Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz"

Transkrypt

1 Lekcja 8 - ANIMACJA 1 Polecenia Za pomoc Baltiego mo»emy tworzy animacj, tzn. sprawia by obraz na ekranie wygl daª jakby si poruszaª. Do animowania przedmiotów i tworzenia animacji posªu» nam polecenia wyró»niaj ce si biaªym kolorem (Zobacz rys. 1). Rysunek 1: Polecenia - animacja By tworzy animacj potrzebujemy odpowiednich przedmiotów - ich faz poruszania si. Na przykªad: animacja odliczaj ca liczby od 9 do 0, wtedy potrzebujemy wszystkich liczb (przedmiotów w banku z takimi liczbami), skacz ca posta wymaga od nas kolejnych przedmiotów, gdy posta stoi i podskakuje. 2 Typy animacji Przedmioty w Baltie mo»emy animowa na dwa sposoby, u»ywaj c animacji: automatycznej - animacja nieruchomego lub równomiernie poruszaj - cego si przedmiotu r cznej - skomplikowane animacje, pozwala kierowa ka»dym animowanym przedmiotem wedªug naszych potrzeb 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz 1

2 Do stworzenia animacji mrugaj cej twarzy potrzebujemy dwóch przedmiotów z banku nr 3, przedmioty nr 3014 oraz Gotowy program animuj cy te dwa przedmioty wygl da w sposób pokazany jest na rys. 2. Do tak prostej animacji u»yli±my tylko dwóch polece«: Rysunek 2: Program - mrugaj ca twarz - animowany przedmiot - graj animacj 4 Odliczanie Stwórzmy kolejn animacj polegaj c na odliczaniu liczb od 9 do 0. Do tego programu potrzebujemy gotowych przedmiotów z cyframi od 9 do 0 - bank przedmiotów nr 2. Gotowy program b dzie wygl daª jak na rys. 3. Jak widzimy nie musimy ustawia wszystkich cyfr po kolei, wystarczy»e ustawimy pierwszy i ostatni przedmiot naszej animacji, a pozostaªe fazy animacji Baltie automatycznie ustawi sam. Rysunek 3: Program - odliczanie Teraz nasza animacja odliczaj ca dziaªa bardzo szybko. Spróbujmy j troch spowolni, posªu»y nam do tego polecenie: - czas animacji Czas animacji umieszczamy po przedmiotach animowanych, a przed wª czeniem animacji. Teraz nasz program wygl da jak na rys. 4. Rysunek 4: Program - odlicznie z czasem animacji Warto± podana jako czas animacji to w tym przypadku 9000 oznacza to,»e animacja b dzie trwaªa 9000 milisekund czyli 9 sekund. 5 Kilka animacji Teraz spróbujmy stworzy trudniejszy program z u»yciem animacji. 2

3 Stwórzmy program z kilkoma animacjami, które b d si uruchamiaªy w ró»nych miejscach sceny i o ró»nym czasie. Nasz program b dzie zawieraª cztery ró»ne animacje, które b d si wª - czaªy po wci±ni ciu klawisza lub klikni ciu mysz. Jedna z animacji b dzie si wª cza dwa razy, a inna b dzie si przemieszcza po scenie (gotowy program rys. 5). Rysunek 5: Program zawieraj cy cztery animacje Przyjrzyjmy si temu programowi. Jak widzimy ka»da z animacji ma swój numer znajduj cy si za poleceniem przedmiot animowany, dzi ki niemu mo-»emy korzysta z animacji w dowolnym miejscu programu wywoªuj c jej numer. W programie u»yli±my równie» dwóch nowych polece«: - pocz tek animacji automatycznej, - koniec animacji automatycznej, które sªu» do ustalenia wspóªrz dnych pocz tku i ko«ca animacji na scenie. Sprawd¹my teraz w jaki sposób dziaªaj poszczególne animacje: Rysunek 6: Pierwsza linia programu Animacja nr 1 (rys. 6) odliczanie, które wykorzystali±my w poprzednim programie, jest umiejscowione w konkretnym miejscu ekranu o wspóªrz dnych (7,5) - zarówno jego pocz tek i koniec. 3

4 Rysunek 7: Druga linia programu Animacja nr 2 (rys. 7) to wybuch (bank przedmiotów nr 3, przedmioty: 3106, 3115), który te» jest umiejscowiony w konkretnym miejscu sceny, o wspóªrz dnych (7,2). Rysunek 8: Trzecia linia programu Animacja nr 3 (rys. 8) to rosn cy grzybek (bank przedmiotów nr 3, przedmioty: 3045, dla Baltiego nie jest istotna kolejno± przedmiotów sam uzupeªnia brakuj ce przedmioty). Grzybek jest najmniejszy w miejscu o wspóªrz dnych (1,9) - pocz tek animacji, a najwi kszy w miejscu o wspóªrz dnych (9,9) - koniec animacji. Czyli nasz grzybek gdy ro±nie to jednocze±nie przesuwa si z lewej strony do prawej. Animacja nr 4 (rys. 9) to poruszaj ca si (ta«cz ca) maªpka (bank przedmiotów nr 9, przedmioty: 9046, 9050), ikona za numerem animacji to polecenie prze¹roczysto± przedmiotu - sprawia,»e maªpka porusza si bez tªa, zamiast na zielonym tle czyli jej tªo jest prze¹roczyste. Rysunek 9: Czwarta linia programu Jak wisa nie jest ustalone miejsce pocz tku, ani ko«ca animacji dlatego maªpka b dzie si porusza obok Baltiego. Teraz omówimy ostatnie pi wierszy programu (rys. 10): Ka»de wª czenie animacji rozpoczyna si od czekania na naci±ni cie klawisza lub klikni cie mysz. Nast pnie jest wª czana animacja: poleceniem przedmiot animowany, jego numer i polecenie start animacji. W ostatnim wierszu jest inaczej poniewa» nasza animacja nr 4 ma zosta powtórzona 5 razy. Nasze animacje b d odtwarzane w takiej kolejno±ci: odliczanie, wybuch, odliczanie, rosn cy grzybek i ta«cz ca maªpka. Uwaga!!! 4

5 Rysunek 10: Pi ostatnich wierszy programu Oczekiwanie na klawisz nie znajduje si w ostatnim wierszu tylko na ko«cu poprzedniego wiersza poniewa» gdyby byªo w ostatnim wierszu to zostaªo by ono poª czone z cyfr 5 czyli czas oczekiwania na klikni cie wynosiªby 5 milisekund. 6 Praca wªasna Samodzielnie stwórz program z dwoma animacjami: Pierwsza animacja: Odliczanie od 1 do 10 (bank nr 3, przedmioty: 2121, 2130), animacja ma by wykonana na ±rodku ekranu. Druga animacja: Chodz cy konik (bank nr 10, przedmioty: 10041, 10044), konik ma przej± po przek tnej ekranu - rozpoczynaj c z górnego lewego rogu sceny, konik ma i± przez 10 sekund. Nale»y pami ta : o powtórzeniu animacji (najlepiej razy) oraz o wª czeniu prze¹roczysto±ci dla konika. Dodatkowo pierwsza animacja ma wª czy si od razu po uruchomieniu programu, druga animacja ma czeka na naci±ni cie klawisza. 5

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Linuksowy Poradnik Olimpiady Informatycznej

Linuksowy Poradnik Olimpiady Informatycznej Linuksowy Poradnik Olimpiady Informatycznej Marek ylak 21 marca 2006 1 Wst p Dokument ten powstaª m.in. na podstawie do- ±wiadcze«studentów zdobytych podczas zawodów programistycznych o charakterze algorytmicznym

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Wst p do sieci neuronowych, wykªad 15 Algorytmy genetyczne

Wst p do sieci neuronowych, wykªad 15 Algorytmy genetyczne Wst p do sieci neuronowych, wykªad 15 Algorytmy genetyczne M. Czoków, J. Piersa Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Toru«, Poland 2011-25-01 Motywacja Algorytmy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Spis tre±ci 17 maja 2007 I Instalacja sklepu 5 1 Wymagania systemowe 5 2 Wymagania sprz towe 6 3 Instalacja 6 3.1 Przygotowanie do instalacji.......................

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Wojciech Szynkiewicz, Andrzej Rydzewski, Marek Majchrowski, Piotr Trojanek, Cezary Zieli«ski

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki. Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie

Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki. Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki Marcin Radziewicz Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie Rozprawa doktorska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PROJEKT IN YNIERSKI

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PROJEKT IN YNIERSKI POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalno± : Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PROJEKT IN YNIERSKI Sterownik do planarnego pozycjonera translacyjnego Control unit for a planar

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI. Mateusz Puwaªowski UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE

UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI. Mateusz Puwaªowski UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Mateusz Puwaªowski Kierunek studiów: INFORMATYKA Numer albumu: 179761 UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE Praca magisterska wykonana w Zakªadzie

Bardziej szczegółowo

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych.

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sebastian Tomaszewski Nr albumu: 219712 Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej A. Bobrowski Spis tre±ci Teoria zbie»no±ci ci gów liczbowych strona 6. Gªówne zagadnienia 6.2 Granice sko«czone i niesko«czone

Bardziej szczegółowo

Interactive Data Language - Programming and Data Visualization

Interactive Data Language - Programming and Data Visualization Uniwersytet Marii Curie Skªodowskiej w Lublinie Wydziaª Matematyki, Fizyki i Informatyki Šukasz Wiadrowski nr albumu 1570076 Interactive Data Language - Programming and Data Visualization Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik u ytkownika systemu indeksowania FamilySearch (maj 2014 r.)

Przewodnik u ytkownika systemu indeksowania FamilySearch (maj 2014 r.) Przewodnik u ytkownika systemu indeksowania FamilySearch (maj 2014 r.) Wydane przez Ko ciół Jezusa Chrystusa wi tych w Dniach Ostatnich Salt Lake City, Utah 2009, 2014 by Intellectual Reserve, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny kurs ZTD. Autor: TesTeq Skªad: Queenofspades. 31 sierpnia 2009. zapanowanie nad projektami i zadaniami do wykonania

Wakacyjny kurs ZTD. Autor: TesTeq Skªad: Queenofspades. 31 sierpnia 2009. zapanowanie nad projektami i zadaniami do wykonania Wakacyjny kurs ZTD Autor: TesTeq Skªad: Queenofspades 31 sierpnia 2009 Niniejszy kurs stanowi polsk adaptacj elektronicznej ksi»ki Leo Babauty Zen To Done: The Ultimate Simple Productivity System, której

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 4. Przygotowanie plików p askich 2D do obróbki frezowania

Rozdzia 4. Przygotowanie plików p askich 2D do obróbki frezowania Rozdzia 4. Przygotowanie plików p askich 2D do obróbki frezowania W codziennej pracy jako operator (lub technolog, programista) spotykasz si z plikami kraw dziowymi 2D. Bardzo cz sto, oprócz rysunku elementu

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-246-1364-1 Stron: 350 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Zdob¹dŸ niezbêdne

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilaba

Wprowadzenie do Scilaba Wprowadzenie do Scilaba Bruno Pinçon Institut Elie Cartan Nancy E.S.I.A.L. Université Henri Poincaré Email : Bruno.Pincon@iecn.u-nancy.fr Przekªad z j zyka francuskiego Piotr Fulma«ski Wydziaª Matematyki

Bardziej szczegółowo

Drzewa binarne. 1 Wprowadzenie. 2 Metodyka testów. Mateusz Bednarski 117194, Nikodem Hynek 117209. 10 kwietnia 2014

Drzewa binarne. 1 Wprowadzenie. 2 Metodyka testów. Mateusz Bednarski 117194, Nikodem Hynek 117209. 10 kwietnia 2014 Drzewa binarne Mateusz Bednarski 117194, Nikodem Hynek 117209 10 kwietnia 2014 1 Wprowadzenie Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie dwóch drzew binarnych. Drzewa BST (Binary Search Tree) oraz ich

Bardziej szczegółowo

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Autor: ukasz Piecuch ISBN: 83-246-1740-X Format: 158 235, stron: 272 Po³¹cz znane technologie i stwórz absolutnie wyj¹tkow¹ witrynê e-commerce! Jak przygotowaæ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum

Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum Andrzej Skowron Wydziaª Matematyki i Informatyki Uniwersytet Šódzki Programowanie zespoªowe A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 1

Bardziej szczegółowo