Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77"

Transkrypt

1 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny wykonane tre#ci trudne do na#ladowania). Funtów i Cali NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

2 Spis PRZEDMOWA NATURE oty$o#ci...5 Oty$o#ci zaburzenia Teorie gruczo$owej Trzy podstawowe Oty$o#% (1)Wrodzona Factor (2) Inne mi!dzymózgowia Zaburzenia... 9 (3) Wyczerpanie- t$uszczu banku Psychologiczne aspekty Jedzenie kompulsywne Niech!% schudn"% Nie przez masy cia$a Objawy oty$o#ci......,12 Wychudzone Lady T$uszczu, ale nie oty$e , 13 W leczeniu oty$o#ci Ciekawy obserwacji T!uszczu w ruchu Oty!o"# i ci$%a Natura ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej Prawdziwy Gonadotropiny HCG nie hormonów p!ciowych Znaczenie i moc HCG Komplikuje Zaburzenia Cukrzyca Reumatyzm Cholesterol Dna Ci"nienie krwi Wrzody trawienne &uszczycy paznokci, owrzodzenia %ylaków w!osów Ci$%y" M'%czyzna Technika Ostrze%enia Historia bior$c Czas trwania leczenia Odporno"# na HCG Miesi$czki Dalszych kursów Warunki, które musz$ by# zaakceptowane przed leczeniem Zbadaniu pacjenta Utrata zysku przed Rozpocz'ciem leczenia Dieta Sk!adaj$cych si' kalorii Wegetarianie Niew!a"ciwa dieta Witaminy i niedokrwisto"# Pierwsze dni leczenia Wahania masy cia!a Przerwy utrata masy cia!a Plateau By!y osi$gni'cia poziomu Strona 2

3 Przerwanie miesi$czkowania B!'dy dietetyczne Redukcja soli i Wody Zaparcia B!'dy dietetyczne badania K!amców i Fools Kosmetyki G!os Inne powody, dla wzmocnienia Leki zmniejszaj$ce apetyt Nieprzewidziane przerwy leczenia Zm'czenie mi'"ni Salon Cukru we krwi Stosunek funtów cale Przygotowanie roztworu Wstrzykiwanie Mi'"niaki macicy Kamienie %ó!ciowe Serce Niedro%no"ci naczy( wie(cowych Witaminy i z'by Alkoholu Gru)licy Bolesna pi'ta Sceptyczni pacjenta Zawarcia przedmiotu Pomijanie posi!ków Traci na wadze wi'cej Problemy po zabiegu Strze% si', entuzjazm...39 ponad niedobór bia!ka Nawrotów Plan normalnym WNIOSEK S&OWNICZEK

4 WST%P Strona 4 Ta ksi"'ka omawia now" interpretacj! charakteru oty$o#ci", a jednocze#nie nie rzecznik kolejny fantazyjny odchudzanie to nie opisuje metod! leczenia, która wyrasta z rozwa'a( teoretycznych na podstawie obserwacji klinicznej. Co mam do powiedzenia, jest w istocie, opinie destylowanej obecnie czterdzie#ci lat zmagaj" si! z podstawowymi problemami oty$o#ci, jej przyczyny, jej objawów, a jego charakter. W tych wielu lat specjalizuje pracy, tysi"ce przypadków przesz$o przez moje r!ce i by$o dok$adnie zbada%. Ka'da nowa teoria, co nowe metody, co obiecuj"ce prowadzi% uznano, eksperymentalnie sprawdzane i krytycznej ocenie tak szybko, jak to sta$o si! znane. Ale zawsze wyniki by$y rozczarowuj"ce i brak jednolito#ci. Czu$em, 'e byli#my tylko nibbling na skraju wielkiego problemu, poniewa' w istocie do najpowa'niejszych studentów z nadwag". Stali#my prawie pewien, 'e sk$onno#% do nadmiernego gromadzenia tkanki t$uszczowej jest bardzo konkretna metabolicznych choroby, tak jak jest, na przyk$ad cukrzycy. Jeszcze lokalizacji i charakteru tej choroby pozostaje tajemnic". Co nowego podej#cia wydaje si! prowadzi% w #lep" uliczk! i cho% pacjenci byli poinformowani, 'e s" one t$uszczu, poniewa' je#% zbyt wiele, wierzyli#my, 'e to nie jest ca$a prawda nie ostatnie s$owo w tej sprawie. Odmawiaj"c by% #ledzone przez boczne wszystkich oty$o#ci zbyt $atwy interpretacji, zawsze stwierdzi%, 'e przejadanie si! jest wyniku choroby, a nie jej przyczyn", i 'e mo'emy troch! post!py a' mo'emy zbudowa% dla siebie jak"# teoretycznej struktury, z którymi w celu wyja#nienia stanu. Czy taka struktura reprezentuje prawd! nie jest wa'ne w tej chwili. Co nale'y zrobi%, to da% nam intelektualnie spe$niaj"cych interpretacji, co jest dzieje si! w oty$e cia$o. Musi równie' by% w stanie wytrzyma% atak ze wszystkich dotychczas znanych faktów i klinicznych dostarcza twardy t$o, na którym wyniki leczenia mo'e by% dok$adnie ocenione. Dla mnie to podstawowy wymóg wydaje si!, i zawsze by$o centrum mojego zainteresowania. W kontaktach z pacjentów oty$ych sta$o si! tradycj", aby zarejestrowa% si! i tak ka'dy klinicznych jakby dziwne patrz"c kawa$ek giga-widzia$em puzzle. A potem, jak w uchwycie pi$y puzzle, ma$o grup fragmenty zacz!$y formowa% si!, cho% wydawa$o by zmie#ci% si! w nowhere. nigdzie. a Z up$ywem lat powi!kszy$a tych zespo$ów zacz!$a si! po$"czy% i a' o szesna#cie lat temu, pe$ny obraz sta$ si! s$abo wyczuwalne. Ten obraz by$, i nadal jest, usiany luk, dla których nie mog! znale)% sztuk, ale ja teraz czuj!, 'e teoretycznie struktura jest widoczna jako ca$o#ci. Z do#wiadczeniem w monta'u, coraz wi!cej faktów pasowa$ do tego ciasno w nowe ramy, a nast!pnie, gdy traktowanie ze wzgl!du na takie spekulacje konsekwentnie wykaza$y zadowalaj"ce wyniki, by$em pewien, 'e kilka praktycznych góry zosta$ z$o'ony, bez wzgl!du na to, czy teoretycznej interpretacji tych wyników jest prawid$owy, czy nie. Wyniki kliniczne nowego sposobu traktowania zosta$y opublikowane w czasopi#mie naukowym i Sprawozdania te zosta$y ogólnie dobrze przyj!ty przez bran'!, ale sam charakter naukowy artyku$ nie pozwala na pe$ne prezentacja nowych koncepcji teoretycznych ani nie ma miejsca do dyskusji na temat uroków techniki i powody, dla hospitacji. Podczas 16 lat, które up$yn!$y od czasu, kiedy po raz pierwszy opublikowana moje wyniki, mia$em setki zapyta( z instytutów badawczych, lekarzy i pacjentów. Do tej pory mog$em tylko zwróci% zainteresowanych do moich prac naukowych, jednak zda$em sobie spraw!, 'e nie zawiera wystarczaj"cych informacji, aby umo'liwi% lekarzy do prowadzenia nowego sposobu leczenia z sposób zadowalaj"cy. Ci, którzy próbowali zosta$y zobowi"zane do uzyskania w$asnego do#wiadczenia przez wiele prób i b$!dów, które ja od dawna pokona%. Lekarzy z ca$ego #wiata przybyli do W$och na studia metody, pierwsza r!ka w mojej klinice w Salvator Mutidi mi!dzynarodowy szpital w Rzymie. Dla niektórych z nich mog" w czasie wolnym jest zbyt krótki, aby uzyska% pe$ny znajomo#% technik, aw ka'dym przypadku liczba tych, których uda$o mi si! spotka% osobi#cie jest ma$y w stosunku do wielu pró#b o dalsze szczegó$owe informacje, które przychodzi% w. stara$em si! utrzyma% z tymi

5 postulatami korespondencyjnego, ale wielko#% tego dzie$a sta$a si! niewykonalna i to jest jedna pretekstem do napisania tej ksi"'ki. Strona 5 W radzeniu sobie z chorob", w której pacjent musi bra% czynny udzia$ w leczeniu, jest, moim zdaniem, niezb!dne, aby on rozumie% co jest robione i dlaczego. Tylko wtedy mo'e istnie% inteligentne wspó$pracy mi!dzy lekarzem i pacjentem. W celu unikni!cia pisania dwóch ksi"'ek, jeden na drugiego lekarza i dla pacjenta - Perspektywa, które prawdopodobnie doprowadzi$y do ksi"'ki w ogóle nie - stara$em si! spe$nia% wymagania zarówno w jednej ksi"'ki. Jest to raczej trudne, w których przedsi!biorstwo nie mo'e si! to uda$o. Ekspertów b!dzie narzeka% d$ugo a uk$ad czytelnik mo'e czasami zajrze% do nieznanego s$owa w s$owniku, pod warunkiem for him. dla niego. Aby tekst by$ bardziej czytelny b!d! bezwstydnie autorytatywny i unikn"% zabezpieczenia i wahanie z którym jest zwykle do wyra'enia nowych poj!% naukowych wyros$a z do#wiadcze( klinicznych, a nie jak dotychczas potwierdza wyra)ne do#wiadcze( laboratoryjnych. the Tak wi!c, kiedy robi! to, co brzmi jak stwierdzenie stanu faktycznego, zawodowych czytelnik mo'e si! przek$ada% na: do#wiadczenie kliniczne wskazuje na to, 'e taki a taki obserwacji mo'e by% wst!pnie wyja#ni% takie a takie hipotezy roboczej, wymagaj"cej du'ej ilo#ci dalszych bada( przed hipotez! mo'na uzna% za wa'ne teorii. Je#li mo'na z góry ustali% to w zatwierdzonych przez obie strony umowy, mam nadziej! unikn"% pos"dzenia o spekulacyjnych wylewno#%. Oty#o$ci Jako podstaw! do naszej dyskusji postulujemy, 'e oty$o#% we wszystkich jej postaciach jest wiele ze wzgl!du na nieprawid$owe funkcjonowanie niektóre cz!#ci cia$a, a co uncja ra'"co zgromadzonego t$uszczu jest zawsze ten sam wynik zaburze( niektórych przepisów chanisms. Osób z tym zaburzeniem dostanie t$uszczu, niezale'nie od tego, czy je#% zbyt, zwykle mniej ni' normalnie. Osoba, która jest wolna od choroby nigdy nie przytyje, nawet je#li z!sto objadaj". Tych, u których choroba jest ci!'ka b!dzie gromadzi% t$uszcz bardzo szybko, u których jest on umiarkowany stopniowo przyrost masy i te, w których jest $agodny, mo'e by% w stanie utrzyma% ich nadmiar wagi stacjonarne na d$u'szy czas. We wszystkich tych przypadkach utrata wagi spowodowana przez diety, zabiegi z tarczycy, leki zmniejszaj"ce $aknienie, przeczyszczaj"ce, przemocy %wiczenia, masa'e, k"piele lub jest tylko tymczasowe i b!dzie szybko odzyska$ tak pszybko, jak zmniejszenie schemat jest spokojny. Powodem jest po prostu, 'e 'aden z tych #rodków koryguje zaburzenia podstawowego. Chocia' istniej" ogromne ró'nice w nasilenia oty$o#ci, rozpatrzymy wszystkich form, u obu p$ci I w ka'dym wieku, jak zawsze jest spowodowana t" sam" chorob". Zmiany w formie mog$aby by% cz!#ciowo kwestia stopnia, cz!#ciowo dziedziczona konstytucji cia$a, a cz!#ciowo w wyniku wtórnych zaanga'owanie gruczo$ów wydzielania wewn!trznego, takich jak przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy i gruczo$ów p$ciowych. Z drugiej strony, musimy za$o'y%, ze nie brak któregokolwiek z tych gruczo$ów mo'e w ogóle bezpo#rednio produkcji cz!sto zaburzenia jako oty$o#%. Je#li to rozumowanie jest poprawne, wynika, 'e leczenie maj"ce na celu leczenie zaburze( musi by% równie skuteczny w obu p$ci, w ka'dym wieku i we wszystkich rodzajach oty$o#ci. Chyba tak jest, jeste#my uprawnieni do grobu port w"tpliwo#ci, czy traktowani poprawia chorobami uk$adu. Ponadto ka'de o#wiadczenie, 'e choroba zosta$a skorygowana musi by% poparte zdolno#% pacjenta do jedzenia normalnie jakiejkolwiek 'ywno#ci mu si! podoba bez t$uszczu po odzyskaniu nieprawid$owe leczenia. Tylko wtedy, gdy te warunki s" spe$nione mo'emy zasadnie mówi% o leczeniu oty$o#ci, a nie ograniczenia masy cia$a. Nasz problem w ten sposób przedstawia si! jako dochodzenie w sprawie lokalizacji i charakteru, co prowadzi do zaburze( oty$o#ci. Historia tego badania jest d$ugi szereg du'e nadzieje i rozczarowania gorzkie. Historia Oty!o"# By$ czas, nie tak dawno temu, kiedy oty$o#% by$a uwa'ana za oznak! zdrowia i dobrobytu cz$owieka i pi!kna, amorousness i p$odno#ci u kobiet. Ta postawa prawdopodobnie pochodzi z czasów neolitu, oko$o 8000 lat temu, Strona 6

6 kiedy po raz pierwszy w historii kultury, cz$owiek zacz"$ do posiadania w$asno#ci, zwierz"t domowych, grunty orne,domów, ceramiki i narz!dzi metalowych. Wcze#niej, by% mo'e z wyj"tkiem niektórych ras, takich jak Hotentotów, oty$o#ci niemal nie istnieje, poniewa' w dalszym ci"gu jest we wszystkich dzikich zwierz"t i najbardziej prymitywnych ras. Obecnie oty$o#% jest bardzo popularne w#ród wszystkich cywilizowanych ras, poniewa' sk$onno#% do choroby mog" by% dziedziczone. Tam, gdzie nieprawid$owe t$uszczu zosta$ uznany za sk$adnik aktywów, doboru p$ciowego d"'y do rozpropagowania cechy. To tylko w bardzo Ostatnimi czasy, które ukazuj" oty$o#ci utraci$ swój urok, cho% kult bardzo du'y biust - zawsze oznak" oty$o#% ukryte - pokazuje, 'e trend nadal utrzymuj"cy si! na. Znaczenie regularne posi!ki W dawnych czasach neolitu mia$o miejsce kolejna zmiana, która mo'e równie' uwzgl!dni% fakt, 'e dzi# niemal wszystkie odziedziczone dyspozycje pr!dzej czy pó)niej rozwinie si! w oczywisty oty$o#ci. Ta zmiana by$a instytucja regularne posi$ki. W pre-czasów neolitu, cz$owiek jad$ tylko wtedy, gdy by$ g$odny i on1y tyle, ile wymaga$y jeszcze wyrzutyg$odu. Co wi!cej, wiele z jego jedzenie surowego i wszystkie jej niewybredny. *e jego mi!so pieczone, ale nie gotowa%, Poniewa' nie mia$ garnki, a co troch! mo'e mie% wykarczowanych z Ziemi i zbierane z drzewa, jad$ jak poszed$ wzd$u'. Ca$a struktura cz$owieka wszystko'erne przewodu pokarmowego jest, podobnie jak ma$pa, szczur lub #winia, dostosowane do ci"g$ego nibbling z smako$yki. Nie nadaje si! do okazjonalnych zajadaj"c jak, na przyk$ad, jelito kota mi!so'ernych rodziny. W ten sposób instytucja regularne posi$ki, szczególnie 'ywno#ci #wiadczone szybko, wprowadzane wielki ci!'ar na nowoczesnych zdolno#% cz$owieka do radzenia sobie z du'" ilo#ci" jedzenia nagle nap$ywa% do swojego systemu z przewodu pokarmowego. Instytucji regularne posi$ki oznacza$o, 'e cz$owiek musi je#% wi!cej ni' jego cia$o wymagane w momencie jedzenia, tak do niego na fali a' do nast!pnego posi$ku. *ywno#ci #wiadczone lekkostrawne nagle zalane jego cia$o z po'ywienia który by$ w nie trzeba w tej chwili. Jako#, gdzie# ta nadwy'ka mia$a by% przechowywany. Trzy rodzaje t!uszczu W organizmie cz$owieka mo'na wyró'ni% trzy rodzaje t$uszczu. Pierwszym z nich jest t$uszcz strukturalny, który wype$nia luki mi!dzy ró'nych narz"dów, rodzaj opakowania. Strukturalnych t$uszczu wykonuje równie' wa'ne funkcje takie jak po#ciel nerki w mi!kkiej elastycznej tkanki, chroni"c t!tnic wie(cowych i utrzymanie g$adka i napi!ta. Przewiduje równie' spr!'yste poduszki z twardego t$uszczu do ko#ci nóg, bez których nie byliby#my w stanie chodzi%. Drugi rodzaj t$uszczu jest normalnym rezerwy paliwa, na którym cia$o mo'e swobodnie czerpa% od'ywcze, gdy dochód z przewodu pokarmowego jest niewystarczaj"ca, aby zaspokoi% popyt. Takiego normalnego rezerwy zlokalizowane s" na ca$ym ciele. T$uszcz jest substancj", która zawiera w najwy'szym warto#% opa$owa w najmniejszej przestrzeni, tak aby normalny rezerwy paliwa aktywno#ci mi!#ni i utrzymanie temperatury cia$a mo'e by% najbardziej ekonomicznym przechowywane w tej formie. Oba te rodzaje t$uszczu, strukturalne i rezerwy, s" normalne, a nawet je#li ich cia$o zasobów zdolno#ci do tego nie mo'na nazwa% oty$o#ci. Ale jest jeszcze trzeci rodzaj t$uszczu, który jest ca$kowicie nienormalne. Jest nagromadzenie takich t$uszczu, t$uszczu i tylko takich, z którego pacjent cierpi z nadwag". Tego zaburzenia t$uszczu te' potencjalne rezerwy paliwa, ale w przeciwie(stwie do normalnych rezerw nie jest dost!pne dla jednostki w od'ywcze w nag$ych wypadkach. To, 'e tak powiem, zamkni!ty w sta$ej kaucji i nie jest przechowywana w rachunku bie'"cym, podobnie jak normalny rezerw. Pacjentów oty$ych, gdy próbuje si! zmniejszy% o g$oduj"cych, b!dzie po raz pierwszy straci$ normalny t$uszczu. When these are Gdy s" one wyczerpania zaczyna spali% t$uszcz strukturalnych, a tylko w ostateczno#ci b!dzie plon jego organizmie zaburzenia rezerw, chocia' w tym czasie pacjent zwykle czuje si! tak s$aby i g$odny, 'e dieta jest opuszczony. To tylko z tego powodu 'e skar'" si!, 'e u pacjentów oty$ych, gdy dieta trac" )le t$uszczu. Czuj" si! Strona 7

7 g$odny i zm!czony, a ich twarz sporz"dza si! i wychudzony, ale ich brzuch, biodra, uda i ramiona wykazuj" niewielk" popraw!. T$uszczu maj" przyj#% do cierpi! na pobyt i t$uszczu potrzebne na pokrycie ko#ci staje si! coraz mniej. Skóry zmarszczki i ich wygl"d starych i nieszcz!#liwy. jest jedna z najbardziej frustruj"cych do#wiadcze( i przygn!biaj"ce cz$owiek mo'e mie%. Niesprawiedliwo"ci oty!e Kiedy nast!pnie oty$ych pacjentów s" oskar'eni o oszustwa, ob'arstwo, brak woli, chciwo#% i seksualne kompleksy, oburza si! silna i podj"% decyzj!, 'e wspó$czesna medycyna jest oszustwo i jego przedstawicieli g$upców, podczas gdy s$abe tylko zrezygnowa% z walki z rozpacz". W obu przypadkach wynik jest ten sam: wzrasta$o wagi, rezygnacj! wstr!tny los i rozdzielczo#ci co najmniej do 'ycia mo'liwie krótkim przyznanych dla nich - dla lekarzy i rys firm ubezpieczeniowych. Otyli pacjenci czuj" si! fizycznie i tylko tak d$ugo, jak s" stacjonarne lub wadze. Mog" czu% si! winnym, w zwi"zku z letargu i lenistwa zawsze zwi"zanych z oty$o#ci". Mog" si! wstydzi% tego, co zosta$o sk$onni uwierzy%, jest brak kontroli. Mog" czu% si! przera'eni wygl"d ich nagie cia$a i szczelno#% ich ubra(. Ale maj" poczucie pierwotnej tre#ci zwierz"t, które zwraca si! do nieszcz!#cia i cierpienia, gdy tylko #wiadomie próbuj"c zmniejszy%. W tym nie ma istotnych powodów. Po pierwsze, wi!cej kalorii energii jest zobowi"zany do przechowywania du'ych cia$a w pewnej temperaturze ni' do ogrzewania ma$ych cia$a. Po drugie wysi$ku mi!#ni poruszaj"cych si! ci!'kich cia$a jest wi!ksza ni' w przypadku #wiat$a cia$a. Mi!#ni kalorii zu'ywa wysi$ku, jaki musz" by% dostarczone przez 'ywno#%. Tak wi!c, wszystkie inne czynniki s" takie same, t$uszczu osoba wymaga wi!cej 'ywno#ci ni' Chudego. Mo'na by wi!c powodu, 'e je#li osoba je tylko t$uszcz dodatkowych do 'ywno#ci cia$o wymaga, powinien by% w stanie utrzyma% jego ci!'ar na postoju. Jednak ka'dy lekarz, który studiowa$ u oty$ych chorych na podstawie #ci#le kontrolowanych warunkach, wie, 'e nie jest to prawd". Wielu pacjentów oty$ych rzeczywi#cie przyrost masy cia$a na diecie który jest calorically nieprawid$owa ich podstawowych potrzeb. Nie mo'e by% zatem inny mechanizm w pracy. Teorie gruczo#owej W tym samym czasie uwa'ano, 'e mechanizm ten mo'e by% zwi"zane z gruczo$ów p$ciowych. Takie po$"czenie by$o Przemawia za tym okoliczno#%, 'e wielu m$odych pacjentów oty$ych-show w rozwoju narz"dów p$ciowych. W #rednim rozpi!to#% wieku u m!'czyzn i wiele kobiet, tendencja do przybra% na wadze w okresie menopauzy wydawa$y si! wskazywa%, zwi"zku przyczynowego zwi"zek mi!dzy p$ci" funkcja zmniejszania i nadwagi. Jednak, gdy bardzo aktywnych hormonów p$ciowych si! dost!pne, okaza$o si!, 'e ich administracja 'adnego wp$ywu na oty$o#%. Gruczo$ów p$ciowych mog" zatem nie w siedzibie choroby. Tarczycy Kiedy odkryto, 'e tarczycy kontroli pr!dko#ci, przy której cia$o jest zu'yte paliwo, uwa'ano, 'e podaj"c tarczycy u pacjentów oty$ych do ich nieprawid$owe z$ogi t$uszczu mo'e by% spali$ si! szybciej.zbyt okaza$y si! ca$kowicie rozczarowuj"ce, poniewa' jak wiemy, te zaburzenia depozytów nie bior" udzia$u w organizmie obrotu energi" - s" inaccessibly zamkni!ty. leków tarczycy tylko si$y jej cia$o do spo'ycia normalny rezerwy t$uszczu, które s" ju' wyczerpane u osób oty$ych, a nast!pnie rozbi% strukturalnie istotne t$uszczu bez dotykania nieprawid$owe depozytów. W ten sposób pacjent mo'e zosta% wniesione do kraw!dzi g$odu pomimo po sto funtów t$uszczu do stracenia. Dlatego, je$li utrata masy cia#a spowodowany przez leki tarczycy jest zawsze koszt t#uszczu, którego cia#o jest w skrajnej potrzebie. Chocia' wi!kszo#% pacjentów z oty$o#ci" maj" zupe$nie normalne tarczycy, a niektóre nawet nadreaktywnego tarczycy, jeden te' od czasu do czasu widzi sprawy z rzeczywistego niedoboru tarczycy. W takich przypadkach leczenie przynosi tarczycy O ma$y ubytek masy, ale nie jest to z powodu utraty wszelkich nieprawid$owych t$uszczu. Jest ca$kowicie wyniku eliminacji #luzowato substancji, zwanych myxedema, których organizm gromadzi wtedy, gdy jest to zaznaczone podstawowej tarczycy niedobór. Ponadto, u pacjentów z ci!'k" tylko brak hormonów tarczycy nigdy nie staj" si! oty$e w prawdziwym tego s$owa znaczeniu. By% mo'e równie' obserwacja, 'e normalne osoby - cho% nie oty$ych - gdy szybko schudn"% staje si! nadczynno#% tarczycy ich mo'e przyczyni% si! do Strona 8

8 fa$szywego pogl"du, 'e niedobór tarczycy i oty$o#ci pod$"czony. Wiele nieporozumie( co do rzekomej roli tarczycy oty$o#% jest nadal spe$nione, i jest teraz naprawd! najwy'szy czas, aby preparaty tarczycy jest raz na zawsze skre#lony z listy #rodków zaradczych do oty$o#ci. Jest to szczególnie dlatego, 'e daje tarczycy do oty$ych pacjentów, których jest albo tarczycy lub nadczynno#% normalnych, oprócz jest bezu'yteczne, jest zdecydowanie niebezpieczne. Przysadki Nast!pnego gruczo$u by% fa$szywie obci"'one by$o przedniego p$ata przysadki. Ten najwa'niejszy gruczo$ po$o'ony jest dobrze chronione w kapsu$ce kostnej u podstawy czaszki. Posiada ogromn" liczb! funkcji w organizmie, z których najwa'niejszym jest regulacji wszystkich innych gruczo$ów wydzielania wewn!trznego wa'ne. Fakt, 'e ró'ne objawy niedoboru przedniego p$ata przysadki cz!sto s" zwi"zane z oty$o#ci" podniós$ nadziej!, 'e w siedzibie zaburzenia mog" by% w tym gruczole. Ale cho% wielu hormonów przysadki zosta$y odizolowane i wiele fragmentów przygotowanych gruczo$u, a nie jednego lub dowolnej kombinacji tych czynników okaza$o si! 'adnej warto#ci w leczeniu oty$o#ci. Ca$kiem niedawno, jednak t$uszczu czynnik mobilizacji zosta$ znaleziony w przysadki mózgowe, ale jest jeszcze zbyt wcze#nie, aby stwierdzi%, czy czynnik ten jest przeznaczony odgrywa% rol! w leczeniu oty$o#ci. Nadnercza Ostatnio d$ugiej serii b$yskotliwych odkry% dotycz"cych funkcjonowania nadnerczy lub nadnercza, ma$e podmiotów, które znajduje si! na szczycie nerek, stworzy$y ogromne zainteresowanie. Zainteresowanie to jest równie' zwróci$ si! do problemu oty$o#ci, kiedy odkryto, 'e warunek, który pod pewnymi wzgl!dami przypomina ci!'ki przypadek oty$o#ci - tak o nazwie Zespó$ Cushinga - zosta$y spowodowane przez gruczo$owe nowych wzrost nadnercza lub ich nadmiernego pobudzenia z ACTH, która jest hormonem przysadki reguluj"ce dzia$alno#% zewn!trzn" skóry lub kory nadnercza. Kiedy dowiedzieli#my si!, 'e zaburzenia pobudzenia kory nadnerczy mo'e powodowa% objawy przypominaj"ce prawdziwe oty$o#ci, tej wiedzy nie umeblowane praktyczne sposoby leczenia oty$o#ci poprzez obni'enie aktywno#ci kory nadnerczy. Nie ma dowodów na to, 'e w oty$o#ci istnieje nadmiar aktywno#ci kory nadnerczy, w rzeczywisto#ci wszystkie dowody wskazuje inaczej. Wydaje si!, 'e raczej brak kory nadnerczy i spadek wydzielania ACTH z przedniego p$ata przysadki. Wi!c ponownie poszukiwaniu mechanizmu, który wytwarza oty$o#ci doprowadzi$a nas w #lepy zau$ek. Ostatnio wiele studentów oty$o#ci powróci$ do nihilistycznej postawy, 'e oty$o#% spowodowana jest po prostu przejadanie si! i 'e mo'e by% leczone w ramach jedzenia. Mi!dzymózgowia lub podwzgórza Dla tych z nas, którzy nie chcieli si! do nich zniech!ca% tam nadal jednym lekkim nadziei. Zakopane g$!boko w masywne ludzkiego mózgu jest cz!#%, która nas $"czy z wszystkich kr!gowców mi!dzymózgowia tzw. To jest 'art nabardzo prymitywne cz!#ci mózgu u ludzi i prawie g$uchy przez ogromne masy uk$adu nerwowego z które naszym zdaniem, rozumu i woli przenie#% nasze cia$o. Mi!dzymózgowia jest cz!#%, z której na centralny uk$ad nerwowy System kontroluje wszystkie funkcje automatyczne cia$a zwierz"t, takich jak oddychanie, bicie serca, trawienie, snu, p$e%, uk$adu moczowego, autonomiczne lub wegetatywnego uk$adu nerwowego i przez przysadk! wzajemne ca$ego gruczo$ów wydzielania wewn!trznego. Nie by$o zatem nieuzasadnione za$o'enie, 'e kompleks operacji magazynowania i wydawania paliw do cia$a mo'e by% tak'e kontrolowane przez mi!dzymózgowia. Od dawna wiadomo, 'e zawarto#% cukru - w innej formie paliw - w krwi zale'y od okre#lonego centrum nerwowego u mi!dzymózgowia. Gdy ten zosta$ zniszczony w centrum laboratorium zwierz"t, ich rozwoju, a stan podobny do cz$owieka stabilny cukrzycy. By$ to równie' dawna wiadomo, 'e zniszczenia innego mi!dzymózgowia centrum tworzy nienasycony apetyt i szybki przyrost masy cia$a u zwierz"t, które nigdy nie przytyje spontanicznie. Strona 9

9 t!uszczu bank Zak$adaj"c, 'e w cz$owieku takiego centrum kontroli przep$ywu t$uszczu nie istnieje, jego funkcj! b!dzie musia$ by% znacznie podobnie jak w banku. Gdy organizm przyswaja z przewodu pokarmowego wi!cej paliwa ni' potrzebuje ona w tym momencie nadwy'ki sk$ada si! w co mo'na porówna% z rachunku bie'"cego. Z tego konta mo'e by% zawsze wycofane zgodnie z wymaganiami. Wszystkich normalnych rezerwy t$uszczu w taki rachunku bie'"cym, i jest prawdopodobne, 'e mi!dzymózgowia Centrum zarz"dza wp$at i wyp$at. Kiedy teraz, z powodów, które zostan" omówione pó)niej, szybki wzrost depozytów, podczas gdy ma$e wycofania si! cz!#ciej, punkt mo'na dotrze%, które wykraczaj" poza mi!dzymózgowia zdolno#ci bankowego. Tak jak bankier mo'e sugerowa%, do zamo'nych klientów, 'e zamiast gromadzenia du'ej i niemo'liwe do rachunku bie'"cego roku powinny inwestowa% swoje nadwy'ki kapita$u, cia$o wydaje si! ustanowienie sta$ego depozytu w którym wszystkie nadwy'ki funduszy i#%, ale z, które nie mog" ju' zosta% wycofane w drodze procedury stosowane w rachunku bie'"cym. W ten sposób mi!dzymózgowia "Fat-bank" uwalnia si! od wszelkich prac, które wykraczaj" poza normaln" zdolno#% bankowego. Wyst"pienie oty$o#ci od daty Obecnie mi!dzymózgowia przyjmuje wydajno#% pracy podst!p. Po z$o'eniu sta$ej ustalono normalnej zawarto#ci t$uszczu rezerwy s" utrzymywane na minimalnym, a co dost!pna nadwy'ka jest zamkni!ty w sta$ej wp$aty, a zatem wyrwane z normalnego obiegu. Trzy podstawowe Oty#o$& (1) Wrodzona Factor (2) Zak$adaj"c, 'e istnieje ograniczenie do mi!dzymózgowia w t$uszczu zdolno#ci bankowego wynika, 'e istniej" trzy podstawowe sposoby oty$o#%, które mog" si! ujawni%. Po pierwsze, zdolno#% banków t$uszczu jest nienormalnie niski od urodzenia. Takie takie congenitally niskie mi!dzymózgowia zdolno#ci b!dzie wtedy stanowi% czynnik odziedziczy$ oty$o#ci. Kiedy to nieprawid$owe cechy jest wyra)nie obecny, oty$o#% rozwija si! w m$odym wieku, mimo normalnego 'ywienia, co mo'e wyja#nia%, dlaczego w#ród bracia i siostry jedzenia tej samej 'ywno#ci przy tym samym stole kilka oty$o#%, a inne nie. (2) Inne mi!dzymózgowia Choroby Drugi sposób, w jaki oty$o#% mo'e sta% si! siedzib" jest obni'enie wcze#niej normalny fat-bankowo#ci mo'liwo#ci ze wzgl!du na inne mi!dzymózgowia choroby. Wydaje si! z regu$y, 'e gdy jeden z wielu mi!dzymózgowia o#rodków jest szczególnie przeci"'ony, ale stara si! zwi!kszy% swoj" zdolno#% kosztem innych o#rodków. W okresie menopauzy i po kastracji wcze#niej hormony produkowane w gruczo$ach p$ciowych ju' w obiegu cia$a. Cia$a. W obecno#ci normalnie funkcjonowanie gruczo$ów p$ciowych ich hormony dzia$aj" hamuj"co na wydzielanie sex- stymuluj"ce hormony tarczycy z przedniego p$ata przysadki. Po usuni!ciu tego hamulca przedniego p$ata przysadki ogromnie wzrost jej produkcji tych hormonów p$ciowych stymulowanie tarczycy, cho% nie s" ju' skuteczne. W wobec braku odpowiedzi od ustania dzia$ania lub brak gruczo$ów p$ciowych, nic nie stoi na przystanku przedniej przysadki z produkcj" coraz wi!cej tych hormonów. Sytuacja ta powoduje nadmierne obci"'enie mi!dzymózgowia centrum, które steruje funkcj" przedniego p$ata przysadki. Aby upora% si! z tym dodatkowe obci"'enie Centrum wydaje si! czerpa% wi!cej i wi!cej energii od innych o#rodków, takich jak te zwi"zane z emocjonalnym stabilno#ci, kr"'enie krwi (uderzenia gor"ca) autonomicznego uk$adu nerwowego i innych przepisów, w szczególno#ci tak'e z nie a' tak istotny t$uszczu banku. Tak zwany stabilny typ cukrzycy wi"'e si! z mi!dzymózgowia cukru we krwi, regulacji centrum mi!dzymózgowia próbuje dla osi"gni!cia tego zaburzenia obci"'enia przez zmian! energii przeznaczonej na t$uszczu na bank w centrum cukru regulacji, z powoduje, 'e zdolno#% bankowo#ci t$uszczu sprowadza si! do punktu, w którym jest zmuszony do ustanowienia sta$ego depozytu, a tym samym wszcz!ciu zaburzenie nazywamy oty$o#ci". W tym przypadku trzeba by rozwa'y% cukrzycy g$ówn" przyczyn" oty$o#%, ale mo'liwe jest równie', 'e proces jest odwrócony w tym sensie, 'e z niedoborem lub przepracowany t$uszczu centrum zwraca energii z cukru w centrum, w którym to przypadku oty$o#ci to by% przyczyn" tego typu cukrzycy, w którym trzustka nie jest przede wszystkim udzia$. Wreszcie, nie mo'na wykluczy%, 'e w zespó$ Cushinga tych objawów, które przypominaj" oty$o#% s" ca$kowicie w wyniku Strona 10

10 rezygnacji z energii z t$uszczu mi!dzymózgowia bank w celu uczynienia go dost!pne dla du'ych zak$óce( centrum który reguluje system przedniego p$ata przysadki kory nadnerczy. Czy oty$o#% jest spowodowana niedoborem oznaczone odziedziczy$ t$uszczu w centrum lub z zupe$nie innego mi!dzymózgowia zaburzenie regulacyjne, jego powstanie przeciw w$adzy oczywi#cie nie ma nic wspólnego z przejadania si! i w obu przypadkach oty$o#% jest pewne, niezale'nie od rozwoju ogranicze( dietetycznych. W takich przypadkach wszelkie wykonywane deficytu 'ywno#ci sk$ada si! z istotnych rezerw t$uszczu i normalne t$uszczu strukturalnych, znacznie na niekorzy#% pacjenta, ogólnego stanu zdrowia. (3) Wyczerpanie t$uszczu bank Ale jest jeszcze trzecia droga, w których oty$o#% mo'e zosta% ustanowiony, i wtedy prawdopodobnie normalny t$uszczu Centrum jest nagle (z naciskiem na nagle) wezwa$ do czynienia z ogromn" nap$yw 'ywno#ci znacznie wi!cej, ni' chwilowe wymagania. Na pierwszy rzut oka wydaje si!, 'e tutaj mamy prosta przypadku przejadanie si! odpowiedzialne za oty$o#%, ale na dalszych analiz szybko okazuje si!, 'e zwi"zek przyczynowo-skutkowy nie jest tak prosty. Po pierwsze jeste#my tylko przy za$o'eniu, 'e zdolno#% t$uszczu centrum jest normalne, gdy jest to mo'liwe i nawet prawdopodobne, 'e tylko osoby, które maj" pewne cechy dziedziczone w tym kierunku mo'e sta% si! jedynie przez oty$ych przejadania si!. Po drugie, w wielu z tych przypadkach kwota 'ywno#ci spo'ywanej pozostaje ten sam i to jest tylko zu'ycie paliwa który nagle spad$, jak wtedy, gdy zawodnik jest ograniczony do $ó'ka przez wiele tygodni ze z$aman" ko#ci" lub gdy cz$owiek prowadzi bardzo aktywne 'ycie zostaje nagle zwi"zane z jego biurku w biurze i telewizji w domu. Podobnie, gdy osoba, wychowa$a si! w zimnym klimacie, przenosi si! do krajów tropikalnych i nadal je#% jak poprzednio, to mo'e w rozwoju oty$o#ci, poniewa' ciep$o jest znacznie mniej paliwa, niezb!dnych do utrzymania normalnej temperatury cia$a. Kiedy osoba cierpi na d$ugi okres wyrzecze(, czy to z powodu przewlek$ej choroby, bieda, g$ód lub wymogom wojny, jego mi!dzymózgowia przepisy dostosowa% si! do pewnego stopnia z niskim spo'yciem 'ywno#ci. Gdy nagle te Zmiana warunków i wolno mu je#% ca$" 'ywno#% chce, to mo'e przerastaj" jego centrum t$uszczu regulacji. Podczas II wojny #wiatowej oko$o 6000 ra'"co niedo'ywionych polskich uchod)ców, którzy sp!dzili bronowanie lat w Rosji do obozu w Indiach, gdzie mie#ci si! ich dobrze, bior"c pod uwag! racje normalnej armii brytyjskiej i troch! gotówki na zakup kilka dodatków. W ci"gu oko$o trzech miesi!cy, 85% cierpia$o na oty$o#%. U osoby grubej i niewybredny jedzenie 'ywno#ci, trawienie jest powolne i niewiele po'ywienia na czas porównane z przewodu pokarmowego. Kiedy osoba taka jest nagle w stanie uzyska% bardzo wyrafinowany 'ywno#ci, takich jak cukru, bia$ej m"ki, mas$a i oleju s" one tak szybko trawione i przyswajane, 'e po#piech przychodz"cych paliwa pojawia si! przy ka'dym posi$ku mo'e ostatecznie pokona% mi!dzymózgowia mechanizmy regulacyjne i tym samym prowadzi% do oty$o#ci. Jest to cz!sto spotykany w biedak, który nagle staje si! do#% bogaty, aby kupi% dro'szy rafinowany 'ywno#ci, cho% jego ca$kowitej od'ywcze pozostaje taki sam lub nawet mniej ni' wcze#niej. Aspekty psychologiczne Wiele napisano na temat psychologicznych aspektów oty$o#ci. Oprócz wielu innych funkcji mi!dzymózgowia jest równie' w siedzibie naszej prymitywne instynkty zwierz!ce, i tak jak w nag$ych przypadkach mo'na si! prze$"cza% energii z jednego o#rodka do innego, wi!c wydaje si! mo'liwo#% przeniesienia ci#nienia z jednego do innego instynkt. W ten sposób osoba samotna i nieszcz!#liwa pozbawiony mo'liwo#ci emocjonalnego komfortu i zadowolenia wszystkich instynkt wyj"tkiem stilling z g$odu i pragnienia mog" korzysta% jako rynków zbytu dla tych st$umiony instynkt ci#nienia a tym samym rozwój oty$o#ci. Jeszcze raz, 'e si! sta$o, nie ilo#% psychoterapii i analizy, szcz!#cia, zadowolenia spó$ki lub innych instynktów poprawi ten stan. Jedzenie kompulsywne Bez ko(ca niesprawiedliwo#ci po to, by pacjentów oty$ych przez oskar'aj"c ich o kompulsywnym jedzeniem, które jest form" przekazywane p$e% gratyfikacji. Wi!kszo#% pacjentów oty$ych nie cierpi" z powodu kompulsywnego jedzenia, cierpi" g$ód prawdziwy - prawdziwe, gryzienia, torturowanie g$odu - który ma nic wspólnego z Strona 11

11 kompulsywnego jedzenia. Nawet ich nag$a ch!% na s$odycze jest s" jedynie wynikiem do#wiadczenia, 'e s$odycze, ciasta i alkoholu b!dzie najszybciej ze wszystkich #rodków spo'ywczych rozwia% wyrzuty g$odu. To nie ma nic wspólnego z kierowane instynktem. Z drugiej strony, kompulsywne jedzenie nie wyst!puje w niektórych pacjentów oty$ych, zw$aszcza u dziewcz"t w pó)nych nastolatków lub na pocz"tku lat dwudziestych. Na szcz!#cie z wi!ksz" oty$ych pacjentów zapotrzebowanie na 'ywno#%, to zapala si! w atakach i nigdy nie zwi"zane z prawdziwy g$ód, a fakt ten jest $atwo dopuszczone przez pacjentów. Tylko czu% dzikich pragnienie rzeczy. Dwa funty czekolady mo'e by% po'arty w ci"gu kilku minut, zimna, t$uste jedzenie z lodówki, chleb czerstwy, resztki na u$o'one p$yty, niemal wszystko jest jadalne nabity w dó$ z przera'aj"c" pr!dko#ci" i okrucie(stwo. I czasami by$y w stanie ogl"da% takiego ataku bez wiedzy pacjenta, i to jest przera'aj"ce, brzydkie widowiskiem oto, nawet je#li zdaje sobie sprawy, 'e mechanizmy ca$kowicie poza kontrol" pacjenta s" w pracy. Uwa'aj poszukiwania tego, co mo'e by% wniesiona w dniu takiego ataku pokazuje, 'e prawie zawsze jest poprzedzone silny nierozwi"zane p$e% -stymulacji, tym wi!ksze o#rodki w mózgu, które zablokowany prymitywny instynkt mi!dzymózgowia gratyfikacji. Ci#nienie jest wtedy wypuszcza% za po#rednictwem innego prymitywny kana$, który jest doustnym gratyfikacji. W moim do#wiadczenie jedyn" rzecz", która wyleczy warunek ten jest nieskr!powany seks, procedury terapeutyczne, które jest prawie zawsze jest to mo'liwe, bo je#li tak by$o, pacjent musia$by przyj"% bez monitowania zawodowych, ani te' tego w 'aden sposób rozwi"zania zwi"zane z oty$o#ci". By$oby to tylko do powstania nowych, a cz!sto wi!cej problemów, je#li jest stosowany jako leczniczy #rodka. Pacjentów cierpi"cych na kompulsywne jedzenie prawdziwe s" stosunkowo rzadkie. W mojej praktyce stanowi" oko$o 1-2%. Ich leczenia oty$o#ci jest praca 'a$osny. Oni doskonale mi!dzy ataki, ale jeden atak wyst!puj"cych podczas gdy w ramach leczenia mo'e uchyli% kilku tygodniach leczenia. Nic dziwnego, 'e takich pacjentów zniech!cenia. W tych przypadkach Przekona$em si!, 'e psychoterapia mo'e pacjent w pe$ni zrozumie% mechanizm, ale nie nic do jej zatrzymania. By% mo'e spo$ecze(stwo coraz permisywizmu seksualnego b!dzie kompulsywne jedzenie jeszcze rzadsze. Czy pacjent rzeczywi#cie cierpi z kompulsywnego jedzenia i nie jest trudno podj"% decyzj! przed rozpocz!ciem leczenia, poniewa' wiele pacjentów oty$ych uwa'a, 'e ich pragnienie 'ywno#ci (ich brak motywacji) wynika z kompulsywnego jedzenia, podczas gdy ca$y czas jest jest tylko wi!ksze zapotrzebowanie na 'ywno#%. Jedynym sposobem, aby dowiedzie% si! w leczeniu tych pacjentów. Tych, które cierpi" z powodu rzeczywistych kompulsywne jedzenie nadal mie% takich ataków, podczas gdy ci, którzy nie s" kompulsywne jedz"cych nigdy nie atak w trakcie leczenia. Niech!& do utraty wagi Niektórzy pacjenci s" bardzo przywi"zani do swoich t$uszczu i nie mo'e znie#% my#li, 'e jego utrat". Je#li s" inteligentne, popularne i udane, mimo swojej niepe$nosprawno#ci, jest to powodem do dumy. Niektóre dziewczyny t$uszczu patrze% na ich kondycj!zabezpieczenie przed erotyczne zaanga'owania, z czego si! boj". One wypracowa% model 'ycia, w którym ich oty$o#ci odgrywa decyduj"c" rol! i stanie si! niech!tnie zak$óci% ten wzór i twarzy nowy rodzaj 'ycia, które b!dzie zupe$nie inna od ich posta% sta$a si! normalnym i cz!sto bardzo atrakcyjne. Obawiaj" si!, 'e ludzie b!d" jak oni - lub by% zazdrosny - ze wzgl!du na ich liczb!, a nie by% pozyskane przez ich inteligencji czy charakteru tylko. Niektórzy maj" poczucie, 'e zmniejszenie oznacza rezygnacj! z drogich i niemal intymnej cz!#ci z nich. W wielu z tych psychoterapia przypadkach mog" by% pomocne, poniewa' pozwala na osi"gni!cie tych pacjentów do ust ca$" sytuacj! w pe$nym #wietle swiadomo#ci. Serdeczne przywi"zanie do nadmiernego t$uszczu jest zazwyczaj u pacjentów oty$ych, którzy si! w dzieci(stwa, ale nie musi. We wszystkich innych przypadkach najlepiej psychoterapia mo'e zrobi% w zwyk$ym leczeniu oty$o#ci jest #wiadczenie ci!'ar g$odu i nigdy nie ko(cz"cej si! ogranicze( dietetycznych nieco bardziej zno#ny. Pacjentów, u których uda$o si! stworzy% erotyczny przekazuj" swoim psychiatr" s" cz!sto lepsze w stanie ponie#% ich cierpienie w tajemnicy pracy mi$o#ci. Istnieje zatem wiele sposobów oty$o#% mo'e by% wszcz!te, je#li choroba si! zawsze ze wzgl!du na ten sam mechanizm, nieadekwatno#% mi!dzymózgowia t$uszczu centrum i ustanawiania nieprawid$owo ustalone Strona 12

12 t$uszczu depozytów w nietypowych miejscach. Oznacza to, 'e oty$o#% sta$a si! raz ustanowiony, nie mo'e wi!cej by% leczone wyeliminowania tych czynników, które doprowadzi$y go od ognia mo'e wygasn"% przez usuni!cie przyczyny po'ar. W ten sposób dyskusj! na temat ró'nych sposobów oty$o#% mo'e sta% si! siedzib" jest przydatne z zapobiegawczego punktu widzenia, ale nie ma wp$ywu na leczenie stwierdzonych stanie. Zniesienia czynników, które s" wyra)nie przyspieszaj"c przebieg choroby mo'e spowolni% jej post!p, a nawet zatrzymanie go, ale nigdy nie mo'e go poprawi%. Nie przez masy cia#a Masy cia$a nie jest zadowalaj"ce kryterium, wed$ug którego mo'na oceni%, czy dana osoba cierpi na zaburzenia nazywamy to oty$o#%, czy nie. Ka'dy lekarz zna sylphlike pani, która wchodzi w gabinecie i deklaruje, dobitnie, 'e jest ona coraz strasznie t$usty i pragnie zmniejszy%. Wiele uczciwy i sympatyczny lekarz od razu stwierdza, 'e ma do czynienia z "orzech". Je#li jest zaj!ty, on da jej rozprawi% si! krótko, ale je'eli ma czas b!dzie wa'y% jej sto$y i pokaza% jej udowodni%, 'e jest ona rzeczywi#cie niedowag!. Nigdy jeszcze nie widzia$em ani nie s$ysza$em takiej pani jest przekonana, albo przez procedury. Powodem jest to, 'e w moim do#wiadczenie pani jest prawie zawsze w prawo, a lekarz )le. Kiedy taki pacjent jest starannie indywidualnej analizy stwierdza, wiele znaków potencjalnych oty$o#ci, która jest ju' tak bardzo si! objawia% nadwag". Pacjent czuje si! wyra)nie, 'e co# jest nie tak z ni", 'e subtelne zmiany zachodz"ce w jej ciele, a to jej alarmów. Istnieje wiele objawów podmiotowych i przedmiotowych, które s" charakterystyczne oty$o#ci. W oczywisty oty$o#ci wiele i cz!sto wszystkie te objawy s" obecne. Ukryty lub tylko w przypadkach niektórych pocz"tku zawsze znale)%, i powinna by% zasada, 'e je'eli dwa lub wi!cej s" objawy cielesne, spraw! nale'y traktowa% jako jeden, który potrzebuje natychmiastowej pomocy. Objawy oty#o$ci Znaki cia$a mo'na podzieli% na takie, jak rozwin!$y si! przed osi"gni!ciem dojrza$o#ci p$ciowej, co wskazuje na silny czynnik dziedziczone, a te, które rozwijaj" si! na pocz"tku oczywisty choroby. Pierwsze oznaki s" nieproporcjonalnie du'e rozmiary dwóch górnych z!bów przednich, pierwszy siekacz lub wg$!bieniami po obu stronach ko#ci krzy'owej tu' nad po#ladkami. Gdy w ramiona Gdy s" wyci"gni!te z d$o(mi do góry, przedramiona pojawiaj" si! gwa$townie z zewn"trz k"towe ramiona. To samo dotyczy ko(czyn dolnych. Pacjent nie mo'e przynie#% nogi razem bez nak$adania na kolanach, on jest w rzeczywisto#ci, ko#lawy. Pocz"tku nagromadzenie t$uszczu pokazuje, jak zaburzenia troch! pad tu' poni'ej karku, potocznie Hump jako ksi!'na. Jest trójk"tny wypuk$o#ci t$uszczowych przed pach", gdy rami! w zamian za cia$a. Gdy skóra jest rozci"gni!ta przez szybko gromadzenie t$uszczu pod ni", to wiele podzielone na warstwy. Gdy du'e i #wie'e, takie $zy s" fioletowe, ale pó)niej s" one przekszta$cone w bia$e blizny tkanek. Takich pr"'kowania, jak nazywa si! powszechnie wyst!puje na brzuchu kobiet w okresie ci"'y, ale w oty$o#% jest cz!sto znale)% na piersi, bioder, a czasem na ramionach. W wielu przypadkach pr"'kowania jest tak dobrze, 'e s" ma$e bia$e linie dopiero widoczne. S" one zawsze pewny znak, oty$o#ci, i cho% mo'e to by% niewielki w momencie badania tych pacjentów zwykle pami!tam okres, kiedy w dzieci(stwie by$y zbyt grube. Innym typowym objawem jest pad t$uszczu wn!trza kolana, miejscu, gdzie normalne rezerwy t$uszczu nie s" przechowywane. Nie mo'e by% fa$d skóry na intymnych i innym krotnie mo'e ca$y odcinek obu stronach klatki piersiowej, gdzie lu)ne roll t$uszczu mo'na odebra% w dwa palce. U m!'czyzn nadmierne gromadzenie t$uszczu w piersi zawsze oznacza, podczas gdy u kobiet piersi jest najcz!#ciej, ale niekoniecznie, du'e. Oczywi#cie nadmierny t$uszcz na brzuchu, biodra, uda, ramiona, podbródek i plecy s" charakterystyczne i wa'ne jest, aby pami!ta%, 'e dowolnej liczby powy'szych objawów mog" by% obecne u osób, których waga jest statystycznie normalne, szczególnie, je#li s" one na ich diety z 'elazn" konsekwencj". Wspólnych objawów klinicznych, które s" jedynie orientacyjne w ich zwi"zku, w ramach ca$ego obrazu klinicznego s": cz!ste bóle g$owy, bóle reumatyczne, bez wykrycia nieprawid$owo#ci kostne, poczucie lenistwa i ospa$o#ci, cz!sto zarówno fizycznego i psychicznego i cz!sto zwi"zane z bezsenno#ci", pacjentów, mówi"c, 'e wszystko, co potrzeba jest do wypoczynku; przera'aj"ce uczucie, 'e g$odny, a czasem s$aby z g$odu dwie do trzech godzin po obfitym posi$ku i nieodparta t!sknota za s$odycze i 'ywno#% zawieraj"ce skrobi!, które cz!sto pokonuje pacjent nagle i czasami zast!powane pragnienie alkoholu, zaparcia i spastyczne jelita dra'liwego lub s" niezwykle popularne w#ród oty$ych, a wi!c s" zaburzenia miesi"czkowania. Strona 13

13 Wracaj"c jeszcze raz do naszego sylphlike pani, mo'emy powiedzie%, 'e po$"czenie niektórych z tych objawów z kilku typowych objawów uszkodzenia wystarczaj"ce dowody do podj!cia jej sprawy powa'nie. Sylwetk! cz$owieka, m!'czyzny lub kobiety, mo'na oceni%, nago, 'adnych opinii, na podstawie wygl"du mo'e by% ubrany ca$kiem fantastycznie daleki od celu, i czuj! si! doprowadzony do wniosku, 'e oprócz szczerze pacjentów psychotycznych, takich jak przypadki jad$owstr!t psychiczny; chorobliwy sta$ej masy nie istnieje. I jeszcze, aby pacjent, który w dalszym ci"gu skar'" si! po liczbie zosta$o wydane przez odpowiednie leczenie normalne. Pani wychudzony Pami!tam przypadek pani, która by$ eskortowany do mojego gabinetu, kiedy by$em telefonicznie. Usiad$a przed moim biurku, a kiedy spojrza$ na powitanie jej widzia$em typowy obraz zaawansowanych wycie(czenia. Jej sucho#% skóry lu)no wisia$a nad ko#ci twarzy, szyi by$ chudy i obojczyki i 'ebra stercza$y z g$!bokich zag$!bieniach. Natychmiast pomy#la$em raka i zdecydowa$ si!, który z kolegami w szpitalu chcia$bym zwróci% j". Rzeczywi#cie, czu$em si! troch! denerwowa%, 'e mój asystent nie wyja#ni$a jej, 'e jej sprawa nie podlega moja specjalno#%. W odpowiedzi na moje pytanie, co mog! zrobi% dla niej, ona odpowiedzia$a, 'e chce zmniejszy%. Stara$em si! ukry% moje zdziwienie, ale musia$a zauwa'y%, ulotne s$owa, bo u#miechn"$ si! i powiedzia$: "Wiem, 'e my#lisz, 'e jestem szalony, ale po prostu czeka%." Dzi!ki, 'e wsta$a i przychodzi$ do mojej strony biurka. Wystaj"ce z ma$ych talii mia$a ogromne biodra i uda. Przy zastosowaniu technik, które obecnie s" opisane, zaburzenia t$uszczu na biodrach zosta$ przeniesiony do reszty cia$a, które zosta$y przez wychudzone miesi!cy bardzo ci!'kiej diety. Pod koniec leczenia trwaj"cy pi!% tygodni, ona, ma$a kobieta, straci$a 8 cala runda biodrach, a jej twarz wygl"da$a #wie'o i ozdobny, 'ebra nie s" ju' widoczne, a jej waga by$a taka sama na uncji, poniewa' mia$a zosta$y na pierwszej konsultacji. T#uszczu, ale nie oty#e Podczas gdy osoba, która jest statystycznie niedowag" mo'e by% nadal cierpi na zaburzenia, które powoduje oty$o#%, mo'liwe jest równie' dla osoby bez nadwagi statystycznie cierpi"cych na oty$o#%. Wagi dla takich osób ma problem, poniewa' mog" zyska% lub straci% na do#wiadczenie i nie b!dzie trudno#ci w redukcji kalorii. Oni s" mistrzami wagi, które nie s" oty$e. Ponadto ich nadmiar t$uszczu wykazuje preferencje dla niektórych typowych okolicach cia$a, podobnie jak t$uszcz we wszystkich przypadkach oty$o#ci. Tak wi!c decyzja, czy sprawa jest naprawd! granica cierpi na oty$o#% lub nie nie mo'e by% dokonane jedynie w drodze konsultacji tabel wagi. W leczeniu oty#o$ci Je'eli oty$o#% jest zawsze ze wzgl!du na jedn" bardzo konkretne mi!dzymózgowia niedobór wynika, 'e jedynym sposobem na wyleczenie jest do uzupe$nienia tego niedoboru. Na pocz"tku wydawa$o si! zupe$nie beznadziejne przedsi!biorstwa. Najwi!ksz" przeszkod" by$o to, 'e trudno by$oby nadziej!, 'e do prawid$owego dziedziczone cechy zlokalizowane g$!boko w mózgu, podczas gdy my nie posiadaj" szereg leków, których punktem dzia$a( by$a uwa'ana w diencephalons, 'aden z nich nie mia$ najmniejszego wp$ywu na t$uszcz-centrum. Nie by$o nawet wska)nik pokazano kierunek, w którym mo'na przej#% badania farmakologiczne, aby znale)% lek, który mia$ tak konkretnych dzia$a(. Gdzie znajduje si! podej#% by$y zmniejszaj"ce apetyt narkotyków - amfetaminy ale nie wyleczy%. Ciekawy obserwacji Rozmy#la$em nad tym przygn!biaj"ca sytuacja, przypomnia$em sobie do#% ciekawy obserwacji dokonanych wiele lat temu w Indiach. W jakim czasie wiedzieli#my bardzo ma$o o funkcj! mi!dzymózgowia, a moje zainteresowanie skoncentrowane wokó$ przysadki mózgowej. Proehlich opisa$ przypadki ekstremalnych oty$o#ci i zacofanie w seksualnych m$odzie'y cierpi"cych na nowy wzrost przedniego p$ata przysadki mózgowej, produkuj"ce co nast!pnie sta$o si! znane jako choroby Froehlich's. Jednak to bardzo szybko odkry$, 'e identyczny zespó$, cho% oczywi#cie dzia$a mniej fulminating, by$o do#% powszechne u pacjentów z przysadki mózgowej by$o zupe$nie normalne. S" to tak zwane " t$uszcz ch$opców" z d$ugimi, smuk$e r!ce, piersi dowolnej p$askiej klatce piersiowej dziewczyna b!dzie dum" posiadaj", du'e biodra, po#ladki i uda z pr"'kowania, knock-kolana i s$abo rozwini!tych narz"dów p$ciowych, cz!sto z undescended j"der. Strona 14

14 Sta$o si! równie' wiadomo, 'e w takich przypadkach organy p$ciowe mo'e on opracowany przez podanie pacjentom zastrzyki substancji pochodz"cych z moczu ci!'arnych kobiet, które zosta$y pokazane, 'e gdy tej substancji zosta$ wprowadzony do niedojrza$ych p$ciowo szczurów to uczyni$ ich przedwczesnej starsze. Ilo#% substancji, które produkowane w tym celu w jednym z szczura nazwano jedn" mi!dzynarodow" jednostk!, a oczyszczony wyci"g odpowiednio o nazwie "HCG ludzki kosmówkowa Gonadotropiny ", kiedy kosmówkowej oznacza, 'e produkt jest wytwarzany w $o'ysku i gonadotropin, 'e jej skarga jest skierowana gruczo$ów p$e%. Standardowy sposób leczenia " t$uszcz ch$opców " z rozwini!tych narz"dów p$ciowych jest, aby wprowadzi% kilkaset jednostek mi!dzynarodowych dwa razy w tygodniu. Ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej, które b!dziemy od tej pory po prostu po$"czenie HCG jest kosztowne i jako "t$uszcz ch$opiec" s" do#% powszechne w#ród Indian próbowa$em ustali% najmniejsz" skuteczn" dawk!. W trakcie tego badania rzeczy pojawi$y si! trzy interesuj"ce. Pierwszy by$ fakt, 'e na #wie'o ci"'" moczu kobiet oddziale zosta$o wydane w ilo#ci oko$o 300 cc. przez wlew zatrzymywania, jak dobre wyniki mo'na uzyska% tak'e przez wstrzykiwanie substancji czystej. Drugim by$ fakt, 'e ma$e dawki dobowe okaza$a si! równie skuteczna jak znacznie wi!ksze dwa razy w tygodniu. Po trzecie, i to spostrze'enie, które dotyczy nas tutaj, je#li takie pacjentom podawano niewielkie dawki dobowe Wydawa$o si!, 'e trac" apetyt cho% nie zdoby$ ani utraty wagi. Dziwo jednak, ich kszta$t uleg$ zmianie. Cho% nie by$y one ograniczone w diecie, nie by$o wyra)ny spadek w obwodzie bioder. T#uszczu w ruchu Pami!taj"c o tym, przysz$o mi na my#l, 'e zmiana kszta$tu mo'na t$umaczy% wy$"cznie ruch od nadmiernego t$uszczu depozytów na biodrach, a gdyby tak by$o nie tylko szansa, 'e podczas gdy takie przej#cie w t$uszcz mo'e by% dost!pny do cia$a jako paliwo. By$o to $atwe, aby dowiedzie% si!, jak w tym przypadku, t$uszczu w ruchu b!d" w stanie zast"pi% 'ywno#ci. Nale'y wtedy mo'na zachowa% "t$uszcz ch$opiec" na diecie #ci#le ograniczone bez poczucia g$odu, mimo szybkiej utraty wagi. Kiedy próbowa$em tego w typowych przypadkach zespo$u Froehlich nic, stwierdzili#my, 'e tak d$ugo, jak pacjenci otrzymywali ma$ych dawek dobowych HCG mog" wygodnie zabra% zwykle zawody na diecie tylko 500 kalorii dziennie i trac" #rednio oko$o jednego funta na dob!. Stwierdzono równie', 'e tylko doskonale widoczne zaburzenia spo'yty t$uszcz, poniewa' nie by$o objawów wyczerpania normalnej zawarto#ci t$uszczu. Ich skóra pozostaje #wie'e i j!drne i stopniowo ich dane sta$y si! ca$kowicie normalne. Dziennie HCG wydaj" si! mie% 'adnych skutków ubocznych innych ni' te, korzystne. Od tego momentu by$ to ma$y krok, aby spróbowa% tej samej metody we wszystkich innych form oty$o#ci. Min!$o kilkaset przypadków w celu ustalenia ponad wszelk" w"tpliwo#%, 'e mechanizm dzia$a w ten sam sposób i pozornie bez wyj"tku w ka'dym przypadku oty$o#ci. I stwierdzi$, 'e wi!kszo#% chorych leczonych w Klinice pacjentów ambulatoryjnych, b$!dy 'ywieniowe brutto rzadko miejsce. Wr!cz przeciwnie, wi!kszo#% chorych skar'y si!, 'e dwa posi$ki do 250 kalorii wi!cej, ni' mo'na by$o si! zarz"dza%, gdy' stale mia$ uczucie tylko mia$ du'y posi$ek. Oty#o$& i ci'(a Raz ten szlak zosta$ otwarty, dodatkowe uwagi wydaje si! spadek do linii. Jest dobrze wiadomo, 'e podczas ci"'y kobieta oty$ych mo'na bardzo $atwo straci% na wadze. Ona mo'e drastycznie zmniejszy% swoje diety bez poczucia g$odu lub dyskomfort i schudn"% w jakikolwiek sposób bez szkody dla dziecka w swoim $onie. Jest to tak'e zaskakuj"ce, w jakim stopniu kobiety mog" cierpie% z ci"'", wymioty, bez wchodzenia do rzeczywistej szkody. Ci"'a jest oty$a kobieta to jedna wielka szansa na zmniejszenie jej nadwagi., *e tak rzadko korzysta z tej mo'liwo#ci, to ze wzgl!du na b$!dne poj!cie, zazwyczaj wspierany przez swego starszego relations, 'e teraz "dwa ust, aby" i musi "zachowa% sw" si$! na nadchodz"ce wydarzenia. Nowoczesne po$o'ników wiem, 'e to bzdura i 'e bardziej zb!dny t$uszcz straci$ mniej trudno b!dzie porodzie, cho% niektórzy niech!tnie wi"'" si! z diet wystarczaj"co ma$o kalorii, aby doprowadzi% do drastycznego ograniczenia. Kobieta mo'e przyrost masy cia$a w ci"'y, ale nigdy nie staje si! oty$ych w #cis$ym znaczeniu tego s$owa. Pod wp$ywem HCG, który kr"'y w ogromnych ilo#ciach w czasie ci"'y jej cia$o, jej zdolno#% mi!dzymózgowia bankowych wydaje si! by% nieograniczona, i zaburzenia sta$e depozyty nie s" tworzone. Przy porodzie jest ona Strona 15

15 nagle pozbawiony HCG i jej mi!dzymózgowia t$uszczu centrum powróci do swojej normalnej pojemno#ci. Dopiero wówczas, 'e wyj"tkowo zgromadzonego t$uszczu jest ponownie zamkni!ty w sta$ej kaucji. Od tej chwili jest ona znowu cierpi na oty$o#% i podlega wszystkimi jego konsekwencjami. Ci"'y wydaje si! by% tylko normalnego cz$owieka stan, w którym mi!dzymózgowia t$uszczu w$adze bankowe jest nieograniczona. To tylko w czasie ci"'y ustalony t$uszczów mog" by% przeniesione z powrotem do normalnego rachunku bie'"cym i swobodnie wykorzystywana jest w celu uzupe$nienia wszelkich od'ywczych deficytu. W okresie ci"'y, co uncja t$uszczu rezerwy do dyspozycji rosn"cego p$odu. Gdyby tak nie by$o, oty$a kobieta, której normalna rezerwy s" ju' wyczerpane, mia$aby najwi!ksze trudno#ci w doprowadzeniu jej do trwania ci"'y. Istniej" powa'ne dowody na to, 'e HCG jest produkowany w du'ych ilo#ciach w $o'ysku, które przynosi ten mi!dzymózgowia zmian. Chocia' mo'e by% w stanie zwi!kszy% zdolno#ci mi!dzymózgowia t$uszczu bankowo#ci przez wstrzykiwanie HCG, ten sam w sobie nie wp$ywa na wag!, tak jak przekazywanie #rodków pieni!'nych ze sta$ego depozytu w rachunku bie'"cym, nie czyni cz$owieka wszelkich biedniejszych, to si! biedniejszych Konieczne jest równie', 'e swobodnie wydaje pieni"dze, które staje si! dost!pne. W ci"'y na potrzeby rozwijaj"cego si! zarodka zaj"% si! tym do pewnego stopnia, ale w leczeniu oty$o#ci nie ma zarodka, a wi!c bardzo powa'ne ograniczenia 'ywieniowe musz" zaj"% miejsce w czasie trwania leczenia. Tylko wtedy, gdy t$uszcz w tranzycie, który jest pod wp$ywem HCG jest zu'ywana wi!cej t$uszczu mo'e zosta% wycofane ze sta$ego depozytów. W ci"'y by$oby najbardziej niepo'"danych je#li p$ód oferowane by$y obfite jedzenie tylko wtedy, gdy istnieje wysoki nap$yw z przewodu pokarmowego. Idealne warunki 'ywieniowe dla p$odu mog" by% osi"gni!te tylko, gdy krwi matki stale nasycone 'ywno#ci, niezale'nie od tego, czy ona je, czy nie, poniewa' w przeciwnym razie okres g$ód mo'e utrudnia% sta$ego wzrostu zarodka. Wydaje si!, 'e HCG powoduje to sta$e nasycenie krwi, co jest powodem, dla oty$ych pacjentów nigdy nie leczonych z HCG g$odny pomimo ich drastycznie zmniejszy% spo'ycie 'ywno#ci. Natura ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej HCG nie znajduje si! w ludzkim ciele, z wyj"tkiem ci"'y i w tych rzadkich przypadkach, w których pozosta$o#ci tkanki $o'yska wci"' ro#nie w $onie matki w tzw kosmówkowej epithelioma. Nigdy nie wyst!puje u m!'czyzn. Ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej typu znajduje si! tylko w czasie ci"'y kobiet i wielkie ma$py cz$ekokszta$tne. Jest produkowany w ogromnych ilo#ciach, tak 'e w niektórych fazach ci"'y kobieta mo'e wydziela% tyle jako jednego miliona jednostek Mi!dzynarodowy dziennie w jej moczu - wystarcza, by milion niemowl"t szczurów przedwczesnej starsze. Innych ssaków korzysta% z ró'nych hormonalnych, które mog" by% wydobyte z ich surowicy krwi, ale nie z moczu. Ich $o'ysko ró'ni si! w tym i innymi wzgl!dami od tego cz$owieka i ma$p cz$ekokszta$tnych. To zwierz! gonadotropiny kosmówkowej jest o wiele wolniej rozk$adane w organizmie cz$owieka ni' HCG, oraz jest mniej odpowiednie w leczeniu oty$o#ci. Jak to cz!sto bywa w medycynie, wiele zamieszania zosta$ spowodowany poprzez HCG nazwy przed jego prawdziwe sposób dzia$anie zosta$o zrozumiane. Wcze#niej wyja#niono, 'e gonadotropiny dos$ownie oznacza gruczo$ów p$ciowych w re'yserii substancji lub hormonów, a to jest do#% myl"ce. Pochodzi z pocz"tku, gdy po raz pierwszy stwierdzi$, 'e HCG jest w stanie uczyni% infantylne gruczo$ów p$ciowych starsze, których zosta$o ca$kowicie pomini!te, 'e nie ma stymuluj"cy wp$yw w 'aden sposób normalnie rozwini!te i normal nie funkcjonowanie gruczo$ów p$ciowych. *adna ilo#% HCG jest zawsze w stanie zwi!kszy% normalny p$e% funkcji. Mo'e si! tylko poprawi% zaburzenia w jednym i m$odych przyspieszy% pocz"tek dojrzewania. Jednak nie jest to skutek bezpo#redni. HCG dzia$a wy$"cznie na mi!dzymózgowia poziomie i nie powoduje znaczny wzrost zdolno#ci do dzia$ania wszystkich tych o#rodków, które pracuj" przy maksymalnej wydajno#ci. Prawdziwy Gonadotropin Dwa hormony znane kobiety jako hormon folikulotropowy (FSH) i hormon stymuluj"cy cia$ka 'ó$tego (LSH) jest wydzielany przez przedni p$at przysadki mózgowej. Hormony te s" prawdziwe, poniewa' gonadotrophilins one bezpo#rednio dotycz" funkcji jajników. Przedni p$at przysadki jest z kolei reguluje Strona 16

16 mi!dzymózgowia i wi!c wtedy, gdy istnieje niedobór mi!dzymózgowia jajnika centrum zainteresowanych jest trudne do rozwi"zania kwestii wprowadzenia przez zwi!kszenie wydzielanie z przedniego p$ata przysadki FSH lub LSH, w zale'no#ci od przypadku. Gdy brak jest klinicznie seksualnego obecnie jest to znak, 'e mi!dzymózgowia danego centrum nie jest w stanie, pomimo maksymalnego wysi$ku, aby sprosta% zapotrzebowanie na stymulacj! przedniego p$ata przysadki. Kiedy nast!pnie zarz"dzanie HCG zwi!ksza mo'liwo#ci funkcjonalne mi!dzymózgowia, wszystkie wymagania mog" by% w pe$ni zadowolony, a brak seksu zosta$ rozwi"zany. *e jest to prawdziwy mechanizm le'"cy u podstaw dzia$ania zak$ada gonadotrophic HCG jest potwierdzone przez fakt, 'e gdy przysadki mózgowej u noworodków szczurów jest usuwany zanim podano HCG, ten ostatni nie ma wp$ywu na ich p$e%, gruczo$ów. HCG nie mo'e mie% bezpo#redni gruczo$u p$e% stymulowanie dzia$a( podobnie jak przedni p$at przysadki gonadotropin, jak FSH i LSH s$usznie nazywany. Te ostatnie s" zupe$nie inne substancje, które mog" z tego by% wyodr!bnione z moczu ci"'y i które, niestety, jest nazywany gonadotropiny kosmówkowej. Nie b!dzie wi!cej niezdarny, a na pewno du'o bardziej w$a#ciwe, je#li HCG by$y zwane dalej kosmówkowej diencephalotrophin. HCG nie hormonów p!ciowych Nie mo'e w wystarczaj"cym stopniu podkre#li%, 'e HCG nie jest sex-hormonu, 'e jej dzia$anie jest identyczne u m!'czyzn, kobiet, dzieci w tych przypadkach, w których p$e%-gruczo$y nie b!d" dzia$a% z powodu staro#ci lub ich usuni!cie chirurgiczne. Tylko seksualnych zmian mo'e spowodowa% po osi"gni!ciu dojrza$o#ci p$ciowej jest poprawa niedobór wcze#niej. Ale nigdy nie stymulacji poza normalne. W sposób po#redni przez przedni p$at przysadki, HCG i reguluje miesi"czki koncepcji u$atwia, ale nigdy nie virilizes kobieta lub feminizes cz$owieka. To sprawia, 'e ludzie nie rosn" piersi, ani nie ingeruje w ich m!sko#%, ale gdzie to by$o niedoborem mo'e j" poprawi%. Sprawia, 'e kobiety nigdy nie rosn" brody lub rozwój szorstkim g$osem. Mam tylko tym podkre#li%, ze wzgl!du na mój #wieckich czytelników, poniewa' jest to nasze codzienne do#wiadczenia, 'e gdy pacjenci s$ysz" s$owo hormonu natychmiast przeskoczy% do wniosku, 'e musi to mie% co# wspólnego z p$e%-kuli. One nie s" przyzwyczajone jak my, my#le%, tarczycy, insulina, kortyzon, etc adrenalina, jak hormony. Znaczenie i moc HCG Ze wzgl!du na fakt, 'e HCG nie ma bezpo#redniego dzia$ania na ka'dym gruczo$em wydzielania wewn!trznego, jego ogromne znaczenie w ci"'y zosta$y pomini!te i jego skuteczno#% niedoceniana. Je#li kobieta w ci"'y mo'e przynie#% a' milion jednostek na dzie(, okazuje si!, 'e wstrzykni!cie tylko 125 jednostek na dob! jest wystarczaj"ca do zmniejszenia masy cia$a w tempie mniej wi!cej jedna funtów za dzie(, nawet w kolosa o wadze 400 funtów, gdy wi"'e si! z diety 500 kalorii. Nie jest przesady w stwierdzeniu, 'e zalanie kobiecego cia$a z HCG jest zdecydowanie najbardziej spektakularne wydarzenie w hormonalnej ci"'y. ci"'y. Ma ogromne znaczenie dla ochrony matki i dziecka, a nawet posun"% si! do tego, 'eby powiedzie%, 'e nie kobieta, i na pewno nie oty$ych jeden, mo'e prowadzi% do ci"'y okres bez niego. Czy mog! przebaczy%, dla porównania mój kolega-endokrynologów z wicked kumy, HCG z pewno#ci" ich Kopciuszek, i mog! tylko romantycznie nadziej!, 'e jego niezwyk$y wp$yw na nieprawid$owe t$uszczu oka'e si! jej Dobra wró'ka. HCG jest znany od ponad pó$ wieku. Jest to substancja, która Aschheim i Zondek tak wspaniale wykorzystane do diagnozowania wczesnej ci"'y z moczu. Poza tym, jedyne co to si! sta$o w eksperymentalnym laboratorium do produkcji przedwczesne szczurów i nie by$ szczególnie stymuluj"cy do dalszych bada( w czasie, gdy wiele wi!cej porywaj"cy endokrynologicznych odkrycia zacz!$y nap$ywa% ze wszystkich stron, zamiatanie, HCG do wód z powrotem Stiller. Zaburzenia komplikuje Niektóre zaburzenia komplikuje s" cz!sto zwi"zane z oty$o#ci", które powinny pokrótce omówi%. Najbardziej najbardziej Zaburzenia zwi"zane wa'ne i te, w których oty$o#% wydaje si! odgrywa% wytr"cenia lub co najmniej obci"'aj"c" rol!, s" nast!puj"ce: stabilny typ cukrzycy, dna, reumatyzm i artretyzm, wysokie ci#nienie krwi i twardnienie naczy( krwiono#nych, choroby wie(cowej i krwotok mózgowy. Strona 17

17 Pomijaj"c fakt, 'e s" one cz!sto - cho% niekoniecznie - zwi"zanych z oty$o#ci", zaburzenia te maj" dwa cech wspólnych. W ka'dym z nich, nowoczesne badania s" coraz bardziej sk$onni uwierzy%, 'e mi!dzymózgowia przepisy odgrywa% dominuj"c" rol! w ich zwi"zku przyczynowego. Innych wspólnym elementem jest to, 'e albo poprawi%, albo nie wyst"pi% w czasie ci"'y. W tym ostatnim zakresie s" do$"czy$o wielu innych chorób nie zwi"zanych z oty$o#ci. Zaburzenia takie s", na przyk$ad zapalenie jelita grubego, 'o$"dka lub dwunastnicy, niektóre alergie, $uszczyca, wypadanie w$osów, $amliwe paznokcie, migrena, itp. Je#li HCG + diety u osób oty$ych ma doprowadzi% do zmiany tych mi!dzymózgowia, które s" charakterystyczne dla ci"'y, jeden by$oby si! spodziewa% poprawy w tych warunkach porównywalnych do obserwowanego w czasie rzeczywistym ci"'y. podawanie HCG w rzeczywisto#ci to zrobi% w niezwyk$y sposób. Cukrzyca W oty$ych pacjentów cierpi"cych na do#% zaawansowanym przypadku cukrzycy stabilne od wielu lat okres, w którym cukru we krwi mo'e wynosi% od mg, cz!sto jest to mo'liwe, aby zatrzyma% wszystkich leków przeciw cukrzycy po kilku pierwszych dni leczenia. Cukru we krwi jest nadal spada% z dnia na dzie( i cz!sto osi"ga warto#ci prawid$owych w ci"gu 2-3 tygodni. Podobnie jak w ci"'y, to zjawisko nie jest obserwowane w kruche cukrzycy, jak i niektórych przypadkach, które s" przede wszystkim stabilny, mog" mie% ma$e kruche czynnikiem w ich badaniach makija', wszystkie oty$ych chorych na cukrzyc! musz" by% przechowywane w bardzo uwa'nie obserwowa% i ekspertów. Kruche przypadku cukrzycy jest przede wszystkim ze wzgl!du na niezdolno#% trzustk! do produkcji insuliny wystarczaj"ce, podczas gdy w stabilne typu, mi!dzymózgowia przepisy wydaj" si! mie% wi!ksze znaczenie. To jest prawdopodobnie powód, dla którego stabilne ostaci tak dobrze reaguje na HCG z metod" leczenia oty$o#ci, a kruche nie. pacjentów oty$ych cierpi"cych na ogó$ stabilny typu, ale stabilny typu mo'e stopniowo zmienia% w kruche, które jest zwykle zwi"zane z utrat" wagi. Tak wi!c, gdy stwierdzi, 'e oty$ych z cukrzyc" jest zmniejszenie masy cia$a bez diety lub leczenia, powinien od razu mie% swoje cukrzycy fachowo zaj"%. Istniej" pewne dowody na to, 'e ze stabilnej na zmiany jest bardziej kruche mog" wyst"pi% u pacjentów, którzy s" ich przyjmowania insuliny stabilny cukrzycy. Reumatyzm Wszystkie bóle reumatyczne, nawet tych zwi"zanych z widocznych zmian kostnych, subiektywnie poprawi% w ci"gu kilku dni leczenia i cz!sto wymagaj" ani kortyzon ani salicylany. Znowu jest to zjawisko dobrze znane w ci"'y, a jednocze#nie w ramach leczenia HCG + dieta efekt jest nie mniej dramatyczne. Jako 'e nie po ci"'y, ból deformacji stawów wraca po leczeniu, ale mniejsze dawki leków u#mierzaj"ce ból wydaj" si! w stanie kontrolowa% zadowalaj"cy po redukcji masy cia$a. W ka'dym razie, metoda HCG pozwala stawów u oty$ych pacjentów przerwanie d$ugotrwa$ego leczenia kortyzon bez nawrotu bólu. To samo w sobie jest jak najbardziej po'"dana, ale nie ma zalet!, 'e traktowanie pobudza wydzielanie ACTH w sposób fizjologiczny i 'e regeneruje kory nadnerczy, który ma tendencj! do cierpi" z powodu d$ugotrwa$ego leczenia kortyzon. Cholesterol Dok$adny zakres, w jakim st!'enie cholesterolu we krwi bierze udzia$ w stwardnienie t!tnic, wysokie ci#nienie krwi i choroby wie(cowej nie jest jeszcze znana, ale obecnie jest on powszechnie przyzna$, 'e poziom cholesterolu we krwi jest regulowany przez mi!dzymózgowia mechanizmów. Zachowanie kr"'"cych cholesterolu jest wi!c szczególnie wa'ne podczas leczenie oty$o#ci z HCG. Cholesterol kr"'y w dwóch postaciach, które nazywane jest wolna i estryfikowane. Normalnie Frakcje te s" obecne w proporcji oko$o 25% cholesterolu estryfikowane wolne do 75%, i to jest tego u$amka który uszkadza #ciany t!tnic. W ci"'y odsetek ten jest odwrócony i mo'e on przyj"%, 'e mia'd'ycy nie gorzej w czasie ci"'y z tego powodu. O ile mi wiadomo, jedynym warunkiem, inne, w których udzia$ swobod! estryfikowane cholesterolu jest odwrócona jest w leczeniu oty$o#ci z HCG + dieta, kiedy dok$adnie to samo zjawisko ma miejsce. Wydaje si! to wa'n" wskazówk", w jaki sposób #ci#le pacjenta na leczenie HCG przypomina kobiety w ci"'y w mi!dzymózgowia zachowania. Gdy ca$kowita warto#% kr"'"cego cholesterolu je st normalne przed rozpocz!ciem leczenia, to nie jest bezwzgl!dne kwoty znacznie wzros$y, ani nie zmniejszy$a si!. Ale kiedy oty$ych pacjentów z wyj"tkowo wysoki poziom cholesterolu i ju' z objawami mia'd'ycy jest traktowany z HCG, spada ci#nienie krwi jego i jego przep$ywu Strona 18

18 wie(cowego wydaje poprawy, a jednak jego st!'enie cholesterolu ca$kowitego we krwi mo'e wznie#% si! na wy'yny nigdy osi"gni!te. Na pocz"tku to bardzo nas zaniepokoi$o. Ale kiedy zobaczy$, 'e przyszed$ do pacjentów nie zaszkodzi%, nawet je#li leczenie kontynuowano i tym samym znale)li#my si! w dalszych bada( przeprowadzone kilka miesi!cy po zako(czeniu leczenia by$a kontynuowana w nas Znaleziono kilka miesi!cy badania przeprowadzone przed rozpocz!ciem leczenia. Poniewa' wzrost jest g$ównie w postaci nie niebezpiecznych postaci wolnego cholesterolu, stopniowo przyszli powita% zjawiska. Dzi# uwa'amy, 'e wzrost spowodowany jest wyzwolenie ostatnich z$ogów cholesterolu, które jeszcze nie przesz$y zwapnie( w #ciany t!tnicy, a zatem jest bardzo korzystne. Dna Identyczne zachowanie znajduje si! we krwi poziom kwasu moczowego u pacjentów cierpi"cych na podagr!. Przewidywalny tych pacjentów uzyska% ostre i cz!sto po ci!'kim ataku pierwszych kilku dni leczenia HCG ale s" ca$kowicie wolne od bólu, pomimo faktu, 'e ich st!'enia kwasu moczowego we krwi cz!sto wskazuje na wyra)ny wzrost, który mo'e utrzymywa% si! przez kilka miesi!cy po zako(czeniu leczenia. Tych pacjentów, którzy powróci$y do normalnej wagi pozostaje bez objawów, niezale'nie od tego, co jedz", a te, które wymagaj" drugi kurs leczenia si! kolejny atak dny tak szybko, jak drugi Oczywi#cie ma si! rozpocz"%. Jeszcze nie wie, co mi!dzymózgowia mechanizmów zaanga'owanych w dnie, w miar! mo'liwo#ci emocjonalne czynniki odgrywaj" rol!, a warto pami!ta%, 'e choroba nie wyst!puje u kobiet w wieku rozrodczym. My mamy teraz daje 2 tabletki dziennie z ZYLORIC do wszystkich pacjentów, którzy daj" historii dny moczanowej i kwasu moczowego we krwi wysoki poziomie. poziomie. W ten sposób mo'emy ca$kowicie unikn"% ataków w trakcie leczenia. Ci"nienie Krwi Pacjentów, którzy wnie#li si! na skraj niedo'ywienia przez przesadne odchudzanie, leki przeczyszczaj"ce itp., cz!sto nienormalnie niskie ci#nienie krwi. W takich przypadkach ci#nienie krwi wzrasta do warto#ci normalnych na pocz"tku leczenia, a nast!pnie bardzo powoli spada, jak to zawsze ma u pacjentów z prawid$owym ci#nieniem t!tniczym. Warto#ci normalnych zawsze odzyska$a kilka dni po zabiegu jest zako(czona. Tego obni'enia ci#nienia t!tniczego krwi w trakcie leczenia pacjenci nie s" #wiadomi. Kiedy ci#nienie krwi jest niezwykle wysoki, i pod warunkiem 'e nie s" wykrywalne nerek zmian, spada ci#nienie, jak to zwykle robi w ci"'y. Spadek jest cz!sto bardzo szybko, tak szybki, w tym, 'e czasami jest wskazane, aby spowolni% proces utrzymania ci#nienia z leków do obrotu mia$o kilka dni na dostosowanie si! do nowej sytuacji. Z drugiej strony, w#ród tysi!cy przypadków leczonych mamy nigdy nie pojawia$y si! 'adne zdarzenie, które mo'na przypisa% raczej nag$y spadek wysokiego ci#nienia krwi. Kiedy kobiety cierpi"cej na nadci#nienie staje si! jej ci#nienie krwi w ci"'y bardzo szybko spada, ale po porodzie mo'e stopniowo wzro#nie z powrotem do poprzedniego poziomu. Podobnie, wysokie ci#nienie krwi HCG obecne przed leczenia ma tendencj! do wzrostu ponownie po zabiegu si! sko(czy, cho% nie zawsze tak jest. Ale by$y wysoki poziom rzadko s" osi"gni!te, i zebrali#my si! wra'enie, 'e takie nawroty lepiej odpowiada% na ortodoksyjnych narkotyków, takich jak Rezerpina ni' przed zabiegiem. Wrzody trawienne W naszym przypadku oty$o#ci z 'o$"dka lub dwunastnicy zauwa'yli#my zaskakuj"ce subiektywnej poprawy mimo z diet, które zazwyczaj uwa'ane za najbardziej odpowiednie dla pacjenta owrzodzenie. Tutaj równie' istnieje podobie(stwo z ci"'", w którym wrzody trawienne rzadko wyst!puj". Jednak widzieli#my dwa przypadki z przesz$o#ci kilku krwotoki, w których krwawienie wyst"pi$o w ci"gu 2 tygodni od zako(czenia leczenia. $uszczycy paznokci, owrzodzenia %ylaków w!osów Podobnie jak w ci"'y, $uszczycy znacznie poprawia w trakcie leczenia, ale mog" nawrotu, kiedy leczenie jest ponad. Najbardziej najbardziej pacjentów spontanicznie sprawozdanie wyra)n" popraw! stanu kruche paznokcie. Utrata w$osów nie cz!sto zwi"zane z oty$o#ci" jest tymczasowo aresztowany, cho% w bardzo rzadkich przypadkach Strona 19

19 zwi!kszonej utraty w$osów jest zosta$y zg$oszone. Pami!tam przypadek, w którym pacjent rozwin"$ rzadkie $ysina - tzw $ysienie plackowate - po ci!'k" wstrz"s emocjonalny, tu' przed #mierci" mia$ si! rozpocz"% leczenie HCG. Nasze dermatologa rozpoznano przypadku jako szczególnie ci!'kie i przewiduje, 'e wszystkie w$osy, zosta$aby utracona. Poradzi$ zmniejszenie w stosunku do leczenia, ale ze wzgl!du na moje wcze#niejsze do#wiadczenia, jak i pacjenta, nie bardzo zale'y na odroczeniu ograniczenia, poruszy$em spraw! z dermatologiem i ustalono, 'e maj"c w pe$ni zaznajomieni z sytuacj" pacjenta, leczenie nale'y rozpocz"%. W trakcie leczenia, które trwa$o cztery tygodnie, do dalszego rozwoju $ysy p$atków prawie, je#li nie ca$kiem, aresztowany, jednak w ci"gu tygodnia po zako(czeniu trakcie HCG, wszystkie Pozosta$e w$osy wypad$y zgodnie z oczekiwaniami przez dermatologa. Ciekawe jest to, 'e leczenie by$o w stanie odroczy% ten wynik, ale nie utrudnia% j". Pacjenta, osi"gn!$a ju' nowy czupryny, którego jest sprawiedliwie dumni. U oty$ych pacjentów z chorob" wrzodow" du'ych 'ylaków byli#my zaskoczeni, 'e te wrzody leczy% szybko na warunkach z HCG. Mamy od leczonych pacjentów oty$ych cierpi nie z 'ylaków owrzodzenia z codziennymi wstrzykni!ciami HCG na normalnej diety z równie dobre wyniki. "Ci&%y" M'%czyzna Gdy pacjent s$yszy, 'e ma zosta% wprowadzony do stanu, który pod pewnymi wzgl!dami przypomina ci"'y, jest zazwyczaj wstrz"#ni!ty i przera'ony. Lekarz musi zatem dok$adnie wyja#ni%, 'e nie oznacza to, 'e b!dzie zenska i HCG w 'aden sposób nie koliduje z jego p$e%. Musi by% do zrozumienia, 'e w interesie rozprzestrzeniania si! gatunków przyrody przewiduje doskona$e funkcjonowanie regulacji siedzib" w mi!dzymózgowia w okresie ci"'y i 'e jeste#my tylko przy u'yciu tej naturalnej ochrony jako sposób na popraw! mi!dzymózgowia zaburzenie, które jest odpowiedzialne za jego nadwagi. Ostrze%enia technika Musz! ostrzec laików, 'e co nast!puje, jest przede wszystkim do lekarza, a wi!kszo#% z pewno#ci" nie do-itsi! podk$adu. Wiele wyra'e( oznacza co# zupe$nie innego do wykwalifikowanego lekarza, ni' co oznacza ich powszechnym u'yciu, a tylko lekarz mo'e prawid$owo zinterpretowa% objawy, które mog" powsta% w czasie leczenia. Ka'dego pacjenta, który my#li, 'e mo'e ograniczy% w drodze kilka "strza$ów", a jedzenie jest nie tylko mniej pewno#ci" b!dzie rozczarowany, ale mo'e by% pozycja za powa'ne k$opoty. Z korzy#ci" dla pacjenta mo'e wynika% z lektury tej cz!#ci Ksi"'ka jest pe$niejsza realizacja, jak bardzo wa'ne jest dla niego do pój#cia do lekarza jego list z instrukcjami. W leczeniu oty$o#ci metod" HCG + dieta jeste#my obs$ugi, co jest by% mo'e najbardziej z$o'onych narz"dów w ludzkiego cia$a. Mi!dzymózgowia równowagi funkcjonalnej jest delikatnie gotowy, aby cokolwiek si! dzieje, w jednej cz!#ci ma wp$yw na innych. Oty$o#ci w tej równowagi jest niezgodnym i mog" by% przywrócone, je#li jestem technika o opisanie nast!puje w sposób dorozumiany. Nawet z pozoru nieznaczne, w szczególno#ci tych, które na pierwszy rzut oka wydaje si! poprawy, s" bardzo zdolne do wytworzenia najbardziej rozczarowuj"ce wyniki, a nawet stwierdzenie niewa'no#ci efekt ca$kowicie. ca$kowicie. Na przyk$ad, je#li w diecie zwi!ksza si! od 500 do 600 lub 700 kalorii, utrata masy cia$a jest do#% niezadowalaj"ca. Je#li dzienna dawka HCG podnosi si! do 200 lub wi!cej sztuk na dob! jego dzia$ania cz!sto wydaje si! by% odwrócone, prawdopodobnie z powodu wi!kszych dawkach wywo$uj" mi!dzymózgowia counter-wykonawczych. Z drugiej strony, mi!dzymózgowia jest bardzo wytrzyma$y organ pomimo niewiarygodne zawi$o#ci. Z ewolucyjnego punktu widzenia jest to jeden z najstarsze organy w naszym ciele i jego ewolucyjny historia si!ga ponad 500 milionów lat. Tej w przetargu jest wyj"tkowo dostosowa% do wszystkich osób fizycznych wymogom, i jest to jeden z g$ównych powodów, dla gatunku ludzkiego by$a w stanie si! rozwija%. Co jej rozwój nie by$y przygotowania do warunków, w których ludzkiej kultury i cywilizacji teraz nara'a%. Bior&c historii Gdy pacjent najpierw przedstawia si! na leczenie, bierzemy historii powszechnej i zwró% uwag! na czas, kiedy pierwsze oznaki obserwowano z nadwag". Staramy si! ustali% najwy'sz" wag! pacjent kiedykolwiek w 'yciu (oczywi#ciez wy$"czeniem ci"'y), kiedy to by$o, i jakie #rodki zosta$y dotychczas podj!te w celu zmniejszenia. Zosta$ naszego do#wiadczenia, 'e pacjenci, którzy zostali przy tarczycy preparatów przez d$u'szy czas mie% Strona 20

20 nieco ni'sza #rednia utrata masy cia$a w leczeniu HCG ni' te, które nigdy nie mia$y tarczycy. To jest 'art na wi!c nawet u tych pacjentów, którzy zostali przy tarczycy, poniewa' nie mieli nienormalnie niski podstawow" przemian! materii. Wwielu z tych przypadków nie jest niski BMR z powodu istotnych braków tarczycy, ale raczej brak mi!dzymózgowia stymulacji tarczycy za pomoc" przedniego p$ata przysadki. Nigdy nie pozwala tarczycy, które nale'y podj"% w trakcie leczenia i jeszcze BMR, które jest bardzo niskie, przed rozpocz!ciem leczenia jest zwykle uznane za normalne po tygodniu lub dwa HCG diety. Nie trzeba dodawa%, ten nie ma zastosowania do przypadków, w których brak jest tarczycy produkowanych przez chirurgiczne usuni!cie cz!#ci tarczycy nadczynno#%. Jest to równie' najwa'niejsze dla ustalenia, czy pacjentów mia$o leki moczop!dne (tabletki eliminacji wody), poniewa' zmniejsza utrat! masy cia$a w schemacie HCG. Wracaj"c do naszej procedury, kolejnym poprosi% pacjenta na kilka pyta( na które odpowiedzi odbywa si! po prostu z "tak" lub "Nie". Te pytania to: Czy cierpisz na bóle g$owy? bóle reumatyczne? zaburzenia miesi"czkowania? zaparcia? duszno#ci lub wysi$ku? spuchni!te kostki? Czy uwa'asz si! za chciwy? Czy czujesz potrzeb! zje#% przek"ski mi!dzy posi$kami? Nast!pnie pacjent paski i jest wa'one i mierzone. Normalnej wadze do jego wzrostu, wieku, i mi!#ni szkieletowych budowa% siedzib! z tabel statystycznych #rednich, przy czym u kobiet cz!sto konieczne jest, aby dodatek na piersi szczególnie du'e i ci!'kie. Stopie( nadwagi jest nast!pnie obliczany i od tego czasu trwania leczenie mo'na z grubsza oceni% na podstawie #redniej straty masy nieco mniej ni' kilogram, czyli gramów za podania, za dzie(. Jest to szczególnie interesuj"ca funkcja leczenia HCG, 'e w racjonalnie wspó$pracy pacjentów ta jest wyj"tkowo sta$a, niezale'nie od p$ci, wieku i stopnia nadwagi. Czas trwania leczenia Pacjentów, którzy musz" straci% 15 funtów (7 kg.) Wymaga 26 lub mniej dni podawania leku z 23 codziennych wstrzykni!%. Dodatkowych trzy dzie( s" potrzebne, poniewa' wszyscy pacjenci musz" kontynuowa% diet! 500 kalorii przez trzy dni po ostatnim podaniu. Jest to bardzo istotny element leczenia, poniewa' je#li zaczniesz je#% normalnie, dopóki nie ma nawet #ladu HCG w organizmie one przybra% na wadze alarmuj"co na koniec leczenia. Po trzech dniach, gdy wszystkie HCG ma zosta$y wyeliminowane tak si! nie stanie, poniewa' krew jest ju' nasycony 'ywno#ci i tym samym mog" wstawi% dodatkowe nap$yw z jelita bez zwi!kszania g$o#no#ci zatrzymywania wody. Nigdy nie daje leczenie trwaj"ce mniej ni' 26 dni, nawet u pacjentów, którzy musz" straci% tylko 5 funtów. Wydaje si!, 'e Wydaje Si!, Ze nawet w naj$agodniejszym przypadku oty$o#ci mi!dzymózgowia reszta wymaga oko$o trzech tygodni od maksymalnego wysi$ku w celu który zosta$ wcze#niej poddany w celu odzyskania w pe$ni normalnym t$uszczu bankowo#ci zdolno#ci. To klinicznie wyra'a si! w tym, 'e gdy w tych $agodnych przypadkach leczenie jest zatrzymana w chwili, gdy waga jest w normie, które mog" by% osi"gni!te w ci"gu tygodnia, jest o wiele $atwiej ni' po odzyskaniu pe$nego kursu z dnia 23 wstrzykiwa(. Jak tylko pacjenci stracili wszystkie swoje zaburzenia zb!dny t$uszcz, ale jednocze#nie zaczynaj" odczuwa% 'ar$ocznie g$odny z dalszym wstrzykiwa(. Jest tak, poniewa' HCG podnosi tylko zaburzenia t$uszczu do obiegu i nie mo'e by% w dawkach u'ywane, wyzwoli% normalny z$ogi t$uszczu, co wi!cej, wydaje si!, aby zapobiec ich konsumpcji. Tak szybko, jak ich statystycznie normalne osi"gni!cia masy, u tych pacjentów s" wprowadzane na kalorii do ko(ca leczenia. Dieta jest umieszczony w taki sposób, 'e waga doskonale pozostaje nieruchomy, a wi!c przez trzy dni po 23 zastrzyku. Tylko wtedy s" pacjentów bez je#% nic im si! podoba z wyj"tkiem cukru i skrobi w ci"gu najbli'szych trzech tygodni. Takie wcze#niejsze sprawy s" powszechne w#ród aktorek, modele, oraz osób, którzy zm!czeni s" oty$o#%, widz"c jego skutki innych cz$onków rodziny. Film aktorki cz!sto t$umacz", 'e musz" wa'y% mniej ni' normalnie. Z tego 'yczenie kategorycznie odmówi% uwzgl!dnienia, po pierwsze, dlatego, 'e zobowi"zuj" si! do wyleczenia choroby, a nie tworzy% nowe, I po drugie, poniewa' ma charakter metody HCG, 'e samo ograniczenie. Staje si! ca$kowicie nieefektywne w Gdy wszystkie zaburzenia spo'ycia t$uszczu. Aktorki z lekk" tendencj" do oty$o#ci, 'e próbowa$o wszelkiego rodzaju ograniczenia metody, niezmiennie dochodz" do wniosku, 'e ich liczba jest zadowalaj"ce tylko wtedy, gdy s" one niedowagi, tylko dlatego, 'e 'adna z tych metod ich usuwania zb!dnych z$ogów t$uszczu. Strona 21

ZASADY PRAWID OWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW

ZASADY PRAWID OWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW ZASADY PRAWIDOWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW 1. Zbieramy wycznie grzyby nam znane. 2. Nie zbieramy grzybów zbyt modych, u których cechy rozpoznawcze nie zostay wyksztacone i istnieje moliwo pomyki. 3. Nie zbieramy

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn

wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn Wprowadzenie Magnez wystpuje we wszystkich tkankach i pynach ustrojowych, a znaczna cz znajduje si w tkance kostnej. Razem z wapniem

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Dolegliwoœci i objawy Co siê ze mn¹ dzieje? Co mo e wskazywaæ na problem z tarczyc¹? Prawdê mówi¹c, trudno to jednoznacznie stwierdziæ. Niektórzy pacjenci czuj¹ siê zmêczeni i przygnêbieni,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU Tryb ycia współczesnego, młodego pokolenia nie sprzyja regularnemu odywianiu si. W tej sytuacji zapewnienie dzieciom i młodziey moliwoci regularnego

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD

Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowe Leczenie GERD LECZENIE CHIRURGICZNE CHOROBY REFLUKSOWEJ PRZE?YKU Je?eli cierpisz na chorob? refluksow? prze?yku (GERD) lekarz mo?e zaproponowa? Ci chirurgiczne leczenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ,

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ, =@ /ABCDEFAG, Do Horsens mo!na dosta" si# za pomoc$ publicznego transportu np. autobusem z Lublina przez %ód& lub samolotem. Do listopada 2013 roku istnia'o tanie po'$czenie lotnicze liniami Ryanair z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami.

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD SCEM poznajemy podstawowe umiejtnoci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. Bycie rodzicem jest czym wydawaoby si prostym i naturalnym, ale jednoczenie nie ma

Bardziej szczegółowo

ź Ł ź Ą Ł Ś ź Ź Nr.1(6)/1998 doko rczenie ze str. 2 czy te wiksze ryzyko powstania i rozwinicia si danej choroby. CukrzYC&, reuma czne zapalenie staw w, astma - oto przyklady takich niedziedzicznych chor

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ś Ż Ż Ż Ć ÓŁ Ł ć Ą ŻŻ ć ć Ż Ż ć Ż Ń Ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć Ć Ń Ó Ą ć ć Ę ź ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć Ę Ń ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ćź ć ć ć ć Ą ć ć ć ź ć ć ć Ę ć ź ć ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

Male Pattern Baldness

Male Pattern Baldness Male Pattern Baldness ysienie typu mskiego jest najczstsz przyczyn ysienia u mczyzn. Ten rodzaj ysienia, znany te pod nazw ysienia androgenowego, jest uwarunkowany genetycznie i wynika z zaburze wraliwoci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwo?ci mentalnych

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwo?ci mentalnych Zenobiusz?o?nowski Mastere International de Terapeutique Homeopatthic Otolaryngolog Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwo?ci mentalnych (zaburzenia w sferze emocji i zachowania - l?k,

Bardziej szczegółowo

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r.

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r. Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotnoci powietrza w przestrzenia adunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów. Automatyka chodnicza seminarium

Bardziej szczegółowo

POCZĄTKI I PRZEJAWY ANOREKSJI

POCZĄTKI I PRZEJAWY ANOREKSJI POCZĄTKI I PRZEJAWY ANOREKSJI / ANOREKSJA NERWOSA \ JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY CHOROBA ODCHUDZAJĄCYCH SIĘ W ubiegłym wieku psychoanalitycy z Europy znaleźli się oko w oko z tajemniczą chorobą, która dotykała

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C HCV Wirusowe zapalenie wtroby typu C Kampania edukacyjna dla uczniów szkół rednich. Temat: Wirusowe zapalenie wtroby typu C. Inicjator działa: Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV Prometeusze Patronat merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor?

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor? TELEWIZJA CYFROWA Proces cyfryzacji polskiego radia i telewizji wnie si rozpocz. Do czerwca 2012 w prawie kadym polskim domu, ma odbiera cyfrowa telewizja naziemna, a w 2013 cakowicie zastpi telewizje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów Ortograficznych

Regulamin Konkursów Ortograficznych RegulaminKonkursówOrtograficznych OstrowskieDyktando2014 oraz OstrowskieDyktando2014dlaDziennikarzy Organizatorem Konkursów Ortograficznych Ostrowskie Dyktando 2014 oraz Ostrowskie Dyktando 2014 dla Dziennikarzy

Bardziej szczegółowo

X. W e dopuszczone do kontaktu z ywno ci

X. W e dopuszczone do kontaktu z ywno ci X. We dopuszczone do kontaktu z ywnoci W ssawny i przesyowy dopuszczony do kontaktu z ywnoci - zgodne z normami FDA bardzo lekki Obejma limakowa Master Grip Szybkozcze Master Grip Króciec metalowy z konierzem

Bardziej szczegółowo

Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników?

Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników? 3 Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników? Najważniejsze punkty zu kobiet występuje różne nasilenie objawów; u niektórych objawy mogą być ciężkie, u innych nieznaczne. zobjawami zespołu PCOS mogą

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Wychowanie jerzyka (Apus apus) Hilde Matthes 2008

Wychowanie jerzyka (Apus apus) Hilde Matthes 2008 Wychowanie jerzyka (Apus apus) Hilde Matthes 2008 Tumaczenie/ Translation: Teresa Myków Stylistycznie i merytorycznie opracowa dr Andrzej G. Kruszewicz www.commonswift.org/hand_rearing_swifts.html Jerzyk

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg

Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg EDTA CHOLRU FOSFORANÓW Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg Najlepszy ekologiczny proszek do prania odzie?y

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * )

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * ) Wytyczne dotyczce systemów gwarancji dla ywnoci * ) WPROWADZENIE Agencja ds. Standardów ywnoci uwaa, e systemy gwarancji dla ywnoci mog przyczyni si do szeregu korzyci dla konsumentów oraz wikszej moliwoci

Bardziej szczegółowo

Nawil?aj?cy, koj?cy?el pod prysznic z organicznym ekstraktem z MALWY, 500 ml, Ekos, Pierpaoli

Nawil?aj?cy, koj?cy?el pod prysznic z organicznym ekstraktem z MALWY, 500 ml, Ekos, Pierpaoli Nawil?aj?cy, koj?cy?el pod prysznic z organicznym ekstraktem z MALWY, 500 ml, Ekos, Pierpaoli Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena po rabacie Cena sprzeda?y brutto: 18,69 z? Kwota rabatu: Kwota podatku:

Bardziej szczegółowo

EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia

EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia - O±rodek Ksztaªcenia Zabrania si kopiowania i rozpowszechniania niniejszego regulaminu przez inne podmioty oraz wykorzystywania go w dziaªalno±ci innych podmiotów. Autor regulaminu zastrzega do niego

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE. ogólne - orzekaj co± o wszystkich desygnatach podmiotu szczegóªowe - orzekaj co± o niektórych desygnatach podmiotu

KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE. ogólne - orzekaj co± o wszystkich desygnatach podmiotu szczegóªowe - orzekaj co± o niektórych desygnatach podmiotu ➏ Filozoa z elementami logiki Na podstawie wykªadów dra Mariusza Urba«skiego Sylogistyka Przypomnij sobie: stosunki mi dzy zakresami nazw KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE Trzy znaczenia sªowa jest trzy rodzaje

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5

Spis treści. Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5 Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5 Spis treści Włosy nie muszą wypadać.............................. 7 Biologia włosów...................................... 10 Skóra i w³osy.....................................

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

Pobieramy gleb do analizy

Pobieramy gleb do analizy Pobieramy gleb do analizy Wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej gleba, jest utworem pełnym ycia. To w niej rozwinie si rzucone ziarno, z którego upieczemy chleb. To ona trzyma targan wiatrem jabło i karmi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY Dbica, padziernik 2003 roku Rozdzia! I 1. Rada rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 im. Dbickich Saperów

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

My!lisz o zako"czeniu wszystkiego

My!lisz o zakoczeniu wszystkiego My!lisz o zako"czeniu wszystkiego przeciw zapobiec w mlodym samobostwie Je#eli my!la$e! o pope$nieniu samobójstwa lub ju# próbowa$e! je pope$ni%, te informacje powinny Tobie pomóc. Dlaczego tak si' czujesz?

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!..., data... Nazwisko dziecka i imi (imiona)... Data

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE I STAŠE 1 Liczby losowe Czasami spotkamy si z tak sytuacj,»e b dziemy potrzebowa by program za nas wylosowaª jak ± liczb. U»yjemy do tego polecenia: - liczba losowa Sprawd¹my

Bardziej szczegółowo

być spoko i na luzie młodzi pij, by pozbyć si napi cia i niepewno ci, swobodniej poczuć si w towarzystwie;

być spoko i na luzie młodzi pij, by pozbyć si napi cia i niepewno ci, swobodniej poczuć si w towarzystwie; MŁODZIE A ALKOHOL Okres dorastania i nastpujcy po nim okres młodzieczy, to lata szybkiego i wszechstronnego rozwoju całego organizmu, kształtowania si zmian fizycznych, umysłowych i moralnych, okres przeobraania

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? CEL/75/11/09 Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJE DLA U YTKOWNIKA. SUTENT 37,5 mg kapsu ki twarde SUTENT 50 mg kapsu ki twarde. Sunitynib

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJE DLA U YTKOWNIKA. SUTENT 37,5 mg kapsu ki twarde SUTENT 50 mg kapsu ki twarde. Sunitynib ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJE DLA UYTKOWNIKA SUTENT 12,5 mg kapsuki twarde SUTENT 25 mg kapsuki twarde SUTENT 37,5 mg kapsuki twarde SUTENT 50 mg kapsuki twarde Sunitynib Naley zapozna si z treci ulotki

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą ź Ł Ę ć Ń Ń ć Ś ź ć Ą ć ć ć ŚĆ ć ć ć ŚĆ ć ź ź Ś Ś ć ć ź ć ć ź ć ź ć Ś ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ź ć ć Nowoczesna profilaktyka uzalenie to uczenie dojrzaej i mdrej postawy we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego.

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego. Reanimacja REANIMACJA A RESUSCYTACJA Terminów reanimacja i resuscytacja u ywa siê czêsto w jêzyku potocznym zamiennie, jako równoznacznych okre leñ zabiegów ratunkowych maj±cych na celu przywrócenie funkcji

Bardziej szczegółowo

Układ wewnątrzwydzielniczy

Układ wewnątrzwydzielniczy Układ wewnątrzwydzielniczy 1. Gruczoły dokrewne właściwe: przysadka mózgowa, szyszynka, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarczyczne, nadnercza 2. Gruczoły dokrewne mieszane: trzustka, jajniki, jądra 3. Inne

Bardziej szczegółowo

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda.

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Dynamika Ukadów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja ukadów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Wtedy była to synchronizacja stanów periodycznych. Wiecej na ten

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 30-08-2014 Przemówienie przewodniczcego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza w Radzie Europejskiej 30 sierpnia 2014 r. "Wzywamy Rosj, aby niezwocznie wycofaa swoje oddziay z Ukrainy, a take ograniczya

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Kombinacja podstawowa dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy)

Kombinacja podstawowa dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy) dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy) Ogrzewacz dolny jest odpowiedzialny za funkcje rozrodcze i wydalanie. Obejmuje podbrzusze i rejon narządów płciowych. Objawy: utrata energii, łatwa

Bardziej szczegółowo

II. W e ssawne dla przemys u drzewnego

II. W e ssawne dla przemys u drzewnego II. We ssawne dla przemysu drzewnego W przesyowy trudnopalny wg DIN 4102 B1 Szybkozcze Master Grip Prostka symetryczna FLAMEX B-F-se Materia cianka wa: 100% poliuretan poliestrowy z domieszk rodka opóniajcego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

www.dietetyk-krakow.pl www.dietetykaprzykawie.blogspot.com I.STAN ZDROWIA W jakiej dawce (mg) Ile razy dziennie

www.dietetyk-krakow.pl www.dietetykaprzykawie.blogspot.com I.STAN ZDROWIA W jakiej dawce (mg) Ile razy dziennie Data: Imię i Nazwisko: Data urodzenia: Uzupełnia pacjent Telefon: Adres e-mail: Skype: Obecna masa ciała: Wzrost: Uzupełnia dietetyk/ asystent dietetyka I.STAN ZDROWIA 1. Czy przyjmuje Pani/ Pan jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne

DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne 29.10. Katowice CO TO SĄ DOPLACZE? Dopalacz, czy Dopalacz, dopalacze czy to dopalacze termin to termin nieposiadający nieposiadającycharakteru naukowego. UŜywa

Bardziej szczegółowo

Test Becka. do samodzielnego wykonania

Test Becka. do samodzielnego wykonania Test Becka do samodzielnego wykonania Skala Depresji Becka (BDI) (Wypełnia pacjent) Skala Depresji Becka składa się z 21 punktów ocenianych od 0 do 3. Na jej podstawie można samodzielnie ocenić obecność

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

P?yn do r?cznego mycia naczy? z olejkiem pomara?czowym, 750 ml, Ekos, Pierpaoli

P?yn do r?cznego mycia naczy? z olejkiem pomara?czowym, 750 ml, Ekos, Pierpaoli Wspania?y p?yn do mycia naczy? - r?cznego. Produkt posiada certyfikat ICEA "czyszczenia ECO". Pachn?cy pomara?czom. Testowany dermatologicznie. P?yn do r?cznego mycia naczy? z olejkiem pomara?czowym, 750

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena podstawowa z VAT Cena sprzeda?y z rabatem Cena sprzeda?y Cena sprzeda?y bez VAT 1 / 5 Zapytaj o produkt

Bardziej szczegółowo