W drodze na giełdę Tarczyński S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W drodze na giełdę Tarczyński S.A."

Transkrypt

1 W drodze na giełdę Tarczyński S.A. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego: Rafał Kędzierski Profil Spółki Działalnośd operacyjna Grupa TARCZYOSKI jest wiodącym podmiotem działającym na rynku produkcji wyrobów wędliniarskich w Polsce, posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie przetwórstwa mięsa. Grupa oferuje ok. 300 wyrobów mięsno-wędliniarskich pod markami TARCZYOSKI (podstawowa marka Grupy), DOBROSŁAWA oraz STARPECK. Grupa TARCZYOSKI posiada trzy zakłady produkcyjne, w tym główny zakład produkcyjny zlokalizowany w Ujeźdźcu Małym, który jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcji wyrobów wędliniarskich w Europie. Dzięki nowoczesnemu parkowi technologicznemu Grupa jest w stanie zagwarantowad stałe utrzymywanie wysokiej jakości oraz innowacyjnośd w ofercie produktowej, wypełniając restrykcyjne normy ochrony środowiska naturalnego. Produkty wytwarzane przez Grupę sprzedawane są na obszarze całej Polski. Grupa dystrybuuje swoje produkty w dwóch głównych kanałach sprzedażowych: kanale tradycyjnym (obejmującym sklepy detaliczne oraz dystrybutorów hurtowników) oraz kanale nowoczesnym (obejmującym hipermarkety, supermarkety oraz dyskonty). Grupa Tarczyoski osiąga systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży. W 2012 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 386 mln PLN, co oznacza, iż Grupa Tarczyoski S.A. osiągnęła średni roczny wzrost przychodów w latach na poziomie 11%. Wzrost przychodów utrzymujący się nieprzerwanie od kilku lat wynika z konsekwentnego realizowania strategii określonej przez Zarząd i Akcjonariuszy Spółki, opartej o sprawdzony model biznesowy. Grupa TARCZYOSKI jest wiodącym podmiotem działającym na rynku produkcji wyrobów wędliniarskich w Polsce, posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie przetwórstwa mięsa. Grupa oferuje swoje wyroby pod markami TARCZYOSKI (podstawowa marka Grupy), DOBROSŁAWA oraz STARPECK. Model biznesowy koncentruje się na przetwórstwie mięsa wieprzowego (ok. 80% wolumenu zakupów w 2012 roku) i drobiowego (około 19% wolumenu zakupów w 2012 roku) oraz sprzedaży i dystrybucji wytwarzanych wyrobów mięsno-wędliniarskich pod markami TARCZYOSKI, DOBROSŁAWA i STARPECK do sklepów detalicznych, hurtowni oraz sieci handlowych. W odróżnieniu od wielu firm z branży Grupa nie prowadzi chowu trzody chlewnej dla potrzeb własnych ani też uboju. Grupa TARCZYOSKI posiada trzy zakłady produkcyjne. Główny zakład produkcyjny wraz z wyposażeniem technicznym, zlokalizowany w Ujeźdźcu Małym, jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcji wyrobów wędliniarskich w Europie. Jego dobowa wydajnośd produkcyjna wynosi 70 ton (w tym 50 ton wyrobów przetworzonych i 20 ton mięsa). Zakład ten został oddany do użytku w trzecim kwartale 2007 roku (w 2012 roku moce produkcyjne Emitenta w zakresie wyrobów przetworzonych wytwarzanych w zakładzie w Ujeźdźcu Małym wykorzystywane były średnio w ok. 95%). Ponadto Grupa dysponuje dwoma zakładami produkcyjnymi: zakładem w Sławie (o wydajności dobowej 40 ton, w tym 30 ton wyrobów gotowych oraz 10 ton mięsa) oraz zakładem w Bielsku- Białej (o wydajności dobowej ok. 30 ton wyrobów gotowych). Dystrybucja produktów Grupy TARCZYOSKI odbywa się głównie poprzez dwa kanały: tradycyjny kanał dystrybucji klientami są przede wszystkim sklepy detaliczne (Piotr i Paweł, Alma, Społem) oraz hurtownicy (Staropolskie Wędliny, PKM Duda). W 2012 roku kanał ten był odpowiedzialny za ok. 67% przychodów ze sprzedaży Grupy. nowoczesny kanał dystrybucji klientami w tym kanale dystrybucji są sieci hipermarketów, supermarketów oraz dyskontów. W 2012 roku kanał ten

2 Otoczenie rynkowe Pozycja rynkowa Strategia stanowił 27,7% przychodów ze sprzedaży Grupy. W latach obserwowany jest systematyczny wzrost udziału tego kanału w strukturze przychodów. Do głównych klientów w tym kanale należą takie sieci handlowe, jak: Real, Makro, Kaufland, Selgros, Tesco, Carrefour, Auchan. Produkty Grupy są sprzedawane na obszarze całej Polski, niemniej jednak największą sprzedaż Grupa realizuje na terenie województwa dolnośląskiego. Dodatkowo Grupa TARCZYOSKI realizuje sprzedaż eksportową, głównie na rynki Europy Zachodniej: Niemcy, Anglia i Holandia. W 2012 roku kanał ten zrealizował 5,3% przychodów ze sprzedaży. Na działalnośd Emitenta wpływ mają uwarunkowania i tendencje na rynku spożycia mięsa (w szczególności rynek spożycia wysokiej jakości produktów wędliniarskich) oraz rynku surowców mięsnych (głównie hodowla trzody chlewnej i drobiu). W opinii Zarządu Emitenta rynki, na których działa i zamierza rozwijad swoją działalnośd Grupa, stwarzają realne i atrakcyjne perspektywy dla dalszego rozwoju, ze względu na następujące czynniki: oczekiwany w Polsce w kolejnych latach silny wzrost wydatków na spożycie w kierunku średniej wśród zamożnych krajów Unii Europejskiej; oczekiwany dalszy wzrost spożycia mięsa w Polsce, w tym przesunięcie się popytu w kierunku produktów o rozpoznawalnej marce; szybszy niż wzrost rynku wzrost spożycia produktów wędliniarskich wysokiej jakości tzw. segmentu premium ; dalsze zwiększenie w Polsce udziału przemysłu i rynku w zaspokajaniu potrzeb żywnościowych (spadek samozaopatrzenia); perspektywy dalszej ekspansji sieci handlowych, które dystrybuują na rynek produkty oferowane przez Grupę; potencjalny rozwój eksportu wysokogatunkowych i tradycyjnych wędlin szczególnie tam, gdzie za granicą są skupiska Polaków; uniezależnienie popytu konsumenckiego na wysokiej jakości produkty wędliniarskie od cyklów koniunkturalnych. Ze względu na model biznesowy Grupa TARCZYOSKI koncentruje się głównie na przetwórstwie mięsa (Grupa nie prowadzi chowu trzody chlewnej ani też jej uboju dla potrzeb własnych), w tym głównie na produktach o wysokiej jakości. W związku z tym trudno jest wskazad bezpośrednich konkurentów Grupy. Na zlecenie Emitenta agencja badawcza GfK Polonia przeprowadziła na początku 2013 roku badanie opinii publicznej wśród gospodarstw domowych w kategorii kabanosów. Zgodnie z szacunkami GfK Polonia, rynek kabanosów nabywanych przez gospodarstwa domowe w 2012 roku w Polsce miał wartośd ok. 417,1 mln zł i wzrósł o 13,7% w stosunku do roku poprzedniego (w ujęciu wartościowym). Wyniki badania wskazują również, iż kabanosy produkowane pod marką Tarczyoski miały najwyższy udział w rynku (12,4%) wśród producentów kabanosów w Polsce. W ujęciu wolumenowym kabanosy pod marką Tarczyoski także zajmowały pierwszą pozycję z udziałem 9,0% (ex aequo z innym producentem / marką). Strategicznymi celami rozwoju Grupy TARCZYOSKI w latach jest intensyfikacja działao w ramach obszarów o największym potencjale wzrostu: (i) w obszarze segmentu produktów Premium w ramach kilku wybranych grup produktów, oraz (ii) poprzez sprzedaż swoich produktów w tzw. nowoczesnym kanale dystrybucji. W latach Grupa TARCZYOSKI realizuje program inwestycyjny, w łącznej kwocie tys. PLN, obejmujący głównie rozbudowę zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym w kwocie tys. PLN, której celem jest wzrost potencjału produkcyjnego Grupy w związku z dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaży.

3 Grupa zamierza kontynuowad w kolejnych latach działania promocyjne związane z dalszą promocją marki TARCZYOSKI jako producenta wyrobów grupy Premium. Zakres prowadzonych działao promocyjno-reklamowych oraz ich intensywnośd będą uzależnione od możliwości finansowych Spółki. Dane finansowe Tabela 1: Wybrane historyczne dane finansowe Grupy TARCZYŃSKI (tys. zł) Okres 1Q'13 1Q' Przychody netto ze sprzedaży EBITDA EBIT Zysk brutto Zysk netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Kapitał własny Źródło: Prospekt emisyjny, Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Tabela 2: Wskaźniki rentowności Grupy TARCZYŃSKI Okres Marża brutto na sprzedaży 20,0% 17,7% 19,9% Rentownośd EBITDA 8,6% 5,5% 9,2% Rentownośd EBIT 5,5% 2,5% 6,1% Rentownośd brutto 3,6% 1,2% 4,8% Rentownośd netto 2,8% 1,0% 5,9% Rentownośd aktywów (ROA) 4,6% 1,5% 8,9% Źródło: Prospekt emisyjny

4 Czynniki ryzyka Warunki oferty Cele emisji Z inwestycją w akcje Tarczyoski S.A., jak z każdą inwestycją w papiery wartościowe związany jest szereg ryzyk. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas specyficzne ryzyka związane z działalnością spółki oraz sektorem. Zwracamy jednak uwagę, iż pełna lista ryzyk dostępna jest w Prospekcie Emisyjnym. Ryzyko związane ze wzrostem cen mięsa. Ok. 65% kosztów operacyjnych stanowią surowce, które podlegają bardzo szybkim zmianom cenowym w okresie roku oraz są podatne na różnego rodzaju czynniki nie związane bezpośrednio z sytuacją rynkową np. choroby zwierząt, skażenie pasz. Ceny surowca są ściśle związane z cyklami produkcyjnymi, tzw. cykl świoski charakteryzuje się cyklicznym występowaniem nadpodaży i niezaspokojonym popytem rynkowym. Ceny surowców zarówno mięsa białego (drób), jak i czerwonego (wieprzowina, wołowina) są ściśle skorelowane z cenami zbóż na rynkach światowych. Spekulacje cenami zbóż na rynkach towarowych mogą mied związek z występowaniem klęsk żywiołowych i zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne. Istnieje zatem ryzyko, iż wzrost cen wyżej wymienionych surowców wykorzystywanych do produkcji może negatywnie wpływad na wyniki finansowe osiągane przez Grupę. Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych. Ryzyko walutowe związane jest ze źródłami zaopatrzenia w surowiec do produkcji. W 2012 roku około 50% dostaw surowca mięsnego Grupy pochodziło z krajów Unii Europejskiej. Nie można wykluczyd, iż ewentualny wzrost kursu EUR w stosunku do PLN może wpłynąd na wzrost cen surowca wykorzystywanego przez Grupę do produkcji i tym samym mied negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę TARCZYOSKI. Ryzyko zmian stóp procentowych. Grupa TARCZYOSKI jest stroną umów kredytowych i leasingowych opartych o zmienne stopy procentowe. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych zarówno w odniesieniu do posiadanych kredytów, jak również w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Ewentualny wzrost stóp procentowych może spowodowad wzrost kosztów finansowych Grupy TARCZYOSKI, a tym samym negatywnie wpłynąd na osiągane przez nią wyniki finansowe. Przedmiotem oferty publicznej jest Akcji Nowej Emisji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Jednocześnie Spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz do akcji zwykłych serii F oraz do praw do akcji serii F. Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Spółki jest przydzielenie około 80% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz około 20% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Emitent określił cenę maksymalną Akcji Oferowanych na poziomie 12,00 zł. Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych oraz podział Akcji Oferowanych na transze Spółka ustali na podstawie rekomendacji Firmy Inwestycyjnej po przeprowadzeniu procesu budowy Księgi Popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych. Spółka zamierza pozyskad w ramach emisji Akcji Serii F około 57 mln zł netto, które zostaną przeznaczone na: rozbudowę zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym - ok. 40 mln PLN zasilenie kapitału obrotowego - ok. 10 mln PLN spłatę części zadłużenia - ok. 7 mln PLN

5 Rozwodnienie akcjonariatu Akcjonariat przed Ofertą Liczba akcji przed Ofertą % udział w strukturze akcjonariatu Liczba głosów na WZA przed Ofertą % udział w liczbie głosów na WZA przed Ofertą EJT Investment S.a r.l ,2% ,3% Jacek Tarczyoski ,9% ,4% Elżbieta Tarczyoska ,9% ,4% Razem Źródło: Prospekt Emisyjny Zawarta została umowa pomiędzy Spółką, Panem Jackiem Tarczyoskim, Panią Elżbietą Tarczyoską, EJT Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu a Firmą Inwestycyjną dotycząca zobowiązania do nierozporządzania akcjami (umowa typu lock-up) przez okres 360 dni. Akcjonariat po Ofercie Liczba akcji po Ofercie % udział w strukturze akcjonariatu Liczba głosów na WZA po Ofercie % udział w liczbie głosów na WZA po Ofercie EJT Investment S.a r.l ,1% ,1% Jacek Tarczyoski ,4% ,5% Elżbieta Tarczyoska ,4% ,5% Nowi akcjonariusze (akcje nowej emisji) ,1% ,9% Razem Źródło: Prospekt Emisyjny Termin Oferty Publicznej 20 maja 2013 r. Otwarcie Oferty Publicznej/Publikacja Prospektu 22 maja 2013 r. Otwarcie subskrypcji maja 2013 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych maja 2013 Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 28 maja 2013 r. 29 maja 4 czerwca 2013 r. 4 czerwca 2013 r. Zamknięcie subskrypcji 5 czerwca 2013 r. 5 czerwca 2013 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym w dniach 29 maja 3 czerwca 2013 r. przyjmowanie zapisów oraz wpłat na Akcje Oferowane od inwestorów w odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane po procesie budowy Księgi Popytu Przydział Akcji Serii F w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 18 czerwca 2013 r. roku lub w zbliżonym terminie Pierwszy dzieo notowania PDA na rynku regulowanym GPW Źródło: Prospekt Emisyjny

6 Zastrzeżenia prawne NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB W INNYCH PAOSTWACH, W KTÓRYCH TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE MOGĄ PODLEGAD OGRANICZENIOM LUB BYD ZAKAZANE Z MOCY PRAWA Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy lub promocyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Tarczyoski S.A. ("Spółka") i ani niniejszy materiał, ani żadna jego częśd, ani fakt jego dystrybucji nie stanowią podstawy ani nie powinny byd wykorzystywane w związku z jakąkolwiek umową lub decyzją inwestycyjną. Niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną lub rekomendacją nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej jej akcji jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 maja 2013 roku ( Prospekt Emisyjny ), który został opublikowany i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: oraz Firmy Inwestycyjnej (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.): Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego częśd nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykaoskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może byd ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskad informację na temat takich ograniczeo i ich przestrzegad.przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznad się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym Czynniki ryzyka oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny byd podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieżącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają żadnego z powyższych wymogów. Ponadto w zależności od okoliczności mogą one stanowid podstawę do podjęcia różnych (także o przeciwstawnych kierunkach) zachowao inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym opracowanie niezależnośd, a także zachowanie należytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzad w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów.

W drodze na giełdę OT Logistics S.A.

W drodze na giełdę OT Logistics S.A. W drodze na giełdę OT Logistics S.A. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego: Rafał Kędzierski rafal.kedzierski@bzwbk.pl Działalność operacyjna Grupa Kapitałowa OT Logistics jest dużą i rozpoznawalną

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Bogusław Kowalski. Wprowadza się do publicznego obrotu: 3.050.600 Akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA

HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublińcu sporządzony w związku z publiczną ofertą nie więcej niż 10.000.000 Akcji Serii I oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę VIGO System S.A.

W drodze na giełdę VIGO System S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ VIGO SYSTEM S.A. 27 PAŹDZIERNIKA 2014 W drodze na giełdę VIGO System S.A. Działalność VIGO System S.A. jest spółką technologiczną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową,

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Selvita S.A.

W drodze na giełdę Selvita S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia

Bardziej szczegółowo

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013 Draft nr 3[PL] Wejdź na giełdę z ENERGĄ Zastrzeżenia prawne: Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo