RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU Szczecinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 2/15

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Ilona Batyra, Joanna Buczkowska. Badaniem objęto uczniów (ankieta), rodziców (ankieta) i nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły. PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 3/15

4 Obraz szkoły Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, prowadzoną przez Fundację "Nasza Przyszłość". Powstała w sierpniu 1998 roku. Liceum Ogólnokształcące mieści się w budynku dostosowanym do kameralnego charakteru szkoły. Bazę szkoły stanowią wyposażone sale lekcyjne, w tym pracownia fizyczno-chemiczna, językowa, sala komputerowa oraz aula. Przy szkole znajduje się boisko szkolne i kort tenisowy oraz teren rekreacyjny. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom uczniów, w liceum odbywa się w ramach lekcji nauka tańca, a poza obowiązkowymi godzinami prowadzony jest szereg zajęć pozalekcyjnych, są to min. zajęcia teatralne, filmowe, sportowe, językowe. Ważnym elementem edukacji są również wyjazdy, począwszy od wyjazdu integracyjnego, poprzez wyjazdy kulturalno-naukowe (teatr, opera, filharmonia, uczelnie wyższe), aż po wyjazdy przedwakacyjne, zazwyczaj zagraniczne, pozwalające na doskonalenie znajomości języków obcych i poznawanie innych kultur. Uczniowie szkoły nie są również obojętni na los innych, szczególnie poprzez współdziałanie z pobliskimi parafiami włączają się w wolontariat i pomoc starszym. Integrują się także ze środowiskiem lokalnym, wspierając szczecineckie hospicjum św. Franciszka, czy współpracując z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy i Fundacją "Przystań", która prowadzi Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień". W szkole osiągnięcia uczniów są stale monitorowane i analizowane, co pozwala na ciągłą ewaluację sposobów i metod nauczania, w celu umożliwienia uczniom osiągnięcia optymalnych wyników. Dodatkowo służą temu również niewielkie liczebnie klasy, innowacyjne nauczanie blokowe, a także zwiększona liczba godzin zajęć profilowych. Placówka jest zamknięta i monitorowana, a kameralna atmosfera placówki, w której każdy uczeń jest dobrze znany zarówno nauczycielom, jak i kolegom i koleżankom, sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa oraz budowaniu partnerskich relacji pełnych wzajemnego poszanowania. PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 4/15

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 16 PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU Liceum ogólnokształcące Szczecinek KLASZTORNA Kod pocztowy Urząd pocztowy SZCZECINEK Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 25 Oddziały 3 Nauczyciele pełnozatrudnieni 1.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 8.33 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Dzieci lub młodzież brak specyfiki 25 ZACHODNIOPOMORSKIE szczecinecki Szczecinek gmina miejska PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 5/15

6 Poziom spełniania wymagań państwa Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 6/15

7 Wnioski 1. Systemowe i systematyczne prowadzenie monitorowania osiągnięć uczniów sprzyja ich rozwojowi oraz skutkuje bardzo wysokimi efektami kształcenia. 2. Ścisła współpraca z rodzicami uczniów daje możliwość ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz większego wsparcia procesu edukacyjnego. 3. Dzięki różnorodnym działaniom i przedsięwzięciom podejmowanych przez szkołę, uczniowie mają szanse na osiąganie sukcesów w konkursach, olimpiadach, projektach edukacyjnych, wolontariacie i w pracy na rzecz środowiska lokalnego. 4. Młodzież kończąca liceum jest dobrze przygotowana do podjęcia studiów wyższych i do osiągania sukcesów na rynku pracy. PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 7/15

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B W szkole realizuje się podstawę programową z wykorzystaniem wiedzy pochodzącej z analizy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie kompetencji kluczowych. Osiągnięcia uczniów są monitorowane i analizowane, a wnioski wykorzystywane są do podejmowania działań, które przyczyniają się do wzrostu wyników kształcenia i innych sukcesów uczniów. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego Szkoła diagnozuje osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego i na tej podstawie planuje realizację podstawy programowej. Punkt wyjścia stanowi analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, testów diagnostycznych oraz informacji z rozmowy wstępnej podczas procesu rekrutacyjnego. Na tej podstawie planuje się pracę z klasą, indywidualizuje proces nauczania, dostosowuje metody i formy pracy. Wiedza z diagnoz wstępnych służy również ustaleniu postępowania podczas spotkań i konsultacji z rodzicami. PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 8/15

9 Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji W szkole realizuje się podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji takich jak: czytanie, myślenie naukowe, matematyczne, umiejętność pracy zespołowej, odkrywania swoich zainteresowań, umiejętność uczenia się, posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz komunikowaniem się w języku ojczystym (rys.1-8j). Realizując podstawę programową dla danego etapu edukacyjnego nauczyciele uwzględniają zalecane warunki i sposoby jej realizacji. Powyższe dane potwierdzają również informacje z obserwowanych lekcji. Wykres 1j Wykres 2j PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 9/15

10 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 10/15

11 Wykres 7j Wykres 8j Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Nauczyciele monitorują nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności, a formułowane wnioski wykorzystują do doskonalenia pracy. Formy monitorowania osiągnięć uczniów, to między innymi ocenianie bieżące, podsumowujące, diagnozy, sprawdzanie sposobu wykonywania zadań, podsumowanie lekcji. Nauczyciele prowadzą karty oceny postępów w nauce i postawy ucznia, które są podstawą tej analizy. Wnioski z analiz są wykorzystywane między innymi do planowania pracy z uczniami, indywidualizacji nauczania, doboru form i metod pracy, modyfikacji form sprawdzania wiedzy oraz organizacji zajęć dodatkowych. Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Szkoła podejmuje skuteczne działania dydaktyczno-wychowawcze zmierzające do wzrostu efektów kształcenia. Uczniowie są najbardziej zadowoleni z uzyskiwanych ocen oraz osiągnięć podczas konkursów (rys. 1o). Zdaniem dyrektora uzyskiwane wyniki nauczania i postawy uczniów są bardzo wysokie, co jest efektem skuteczności wypracowanego systemu kształcenia i wychowania, pracy nauczycieli oraz współpracy z rodzicami. Szkoła ma 100% zdawalność egzaminów maturalnych, rosnącą tendencję rozwojową z większości przedmiotów oraz wyniki często wyższe niż w województwie, okręgu i kraju. Uczniowie otrzymują stypendia za wysokie PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 11/15

12 wyniki w nauce, odnoszą sukcesy podczas olimpiad i konkursów wiedzowych oraz artystycznych, np. cykliczne nagrody za filmy profilaktyczne w konkursie "Profilaktyka Oczami Młodzieży". Młodzież angażuje się w liczne projekty społeczne o charakterze charytatywnym, np.: kwesta na hospicjum, kursy komputerowy oraz fotograficzny dla seniorów, spektakl dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Uczniowie samodzielnie prowadzą stronę internetową, zorganizowali rekolekcje internetowe serceboga.pl i udostępnili je szczecineckim parafiom. Zdaniem dyrektora największy wpływ na wzrost efektów kształcenia mają między innymi: system kształcenia z nauczaniem blokowym oraz profilowaniem wprowadzonym w II semestrze I roku nauki, katolicki system wartości, system kontroli wyników osiąganych przez uczniów w zakresie edukacji i wychowania oparty na comiesięcznych spotkaniach z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami i dyrektorem, częste spotkania z rodzicami, małe grupy i indywidualizacja procesu nauczania, konsultacje przedmiotowe dla uczniów zależnie od potrzeb (dłuższa nieobecność, przygotowanie do olimpiady itp.), indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele dodali, że sukcesy zostały osiągnięte dzięki różnorodnym metodom i formom pracy, konsekwentnemu i systematycznemu monitorowaniu pracy uczniów, wyciąganiu wniosków i wdrażaniu ich do pracy, zajęciom pozalekcyjnym, urozmaiceniu i dostosowaniu form sprawdzania wiedzy do typów inteligencji uczniów, zwiększeniu liczby godzin zajęć przeznaczonych na usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności, z którymi uczniowie mają problemy. PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 12/15

13 Wykres 1o Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła realizuje działania, które sprzyjają osiąganiu przez uczniów sukcesów na następnym etapie kształcenia oraz na rynku pracy. Służy temu kształtowanie takich umiejętności, jak: pracy w pełnej autonomii, czyli umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności; radzenia sobie ze stresem oraz dbałości o bezpieczeństwo, zdrowie i życie swoje i innych, komunikacji, czyli skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowywania do publicznych wystąpień; efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm i regulaminów; demokratycznego myślenia i postępowania; pisania pism użytkowych; rozwiązywania problemów w twórczy sposób; postawy wrażliwości i tolerancji; PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 13/15

14 poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy; rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. Zdaniem dyrektora służy temu bieżąca praca nauczycieli w sferze dydaktycznej i wychowawczej, w tym indywidualizacja metod i wymagań, stosowanie innowacyjnego systemu oceniania, analiza wyników i dostosowanie metod służących poprawie wyników, grupowa praca na lekcjach, metoda projektów, prezentacje, projekty graficzne i multimedialne, lekcje nauki tańca, przygotowywanie spektakli teatralnych również w języku obcym, działalność charytatywna. Nauczyciele dodali, że kształtowaniu powyższych kompetencji służą również działania samorządu uczniowskiego, udział w konkursach, konferencjach naukowych, wyjazdy zagraniczne, na wyższe uczelnie, warsztaty, gry dydaktyczne, badanie preferencji zawodowych. Z badania losów absolwentów wynika, że osiągają oni sukcesy na uczelniach wyższych oraz w pracy zawodowej. PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 14/15

15 Raport sporządzili Ilona Batyra Joanna Buczkowska Kurator Oświaty:... PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU 15/15

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum 101 Olsztyn Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Goli Gola Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 31 Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo