PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM Na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM Na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM Na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 03/04 KLASA I Dział programowy Jednostka tematyczna Ilość Cele dydaktyczne godzin 3 4. Zapoznanie z kryteriami zachowania oraz regulaminem oceniania i klasyfikowania. I. Dział organizacyjny II. Dbałość o honor i tradycję szkoły III. Wychowanie patriotyczne IV. Współżycie w zespole V. Ogólna charakterystyka życia psychicznego. Wybór samorządu klasowego zgodnie z zasadami demokracji. 3. Zapoznanie ze statutem szkoły oraz WZO. 4. Bezpieczny wypoczynek w czasie ferii zimowych i wakacji.. Zapoznanie uczniów z sylwetką patrona szkoły. Kultywowanie tradycji szkoły, godne jej reprezentowanie.. Historia i znaczenie hymnu narodowego, godła i flagi polskiej.. Koleżeństwo, przyjaźń, nasza paczka. Zapoznanie z kryteriami z zachowania, regulaminem oceniania i klasyfikowania Wychowanie do demokracji i samorządności Poznanie praw i obowiązków ucznia Poznanie WZO Zapoznanie z programem profilaktyki, programem wychowawczym oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego Uwzględnienie propozycji nauczycieli i uczniów odnośnie wystawiania ocen Przestrzeganie przepisów drogowych i zasad korzystania ze sprzętu wodnego Kształtowanie właściwych wzorców i autorytetów Zapoznanie z ważnymi dla Polski rocznicami wydarzeń historycznych ( IX, XI, 3 V) Złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowej Wykorzystanie i stosowanie testów pozwalających rozpoznać więzy klasowe, koleżeńskie w celu integracji klasowej Nasza klasa: koleżeńska, solidarna, przyjazna, o wzajemnym zaufaniu do siebie Motywowanie innych do sukcesów. Jaki powinien być zespół klasowy? 3. Nasze sukcesy i niepowodzenia w nauce. Umiejętność poradzenia sobie z porażką 4. Zainteresowania Umiejętność wykorzystania swoich fascynacji pozaszkolne młodzieży w szkole i ich wpływ na wiedzę Rozbudzać i rozwijać pasje i talenty. Osobowość człowieka Zapoznanie młodzieży z problemami rozwoju osobowości człowieka, Umiejętność określania obrazu własnej osoby, Kształtowanie przekonania o konieczności odpowiedniego kierowania własnym rozwojem, Zapoznanie uczniów z pojęciem własnej osobowości, Zapoznanie z czynnikami wywierającymi wpływ na osobowość człowieka 3. Kształtowanie właściwych zachowań 3. Rozwój człowieka. Kryteria dojrzałości Zapoznanie młodzieży z mechanizmem powstania różnych zachowań człowieka, Zapoznanie z czynnikami wywierającymi wpływ na zachowanie człowieka, Umiejętność wykorzystania wzorów zachowań, Uświadomienie potrzeby pracy nad własną osobowością Uświadomienie odmienności potrzeb i dążeń drugiego człowieka,

2 VI. Małżeństwo VII. Miłość i seksualność VIII. Biologia prokreacji IX. Edukacja prozdrowotna. człowieka biologicznej, psychicznej i duchowej. 4. Kultura i etyka życia seksualnego.. Dojrzałość do małżeństwa. Fazy rozwoju psychoseksualnego i kształtowanie się ról płciowych (podział na chłopaków i dziewczęta). Fizyczne i psychologiczne aspekty różnic między kobietą a mężczyzną (podział na chłopaków i dziewczęta) 3. Zakochanie się 4.Psychologiczne problemy w wieku młodzieńczym. Miłość w okresie młodzieńczym Uświadomienie odmienności dziewcząt i chłopców w okresie dorastania Kształtowanie przekonania, iż prawidłowy rozwój osobowości człowieka zależy od zaspokojenia potrzeb, Umiejętność określania wpływu rodziny i społeczeństwa na zaspokojenie potrzeb człowieka Zapoznanie z pojęciem popędu seksualnego, Zapoznanie z zasadami kultury erotycznej, Pogłębienie wiadomości na temat norm współżycia seksualnego, Uświadomienie odmienności potrzeb kobiety i mężczyzny w życiu seksualnym, Kształtowanie przekonania o konieczności wzajemnego zaufania. Poznanie kryteriów dojrzałości człowieka, który w przyszłości zamierza zawrzeć związek małżeński Poznanie faz rozwoju psychoseksualnego człowieka Uświadomić sobie potrzebę kształtowania tożsamości płciowej Poznawać istotę kobiecości i męskości Uświadomienie znaczenia cech charakteru dla osiągania powodzenia w kontaktach społecznych, kształtowanie kultury zachowań w kontaktach młodzieńczych. Pogłębianie wiadomości o życiu uczuciowym dziewcząt i chłopców w okresie dorastania, Kształtowanie prawidłowego stosunku młodzieży do wartości i norm związanych z miłością, Uświadomienie odmienności pojęcia zafascynowania a miłości, Wyrobienie przekonania, że miłość pozwoli lepiej poznać i zrozumieć potrzeby i uczucia drugiej osoby.. Aborcja Pojęcie aborcji, Pogłębienie wiadomości na wyżej wymieniony temat, Skutki (uświadomienie skutków medycznych, psychicznych i moralnych). 3. Choroby przenoszone drogą płciową; AIDS i inne profilaktyka, aspekt społeczny i etyczny. 4. Zjawisko homoseksualizmu 5.Moralne i psychologiczne problemy stosunków seksualnych. 5.Miłość, uczucie i świadomy wybór małżonka. Problem okresu dorastania. Podstawowe choroby płciowe (podać jakie), Kształtowanie przekonań i poglądów na temat chorób przenoszonych drogą płciową, Znaczenie prawidłowo funkcjonującej rodziny w dobie AIDS. Ogólne informacje, Przyczyny szerzenia się tego zjawiska, Sposoby pomocy. Zapoznanie młodzieży z prawidłowościami i deformacjami występującymi w życiu seksualnym, Pogłębienie wiadomości o motywach podejmowania życia seksualnego przez młodzież, Kształtowanie przekonań o głęboko humanistycznym charakterze życia erotycznego człowieka. Pogłębianie wiadomości o okresie narzeczeństwa, Uwrażliwienie na niebezpieczeństwo popełnienia pomyłki przy wyborze partnera, Ukazanie wartości małżeństwa. Zapoznanie młodzieży z problemami rozwoju osobowości człowieka, Zapoznanie z czynnikami wywierającymi wpływ na osobowość człowieka,

3 X. Profilaktyka uzależnień. Styl życia ze zdrowiem i chorobą. 3. Przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia. 4. Wpływ zanieczyszczonego środowiska na choroby cywilizacyjne. 5. Sposoby spędzania przez młodzież wolnego czasu. 6. Zachowanie bezpieczne w codziennym życiu troska o bezpieczeństwo innych. 7. Zasady racjonalnego żywienia w różnych okresach życia. 8. Problem niewłaściwego odchudzania się Wspieranie, motywowanie uczniów mających problemy w nauce i natury emocjonalnej, Dostrzeganie źródeł wielu problemów, Pogłębianie wiedzy na temat przyczyn nieporozumień z dorosłymi, Umiejętność określania obrazu własnej osoby. Dostrzeganie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stylu życia, Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia, Przyjmowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad higieny, Pogłębienie wiedzy na temat wpływu higieny na ogólny stan zdrowia, Edukowanie w związku z zagrożeniami oraz sposobami zapobiegania zakażeniom: wirusowe zapalenie wątroby TYPU c, HPV(brodawczak ludzki), Mam haka na raka - konkurs, Zdrowe piersi są ok.!) Rozbudzenie potrzeby działania na rzecz zdrowego środowiska, Pogłębianie wiedzy na temat wpływu szkodliwości środowiska na zdrowie człowieka. Zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży, Uświadomienie uczniom wartościowego przeżywania czasu wolnego, Przyjmowanie właściwej postawy w grupie rówieśników, Umiejętność odpierania presji społecznej. Wskazanie źródeł niebezpieczeństw i zagrożeń zdrowia i życia, Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad higieny i estetyki pożywania posiłków, Uświadomienie wpływu wadliwego żywienia na ryzyko rozwoju i występowania chorób i zaburzeń. Uświadomienie zagrożeń wynikających z radykalnego odchudzania się, Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi, Umiejętność akceptacji własnej osoby, Uświadomienie konieczności odrzucania fałszywych wzorców i autorytetów. 9. Załamania i kryzysy Pogłębienie wiadomości na temat możliwości i sposobów obniżenia napięć, Zdobycie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, Uświadomienie nawyków pracy nad sobą, Uświadomienie odmienności potrzeb i dążeń drugiego człowieka.. Przyczyny i skutki sięgania po papierosy, alkohol i narkotyki. Uświadomienie przyczyn sięgania o papierosy, alkohol i narkotyki, Rozbudzenie wyobraźni na temat skutków sięgania po alkohol, papierosy i narkotyki, Wyrabianie właściwej postawy wobec osób uzależnionych. 3

4 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 03/04 KLASA II Dział programu Jednostki metodyczne Liczba godzin Cele dydaktyczne III. Małżeństwo IV. Rodzina 3 4. Zapoznanie z kryteriami zachowania oraz regulaminem oceniania i klasyfikowania. I. Dział organizacyjny II. Kultura społeczna. Wybór samorządu klasowego 3. Omówienie i wystawienie ocen z zachowania.. Poznanie innych kultur.. Kultywowanie tradycji własnego regionu 3. Życie towarzyskie nastolatków 4. Przypomnienie uczniom sylwetki Patrona Szkoły 5. Poszanowanie wspólnej własności. 6. Warsztat pracy ucznia. 7. Wybór zawodu zgodnie z zainteresowaniem. 8. Spotkanie z przedstawicielami wyższych uczelni..wybór współmałżonka. Prokreacyjna funkcja rodziny - przypomnienie regulaminu oceniania i klasyfikowania, kryteriów z zachowania, programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego - przestrzegania zasad demokracji - wychowanie dla demokracji i samorządności - tworzenie warunków do samooceny, samokontroli i samodyscypliny - przestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji - poznanie języka, obyczajów i sztuki innych kultur - docenianie uroku odmienności innej kultury poznanie zespołów regionalnych wycieczki po Puszczy Zielonej - spotkanie z artystami - tradycje świąteczne naszego regionu - dbanie o kulturę osobistą, język - kultura zachowania i stroju właściwa dla danego typu spotkania - dobre obyczaje (savoir viure) - pamiętajmy o słowach: proszę, dziękuję, przepraszam - dobór własnej muzyki - kształtowanie właściwych wzorców i autorytetów - odpowiednie użytkowanie sprzętu szkolnego - kulturalne zachowywanie się na korytarzach - gromadzenie książek do domowej biblioteczki - odpowiednie gospodarowanie własnym czasem - umiejętność planowania pracy - rozpoznanie własnych predyspozycji - spotkanie z pracownikiem poradni pedagogiczno zawodowej - zapoznanie z kryteriami przyjęć - uzyskanie informacji o profilach uczelni - uświadomić sobie wagę niektórych kryteriów wyboru współmałżonka - - rodzina jest tak ważnym fundamentem szczęścia człowieka iż nikt nie może go odrzucić bez konsekwencji. 4

5 V. Człowiek VI. Biologia prokreacji odpowiedzialne rodzicielstwo.. Samotne macierzyństwo 3. Rodzina w ujęciu historycznym i historyczno - literackim 4. Rodzina i jej wartości. - pogłębienie wiadomości na temat tradycji i zwyczajów rodzinnych, - kształtowanie przekonanie iż kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych wpływ na zacieśnienie więzi rodzinnych..stosunek do ludzi..człowiek sędziwego wieku 3. Pornografia na godności osoby ludzkiej.. Zasady i higiena życia seksualnego. (praca z podziałem na chłopców i dziewczęta) - uzyskanie wpływu miłości w rodzinie do wyrażenia uczuć wyższych w życiu dorosłym. - zapoznanie z podstawowymi zasadami wychowania dziecka. - pogłębienie wiadomości o świadomym rodzicielstwie, pogłębienie wiadomości na temat podstaw rodzicielskich. - kształtowanie właściwej postawy odpowiedzialności rodziców za życie i wychowanie dziecka, - kształtowanie przekonania, że rodzina jest źródłem poczucia tożsamości - uświadomienie pomocy samotnym matkom - zapoznanie młodzieży z ewolucją rodziny oraz jej miejscem w społeczeństwie, - ukazanie wpływu przemian ustrojowych na model małżeństwa i rodziny, - zapoznanie uczniów z organizacją i funkcją rodziny na przestrzeni wieków, - kształtowanie poglądów wobec dążeń ludzkich, - kształtowanie przekonań o konieczności stworzenia modelu rodziny odpowiadającego rozwojowi społeczno ekonomicznemu, - kształtowanie własnej postawy wobec aspektu historycznego rodziny. - uświadomienie młodzieży iż rodzina stanowi najważniejsze środowisko życia dziecka - ukazanie wartości jakimi są trwałość rodziny oraz harmonijne pożycie wszystkich jej członków, - pogłębienie wiadomości o różnorodności czynników wpływających na trwałość rodziny, - zapoznanie młodzieży z formami więzi między członkami rodziny, - zapoznanie młodzieży z formami więzi między ludźmi - kształtowanie przekonanie na temat konieczności wywiązywanie się z moralnych i społecznych zobowiązań przyjętych przy decyzji tworzenia rodziny, - uświadomienie odmienności w celach obu płci, - pogłębienie wiadomości na temat norm współżycia ludzkiego, - zwrócenie uwagi na zachowanie godności człowieka, - kształtowanie przekonana, że wobec innych należy postępować tak by maksymalizować ich osobiste dobro, szczęście i rozwój a minimalizować cierpienie i zawody. - wyzwolić gotowość pomocy ludziom sędziwego wieku i niepełnosprawnym (np. wolontariat). - zapoznanie uczniów z pojęciem i rodzajami pornografii, - uświadomienie uczniów w jakim stopniu pornografia zagraża godności osoby ludzkiej. Zapoznanie z najważniejszymi zasadami życia w aspekcie kulturowym etycznym, społecznym, zdrowotnym, - pogłębienie wiadomości o higienie życia seksualnego, - uczulenie młodzieży na skrupulatne przestrzeganie zasad higieny życia seksualnego, 5

6 . AIDS i choroby weneryczne 3. Rozwój człowieka w życiu płodowym. 4. Metody naturalnego planowania rodziny - zapoznanie uczniów z powstawaniem AIDS i chorób wenerycznych, - pogłębienie wiadomości o skutkach tych chorób dla życia osobistego i społecznego, - uczulenie uczniów w potrzebie uświadomienia innych o groźbie tych chorób. - pogłębienie wiadomości na temat rozwoju człowieka w życiu płodowym i porodzie, - uczulanie na potrzebę znajomości wiedzy dotyczącej rozwoju człowieka, - odpowiedzialności rodziców za poczęcie dziecka. - przypomnienie wiadomości o układzie rozrodczym - zapoznanie z naturalnymi metodami zapobiegania ciąży ze szczególnym uwzględnieniem metody objawowo termicznej, - zapoznanie ze sposobem wykonywania wykresu temperatur. - zapoznanie z ustaleniem cyklu płciowego. 5. Skutki uboczne działania tabletki hormonalnej (praca z podziałem na chłopców i dziewczęta) - uświadomienie o skutkach ubocznych działania tabletki hormonalnej, VII. Edukacja prozdrowotna człowieka 6. Natura miłości: kochać i być kochanym. Korzystanie z pomocy medycznej i psychologicznej. Stosowanie diet eliminacyjnych 3. Profilaktyczne badania medyczne 4. Postawy wobec osób niepełnosprawnych 5. Postawy wobec osób starszych przewlekle chorych - znać naturę miłości i etapy jej rozwoju. - kształtowanie właściwej postawy wobec poradnictwa psychologicznego i medycznego - promocja zdrowia psychicznego - wskazania osób i placówek specjalistycznych zajmujących się poradnictwem psychologicznym - kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi - pogłębienie wiadomości na temat różnych rodzajów diet eliminacyjnych - uświadomienie konieczności badań profilaktycznych - wyrabianie właściwej postawy wobec osób lekceważących profilaktykę zdrowotną - uświadomienie potrzeby akceptacji i braku odmienności ludzi niepełnosprawnych - wybieranie właściwej postawy wobec ludzi niepełnosprawnych - zwrócenie uwagi na zachowanie godności człowieka - ukształtowanie przekonania, że wobec innych należy postępować tak, by maksymalizować ich osobiste dobro, szczęście i rozwój, a minimalizować cierpienie i zawody - pogłębienie wiadomości na temat właściwej opieki nad 6

7 6. Promocja zdrowia psychicznego 7. Zastosowanie różnych technik relaksacyjnych 8. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 9. Profilaktyka antynikotynowa ludźmi starszymi i chorymi - uświadomienie wpływu warunków współczesnego życia a zwłaszcza gwałtownych przemian ekonomicznych i społecznych na wzrost występowania zaburzeń depresyjnych i psychosomatycznych - uświadomienie wartości - jakimi są pozytywne relacje międzyludzkie, gotowość i skuteczność współdziałania między jednostkami i w grupach społecznych - kształtowanie podstawowych umiejętności osobistych, społecznych (odpowiedzialności za swoje zdrowie, komunikowania się z innymi, rozwiązywania konfliktów) - pogłębianie wiedzy na temat różnych technik relaksacyjnych np. głębokie oddychanie, elementy automasażu, terapeutyczna rola śmiechu - uświadomienie młodzieży potrzeby radości życia i pogody ducha - uświadomienie uczniom negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych nadużywania alkoholu - wyrabianie właściwej postawy wobec osób uzależnionych - upowszechnienie mody na nie palenie wśród młodzieży - dostrzeganie zagrożeń palenia tytoniu na sferę fizyczną i psychiczną człowieka 0.Wpływ na organizm, psychikę oraz rozwój społeczny i duchowy człowieka. - pogłębianie wiadomości na temat wpływu substancji psychoaktywnych na organizm i psychikę oraz rozwój duchowy i społeczny człowieka 7

8 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 03/04 KLASA IV Dział programu Jednostki tematyczne Liczba Cele dydaktyczne godzin 3 4 I. Dział. Zapoznanie z kryteriami ocen - zapoznanie z kryteriami ocen z zachowania, regulaminem oceniania i klasyfikowania (semestr I i II) organizacyjny zachowania i - zapoznanie z programem profilaktyki, programem regulaminem szkoły wychowawczym oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, Statutem Szkoły, WZO II. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie III. Preorientacja zawodowa i planowanie kariery.samorządność szkolna znaczenie samorządu w szkole 3. Omówienie i wystawienie ocen z zachowania.. Święto Patrona Szkoły (dbałość o honor i tradycje szkoły). Kultywowanie tradycji szkoły, godne jej reprezentowanie. Zainteresowania i predyspozycje zawodowe. Skok w dorosłość czyli jak poradzić sobie w znalezieniu pracy 3. Zapoznanie z regulaminami egzaminu maturalnego i przygotowania zawodowego 4. Zapoznanie z ofertą wyższych uczelni na terenie kraju - przestrzeganie zasad demokracji - uświadomienie odpowiedzialności pełnionej funkcji - tworzenie warunków do samooceny, samokontroli i samodyscypliny - przestrzeganie przepisów drogowych i zasad korzystania ze sprzętu wodnego itp.( okres wakacji i ferii zimowych) - kształtowanie właściwych wzorców i autorytetów. - wyrabianie postaw szacunku i poczucia dumy z symboli narodowych (flaga, godło, hymn), symboli religijnych, szkolnych (sztandar, patron szkoły). - dbanie o tradycje świąteczne naszego regionu - udział w imprezach okolicznościowych - kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich - znaczenie prawa rola konstytucji - pomoc w rozwijaniu u uczniów własnych uzdolnień poprzez zlecenie zadań i pełnienie funkcji zgodnych z predyspozycjami - zachęcenie do ciągłego poszerzania wiedzy, uczestnictwa w różnorodnych formach doskonalenia oraz wskazywanie konieczności nauki języków obcych - prezentowanie na forum klasy własnych zainteresowań - jak napisać Curriculum vitae (życiorys) - jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjne - odczytanie regulaminów i omówienie najważniejszych zasad obowiązujących podczas egzaminów - korzystanie z informacji o zawodach i wyższych uczelniach w Internecie oraz w informatorach znajdujących się w bibliotece - wyszukiwanie informacji na temat wybranych zawodów 8

9 IV. Kształtowanie postaw. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom. Przeciwdziałanie agresji. Umiejętności społeczne. Wdrażanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za mienie szkolne i prywatne. Demoralizacja i przestępczość nieletnich. Tolerancja i wzajemny szacunek 3. Radzenie sobie z własną i cudzą agresją asertywność 4. Mocne i słabe strony, zalety i wady 5. Radzenie sobie ze stresem. 6. Cechy charakteru ułatwiające współżycie z innymi. 7. Jak słuchać, aby do mnie mówili, jak mówić aby mnie słuchali. 8. Jak mówić NIE, aby nie narazić się na przykrości w grupie 9. Co dominuje w stosunkach między ludźmi obojętność, życzliwość i akceptacja czy wrogość i niechęć? - udział w prezentacjach wyższych szkół (spotkanie z przedstawicielami) - zapoznanie uczniów z konsekwencjami dewastowania mienia szkoły - kształtowanie odpowiedzialności za siebie i kolegów - zapoznanie z aktami prawnymi spotkanie z policjantem - kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi - zapoznanie z pojęciami demoralizacja, czyn karalny oraz podstawowe akty prawne w tym zakresie - kultura osobista i kultura współżycia z innymi - Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce - poszerzanie wiedzy o rozwoju człowieka i możliwościach jego inteligencji - wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach - umiejętność rozpoznawania zachowań agresywnych i radzenie sobie z nimi - umiejętne reagowanie i szukanie pomocy w sytuacji doznawanej przemocy - kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji - przekazanie informacji o placówkach interwencji kryzysowej i poradniach psychiatrycznych - zachęcanie rodziców o informowaniu o złym stanie emocjonalnym uczniów - zapoznanie z oznakami stresu, zachowaniami wynikającymi z funkcjonowania w stresie oraz sposobami konstruktywnego radzenia sobie ze stresem - uczeń potrafi rozpoznawać u siebie oznaki stresu i zna różne formy relaksu - sposoby radzenia sobie ze stresem na sto dni przed maturą -zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami poprawnej komunikacji - pełnienie dyżurów uczniowskich - uczestnictwo w działalności samorządu szkolnego - co znaczy słuchać? - co znaczy mówić? - jak rozumieć dowolność wypowiedzi interpretujących to samo zagadnienie? - czym posłużyć się dla uzyskania rezultatu słuchania i mówienia? - reagowanie na sytuacje łamania obowiązujących w szkole norm współżycia społecznego - przypomnienie przez wychowawców obowiązującego kodeksu praw i obowiązków ucznia - określenie przez uczniów wartości płynących z przyjaźni oraz cech charakteru, które sprzyjają jej podtrzymywaniu - uświadomienie, że złość, wrogość, niechęć itp. musi prowadzić do zachowań agresywnych (ćwiczenia 9

10 V. Edukacja prozdrowotna. Jak unikać chorób cywilizacyjnych?. Nasze zdrowie zależy od nas samych. 3. Pierwsza pomoc przedmedyczna. relaksujące) - promocja zdrowia - przekazanie informacji na temat wolnych rodników, uświadomienie ich zagrożeń dla zdrowia człowieka - uświadomienie roli i znaczenia przeciwutleniaczy - uczeń dostrzega wpływ prowadzonego trybu życia i odżywiania na własne zdrowie - uświadomienie roli ruchu dla zdrowia człowieka - wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan otoczenia (higiena umysłu, higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy itp.) - umiejętność spędzania wolnego czasu - planowanie pracy nauka, praca, zabawa - utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazu układu ruchu oraz układu krążenia VI. Psychologiczne i seksualne problemy młodzieży. Dowód miłości czy na pewno potrzebny?. Dziewczyna jest w ciąży i co z tego wynika? - kształtowanie umiejętności troszczenia się o własne zdrowie i życie - świadome dokonywanie wyborów - uświadomienie konsekwencji dowodu miłości i niebezpieczeństw wynikających z niego - kształcenie potrzeby podejmowania dojrzałych decyzji życiowych - uświadomienie ewentualnych następstw przedwczesnej inicjacji seksualnej - przedstawienie problemów przedwczesnego rodzicielstwa - szanuje godność życia ludzkiego - rozumie znaczenie i wartość dojrzałego funkcjonowania w życiu rodziny 0

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I. Cele dydaktyczne programowy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I. Cele dydaktyczne programowy I. Dział organizacyjny PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 206/207 KLASA I Dział Jednostka tematyczna Ilość Cele dydaktyczne programowy godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 206/207 KLASA II Dział programu Jednostki metodyczne Liczba godzin Cele dydaktyczne 2 3 4. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM Na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA I. Cele dydaktyczne programowy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM Na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA I. Cele dydaktyczne programowy PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM Na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 205/206 KLASA I Dział Jednostka tematyczna Ilość Cele dydaktyczne programowy godzin 2 3 4. Zapoznanie z kryteriami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY Cele ogólne programu: 1. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjonowaniem rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich

Bardziej szczegółowo

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Program nauczania wg: Teresa Król Maria Ryś Wydawnictwo Rubikon 30-376 Kraków, ul. Zakrzowiecka 39 D tel./fax: 12

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku 1 Wprowadzenie do nauczania w szkole zajęć Wychowanie do życia w rodzinie stawia przed nauczycielem ważne cele edukacyjne:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017 KLASA II. Liczba godzin

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017 KLASA II. Liczba godzin PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 206/207 KLASA II Dział programu Jednostki metodyczne Liczba godzin Cele dydaktyczne 2 3 4. Zapoznanie z kryteriami z zachowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI CELE GŁÓWNE - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 1 1 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH. Lekcje wychowawcze, pogadanki, dyskusje. Lekcje wychowawcze

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH. Lekcje wychowawcze, pogadanki, dyskusje. Lekcje wychowawcze PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH OBSZAR ZADANIE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Prawa i obowiązki ucznia, zapoznanie z regulaminem i przepisami szkolnymi Omówienie statutu szkoły, WSO, regulaminu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASY ROK SZKOLNY 2016/2017

TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASY ROK SZKOLNY 2016/2017 TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASY ROK SZKOLNY 2016/2017 KLASA I - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKUM, ZSZ 1. Zapoznanie z przepisami prawa wewnątrzszkolnego - statut, program wychowawczy 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH NR LEKCJI 1. 2. 3. 4. TEMAT LEKCJI TREŚCI CELE:Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien O czym będziemy Zapoznanie uczniów z 1.Wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna

PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna FRAGMENTY PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna realizowany w zasadniczej szkole zawodowej klasa II Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku Opracowała: mgr Małgorzata Dybka zatwierdzono- nr ZSP/SPN-1-2003/2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Wstęp Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z obserwacji, rozmów i analizy

Bardziej szczegółowo

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja.

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja. Edukacja społeczna Edukacja ekologiczna Edukacja prorodzinna Wdrażanie ucznia do różnorodnych form samorządności: - Samorząd Uczniowski, - Samorząd Klasowy, - gazetki szkolne, - dyżury klasowe, - sekcje

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Nie musimy dokonywać wielkich rzeczy, możemy poprzestać na małych uczynkach, ale spełnionych z wielką miłością. Matka Teresa z Kalkuty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej 1. U progu dorosłości. Co to znaczy być osobą dorosłą. Dorosłość a dojrzałość. Kryteria dojrzałości. Dojrzałość w aspekcie płciowym,

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum Maria Urban WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Założenia programu...........................................

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

DLA III ETAPU EDUKACJI PUBLICZNEGO GMINAZJUM

DLA III ETAPU EDUKACJI PUBLICZNEGO GMINAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA III ETAPU EDUKACJI PUBLICZNEGO GMINAZJUM nr 2 im. Świętego Stanisława Kostki w SZCZYTNIE Główne kierunki pracy wychowawczej l. Kształtowanie postawy moralnej ucznia. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół w Sieniawie

Program wychowawczy Zespołu Szkół w Sieniawie Program wychowawczy Zespołu Szkół w Sieniawie Rok szkolny 2015/2016- Rok szkolny 2016-2017 1 Podstawa prawna 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

III. Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 35 w Krakowie. Obowiązuje od 1 września 2013r.

III. Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 35 w Krakowie. Obowiązuje od 1 września 2013r. III. Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 35 w Krakowie Obowiązuje od 1 września 2013r. Wychowanie i profilaktyka w szkole Jednym z zadań szkoły - obok nauczania i kształcenia umiejętności jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA: Kreatywna, bezpieczna i przyjazna dla ucznia, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM WSTĘP Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp Klasa Tematyka Realizujący 1. Oddział Bezpieczeństwo w drodze do i ze

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki. Gimnazjum nr 54 w Warszawie

Szkolny program profilaktyki. Gimnazjum nr 54 w Warszawie Szkolny program profilaktyki Gimnazjum nr 54 w Warszawie Na podstawie diagnozy środowiska i oceny zagrożeń społecznych dotyczących uczniów Gimnazjum nr 54 w naszej placówce prowadzone są działania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXXVII L.O. im. J. Dąbrowskiego w Warszawie rok szkolny 2016/2017 Opracował Zespół RP: Bogdan Madej dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Katarzyna Jaśkiewicz Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ZDROWY STYL ŻYCIA Zadania Forma podejmowanych działań Osiągnięcia uczniów Osoby odpowiedzialne Dostarczenie uczniom, rodzicom informacyjnych dotyczących wielu

Bardziej szczegółowo

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V Lp. Temat Tematyka zajęć Ścieżka edukacyjna Termin 1. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. 2. Bezpieczny pobyt w szkole 3. Jacy jesteśmy wobec siebie?

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS DRUGICH. Rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS DRUGICH. Rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS DRUGICH Rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie CELE DO REALIZACJI Dbałość o pełny rozwój osobisty ucznia prowadzący do bycia człowiekiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie jest związany z głównymi blokami tematycznymi istniejącego w szkole Programu Wychowawczego oraz z treściami zawartymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie - 4 zadania. Tematyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAJWIALNEJ 2014/2015 1 1.Wstęp Oto trzy obszary, w których będziemy pracować: I. Profilaktyka uzależnień II. Profilaktyka problemów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum Cele kształcenia - wymagania ogólne 1. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach 2016/2017 Program opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH V. PLAN DZAŁAŃ PROFLAKTYCZNYCH OBSZARY 1 - występowanie zjawiska wagarowania CELE -Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne -Podniesienie poziomu swoje zachowanie -Wykształcanie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU PLANU WYCHOWAWCZEGO I PLANU PROFILAKTYKI 2009 / 2010

PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU PLANU WYCHOWAWCZEGO I PLANU PROFILAKTYKI 2009 / 2010 Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych nr 1 1. Przepisy Wewnętrzne (realizacja głównych przepisów i wartości na dany rok szkolny) Realizacja założeń Statutu Szkoły Realizacja założeń Oceniania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Klasa: 2B GIMNAZJUM Wychowawca: mgr Natalia Gaszczyk L.P. TEMAT LEKCJI CELE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI 1. Wybór samorządu klasowego; ustalenie planu pracy zespołu klasowego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II Wstęp Szkoła harmonijnie realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI OBSZAR CELE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIE - DZIALNI UWAGI I. Integracja grupy i współdziałanie. 1.Zwiększenie spójności grupy 2.Budowanie relacji z kolegami. 3.Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie 2012-2018

Szkolny Program Profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie 2012-2018 Szkolny Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie 2012-2018 1 Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie powstał zgodnie z Programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE 1 Podstawy prawne szkolnego programy wychowawczego Podstawą do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WIDOMEJ ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WIDOMEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WIDOMEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 1 I.WSTĘP 1. Profilaktyka jest ciągłym procesem chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GLINCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GLINCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GLINCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Niniejszy program jest spójny z założeniami i celami Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA:

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 Spis treści: Część pierwsza Szkolny Program Profilaktyki Preambuła 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROPOZYCJE TEMATÓW GODZIN Z WYCHOWAWCĄ

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROPOZYCJE TEMATÓW GODZIN Z WYCHOWAWCĄ ZAŁĄCZNIK NR 1 PROPOZYCJE TEMATÓW GODZIN Z WYCHOWAWCĄ Propozycje tematów godzin z wychowawcą OBSZARY TEMATYCZNE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH TREŚCI SPOSOBY REALIZACJI Poznajmy się - integracja klasy Komunikacja:

Bardziej szczegółowo

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy. 1. Wybór samorządu klasowego. 2. Kontrakt klasowy. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2015/2016

Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2015/2016 Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadania Sposób realizacji Uczeń powinien 1. 2. 3. 4. Rozpoznanie przejawów patologii i oczekiwań profilaktycznych wśród uczniów, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE Opracowany na trzyletni cykl kształcenia. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 Program uwzględnia treści zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna działań profilaktycznych w szkole

Podstawa prawna działań profilaktycznych w szkole Podstawa prawna działań profilaktycznych w szkole Akty prawne obowiązujące przy konstruowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki: 1. Konstytucja RP (art. 72) 2. Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada

Bardziej szczegółowo