PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA Otwock, wrzesień 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r."

Transkrypt

1 POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, Otwock tel./fax. +48 / ; tel. kom. +48 / www: PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA Otwock, wrzesień 2013 r. Program wychowawczy PMDK w Otwocku Strona 1

2 PODSTAWA PRAWNA: Podstawę do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące akty prawne: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 3. Konwencja o Prawach Dziecka, 4. Ustawa o Systemie Oświaty, 5. Karta Nauczyciela. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawowe cele programu wychowawczego 1) Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy. 2) Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego. 3) Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur. 4) Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym. 5) Rozwijanie twórczego myślenia i działania. 6) Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie. 2. Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego 1) Wszyscy członkowie społeczności PMDK znają założenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 2) Wszyscy pracownicy PMDK zgodnie realizują program wychowawczy, podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji. 3) Akceptacja przez rodziców poszczególnych zasad i celów wychowania jest niezbędnym warunkiem ich realizacji. GŁÓWNE OBSZARY PRACY WYCHOWAWCZEJ PLACÓWKI 1. Rozwijanie zainteresowań wyobraźni i aktywności twórczej. 2. Kształtowanie norm życia społecznego. 3. Wdrażanie do samorozwoju wychowanków. Program wychowawczy PMDK w Otwocku Strona 2

3 4. Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w placówce i poza nią. 5. Zapobieganie patologii i uzależnieniom oraz przeciwdziałanie agresji. 6. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych. 7. Współpraca z rodziną. EWALUACJA Ewaluacja programu wychowawczego prowadzona będzie na bieżąco przez dyrektora placówki i nauczycieli oraz dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. Doprowadzi to do sformułowania wniosków, które zostaną uwzględnione w Programie Wychowawczym na kolejne lata. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenta Powiatowego MDK charakteryzuje: 1. świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji; 2. ciekawość świata; 3. umiejętność uczenia się; 4. twórcze podchodzenie do życia; 5. wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania dobra od zła; 6. asertywność; 7. tolerancja; 8. dbałość o zdrowie własne i innych; 9. umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z własnym sumieniem i światopoglądem; 10. znajomość i szacunek do polskiego dziedzictwa kulturowego, rozumienie potrzeby pielęgnowania tradycji; 11. potrzeba uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, otwartość na europejskie i światowe wartości kultury. Program wychowawczy PMDK w Otwocku Strona 3

4 OBSZAR PIERWSZY Rozwijanie zainteresowań wyobraźni i aktywności twórczej. 1. Rozwijanie pasji, zainteresowań i uzdolnień. 2. Tworzenie klimatu pracy twórczej dla dzieci i młodzieży. 3. Motywowanie do pracy nad sobą, pokonywania trudności i ciągłego rozwoju. 4. Odkrywanie i promowanie talentów wychowanków. 5. Budowanie w wychowanku poczucia własnej wartości. 6. Zachęcanie do planowania oraz realizacji własnego rozwoju podkreślenie wartości pracy. 1. Organizowanie zajęć artystycznych, naukowych i sportowych. 2. Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach i prezentacji swoich osiągnięć. 3. Organizowanie konkursów dla wychowanków oraz dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. 4. Dostosowanie form i metod pracy do potrzeb wychowanków. 5. Stosowanie metod aktywizujących. 6. Indywidualna praca na zajęciach. 7. Wzmacnianie pozycji każdego uczestnika zajęć w zespole poprzez eksponowanie jego uzdolnień i zainteresowań. 8. Organizowanie imprez, wystaw, pokazów i występów. 9. Wskazywanie wychowankom, jak efektywnie wykorzystywać czas wolny. Program wychowawczy PMDK w Otwocku Strona 4

5 1. Przestrzeganie zasad zapisanych w statucie oraz regulaminach PMDK w Otwocku. OBSZAR DRUGI Kształtowanie norm życia społecznego. 1. Zapoznanie wychowanków ze statutem placówki oraz obowiązującymi w niej regulaminami. 2. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami. 3. Budowanie więzi grupowych, szacunku dla drugiego człowieka, tolerancji wobec odmiennego punktu widzenia. 4. Motywowanie do podnoszenia kultury osobistej. 5. Rozwijanie umiejętności oceny własnego postępowania samoocena. 6. Rozwijanie samorządności wychowanków. 7. Wzmacnianie ambicji i pasji. 8. Kształtowanie u wychowanków umiejętności godnego reprezentowania placówki, popularyzowanie PMDK i jego dorobku w środowisku lokalnym. 2. Zwracanie uwagi na sposób bycia, poprawne kontakty z rówieśnikami, uczestnikami zajęć, kulturę słowa, estetykę wyglądu. 3. Reagowanie na przejawy złych zachowań. 4. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie, efekty pracy. 5. Tworzenie odpowiedniego klimatu pracy. 6. Zachęcanie do uczestnictwa w pracach samorządu wychowanków PMDK, inicjatywy własne. 7. Wyrabianie poczucia wartości i przydatności indywidualnej jednostki oraz grupowego działania na rzecz placówki. 8. Zachęcanie do planowania tematyki zajęć. 9. Zachęcanie do udziału w konkursach. OBSZAR TRZECI Wdrażanie do samorozwoju wychowanków. 1. Kształtowanie osobowości wychowanków. 2. Wyrabianie poczucia własnej wartości. 1. Motywowanie do samorozwoju, wzmocnienia pozytywne, radzenia sobie z własnymi uczuciami i emocjami. 2. Wyrabianie rzetelności Program wychowawczy PMDK w Otwocku Strona 5

6 i odpowiedzialności. 3. Praca nad własnym charakterem. Zachęcanie do uczestnictwa w imprezach charytatywnych oraz integracyjnych. 4. Organizowanie imprez charytatywnych i integracyjnych. 5. Udzielanie wychowankom wsparcia emocjonalnego w trudnych dla nich sytuacjach. OBSZAR CZWARTY Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w placówce i poza nią. 1. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas uczestnictwa w zajęciach. 2. Wyrabianie pożądanych zachowań w sytuacjach zagrożenia i zapobieganie zagrożeniom. 1. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w PMDK, z drogami ewakuacyjnymi w placówce. 2. Zachowywanie bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć, wycieczek, wyjazdów, wyjść i imprez. 3. Pogadanki na temat bezpiecznego spędzania ferii i wakacji. OBSZAR PIĄTY Zapobieganie patologii i uzależnieniom oraz przeciwdziałanie agresji. 1. Promowanie zdrowego stylu życia profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego. 2. Rozwijanie zainteresowań sportowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności współpracy w grupie i stosowanie zasady fair play. 3. Diagnozowanie swoich potrzeb, 1. Przeciwdziałanie naśladowaniu złych wzorów zachowań zachowań patologicznych. 2. Wskazywanie właściwych wyborów zachowań chroniących zdrowie wychowanka i jego otoczenia. 3. Uczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia siły. 4. Promowanie asertywności. Program wychowawczy PMDK w Otwocku Strona 6

7 nawyków i kształtowanie umiejętności określania ich wpływu na zdrowie. 4. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 5. Kształtowanie nawyków zdrowotno higienicznych. 5. Dbanie o prządek wokół siebie, własnego miejsca pracy. 6. Rozwijanie zainteresowań sportowych. 7. Uczenie umiejętności obcowania z przyrodą ekorozwój. 6. Uświadomienie szkodliwości uzależnień. 7. Promowanie postaw ekologicznych. OBSZAR SZÓSTY Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych. 1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu oraz jej związkach z kulturą narodową. 2. Rozwijanie szacunku do dziedzictwa kulturowego Polski oraz otwarcia na wartości kultur Europy i świata. 3. Zaznajamianie się z tradycjami własnej rodziny, regionu, kraju, historią PMDK. 4. Promowanie współpracy i wymiany młodzieży. 1. Umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i językowej. 2. Przygotowywanie uroczystości i występów z okazji świąt państwowych. 3. Przygotowywanie/uczestniczenie w imprezach promujących tradycje regionu i kraju. 4. Realizowanie na zajęciach zagadnień spoza dziedzictwa kulturowego Polski. 5. Nawiązywanie kontaktów z młodzieżą (wymiana młodzieży) z krajów Unii Europejskiej i innymi krajami świata. Program wychowawczy PMDK w Otwocku Strona 7

8 OBSZAR SIÓDMY Współpraca z rodziną. 1. Angażowanie rodziców w życie placówki. 1. Wspieranie rodziców w działalności wychowawczej. 2. Współdziałanie z rodzicami w rozwijaniu pasji i talentów dzieci. 3. Organizowanie wspólnych spotkań z rodzicami, na których prezentowany jest dorobek artystyczny ich dzieci. 4. Organizowanie występów dla rodziców. Współpraca z Radą Rodziców, zachęcanie rodziców wychowanków do pracy na rzecz RR. 5. Włączanie rodziców do pomocy w organizacji imprez organizowanych przez PMDK. Program wychowawczy PMDK w Otwocku Strona 8

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 1 MISJA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CELESTYNOWIE to szkoła przyjazna, bezpieczna i wolna od przemocy, to szkoła, która dba o zdrowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Umiemy żyć z innymi i dla innych oraz szukać własnej drogi PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY AKADEMICKIEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ŁOMŻY

PROGRAM WYCHOWAWCZY AKADEMICKIEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ŁOMŻY PROGRAM WYCHOWAWCZY AKADEMICKIEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ŁOMŻY Rok szkolny 2013/14 1 Program Wychowawczy naszej szkoły opiera się na założeniach misji szkoły. W swoich działaniach wychowawczych i dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY z uwzględnieniem DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY z uwzględnieniem DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY z uwzględnieniem DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu na rok szkolny 2014/2015 - opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA LATA 2013-2018 Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala MISJA SZKOŁY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo