S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne"

Transkrypt

1 S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu DGP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy I stopień Stacjonarne II rok Semestr studiów Liczba przypisanych punktów ECTS Formy prowadzenia zajęć Osoba odpowiedzialna za moduł Osoby prowadzące zajęcia Strona internetowa Język prowadzenia zajęć IV 8 Geriatria: wykłady-16 godz., seminaria-10 godz., Pielęgniarstwo geriatryczne: wykłady-16 godz., seminaria-10 godz., zajęcia bez nauczyciela-30 godz., zajęcia praktyczne-80 godz., praktyki zawodowe-80 godz. Dr n. med. M. Korzonek Dr n. med. Maria Korzonek, mgr Magdalena Kuczyńska polski Strona 1 z 17

2 Informacje szczegółowe Cele modułu Wymagania wstępne w zakresie Wiedzy Umiejętności Kompetencji społecznych Moduł przygotowuje studenta do kompleksowej opieki nad pacjentem w wieku podeszłym, ukazuje proces starzenia się organizmu ludzkiego w różnych aspektach, odrębności postępowania pielęgnacyjnego u pacjentów geriatrycznych. Przedstawia genetyczne i środowiskowe uwarunkowania starości, fizjopatologię wieku starszego. Zespoły chorobowe i zaburzenia równowagi wewnątrzustrojowej występujące u człowieka w wieku podeszłym. Kompetencje na poziomie studiów I stopnia pielęgniarstwa, po opanowaniu modułów nauk podstawowych i społecznych oraz modułu podstaw opieki pielęgniarskiej i pielęgniarstwa internistycznego. Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) numer efektu kształcenia DGPW1 DGPW2 DGPW3 DGPW4 DGPW5 DGPW6 DGPW7 DGPW8 Student, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: Wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi Wymienia zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku Wymienia zasady diagnozowania w pielęgniarstwie geriatrycznym Wymienia zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia Wymienia zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania SYMBOL (odniesienie do) EKK D. W1. Test D. W2 D. W3. Test D. W4. Test D. W5. Test D. W6. D. W7. D. W8. Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Test, studium przypadku spr. Test, spr. Test, spr. DGPW9 Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia D. W9. spr. DGPW10 Wymienia zasady przygotowania chorego do D. W10. Strona 2 z 17

3 DGPW11 DGPW12 DGPW13 DGPW14 DGPW15 DGPW16 DGPW17 DGPW18 DGPW19 DGPW20 DGPU1 DGPU2 DGPU3 DGPU4 DGPU5 DGPU6 DGPU7 samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia Charakteryzuje rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności wieku i stanu zdrowia pacjenta Charakteryzuje proces starzenia w aspekcie biopsycho-społeczno-ekonomicznym Wymienia swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej geriatrycznej w Polsce Różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona i depresji Charakteryzuje narzędzia i skale oceny wsparcia osób starszych i ich rodzin Wymienia zasady aktywizacji chorego niepełnosprawnego i objętego opieką geriatryczną Charakteryzuje następstwa długotrwałego unieruchomienia Wymienia metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności Wymienia zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki D. W11. D. W12. D. W13. Test D. W14. Test D. W15. Test D. W16. Test D. W17. D. W25. Test D. W26. D. W30. Test D. U1. Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia D. U2. Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób Organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji D. U3. D. U4. D. U5. D. U6. D. U8. spr. Dyskusja, studium przypadku, spr. Sprawdzenie Test, studium przypadku, spr. Test, spr. spr. Test, studium przypadku, spr. spr. Test, spr. spr. spr. DGPU8 Pobra materiał do badań diagnostycznych D. U9. Strona 3 z 17

4 DGPU10 DGPU9 DGPU11 DGPU12 Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłaniach pooperacyjnych Doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych w wymiarze fizycznym i psychicznym udokumentować sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską D. U10. D. U11. D. U12. D. U13. DGPU13 Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia D. U16. DGPU14 DGPU15 DGPU16 Instruuje pacjenta i jego rodzinę w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjnorehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczo-pielęgnacyjnego Pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną D. U18. D. U20. D. U21. DGPU17 Prowadzi rozmowę terapeutyczną D. U22 DGPU18 DGPU19 DGPU20 DGPU21 DGPU22 DGPU23 DGPU24 DGPU25 DGPK1 DGPK2 Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece Systematycznie wzbogacać wiedzę zawodową i kształtować dążąc do profesjonalizmu D. U24. D. U25. D. U26. D. U27. D. U28. D. U29. D. U32. D. U33. D. K1. D. K2. Test, spr. spr. Test, studium przypadku, spr. Sprawdzenie Sprawdzenie Test, spr. Test, spr. spr. spr. Strona 4 z 17

5 Wykład Zajęcia seminaryjne Ćw. laborat. Ćw. projektowe Ćwiczenia kliniczne Bez nauczyciela Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe DGPK3 DGPK4 Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece Wykazauje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych. D. K3. D. K4. DGPK5 Przestrzega praw pacjenta D. K5. DGPK6 Rzetelnie i dokładnie wykonywać powierzone obowiązki zawodowe D. K6. DGPK7 Przestrzega tajemnicy zawodowej D. K7. DGPK8 DGPK9 DGPK10 Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta Przejawić empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami D. K8. D. K9. D. K10. Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Test, spr. Test, spr. Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia Symbol modułu lub Student, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: DGPW1 Wymienia objawy zagrożenia życia u pacjenta z uwzględnieniem swoistości wieku DGPW2 Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia DGPW3 DGPW4 Wyjaśni etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi Wymienia zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku DGPW5 Wymienia zasady diagnozowania w pielęgniarstwie geriatrycznym DGPW6 Wymienia zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia Strona 5 z 17

6 DGPW7 DGPW8 DGPW9 DGPW10 DGPW11 DGPW12 Wymienia zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia Wymienia zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od wieku i stanu zdrowia; Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od wieku i stanu zdrowia Charakteryzuje rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności wieku i stanu zdrowia pacjenta DGPW13 Charakteryzuje proces starzenia w aspekcie bio-psycho-społeczno-ekonomicznym DGPW14 Wymienia swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej geriatrycznej w Polsce DGPW15 Różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona i depresji DGPW16 Charakteryzuje narzędzia i skale oceny wsparcia osób starszych i ich rodzin DGPW17 Wymienia zasady aktywizacji chorego niepełnosprawnego i objętego opieką geriatryczną DGPW18 Charakteryzuje następstwa długotrwałego unieruchomienia DGPW19 Wymienia metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności DGPW20 Wymienia zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych Strona 6 z 17

7 DGPU1 DGPU2 DGPU3 Gromadzić informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki. Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień DGPU4 Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego DGPU5 Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób DGPU6 Organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych DGPU7 Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji DGPU8 Pobrać materiał do badań diagnostycznych DGPU9 Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłaniach pooperacyjnych DGPU10 Doraźnie podać tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej DGPU11 DGPU12 Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych w wymiarze fizycznym i psychicznym Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską DGPU13 DGPU14 DGPU15 Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia Instruuje pacjenta i jego rodzinę w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjnorehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczo-pielęgnacyjnego Strona 7 z 17

8 DGPU16 Pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną DGPU17 Prowadzi rozmowę terapeutyczną DGPU18 DGPU19 Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta DGPU20 Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego DGPU21 DGPU22 DGPU23 Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych Prowadzić dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe DGPU24 Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych DGPU25 Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza DGPK1 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece DGPK2 Systematycznie wzbogacać wiedzę zawodową i kształtować dążąc do profesjonalizmu Strona 8 z 17

9 DGPK3 Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece DGPK4 Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych DGPK5 Przestrzega praw pacjenta DGPK6 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe DGPK7 Przestrzega tajemnicy zawodowej DGPK8 Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej DGPK9 Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta DGPK10 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami Treść modułu (przedmiotu) kształcenia Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu DGPW1, DGPW2, DGPW3, Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym w wieku TK01 DGPW4, DGPW13, DGPU2, podeszłym DGPU5, DGPU16, DGPU20 Zaburzenia układu dokrewnego z uwzględnieniem okresu DGPW2, DGPW3, DGPW4, TK02 menopauzy i andropauzy. DGPW13, DGPU5 Występowanie najczęstszych nowotworów w okresie DGPW1, DGPW2, DGPW4, TK03 starzenia. DGPU2, DGPU16, DGPU29 DGPW1, DGPW2, DGPW3, Zmiany inwolucyjne i chorobowe w narządzie ruchu w TK04 DGPW15, DGPW25, DGPU2, okresie starzenia. DGPU5 TK05 Kompleksowa ocena geriatryczna. DGPW4, DGPW6, DGPW13, Strona 9 z 17

10 TK06 TK07 TK08 TK09 TK10 TK11 TK12 TK13 TK14 Wielkie problemy geriatryczne-majaczenia i depresja Fizjoterapia wieku podeszłego ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji w zakresie schorzeń układu sercowo-naczyniowego i układu ruchu. Zmiany psychiczne i fizyczne związane z procesem starzenia się. Opieka nad chorym z zespołem otępiennym na przykładzie choroby Alzheimera. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z chorobą Parkinsona. Zadania pielęgniarki w zapobieganiu wypadkom w czasie opieki nad ludźmi w wieku starszym. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w wieku podeszłym z depresją. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nadciśnieniem tętniczym. DGPU3 DGPW4, DGPW6, DGPW11, DGPW15, DGPW26, DGPU2, DGPU16 DGPW8, DGPW15, DGPW17, DGPW25, DGPU18, DGPU24 DGPW6, DGPW13, DGPU2, DGPU3, DGPU13, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW15, DGPW29, DGPU1, DGPU3, DGPU4, DGPU8, DGPU13, DGPU16, DGPU24, DGPU32, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW15, DGPU1, DGPU3, DGPU4, DGPU5, DGPU16, DGPU20, DGPU24, DGPU32, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW2, DGPW4, DGPW6, DGPW9, DGPW10, DGPW17, DGPW25, DGPU1, DGPU8, DGPU13, DGPU18, DGPU24, DGPU29, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW3, DGPW4, DGPW6, DGPW7, DGPW9, DGPW10, DGPW11, DGPW12, DGPW15, DGPW26, DGPW30, DGPU1, DGPU3, DGPU5, DGPU9, DGPU10, DGPU11, DGPU12, DGPU13, DGPU16, DGPU20, DGPU28, DGPU32, DGPU33, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW2, DGPW4, DGPW6, DGPW9, DGPW10, DGPW11, DGPW12, DGPW15, DGPU1, DGPU2, DGPU3, DGPU13, DGPU22, DGPU24, DGPU26, DGPU28, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW2, DGPW3, DGPW4, DGPW6, DGPW7, DGPW9, DGPW10, DGPW12, DGPW15, DGPW30, DGPU1, DGPU2, DGPU5, DGPU9, DGPU10, DGPU11, DGPU13, DGPU16, Strona 10 z 17

11 TK15 TK16 TK17 TK18 TK19 TK20 TK21 Utrudnienia w funkcjonowaniu osób starszych (Wielkie zespoły geriatryczne). Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zakażeniem w obrębie dróg moczowych Udział pielęgniarki w różnych formach wsparcia w geriatrii. Zadania pielęgniarki w odżywianiu osób w wieku podeszłym Opieka pielęgniarska nad pacjentem w wieku podeszłym z zaburzeniami narządów zmysłów i deficytami w narządzie ruchu. Proces pielęgnowania pacjenta z otępieniem przebywającego w domu pomocy społecznej. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z zapaleniem płuc. DGPU20, DGPU26, DGPU28, DGPU32, DGPU33, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW2, DGPW4, DGPW6, DGPW9, DGPW11, DGPW13, DGPW14, DGPW16, DGPW17, DGPW25, DGPU1, DGPU3, DGPU8, DGPU13, DGPU32, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW2, DGPW3, DGPW4, DGPW5, DGPW6, DGPW7, DGPW9, DGPW10, DGPW12, DGPW14, DGPU1, DGPU2, DGPU3, DGPU8, DGPU13, DGPU16, DGPU32, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGP K4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW4, DGPW16, DGPU4, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10, DGPW2, DGPW6, DGPW10, DGPW30, DGPU5, DGPU20, DGPU28, DGPK1, DGPK2, DGPK5, DGPK6, DGPK9, DGPK10 DGPW4, DGPW5, DGPW6, DGPW9, DGPW10, DGPW17, DGPU1, DGPU13, DGPU16, DGPU18, DGPU24, DGPU26, DGPU28, DGPU32, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPOK9, DGPK10 DGPW1, DGPW2, DGPW4, DGPW5, DGPW6, DGPW9, DGPW11, DGPW12, DGPW14, DGPW16, DGPW17, DGPW25, DGPW30, DGPU1, DGPU2, DGPU4, DGPU5, DGPU8, DGPU16, DGPU18, DGPU22, DGPU24, DGPU26, DGPU28, DGPU32, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW1, DGPW2, DGPW3, DGPW4, DGPW5, DGPW6, DGPW7, DGPW9, DGPW10, DGPW11, DGPW12, DGPW16, DGPW17, DGPW25, DGPW30, DGPU1, DGPU2, DGPU5, DGPU6, DGPU8, DGPU9, DGPU10, DGPU11, DGPU13, Strona 11 z 17

12 TK22 TK23 Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą naczyń obwodowych. Zadania pielęgniarki wobec chorego umierającego Piśmiennictwo i pomoce naukowe DGPU16, DGPU18, DGPU20, DGPU24, DGPU25, DGPU26, DGPU27, DGPU28, DGPU32, DGPU33, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW1, DGPW2, DGPW4, DGPW5, DGPW6, DGPW7, DGPW8, DGPW9, DGPW10, DGPW11, DGPW12, DGPW15, DGPW17, DGPW30, DGPU1, DGPU2, DGPU5, DGPU9, DGPU10, DGPU12, DGPU13, DGPU16, DGPU18, DGPU20, DGPU24, DGPU26, DGPU27, DGPU28, DGPU32, DGPU33, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 DGPW1, DGPW4, DGPW6, DGPW9, DGPW14, DGPW26, DGPU1, DGPU13, DGPU16, DGPU21, DGPU22, DGPU26, DGPU29, DGPU32, DGPU33, DGPK1, DGPK2, DGPK3, DGPK4, DGPK5, DGPK6, DGPK7, DGPK8, DGPK9, DGPK10 1. Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D.(red.): Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, PZWL, Warszawa Zakowska- Wachelko B.: Zarys medycyny geriatrycznej, PZWL, Warszawa Grodzicki T. (red.) : Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów, VIA MEDICA, Gdańsk MSD: Podręcznik geriatrii, Urban Partner, Warszawa 1999 Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] N S Średnia Godziny kontaktowe z nauczycielem 242 Przygotowanie do seminariów 10 Czytanie wskazanej literatury 10 Planowanie pracy pielęgniarskiej w oparciu o studium przypadku Przygotowanie do egzaminu 10 Uwagi 10 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 282 Punkty ECTS za moduł 8 Strona 12 z 17

13 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk. Karta praktyki: Nazwa praktyki Kod praktyki Pielęgniarstwo geriatryczne Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) Poziom praktyki Rok /semestr studiów Liczba przypisanych punktów ECTS 6 Nazwisko opiekuna (kierownika praktyki) obowiązkowa I stopień IV mgr Magdalena Kuczyńska Cele praktyki Przygotowanie studenta do kompleksowej Efekty kształcenia Załącznik nr 1 Forma realizacji i wymiar praktyki Wymagania wstępne i inne wymagania wobec studenta opieki nad pacjentem w wieku starszym Zajęcia praktyczne - 80 godz., Praktyki zawodowe - 80 godz., Kompetencje na poziomie studiów I stopnia pielęgniarstwa po opanowaniu modułu nauk podstawowych i społecznych oraz modułu podstaw opieki pielęgniarskiej i pielęgniarstwa geriatrycznego i geriatrii Treści merytoryczne praktyki Załącznik nr 1 Piśmiennictwo Metody weryfikacji efektów kształcenia i kryteria oceny Język realizowanej praktyki Odniesienie efektów kształcenia praktyki do efektów kształcenia zapisanych dla programu studiów Dodatkowe wskaźniki w tym oszacowanie liczby punktów ECTS 1.Żakowska-wachełkoB.Zarys Medycyny deriatrycznejpzwlwarszawa200 2.Darrett G. potrzeby zdrowotne ludzi starszych PZWL Warszawa Wiśniewska-Roszkowska k. Zdrowie i długowieczność Wiedza powszechna 1999 Załącznik nr 1 polski Załącznik nr 1 Strona 13 z 17

14 Załącznik Nr 1 ( Zajęcia Praktyczne - ZP ) Temat Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z organizacją i specyfiką pracy w oddziale. Ocena stanu ogólnego pacjentów/mieszkańców w wieku starszym oraz planowanie opieki pielęgniarskiej Pielęgnacja skóry pacjenta w wieku starszym Pielęgnowanie człowieka w wieku starszym z zaburzeniami zmysłów Pielęgnowanie człowieka w wieku starszym z zaburzeniami psychicznymi Pielęgnowanie człowieka w wieku starszym z DM Pielęgnowanie człowieka w wieku starszym z zaburzeniami oddawania moczu, stolca oraz z ZUM Diagnoza pielęgniarska, rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych oraz edukacja człowieka w wieku starszym Czas EKK realizacji 10 D. W1.; D. W12.; D. W12.; D.W14.D. U1.;D. U13.; D. U28.;D. U26.; D.U27.;D.K1.D.K2.; D.K3.;D.K4.D.K5.; D.K6.; D.K7.D.K8.; D.K9.; D.K10 10 D. W2.; D. W3.; D. W4.; D. W5.; D. W6.; D. W7.; D. W8.; D. W9.; D. W16.; D. W11.; D. W12.; D.W26.; D. W15.; D.W16.; D. W17.; D. W25.; D. W26.; D. W30.; D. U2.; D. U8.; D. U6.; D. U10. D. U26.; D. U28.; D. U29.D. U12.; D.K1.; D.K2.;D.K3.;D.K4.;D.K5.;D.K6.D.K7.; D.K8.;D.K9.;D.K D. W3.; D. W6.; D. U3.; D. U5.; D. U8.; D. U22.; D. U33.; D. U24. D.K1.D.K2.; D.K3.; D.K4. D.K5.; D.K6.; D.K7.D.K8.; D.K9.;D.K D. W3.; D. W6.; D. W17.; D. U3.; D. U5.; D. U22.; D. U24.;D. U33.;D.K1.D.K2.;D.K3.;D.K4. D.K5.; D.K6.;D.K7.D.K8.;D.K9.;D.K D. W3.; D. W6.; D. U4. ; D. U5.; D. U22.; D. U24.;D. U33.;D.K1.;D.K2.D.K3.;D.K4.;D.K5. D.K6.;D.K7.;D.K8.D.K9.;D.K D. W3.; D. W6.; D. W10.; D. U3.; D. U4.; D.U9.; D. U22.; D. U33.; D. U5.; D. U11.; D. U15.; D. U24.; D.K1.; D.K2.; D.K3.; D.K4.;D.K5. D.K6.;D.K7.;D.K8.D.K9.;D.K10. D. W3.; D. W6.; D. U5.; D. U9.; D. U22.; D. U24.; D. U33. D.K1.;D.K2.D.K3.;D.K4.;D.K5. D.K6.;D.K7.; D.K8.D.K9.;D.K D. W1.; D. W2.; D. W3.; D. W5.; D. W6.; D. W9.; D. W11.; D. W17.; D. W25.D. U1.; D. U4.; D. U5.; D. U8.D. U13.; D. U18.; D. U20.; D. U21.; D. U22.; D. U25.D. U29.; D.U32.;D.K1.;D.K2. D.K3.;D.K4.;D.K5.;D.K6.;D.K7.;D.K8.;D.K9.;D.K10. Sposób weryfikacji obserwacja pracy studenta obserwacja pracy studenta obserwacja pracy studenta, prowadzenie procesu pielęgnowania obserwacja pracy studenta, prowadzenie procesu pielęgnowania obserwacja pracy studenta, prowadzenie procesu pielęgnowania obserwacja pracy studenta, prowadzenie procesu pielęgnowania obserwacja pracy studenta, prowadzenie procesu pielęgnowania obserwacja pracy studenta, prowadzenie procesu pielęgnowania Strona 14 z 17

15 Załącznik Nr 2 ( Praktyki Zawodowe - PZ ) EKK D.U1 gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki D.U2 rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia D.U3 prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień D.U4 motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego D.U5 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób D.U6 organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych D.U8 diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji D.U9 pobiera materiał do badań Czynności szczegółowe - prowadzenie wywiadu z pacjentem - analiza dokumentacji medycznej - obserwacja ukierunkowana - ustalenie diagnozy pielęgniarskiej - postepowanie zgodnie z algorytmem w trakcie interwencji pielęgniarskich zgodnie z zasadami ergonomii pracy - dokonuje oceny bieżącej i końcowej - postępowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyką zawodową - prowadzenie wywiadu z pacjentem i jego bliskimi - analiza dokumentacji medycznej - prowadzenie wywiadu z pacjentem i jego bliskimi - analiza dokumentacji medycznej - ustalenie procesu pielęgnowania w oparciu o diagnozę pielęgniarską - prowadzenie interwencji pielęgniarskich - dokumentowanie działań pielęgniarskich - ocena sytuacji zdrowotno społecznej chorego i jego najbliższych - znajomość grup wsparcia - wykorzystanie podstawowych technik komunikowania się z pacjentem i jego najbliższymi - zastosowanie metod motywacyjnych względem chorego i jego najbliższych - obserwacja stanu pacjenta - pomiar parametrów życiowych zgodnie z zasadami ergonomii pracy - prowadzenie edukacji prozdrowotnej w kontekście możliwych powikłań - dokonuje oceny bieżącej i końcowej - postępowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyką zawodową - rozpoznanie zagrożenia sanitarno epidemiologicznego wśród pacjentów - zorganizowanie i prowadzenie izolacji chorych zakaźnie - znajomość skal oceny odleżyn - znajomość profilaktyki p/odleżynowej - stosowanie środków zapobiegających powstawaniu (pogłębianiu) odleżyn zgodnie z zasadami ergonomii pracy - ocena bieżąca odleżyn - dokonuje oceny bieżącej i końcowej - postępowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyką zawodową - znajomość obowiązujących standardów pobierania materiałów do badań diagnostycznych Strona 15 z 17

16 diagnostycznych D.U10 ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłaniach pooperacyjnych D.U11 doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej D.U12 przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym D.U13 dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską D.U15 prowadzi edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia D.U18 instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych D.U20 rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego D.U21 pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną D.U22 prowadzi rozmowę terapeutyczną D.U23 doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki D.U24 prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej D.U25 prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta - pobiera materiały biologiczne od pacjenta - obserwacja pacjenta w kierunku rozpoznania ew. powikłań po zabiegach dgn. i po operacji - stosowanie skal pomiarowych - prowadzenie procesu pielęgnowania - prowadzenie dokumentacji medycznej - znajomość zasad podawania tlenu oraz modyfikacji insuliny - podaż w asyście pielęgniarskiej ustalone dawki insuliny - ocena stanu pacjenta - znajomość algorytmów i procedur stosowanych w określonych badaniach diagnostycznych - przygotowanie dalsze i bliższe do zabiegu diagnostycznego - obserwacja pacjenta - formułowanie diagnozy pielęgniarskiej - ustalenie planu opieki - analiza krytyczna zachodzących zmiany w procesie pielęgnowania - znajomość zasad pierwszej pomocy u pacjentów geriatrycznych - prowadzenie edukacji, ewaluacja bieżąca i końcowa - prowadzenie dokumentacji pielegniarskiej - znajomość obsługi sprzętu medycznego - prowadzenie instruktażu odnośnie poprawności użytkowania sprzętu medycznego - kierowanie do punktów zaopatrzenia medycznego - postepowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyka zawodową - znajomość możliwych powikłań związanych ze stosowaną w opiece paliatywnej terapią - gromadzenie informacji celem ustalenia powikłań - zapobieganie powikłaniom - ewaluacja opieki - znajomość pielęgnacji pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną - prowadzenie pielęgnacji pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną zgodnie z zachowaniem zasad ergonomii pracy - toaleta drzewa oskrzelowego w asyście pielęgniarki - dokumentowanie działań pielęgniarskich - postepowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyka zawodową - wykorzystanie podstawowych technik komunikowania się z pacjentem i jego najbliższymi - postępowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyka zawodową - dokumentowanie działań pielęgniarskich - znajomość algorytmów i procedur postepowania w krwawieniach i krwotokach - postępowanie zgodnie z ww. - dokumentowanie działań pielęgniarskich - znajomość algorytmów i procedur rehabilitacji przyłóżkowej - prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej i aktywizacji pacjentów w wieku podeszłym - współpraca z zespołem fizjoterapeutów - dokumentowanie działań pielęgniarskich - obserwacja bilansu płynów pacjenta - ocena bilansu płynów - dokumentowanie działań pielęgniarskich Strona 16 z 17

17 D.U26 przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego D.U27 asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych D.U28 prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki D.U29 ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe D.U32 dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych D.U33 przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza - obserwacja stanu pacjenta - znajomość nomenklatury medycznej - wdrażanie zasad poprawnej komunikacji z zespołem terapeutycznym - znajomość zasad asystowania pielęgniarskiego podczas badań dgn. i leczniczych - asysta lekarzowi podczas badań dgn. i leczniczych zgodnie z zasadami ergonomii - dokumentowanie działań pielęgniarskich zgodnie z zasadami obowiązującymi w oddziale - znajomość i stosowanie skal do oceny bólu - stosowanie drabiny analgetycznej - ocena stopnia natężenia - podaż zleconych leków p/bólowych różnymi metodami - ustalenie celu i planu opieki - dostosowanie interwencji pielęgniarskich do rodzaju problemów pielęgnacyjnych zgodnie z zasadami ergonomii pracy - postępowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyka zawodową - przygotowanie i podaż leków zgodnie z obowiązującymi standardami - znajomość działania i powikłań podawanych leków Strona 17 z 17

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod DGiPG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSP Nazwa modułu Psychiatria i Pielęgniarstwo Psychiatryczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSN Nazwa modułu Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DOP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Opieka paliatywna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Prof. dr hab. Filip Gołkowski

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

SYLAB US MODU ŁU. In fo rma cje og ó lne. III rok, semestr VI 9 (teoria 3, zajęcia praktyczne 4, praktyka zawodowa 2)

SYLAB US MODU ŁU. In fo rma cje og ó lne. III rok, semestr VI 9 (teoria 3, zajęcia praktyczne 4, praktyka zawodowa 2) SYLAB US MODU ŁU In fo rma cje og ó lne Nazwa modułu Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-REHAB Wydział Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Dr M. Pasek,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok, semestr (I i II)

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DPGP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Dr J. Zieliński, mgr

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod podmiotu IP.1/OS -R i PN Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia. 6.

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia. 6. 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Promocja zdrowia przedmiot do

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Suma 380

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Suma 380 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu 12.6-WP-PielP-CHIR2-E-S14_pNadGen31IND Wydział

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia- profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne dr n. med. Joanna

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. dr n med. Halina Doroszkiewicz mgr Agnieszka Zahorowska. Kod przedmiotu P-1-P-GPG studia stacjonarne w/zp.

Pielęgniarstwo. dr n med. Halina Doroszkiewicz mgr Agnieszka Zahorowska. Kod przedmiotu P-1-P-GPG studia stacjonarne w/zp. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym Praktyka zawodowa z Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Studia stacjonarne Autor programu: mgr Maria Półtorak Liczba godzin: 160 godz; 4 tygodnie Czas realizacji: II. rok ; IV semestr; praktyka wakacyjna

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CBF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Badania fizykalne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod POP-POZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Podstawowa opieka zdrowotna (rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017 Kod modułu CBF Nazwa modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Badania fizykalne Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem.

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem. Lp. Element Opis 1 Nazwa Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-NEUROL Wydział Wydział Lekarski i Nauk

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BZP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zdrowie publiczne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Farmakologia Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DIP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Interna i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. REGULAMIN Zajęć z przedmiotu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień dla studentów Fizjoterapii II roku studiów I stopnia stacjonarnych. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/15. Rodzaje zajęć: Wykłady

Bardziej szczegółowo

Opieka paliatywna - opis przedmiotu

Opieka paliatywna - opis przedmiotu Opieka paliatywna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-OPAL Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Kod podmiotu IP./OS-GiPG Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne 80 Zajęcia praktyczne 10 Praktyka zawodowa 80 Praktyka zawodowa A-70;C-110 D-90. zajęcia. Seminaria/ praktyczne

Zajęcia praktyczne 80 Zajęcia praktyczne 10 Praktyka zawodowa 80 Praktyka zawodowa A-70;C-110 D-90. zajęcia. Seminaria/ praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu S-PRP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Pielęgniarstwo praktyczny 1/2 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku:

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp Element Opis. 1 Nazwa Opieka paliatywna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Gerontologia kliniczna. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Gerontologia kliniczna. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U GERO NTOLOGIA I nforma c j e ogólne Kod PG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Gerontologia kliniczna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka i leczenie chorób

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe problemy uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe problemy uzależnień YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe problemy uzależnień

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod podmiotu IPL.1/OS -R i PN Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Opieka paliatywna Kod przedmiotu: 26 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Informacje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Kod podmiotu IP./OS-GiPG Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe problemy uzależnień

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Interpretacja wyników badań

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S-GUZR modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zakażenia szpitalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zakażenia szpitalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CZS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zakażenia szpitalne Do wyboru

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo -POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy genetyki w psychiatrii. 4 Wykłady 24 Ćwiczenia 10. Prof. Dr hab.

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy genetyki w psychiatrii. 4 Wykłady 24 Ćwiczenia 10. Prof. Dr hab. S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy genetyki w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 2/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 2/2 Kod NKO(nz)ChirOnk modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Chirurgia i onkologia 2/2 Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Pielęgniarstwo praktyczny I/2 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06 Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Wydział wychowania fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Specjalność Funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Nazwa programu kształcenia (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Poziom i forma

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo