4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20"

Transkrypt

1 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Rok III, sem. V /VI Rok I, sem. II A B D Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 i liczba godzin Ćwiczenia / seminarium Ćwiczenia / seminarium Zajęcia praktyczne 80 Zajęcia praktyczne 10 Praktyka zawodowa 40 Praktyka zawodowa D 50 C 70 AB 35 6 Typ modułu Obowiązkowy kształcenia 7 Punkty ECTS (1 pkt = 25-30g) 8 Pracochłonność Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta studia stacjonarne Wykłady Ćwiczenia Zajęcia Konsultacje Projekty/ Nauka Inne / praktyczne obowiązkowe/ opracowania własna Seminaria P. Zawodowa Suma Pracochłonność Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta studia Wykłady Ćwiczenia Zajęcia Konsultacje Projekty/ Nauka niestacjonarne / praktyczne obowiązkowe/ opracowania własna Seminaria P. Zawodowa D C 70 AB 35 Suma D - 80; C - 120; A, B Prowadzący Dr n. med. Wioletta Ławska zajęcia 11 Egzaminator/ Dr n. med. Wioletta Ławska Zaliczający 12 Wymagania (kompetencje) wstępne Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstaw pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, psychologii, farmakologii. 13 Cel przedmiotu Student po zrealizowaniu treści programowych pozna zagrożenia zdrowia psychicznego, będzie promował zdrowie psychiczne, a także w oparciu o rozpoznane problemy, ustali cele i zaplanuje opiekę nad pacjentem psychiatrycznym. Wykaże postawę akceptacji, empatii oraz odpowiedzialności za sprawowaną opiekę nad chorym 14 Efekty kształcenia Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne) Odniesienie do efektów kierunkowych W wyniku kształcenia student: w dziedzinie wiedzy: Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia; Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie psychiatrycznym; Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układ i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu Symbol efektu D.W2 D.W5 D.W8 D.W9 Inne

2 15 Forma i warunki potwierdzenia efektu kształcenia zdrowia; Zna etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych; Zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego. w dziedzinie umiejętności: Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki zdrowia; Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień; Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego; Pobiera materiał do badań diagnostycznych; Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym; Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską; Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego; Prowadzi rozmowę terapeutyczna; Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego; Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgnacyjnych i raportów; Przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi zaburzeniami psychicznymi; Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych; Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. w dziedzinie kompetencji społecznych: Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; Przestrzega praw pacjenta; Przestrzega tajemnicy zawodowej; Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. Efekt kształcenia Sposób potwierdzenia (weryfikacji) osiągany przez moduł/przedmiot Symbol efektu D.W2 sprawdzian ustny - odpowiedź na pytania wiedza umiejętności D.W5 D.W8 D.W9 D.W27 D.W28 testy (wielokrotnego, jednokrotnego wyboru sprawdzian pisemny (esej, raport, krótkie ustrukturyzowane pytania) testy (wielokrotnego, jednokrotnego wyboru, D.W27 D.W28 D.U1 D.U3 D.U4 D.U9 D.U12 D.U13 D.U20 D.U22 D.U26 D.U28 D.U31 D.U32 D.U33 D.K1 D.K2 D.K5 D.K7 D.K8 D.U1 D.U3 sprawdzian pisemny - krótkie ustrukturyzowane D.U4 D.U9 pytania testy (wielokrotnego, jednokrotnego wyboru, D.U12 uzupełnień, luk, mieszany) D.U13 prezentacja ustna D.U20 D.U22 sprawdzian praktyczny: ćwiczenia praktyczne D.U28 próba pracy D.U31 raport

3 16 Stosowane metody dydaktyczne 17 Forma i warunki zaliczenia modułu, zasady dopuszczenia do egzaminu oraz zaliczenia poszczególnych zajęć 18 Treści merytoryczne przedmiotu Kompetencja społeczne D.U32 D.U33 D.K1 D.K2 D.K5 D.K7 D.K8 obserwacja postawy studenta na zajęciach zaangażowanie w pracę nawiązanie i utrzymanie kontaktu z chorym ocena przez kolegów i koleżanki samoocena studenta Wykład (wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny), praca z podręcznikiem, referat, praca zbiorowa, inscenizacja, debata, uczenie innych, dyskusja dydaktyczna, studium przypadku, metody sytuacyjne, pacjent symulowany, ćwiczenia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, pokaz, instruktaż, zajęcia praktyczne, projekcje filmu, przeźroczy. Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: uzyskanie zaliczenia z kolokwiów semestralnych prac zaliczeniowych uzyskanie zaliczenia z zajęć praktycznych złożenie dokumentacji z samokształcenia Zaliczenie zajęć praktycznych: obowiązkowa obecność 100% na zajęciach udokumentowanie prowadzenia procesu pielęgnowania zaliczenie tematów seminaryjnych zaliczenie wszystkich kompetencji Tematyka wykładów: 1. Terminologia psychiatryczna wyjaśnienie. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych. Przyczyny zaburzeń psychicznych fakty i teorie. 2. Psychopatologia ogólna. Znaczenie podstawowych objawów psychopatologicznych. Badanie chorego. 3. Metody leczenia w psychiatrii. 4. Wybrane zaburzenia psychiczne z uwzględnieniem etiologii, obrazu klinicznego, leczenia, rokowania. 5. Formy organizacyjne opieki psychiatrycznej. 6. Zagadnienia etyczno prawne w psychiatrii. 7. Profesjonalne podejście do osoby z zaburzeniami psychicznymi. 8. Osobowość zawodowa pielęgniarki psychiatrycznej. 9. Postawy społeczne wobec chorych 10. Postrzeganie własnej choroby przez chorych 11. Specyfika pracy pielęgniarki psychiatrycznej. 12. Proces pielęgnowania w psychiatrii. 13. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych jednostkach chorobowych. 14. Postępowanie pielęgniarki w pracy z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 15. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży rola pielęgniarki w opiece. 16. Udział pielęgniarki w procesie diagnostyczno terapeutycznym. 17. Doraźna pomoc psychiatryczna. Tematyka zajęć praktycznych: 1. Zagadnienia etyczne i prawne w opiece psychiatrycznej. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o zapobieganiu narkomanii. Podstawowe objawy psychopatologiczne, rozpoznawanie u pacjentów objawów chorobowych, ocena stanu psychicznego pacjenta. 2. Przyjęcie chorego do szpitala i/lub oddziału psychiatrycznego standard. Postępowanie pielęgniarki. Badanie psychiatryczne i diagnostyczne badania pomocnicze udział pielęgniarki. 3. Komunikowanie się z chorym psychicznie i jego rodziną. Gromadzenie informacji o pacjencie. Analizowanie dokumentacji medycznej. 4. Udział pielęgniarki w leczeniu chorych Farmakoterapia, rozpoznawanie skutków ubocznych po stosowaniu leków psychotropowych, planowanie postępowania. Elektrowstrząsy postępowanie pielęgniarki. 5. Udział pielęgniarki w psychoterapii i rehabilitacji chorych Postępowanie w wybranych jednostkach chorobowych.

4 6. Poznanie specyfiki pracy w oddziale psychiatrycznym. Zapoznanie studentów z autentycznymi problemami chorych. Poznanie środowiska, w którym przebywają chorzy Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w oddziale psychiatrycznym. 7. Nawiązanie i utrzymanie kontaktu psychoterapeutycznego z pacjentem chorym 8. Wdrożenie dokumentacji procesu pielęgnowania. Gromadzenie danych o pacjencie i jego rodzinie potrzebnych do procesu pielęgnowania. Rozpoznanie problemów chorych 9. Planowanie i sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad osobą chora psychicznie i jego rodziną. Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania 10. Próba oceny trafności rozpoznanych problemów, celów i sposobów działania terapeutycznego w stosunku do pacjenta psychicznie chorego. Tematyka samokształceniowa: Student ma możliwość wyboru tematyki podanej przez nauczyciela, bądź zaproponowanie własnej, zgodnie z zainteresowaniami studenta. Student może pogłębić wiedzę m.in. na temat: Zaburzenia psychiczne w aspekcie psychologicznym. Potęgowanie zdrowia psychicznego. Udział pielęgniarki w rehabilitacji psychicznie chorych. Zaburzenia psychiczne a samobójstwa. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu i zapobieganiu zagrożenia. Pielęgnowanie pacjenta w wybranej jednostce chorobowej z uwzględnieniem problemów, sposobów leczenia, rehabilitacji. Własne zainteresowania, propozycje i przemyślenia związane z przedmiotem psychiatrii. 19 Wykaz literatury podstawowej 20 Wykaz literatury uzupełniającej (pomocniczej) 21 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyki zawodowej Tematyka praktyki zawodowej: 1. Poznanie specyfiki pracy w oddziale psychiatrycznym. Zapoznanie studentów z autentycznymi problemami chorych. Poznanie środowiska, w którym przebywają chorzy Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w oddziale psychiatrycznym. 2. Nawiązanie i utrzymanie kontaktu psychoterapeutycznego z pacjentem chorym 3. Wdrożenie dokumentacji procesu pielęgnowania. Gromadzenie danych o pacjencie i jego rodzinie potrzebnych do procesu pielęgnowania. Rozpoznanie problemów chorych 4. Planowanie i sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad osobą chora psychicznie i jego rodziną. Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania 5. Próba oceny trafności rozpoznanych problemów, celów i sposobów działania terapeutycznego w stosunku do pacjenta psychicznie chorego. 1. Heitzman J.(red.nauk.): Psychiatria PZWL, Warszawa Kimak K.: Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego. Wyd.Czelej, Lublin Sidorowicz S.D. (p.red.): Psychiatria Urban&Partner Wrocław Ugniewska C.: Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. PZWL, Warszawa Aleksandrowicz J.W.: Psychoterapia medyczna. PZWL, Warszawa Bilikiewicz A., Strzyżewski W.(red.): Psychiatria. PZWL, Warszawa Dąbrowski S., Jaroszyński J., Pużyński S.: Psychiatria PZWL, Warszawa Payne D.B., Clunn P.A.: Pielęgniarstwo w psychiatrii. PZWL, Warszawa Studia stacjonarne: 40 godz;1.tydzień ; III rok ; VI semestr; semestralna Miejsce odbywania praktyki : Oddział psychiatryczny Cel praktyki : Sprawowanie opieki nad chorym psychicznie w warunkach szpitalnych. Warunki zaliczenia: 100% frekwencja na praktyce zawodowej punktualność, kultura osobista, poprawna organizacja pracy

5 przedstawienie dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego lub obserwacji stanu wybranego pacjenta uzyskanie zaliczeń kompetencji przewidzianych programem praktyki(wykaz w dzienniczku kompetencji) Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: sprawdzian praktyczny sprawozdanie pisemne sprawdzian ustny ocena prowadzonej dokumentacji samoocena studenta Zaliczenie na ocenę przez opiekuna dydaktycznego praktyk w porozumieniu z opiekunem praktyk/ pielęgniarką z ramienia zakładu pracy.

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PSYCHIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Projekt: OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DLA ZAWODU FIZJOTERAPEUTA 223903 Nazwa zawodu Numer z klasyfikacji Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo