Pobieramy gleb do analizy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pobieramy gleb do analizy"

Transkrypt

1 Pobieramy gleb do analizy Wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej gleba, jest utworem pełnym ycia. To w niej rozwinie si rzucone ziarno, z którego upieczemy chleb. To ona trzyma targan wiatrem jabło i karmi j, a wyda plon. Jake czsto zapominamy, e z owym plonem co roku zuboamy nasz ziemi ze składników pokarmowych. Biopierwiastki, które pobieraj roliny uprawne w czasie wzrostu, naley zwróci glebie, aby nie utraciła ona swojej yznoci. Włanie w tym celu stosujemy nawozy i wprowadzamy wraz z nimi do gleby yciodajne makro i mikroelementy. Aby nawoenie było racjonalne, dawki nawozów powinny by dostosowane nie tylko do wymaga pokarmowych rolin, ale przede wszystkim do potrzeb nawozowych, które opracowuje si w oparciu o analiz chemiczn gleby. Takie analizy s wykonywane w stacjach chemiczno-rolniczych, na terenie całej Polski. Naszym zadaniem jest uzyska jak najbardziej wiarygodn prób gleby i dostarczy j do laboratorium. Termin pobierania gleby Jesie to optymalny czas do pobierania prób glebowych do analiz. Wyjtek stanowi sytuacja, gdy w tym okresie zastosowano wapnowanie lub nawoenie innymi nawozami mineralnymi. Prób nie naley równie pobiera w przypadku długotrwałej suszy lub nadmiernej wilgotnoci gleby. Zaleca si wykonanie analizy chemicznej gleby co 3-4 lata. Wybór miejsca Zawsze pobieramy osobne próby z rónych upraw. Kada rolina ma inne wymagania pokarmowe, std zmienia si zasobno gleb w zalenoci od rodzaju plantacji. Jeli na naszej działce znajduj si róne typy gleb ( kategorie agronomiczne ), w takim przypadku naley przygotowa do analizy osobne próby z obszarów niejednorodnych. W sytuacji gdy działka znajduje si na terenie pagórkowatym, wtedy musimy wykona osobne próby z wierzchowiny, zbocza i doliny. Jeeli uprawa mieci si na równym terenie, przy pobieraniu gleby dbamy głównie o to aby nie natrafi na kopiec kreta. Te uwagi s niezbdne do właciwego urednienia próby.

2 Urednianie próby Aby próba, która zostanie poddana analizie była reprezentatywna, pojedyncze próbki naley pobra zgodnie z zasadami omówionymi w poprzednim podrozdziale. Przy czym jedna próba ogólna z okrelonej głbokoci ma by redni z ok. 20 pojedynczych próbek. Próbki te pobieramy nakłuwajc lub robic odkrywki na całej powierzchni terenu po przektnej pola albo zygzakiem. Powinny one by wsypywane do jednej miski lub wiaderka w celu dokładnego wymieszania. Urednion prób o masie ok. 0,5 kg umieszczamy w papierowej torebce lub tekturowym kartoniku i suszymy w naturalnych warunkach. Obszar z którego mona wykona jedn prób ogóln nie moe przekracza 4 ha powierzchni uprawy. Głboko i technika pobierania gleby Najczciej wykonujemy próby z dwóch głbokoci profilu: z warstwy ornej ( 0-20 cm ) oraz z warstwy podornej ( cm ). W instytucjach specjalistycznych do pobierania gleby wykorzystuje si rónego rodzaju przyrzdy jak np. laska Egnera czy specjalne widry do pobierania prób glebowych. W praktyce w warunkach terenowych powinien wystarczy nam szpadel. Próbk pojedyncz z warstwy ornej pobieramy po odsłoniciu z rolin ziemi, z głbokoci do 20 cm. Nastpnie w celu wydobycia drugiej próbki pojedynczej z warstwy podornej wykonujemy odkrywk wielkoci: 30 x 30 cm na głboko szpadla ( ok. 20 cm ) i pobieramy próbk wkopujc si w profil glebowy do 40 cm, zwracajc uwag, aby gleba z wierzchniej warstwy nie obsypywała si na szpadel. Próbki pojedyncze z okrelonej głbokoci miesza si ( jak opisano wyej ), aby uzyska urednion prób. Jakie informacje dołczy do próby Torebk (kartonik) z gleb do analizy naley dokładnie oznaczy. Podajemy nazw uprawy, poziom z którego wykonano prób oraz termin pobrania gleby. Podpisujemy si równie imieniem i nazwiskiem. Jeeli oprócz samej analizy chcemy zleci opracowanie zalece nawozowych, wraz z próbami gleby, do stacji chemiczno - rolniczej naley dostarczy dodatkowo kart informacyjn.

3 Wzór takiej karty jest dostpny na stronach internetowych. ( np. ). Dane, które naley tam zamieci to m. in.: cel dostarczenia próbki jakie analizy zlecamy do wykonania; jak rolin uprawiamy; sposób uprawy; powierzchnia uprawy oraz jakie dawki, rodzaje nawozów oraz terminy nawoenia były stosowane. Dlaczego naley regularnie wykonywa analiz gleby Na oywianie si rolin bardzo duy wpływ ma zawarto w glebie składników pokarmowych dostpnych dla rolin. Składniki te dostarczamy co roku wraz z nawozami. Nawoenie rolin w ciemno, jest bardzo ryzykownym zabiegiem, poniewa zbyt niskie w stosunku do potrzeb nawozowych dawki bd przyczyn obnienia plonów, natomiast przenawoenie rolin spowoduje spadek jakoci wyprodukowanych warzyw czy owoców. Moe ono doprowadzi na przykład do nadmiernego nagromadzenia si azotanów w rolinach, których podwyszona ilo zagraa zdrowiu konsumentów. Poza tym wniesione do gleby w niekontrolowanych ilociach pierwiastki bd ze sob konkurowa o pierwszestwo w pobieraniu przez roliny. Ta sytuacja moe doprowadzi do jednostronnego przenawoenia, a take niedoboru jednego ze składników pokarmowych, pomimo obecnoci w glebie wszystkich biopierwiastków. Dlatego dawki nawozów, szczególnie mineralnych, powinny by ustalane w oparciu o analiz chemiczn gleby. Wyniki analizy i ich interpretacja Wraz z analiz prób glebowych moemy zamówi opracowanie wyników i zalece nawozowych dla uprawianych rolin. Cena za wykonanie analizy i opracowanie jednej próby ( przy okreleniu odczynu gleby oraz zawartoci dostpnych składników w glebie: P, K i Mg ) waha si od 9,40 do ok. 15 zł. Przygotowane na podstawie wyników analizy zalecenia bd dotyczy potrzeby wapnowania oraz nawoenia potasem, magnezem i fosforem dla okrelonej uprawy. Znajc wyniki analizy chemicznej gleby, moemy samodzielnie okreli potrzeby nawozowe dla naszych upraw.

4 Najwaniejszy jest odczyn gleby. Przyjmuje si, e w Polsce wikszo gleb ma odczyn kwany i lekko kwany, podczas gdy roliny uprawne najczciej preferuj odczyn lekko kwany i obojtny. Ocena stanu zakwaszenia gleb Jednym z wyników otrzymanych ze stacji chemiczno - rolniczej bdzie ph gleby. Na podstawie poniszej tabelki moemy okreli stan zakwaszenia naszej gleby. Odczyn gleby ph Bardzo kwany do 4,5 Kwany 4,5 5,5 Lekko kwany 5,5 6,5 Obojtny 6,5 7,2 Zasadowy Powyej 7,2 Pamitajmy, e gleby bardzo kwane i kwane naley wapnowa wapnem wglanowym na glebach lekkich i wapnem palonym na glebach cikich. Okrelenie zasobnoci gleby. Zasobno gleby okrelamy na podstawie liczb granicznych opracowanych przez instytucje naukowe. W poniszej tabeli wyszczególniono osobne klasy zasobnoci dla warstw ornej i podornej oraz dla gleb o rónej zawartoci czci spławialnych. Ta ostatnia informacja dotyczy iloci wystpujcych w nich czci ilastych i mówi nam o zwizłoci gleb. Przyjmuje si, e gleby o zawartoci poniej 20 % czci spławialnych to gleby lekkie pochodzenia piaszczystego. Gleby, które posiadaj od 20 do 30 % czci spławianych nale do redniozwizłych. Natomiast gleby cikie, zlewne ilaste, charakteryzuj si zawartoci ponad 35 % czci spławialnych. Kady działkowicz wie czy gleba któr uprawia jest mniej lub bardziej zwizła, zatem pozostaje jedynie porówna otrzymane z laboratorium zawartoci poszczególnych pierwiastków w przeanalizowanej glebie do tabeli. (Wyniki porównujemy w zalenoci od głbokoci z której pobrano próby.)

5 Liczby graniczne dla zawartoci składników przyswajalnych w glebie (wg A.Sadowskiego i wsp. 1990) Wyszczególnienie Klasa zasobnoci niska rednia wysoka Dla wszystkich rodzajów gleb: zawarto P mg/100 g gleby warstwa orna warstwa podorna <2 <1, ,5-3 >4 >3 Warstwa orna zawarto K mg/100 g gleby zawarto czci spławialnych : <20 % % >35 % < 5 < 8 < > 8 > 13 > 21 Warstwa podorna <20 % % >35 % Dla obu warstw gleby gleby zawierajce < 20 % czci spławialnych gleby zawierajce > 20 % czci spławialnych < 3 < 5 < > 5 > 8 > 13 zawarto Mg mg/100 g gleby < 2, > 4 < > 6 Znajc klas zasobnoci gleby ( niska, rednia lub wysoka ), umiemy ju odpowiedzie na pytanie: czy nawozi? Jeli zasobno analizowanej warstwy gleby na dany składnik okrelono jako: niska nawoenie jest uzasadnione. Ile nawozi? Dowiemy si analizujc wymagania pokarmowe rolin, które chcemy uprawia. Szczegółowe iloci wymaganych składników pokarmowych dla poszczególnych gatunków mona znale w licznych ksikach i czasopismach ogrodniczych. ródło: Wojciechowska A. E Pobieramy gleb do analizy Działkowiec 9:

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230 Nawożenie kukurydzy Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera ona azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. Tempo

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1 Anna Ujwary-Gil Artykuł ukazał si w: Ujwary-Gil A., Ocena metody KCE TM wnioski z przeprowadzonych bada, Przegld Organizacji 2008, nr 11, s. 39-42.

Bardziej szczegółowo

Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa

Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa AMME 2003 12th Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa M. Cholewa Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Wydział

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I PRACE LICENCJACKIE ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH 1. Wymogi podstawowe Praca licencjacka: - jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, - temat pracy powinien by zwizany

Bardziej szczegółowo

Struktura gleby i jej uprawa różne praktyki uprawowe, zapobieganie erozji

Struktura gleby i jej uprawa różne praktyki uprawowe, zapobieganie erozji DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Struktura gleby i jej uprawa różne praktyki uprawowe, zapobieganie erozji Opracował: Marek Krysztoforski

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

2. Teoria informacji. Kodowanie danych.

2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2.1 Elementy teorii informacji 1) Ilo informacji Twierdzenie Shannona (Claude Shannon, 1948). Wiadomo (znak, zdarzenie) zawiera tym wicej informacji, im mniejsze

Bardziej szczegółowo

Wartość nawozów naturalnych

Wartość nawozów naturalnych Dokumentacja techniczna Wartość nawozów naturalnych Należy dostarczyć nawozu naturalnego tam, gdzie roślina go najbardziej potrzebuje! DLACZEGO? - KIEDY? - JAK? - ILE? - W JAKIEJ CENIE? J?????? www.joskin.com

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZRÓNICOWANIA POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY Z WYKORZYSTANIEM TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH

ANALIZA ZRÓNICOWANIA POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY Z WYKORZYSTANIEM TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH Technica Agraria 2(2) 2003, 47-52 ANALIZA ZRÓNICOWANIA POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY Z WYKORZYSTANIEM TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH Małgorzata Trojanowska Streszczenie. W artykule przeanalizowano zrónicowanie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych OZNACZANIE ODCZYNU GLEBY (ph) Do dwóch zlewek na 100 ml naważkami po 10 g gleby do każdej wlewamy po 25

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj zastosowanie w stosunkach pomidzy spedytorem, a jego zleceniodawc. 2 1. Spedytorem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Finał Krajowy XVII Olimpiady Ochrony rodowiska pod hasłem Myle globalnie, działa lokalnie

Finał Krajowy XVII Olimpiady Ochrony rodowiska pod hasłem Myle globalnie, działa lokalnie Finał Krajowy XVII Olimpiady Ochrony rodowiska pod hasłem Myle globalnie, działa lokalnie 1. Typ krajobrazu powstajcy w wyniku przekształcenia fizjonomii powierzchni ziemi wywołanego aktywnoci gospodarcz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo