Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 / Wojewoda Opolski FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2 a, Baborów (dalej - Gmina), Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 35, Baborów (dalej - Ośrodek), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie, ul. Wiejska 5 a, Baborów (dalej- Zespół). 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli: art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1, art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 3. 3) Zakres kontroli a) przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2015 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zadań własnych dotyczących pomocy materialnej dla uczniów, b) okres objęty kontrolą: 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r. 4) Rodzaj kontroli: problemowa. 5) Tryb kontroli: zwykły. 6) Termin kontroli: od 6 do 28 kwietnia 2016 r. 7) Skład zespołu kontrolnego: Henryk Wróbel, inspektor wojewódzki (przewodniczący zespołu kontrolującego), Agnieszka Broszczak, inspektor wojewódzki, zatrudnieni w Oddziale Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 8) Kierownik jednostki kontrolowanej: Elżbieta Kielska, funkcję Burmistrza Baborowa sprawuje od dnia 4 grudnia 2014 r. 1 Dz. U. Nr 185, poz Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm. 3 Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm. ul. Piastowska 14, Opole NIP: REGON: tel fax www: 1/7

2 9) Kierownicy kontrolowanych komórek organizacyjnych: Irena Jazłowiecka, funkcję skarbnika gminy sprawuje od dnia 1 września 2006 r. Urszula Wasielak, stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie pełni od dnia 20 maja 1990 r. Alicja Szuba, stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie pełni od dnia 1 września 2011 r. II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. W wyniku kontroli działalność Gminy w kontrolowanym zakresie, ocenia się jako pozytywną z nieprawidłowościami. Podstawą oceny pozytywnej z nieprawidłowościami było m.in.: ewidencjonowanie, terminowe rozliczenie oraz zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyznawanie uczniom z terenu gminy świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego), wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przyznania w drodze decyzji i wypłacenia producentowi rolnemu kwoty zwrotu podatku akcyzowego w wysokości niższej, niż wynika to z prawidłowego wyliczenia. 1. Wydatkowanie dotacji udzielonej na realizację zadań dotyczących postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej określonych ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4 (dalej: ustawa), Gmina otrzymała w 2015 r. dotację z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie ,36 zł 5. Stosownych zmian w budżecie Gminy na 2015 r. dokonano na podstawie zarządzenia Nr OW - 40/15 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 29 kwietnia 2015 r. i uchwały nr IX 91/15 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2015 r. Według danych z ewidencji księgowej i dokumentacji źródłowej łączne koszty poniesione przez Gminę na realizację zadania wyniosły ,36 zł. Na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dalej: podatek akcyzowy) wydatkowano ,18 zł. Należne Gminie koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego wyniosły ,18 zł i zostały naliczone zgodnie z normą prawną wyrażoną w art. 8 ust. 5 ustawy (tj. w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej producentom rolnym 6 ). Zadania związane ze zwrotem części podatku akcyzowego realizowało trzech pracowników zatrudnionych na stanowisku podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat oraz jeden pracownik zatrudniony na stanowisku podinspektora ds. księgowości podatkowej i egzekucji. [Dowód: akta kontroli str.1-5 ] 4 Dz. U. z 2015, poz w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność, 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami ,18 zł x 2% 2/7

3 1.2 Ustalono, że w 2015 r. producenci rolni z terenu Gminy złożyli 220 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w dwóch terminach, określonych przepisem art. 6 ust. 1 ustawy, tj. w okresach od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r. (dalej: pierwszy termin) wnioski i od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. (dalej: drugi termin) - 86 wniosków. Wnioski o przekazanie Gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, złożone przez Burmistrza Gminy w 2015 r. do Wojewody Opolskiego, zawierały wszystkie dane wymagane 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę 7. [Dowód: akta kontroli str ] W 2015 r. przyznano w drodze decyzji i wypłacono producentom rolnym tytułem zwrotu podatku akcyzowego środki dotacji w ogólnej kwocie ,18 zł, z tego za okres rozliczeniowy od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r ,53 zł oraz za okres od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r ,65 zł. Zwrot podatku akcyzowego wypłacono producentom rolnym w terminach określonych w art. 7 ust.1 ustawy. [Dowód: akta kontroli str ] 1.3 Kontroli poddano 112 wniosków (51% ogółu wniosków), złożonych przez producentów rolnych (26 wniosków złożonych w pierwszym terminie oraz 86 wniosków złożonych w drugim terminie) oraz wydanych na ich podstawie 112 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę ,97 zł, pod kątem zgodności z przepisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 8. [Dowód: akta kontroli str ] Przeprowadzona kontrola wykazała, że do wniosków załączono faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Na fakturach VAT (lub ich kopiach) została umieszczona adnotacja o treści przyjęto w dniu do zwrotu części podatku akcyzowego. Na podstawie wydruków z ewidencji gruntów i budynków (wypis dla jednostki rejestrowej) prowadzonej przez Gminę, kontrolujący dokonali weryfikacji danych we wnioskach złożonych przez producentów rolnych, dotyczących posiadanej przez nich powierzchni użytków rolnych. Nie stwierdzono rozbieżności w tym zakresie. Kwoty zwrotu podatku akcyzowego w 111 decyzjach ustalono prawidłowo, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem stawki zwrotu podatku akcyzowego określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. 9 Ustalone w decyzjach roczne limity zwrotu podatku akcyzowego, przysługujące wnioskodawcom oraz części limitu pozostałego do wykorzystania w roku 2015 są zgodne z normami prawnymi określonymi w art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy. W jednym przypadku opisanym niżej kontrola wykazała błędy polegające na przyznaniu w drodze decyzji i wypłaceniu producentowi rolnemu kwoty zwrotu podatku akcyzowego w wysokości niższej, niż wynika to z prawidłowego wyliczenia. Mianowicie: 7 Dz. U. z 2013, poz Dz. U. 2013, poz Dz. U. z 2014 r., poz /7

4 na podstawie wniosku złożonego w dniu 26 lutego 2015 r.(w pierwszym terminie) i złożonych faktur dot. zakupu 256,13 litrów oleju napędowego decyzją Burmistrza Baborowa z dnia r. Nr AKC000130/F/PD / ustalono producentowi rolnemu roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. w kwocie 1 854,59 zł oraz zwrot podatku akcyzowego w kwocie 243,32 zł. Pozostałą do wykorzystania w 2015 roku część limitu ustalono w wysokości 1 611,27 zł. na podstawie wniosku złożonego w dniu 20 sierpnia 2015 r. (w drugim terminie) decyzją Burmistrza Baborowa znak: Nr AKC000130/F/PD / z dnia 21 sierpnia 2015 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot podatku w kwocie 1 355,75 zł i ustalono pozostałą do wykorzystania w 2015 roku część limitu w wysokości 255,52 zł. Z treści decyzji wynika, iż do wyliczenia zwrotu podatku akcyzowego przyjęto 1 427,110 litrów oleju napędowego, zakupionego przez producenta rolnego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Kontrola wykazała natomiast, że do wniosku dołączono 5 faktur potwierdzających zakup oleju napędowego o łącznej wysokości 1 777,101 litra, a zatem w rozliczeniu nie uwzględniono dwóch faktur potwierdzających zakup oleju napędowego w ilości 349,991 litra. W konsekwencji, ustalono i wypłacono producentowi rolnemu zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1 355,75 zł, zamiast w kwocie 1 611,27 zł wynikającej z prawidłowego wyliczenia, zaniżając o 255,52 zł kwotę zwrotu podatku. W złożonych w powyższej sprawie pisemnych wyjaśnieniach z dnia 20 i 25 kwietnia 2016 r. Burmistrz Baborowa podał, że ( ) W momencie wprowadzania przez pracownika do programu komputerowego WYDRA-moduł AKCYZA wniosku wraz z załączonymi fakturami z uwagi na nietypowy format w stosunku do pozostałych dokumentów wniosku ominięto 2 egzemplarze faktur, które nie zostały ujęte z przyczyn przeoczenia, przez co w rezultacie ustalono mniejszy zwrot w kwocie 255,52 zł. W trakcie przygotowania dokumentacji do kontroli pomimo kolejnej weryfikacji dokumentów ponownie nie zauważono 2 ostatnich faktur ( ). W nawiązaniu do pierwotnego pisma z r., informuję, że pracownik dokona zmiany decyzji z dnia r., nr AKC000130/F/PD / i zwróci się z wnioskiem o dotację kwoty 260,63 zł w tym: na wypłatę 255,52 zł i na koszty 5,11 zł do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. [Dowód: akta kontroli str ] Ewidencja księgowa otrzymanych środków dotacji w dziale 010, rozdziale oraz wydatków zrealizowanych z tych środków prowadzona była prawidłowo. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za IV kwartał 2015 r. były zgodne z ewidencją księgową. W obowiązujących terminach przekazano Wojewodzie Opolskiemu okresowe i roczne rozliczenia dotacji oraz okresowe i roczne sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego. Dane w nich zawarte były zgodne z zapisami ewidencji księgowej. [Dowód: akta kontroli str ] 2. Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej na pomoc materialną dla uczniów Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów Gmina otrzymała w 2015 r. z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową w wysokości ,24 zł 10, z czego wydatkowała ,19 zł. Niewykorzystane środki dotacji w łącznej kwocie 9 386,05 zł zwrócono na rachunek Wojewody Opolskiego, w tym: 10 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów, 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 4/7

5 w dniu 30 czerwca 2015 r. (WB 218) w kwocie 6 854,01 zł, w dniu 31 grudnia 2015 r. (WB 449) w kwocie 2 532,04 zł. [Dowód: akta kontroli str. 44] Ustalono, że na realizację przedmiotowych zadań w 2015 r. Gmina wykorzystała środki dotacji z budżetu państwa w kwocie ,19 zł. Ogółem w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacono uczniom w formie stypendiów szkolnych ,74 zł, a udział środków własnych Gminy wyniósł ,55 zł (20%). Tym samym Gmina zapewniła udział środków własnych w realizacji zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wymagany przepisami art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W 2015 r. nie udzielono uczniom pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych. [Dowód: akta kontroli str. 45] Kontrola wykazała, że w wydanych decyzjach administracyjnych przyznających stypendium szkolne określono, że stypendium realizowane będzie poprzez zwrot poniesionych wydatków, w postaci przelewu przyznanych środków na wskazane konto bankowe lub wypłaty gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie, w niżej wymienionych terminach: w dniu 27 kwietnia 2015 r. za okres styczeń-marzec 2015 r. (obowiązek dostarczenia faktur i rachunków do dnia 20 kwietnia 2015 r.), w dniu 26 czerwca 2015 r. za okres kwiecień-czerwiec 2015 r. (obowiązek dostarczenia faktur i rachunków do dnia 19 czerwca 2015 r.), w dniu 21 grudnia 2015 r. za okres wrzesień-grudzień 2015 r. (obowiązek dostarczenia faktur i rachunków do dnia 7 grudnia 2015 r.) Pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie zakupu podręczników i innych pomocy szkolnych w 2015 r. realizowano w Ośrodku. W roku szkolnym 2014/2015 złożono 67 wniosków o przyznanie pomocy materialnej, z czego wydano 65 decyzji przyznających stypendium (negatywnie rozpatrzono 2 wnioski ze względu na przekroczenie dochodu w rodzinie), natomiast w roku szkolnym 2015/2016 złożono 64 wnioski, a wydano 59 decyzji przyznających stypendium (w 5 wypadkach odmówiono przyznania stypendium ze względu na przekroczenie dochodu w rodzinie). Do kontroli losowo wybrano 26 wniosków, stanowiących podstawę wydania decyzji przyznających stypendium w 2015 r., z tego 11 dotyczących roku szkolnego 2014/2015 (16,4% złożonych wniosków) oraz 15 dotyczących roku szkolnego 2015/2016 (23,4% złożonych wniosków). Ustalono, że wydano 26 decyzji (tj. 21% wszystkich przyznanych decyzji) przyznających stypendium szkolne na łączną kwotę zł, jn.: 11 dotyczących roku szkolnego 2014/2015, wystawionych od 9 do 14 października 2014 r. i obejmujących okres od września 2014 r. do czerwca 2015 r., 15 dotyczących roku szkolnego 2015/2016, wystawionych od 2 do 12 października 2015 r. i obejmujących okres od września 2015 r. do czerwca 2015 r. Skontrolowano wydatki z tytułu przyznanego decyzjami uczniom w 2015 r. stypendium szkolnego w łącznej kwocie zł, z czego wypłacono ,51 zł, co stanowi 20% ogółem poniesionych wydatków. [Dowód: akta kontroli str ] Analiza dokumentacji dotyczącej losowo wybranych 26 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy materialnej uczniom w formie stypendiów szkolnych wykazała, że decyzje zawierały elementy określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 11. 5/7

6 Stypendium szkolne przyznano uczniom w wysokościach i na zasadach określonych art. 90 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 12 i 3 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baborów, ustalonym uchwałą 13. [Dowód: akta kontroli str ] 3. Udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. 3.1 Na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna 14 (dalej: Program) Wojewoda Opolski przekazał dotację celową w łącznej kwocie zł 15, z czego wydatkowała zł. Niewykorzystane środki w wysokości zł zostały zwrócone w dniu 7 października 2015 r. Stosownych zmian w budżecie Gminy na 2015 r. dokonano na podstawie zarządzeń Burmistrza Gminy Baborów: Nr OW 84/15 z dnia 4 września 2015 r. oraz Nr OW 100/15 z dnia 23 października 2015 r. Zadanie realizowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie. Środki dotacji wykorzystano na pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 10 uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016, na łączną kwotę zł. Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina wykorzystała dotację w pełnej wysokości. 3.2 Zarządzeniem nr OW 60/15 Burmistrza Baborowa z dnia 2 lipca 2015 r. ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom w ramach Programu do dnia 10 września 2015 r. Wszystkie wnioski złożono w wyznaczonym terminie. [Dowód: akta kontroli, str ] Sprawdzeniu poddano wydatki na kwotę zł (100%) dotyczące pomocy finansowej na zakup podręczników, udzielonej uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2015/2016. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przyznano: 3 uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczył kryterium dochodowego (w łącznej kwocie 675 zł), 7 uczniom niepełnosprawnym (w łącznej kwocie zł), z uwzględnieniem zasad wskazanych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 16. Nie złożono wniosków dotyczących przypadków określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 17, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2016 r. poz Dz.U. z 2015 r. poz Nr IX-107/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 r. 14 ustanowionym uchwałą nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. 15 w dziale 854, rozdział 85415, 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. znak: FBC.I EA oraz z dnia 21 października 2015 r. znak: FBC.I UP 16 Dz. U. z 2015 r. poz Dz. U z 2015 r. poz Dz.U z 2015 r. poz.114 6/7

7 Kontrola wykazała, że wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone zostały w wyznaczonym terminie, refundacja wydatków nie przekroczyła kwot ustalonych zapisami Programu, a koszt zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych był zwracany rodzicom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. [Dowód: akta kontroli str ] III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości. Ujawniona w wyniku kontroli nieprawidłowość dotyczyła przyznania w drodze decyzji producentowi rolnemu kwoty zwrotu podatku akcyzowego w wysokości niższej, niż wynika to z prawidłowego wyliczenia. Przyczyną nieprawidłowości było nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Skutkiem ujawnionej nieprawidłowości było wypłacenie producentowi rolnemu zwrotu podatku akcyzowego w wysokości niższej, niż wynika to z prawidłowego wyliczenia. IV. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 1/2016. V. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń - nie zgłoszono zastrzeżeń. VI. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. W związku z ustaleniami kontroli proszę o zapewnienie prawidłowych wyliczeń zwrotu podatku akcyzowego ponoszonego ze środków dotacyjnych oraz zwrot należnego producentowi podatku akcyzowego w kwocie 255,52 zł, zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem złożonym przez Panią Burmistrz Baborowa w trakcie kontroli. VII. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości - nie dotyczy. VIII. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu. IX. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Wojewoda Opolski Adrian Czubak 7/7

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.12.2016.ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. Pan Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI k Wrocław, dnia stycznia 2017 r. N RS-RS.431.17.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 0 5-81- 201? k a n c e l a r ia Sposób doręgzenia:... Pani Agnieszka

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna 2 9-06 - 2015 p c t^ a D h ^ j + ^ p Q WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. NRŚ-RŚ.431.4.2015.EJ Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2017 roku NRŚ-RŚ.431.4.2017.EW Pan W ładysław Bogusław Kobiałka Burmistrz Bierutowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Stanisław Dylicki Wójt Gminy Słubice Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNO^ŁĄSK lw Y T X Ń ~ ó ~ Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Opólna Wrocław, dnia czerwca 2016 r. NRS-RS.431.2.2016.EJ 0 3-06- 2016 Pan Tadeusz Szklarz Wójt Gminy Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia:... WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia:... WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca 2016 r. NRŚ-RŚ.431.5.2016.EJ W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 1 2-07- 2016 k a n c e l a r ia Sposób doręczenia:... Pan Henryk Kuriata Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i sierpnia 2016 r. NRŚ-RŚ.431.6.2016.EW W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 1 6-0 8-2016 KANCELARIA Pan Igor Bandrowicz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno GNiR/BP.0930/6/2010 Biała Podlaska, 15.07.2010r. Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. kontroli problemowej z zakresu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 3, Wrocław, dnia listopada 2016 r. NRŚ-RŚ.431.9.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia: 0 H 1-2016 KANCELARIA ^ f. O Pani Elżbieta Jedlecka

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ó kwietnia 2015 r. NiR-R.431.2.2015.EW w y s ł a n o nośiąski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna Pan Jakub Bronowicki 0 8-0 V 2015 Wójt Gminy Wisznia Mała

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. FB-IV.431.29.2018 Pan Piotr Świderski Burmistrz Błaszek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

FBC.V HM Opole, dnia 03 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V HM Opole, dnia 03 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.15.2016.HM Opole, dnia 03 stycznia 2017 r. Pan Józef Kozina Starosta Głubczycki ul. Kochanowskiego 15 48 100 Głubczyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.1.2014 Pan Sławomir Dariusz Zalewski Wójt Gminy Nowe Miasto Urząd Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09 120 Nowe Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.10.14.2014 Pan Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica Urząd Gminy Pokrzywnica al. Jana Pawła II 1 06-121 Pokrzywnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339 Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazywania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.6.2014 Pan Piotr Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.11.1.2014 Pan Piotr Papis Wójt Gminy Klwów Urząd Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35 26 415 Klwów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.1.2015 Pan Kazimierz Jańczuk Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia v grudnia 2016 r. NRŚ-RŚ.431.12.2016.EJ Pan Paweł Gregorczuk Wójt Gminy Ruja WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 26-28 października 2016 roku na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.10.15.2014 Pan Wojciech Klepacki Wójt Gminy Wodynie Urząd Gminy w Wodyniach ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia m aja 2015 r. NRŚ-RŚ.431.1.2015.EW W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojawódzki we W rocławiu Kance.ana Oqó!na 2 5-05- 2015 Pani Teresa Mazurek Wójt Gminy Świdnica WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.4.2016 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.11.1.2016 Pan Wojciech Marek Brzeziński Wójt Gminy Czernice Borowe Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.6.2016 Opole, dnia 01 września 2016 r Pani Teresa Jednoróg Prezes Zarządu Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZFK.1611.1.2016.WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. Pan Norbert Bień Wójt Gminy Klucze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

FBC.V HM Opole, dnia 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V HM Opole, dnia 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.14.2016.HM Opole, dnia 14 grudnia 2016 r. Pan Franciszek Fejdych Burmistrz Prudnika ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.11.2.2016 Pan Włodzimierz Załęski Wójt Gminy Płoniawy-Bramura Urząd Gminy Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83A 06-210 Płoniawy-Bramura WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.17.2018 Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V ZG Opole, dnia 17 lipca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V ZG Opole, dnia 17 lipca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.3.2016.ZG Opole, dnia 17 lipca 2016 r. Pan Henryk Lakwa Starosta Opolski ul. 1 Maja 29 45-068 Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2017 Pan Andrzej Wójcik Wójt Gminy Radzanów Urząd Gminy w Radzanowie Plac Piłsudskiego 26 06-540 Radzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

fir n WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 8-11 czerwca 2015 roku na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

fir n WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 8-11 czerwca 2015 roku na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy WOJEWODA D OLNOŚLĄf NRŚ-RŚ.431.5.2015.EJ 2 0-37- 2015 Wrocław, dnia 4 lipca 2015 r. ; Wrocławiu fir n Pan Piotr Lech Burmistrz Gminy M ilicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 8-11 czerwca 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZFK WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZFK WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZFK.1611.4.2016.WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. Pan Szymon Łytek Wójt Gminy Czernichów 32-070 Czernichów 2 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

LPO 4100-02-06/2013 P/13/167 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4100-02-06/2013 P/13/167 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4100-02-06/2013 P/13/167 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2018 Łódź, 13 czerwca 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza. ul. Rynek Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza. ul. Rynek Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.23.2013 Kraków, 10.02.2014 r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza ul. Rynek 1 32-830 Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. P/10/007 LOP-4100-02-02/2011 Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3512.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2014 Pan Sylwester Edwin Sokolnicki Burmistrz Miasta i Gminy Serock Urząd Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21 05 140 Serock WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo