ZARZĄDZANIE RELACAMI Z KLIENTEM W ŚRODOWISKU E-BIZNESU. Teresa Porębska-Miąc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE RELACAMI Z KLIENTEM W ŚRODOWISKU E-BIZNESU. Teresa Porębska-Miąc"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE RELACAMI Z KLIENTEM W ŚRODOWISKU E-BIZNESU Teresa Porębska-Miąc Wprowadzenie Zarządzanie relacjami z uŝytkownikami Internetu (ecrm), dzięki rozwojowi technologii oraz ekspansji działalności firm w Sieci, nabiera nowego wymiaru. Staje się elementem gry rynkowej, stanowiącym podstawę skutecznego działania w e-biznesie, oraz waŝnym narzędziem w rywalizacji o pozyskanie lojalności klienta. ecrm pozwala na rozszerzenie zakresu zarządzania relacjami z klientem o sieć Internet oraz ograniczenie kosztów z tym związanych. WdraŜanie skutecznych rozwiązań ecrm staje się coraz waŝniejsze dla firm prowadzących działalność w Sieci. Inwestycje w rozwiązania w zakresie ecrm są szczególnie waŝne dla sprzedawców internetowych, choć coraz częściej dotyczą takŝe organizacji funkcjonujących na tradycyjnym rynku (np. banki, administracja państwowa), które tworzą internetowe oddziały obsługi klienta. Działania te skierowane są w stronę zwiększenia satysfakcji klienta z oferowanym mu usług i sposobu dostępu do nich [Fied05]. CRM jako element e-biznesu Zgodnie z formułą zaproponowaną przez J. Straussa i R. Frosta, CRM jest jednym z pięciu podstawowych elementów systemu e-biznesu. Formułę tę moŝna przedstawić następująco [AlSa03]:

2 EB = EC + BI + CRM + SCM + ERP gdzie: EB (e-business) biznes elektroniczny, EC (e-commerce) handel elektroniczny, BI (Business Intelligence), CRM (Customer Relationship Management) zarządzanie relacjami z klientem, SCM (Supply Chain Management) zarządzanie łańcuchem dostaw, ERP (Enterprise Resource Planning) planowanie zasobów przedsiębiorstwa (Rys.1). Pierwsze trzy elementy e-biznesu (EC, BI oraz CRM) mają bezpośrednie odniesienie do marketingu. Dotyczą bowiem działań skupionych wokół klienta (front end) i opierają się na interakcjach z nim (i są widoczne dla klienta). Np. EC realizuje zamówienia, BI wykorzystuje badania marketingowe do identyfikacji i implementacji odpowiednich działań w celu zwiększenia sprzedaŝy produktów i usług na konkurencyjnym rynku (marketplace/marketspace), natomiast CRM jest waŝnym narzędziem, niezbędnym do odniesienia sukcesu rynkowego, dzięki długotrwałym relacjom z klientami, które pozwalają firmie uniknąć kosztów pozyskiwania nowych klientów. Rozwiązania SCM oraz ERP mają natomiast mniej widoczne odniesienie do marketingu, chociaŝ ich wkład w działania marketingowe firmy teŝ jest znaczący. PoniewaŜ wspomagają one działania na zapleczu (back end), nie są widoczne dla klienta. Kiedy jednak np. zarządzanie łańcuchem dostaw jest nieefektywne lub wolne, co rzutuje na terminowość dostawy i dostępność dóbr dla klienta, niezadowolenie i rozczarowanie

3 klienta mogą przyczynić się do jego utraty. ERP wpływa na strategię cenową firmy. Nowoczesne technologie stwarzają bowiem moŝliwość usprawnienia wewnętrznych procesów, redukując tym samym koszty sprzedaŝy. Firmy mogą te oszczędności przenieść na klienta lub przeznaczyć na wytworzenie produktów spełniających jego oczekiwania i wzmocnienie lojalności. E-commerce SprzedaŜ Zagadnienia kryptografii oraz bezpieczeństwa Business Intelligence Marketplace (marketspace) Najlepsze działania i preferencje klientów CRM Klienci Relacje i programy lojalnościowe Front end widoczne dla klienta ELEMENTY E-BIZNESU Back end powiązania z firmami SCM Partnerzy Efektywna i skuteczna dostawa dóbr ERP Firma Przesunięcie kosztów ze sprzedaŝy Rys1. Elementy e-biznesu Źródło: opracowanie własne na podstawie: [AlSa03]. Pojęcie ecrm Termin ecrm (electronic Customer Relationship Management) odnosi się do zarządzania relacjami z klientami przy wykorzystaniu kanałów

4 elektronicznych, a zwłaszcza Internetu. Łącząc tradycyjny CRM z aplikacjami e-biznesowymi, ecrm jest procesem rozwijającym i zarządzającym indywidualnymi relacjami z indywidualnymi klientami. Firmy funkcjonujące na tradycyjnym rynku, jak i firmy w pełni wirtualna mogą wprawdzie zmierzać w kierunku ecrm róŝnymi drogami, lecz cel mają taki sam optymalizacja wartości relacji między firmą a jej klientami. Aby to osiągnąć muszą zwrócić uwagę na 6 znaczeń e w określeniu ecrm. Według firmy Xchange e odnosi się do [Fraw00]: 1. electronic (chanels) firmy wykorzystują kanały elektroniczne, takie jak Web lub spersonalizowane komunikaty, zapewniające szybką, interaktywną i tanią komunikację z klientami; 2. enterprise dzięki wysiłkom całej organizacji (wychodząc poza granice działań marketingowych) firmy mogą poznać swoich klientów i oddziaływać na ich zachowania. Strategia ecrm opiera się na konstrukcji i utrzymaniu hurtowni danych, która dostarcza skonsolidowane, szczegółowe dane dotyczące cech indywidualnych klientów, historie komunikacji itp.; 3. empowerment (of consumers) strategie ecrm muszą być tak skonstruowane, aby zaspokoić potrzeby klientów, którzy sami decydują, kiedy i w jak sposób chcą komunikować się z firmą; 4. economics of customer relationships zbyt wiele firm stara się realizować swoje strategie komunikacji z klientami niewielkim wysiłkiem lub bez właściwego zrozumienia samej ekonomii relacji z klientami. Względy ekonomiczne skłaniają firmy do podejmowania

5 decyzji dotyczących alokacji środków w stronę klientów rokujących największy zwrot włoŝonych wysiłków i środków finansowych; 5. evaluation of customer activity and marketing initiatives zrozumienie ekonomiczności klientów zaleŝy od umiejętności przypisywania zachowań klienta do odpowiednich programów marketingowych, oszacowania interakcji z klientami i porównania przewidywanego ROI z aktualnym zwrotem na podstawie raportów analitycznych. Oszacowanie wyników pozwala firmom nieustannie doskonalić działania w zakresie optymalizacji relacji z klientami; 6. external information aby lepiej poznać potrzeby klientów firmy wykorzystują udostępniane przez klientów informacje zewnętrzne. Informacje te mogą pochodzić z róŝnych źródeł, pod warunkiem, Ŝe firmy pozostawiają klientowi swobodę wyboru w zakresie udostępniania informacji i przestrzegają zasad prywatności. Świadomość kaŝdego e powinna kształtować przyszłość biznesu. Rozwiązania ecrm mają pomóc firmom optymalizować relacje z ich klientami. Dla kaŝdej firmy optymalizacja ta moŝe mieć róŝny wymiar oraz róŝnorakie cele, np. zwiększenie liczby klientów, wzrost rentowności klientów, przyrost dochodów, zainteresowanie klientów tanimi kanałami dystrybucyjnymi, cross-selling czy zatrzymanie klientów. Systemy ecrm odróŝnia od systemów CRM docelowy uŝytkownik. W klasycznym CRM jest nim pracownik prowadzący interakcję z klientem, a w ecrm klient prowadzący interakcję z firmą. Systemy ecrm ewoluowały z klasycznej filozofii CRM w kierunku zarządzania kontaktami nawiązywanymi drogą internetową, stając się narzędziami wspoma-

6 gającymi decyzje tych firm, które opierają sprzedaŝ na internetowych sieciach sprzedaŝy i promocji. Znaczenie Internetu w kształtowaniu relacji z klientem Rozwój Internetu zainicjował nowy etap w budowaniu relacji z klientami. Internet umoŝliwia indywidualny, bezpośredni i dwustronny kontakt z klientem. Dzięki systemom wyszukiwawczym klienci mogą znacznie szybciej znaleźć interesujące ich firmy i nawiązać z nimi kontakt. Dostawcy natomiast oferują klientom wygodniejsze sposoby zamawiania i otrzymywania produktów i usług [Dejn02]. Internet umocnił pozycję przetargową indywidualnych klientów na rynku. Klienci stali się bardziej świadomi swoich praw i zdeterminowani, by realizować własne, indywidualne potrzeby [Bajd03]. W wirtualnym świecie wolność wyboru jest zdecydowanie większa, a klient moŝe dotrzeć do dowolnego producenta na kuli ziemskiej. Klient moŝe porównywać ceny oraz inne cechy produktów i dzięki temu podjąć decyzję przy znacznym stopniu poinformowania. Klientom łatwiej jest dokonywać swobodnego wyboru i często nie widzą Ŝadnych kosztów czy dyskomfortu z powodu zmiany dostawcy [Porę02]. Firma jest w stanie śledzić i kontrolować zachowania klienta odwiedzającego jej serwis internetowy. UŜytkownik, który zamierza dokonać zakupu, musi zarejestrować się na witrynie i podać swoje dane. W przypadku uŝytkownika dokonującego ponownych zakupów, firma zna juŝ jego wcześniejsze preferencje oraz historię zakupów. Wie takŝe, czy oraz w jaki sposób kontaktował się z działem obsługi klienta. MoŜe równieŝ stymulować uŝytkownika do kontaktów poprzez róŝnego typu sondy i

7 ankiety, udział w promocjach, konkursach, czaty lub fora dyskusyjne, itp. Tym sposobem firma dysponuje duŝą ilością danych i moŝliwością analizowania zachowań uŝytkownika, który korzysta z jej serwisu internetowego [Fied05]. Wykorzystanie technologii internetowych w zarządzaniu relacjami z klientem stwarza moŝliwości [Adam02], [Tiwa03]: kierowania oferty do indywidualnego odbiorcy (przy niewielkim koszcie), dedykowania stron odpowiadającym jego oczekiwaniom, pod względem graficznym, jak i merytorycznym (zastosowanie personalizacji), sprawnej komunikacji poprzez wszystkie dostępne narzędzia sieciowe (WWW, , forum dyskusyjne, chat-room itp.), zastępowania jednokierunkowej transmisji przekazu, dwustronną wymianą miedzy nabywcami, udostępniania e-serwisu (przedstawienia problemu za pomocą gotowych formularzy, zawierających pytania pomocnicze oraz bieŝące uaktualnianie listy z opisem standardowych problemów FAQ), wyboru na stronie innternetowej opcji call back, czyli oddzwonienia (uŝytkownik zamawia rozmowę telefoniczną z operatorem, zgłaszając datę i godzinę), podtrzymywania kontaktu z odbiorcą sieciowym poprzez dystrybucję biuletynów firmowych do jego skrzynki , systematycznego badania poziomu zadowolenia klienta ze świadczonych usług. działania w czasie rzeczywistym.

8 Infrastruktura technologiczna ecrm Proces ecrm odnosi się do następujących zintegrowanych działań [TheF01]: projektowanie interakcji na podstawie odpowiednich informacji, personalizacja kaŝdej interakcji, docieranie do klienta w właściwym miejscu i czasie, ułatwienie interakcji i realizacja transakcji. Realizacja tych działań wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury technologicznej. Składa się na nią pięć platform [TheF01]: 1. Składnica informacji dotyczących klienta (The Customer-centric Information Store) zawierające skonsolidowane informacje o klientach i ich preferencjach. 2. Platforma analizy i segmentacji (The Analysis and Segmentation Engine), wykorzystująca zebrane informacje o klientach w celu określenia strategii kampanii i oceny jej powodzenia. 3. Platforma personalizacji (The Personalization Engine), pozwalająca na dostosowanie komunikacji z klientem do jego preferencji i zachowań podczas interakcji. 4. Platforma przekazu (The Broadcast Engine), udostępniająca informacje i oferty klientom za pośrednictwem wybranych przez nich kanałów. 5. Platforma transakcji (The Transaction Engine), ułatwiająca interakcje między klientem i firmą w celu wymiany informacji lub prowadzenia transakcji (Rys. 2). Składnica informacji dotyczących klienta integruje dane pochodzące z róŝnych źródeł, takich jak strony WWW, logi, systemy transakcyjne, ope-

9 racyjne bazy danych, call center, systemy ERP itp. Składnica ta powinna spełniać trzy podstawowe warunki, tj.: skalowalność (scalability) zdolność do obsługi (gromadzenia i wyszukiwania) rosnącej liczby danych dotyczących profilu kaŝdego klienta, jego preferencji czy historii transakcji, elastyczność (flexibility) moŝliwość dostosowania do róŝnych modeli danych i architektury baz danych oraz integracji z innymi systemami informatycznymi zaplecza (back-end), wysoka wydajność (high performance) szybki dostęp do danych, moŝliwość agregacji informacji na róŝnych poziomach abstrakcji, itp. Zasoby informacji o kliencie Platforma Analizy i segmentacji Platforma personalizacji Platforma transmisji Platforma transakcji Informacje Projektowanie odpowiednich interakcji Personalizacja komunikacji Docieranie do klienta Ułatwienie interakcji Transakcja Rys. 2. Infrastruktura technologiczna ecrm Źródło: opracowanie własne na podstawie: [TheF01]. Integracja danych w scentralizowanej hurtowni pozwala firmom stworzyć podstawę do analizy, kluczowego czynnika sukcesu strategii ecrm

10 [Buil00]. Platforma analizy i segmentacji umoŝliwia prowadzenie analiz, segmentację oraz prognozowanie, dzięki którym interakcje z klientami mogą być realizowane w sposób odpowiedni i spersonalizowany. Do analizy danych na temat klientów, zgromadzonych w systemach transakcyjnych i hurtowniach danych, a w szczególności w aplikacjach pracujących na tzw. Data Marts, ecrm wykorzystuje mechanizmy Data Mining w celu znalezienia wzorców zachowań, sugerujących np. skłonność do zakupu pewnego rodzaju produktów. Techniki Data Mining moŝna podzielić na dwie kategorie: modele predyktywne, które na podstawie dotychczasowych relacji z klientem pozwalają przewidzieć przyszłe zdarzenia, oraz techniki segmentacji, wykorzystywane w celu zaklasyfikowania klientów o podobnych zachowaniach i cechach do odrębnych grup [Porę05]. Celem analizy danych dotyczących klienta jest nie tylko określenie moŝliwości sprzedaŝy kolejnych produktów, lecz takŝe określenie rentowności klientów oraz ich lojalności. Wyniki analiz mogą być zastosowane dla celów prowadzenia akcji marketingowych, ukierunkowanych na konkretne grupy lub wręcz pojedynczych klientów, w przypadku których istnieje największe prawdopodobieństwo pozytywnego odzewu na przedstawioną ofertę. Wykorzystanie narzędzi analitycznych w ecrm pozwala rozwijać Customer Intelligence (CI). Techniki personalizacji umoŝliwiają dostosowanie przekazów do indywidualnych preferencji klientów, zbierając jednocześnie nowe dane przy kaŝdorazowej wizycie na stronie i przygotowując treść zgodnie z ich oczekiwaniami. Techniki te umoŝliwiają analizę klienta w określonym przedziale czasu i w odniesieniu do wszystkich kanałów, wykorzystując

11 dane osobowe, poprzednie transakcje, wykaz odwiedzanych stron i informacje podawane dla potrzeb ankietowych sondaŝy. Ich celem jest określenie przykładowych produktów, które klient prawdopodobnie kupi w następnej kolejności lub teŝ, jeśli naleŝy on do grupy klientów skłonnych do odejścia, wysokości rabatów, które zachęcą go do pozostania lojalnym. Techniki personalizacji moŝna podzielić na trzy kategorie [TheF01]: oparte na regułach (rule-based), wykorzystujące predefiniowane reguły, które pozwalają konkretnemu klientowi, na podstawie jego danych osobowych, przypisać potencjalne zachowania. Metoda ta jest skuteczna, jeśli klient dba o to, aby na bieŝąco aktualizować swoje dane; wspólne filtry (collaborative filtering), automatycznie porównujące cechy danego klienta z cechami innych klientów i korelujące zachowania wielu klientów, opierając się na sprawdzonych wzorcach, kontrolowanych na bieŝąco; modele wnioskowania (inference models), wykorzystujące modele Data Mining do poszukiwania wzorców zachowania klienta. Platforma transmisji zapewnia całodobową interakcję z klientami, niezaleŝnie od miejsca ich pobytu, tj. w domu (np. serwis Web, chat, telefon lub przystawki do odbiorników TV), w pracy (np. ), w podróŝy (np. WAP lub pagery). Dzięki wykorzystaniu łączności bezprzewodowej, firmy uzyskują szybki dostęp do kompleksowej informacji o kliencie, dostęp taki jest niejednokrotnie potrzebny pracownikom działającym poza firmą w terenie.

12 Platforma transakcji pośredniczy w wymianie informacji w trakcie całego cyklu zakupu, tzn. ułatwia zbieranie informacji, negocjowanie transakcji, finalizację transakcji oraz obsługę posprzedaŝową. Podsumowanie ecrm umoŝliwia firmom prowadzenie interaktywnych, spersonalizowanych i odpowiednich komunikacji z klientami przy wykorzystaniu zarówno elektronicznych, jak i tradycyjnych kanałów. Działania w Sieci mogą być zautomatyzowane, bardziej skuteczne oraz znacznie tańsze. System ecrm pozwala uporządkować dane o kliencie, zebrać je w jednym miejscu oraz w prosty sposób udostępniać. Wykorzystuje zebrane informacje na temat klienta do podejmowania decyzji dotyczących komunikatów, ofert oraz kanałów dystrybucji. Synchronizuje komunikacje odbywające się za pomocą róŝnych systemów kontaktu z klientami. ecrm wyznacza nowy kierunek dla marketingu partnerskiego (relationship marketing). Technologie ecrm pozwalają firmom budować relacje jeden-do-jednego z wieloma klientami. Poprzez liczne interakcje firmy stopniowo zyskują zaufanie i lojalność klientów. Rozwiązania ecrm zapewniają dostęp do Sieci nie tylko za pośrednictwem tradycyjnego PC, lecz wykorzystują takŝe technologie bezprzewodowe i urządzenia typu PDA, telefony komórkowe, telefony WAP, pagery czy przystawki do odbiorników TV. We współczesnej gospodarce, w której maleje strategiczna wartość klasycznych czynników produkcji (kapitał, praca, technologia), informacje o kliencie oraz oparte na wzajemnym zaufaniu relacje stają się poŝądanymi czynnikami ekonomicznymi. Zatem firmy, które zbierają i po-

13 rządkują dane dotyczące swoich klientów oraz wykorzystują je w sposób inteligentny w celu utrzymania relacji z klientami maja szansę odniesienia sukcesu na konkurencyjnym rynku. Literatura [Adam02] [AlSa03] [Bajd03] [Buld00] [Dejn02] [Dych02] [Fied05] [Fraw00] [Porę02] Adamczyk J.: CRM w ujęciu klasycznym i internetowym. Albert T.C., Sanders W.B.: e-business.marketing, Prentice Hall, New Jersey Bajdak A. (red).: Internet w marketingu. PWE, Warszawa Buliding customer relationship through analytical ecrm. Dejnaka A.: CRM Zarządzanie kontaktami z klientami. Helion, Gliwice Dyché J.: CRM Relacje z klientami. Helion, Gliwice Fiedziukiewicz M.: ecrm, czyli zwiększamy lojalność klientów. Frawley A.: Evolving to ecrm: How to optimize interactive relationships between you and your customers. Porębska-Miąc T.: System CRM jako narzędzie marketingu partnerskiego. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO Praca pod red. T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki. AE, Katowice 2002.

14 [Porę05] Porębska-Miąc T.: Wiedza i zarządzanie wiedzą w systemie CRM. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO Praca pod red. T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki. AE, Katowice [SALF02] Scullin S., Allora J., Lloyd G. O., Fjermstad J.: Electronic Customer Relationship Management: Benefits, Consideration, Pitfallas and Trends. Pitfallas. ationship-management-benefits-considerations-pitfalls-antrends [Sysk04] Syska E.: Przyszłość rynku ERP, CRM, ecrm. content&task=view&id=69&itemid=109. [Tiwa03] Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. Placet, Warszawa [TheF01] The Fives Engines of ecrm. MicroStrategy, Incorporated. /ecrm23.pdf. Dr Teresa Porębska-Miąc Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie Marcin KrzyŜanowski Co to jest CRM CRM - to skrót pochodzący od angielskiego terminu Customer Relationship Management. Po polsku tłumaczy się go zazwyczaj jako:

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE CRM

WIEDZA I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE CRM WIEDZA I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE CRM Teresa Porębska-Miąc Wprowadzenie Zamiast postrzegania w kaŝdym człowieku potencjalnego klienta, powinniśmy raczej dostrzegać w kaŝdym kliencie człowieka Ph.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

............... CRM.......... 1

............... CRM.......... 1 1 CRM 3 Zarządzanie bazą klientów 4 Zarządzanie sprzedażą 5 Zarządzanie marketingiem 5 Serwis 6 Analizy 6 2 CRM Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Tradycja vs. nowość. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Tradycja vs. nowość. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Od początku Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Informacja marketingowa jest obecnie krytycznym zasobem każdej organizacji Może być ona łatwo gromadzona, dzięki wszelkiego rodzaju rozwiązaniom

Bardziej szczegółowo

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Od początku Informacja marketingowa jest obecnie krytycznym zasobem każdej organizacji Może być ona łatwo gromadzona, dzięki wszelkiego rodzaju rozwiązaniom

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży

Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży Forum Sektora Finansowego 2007 Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży Filip Łapiński Konsultant Zarządzający IBM Polska 05/06/2007 Prognozy IBM Institute for Business Value IBM Institute for

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM NA BAZIE WIEDZY

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM NA BAZIE WIEDZY Streszczenie ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM NA BAZIE WIEDZY Teresa Porębska-Miąc Joanna Palonka Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna w Katowicach {porebska,palonka}@ae.katowice.pl W artykule skoncentrowano

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation

Marketing Automation Zarządzanie kontaktami Monitoring kontaktów Ocena kontaktów Programy i algorytmy marketingowe Integracja z Social Media, epr i monitoringiem internetu Najbardziej kompleksowe, intuicyjne i skuteczne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Wstęp Istota i reguły marketingu bezpośredniego 17

Wstęp Istota i reguły marketingu bezpośredniego 17 Marketing bezpośredni : koncepcja, zarządzanie, instrumenty / Mariusz Trojanowski. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 11 CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 15 1. Istota i reguły marketingu

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywność zarządzania relacjami z klientami przedsiębiorstw energetycznych a nowoczesne systemy informatyczne.

Efektywność zarządzania relacjami z klientami przedsiębiorstw energetycznych a nowoczesne systemy informatyczne. Grupa Energetyczna Efektywność zarządzania relacjami z klientami przedsiębiorstw energetycznych a nowoczesne systemy informatyczne. Katowice, 20 maja 2003 2003 Andersen Business Consulting. Wszelkie oprawa

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 Tomasz Kurdelski Targi Energii Jachranka 2012 Agenda prezentacji Przedstawienie firmy Portfolio

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych StatSoft Polska Sp. z o.o. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców

Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców 2012 Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców Grzegorz Błażewicz Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Jacek RUDNICKI Streszczenie: W referacie omówiono podstawowe cechy systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER INTELLIGENCE JAKO ROZWINĘCIE KONCEPCJI CRM. Teresa Porębska-Miąc

CUSTOMER INTELLIGENCE JAKO ROZWINĘCIE KONCEPCJI CRM. Teresa Porębska-Miąc CUSTOMER INTELLIGENCE JAKO ROZWINĘCIE KONCEPCJI CRM Teresa Porębska-Miąc Wprowadzenie Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy Albert Einstein Podejmowanie decyzji w biznesie nie opiera się wyłącznie na danych,

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Funkcje analityczne w SAP CRM

Funkcje analityczne w SAP CRM Akademia Wiedzy BCC /akademia Funkcje analityczne w SAP CRM Wiedzieć więcej i lepiej Kompletne rozwiązanie CRM SAP CRM bywa postrzegany jako narzędzie służące zautomatyzowaniu procesów interakcji z klientami.

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012 Cel strategiczny:

Bardziej szczegółowo

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Zagadnienia omówione w książce są przedstawione w trzech wymiarach: koncepcyjnym - usystematyzowanie wiedzy na temat marketingu

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

CCash Cash Handling Business Solutions

CCash Cash Handling Business Solutions HBS CCash Cash Handling Business Solutions Narzędzia obsługi gotówki w koncepcji nowoczesnej placówki bankowej Warsztaty ASSECO, Licheń 28.06.2008 Paweł Turkiewicz Prezes Zarządu CHBS CHBS to nowoczesne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

SAP Business One E-Commerce

SAP Business One E-Commerce SAP Business One E-Commerce ZAISTNIEĆ W SIECI czyli jak zaoszczędzić prowadząc sprzedaŝ towarów, produktów i usług Chcesz poszerzyć ofertę Twojej firmy o moŝliwość prowadzenie interesów przez Internet?

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz. Wstęp

INFORMACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz. Wstęp INFORMACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wstęp Firmy logistyczne nie mogą zbudować przewagi konkurencyjnej bez sprawnych systemów informatycznych. Mają one wiodący wpływ

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W dzisiejszych zmiennych warunkach globalnej ekonomii szybka reakcja na zmiany zachodzące na rynku jest podstawą osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na platformie BizFlow er

Rozwiązania na platformie BizFlow er Rozwiązania na platformie BizFlow er Przygotowali Witold Strzępa ws@omm.com.pl Szymon Owsianowski so@omm.com.pl Agenda 1. Czym jest platforma BizFlow er 2. Komponenty platformy 3. Rozwiązania WF EOD, korespondencja,

Bardziej szczegółowo

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager E-mail marketing jako podstawowy kanał w multichannel Waldemar Miśków marketing project manager Kilka danych z rynku amerykańskiego, przewidywane wydatki w digital marketing 2014-2019 Dlaczego e-mail marketing

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY BUDOWY RELACJI BIZNESOWYCH FIRM USŁUGOWYCH

WYBRANE ASPEKTY BUDOWY RELACJI BIZNESOWYCH FIRM USŁUGOWYCH Marek Jabłoński Adam Jabłoński WYBRANE ASEKTY BUDOWY RELACJI BINESOWYCH FIRM USŁUGOWYCH Wstęp ozytywne kształtowanie relacji biznesowych obecnie odgrywa kluczową rolę w długoterminowym trwaniu firmy na

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP UNIT4 TETA Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP Wojciech Romanowicz Dyrektor Działu Opieki Eksploatacyjnej EMBRACING CHANGE STRUKTURA GRUPY UNIT4 TETA We are UNITed załoŝona w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych 1 Marketing usług ug bankowości elektronicznej Wykorzystanie instrumentów w marketingu w obsłudze klientów w korzystających z usług ug bankowości elektronicznej 2 Trzy rodzaje marketingu w usługach ugach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo