/ABCDEFAG, 'BHIBGJAFIBCKJ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ,"

Transkrypt

1

2 /ABCDEFAG, Do Horsens mo!na dosta" si# za pomoc$ publicznego transportu np. autobusem z Lublina przez %ód& lub samolotem. Do listopada 2013 roku istnia'o tanie po'$czenie lotnicze liniami Ryanair z Krakowa do Billund (miasta gdzie znajduje si# fabryka klocków LEGO!) znajduj$cego si# nieopodal Horsens. Po'$czenie to zosta'o zlikwidowane na okres zimowy. Na razie nie jest wiadomo czy zostanie ono przywrócone. Ze wzgl#du na du!$ ilo(" baga!y postanowi'em pojecha" do Danii w'asnym samochodem. Zalet$ tego rozwi$zania jest z pewno(ci$ krótszy czas podró!y, ni! w przypadku autobusu, natomiast trzeba si# liczy" z tym,!e koszt dojazdu wzro(nie poniewa! trzeba pokry" op'at# za przejazd przez polskie autostrady i zu!yte paliwo. 'BHIBGJAFIBCKJ, Wi#kszo(" zagranicznych studentów jako miejsce zamieszkania wybiera akademiki zarz$dzanie przez firm# Drosselbo. Cz#(" akademików zlokalizowana jest tu! obok uczelni (Student Village), natomiast pozosta'e znajduj$ si# w centrum miasta oko'o 2,5 3 km od uczelni (Kamjatka- francuscy studenci mieli problem z t$ nazw$!). Biuro firmy Drosselbo znajduje si# w g'ównym bloku uczelni. Niektórzy studenci decydowali si# na wynajem prywatnego mieszkania b$d& wybierali prywatne akademiki. Zalet$ wynaj#cia mieszkania jest du!o ni!sza cena za wynajem. Ja mieszka'em w Student Village wraz z moich wspó'lokatorem z Hiszpanii. Akademiki by'y w porównaniu do polskich bardzo dobrze wyposa!one. Ka!de mieszkanie sk'ada'o si# z kuchni po'$czonej z salonem, dwóch jednoosobowych pokoi oraz 'azienki. Kuchnia w standardowo by'a wyposa!ona w lodówko-zamra!ark#, piekarnik elektryczny, kuchenk# elektryczn$, czajnik elektryczny, przelewowy ekspres do kawy, a tak!e patelnie, garnki i wi#kszo(" rzeczy niezb#dnych do gotowania. Dzi#ki temu ka!dy student móg' przygotowa" sobie obiad w domu zamiast kupowa" w sto'ówce na uczelni.

3

4

5 komputera. W ca'ym budynku znajduj$ si# projektory, tablice, a nawet automaty na których student mo!e sprawdzi" na planie budynku gdzie znajduje si# jego sala dydaktyczna. Zdj!cie 3 Przyk"adowa sala dydatkyczna Ka!dy student posiada swoje konto w systemie za pomoc$ którego, mo!e pobra" notatki potrzebne na zaj#cia, skontaktowa" si# z prowadz$cymi lub innymi uczestnikami kursu, sprawdzi" swoje oceny b$d& skorzysta" ze swojej osobistej poczty w domenie uczelni. Za pomoc$ tych samych danych logowania studenci pod'$czaj$ si# do sieci uczelni maj$c pewno(",!e to zawsze zadzia'a! Po godzinie 18 uczelnia jest zamykana dla osób z zewn$trz, za pomoc$ legitymacji studenckiej i personalnego kodu PIN uczniowie maj$ mo!liwo(" dostania si# do budynku uczelni, poniewa! VIA UC dla studentów otwarta jest ca'$ dob#.

6 Zdj!cie 4 Sto"ówka Ca'a uczelnia sk'ada si# z kilku bloków. Na (rodku znajduje si# blok g'ówny w którym zlokalizowana jest sto'ówka. Przed sto'ówk$ ustawione s$ biurka i krzese'ka. To miejsce pe'ni wa!n$ rol# w codziennym!yciu uczelni. Tam odbywaj$ si# g'ówne wydarzenia takie jak targi pracy, okoliczno(ciowe np. International day. W sto'ówce studenci spotykaj$ si#, aby wykona" wspóln$ prac#. Jest tam te! ustawione pianino z którego równie! mo!na korzysta". W automatach oprócz kawy, mo!na równie! kupi" ma'e piwo (0,33l )! Na uczelni s$ utworzone specjalne stanowiska do pracy w grupach gdzie studenci mog$ pracowa". Takie stanowisko wyposa!one jest w biurko, kilka miejsc siedz$cych oraz monitor na którym mo!na prezentowa" informacje.

7 Zdj!cie 5 Miejsce do pracy obok g"ównego wej#cie do budynku uczelni Na uczelni dzia'aj$ ró!ne instytucje studenckie do których warto si# zapisa". Organizuj$ one ró!ne wyjazdy dla studentów. W ten sposób zwiedzi'em Kopenhag#, poniewa! bilet na wycieczk# organizowan$ przez uczelni# by' o wiele ni!szy ni! bilet na poci$g. Na uczelni dzia'a równie! Carrier Service Center czyli biuro karier dla studentów. W biurze mo!na uzyska" pomoc na temat poprawnego pisania CV na potrzeby du)skiego rynku pracy. Ponadto, Carrier Service Center organizuje wyjazdy na ró!ne targi pracy. Sposób prowadzenia zaj#" diametralnie ró!ni si# od polskiego. Nikt nie wymaga od nas uczenia si# na pami#" ma'o istotnych informacji, do których zawsze mo!emy si#gn$". Prowadz$cy z którymi mia'em zaj#cia byli bardzo sympatycznymi lud&mi. Wszystkie przekazywane informacje by'y poparte bardzo przejrzystymi przyk'adami z!ycia codziennego. Warto zwróci" uwag#, i! pomimo faktu,!e studenci byli z ró!nych cz#(ci (wiata, przyk'ady by'y dopierane w taki sposób, aby mog'y zosta" skojarzone przez studentów z ró!nych kultur.

8 Zdj!cie 6 Na pierszym pi!trze wida$ stanowiska do pracy dla studentów W VIA UC bardzo du!y nacisk k'adziony jest na praktyk#. Na egzaminie mo!na korzysta" z ksi$!ek, notatek od prowadz$cych oraz w'asnych notatek. Pomimo tego, je!eli student nie potrafi praktycznie zastosowa" zdobytej wiedzy, nie ma gwarancji,!e zaliczy egzamin. Wyk'adowcy oraz studenci zwracaj$ si# do siebie po imieniu. Na pocz$tku mo!e to by" dla Polaków dziwne, aczkolwiek pó&niej wszyscy si# do tego przyzwyczajamy!

9 Zdj!cie 7 Najnowszy blok uczelni

10 Zdj!cie 8 Centrum miasta Horsens jest bardzo spokojnym miastem, w którym czas biegnie jakby wolniej. W wi#kszo(ci miasta s$ (cie!ki rowerowe, dlatego przyje!d!aj$c do Horsens warto zakupi" rower. Bilety komunikacji miejskiej s$ bardzo drogie i generalnie podró!owanie komunikacj$ miejsk$ nie jest op'acalne.

11 Zdj!cie 9 Centrum miasta W Horsens dzia'a kilka klubów fitness, które nie s$ bardzo drogie w porównaniu z polskimi cenami, dlatego warto wykupi" sobie karnet. Na terenie Horsens jest stare, nieu!ywane wi#zienie, w którym bardzo cz#sto odbywaj$ si# ró!nego rodzaju festiwale. Najbardziej znanym jest prawdopodobnie The European Medieval Fesitaval. Horsens posiada równie! swój w'asny stadion sportowy. Oprócz tego jest równie! kino i teatr. Osobi(cie wolny czas sp#dza'em spaceruj$c po bardzo pi#knych okolicach Horsens. W mie(cie i poza miastem jest bardzo du!o (cie!ek przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów. Dodatkowo chodzi'em na si'owni# w Fit&Sund. Osoby, którym jazda rowerem sprawia przyjemno(", mog$ dodatkowo wybra" si# na d'u!sz$ przeja!d!k# DROG* ROWEROW* do oddalonego oko'o 50 km drugiego, co do wielko(ci miasta w Danii o nazwie Aarhus.

12

REAL ESTATE CONFERENCE EURO 2012 Referaty studentów

REAL ESTATE CONFERENCE EURO 2012 Referaty studentów Studenckie Koo Naukowe Inwestycji i Nieruchomoci Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie REAL ESTATE CONFERENCE EURO 2012 Referaty studentów 17 listopada 2011 r. Warszawa Organizatorzy Real Estate Conference

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Get Up To Speed with Online Marketing: How to use websites, blogs, social networking and much more

Tytuł oryginału: Get Up To Speed with Online Marketing: How to use websites, blogs, social networking and much more Tytuł oryginału: Get Up To Speed with Online Marketing: How to use websites, blogs, social networking and much more Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3759-1 Jon Reed 2011. This translation of

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

I pokazujemy jak unikn! b#$dów, które mog! kosztowa firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa"

Bardziej szczegółowo

Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Funtów i Cali. NOWE PODEJCIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki

Autor: Przemysaw Rusiecki E-BOOK: ANOMAILE W FIRMIE CZYLI PROBLEMATYKA MASOWEJ KORESPONDENCJI W PRZEDSIBIORSTWIE TURYSTYCZNYM CZ)*+ strony od 1 do 14 Autor: Przemysaw Rusiecki autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take www.niespamuj.pl aby przeczyta

Bardziej szczegółowo

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA:

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Email marketing i kody QR

Email marketing i kody QR EMAIL MARKETING Czas na mobilny email marketing z wykorzystaniem kodów QR. W dzisiejszym!wiecie konsumenci staj" si# coraz bardziej mobilni: s" ci"gle w ruchu, nie obcy im jest multitasking, a do tego

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1. Kraj / Nazwa uczelni przyjmującej Belgia, Katholieke Universiteit Leuven 2. Kierunek studiów filologia angielska, teologia, psychologia, ochrona środowiska, filozofia

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Redakcja: in". Micha# Okulewicz Magda Zió#kowska Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Zuzanna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA *

OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA * Nowoczesne systemy informatyczne dla sektora MSP Jerzy NAWROCKI!ukasz OLEK Instytut Informatyki Politechniki Pozna"skiej OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA * Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-19/ 07 id. 968179 Zielona Góra, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

fot. Foma okaza wa ne, gdy ewentualnie w przysz o- ci zdecydujemy si na sprzeda nieruchomo ci.

fot. Foma okaza wa ne, gdy ewentualnie w przysz o- ci zdecydujemy si na sprzeda nieruchomo ci. PRZEGLD RYNKU Wygodne sprztanie Cicho pracuje i jest atwy w instalacji. Duo lepiej radzi sobie z kurzem ni odkurzacz tradycyjny, co jest wane nie tylko dla alergików. Bardzo wygodnie si nim posugiwa, a

Bardziej szczegółowo