Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185. poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), w dniach od 22 maja do 6 czerwca 2012 r. z wyłączeniem 1, czerwca 2012 r., została przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Trzemeszno kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz terminowości przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 272/12 z dnia 21 maja 2012 r. oraz aneksu do upoważnienia z dnia 30 maja 2012 r.. Monika Mochocka-Kuczma - starszy specjalista w Wydziale Finansów 1 Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 10 maja 2012 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax e-inail:

2 Wojewoda Wielkopolski pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonych siedmiu nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: - brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Gminie Trzemeszno dotacji w części niewykorzystanej do końca roku, wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacji środków przekazanych ww. jednostce samorządu terytorialnego w rozdziałach: 80195, 85213, ,85295 i 85415, - przestrzeganie przez jednostkę kontrolowaną reguł dofinansowania jej zadań własnych bieżących i inwestycyjnych określonych odpowiednio: przepisem art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przepisami odrębnych ustaw oraz porozumieniami w sprawie dofinansowania w zakresie wydatków zrealizowanych w rozdziałach: 80195, 85213, , i 85295, - terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, - wypłacenie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - Wyprawka szkolna" zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111. poz. 652). - terminowe przekazywanie dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, wpłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (należność główna i odsetki). W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Nieodprowadzenie należnych Skarbowi Państwa dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu kosztów upomnień. 2. Pobranie w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej Gminie Trzemeszno na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. -,, Wyprawka szkolna". 3. Pobranie w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej Gminie Trzemeszno w 2011 r. na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax e-inail:

3 4. Wypłatę świadczeń niezgodnie z wydanymi decyzjami w zakresie realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa vi' zakresie dożywiania ". 5. Nieterminowe regulowanie zobowiązań w związku z realizacją wieloletniego programu Pomoc państwa m> zakresie dożywiania" przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie, zwany dalej OPS". 6. Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175. poz ze zm.) na cel inny niż określony w decyzji o ich przyznaniu. 7. Przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych z terenu Gminy Trzemeszno realizowanego przez OPS niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej upzp". Ad. 1 Kontrola wykazała, iż Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno nie przekazywał należnych Skarbowi Państwa dochodów budżetowych z tytułu kosztów upomnień na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego. W trakcie kontroli ustalono, iż dochody pobrane: - w okresie od 21 lutego do 10 marca 2011 r. w kwocie 8,80 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 8.36 zł), powinny zostać odprowadzone na ww. rachunek 15 marca 2011 r - w okresie od 11 do 20 marca 2011 r. w kwocie 26,40 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 25,08 zł), powinny zostać odprowadzone na ww. rachunek 25 marca 2011 r., - w okresie od 21 marca do 10 kwietnia 2011 r. w kwocie 17,60 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie zł), powinny zostać odprowadzone na ww. rachunek 15 kwietnia 2011 r.. - w okresie od 11 do 20 maja 2011 r. w kwocie 8,80 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 8,36 zł), powinny zostać odprowadzone na ww. rachunek 25 maja 2011 r., - w okresie od 21 maja do 10 czerwca 2011 r. w kwocie 8,80 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 8,36 zł), powinny zostać odprowadzone na ww. rachunek 15 czerwca 2011 r al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax e-inail:

4 4 - w okresie od 21 czerwca do 10 lipca r. w kwocie 8.80 zl (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 8.36 zł), powinny zostać odprowadzone na ww. rachunek 15 lipca 2011 r - w okresie od 21 lipca do 10 sierpnia 2011 r. w kwocie zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 25,08 zł), powinny zostać odprowadzone na ww. rachunek 16 sierpnia 2011 r - w okresie od U do 20 sierpnia 2011 r. w kwocie 8,80 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 8,36 zł), powinny zostać odprowadzone na ww. rachunek 25 sierpnia r., - w okresie od 21 sierpnia do 10 września 2011 r. w kwocie 8,80 zl (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 8,36 zł), powinny zostać odprowadzone na ww. rachunek 15 września 2011 r., - w okresie od 21 września do 10 października 2011 r. w kwocie 8,80 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 8,36 zł), powinny zostać odprowadzone na ww. rachunek 17 października 2011 r., - w okresie od 21 do 31 grudnia 2011 r. w kwocie 8,80 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 8,36 zł), powinny zostać odprowadzone na ww. rachunek 9 stycznia 2012 r. Jako przyczyny wykazanych nieprawidłowości Skarbnik Trzemeszna wskazał: (...) wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia dotyczące funduszu alimentacyjnego zapisano w dziale 852 rozdział i wyniosły 140,80 zł, które zostały zaliczone jako dochody gminy. W związku z tym, kwoty tej nie przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego", W tym stanie rzeczy kwota 133,76 zł, stanowiąca 95 % kwoty pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa, podlega wpłacie na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego wraz z należnymi odsetkami naliczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). Z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax vvwvv.poznan.uw.gov.pl,

5 Ad. 2 W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów Gmina Trzemeszno otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. -., Wyprawka szkolna" w wysokości zł. Koszty realizacji przedmiotowego zadania wyniosły zl i zostały w całości sfinansowane ze środków przekazanej dotacji celowej. Zważywszy na regułę dofinansowania zadań własnych bieżących i inwestycyjnych określoną przepisem art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, kwota dofinansowania ww. zadania ze środków dotacji celowej nie mogła być wyższa niż 80 % kosztów jego realizacji, co oznacza, iż maksymalny poziom dofinansowania mógł wynieść ,33 zł. W tym stanie rzeczy kwota zł stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Wykazując przyczyny opisanej powyżej nieprawidłowości Skarbnik Trzemeszna wyjaśnił:,,(...) Na podstawie art. 90u ust 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz ) vr przypadku podjęcia programu, o którym mowa w ust 1 Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia - szczegółowe warunki udzielania pomocy, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w sprawach. Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą takich programów - Uchwała nr 68/2011 z 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - Wyprawka szkolna" i w uzasadnieniu do projektu z dnia 10 marca 2011 r. w części ocena skutków regulacji czytamy, że Jednostki samorządu terytorialnego będą realizowały zadanie jako zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego otrzymują 100 % dofinansowanie z budżetu państwa. " Na tej podstawie vr 2011 r. nie dofinansowano prowadzonego przez gminę zadania wskazanego jako zadanie z zakresu administracji rządowej - zgodnie z brzmieniem uzasadnienia Rady Ministrów. " Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości jest penalizowane w ramach naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ad. 3 W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów Gmina Trzemeszno otrzymała w 2011 r. dotację na dofinansowanie pomocy al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax e-inail:

6 6 materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości ,00 zl. Koszty realizacji przedmiotowego zadania wyniosły ,00 zl i zostały w 80,60 % sfinansowane ze środków przekazanej dotacji celowej. Zważywszy na regułę dofinansowania zadań własnych bieżących i inwestycyjnych określoną przepisem art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, kwota dofinansowania ww. zadania ze środków dotacji celowej nie mogła być wyższa niż 80 % kosztów jego realizacji, co oznacza, iż maksymalny poziom dofinansowania mógł wynieść zł. W tym stanie rzeczy kwota 257,20 zł stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Wykazując przyczyny opisanej powyżej nieprawidłowości Skarbnik Trzemeszna wyjaśnił: (...) Kwotę wypłaconych zasiłków szkolnych wylicza się do października, natomiast kwot u zasiłków losowych nie może być oszacowana, bo wyplata zasiłku zależy od faktycznie występujących zdarzeń losowych i wnioski mogą być przyjmowane w każdej chwili, co powoduje trudność w obliczeniu 20 % wkładu gminy. W dniu 20 grudnia 2011 r. dokonano ostatniej wypłaty tych świadczeń i nie sprawdziłam km>oty 20 % wkładu własnego. Stąd też powstcdci różnica o kwotę 257,20 zl. " Co do zasady pobranie dotacji w nadmiernej wysokości jest penalizowane w ramach naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości. Z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 4 W zakresie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania " ustalono iż. Szkoła Podstawowa Nr 1 wystawiła w dniu 27 stycznia 2011 r. Notę Księgową Nr 1/11 za obiady spożyte przez 45 osób. Zgodnie z notą oraz załączonym wykazem koszt jednego obiadu wyniósł 3.00 zł. Osoby uprawnione do pomocy ww. placówce, w postaci zakupu posiłków otrzymały decyzje wskazujące, że stawka żywieniowa wynosiła 2,80 zł, a w jednym przypadku 4,50 zł. W konsekwencji łącznie wypłacono świadczenia w kwocie o zł wyższej niż należna. W świetle powyższych ustaleń kwota zł odpowiadająca % nienależnie wypłaconych kwot stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax vvwvv.poznan.uw.gov.pl,

7 7 - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie wynika, iż: (...) Od stycznia 2011 r. szkoła nie poinformowała Ośrodka Pomocy Społecznej o zmianie kalkulacji ceny posiłku z kwoty 2,80 zł na kwotą 3,00 zł. Ośrodek dopiero po otrzymaniu noty do zapłaty za miesiąc styczeń 2011 r. powziął wiadomość, że cena posiłku uległa zmianie. Jednak z uwagi na przeoczenie nie dokonano zmiany wydanych wcześniej decyzji administracyjnych, w części dotyczcie ej ceny posiłku/' Co do zasady pobranie dotacji w nadmiernej wysokości jest penalizowane w ramach naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości. Z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad.5 Ustalono, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie w 8 przypadkach nieterminowo uregulował zobowiązania z tytułu realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Kontrahenci nie naliczyli z tego tytułu odsetek. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oświadczył, iż: - w zakresie płatności za Faktury VAT nr: 7/ /2011, 9/2011: (...) Sprzedający dostarczył ww faktury do Ośrodka Pomocy m> dniu r. Podczas przekazywania faktur otrzyma! od pracownika działu księgowości informację, że z przyczyn organizacyjnych zapłata należności nastąpi w dniu 9 marca 2011 r. Sprzedający wyraził na to zgodę i nie domagał się zapłaty należnych odsetek (...)", - w zakresie płatności za Faktury VAT nr: 18/03/2011, 19/03/2011, 20/03/ /03/ /03/201 1 (...) Faktury wystawione z datą r. z terminem zapłaty 3 dni zostały do tut. Ośrodka dostarczone przez sprzedającego w dniu 28 marca 2011 r.. dlatego też zostały zapłacone w dniu r. Sprzedający nie rościł pretensji z tytułu terminu zapłaty faktur oraz nie domagał się odsetek (...)." Ad. 6 Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB /11 pochodząca z środków rezerwy celowej dotacja w kwocie ,00 zł miała zostać al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax vvwvv.poznan.uw.gov.pl,

8 8 przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 0 pomocy społecznej, zgodnie z którym pracownikowi socjalnemu przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek w wysokości 250 zł do wynagrodzenia, tj. do świadczenia, jakie pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi okresowo w zamian za wykonaną przez niego pracę. Na podstawie powyższego zawiadomienia, z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno, zarządzeniem Nr 115/2011 z dnia 28 października 2011 r. iv sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr VI/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011 Zastępca Burmistrza przeznaczył ww. środki na : - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) w kwocie 9.026,07 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110) w kwocie 1.419,80 zł, - składki na Fundusz Pracy ( 4120) w kwocie 221,13 zł. W konsekwencji realizacji ww. zarządzenia, pochodząca z rezerwy budżetowej kwota 1.640,93 zł wydatkowana została na cel inny niż w decyzji ojej przyznaniu. Wykazana kwota podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego. W związku z wykazaną powyżej nieprawidłowością Zastępca Burmistrza złożył wyjaśnienie: ( ) zapisów po stronie wydatków dokonano naliczając składki ZUS i Fundusz Pracy, poniem>aż kierowaliśmy się tym, że pracownikom socjalnym od miesiąca stycznia był wypłacany dodatek z własnych środków gminy. Ogółem wypłacono w 2011 r. z 4010 kwotę ,00 zl, a więc wyższą niż otrzymana dotacja i od tej kwoty były naliczane 1 odprowadzone składki ZUS i Fundusz Pracy. (...) " Co do zasady przeznaczenie środków z rezerwy budżetowej na inny cel niż w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 12 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość nieprawidłowo wydatkowanych środków, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 7 W związku z realizacją zadań własnych w zakresie realizacji programu wieloletniego pod nazwą Pomoc państwa w zakresie dożywiania" OPS przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych z terenu gminy Trzemeszno'". W celu wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 upzp. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax vvwvv.poznan.uw.gov.pl,

9 9 W dniu 29 sierpnia 2011 r. ustalona została szacunkowa wartość zamówienia (oznaczenie zamówienia nadane przez zamawiającego: 270.1) jako iloczyn średniego kosztu obiadu wynikającego z cen powiększonego o procentowy wzrost ceny i przewidywanej ilości posiłków do końca okresu obejmującego zamówienie. Wykazany sposób ustalenia szacunkowej wartości zamówienia nie odpowiada zasadzie określonej przepisem art. 32 ust. 1 upzp, zgodnie z którym podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Przedmiotem zamówienia było przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół. W ogłoszeniu o zamówieniu jako rodzaj zamówienia wskazano dostawy, przyporządkowując jednocześnie zamówieniu kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień odpowiadający posiłkom gotowym. W zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp ustalono, iż w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zamawiający - w odniesieniu do warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia - wskazał, iż wykonawca powinien posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie żywienia zbiorowego, a ocena zamawiającego zostanie dokonana na podstawie wykazu umów sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Tymczasem w ww. zakresie w ogłoszeniu oraz w SIWZ wskazano iż: Z treści załączonych do oferty dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanych zadań zgodnie z zasadami sztuki budom>lanej i prawidłowo ukończone musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek wykonawca spełnił." W punkcie dotyczącym informacji o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy zamawiający wskazał, iż wykonawcy mają dostarczyć wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert robót budowlanych. Wykonawca złożył przedmiotowy wykaz dokumentując usługi w zakresie żywienia zbiorowego. W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń, w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp wskazano, iż wykonawcy powinni złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone przepisami w art. 22 ust. 1 upzp, podczas gdy w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) nie ujęto takiej informacji, podobnie jak informacji o konieczności przedłożenia pełnomocnictwa w przypadku konsorcjum. Ponadto w ogłoszeniu zamieszczonym w BZP wskazano wymogi dotyczące podmiotów zagranicznych, natomiast nie umieszczono tych informacji w ogłoszeniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax vvwvv.poznan.uw.gov.pl,

10 10 W protokole postępowania nie zawarto informacji o środkach ochrony prawnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223. poz. 1458). Ustalono ponadto, iż informacje zawarte w protokole postępowania sporządzonym przez zamawiającego w 4 punktach nie odzwierciedlały faktycznego przebiegu postępowania, a mianowicie: - w punkcie 2.,Przedmiot zamówienia'"' - jako wartość zamówienia wskazano kwotę ,74 zł ustaloną w dniu 29 sierpnia 2011 r., natomiast w ww. piśmie wartość zamówienia została ustalona na poziomie zł (iloczyn średniego kosztu obiadu wynikającego z cen powiększonego o procentowy wzrost ceny i przewidywanej ilości posiłków do końca okresu obejmującego zamówienie), - w punkcie 4,.Ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia" zamawiający podał informację, iż ogłoszenie o zamówieniu było zamieszczone na stronie internetowej 1 w okresie od 7 do 15 września 2011 r., podczas gdy na stronie internetowej dostępne jest nadal, - w punkcie 5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia'" zamawiający podał informację, iż SIWZ była zamieszczona na stronie internetowej w okresie od 7 do 15 września 2011 r., podczas gdy na stronie internetowej dostępna jest nadal, - w punkcie 9 zawarto informacje, iż zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało wysłane pocztą i faksem, podczas gdy w dokumentacji znajduje się jedynie potwierdzenie wysłania faksu. W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę z ceną przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie mógł jej zwiększyć do ceny oferty, postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 upzp. Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie nadane przez zamawiającego: OPS ) obejmowało trzy części. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 7 listopada 2011 r. jako iloczyn średniego kosztu obiadu wynikającego powiększonego o procentowy wzrost ceny i przewidywanej ilość posiłków do końca okresu obejmującego zamówienie powiększonej ewentualne o zwiększenie w ciągu roku. Wykazany sposób ustalenia szacunkowej wartości zamówienia jest niezgodny z zasadami określonymi przepisem art. 32 ust. 1 upzp, zgodnie z którym podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax vvwvv.poznan.uw.gov.pl,

11 od towarów i usług. W protokole jako wartość zamówienia wskazano kwotę zl podając, iż odpowiada ona kwocie euro. Zgodnie z 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego iv stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796) wartość 1 euro odpowiadała zł, wobec czego szacunkowa wartość zamówienia faktycznie odpowiadała kwocie euro. Przedmiot zamówienia polegał na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków, natomiast jako kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień wskazano symbol odpowiadający posiłkom gotowym. Zgodnie z art. 27 ust. 1 upzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy twe przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający wskazał w SIWZ, że postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Ustalił, iż oświadczenia, wnioski oraz informacje mogły być przekazywane między uczestnikami postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego faksem. W trakcie kontroli ustalono iż: - o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomił 3 z 5 wykonawców drogą elektroniczną, - w dniu 30 grudnia 2011 r. zamawiający zawiadomił drogą elektroniczną wykonawców o dokonaniu sprostowania w ww. zawiadomieniu, - wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę dla części I i III przesłał drogą elektroniczną rezygnację z podpisania umowy..bij: Zgodnie z częścią III SIWZ udostępnionej na stronie 1, wykonawcy w celu udokumentowania spełniania warunków powinni dostarczyć: - zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie serwowania śniadań, obiadów, kolacji oraz świadczenia usług cateringowych wraz ze wskazaniem środków transportu, - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług dotyczących żywienia zbiorowego. W trakcie kontroli ustalono, iż złożono 5 ofert, z czego: - Firma Handlowo-Usługowa,,/Adamus" załączyła do oferty decyzję nr HŻ-4110/26/108-1/07 z dnia 5 listopada 2007 r. o zatwierdzeniu do prowadzenia działalności obejmującej przygotowanie od podstaw posiłków dań oraz sprzedaży i konsumpcji piwa, podawanych na al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax e-inail:

12 12 naczyniach wielorazowego użytku, w zakresie posiadanych środków transportu przystosowanych do przewozu posiłków wykonawca złożył oświadczenie. - Hotel Restauracja Czeremcha do oferty nie dołączył zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę dla części I i III przesłał drogą elektroniczną rezygnację z podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z czym umowa została zawarta jedynie z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę dla II części zamówienia. Ww. umowa została zawarta w dniu 30 grudnia 2011 r. Podpisanie umowy poprzedzone zostało zawiadomieniem wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienia zostały przesłane trzem wykonawcom drogą elektroniczną, natomiast pozostałych dwóch wykonawców powiadomiono pisemnie w dniu 23 grudnia 2011 r. Zważywszy na fakt, iż w przypadku dwóch wykonawców od daty zawiadomienia ich o wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego minęło zaledwie 7 dni, zamawiający zawarł przedmiotową umowę z naruszeniem przepisu art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp zakreślającym 10 dniowy termin na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom w formie pisemnej. Informacje zawarte w protokole postępowania sporządzonym przez zamawiającego w 4 punktach nie odzwierciedlały faktycznego przebiegu postępowania, a mianowicie: - w punkcie 4 Ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia" zamawiający podał informację, iż ogłoszenie o zamówieniu było zamieszczone na stronie internetowej w okresie od 24 listopada do 9 grudnia 2011 r., podczas gdy na stronie internetowej dostępne jest nadal, - w punkcie 5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia" zamawiający podał informację, iż SIWZ była zamieszczona na stronie internetowej 1 w okresie od 24 listopada do 9 grudnia 2011 r., podczas gdy na stronie internetowej dostępna jest nadal. - w punkcie 14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania" zamawiający wskazuje, iż zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane pocztą- , podczas gdy dwóch wykonawców zawiadomiono pisemnie; - w punkcie 18..Udzielenie zamówienia" wskazano, iż zawarta została umowa obejmująca część 1 zamówienia, podczas gdy faktycznie umowa została zawarta dla części II, w powyższym punkcie zawarto także informację, że dla części II i III wyłonieni al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax vvwvv.poznan.uw.gov.pl,

13 wykonawcy odmówili podpisania umowy, natomiast do zawarcia umowy nie doszło dla części 1 i 111. Do powyższego Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie złożył wyjaśnienia: (...) Zamawiający wskazał wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz wszelkich informacji za pomocą faxu z zastosowaniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Należy wyraźnie podkreślić, że tylko z przyczyn technicznych w trakcie prowadzonego postępowania niektórzy wykonawcy nie posiadali urządzenia faxowego bądź mieli je niesprawne o czym powiadomili telefonicznie. Stąd też zgodnie z dyspozycją przepisu zawartego w art. 27 ust. 1 w którym, wyraźnie ustawodawca określił że formą porozumiewania się z wykonawcą jest fax lub droga elektroniczna, co oznacza że jest to forma zamienna (równoważna) tego samego środka porozumiewawczego. Jak potwierdza doktryna oraz orzecznictwo, ważne jest aby zastosowany sposób przekazywania dokumentów nie ograniczał konkurencyjności (przepis zawarty w art. 27 ust. 3). Z akt sprawy wynika, że wykonawcom zawiadomienia Zamawiający przekazał jednocześnie w tym samym czasie. Na potwierdzenie tego faktu w dokumentacji z postępowania przetargowego znajdują się potm>ierdzenia nadań zawiadomień do wszystkich wykonawców. Należy również nadmienić, że nowela ustawy PZP z r. w sposób znaczący preferuje formy określone w art. 27 ust. 2 tj. faxu lub drogi elektronicznej. Zmiana art. 94 ust. 1 PZP pozwala na wcześniejsze zawarcie umowy, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w jednej z tych dwóch form, a tak właśnie uczyniono w przedmiotowym postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu umowa została zawarta po 7 dniach, (przy wymogu 5 - dniowym)" - wyjaśnienia odnośnie oferty złożonej przez Firmę ADAMUS:..(...) Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku vr zakresie posiadania do wykonywania określonej działalności łub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymagał załączenia tylko oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Do oferty ww wykonawcy zostało załączone stosowne oświadczenie (...)Przes/anie rezygnacji z podpisania umowy drogą elektroniczną jest zgodne z przyjętą formą porozumiewania się wykonawcy z zamawiającym."..(...) Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. vi' celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax e-inail:

14 14 wykonawców w których mowa z art. 24 ust. 1 ustawy PZP w postępowaniu określonych vi' art. 26 ust 1 (poniżej euro) nie ma obowiązku żądania dokumentem' potwierdzających spełnienie powyższych warunków. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żądał przedłożenia stosownych oświadczeń, z których to wynikać będzie, że nie zalega z opłatą podatków jak również nie ma zaległości w opłaceniu składek. Zamawiający nie naruszył przepisów rozporządzenia w związku z żądaniem oświadczeń. Nie miał więc obowiązku do żądania dokumentów w świetle powyższego aktu wykonawczego do ustawy. W związku z powyższym, nie zachodzi jakakolwiek z wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 PZP przesłanek do wykluczenia wykonawców. W protokole z postępowania przetargowego nastąpiło błędne przeliczenie (błąd matematyczny) wartości szacunkowej na euro. Powstała rozbieżność w wyniku ponownego przeliczenia to kwota 56,18zl, która ma charakter marginalny i nie miała żadnego wpływu na oszacowanie progów tj euro jak również euro. Przelicznik na euro ma na celu tył ko i wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia i dostosowanie odpowiedniego trybu zamówienia. Wybór sposobu - trybu postępowania przez Zamawiającego byl właściwy, co więcej nie było mowy aby mogła powstać sytuacja, w której Zamawiający zamierzałby uniknąć stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych. Wyjaśniamy że tylko i wyłącznie z przyczyn technicznych ogłoszenie jak również SIWZ są jeszcze umieszczone na stronie internetowej www, bip. trzemeszno. pi. To, że istnieją jeszcze adnotacje publikacji ogłoszeń nie jest sprzeczne z którymkolwiek przepisem ustawy PZP. Należy wyraźnie podkreślić, że na dokumentach publikowanych w siedzibie Zamawiającego widnieją konkretne daty od kiedy do kiedy dokument byl upubliczniony. W protokole w pkt 18 nastąpiła omyłka pisarska na potwierdzenie powyższego jest zapis zawarły w pkt 12 powyższego protokołu wynika z niego, że najkorzystniejszą ofertę dla części 11 złożyła Czeremcha i z tym też wykonawcą została zawarta umowa. Zaistniała omyłka ma charakter oczywisty (zamiast części II wpisano część 1). " Ustalono, że zamawiający podpisał umowę o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem terminu określonego w art. 94 upzp. Ponadto wykonawca, którego oferta została wybrana nie przedstawi! wymaganego treścią SIWZ zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykazane naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w sposób oczywisty wpłynęło na wynik ww. postępowania, co skutkuje naruszeniem przez zamawiającego dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 17 ust. lc ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax vvwvv.poznan.uw.gov.pl,

15 I? W dniu 24 lipca 2012 r. Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno dokonał zwrotu na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego kwot: 5.183,58 zł, 257,20 zł, zł, zl i zł stanowiących odpowiednio: pobrane w nadmiernej wysokości części dotacji celowych przekazanych Gminie Trzemeszno z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - Wyprawka szkolna", na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa vi' zakresie dożywiania", wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem część rezerwy celowej przyznanej na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, należne Skarbowi Państwa dochody z tytułu kosztów upomnień. W świetle powyższych ustaleń, po uwzględnieniu ww. wpłat, wnoszę o: 1. Naliczenie i dokonanie zwrotu odsetek od wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem części rezerwy celowej przyznanej na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwotę należy wpłacić w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 2. Przeznaczanie środków rezerwy celowej wyłącznie na cel wskazany w decyzji o ich przyznaniu. 3. Bezwzględne przestrzeganie reguł dofinansowania realizowanych zadań, określonych odpowiednio przepisem art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przepisami odrębnych ustaw oraz porozumieniami w sprawie dofinansowania i umowami o dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 4. Dokonanie zwrotu odsetek od nieterminowo przekazanych na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa odpowiednio - części lub całości dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Ww. kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznani u NBP O/O Poznań ni" Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax wwvv.poznan.uw.gov.pl,

16 16 Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. 6. Spowodowanie dokonywania wydatków publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy. 7. Zachowywanie spójności pomiędzy wysokością świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi a wysokością świadczeń faktycznie realizowanych na rzecz osób uprawnionych. 8. Bezwzględne przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem Piotr/Floi Zastępca Dyrektora W/działu finansów i Budżet! * 3udź0łu Wojewody je wodj. Mariusz Smietański yg, i. «równik utlzia.» finansowej al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel I-55-66, fax "U.... i Marta Marciniak O Uo? i

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.96.2014.1 Wi«JkpfX)

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ij marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.5.2014.1 Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy w Olszówce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 5" lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.120.2014.1 Pan Adam Pułit Burmistrz Miasta Złotowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/c kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-20/11 T Pan Piotr Kantecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zł. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r.

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.)

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budŝetu państwa, budŝetu jednostek

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 października 2014 r. WOJEWODA W IELKOPOLSKI FB-V.431.91.2014.1 iwy a. 1 ON' Pan Andrzej Grzeszczak Wójt Gminy Rzgów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku. PER-I.431.12.2016.MBon Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie

Bardziej szczegółowo

Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo

Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo Warszawa, 31 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.7.2015 Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.14.2014 Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 6101 UCHWAŁA NR XV/122/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11 Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 24 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA w sprawie: szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł I UMOWA Nr /M1/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8 Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 4803 UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie trybu udzielenia i

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/2014. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku

Zarządzenie Nr 120/2014. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku Zarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Książ Wlkp. dla

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo