Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r."

Transkrypt

1 Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotnoci powietrza w przestrzenia adunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów. Automatyka chodnicza seminarium Prowadzcy: Dr in. Zenon Bonca Wykonaa: Karolina Mikoajewicz SiUChKl Gdask, r.

2 Spis treci: 1. Wstp Dojrzewanie bananów Transport Porównanie tradycyjnej i analogowej instalacji Budowa i rodzaje dojrzewalni bananów Metody kontroli parametrów powietrza Nowe rozwizania Podsumowanie Literatura

3 1. Wstp Palma bananowa jest to rodzaj byliny obejmujcej okoo 80 gatunków. Banany s typowymi przedstawicielami flory midzyzwrotnikowej Azji, Afryki i Australii. Posadzone na plantacji pdy bananów zakwitaj po 7-10 miesicach. Dziki bardzo niskiej zawartoci uszczów, obecnoci witamin i mineraów, banany zalicza si do produktów dietetycznych. Warunkiem dobrego smaku i dojrzaci jest ich zbiór w okresie, gdy s cakowicie zielone. Problemem zwizanym z dostarczeniem bananów do punktów sprzeday jest ich szybkie dojrzewanie i delikatna struktura. Rys. 1 Kwiat banana. Rys. 2 Kodzina bananowca. 2

4 2. Dojrzewanie bananów Wyrónia si 3 fazy dojrzewania bananów. S to: faza preklimakteryczna, która zaczyna si od momentu zerwania owoców (proces dojrzewania spada a póniej stabilizuje si). Czas trwania fazy zaley od stopnia dojrzaci po ciciu i temperatury, faza klimakteryczna czyli tzw. wciwy okres dojrzewania, faza postklimakteryczna jako okres penej dojrzaci konsumpcyjnej. Procesy metaboliczne, na które wskazuj przedstawione fazy, dokonuj gbokiej przemiany w owocach. Nastpuje proces egzotermiczny podczas którego wydziela si dwutlenek wgla, para wodna i ciepo. Na skutek spalania wglowodorów, banany trac w czasie transportu nawet 1-2 %masy. Proces dojrzewania owoców rozpoczyna si zaraz po ciciu kici, dlatego wa role odgrywaj pocztkowe fazy ich obróbki i transportu bez chodzenia. Banany powinny by dostarczone na statek w cigu 36 godzin, w przeciwnym wypadku ich warto konsumpcyjna spada. 3. Transport Banany po zerwaniu i dokadnym sortowaniu oddziela si na mniejsze kicie i moczy si je w wodzie w celu oczyszczenia z warstwy lateksu, czyli naturalnej ywicy. Lateks sprzyja przyspieszeniu dojrzewania, kiedy podczas przewoenia owoców dy si do spowolnienia procesu dojrzewania, aby mie moliwo kontrolowania tego procesu w dojrzewalniach. Banany na statki transportowe musz by adowane w stanie niedojrzaym oraz w okrelonym stopniu rozwoju. Ze wzgldu na wydzielanie etylenu przez adunek bananów, adownie powinny by dobrze wentylowane, aby nie doprowadzi do procesów dojrzewania. Aby spowolni proces dojrzewania bananów podczas transportu naley zachowa okrelone parametry powietrza w kontenerach. Temperatura powinna by utrzymywana na poziomie 3

5 13 C z dokadnoci do +/- 0,1K a wilgotno wzgldna powinna by utrzymywana na poziomie 85-90%. Rys. 3 Schematyczne stopnie rozwoju banana. Rysunek 3 przedstawia stopnie rozwoju banana. Na krótkich trasach mona przewozi do Europy owoce w stadium lekkopenym ¾ a przy bardzo szybkim transporcie w stopniu penym ¾. Jeeli banany osign stopie peny, transport nie jest wskazany. Rys. 4 Transport bananów w okrtowych kontenerach chodzonych. 4

6 Nowoczesnym sposobem transportu bananów, który zyska ogromne zainteresowanie, jest przewóz w kontenerach chodzonych. Takie kontenery wyposaone s w indywidualne agregaty chodnicze. Nie zachodzi wic konieczno stosowania rozbudowanego systemu chodzenia obejmujcego cay statek, a kontenery takie mog by przewoone tradycyjnymi statkami transportowymi. Charakteryzuj si tym, e w temperaturach dodatnich maja tzw. "chodzenie analogowe". 4. Porównanie tradycyjnej i analogowej instalacji Analogowa instalacja chodnicza jest to instalacja chodnicza w której wydajno cieplna chodnicy powietrza dostosowuje si do chwilowego obcienia cieplnego komory przechowalniczej. Rys. 5 Komora tradycyjna: chodzenie cyfrowe. 5

7 Rys. 6 Kontener chodniczy: chodzenie analogowe. Rysunek nr 5 przedstawia fragment instalacji od zaworu rozprnego do sprarki typowej instalacji komory chodniczej a rysunek nr 6 przedstawia instalacj komory chodniczej kontenera. Zasadnicza rónica midzy nimi, to zainstalowanie tzw. zaworu modulacyjnego pomidzy chodnic powietrza i sprark w instalacji kontenerowej oraz rónica na wyjciu w termostacie regulacyjnym. Zawór modulacyjny jest to elektromagnetyczny zawór regulacyjny, który w zalenoci od potrzeb bardziej lub mniej awi przepyw czynnika. Typowy termostat chodniczy posiada tzw. wejcie analogowe oraz wyjcie tzw. cyfrowe, które wcza lub wycza chodzenie. Termostat kontenerowy podobnie jak typowy termostat posiada wejcie analogowe, lecz róni si tym, e wyjcie równie jest analogowe. Wyjcie to poczone jest zaworem modulacyjnym, który poprzez dawienie czynnika chodniczego powoduje, e temperatura parowania w chodnicy powietrza dostosowuje si do chwilowego zapotrzebowania na wydajno chodnicz. Zwikszenie dawienia powoduje jednoczenie obnienie cinienia ssania sprarki, a poprzez to obnienie jej wydajnoci. Ukad taki znajduje punkt równowagi, niezalenie od tego, czy chwilowe zapotrzebowanie wydajnoci jest zblione do 100% jej wartoci znamionowej, czy te 0%. 6

8 Efektem zastosowania w kontenerze rozwizania jest sta temperatura powietrza za chodnic powietrza oraz sta temperatura powietrza dolotowa do chodnicy (jej chwilowa warto jest funkcj obcienia cieplnego urzdzenia chodniczego). Rys. 7 Wykres temperatury w odniesieniu do czasu. Rys. 8 Wykres wilgotnoci w odniesieniu do czasu. Porównanie stabilnoci temperatury i wilgotnoci powietrza na wylocie i dolocie do chodnicy powietrza przedstawiaj rysunki 7 i 8. Jak wida z przedstawionych wykresów temperatura na wlocie jak i na wylocie chodnicy w porównaniu z konwencjonaln instalacja chodnicz charakteryzuje si mniejszymi wahaniami, co ma duy wpyw na wysoka jako transportowanych bananów. Wilgotno powietrza w funkcji czasu w chodzeniu analogowym jest funkcj sta, co równie wzorowo wpywa na jako przechowywania tych delikatnych owoców. 7

9 Rys. 9 Obieg czynnika chodniczego w instalacji chodniczej kontenerów. Zaletami chodzenia analogowego jest staa i optymalna temperatura przechowywania owoców i warzyw jak i staa i bardzo wysoka wilgotno wzgldna cyrkulujcego powietrza. Nie wystpuje wykraplanie si wilgoci na owocach. Wadami za s bardziej zona i drosza konstrukcja ni urzdzenia tradycyjne. Korzyci z chodzenia analogowego: wysoka jako bananów podczas caego okresu przechowywania, nie wystpuj wyschnite i przemroone owoce po okresie przechowywania, wiksza masa owoców po przechowaniu, przechowywane banany s bardziej odporne na choroby. 5. Budowa i rodzaje dojrzewalni bananów Dojrzewanie polega nie tylko na zmianie koloru skórki, ale i na przemianie skrobi w cukier, co ma wpyw na smak bananów. Na pocztku procesu dojrzewania podwysza si temperatur przechowywania do poziomu C i utrzymuje si przez 4-8 dni. Wa rol 8

10 w tym procesie odgrywa etylen. W dojrzewalniach utrzymuje si znacznie wysze ni naturalne, stenie etylenu, co przyspiesza proces dojrzewania. Konsekwencj powszechnego stosowania panelu sterujcego PROBA 110, który kontroluje midzy innymi proces wtrysku etylenu, jest podobiestwo rozwiza konstrukcyjnych. Rys. 10 Zmiany intensywnoci wydzielania ciepa przez banany podczas ich dojrzewania. Z powyszego wykresu wynika, e ciepo wydzielane przez banany podczas dojrzewania w okrelonym czasie nie jest stae. W pocztkowej fazie procesu owoce te nie wydzielaj ciepa, i dla podniesienia temperatury niezbdne jest ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu dojrzewalniczym za pomoc grzaek elektrycznych. Za spraw etylenu, gdy zostanie ju zainicjowany proces przemiany skrobi w cukry proste, owoce gwatownie wydzielaj duo ciepa, które musi zosta odebrane za pomoc chodzenia. 9

11 Rys. 11 Dojrzewalnia typu Intero. Rys. 12 Dojrzewalnia typu Cool Care. Na rysunkach przedstawiono róne typy dojrzewalni. Dojrzewalnie typu Cool Care, w których wentylatory zasysaj powietrze z korytarza midzy paletami toczy do przestrzeni midzy folia uszczelniaj a sufitem. Stamtd powietrze przepywajc przez przestrze 10

12 midzy paletami a cian i otwory w kartonach z bananami ponownie dostaje si do korytarza. Natomiast dojrzewalnie typu Intero charakteryzuj si tym, e bloki wentylatorowych chodnic powietrza montowane s wzd sufitu. Rozrónia si równie dojrzewalnie kontenerowe i cinieniowe. 6. Metody kontroli parametrów powietrza Najczciej spotykanym rozwizaniem jest zastosowanie czujek umieszczonych w miszu tzw. sensora bananowego, lub na wylocie z chodnicy powietrza sensora powietrznego. Niestety takie rozwizanie posiada wiele wad, które powoduj ususzk owoców. Innym rozwizaniem jest zastosowanie sensora powietrznego. Znajduje on zastosowanie w ukadach scentralizowanych. Opis panelu kontrolujcego proces na przykadzie urzdzenia PROBA 110 Jest to urzdzenie mikroprocesorowe, przeznaczone do kontrolowania procesu dojrzewania bananów. Dziki zainstalowaniu czujnika wilgotnoci i stenia gazu, istnieje moliwo wykorzystania panelu do sterowania wentylacj i etylenowaniem owoców. Po podczeniu do komputera panel moe przesy dane za pomoc modemu. Atutem panelu jest moliwo jego zdalnego programowania i kontrolowania, za porednictwem Internetu. Rys. 13 Panel PROBA

13 7. Nowe rozwizania W nowo projektowanych instalacjach chodniczych dojrzewalni jak równie podczas modernizacji ju istniejcych, korzystnym jest uwzgldnienie cieplnego przetwornika analogowo-cyfrowego. Rys. 14 Schemat ideowy dziaania cieplnego przetwornika analogowo-cyfrowego wg [ ]. Chodnica powietrza zasilana jest przez pomp zimn solank. Termostat analogowy utrzymuje zadan temperatur w dojrzewalni dziki oddziaywaniu na przemiennik czstotliwoci. W momencie, gdy temperatura solanki osiga zadan warto, termostat cyfrowy wycza sprark. Pocztkowo spora rónica temperatur pomidzy powietrzem a solank z czasem maleje, na co ukad reaguje zwikszeniem prdkoci obrotowej wirnika pompy. Podczas, gdy pompa osignie nominaln warto prdkoci obrotowej, wysyany jest sygna wczajcy sprark urzdzenia chodniczego. Zalety rozwizania: wymagany czas postoju sprarki mona zapewni poprzez odpowiedni dobór pojemnoci zasobnika; unika si kontaktu czynnika chodniczego z owocami; moliwo zastosowania free coolingu. 12

14 8. Podsumowanie Banany s owocami bardzo delikatnymi, wic wymagaj okrelonego procesu technologicznego. Kondycja owoców, które trafi do sklepów, silnie zaley od sposobu transportowania jak równie kontrolowania dojrzewania. Nowym systemem chodzenia jest chodzenie analogowe, które zyskuje coraz wiksze zainteresowanie. Niezbdne jest stosowanie komponentów automatyki chodniczej w celu utrzymywania okrelonych parametrów powietrza jak wilgotnoci i temperatury. 9. Literatura [1] Bonca Z., Gliniecki D., Mizera G., Technika Chodnicza i Klimatyzacyjna, Nowe tendencje w technologii przechowywania i dojrzewania bananów, 2005 nr 5, str , [2] Ulatowska I., Technika Chodnicza i Klimatyzacyjna, Dojrzewalnie bananów a unijne standardy jakoci owoców, 2005 nr 5, str , [3] Filin S., Technika Chodnicza i Klimatyzacyjna, Podstawy Technologii Chodniczej Bananów, 2003 nr 12, str , [4] Mizera G., Technika Chodnicza i Klimatyzacyjna, Chodzenie Analogowe, 2003 nr 9 str , [5] Materiay uzyskane od Pana G. Mizery, [6] [7] 13

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAśANIA

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAśANIA WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAśANIA Nowoczesne technologie transportu, przechowywania i dojrzewania bananów Wojciech Fiedorowicz SUChiK sem IX rok ak. 2007/2008 1 Spis treści strona Wstęp.. 3 1. Dojrzewanie

Bardziej szczegółowo

NOWE TENDENCJE W TECHNOLOGII PRZECHOWYWANIA I DOJRZEWANIA BANANÓW

NOWE TENDENCJE W TECHNOLOGII PRZECHOWYWANIA I DOJRZEWANIA BANANÓW NOWE TENDENCJE W TECHNOLOGII PRZECHOWYWANIA I DOJRZEWANIA BANANÓW mgr inż. Dawid GLINIECKI dr inż. Zenon BONCA mgr inż. Grzegorz MIZERA 1. CECHY WSPÓLNE NOWO- CZESNYCH DOJRZEWALNI BA- NANÓW Istnieje doœæ

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA - SEMINARIUM. Opracował: Prowadzący: doc. dr inż. Zenon Bonca. SiUChKl

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA - SEMINARIUM. Opracował: Prowadzący: doc. dr inż. Zenon Bonca. SiUChKl Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotności powietrza w przestrzeni ładunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów.. WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy łańcucha chłodniczego bananów.

Wybrane problemy łańcucha chłodniczego bananów. Wybrane problemy łańcucha chłodniczego bananów. Współczesne techniki zamraŝania - seminarium Prowadzący: Dr inŝ. Zenon Bonca Opracował: Piotr Maruszewski SUChiKl Gdańsk 28.11.2006 Spis treści: 1. Obróbka

Bardziej szczegółowo

Technologia transportu i przechowywania bananów.

Technologia transportu i przechowywania bananów. Technologia transportu i przechowywania bananów. Współczesne techniki zamraŝania - seminarium Prowadzący: Dr inŝ. Zenon Bonca Opracował: Marek Kwiatkowski SiUChKl Gdańsk 29.11.2005 Spis treści: 1. Fazy

Bardziej szczegółowo

NOWE TENDENCJE W TECHNOLOGII PRZECHOWYWANIA I DOJRZEWANIA BANANÓW

NOWE TENDENCJE W TECHNOLOGII PRZECHOWYWANIA I DOJRZEWANIA BANANÓW NOWE TENDENCJE W TECHNOLOGII PRZECHOWYWANIA I DOJRZEWANIA BANANÓW WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA - SEMINARIUM Prowadzący: doc. dr inż. Zenon Bonca Opracował: Robert Pączek SiUChKl Gdańsk dn. 30.11.2010

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie transportu, przechowywania i dojrzewania bananów

Nowoczesne technologie transportu, przechowywania i dojrzewania bananów Współczesne techniki zamrażania Nowoczesne technologie transportu, przechowywania i dojrzewania bananów Przemysław Michalik SUChiK Gdaosk, 10.02.2009 Spis treści 1. Banan charakterystyka... 3 2. Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI Pomiary Automatyka Robotyka /009 doc. dr in. Aleksandr Draczow Pastwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja doc. dr in. Georgij Taranenko Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina prof.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 4 3. Instalacja konwertera... 4 4. Przyłczenie magistrali RS-485... 4 5.

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

Technologie transportu, przechowywania i dojrzewania bananów.

Technologie transportu, przechowywania i dojrzewania bananów. WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA Technologie transportu, przechowywania i dojrzewania bananów. Pranga Paweł SUChiK Spis treści: 1. Charakterystyka bananów 2. Wstępna obróbka 3. Transport 4. Dojrzewanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO

LABORATORIUM STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Zakład Cybernetyki i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO Opracował: mgr inŝ. Andrzej Biedka

Bardziej szczegółowo

Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700

Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700 Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700 Charakterystyka urz!dzenia Regulatory mikroprocesorowe serii dtron 04.1 i 08.1 o panelach przednich 96mm x 96mm,

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254

MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254 INSTRUKCJA OBSUGI MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254 Przechowywanie czujnika UV Czujnik promieniowania ultrafioletowego jest wyjtkowo precyzyjnym i delikatnym przyrzdem. Gdy nie jest ywany, powinien

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda.

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Dynamika Ukadów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja ukadów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Wtedy była to synchronizacja stanów periodycznych. Wiecej na ten

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Racje techniczne i ekonomiczne wykorzystania naturalnego chłodzenia (tzw. free cooling ) w systemie chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy technologii chłodniczej bananów

Temat: Podstawy technologii chłodniczej bananów Temat: Podstawy technologii chłodniczej bananów Paweł Paszkowski SUChiKl Semestr IX Rok akademicki 2010/2011 SPIS TREŚCI: 1. Czym jest banan? 2. Charakterystyka bananów. 3. Techniki przygotowania bananów.

Bardziej szczegółowo

Teoria i technika systemów.

Teoria i technika systemów. Teoria i technika systemów. Slide 0 Dr in. Krzysztof Arent Instytut Cybernetyki Technicznej Politechnika Wroc%awska pokój 103 budynek C3 e-mail: aroent@stud.ict.pwr.wroc.pl Slide 1 Program kursu 1. Systemy

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWI ZA ZADA W ARKUSZU II

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWI ZA ZADA W ARKUSZU II Nr zadania.1.. Przemiany gazu.. SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIZA ZADA W ARKUSZU II PUNKTOWANE ELEMENTY ODPOWIEDZI Za czynno Podanie nazwy przemiany (AB przemiana izochoryczna) Podanie nazwy

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ó ź Ą Ł ź ź ź ć ć ć Ę ź ź ź Ę Ę ź ć Ł ź ź ć ć Ł Ł ź Ś Ś Ę Ę ź ć Ę Ą Ę ź Ł Ł Ą Ę ć Ę ź ź Ę Ł Okres Energia elektryczna Zuycie 2011 zrn:inna IMWh] stycze 280,88 Iuty 263,53 marzc 224,56 kwiecie 228,49

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI... 2 KRÓTKI PRZEWODNIK... 3 1. Trzy pytania na temat wentylacji... 4

SPIS TRECI... 2 KRÓTKI PRZEWODNIK... 3 1. Trzy pytania na temat wentylacji... 4 Instrukcja obsługi i konserwacji SPIS TRECI SPIS TRECI... 2 KRÓTKI PRZEWODNIK... 3 1. Trzy pytania na temat wentylacji... 4 1.1 Dlaczego wentyluje si pomieszczenia?... 4 1.2 Jakie s cechy odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych i własnoci stali Prezentacja ta ma na celu zaprezentowanie oraz przyblienie wiadomoci o wpływie pierwiastków stopowych na struktur stali, przygotowaniu zgładów metalograficznych oraz obserwacji struktur

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Gdańsk 27.01.2010 AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Budowa i zasada działania pojemnościowych regulatorów poziomu cieczy przeznaczonych do zasilania parowników płytowych w pośrednich systemach

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza.

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza. Wstp Tematem projektu jest zaproponowanie ukadu do pomiaru mocy czynnej speniajcego nastpujce warunki: - moc znamionowa pomiaru P n = 00mW; - czstotliwo znamionowa pomiaru f n = khz; - znamionowa impedancja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 167 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW

Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW Softstarty z rodziny 3RW40 s układami łagodnego rozruchu silnika, przeznaczonymi do rozruchów normalnych i rednio cikich, poniewa s wykonane w CLASS 10 i CLASS 20.

Bardziej szczegółowo

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena podstawowa z VAT Cena sprzeda?y z rabatem Cena sprzeda?y Cena sprzeda?y bez VAT 1 / 5 Zapytaj o produkt

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

CYKL POWIETRZNY W BILANSIE PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

CYKL POWIETRZNY W BILANSIE PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO CYKL POWIETRZNY W BILANSIE PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W cyklu powietrznym jest jeden z najniszych udziałów energii promieniowania słonecznego. Jest to zaledwie około 0,3% (około 4 W/m 2 ) strumienia energii

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ Budowa, działanie, funkcje uŝytkowe i przykłady typowego zastosowania sterowników do urządzeń chłodniczych i pomp ciepła Wykonał: Jan Mówiński SUCHiKl

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ.

SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ. SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ. Temat: Ocena techniczna regulatorów typu P i typu PI stosowanych w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła. Przykłady zastosowania. Kamil Kaszyński

Bardziej szczegółowo

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła.

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła. Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do naturalnego tzw. swobodnego ochładzania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE RURKOWE TYP G Elementy grzejne rurkowe typ rurkowe s w urzdzeniach do podgrzewania powietrza, wody, oleju, form i bloków metalowych rednica elementu: ø 8,5 mm napicie zasilania: 230 V, 400 V lub inne na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych.

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. Przyjmuje si nastpujc interpretacj:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Bufor zasilania BZS-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Bufor zasilania BZS-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a Bufor zasilania BZS-1 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 3 3. Przykładowe połczenia... 4 4. Parametry techniczne... 6 5. Informacje o bezpieczestwie...

Bardziej szczegółowo

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM KARTA KATALOGOWA

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekanik nadmiarowo - prdowy typu, z zasobnikami energii zasilanymi prdem zwarcia, przeznaczony jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

AEROGOR POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA

AEROGOR POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA AEROGOR POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA Pompy ciepła powietrze/woda wykorzystuj energi zgromadzon w powietrzu w rodowisku. Mog one pracowa w temperaturach do -20 C. Poniewa temperatur łatwo odzyska z powietrza,

Bardziej szczegółowo

Rezonans szeregowy (E 4)

Rezonans szeregowy (E 4) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH Rezonans szeregowy (E 4) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: W.O. . Cel wiczenia. Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

4 KOTŁY EKOPAL RM 4.1 ZASTOSOWANIE KOTŁÓW EKOPAL RM KOTŁY NA SŁOM, DREWNO I INN BIOMAS

4 KOTŁY EKOPAL RM 4.1 ZASTOSOWANIE KOTŁÓW EKOPAL RM KOTŁY NA SŁOM, DREWNO I INN BIOMAS 4 KOTŁY EKOPAL RM S to kocioł niskotemperaturowe (maksymalna temperatura wody wynosi 95 C), przeznaczony do pracy w układzie otwartym ze zbiornikiem akumulacyjnym gorcej wody dla sieci grzewczej. Kotły

Bardziej szczegółowo

dtron 16.1 KOMPAKTOWY REGULATOR MIKROPROCESOROWY

dtron 16.1 KOMPAKTOWY REGULATOR MIKROPROCESOROWY Karta katal. 70.3011 Strona 1/6 dtron 16.1 KOMPAKTOWY REGULATOR MIKROPROCESOROWY Wykonanie obudowy wg DIN 43 700 Opis Kompaktowy regulator mikroprocesorowy Typu 703011 z panelem przednim 48mm x 48mm znajduje

Bardziej szczegółowo

RADA OUTLOOK SYSTEM ZARZ DZANIA WOD DO NATRYSKÓW I UMYWALEK. *Patrz stopka na str. 2

RADA OUTLOOK SYSTEM ZARZ DZANIA WOD DO NATRYSKÓW I UMYWALEK. *Patrz stopka na str. 2 RADA OUTLOOK SYSTEM ZARZDZANIA WOD DO NATRYSKÓW I UMYWALEK *Patrz stopka na str. 2 Bakterie z rodzaju Legionella niewidoczne zagroenie w wodzie pitnej Legionelle i pseudomonady stanowi powane zagroenie

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PolluStat E. Ciepomierz ultradwikowy do pomiaru energii cieplnej i chodu - q p m³/h. Cechy szczególne. Zastosowanie

PolluStat E. Ciepomierz ultradwikowy do pomiaru energii cieplnej i chodu - q p m³/h. Cechy szczególne. Zastosowanie PolluStat E Ciepomierz ultradwikowy do pomiaru energii cieplnej i chodu - q p 0.6 60 m³/h Zastosowanie Cechy szczególne Ciepomierz ultrad!wi"kowy PolluStat E su%y do pomiaru energii cieplnej i chodniczej

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 3 Układ hydrauliczny Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego Układ hydrauliczny Przekazywanie poszczególnych form energii: 1. dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Sprawno brutto i netto elektrowni cz. 1

Sprawno brutto i netto elektrowni cz. 1 Proces technologiczny w elektrowni cieplnej moc cieplna w paliwie moc cieplna w czynniku roboczym moc mechaniczna moc elektryczna na zaciskach generatora moc elektryczna oddawana do sieci el-en. Kocio

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ

AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ POLITECHNIKA GDANSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Seminarium z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ TEMAT : Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji temperatury w zastosowaniu do obiektów chłodzonych o małej

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

Techniki niskotemperaturowe w medycynie INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA Techniki niskotemperaturowe w medycynie Temat: Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego Prowadzący: dr inż. Zenon

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych.

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Zestaw rezystorów typu ZU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Stycze 2005 rok Spis treci : 1. Opis 2. Dane znamionowe zestawu rezystorów dociajcych. 3. Wykaz elementów uytych do produkcji

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA KONCEPCJA WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII

REGIONALNA KONCEPCJA WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII ONE WORLD PL Zbiorniki kontenerowe do fermentacji z możliwością rozszerzenia w zestawy od 3 do 10 kontenerów REGIONALNA KONCEPCJA WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII Odpady

Bardziej szczegółowo

ODR-2WA KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM

ODR-2WA KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ś Ż Ż Ż Ć ÓŁ Ł ć Ą ŻŻ ć ć Ż Ż ć Ż Ń Ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć Ć Ń Ó Ą ć ć Ę ź ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć Ę Ń ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ćź ć ć ć ć Ą ć ć ć ź ć ć ć Ę ć ź ć ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

Katedra Techniki Cieplnej

Katedra Techniki Cieplnej Katedra Techniki Cieplnej Systemy i Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Budowa i działanie nowej konstrukcji termostatycznego zaworu rozpręŝnego. Gliński

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Woda w instalacjach ogrzewania

Woda w instalacjach ogrzewania UKD 697.4:663.6.001.4:543.3 P O L S K A N O R M A PN-93 C-04607 POLSKI KOMITET NORMALIZACJI, MIAR I JAKOCI Woda w instalacjach ogrzewania Wymagania i badania dotyczce jakoci wody Zamiast: Grupa katalogowa

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor?

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor? TELEWIZJA CYFROWA Proces cyfryzacji polskiego radia i telewizji wnie si rozpocz. Do czerwca 2012 w prawie kadym polskim domu, ma odbiera cyfrowa telewizja naziemna, a w 2013 cakowicie zastpi telewizje

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo