Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia na temat oferty publicznej Spółki"

Transkrypt

1 Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner na rynku krajowym i zagranicznym. Oferta Spółki obejmuje dostarczanie kompleksowych rozwiązań w wytwarzaniu i montażu urządzeń przeznaczonych dla energetyki przemysłowej i zawodowej oraz zakładów przemysłowych, petrochemicznych, motoryzacyjnych, hutniczych i spożywczych. Spółka realizuje także projekty związane z ochroną środowiska oraz instalacjami dla budynków użyteczności publicznej. Warto również dodać, że obecnie Spółka jest jedynym w Polsce oraz jednym z pięciu w Europie producentem rur ożebrowanych podstawowego elementu kotłów odzysknicowych i wymienników ciepła. Zdecydowanie największym rynkiem zbytu dla produkowanych przez Spółkę wyrobów i świadczonych usług jest Unia Europejska, w tym w szczególności rynek niemiecki. Przedsiębiorstwo jest obecne na rynku od ponad pół wieku Spółka planuje w najbliższych latach przyśpieszyć swój rozwój. W tym celu zostanie przeprowadzona emisja nowych akcji, z której Energoinstal chciałby pozyskać około 62,4 mln zł. Uzyskane środki finansowe zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych Firmy, akwizycje firm z branży oraz na wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzanie ERP. Modernizacja i rozbudowa posiadanych obiektów oraz zakup i modernizacja maszyn i urządzeń pochłonie łącznie 43,5 mln zł. Zakup firm z branży oraz Biura Projektów kosztować będzie łącznie 25 mln zł. System ERP wymagać będzie nakładów w wysokości 3 mln zł. Z kolei najmniejszą kwotę rzędu 1,5 mln zł Spółka przeznaczy na zakup środków transportu. Powyższe inwestycje powinny wpłynąć na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki, dzięki czemu Energoinstal będzie mógł w dużo 1

2 większym stopniu wykorzystać potencjał rynku. Inwestycje mają być zrealizowane w latach Cena emisyjna nowych akcji została ustalona na poziomie 18 zł, czyli 2 zł poniżej górnych widełek cenowych z przedziału zł. W ramach oferty publicznej inwestorzy będą mogli zapisać się na 3,6 mln nowych walorów oraz 1 mln sprzedawanych przez dotychczasowego udziałowca. W ramach transzy indywidualnej zapisy na 0,9 mln akcji składać można w terminie od 6 do 10 września. W tym samym terminie przyjmowane będą zapisy na 3,7 mln walorów w transzy instytucjonalnej. Zamknięcie publicznej subskrypcji nastąpi 10 września, a przydział akcji w ciągu 5 dni roboczym po dniu zamknięcia subskrypcji. Zapisy na akcje Energoinstalu przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta DM IDMSA oraz za pośrednictwem strony internetowej tego Biura. Finanse, parametry wskaźników rynkowych Wyniki finansowe Energoinstalu charakteryzowały się w ostatnich dwóch latach tendencją wzrostową, zarówno na poziomie przychodów, zysków, jak i marż. W 2006 roku Spółka wypracowała 149,7 mln zł przychodów, zysk operacyjny w wysokości 15,2 mln zł oraz zysk netto na poziomie 9 mln zł. Pozwoliło to osiągnąć rentowność netto na poziomie 6%. Rok wcześniej Spółka osiągnęła rentowność na poziomie 3,7%. Niższa rentowność była efektem zarówno niższych przychodów, jak i niższego zysku netto. W 2005 roku Firma osiągnęła 112,6 mln zł przychodów oraz zysk netto w wysokości 4,18 mln zł. Z kolei w 2004 roku Spółka zarobiła na czysto 9 mln zł przy przychodach rzędu 176,6 mln zł. Tegoroczna prognoza zakłada poprawę niemal wszystkich pozycji rachunku wyników. Przychody mają bowiem wynieść 160,8 mln zł (wzrost o 7,4% wobec poprzedniego roku), zysk operacyjny ma wzrosnąć o 31% do 19,9 mln zł, a zysk netto zamknie się kwotą 15 mln zł, czyli o ponad 66% wyższą wobec rezultatu z 2006 roku. Oznaczać to będzie, że rentowność netto wzrośnie w bieżącym roku do atrakcyjnego poziomu rzędu 9,3%. Spodziewać się można dalszej poprawy wyników w kolejnym roku. Spółka sprzedawać będzie nowe akcje po cenie 18 zł, czyli 2 zł poniżej górnych widełek cenowych. Zdawać się może, że przy tej cenie Firma nie powinna mieć większych problemów z uplasowaniem emisji. Decydować będą o tym zarówno stabilne fundamenty, jak i rozsądna wycena. Realizacja tegorocznej prognozy spowoduje bowiem, że Spółka będzie notowana ze wskaźnikiem C/Z na poziomie 21,7, C/WK 2,45 oraz MC/EBIT 16,2. Firmy z pokrewnych branż wyceniane są wyżej. 2

3 Podsumowanie Oferta publiczna Spółki Energoinstal powinna budzić zainteresowanie zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Wynikać to powinno zarówno ze stabilnych fundamentów, dobrych wyników finansowych, ale również dość dużych perspektyw rozwoju samej Spółki, jak i branży. W dodatku co ważne, Spółka zdecydowała się na sprzedaż akcji po cenie 2 zł niższej od górnych widełek cenowych, czyli po 18 zł. Dzięki temu oferta wydaje się być rozsądna także pod względem wyceny. Ten element emisji jest szczególnie ważny w sytuacji niepewnej, a nawet chwiejnej koniunktury giełdowej, a z taką niewątpliwie mamy do czynienia. Środki pozyskane z emisji powinny pozwolić Spółce na znaczne wzmocnienie i zwiększenie mocy produkcyjnych, co będzie efektem zarówno unowocześnienia, jak i znacznego rozbudowania obecnych mocy produkcyjnych. Dzięki temu Spółka będzie mogła znacząco zwiększyć skalę swojej dotychczasowej działalności. Jest to szczególnie ważne w dobie zbliżającego się boomu inwestycyjnego w branży energetycznej w Polsce. W bieżącym roku Energoinstal planuje zarobić 15 mln zł przy przychodach na poziomie 160,8 mln zł. Zysk netto wzrośnie więc o ponad 66%, a przychody o około 8% wobec poprzedniego roku. Rentowność netto ukształtuje się na poziomie 9,3%. Spodziewać się można dalszej poprawy wyników w przyszłym roku. Do ważniejszych czynników ryzyka związanych z funkcjonowaniem Firmy zaliczyć należy przede wszystkim ryzyko walutowe. Ponadto należy zwrócić uwagę na pozew ze strony WFOSiGW w Katowicach dotyczący zapłaty przez Spółkę na rzecz tego podmiotu kwoty w wysokości ponad 5 mln zł. W tym przypadku cieszyć jednak może, że Energoinstal zawiązał już na ten cel rezerwę. W ostatnim czasie atmosfera wokół rynku pierwotnego uległa ochłodzenia. Jest to efekt kilku słabych debiutów na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W związku z tym także i w tym przypadku debiut w dużym stopniu może być uzależniony od atmosfery panującej na rynku. Spółka przy cenie ustalonej na poziomie 18 zł nie powinna mieć jednak żadnych problemów z uplasowaniem emisji, a akcje powinny się cieszyć dość dużym popytem zarówno ze strony inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Debiut powinien być dość stabilny, a inwestycję należy postrzegać w kategoriach długofalowych. 3

4 Ocena Siła czynnika negatywnego Kryteria Czynniki ryzyka Siła czynnika pozytywnego Akcjonariat po emisji Fundamenty Atrakcyjność ceny Emisyjnej *** Perspektywy dalszego rozwoju Szansa wzrostu ceny na debiucie >10% Pozycja rynkowa Podsumowanie ***przy cenie emisyjnej 18 zł za akcję - siła czynnika negatywnego - siła czynnika pozytywnego Powyższa tabela przedstawia subiektywną i usystematyzowaną w formie tabeli ocenę spółki Energoinstal 4

5 Wyjaśnienie do Oceny (tabeli): CZYNNIK Czynniki ryzyka Akcjonariat po emisji Fundamenty Atrakcyjność ceny emisyjnej Perspektywy dalszego rozwoju Szansa wzrostu na debiucie >10% Pozycja rynkowa Podsumowanie WYJAŚNIENIE Ocena podsumowująca ogół istniejących czynników ryzyka dla przyszłych akcjonariuszy spółki. Im wyższy poziom koloru zielonego tym niższe ryzyko. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym wyższe ryzyko. Ocena akcjonariatu spółki po emisji, w tym także pod kątem blokady akcji lock-up, a także pod kątem dominującego udziału jednego podmiotu, bądź podmiotów działających w porozumieniu. Im wyższy poziom koloru zielonego tym lepsza struktura akcjonariatu. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym gorsza struktura akcjonariatu. Ocena długoterminowej stabilności finansowej spółki (podstawą oceny jest siła fundamentalna po uzyskaniu środków z emisji, drugim kryterium są przyszłe wyniki). Im wyższy poziom koloru zielonego tym lepiej prezentują się perspektywy Spółki i fundamenty. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym gorzej prezentują się perspektywy Spółki i fundamenty. Ocena atrakcyjności oferty cenowej akcji oszacowana na podstawie ogólnej metody porównawczej z sektorem i spółkami i zbliżonym profilu działalności. Im wyższy poziom koloru zielonego tym porównanie wypada korzystniej dla analizowanej firmy. Z kolei coraz wyższy poziom koloru czerwonego świadczy o malejącej atrakcyjności w stosunku do sektora na GPW. Ocena planów inwestycyjnych, sytuacji w branży i związanych z tym szans na dalszy rozwój. Im wyższy poziom koloru zielonego tym wyższe perspektywy rozwoju. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym mniejsze perspektywy dalszego rozwoju. Ocena prawdopodobieństwa wzrostu kursu na debiucie o więcej niż 10% (ocena subiektywna). Im wyższy poziom koloru zielonego tym większa szansa na taki zysk. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym szansa takiego zysku mniejsza. Ocena obecnej pozycji rynkowej spółki, uwzględniająca zagrożenie ze strony konkurentów Ocena podsumowująca wszystkie powyższe czynniki, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności fundamentalnej ocenianej firmy oraz jej perspektyw rozwoju i szans zarobku na debiucie. Im wyższy poziom koloru zielonego tym lepiej można ocenić całościowo spółkę. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym gorzej wypada całościowa ocena spółki. Niniejszej opinii jest Piotr Cieślak analityk SII. Autor nie jest powiązany w żaden sposób z Emitentem, ani innymi podmiotami oferującymi lub pośredniczącymi w emisji. Opracowanie zostało sporządzone s. 5 z 5 na zlecenie: Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 4 września 2007 r., a opublikowany przez SII w dniu 6 września 2007 r.. Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Energoinstal SA jest opublikowany Prospekt Emisyjny akcji Energoinstal SA dostępny między innymi w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: 5

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Arcus SA to jeden z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA GINO ROSSI S.A. Raport analityczny Kraków, 9 czerwiec 2006 Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Gino Rossi S.A. występują następujące umowy i powiązania:

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 SPIS TREŚCI portret inwestycji 1 konkurs piękności 7 kokpit inwestora 2 liczydło centusia 9 szkielet spółki 3 kalejdoskop 11 szybka wróżba

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SEKO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Chojnicach www.rybki-seko.pl

PROSPEKT EMISYJNY SEKO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Chojnicach www.rybki-seko.pl PROSPEKT EMISYJNY SEKO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnicach www.rybki-seko.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Tarczyński S.A.

W drodze na giełdę Tarczyński S.A. W drodze na giełdę Tarczyński S.A. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego: Rafał Kędzierski rafal.kedzierski@bzwbk.pl Profil Spółki Działalnośd operacyjna Grupa TARCZYOSKI jest wiodącym podmiotem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo