W drodze na giełdę VIGO System S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W drodze na giełdę VIGO System S.A."

Transkrypt

1 W DRODZE NA GIEŁDĘ VIGO SYSTEM S.A. 27 PAŹDZIERNIKA 2014 W drodze na giełdę VIGO System S.A. Działalność VIGO System S.A. jest spółką technologiczną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową, dzięki czemu spółka od 27 lat wytwarza i oferuje na rynku globalnym najbardziej zaawansowane technologicznie detektory podczerwieni. Emitent zajmuje czołową pozycję na światowym rynku niechłodzonych detektorów podczerwieni produkowanych w technologii MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition). Produkty oferowane przez znajdują zastosowanie w takich dziedzinach gospodarki jak: kolejnictwo (wykrywanie stanów awaryjnych taboru kolejowego dużych prędkości podczas jazdy), energetyka (weryfikacja stanu infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej), technika wojskowa (systemy obserwacyjno-celownicze na bezzałogowych obiektach latających, amunicja inteligentna i samonaprowadzająca), medycyna (wykrywanie na wczesnym etapie markerów chorób nowotworowych, zmian onkologicznych w tkankach miękkich lub zaburzeń w systemie krążenia krwi), oraz przemysł (optymalizacja zużycia energii). Dodatkowo produkty VIGO System wykorzystywane są w badaniach naukowych w dziedzinie spektroskopii, techniki laserowej i kontrolowanej syntezy termojądrowej, oraz aparaturze kosmicznej (np. precyzyjne analizatory atmosfery i gruntu na Marsie). Przesłanki oferty Inwestycje w rozbudowę laboratorium Emitent w celu uzupełnienia oferty produktowej i sprostaniu wymaganiom klientów rozpoczął prace razem z Wojskową Akademią Techniczną nad rozbudową wspólnego laboratorium badawczo-produkcyjnego, umożliwiającego prowadzenie prac badawczorozwojowych i produkcję detektorów w oparciu o technologię MBE (Molecular Beam Epitaxy). Laboratorium MBE zlokalizowane będzie w siedzibie VIGO System S.A., natomiast inwestycje związane z powstaniem laboratorium w wysokości mln zł zostaną poniesione równomiernie przez obie strony. Udział w kosztach rozbudowy laboratorium wyniesie ok 5-5,5 mln zł. Spółka planuje pokryć planowane koszty ze środków własnych (ok. 1-1,5 mln zł) oraz środków pozyskanych z emisji akcji (ok. 4 mln zł). Prace badawczo rozwojowe nad systemami termowizyjnymi oraz rozwojem detektorów wytwarzanych w oparciu o technologię MBE Emitent pracuje nad rozwojem systemów termowizyjnych, które dzięki wysokiej jakości i konkurencyjnej cenie, powinny znaleźć szerokie zastosowanie przede wszystkim w bezzałogowych obiektach latających (dronach). Dodatkowo po rozbudowie laboratorium umożliwiającej zastosowanie technologii MBE, Emitent zintensyfikuje rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe nad nową technologią. Prowadzone prace będą miały na celu poprawę parametrów detektorów budowanych w oparciu o technologię MBE. Na powyższe cele Emitent planuje przeznaczyć z emisji akcji ok. 2 mln zł. WARTOŚĆ NETTO WPŁYWÓW Z EMISJI Wyżej przedstawione przedsięwzięcia łącznie opiewają na kwotę 6 mln zł. Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Pl. Wolności 15, Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , o kapitale zakładowy w wysokości zł w pełni wpłaconym, NIP , będący spółką zależną Banku Zachodniego WBK S.A., działający pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. tel.: , (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) 1

2 Wybrane dane finansowe Wyszczególnienie (niezbadane) (niezbadane) Przychody ze sprzedaży EBITDA* Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktywa razem Kapitał własny Rentowność EBITDA 43,2% 43,7% 40,7% 43,4% Rentowność działalności operacyjnej 37,1% 37,9% 34,3% 39,4% Rentowność brutto 36,0% 37,0% 34,2% 39,0% Rentowność netto 35,8% 36,4% 33,6% 38,6% Źródło: Sprawozdania Finansowe ; obliczenia własne; * EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja Przychody w latach (w tys. zł) Źródło: Prospekt emisyjny Geograficzna struktura sprzedaży VIGO System w 2013 r. Źródło: Prospekt emisyjny Pozycja konkurencyjna Wysokie bariery technologiczne oraz duża kapitałochłonność wykorzystywanych technologii sprawiają, że rynek detektorów promieniowania jest rynkiem silnie skoncentrowanym. Na rynku tym można wyróżnić zaledwie kilka liczących się podmiotów. Aktualnie największe ilości detektorów podczerwieni wykorzystują producenci przede wszystkim; systemów ochrony mienia oraz urządzeń do bezkontaktowego pomiaru temperatury. W aplikacjach tych najczęściej stosowane są tanie, masowo produkowane detektory piroelektryczne oraz termoparowe. Oferta VIGO System, oparta o półprzewodnikowe, fotonowe detektory podczerwieni produkowane metodą MOCVD (oraz w niedalekiej przyszłości MBE), skierowana jest do odbiorców funkcjonujących na rynkach profesjonalnych urządzeń i systemów pomiarowych, w których zastosowanie mają detektory o najwyższych parametrach. Z tego względu pozycję konkurencyjną należy rozpatrywać w porównaniu do przedsiębiorstw produkujących podobny asortyment wyrobów. Na światowym rynku wyróżnić można jedynie trzy podmioty stanowiące bezpośrednią konkurencję dla, japońską spółkę Hamamatsu oraz dwie firmy z USA - Teledyne Judson Technologies i Infrared Associates. Dodatkowo w przypadku niektórych zastosowań Emitent jest jedynym producentem na rynku. 2

3 Dywidenda Zgodnie z przyjętą uchwałą, pomimo planowanych przez Spółkę inwestycji w latach , Zarząd Spółki zamierza w najbliższych latach rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie co najmniej 50% zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy. Ostateczna wysokość dywidendy rekomendowana przez Zarząd będzie uzależniona od potrzeb Spółki w zakresie konieczności zatrzymania wypracowanych zysków w celu ich wykorzystania na działalność Spółki oraz jej dalszy dynamiczny rozwój. Polityka dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu. Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Ryzyko niepowodzenia realizacji strategii Ryzyko pozyskania z Emisji środków mniejszych niż zakładane Ryzyko utraty kluczowych pracowników Ryzyko awarii lub zniszczenia aparatury Ryzyko związane z dostawcami Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi Ryzyko związane z utratą dystrybutorów lub odbiorców Ryzyka związane z uprawnieniami osobistymi niektórych akcjonariuszy Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na rynkach sprzedaży Ryzyko związane z polityką badawczo-rozwojową w polskiej armii Ryzyko związane z konkurencją Ryzyko związane z kursem walut Ryzyko związane z protekcjonizmem gospodarczym Ryzyko związane z pojawieniem się alternatywnych technologii Opis wymienionych czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie, w rozdziale Czynniki ryzyka. Oprócz czynników ryzyka wskazanych powyżej, w Prospekcie, w rozdziale Czynniki ryzyka zamieszczone zostały także czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym. Potencjalne rozwodnienie Akcjonariusz Liczba akcji Seria Udział w kapitale Udział w głosach Liczba akcji Seria Udział w kapitale Udział w głosach S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych C 21,18% 21,18% C 14,27% 14,27% Mirosław Grudzień A 17,61% 17,61% A 5,79% 5,79% Janusz Kubrak A 7,44% 7,44% A 6,60% 6,60% Jadwiga Nowak A 17,61% 17,61% A 5,79% 5,79% Andrzej Maciak A 7,44% 7,44% A 4,72% 4,72% Józef Piotrowski A 17,61% 17,61% A 11,28% 11,28% Pozostali A 11,12% 11,12% A 10,59% 10,59% Nowi akcjonariusze A, C, D 40,97% 40,97% Razem % 100% % 100% Źródło: Emitent Struktura akcjonariatu na dzień zatwierdzenia Prospektu Struktura akcjonariatu po ofercie przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną w niej objęte Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego ZASTRZEŻENIA PRAWNE ZAWARTE NA OSTATNICH STRONACH DOKUMENTU STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. Kacper Kędzior licencja maklerska nr 2289 Departament Doradztwa Inwestycyjnego 3

4 Firma inwestycyjna pełniąca funkcję Oferującego Funkcję podmiotu Oferującego pełni Investors Dom Inwestycyjny. Dom Maklerski BZ WBK jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującym zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Podstawowe informacje dotyczące Spółki i oferty przedmiotem oferty publicznej jest akcji Spółki (Akcje), w tym: akcji istniejących ( akcji serii A oraz akcji serii C) - oferowanych przez akcjonariuszy Sprzedających, oraz akcji nowej emisji serii D - oferowanych przez Spółkę; Akcje oferowane będą w: - Transzy Inwestorów Indywidualnych (w tej transzy oferowane są wyłącznie akcje istniejące), - Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (w tej transzy oferowane są akcje istniejące oraz akcje nowej emisji); na potrzeby przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu, ustalona została cena maksymalna jednej Akcji, która wynosi 220 zł. Oznacza to, że maksymalna wartość całej oferty publicznej wynosi 65,7 mln zł. przed rozpoczęciem zapisów na Akcje ustalona zostanie ostateczna cena Akcji, po której składane będą zapisy i następnie nabywane akcje przez inwestorów inwestor może ponosić koszty prowizji maklerskiej w związku ze złożonym zapisem; wysokość prowizji pobieranej przez Dom Maklerski BZ WBK zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów. osobami uprawnionymi do składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi zarówno rezydencji jak i nierezydenci; w Transzy Inwestorów Indywidualnych inwestor może złożyć dowolną liczbą zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać na co najmniej 5 Akcji, a łączne zapisy złożone przez danego inwestora nie mogą opiewać na więcej niż liczba Akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych; przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany (na zasadach proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek inwestycyjny w podmiocie, w którym składa zapis; Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wszystkich akcji Spółki oraz Praw do akcji. Planowany harmonogram oferty X r. Proces budowy księgi popytu Do 31.X.2014 r. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji oferowanych w poszczególnych transzach 3-7 XI.2014 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 3-7 XI.2014 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Do 12.XI.2014 r. Do 12.XI.2014 r. Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie. Planowany przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Miejsca przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w DM BZ WBK w 36 pełnozakresowych Punktach Obsługi Klientów oraz w Departamencie Wealth Management. Zapisy przyjmowane będą również za pośrednictwem Internetu i telefonu, o ile Inwestor podpisał z DM BZ WBK stosowną umowę Prospekt emisyjny Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2014 r. ( Prospekt ), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o VIGO System S.A. ( Spółka ) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki: oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w oferowaniu akcji Spółki tj. Domu Inwestycyjnego Investors S.A. pod adresem: 4

5 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego ani innego dokumentu ofertowego. Materiał stanowi wyciąg informacji z Prospektu Emisyjnego spółki VIGO System S.A. które zostały uznane przez autora dokumentu za najbardziej interesujące. Źródłem danych są: Prospekt emisyjny dot. oferty publicznej akcji spółki VIGO System S.A. wraz z aneksami. Niniejszy materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności. Niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną jak i rekomendacją nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W szczególności niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe VIGO System S.A. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni. uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykiem związanym z inwestowaniem w Akcje Oferowane zawartymi w rozdziale Czynniki Ryzyka, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez ich rejestracji lub na podstawie wyjątku wynikającego z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie są przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie i Japonii albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 5

W drodze na giełdę Selvita S.A.

W drodze na giełdę Selvita S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo