Student zostaje zapoznany z zadaniami zawodowymi, współrealizując je na poszczególnych stanowiskach pracy pielęgniarki. 4. Student aktywnie uczestniczy we wszystkich stosowanych formach opieki nad pacjentem w oddziale, ośrodku. Poznaje metody diagnozowania, leczenia, rehabilitacji oraz uczestniczy w realizacji procesu pielęgnowania i terapii. Metody dydaktyczne: problemowe (metoda przypadków), praktyczne (instruktaż, pokaz, ćwiczenia, konsultacje). Forma i warunki zaliczenia: pozytywne opinia opiekuna praktyk zawodowych w indeksie umiejętności oraz 100% obecność na praktykach. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (Literatura zgodna z wykazem dla wykładów i zajęć praktycznych) 4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta przedstawia się następująco: Udział w wykładach = 45 godzin Udział w zajęciach praktycznych =80 godzin Udział w praktykach zawodowych =40 godzin Samokształcenie=35godzin Przygotowanie do seminarium na zajęcia praktyczne = 24 godzin (8*3 godziny.) Przygotowanie case study na zajęcia praktyczne = 5 godzin Udział w konsultacjach =1 godzina, przy założeniu, że student skorzysta z konsultacji raz na semestr a przeciętny czas poświęcony studentowi równy będzie 1 godzinie 5

6 Przygotowanie do kolokwiów i obecność na kolokwiach = 10 godzin. Łączny nakład pracy studenta wynosi 240 godzin, co odpowiada 7 punktom ECTS. 5. Wskaźniki sumaryczne a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wykłady- 45 godzin; Samokształcenie=35godzin; ECTS- 2 punkty b) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach o charakterze praktycznym. Zajęcia praktyczne(zp)-80 godzin; Praktyki Zawodowe(PZ) 40 godzin; ECTS- 5 punkty. 6. Zakładane efekty kształcenia Numer (Symbol) Efekty kształcenia dla przedmiotu WIEDZA P 31_W1 charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia P 31_W2 zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku P 31_W3 Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie psychiatrycznym. P 31_W4 zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia P 31_W5 zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia P 31_W6 charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania P 31_W7 charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, uzależnione od jego wieku i stanu zdrowia P 31_W8 zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od wieku i stanu zdrowia P 31_W9 różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację, z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia P 31_W10 zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, z 6 Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku PL1P_W2D PL1P_W4D PL1P_W5D PL1P_W6D PL1P_W7D PL1P_W8D PL1P_W9D PL1P_W10D PL1P_W11D PL1P_W12D Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru

7 P 31_W11 uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia pacjenta zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej - psychiatrycznej w Polsce. PL1P_W14D P 31_W12 różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku PL1P_W15D podeszłego: zespołów otępiennych, i depresji. P 31_W13 zna następstwa długotrwałego PL1P_W25D unieruchomienia P 31_W14 zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu PL1P_W26D świadomości i przytomności P 31_W15 zna etiopatogenezę i objawy kliniczne PL1P_W27D podstawowych zaburzeń psychicznych P 31_W16 zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu PL1P_W28D przymusu bezpośredniego P 31_W17 zna możliwości stosowania psychoterapii u PL1P_W29D chorych z zaburzeniami układu nerwowego P 31_W18 zna podstawowe kierunki rehabilitacji PL1P_W37D leczniczej (ergoterapia, psychoterapia,) P 31_W19 charakteryzuje przebieg i sposoby PL1P_W38D postępowania rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych P 31_W20 zna formy rehabilitacji zawodowej PL1P_W39D UMIEJĘTNOŚCI P 31_U1 gromadzi informacje, formułuje diagnozę PL1P_U1D pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki P 31_U2 rozpoznaje uwarunkowania zachowania PL1P_U2D zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia P 31_U3 prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki PL1P_U3D pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące, chorób i uzależnień P 31_U4 motywuje chorego i jego opiekunów do PL1P_U4D wejścia do grup wsparcia społecznego P 31_U5 dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej PL1P_U13D dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską; P 31_U6 rozpoznaje powikłania leczenia PL1P_U20D farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego. P 31_U7 prowadzi rozmowę terapeutyczną PL1P_U22D P 31_U8 przekazuje informacje o stanie zdrowia PL1P_U26D chorego członkom zespołu terapeutycznego P 31_U9 prowadzi dokumentację opieki nad chorym: PL1P_U28D kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, P 31_U10 przewiduje skutki postępowania pacjenta z PL1P_U31D określonymi zaburzeniami psychicznymi P 31_U11 dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych PL1P_U32D 7

8 P 31_U12 przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, PL1P_U33D samodzielnie ( na zlecenie lekarza) KOMPETENCJE SPOŁECZNE P 31 DK1 szanuje godność i autonomię osób PL1P_K1D powierzonych opiece P 31 DK2 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i PL1P_K2D kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu P 31 DK3 przestrzega wartości, powinności i sprawności PL1P_K3D moralnych w opiece P 31 DK4 wykazuje odpowiedzialność moralną za PL1P_K4D człowieka i wykonywanie zadań zawodowych P 31 DK5 przestrzega praw pacjenta PL1P_K5D P 31 DK6 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone PL1P_K6D obowiązki zawodowe. P 31 DK7 przestrzega tajemnicy zawodowej PL1P_K7D P 31 DK8 współdziała w ramach zespołu PL1P_K8D interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. P 31 DK9 jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej PL1P_K9D i pacjenta P 31 DK10 przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego PL1P_K10D rodziną oraz współpracownikami Objaśnienia symbolu efektu dla przedmiotu (lewa kolumna w tabeli): P efekt kształcenia dla przedmiotu, pozostałe oznaczenia jak na druku DNiSS nr KP_IIA. 7. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia Numer (Symbol) Efekty kształcenia dla przedmiotu WIEDZA Odniesienie do form zajęć Sposób oceny PL1P_W2D PL1P_W4D PL1P_W5D PL1P_W6D PL1P_W7D PL1P_W8D charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie psychiatrycznym. zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i 8

9 dróg podania PL1P_W9D charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, uzależnione od jego wieku i stanu zdrowia PL1P_W10D zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od wieku i stanu zdrowia PL1P_W11D różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację, z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia PL1P_W12D zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia pacjenta PL1P_W14D zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej - psychiatrycznej w Polsce. PL1P_W15D różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: zespołów otępiennych i depresji. PL1P_W25D zna następstwa długotrwałego unieruchomienia PL1P_W26D zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności PL1P_W27D zna etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych PL1P_W28D zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego PL1P_W29D zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami układu nerwowego PL1P_W37D zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia,) PL1P_W38D charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych PL1P_W39D zna formy rehabilitacji zawodowej UMIEJĘTNOŚCI PL1P_U1D gromadzi informacje, formułuje diagnozę Z P/PZ pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki PL1P_U2D rozpoznaje uwarunkowania zachowania Z P/PZ zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia PL1P_U3D prowadzi poradnictwo w zakresie Z P/PZ samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące chorób i uzależnień. PL1P_U4D motywuje chorego i jego opiekunów do Z P/PZ wejścia do grup wsparcia społecznego PL1P_U13D dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, Z P/PZ jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę 9

10 pielęgniarską; PL1P_U20D rozpoznaje powikłania leczenia Z P/PZ farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo pielęgnacyjnego PL1P_U22D prowadzi rozmowę terapeutyczną Z P/PZ PL1P_U26D przekazuje informacje o stanie zdrowia Z P/PZ chorego członkom zespołu terapeutycznego PL1P_U28D prowadzi dokumentację opieki nad chorym: Z P/PZ kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów PL1P_U31D przewiduje skutki postępowania pacjenta z Z P/PZ określonymi zaburzeniami psychicznymi PL1P_U32D dostosowuje interwencje pielęgniarskie do Z P/PZ rodzaju problemów pielęgnacyjnych PL1P_U33D przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie ( na zlecenie lekarza) Z P/PZ KOMPETENCJE SPOŁECZNE PL1P_K1D szanuje godność i autonomię osób /PZ powierzonych opiece PL1P_K2D systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową /PZ i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu PL1P_K3D przestrzega wartości, powinności i /PZ sprawności moralnych w opiece PL1P_K4D wykazuje odpowiedzialność moralną za /PZ człowieka i wykonywanie zadań zawodowych PL1P_K5D przestrzega praw pacjenta /PZ PL1P_K6D rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone /PZ obowiązki zawodowe PL1P_K7D przestrzega tajemnicy zawodowej /PZ PL1P_K8D współdziała w ramach zespołu /PZ interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej PL1P_K9D jest otwarty na rozwój podmiotowości /PZ własnej i pacjenta PL1P_K10D przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami /PZ 10

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PSYCHIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Projekt: OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DLA ZAWODU FIZJOTERAPEUTA 223903 Nazwa zawodu Numer z klasyfikacji Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo