RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 2/16

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Marta Wiechniak-Małek, Barbara Skupień. Badaniem objęto 46 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 24 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 22 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 3/16

4 Obraz szkoły Prywatne Gimnazjum Nr 7 znajduje się w samym centrum Krakowa przy ulicy Basztowej i uczniowie uczą się w klasach do 18 osób, mają zwiększoną ilość godzin matematyki i języka polskiego oraz informatyki, poszerzony program nauczania języka angielskiego na 4 poziomach zaawansowania i drugi język do wyboru niemiecki, francuski, hiszpański. W Gimnazjum realizowane są ponadto przedmioty przyrodnicze w języku angielskim science a dla zainteresowanych istnieje możliwość zajęć z języka włoskiego, rosyjskiego, chińskiego. Uczniowie Gimnazjum uczestniczą czynnie w życiu kulturalnym Krakowa, poprzez liczne lekcje realizowane na wystawach, spektaklach oraz warsztatach edukacyjnych a zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w Mieście Solnym w Wieliczce. W Gimnazjum prowadzi się zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oparte na programie "Ortograffiti'', rekomendowanym przez MEN oraz wpaja tolerancję, otwartość i poszanowania dla drugiego człowieka. W Gimnazjum skutecznie motywuje się młodzież do licznego uczestnictwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, jedna z uczennic była stypendystką Fundacji Sejmiku Województwa Małopolskiego Sapere Auso. W Szkole realizuje się zajęcia z zakresu komunikacji, zdolności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem oraz efektywnego uczenia i planowania kariery edukacyjnej. Uczniowie Gimnazjum na egzaminie osiągają wyniki plasujące się średnio w 8 staninie. PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 4/16

5 Informacja o placówce Nazwa placówki PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 17 Gimnazjum Kraków BASZTOWA Kod pocztowy Urząd pocztowy KRAKÓW Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 49 Oddziały 4 Nauczyciele pełnozatrudnieni 4.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Dzieci lub młodzież brak specyfiki MAŁOPOLSKIE Kraków Kraków gmina miejska PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 5/16

6 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D) B Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D) Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D) Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D) Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D) Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój (D) Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej (B) Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. (B) Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B) W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Respektowane są normy społeczne B Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D) Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego (D) Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu (D) W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B) W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B) PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 6/16

7 Wnioski 1. W Szkole procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Nauczyciele stosują zróżnicowane metody nauczania oraz wspierają i motywują uczniów w procesie uczenia się. 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej. Dokonywana jest analiza osiągnięć uczniów uwzględniająca ich możliwości rozwojowe, a formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów pracy Szkoły. 3. Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy społeczne, większość prezentuje zachowania zgodne z wymaganiami i czuje się bezpiecznie. 4. W Szkole podejmowane są działania wychowawcze uwzględniające problemy współczesnej cywilizacji, co pozwala zwiększyć poczucie odpowiedzialności młodzieży za zdrowie własne i innych. 5. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, a także przekazują informację zwrotną dotyczącą postępów w nauce, co zachęca uczniów do dalszej pracy. PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 7/16

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Poziom spełnienia wymagania: B W Gimnazjum nauczanie ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Uczniowie mają szansę rozwijania swoich zainteresowań, a podejmowane przez nauczycieli działania nowatorskie uatrakcyjniają proces edukacyjny. Powszechnie stosowane przez nauczycieli różne metody pracy, indywidualne podejście adekwatne do potrzeb i możliwości uczniów oraz panująca na zajęciach atmosfera służy nabywaniu umiejętności określonych w podstawie programowej. Gimnazjaliści uzyskują wsparcie od nauczycieli. Wsparcie to obejmuje wiedzę o tym, jak się uczyć, pomoc w planowaniu i organizacji procesu uczenia się, pomoc w sytuacjach trudnych, udzielanie informacji zwrotnych oraz budowanie motywacji. Część nauczycieli stwarza warunki, by uczniowie mogli być współautorami decyzji dotyczących uczenia się i daje możliwość pracy w grupach na zajęciach edukacyjnych, wymiany doświadczeń i wiedzy, brania odpowiedzialności za pomoc kolegom, a także rozwijania społecznej umiejętności zgodnej i twórczej współpracy. Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału Większość uczniów uczestniczących w ankiecie informuje, że w Szkole współpracuje z innymi uczniami, a nauczyciele zrozumiale tłumaczą omawiane zagadnienia oraz potrafią zainteresować tematem lekcji, a sposób uczenia zachęca do nauki. W czasie zajęć podoba się im atmosfera i praca w grupach. Ich zdaniem i większości nauczycieli obserwowane lekcje nie różniły się od innych. Stosowane metody służyły zaangażowaniu wszystkich uczniów. Uczniowie w wywiadzie informują, że nie rozwijają w Szkole zainteresowań osobistych, bo jest za mało uczniów do utworzenia odpowiednich grup. Jako największą wartość Szkoły wymieniają mało liczne klasy, dobrą lokalizację, indywidualne podejście nauczycieli oraz sześć godzin języka angielskiego w tygodniu. Wśród braków zgłaszają laboratorium oraz brak możliwości wychodzenia w czasie przerw na zewnątrz. PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 8/16

9 Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się Zdaniem wszystkich nauczycieli uczniowie potrafią się samodzielnie uczyć. Większość ankietowanych uczniów jest zdania, że w dniu badania uzyskała pomoc w zastanowieniu się nad tym, czego się nauczyli. Informują, że nauczyciele wyjaśniają w jaki sposób się uczyć i deklarują, że potrafią się uczyć. W czasie obserwowanych zajęć uczniowie mieli możliwość wykorzystania popełnianych błędów do uczenia się i na większości lekcji nauczyciele stwarzali sytuacje, w których uczniowie mogli podejmować indywidualne decyzje dotyczące uczenia się. Nauczyciele tworzyli uczniom sytuacje, w których mogli wyrażać swoje opinie a nauczyciele tworzyli sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań i większość uczniów korzystała z możliwości wyrażenia swojego zadania na tematy poruszane na lekcji a na większości lekcji uczniowie mieli możliwość podsumowania pracy. Nauczyciele kierowali uczniów na gromadzenie wiedzy, udzielali instrukcji i prowadzili uczniów w celu uzyskania pożądanego efektu, stosowali pracę indywidualną oraz w grupach, przydzielali zadania dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, upewniali się, czy wszyscy rozumieją omawiane zagadnienia. Doświadczenia zdobyte na lekcji stanowiły podstawę indywidualnej pracy. Uczniowie rozmawiając z nauczycielami o tym, czego nauczyli się w Szkole, wymieniają trudne zadania matematyczne. Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się Ankietowani rodzice są zdania, że nauczyciele dbają o dobre relacje między ich dziećmi a innymi uczniami, że szanują ich dzieci, traktują wszystkich uczniów równie dobrze i prawie wszyscy uważają, że ich dziecko chętnie chodzi do Szkoły. Większość ankietowanych uczniów poinformowała, że dostała w dniu badania wskazówkę od nauczyciela, która pomogła mu się uczyć i nauczyciele wysłuchali, gdy mieli potrzebę z nimi porozmawiać oraz, że większość czasu na lekcjach wykorzystują na uczenie się. Są zdania, że odnoszą się do siebie przyjaźnie i pomagają sobie w uczeniu się, a nauczyciele traktują równie dobrze wszystkich uczniów. Mniej niż połowa uważa, że niektórzy uczniowie są lekceważeni przez innych. W czasie obserwowanych zajęć uczniowie odnosili się do siebie przyjaźnie, a wzajemna relacja między nauczycielem i uczniami była życzliwa. Na połowie zajęć nauczyciel przyjmował opinie i inicjatywy uczniów wyrażając akceptację i wykorzystując je do pracy na lekcji, a uczniowie mieli możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. Uczniowie wykazywali zdyscyplinowanie i respektowali wszystkie uwagi nauczyciela. Przyjazna i życzliwa atmosfera w czasie zajęć powodowała, że uczniowie chętnie zgłaszali swoje rozwiązania i wykonywali polecenia zgodnie z instrukcją, wybierali wspólnie rozwiązania problemu. Wszyscy uczestniczący w wywiadzie poinformowali, że lubią swoją Szkołę. Zdaniem pracowników niepedagogicznych atmosfera w szkole jest przyjazna, znają wszystkich uczniów z imienia i nazwiska, mają z nimi dobry kontakt. PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 9/16

10 Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania Większość ankietowanych uczniów poinformowała, że wie co było celem lekcji w dniu badania i zna potrzebę uczenia się oraz, że nauczyciele wyjaśniają im, jakich działań oczekują od nich na lekcjach. W czasie obserwowanych zajęć nauczyciele poinformowali o czym będą się uczyć, jakie nowe umiejętności zdobędą i uczniowie mieli możliwość poznania celów lekcji. Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach Nauczyciele w ankiecie podają, że dzięki informacji zwrotnej, jaką otrzymują od nich, uczniowie są zmotywowani do pracy. Rodzice są zdania, że nauczyciele chwalą ich dzieci częściej niż krytykują i wierzą w ich możliwości. Zdecydowana większość ankietowanych uczniów lubi się uczyć na lekcji, a nauczyciele pomagają im, jeśli potrzebują wsparcia. W wywiadzie po obserwacji zajęć informują, że w nauce pomaga im się uczyć tłumaczenie, praca w grupach, tablica interaktywna, podręczniki. W wywiadzie dodają, że są zajęcia trudniejsze od innych i czasem nie zrozumieją, lecz ich zdaniem wynika to z częstej zmiany nauczycieli. Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Prawie wszyscy ankietowani rodzice są zdania, że to, jak nauczyciele oceniają ich dziecko, zachęca je do uczenia się. Zdecydowana większość ankietowanych uczniów informuję, że nauczyciele przestrzegali w dniu badania ustalonych zasad oceniania. Połowa jest zadowolona i wie, co ma poprawić, kiedy jest oceniana i większość stopni lub każdy jest uzasadniany, a nauczyciele rozmawiają z nimi o postępach w nauce i przyczynach trudności oraz co wpłynęło na ich sukcesy, dzięki temu wiedzą, jak się uczyć. Uważają że, że są oceniani według ustalonych i jasnych dla nich zasad. W czasie obserwowanych lekcji nauczyciele zwracali uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania uczniów, które były prawidłowe lub nieprawidłowe, udzielali informacje zwrotne dotyczące efektów ich pracy, powodując zwiększenie koncentracji na omawianych zagadnieniach i naprowadzanie na prawidłowe wykonanie zadania. Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej Ankietowani uczniowie są zdania, że mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą, a to, czego uczą się w Szkole przydaje im się w codziennym życiu. W czasie obserwowanych lekcji uczniowie mieli możliwość odwołania się do innych doświadczeń np. poprzez przekazanie klasie informacji o Egipcie po odbytej wycieczce. Nauczyciele jednego zespołu poinformowali, że dbają o to, aby pokazywać uczniom związki między tym, co się dzieje na lekcji, a wydarzeniami w najbliższej okolicy poprzez poczucie odpowiedzialności na lekcjach, postępowanie oraz postawy patriotyczne i społeczne. W ramach działań między przedmiotowych realizowano projekty edukacyjne np. historia po angielsku, wycieczki i wyjazdy z geografii, biologii, historii, matematyki. Uczniowie w wywiadzie po obserwacji powiedzieli, że poruszane PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 10/16

11 na lekcji zagadnienia z innych przedmiotów dotyczyły historii i fizyki. Planując lekcje nauczyciele uwzględniają zagadnienia poruszane na innych przedmiotach. Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele są zdania, że dają uczniom wybór dotyczący tematyki lekcji, metod pracy, sposobu oceniania, zajęć pozalekcyjnych oraz terminów testów i sprawdzianów. Uczniowie w ankietach wskazują, że mają wpływ na atmosferę w klasie oraz na omawiane tematy i treści, a wyniki w nauce najbardziej zależą od ich zaangażowania, czasu jaki poświęcają na naukę oraz pracy nauczycieli, którzy zachęcają ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów. W czasie obserwowanych zajęć nauczyciele przekazywali informacje w jaki sposób będą przebiegać lekcje, dawali uczniom możliwość zastanowienia się, czego nauczyli się na tej lekcji oraz wpływu na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się poprzez przygotowywanie i przedstawianie prezentacji. Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem Ankietowani nauczyciele informują, że na lekcjach stosują pracę w grupach, parach. Wykorzystują wyrażanie opinii przez uczniów, prezentacje uczniowskie, referaty, dyskusje, oceny koleżeńskie oraz projekty edukacyjne i wzajemną pomoc. Ponad połowa ankietowanych uczniów deklaruje w dniu badania pracę w grupach lub w parach, a mniej niż połowa ankietowanych wykonywanie zadań wymyślonych przez siebie lub innych uczniów. W czasie obserwowanych lekcji nauczyciele stwarzali możliwości, aby uczniowie mogli uczyć się od siebie nawzajem. Odwoływali się do doświadczeń uczniów poprzez konsultowanie się w sytuacji napotkanego problemu i możliwości korzystania z wiedzy lub umiejętności innych podczas pracy w parach oraz stosowanie metody kuli śniegowej. Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Dyrektor informuje, że w Szkole podejmowane są działania nowatorskie i organizacyjne, do których zalicza: program multiedukacji - ''Podręczniki na tablecie", wprowadzenie przedmiotu science, dziennika elektronicznego, zorganizowanie Europejskiego Dnia Języków, realizację czwartej godziny wychowania fizycznego w Mieście Solnym w Wieliczce. Jego zdaniem w te działania angażuje się większość nauczycieli. Prawie wszyscy nauczyciele deklarują wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w swojej pracy dotyczące metod pracy, wykorzystania środków dydaktycznych, komunikacji z uczniami, współdziałania z innymi nauczycielami oraz nauki języka angielskiego na zajęciach teatralnych, platformy edukacyjnej Librus. Ich zdaniem podejmowane działania przyczyniają się do rozwoju uczniów, angażują ich w wyższym stopniu niż tradycyjne rozwiązania i umożliwiają wykorzystanie technologii informacyjnych. Partnerzy informują, że Szkoła podejmuje nowatorskie działania obejmujące prowadzenie zajęć science w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim. Zdaniem Dyrektora stosowane w Szkole rozwiązania umożliwiają stały kontakt z rodzicami i rozwijają umiejętności uczniów. PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 11/16

12 Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej. Dokonywana jest analiza osiągnięć uczniów uwzględniająca ich możliwości rozwojowe, a formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego W Szkole realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz wykonuje testy diagnozujące z języka polskiego i matematyki. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W Szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz, tak wynika z danych zastanych. Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Nauczyciele w Szkole na wszystkich i na większości zajęć kształcą umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów, umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa oraz umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. Na większości zajęć uczniowie pracują zespołowo, odkrywają swoje zainteresowania i przygotowują się do dalszej edukacji. Nauczyciele ponadto umożliwiają uczniom kształtowanie umiejętności uczenia się i posługiwania nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz prawidłowego komunikowania się w języku ojczystym. Nauczyciele informują, że na lekcjach ćwiczą skuteczne porozumiewanie się w mowie i piśmie w języku obcym, kształtują postawy otwartości, tolerancji wobec innych kultur, prowadzą zajęcia zgodnie ze stopniem zaawansowania uczniów, korzystają z bardzo dobrze wyposażonych sal. Każdy uczeń ma własne stanowisko i możliwość własnej pracy, ponadto nauczyciele indywidualnie traktują każdego z nich, udzielając w razie potrzeby niezbędnych instrukcji. PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 12/16

13 Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Nauczyciele wykorzystują w pracy wnioski z analizy dostosowując metody pracy do poziomu i predyspozycji uczniów, dostosowują materiały dydaktyczne, aktualizują treści kulturowe, oferują uczniom dodatkową pomoc w postaci zajęć wyrównawczych. Monitorują osiągnięcia uczniów dzięki dostępności systemu Librus, sprawdzają prace domowe z omawianego zagadnienia, pobudzają aktywności uczniów przez zachęcanie do brania udziału w konkursach. Podczas obserwacji lekcji nauczyciele systematycznie upewniają się czy wszyscy uczniowie zrozumieli zadanie i pracują. Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych. Uczniowie są zadowoleni z uzyskanych ocen, osiągnięć w konkursach i zawodach sportowych, z poprawy relacji z nauczycielami i rówieśnikami, realizują własne zamierzenia i pomysły, imponują innym talentami rozwijanym poza Szkołą. Działania Szkoły takie jak zwiększenie liczby godzin z matematyki, języka polskiego oraz angielskiego dało dobre wyniki egzaminów. Ponadto prowadzone są egzaminy próbne dla klasy III, zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych, realizowany jest program Ortograffiti, zajęcia z pedagogami, W latach 2010, 2011 Szkoła uzyskała 8/9 stanin z części matematyczno- przyrodniczej oraz humanistycznej. W 2012 r. wszystkie objęte egzaminem przedmioty mieściły się w na poziomie 8, a niemiecki podstawowy na poziomie 9 w skali staninowej. W 2013 r. wyniki mieściły się w ramach 7-9 staniny (7 matematyka, 9 język angielski). W świetle przedstawionych danych szkoła utrzymuje się na tym samy poziomie. Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Nauczyciele i dyrektor Szkoły informują, że rozwijają u uczniów umiejętność pracy w grupie, poszukiwanie i wykorzystanie informacji, rozpoznawanie mocnych i słabych stron, kreatywność, wzmocnienie samooceny. kulturę osobistą. Ponadto pobudzają ich do aktywności, do poszerzania zainteresowań. Prezentacje uczniów w projektach, praca pod nadzorem i zespołowa, dostosowanie własnego zachowania do okoliczności, przetwarzanie tekstów kultury, korzystanie z podstawowych narzędzi matematycznych w życiu codziennym, formułowanie wniosków, komunikowanie sie w języku ojczystym i obcym to umiejetności które zdaniem nauczycieli i dyrektora przydatne są na kolejnym etapie kształcenia. PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 13/16

14 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Poziom spełnienia wymagania: B Uczniowie czują się bezpiecznie i znają obowiązujące w Szkole normy i prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. W Szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, które w razie potrzeby są modyfikowane z uwzględnieniem inicjatywy uczących się. Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne Wszyscy uczniowie czują się bezpiecznie na lekcjach, na przerwach i na zajęciach pozalekcyjnych. ani razu nie zdarzyło się aby umyślnie zniszczono coś należącego do uczniów, nie było przypadków kradzieży ani wymuszeń. Uczniowie odnoszą się do siebie z szacunkiem, nie zaistniały okoliczności używania nieprzyjemnych przezwisk, robienia nieprzyjemnych dowcipów, obrażania za pomocą internetu lub telefonu oraz wykluczenia z grupy. Wszyscy uczniowie mają wysokie poczucie bezpieczeństwa, w Szkole nie zaistniały przypadki bójek lub pobicia. Partnerzy, przedstawiciele organu i pracownicy niepedagogiczni informują o działaniach mających zapewnić uczniom i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa oraz o tym, że relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego Uczniowie gimnazjum mają możliwości wpływania na działania w Szkole, redagują gazetkę szkolną, pomagają przy organizacji imprez i uroczystości, wyjść do teatru, kina czy wycieczek. Nauczyciele analizują z nimi wspólnie sposób i prawidłowość podejmowanych działań poszerzonych o cykliczne akcje charytatywne. PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 14/16

15 Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu Ankietowani rodzice są zdania, że mają wpływ na zasady zachowania obowiązujące w Szkole. W czasie obserwowanych zajęć nauczyciele prezentowali ogólnie przyjęte postawy i postępowali według przyjętych zasad. Szacunek, tolerancja, współpraca, asertywność; przestrzeganie regulaminu, norm społecznych, kultury osobistej to wartości i normy obowiązujące w gimnazjum i takich zachowań oczekuje się od uczniów. Pracownicy niepedagogiczni informują, że w czasie obserwowanych zachowaniach uczniów widoczne są postawy i pomoc koleżeńska, tolerancja, kultura osobista, wychowawcy klas kładą duży nacisk na wychowanie. Uczniowie informują o powołaniu ich przedstawiciela na rzecznika praw ucznia. Rodzice informują, że Gimnazjum promuje bardzo dobre wyniki w nauce przez obniżenie czesnego, w Szkole jest indywidualizacja, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji, noszą obowiązkowy strój, zachowane jest poczucie bezpieczeństwa przez rodziców i uczniów. Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb Nauczyciele informują, że jedna rada pedagogiczna na semestr jest poświęcona analizie działań dotyczących respektowania norm społecznych. Niektóre problemy wynikające wśród uczniów rozwiązywane są przy udziale Poradni, ponadto organizowane są warsztaty poświęcone promowaniu właściwych postaw i zachowań. Bardzo wnikliwie analizowane są zachowania uczniów klas pierwszych i zwrócono uwagę na działania mające na celu poszanowanie mienia społecznego i sprzętu szkolnego. W związku korzystaniem z tabletów opracowano i wprowadzono zmiany w regulaminie uczniowskim dotyczące zasad korzystania z internetu telefonów komórkowych. Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice W gimnazjum wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Rodzice informowali, że mają możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zasad obowiązujących w Szkole, kontaktują się prawie codziennie przez stronę internetową, mają bardzo dobry kontakt z nauczycielami, o wszystkim co się dzieje z dzieckiem są natychmiast poinformowani. Działania wychowawcze są ocenianie pod względem ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. Wspólnie opracowano "enetykietę", lekcje wychowawcze były poświęcone na naukę korzystania z internetu, przeprowadzone zostały warsztaty "Ja i mój internet". Innym obszarem, w którym uczniowie zgłaszali swoje propozycje były zorganizowane zajęcia pomagające planować ścieżkę zawodową, panowanie nad stresem, warsztaty języka migowego, ponadto wprowadzono funkcję rzecznika praw ucznia. PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 15/16

16 Raport sporządzili Marta Wiechniak-Małek Barbara Skupień Kurator Oświaty:... PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 16/16

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" dla Dorosłych Zaoczna Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące "WORLD" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Formy nadzoru pedagogicznego kontrola ewaluacja wspomaganie Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Prawa i Administracji dla Dorosłych "ŻAK" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU Szczecinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. HM. ZYGMUNTA IMBIEROWICZA Słubice Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Edukacja Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNIE Łomno Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM

RAPORT Z EWALUACJI WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM RAPORT Z EWALUACJI CEL EWALUACJI Zebranie informacji dotyczących respektowania w placówce norm społecznych Ustalenie: Czy podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła podstawowa Nr 119 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zagórze Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Piekary Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ "PRYWATNE TECHNIKUM ZAWODOWE ""PROFIL"" W KIELCACH" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" Koszalin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Alwerni Alwernia Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/2016 - wyniki Szkoła przygląda się jakości swojej pracy, monitoruje ją, przeprowadza ewaluację wewnętrzną. Ma to na celu pozyskanie informacji na temat jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie Iłów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Leszno Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żory Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo