WIEDZA I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE CRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEDZA I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE CRM"

Transkrypt

1 WIEDZA I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE CRM Teresa Porębska-Miąc Wprowadzenie Zamiast postrzegania w kaŝdym człowieku potencjalnego klienta, powinniśmy raczej dostrzegać w kaŝdym kliencie człowieka Ph. Kotler W współczesnej gospodarce wiedza jest najcenniejszym zasobem i jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. To ona pozwala jej działać inteligentnie. Wiedza organizacyjna stanowi tą część wiedzy, która ma zastosowanie w konkretnej organizacji, pozwala rozumieć jej działanie, cele i wizję. W połączeniu z informacjami pochodzącymi z systemów analitycznych, umoŝliwia działanie zgodnie z najlepiej pojmowanymi celami biznesu. A. Toffer wymienia cztery cechy charakterystyczne, pozwalające odróŝnić wiedzę od pozostałych zasobów firmy. Są to [GrHe04]: dominacja wiedza zajmuje priorytetowe miejsce wśród pozostałych zasobów i ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania kaŝdej organizacji, niewyczerpalność wiedza w trakcie wykorzystania nie zuŝywa się, jak tradycyjne zasoby, a nawet przeciwnie, jej wartość wzrasta, symultaniczność wiedza w tym samym czasie moŝe być wykorzystywana przez wiele osób, w wielu miejscach jednocześnie, nieliniowość brak jednoznacznej korelacji pomiędzy wielkością zasobów a korzyściami wynikającymi z tego faktu, trudno zatem przewidzieć skutki zastosowania wiedzy. Aby efektywnie zarządzać relacjami z klientem konieczne jest ciągłe pozyskiwanie wiedzy o kliencie i odpowiednie zarządzanie tą wiedzą. Zdobywanie wszystkich istotnych danych o kliencie z róŝnych źródeł, za pomocą wielu kanałów i form bezpośredniego kontaktu, a następnie integrowanie ich z bazą informacji o kliencie oraz zastosowanie pełnego zestawu metod analitycznych do oceny i optymalizacji relacji z klientami i odpowiadanie na wszystkie istotne pytania dotyczące biznesu, stanowią dziś podstawę efektywnego systemu CRM.

2 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE Wymagania stawiane systemom CRM Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) jest kombinacją procesów biznesowych i technologii, której celem jest wszechstronne zrozumienie klienta z wielu róŝnych perspektyw, aby móc ich zidentyfikować, pozyskać i utrzymać [Tiwa03]. Specyfiką systemów CRM jest zasada nadrzędności biznesu, gdzie systemy informatyczne stanowią rodzaj narzędzia i tylko właściwe ich wykorzystanie moŝe przynieść pozytywne efekty [Zale03]. Rys. 1. ilustruje rozwój koncepcji CRM, na który wywarły dwie dyscypliny: informatyka ekonomiczna i marketing. W informatyce gospodarczej zarządzanie informacją podąŝa w kierunku zarządzania procesami i wiedzą, w tym takŝe wiedzą o klientach, a marketing transakcyjny ewoluował w stronę marketingu relacji (marketingu partnerskiego), zorientowanego na budowanie długotrwałych więzi z klientami [Gabr05]. Wiedza Technologia Klient zarządzanie informacją, społeczeństwo informacyjne systemy zintegrowane, Internet, e-commerce, m-commerce, e-business marketing masowy, marketing bezpośredni sterowanie biznesem sterowanie biznesem zarządzanie wiedzą Knowledge Management systemy CRM, ecrm mcrm marketing relacji Relationship Marketing C R M Rys. 1. Rozwój koncepcji CRM Źródło: [Gabr05] Współczesne rozwiązania CRM powinny zapewnić [2]: bezpośredni dostęp wsparcie całego cyklu relacji z klientem: od momentu pierwszego kontaktu z nim do obsługi serwisowej oraz wszystkich działań i procesów pomiędzy tymi etapami; spójność relacje z klientem mogą być skutecznie nawiązywane i umacniane, jedynie wówczas, gdy pracownicy posiadają dostęp do ustandaryzowanej bazy wiedzy o klientach. Pracownicy muszą mieć moŝliwość komunikowania się z klientami w jednolity sposób, wykorzystując aktualne informacje, niezaleŝnie od samej formy kontaktu, np. za pomocą urządzeń mobilnych, telefonu, Internetu czy kontaktu bezpośredniego; 355

3 ROZDZIAŁ III personalizację przygotowanie określonej informacji w celu realizacji konkretnych zadań. System CRM moŝe udostępniać informacje o klientach pracownikom firmy oraz partnerom biznesowym poprzez internetowy portal firmy, którego wygląd i funkcjonalność powinny być dostosowane do wymagań kaŝdego uŝytkownika; integrację połączenie procesów front-office i back-office, z moŝliwością elastycznej konfiguracji tego połączenia. Rozwiązanie CRM powinno zapewniać klientom moŝliwość natychmiastowego otrzymywania informacji dotyczącej dostępności produktów, usług serwisowych lub zasobów; ciągłą adaptację procesów i optymalizację korzyści dla klienta, co wymaga analizy zachowań klientów oraz wykorzystania rezultatów badań w działaniach operacyjnych (zamknięta pętla). Budowanie dobrych relacji z klientami jest uwarunkowane spełnianiem ich oczekiwań biznesowych. Coraz częściej dobra oferta handlowa przestaje być wystarczającym powodem zadowolenia klienta. Wysoka jakość obsługi klienta np. przy produktach wymagających wiedzy (np. przy instalacji, konfiguracji, uŝywaniu, konserwacji, integracji) jest uzaleŝniona od sprawnego i kontrolowanego transferu wiedzy. Narzędzia wykorzystywane do zarządzania wiedzą o kliencie Wiele rozwiązań integrujących klienta z firmą w aspekcie generowania i dystrybucji wiedzy traktowanych jest jako moduły lub podklasy systemów CRM, określane eservice lub KCRM (Knowledge-based CRM). Przykładami takich rozwiązań są produkty firm RighNow, egain, Transversal, wspierające samoobsługę klientów lub tzw. chatboty, czyli systemy do symulacji rozmowy z konsultantem, oferowane przez firmy, takie jak Native Minds czy Kiwilogic [śmig04]. Zarządzanie wiedzą (KM Knowledge Management) w kontekście CRM koncentruje się na tworzeniu i dostarczaniu nowatorskich produktów i usług, zarządzaniu i ulepszaniu relacji z obecnymi i nowymi klientami, partnerami i dostawcami oraz ulepszaniu praktyk i relacji związanych z klientem [PoPa04]. Proces zarządzania wiedzą o kliencie obejmuje [Tiwa03]: pozyskiwanie wiedzy, dzielenie się wiedzą. wykorzystanie wiedzy. W procesie tym wykorzystywane są róŝne narzędzia informatyczne. Narzędzia te moŝna podzielić na następujące kategorie: narzędzia wspierające komunikację, pracę grupową i wspólnoty praktyków (communities of practise) narzędzia realizujące koncepcję pracowniczych 356

4 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE sieci wiedzy, groupware i workflow oraz róŝne kanały komunikacji, takie jak: , forum dyskusyjne, chat, zdalne konferencje itp.; narzędzia obsługujące zasoby informacyjne, tzw. pamięć organizacyjną (organizational memory). Są to wszelkie repozytoria, do których pracownicy wiedzy mają dostęp, począwszy od nieuporządkowanych i nieustrukturalizowanych po te zawierające informacje ustrukturalizowane i poddane określonym rygorom obróbki, jak np. foldery publiczne, DMS, CMS, bazy najlepszych praktyk, bazy przypadków itp.; narzędzia sztucznej inteligencji, obejmujące algorytmy zaawansowanych technologii, tj. statystyczne, sztucznej inteligencji, data mining, których celem jest m.in. indeksowanie, wyszukiwanie, kategoryzowanie, strukturalizowanie, wnioskowanie, przewidywanie, kontekstualizacja, personalizacja, raportowanie itd. informacji zawartych w repozytoriach. Data mining w CRM Działanie analitycznego CRM opiera się na pozyskiwaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i interpretowaniu danych o klientach. Dane te mogą pochodzić z wielu źródeł, np. z hurtowni danych, a przechowuje się je w repozytoriach danych o klientach. Dane te poddawane są skomplikowanym analizom statystycznym, dzięki którym uzyskuje się wiedzę, pozwalająca zrozumieć potrzeby, preferencje nabywcze i zachowania klientów. Wartością podstawową aplikacji CRM jest zdolność personalizacji analiz pod kątem korzystającego z niej uŝytkownika [1]. Analityczny CRM wykorzystuje techniki data mining do analizy danych o kliencie. Data mining opiera się na trzech fundamentach: bazach danych, statystyce i metodach numerycznych. Techniki data mining umoŝliwiają m.in. [Węce03]: wybór tych klientów, którzy zakupią danych produkt, podział klientów na tych którzy przynoszą zyski i tych, którzy przynoszą straty, identyfikację klientów, którzy pozostaną lojalni, a którzy odejdą, sprzedaŝ łączoną zainteresowanym klientom, wykrywanie relacji, ocenę ryzyka związanego z obsługą danego klienta (firmy ubezpieczeniowe, banki). Zastosowanie technologii eksploracji danych (OLAP, data mining) w systemach CRM pozwala na segmentację klientów, analizę LTV, analizę czasu przetrwania klienta, analizę odejścia klienta do konkurencji (lojalność klienta), analizy w czasie rzeczywistym, kierowanie kampaniami (analiza wydajności), opiekę 357

5 ROZDZIAŁ III nad klientem (analiza obsługi klienta oraz serwisu), analizę sprzedaŝy itp.[rzew01], [1]. Segmentacja klientów, czyli ich podział według np. grup wiekowych, płci, siły nabywczej czy rodzajów zachowań, z jednej strony znacznie rozszerza wiedzę na temat klientów, z drugiej zaś umoŝliwia stworzenie zróŝnicowanej oferty produktów lub usług optymalnie, dopasowanej do ich oczekiwań. Na bazie segmentacji moŝliwe staje się określenie statystycznego profilu klienta wybranego typu. Profile te mogą być pomocne przy tworzeniu nowych i modyfikowaniu istniejących produktów lub usług oraz ukierunkowaniu kampanii marketingowych. Do segmentacji klientów moŝe być wykorzystywana analiza RMF (Recency świeŝość, kiedy ostatnio klient dokonał zakupu danego produktu, Frequency częstotliwość, jak często klient kupuje dany produkt, Monetary wartość, ile klient zwykle wydaje na dany produkt). Analiza ta opiera się na teorii zachowania klienta i prostej logice [1]: jest bardziej prawdopodobne, Ŝe kolejnego zakupu dokonają klienci, którzy coś ostatnio kupili niŝ ci, którzy przez dłuŝszy okres czasu nie dokonali Ŝadnego zakupu, jest bardziej prawdopodobne, Ŝe kolejnego zakupu dokonają klienci, którzy dokonują zakupów z większą częstotliwością niŝ ci, którzy kupują rzadko, jest bardziej prawdopodobne, Ŝe w przyszłości pieniądze wydadzą ci klienci, którzy w przeszłości wydawali duŝe kwoty niŝ ci, którzy wydawali mniej. Analiza RFM pozwala na grupowanie klientów na bazie dotychczasowego zachowania i przewidywanie na tej podstawie przyszłych zachowań. Pomaga identyfikować klientów najlepszych, czyli najbardziej skłonnych do ponownych zakupów w odpowiedzi na przedstawioną ofertę. Do szacowania wartości klienta w czasie, czyli kwoty, jaką dany klient moŝe potencjalnie zostawić firmie przez całe Ŝycie, wykorzystywana jest analiza LTV (Live Time Value). Analiza ta pozwala na rozpoznanie, w których klientów warto inwestować dla pozyskania ich lojalności. U podstaw analizy LTV leŝą następujące załoŝenia: marketing skierowany do wielokrotnych klientów przynosi większe zyski niŝ marketing skierowany do potencjalnych klientów, celem inwestycji (reklama, lojalność, gadŝety, itp.) jest pozyskanie klientów, inwestycje się zwracają, zwrot inwestycji następuje po upływie określonego czasu. Do kalkulacji LTV najczęściej stosowana jest procedura dwuetapowa, polegająca na sprawdzeniu historii analizowanego klienta i dokonaniu ekstrapolacji jego dotychczasowych zachowań oraz prognozowaniu przyszłego postępowania. Uwzględniane są częstotliwość zakupów, wielkość jednorazowego zamówienia, suma, jaką klient wydaje na daną kategorie produktu czy prognozowany czas, 358

6 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE w jakim klient będzie odnawiał zakup produktu w przyszłości. Dla nabywców nowych ekstrapoluje się dane klientów o podobnej charakterystyce. Analiza czasu przetrwania klienta (survival time analysis) pozwala ocenić czas korzystania przez klienta z oferowanej mu usługi i zmieniające się w czasie prawdopodobieństwo jego rezygnacji. Na podstawie takiej analizy moŝna opisać rozkład czasu przetrwania dla jednostek wybranej populacji, śledzić siłę oddziaływania róŝnych parametrów na oczekiwany czas przetrwania, jak równieŝ porównać rozkłady czasu przetrwania pomiędzy róŝnymi podpopulacjami. W ten sposób moŝna określić efektywność wykorzystywanych programów i ofert lojalnościowych. Celem analizy odejścia klienta do konkurencji jest identyfikacja klientów przejawiających skłonność do opuszczenia firmy i przejście do firmy konkurencyjnej. Modelowanie przejścia do konkurencji pozwala na podwyŝszenie lojalności klientów na kilka sposobów. Poznanie czynników powodujących odejście do konkurencji umoŝliwia firmie właściwe ukierunkowanie działań [3]. Wyodrębnienie grup charakteryzujących się wysokim ryzykiem odejścia pozwala na większe skupienie uwagi na klientach lojalnych. Analizy w czasie rzeczywistym pozwalają wykorzystywać wiedzę o klientach podczas kaŝdorazowego kontaktu z nim, optymalizować i doskonalić działania marketingowe, wspomagać planowanie sprzedaŝy, marketingu i serwisu, aby dokładnie mierzyć efekty w stosunku celów strategicznych. Analizy te łączą wiedzę o klientach z informacjami pochodzącymi z modeli analitycznych [1]. Wykorzystanie zaawansowanych technik data mining stwarza firmie moŝliwości czerpania duŝych zysków z danych dotyczących klienta, np. poprzez segmentację klientów, identyfikację potencjalnych ofert typu cross selling (sprzeda- Ŝy uzupełniającej) i up selling (sprzedaŝy dodatkowej) dla nich oraz testowanie róŝnych hipotez, pozwalających stworzyć personalizowaną ofertę, posiadającą duŝe moŝliwości zaspokojenia potrzeb klienta [3]. Korzyści zastosowania systemu zarządzania wiedzą o kliencie Wśród korzyści wynikających z zastosowania mechanizmów zarządzania wiedzą w systemach CRM naleŝy wymienić [śmig04]: wzrost satysfakcji klienta, spadek rotacji klientów, poprawę konkurencyjności firmy, redukcje negatywnych skutków rotacji pracowników zajmujących się obsługą klienta, obsługę większej liczby kontaktów, redukcję zatrudnienia w dziale obsługi klienta. 359

7 ROZDZIAŁ III System zarządzania wiedzą wykorzystany w procesie obsługi klienta pozwala uwzględnić nietypowe uwagi i potrzeby klienta, które w trakcie standardowej obsługi mogą zostać pominięte lub potraktowane marginalnie. Podsumowanie Współczesne firmy muszą być zdolne do szybkiego rozpoznawania trendów w zachowaniach klientów, sprawnego dostosowania produktów i usług do nowych wymagań oraz elastycznego podejścia do klienta. CRM wymaga zatem jak najlepszego zrozumienia klienta, rozpoznanie jego typowych zachowań i preferencji nabywczych. Dzięki takiej wiedzy firma osiąga wymierne korzyści. System zarządzania wiedzą, wykorzystywany do obsługi klienta powinien m.in. [śmig03]: dystrybuować wiedzę, tzn. na Ŝądanie klienta przekazywać odpowiednie informacje. Z uwagi na duŝy rozmiar bazy wiedzy, istotnym kryterium jakości musi być tu adekwatność i prawdziwość dostarczanych informacji; zarządzać kompetencjami, czyli wspierać kojarzenie potrzeb informacyjnych klientów z odpowiednimi pracownikami firmy tak, aby wygenerowana odpowiedź była jakościowo dobra; zapewnić intuicyjną obsługę; monitorować pozwalać na bieŝące monitorowanie co dzieje się z konkretnymi kontaktami z klientami i powiadamiać o sytuacjach niekorzystnych (np. brak odzewu ze strony firmy w określonym czasie) oraz generować raporty dotyczące potrzeb klientów, intensywności kontaktów i pracy odpowiednich pracowników; zarządzać wiedzą mimo, Ŝe wiedza dotycząca tematyki znajdującej się w kręgu zainteresowania klientów obejmuje określony zakres dziedzinowy, trudno jednak przewidzieć, jak będzie się ona zmieniać w czasie. Zmiany mogą następować na skutek dezaktualizacji wiedzy lub zmian potrzeb klientów. Zadaniem systemu KM jest intensywne wspieranie procesów związanych z utrzymywaniem wysokiej jakości dostarczanych klientom informacji. Literatura [Gabr05] [GrHe04] Gabryelczyk R.: Customer Knowledge Management - architektura CRM na bazie wiedzy. W: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Praca zbiorowa pod red. T. Kasprzaka, Difin, Warszawa Grudzewski W., Hajduk I.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa

8 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE [PoPa04] Porębska-Miąc T., Palonka J.: Zarządzanie relacjami z klientem na bazie wiedzy. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO Praca zbiorowa pod red. T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki, AE, Katowice [Rzew01] Rzewuski M.: Polowanie na klienta. PCkurier, nr 23, [Tiwa03] Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM. Wydawnictwo Placet, Warszawa [Węce03] Węcel K.: Mity i fakty związane z data mining w CRM. [Zale03] Zalech W.: CRM jaki jest Twój klient czy naprawdę wiesz o nim wszystko? [śmig03] śmigrodzki M.: Jak poprawić jakość obsługi klienta petenta za pomocą systemu zarządzania wiedzą. [śmig04] śmigrodzki M.: Rola systemu zarządzania wiedzą w procesie obsługi klienta. ziemba [1] CRM Analityczny na przykładzie nowej części mysap CRM. [2] Następna generacja rozwiązań CRM. [3] 361

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM Teresa Porębska-Miąc PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM Wprowadzenie Pozyskiwanie nowych klientów jest procesem bardzo kosztownym. Szacuje się, że jedynie 1% wykonanych przez sprzedawcę rozmów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Jan Beliczyƒski Katedra Procesu Zarzàdzania Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami 1. Uwagi wst pne CRM (Customer Relationship Management)

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Działania organizacji w konkurencyjnym otoczeniu są uwarunkowane pojawiającymi się wokół różnorakimi ograniczeniami i wymuszeniami.

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM Teresa Porębska-Miąc "Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" Eurypides Wprowadzenie Technologie mobilne coraz częściej stają się

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 9 KRYTYCZNE SPOJRZENIE NA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT *

ROZDZIAŁ 9 KRYTYCZNE SPOJRZENIE NA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT * Ewa Frąckiewicz 1. Wstęp ROZDZIAŁ 9 KRYTYCZNE SPOJRZENIE NA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT * Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorstw wykształcenia wyjątkowej umiejętności bycia elastycznym w

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

CRM systemy informatyczne wspierające proces obsługi klienta

CRM systemy informatyczne wspierające proces obsługi klienta Anna Kaczmarek Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie CRM systemy informatyczne wspierające proces obsługi klienta Streszczenie Każda organizacja poszukuje sposobu na skuteczne zorganizowanie procesu

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

CRM - Informatyczny system zarządzania klientami

CRM - Informatyczny system zarządzania klientami CRM - Informatyczny system zarządzania klientami Marcin Krzyżanowski Grupa: IZ202 Warszawa - 2005 1/15 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Ewolucja systemów zintegrowanych w kierunku CRM... 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce

Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce Magdalena Raftowicz Uniwersytet Wrocławski, NKE Łukasz Filipkiewicz politechnika Wrocławska Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce Wstęp W ostatnich latach często słyszy się o systemach klasy CRM (ang.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Nazwisko

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo