TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R."

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 1 Przez użyte w treści określenia należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Sztumie, 2) Klient klient indywidualny, SKO, PKZP oraz klient instytucjonalny (zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych). 3) Taryfa Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Sztumie, 4) Zasady Zasady pobierania przez Bank Spółdzielczy w Sztumie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe. 2 Niniejsze Zasady mają charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów indywidualnych zawieranych z Bankiem. Wprowadzenie Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem. 3 Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z trybem określonym w Taryfie lub w umowach zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem Opłaty miesięczne są pobierane w terminach wskazanych w Taryfie. 2. W przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne są pobierane wyłącznie za pełne miesiące kalendarzowe korzystania z danego produktu lub usługi. 3. Opłaty roczne pobierane są z góry w pierwszym roboczym dla Banku dniu nowego okresu. 4. W przypadku rezygnacji klienta indywidualnego z korzystania z danego produktu lub usługi przed upływem roku, opłata roczna podlega proporcjonalnemu zwrotowi (w części za niewykorzystane miesiące oraz za miesiąc w którym nastąpiła rezygnacja). 5 W przypadku stawek zawartych w Taryfie określonych od do lub negocjacja z klientem, wysokość opłat i prowizji określa indywidualnie - w umowie z Klientem - dyrektor oddziału, kierując się stawkami opłat i prowizji stosowanymi przez podmioty konkurencyjne dla Banku na danym terenie oraz rachunkiem ekonomicznym wynikającym z ustalonego dla oddziału planu finansowo-rzeczowego Opłaty i prowizje pobiera się w złotych i groszach. 2. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy na następujących zasadach: 1) kwoty mniejsze niż 0,005 zł pomija się, 2) kwoty większe lub równe 0,005 zł zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 3. Podane stawki są stawkami brutto, chyba że w tabeli wskazano inaczej Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych realizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 2. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 2. Prowizje i opłaty pobierane są przez: 1) obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez Klienta dyspozycji lub 2) poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej. 3. Prowizje i opłaty księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; dopuszcza się zaksięgowanie prowizji lub opłaty w ciężar innego rachunku Klienta, zgodnie z dyspozycją Klienta Nie pobiera się opłat i prowizji: 1) za otwarcie rachunków: a) lokat, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych, c) oszczędnościowo-rozliczeniowych i rozliczeniowych, d) na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego; 2) od wpłat na prowadzone przez Bank rachunki i od wypłat z prowadzonych przez Bank rachunków: a) lokat terminowych podmiotów instytucjonalnych i innych jednostek organizacyjnych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. 2. Zwalnia się z opłat za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych: 1) Ochotnicze Straże Pożarne nie prowadzące działalności gospodarczej, 2) podmioty mające status organizacji pożytku publicznego. Warunkiem zwolnienia z pobierania opłat od podmiotów wymienionych w pkt 1 i 2 jest rezygnacja przez te podmioty z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i pomocniczym. 3. Szkolne Kasy Oszczędnościowe zwalnia się z opłat za wydanie druku książeczek oszczędnościowych typu a vista. 4. Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe podmiotów posiadających w Banku rachunek bieżący zwalnia się z opłat za realizację przelewów z rachunku. 10 Bank pobiera opłaty i prowizje z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowywanie, sporządzanie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę Prawo bankowe osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie organów i instytucji wymienionych w art. 110 pkt 1-8. ustawy Prawo bankowe. 11 Za obsługę kasową jednostek budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Bank pobiera opłaty i prowizje na podstawie zawartych umów indywidualnych. 12 Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizje i opłaty w wysokościach określonych w umowach. 13 W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (np. negocjacje z klientem, prowadzenie akcji promocyjnej, przystąpienie do przetargu) Zarząd Banku może ustalić odmienne niż przyjęte w Taryfie, warunki obsługi rachunków bankowych i klientów Banku. Zasady ustalania warunków odmiennych regulują odrębne przepisy. 14 Przesłanki i tryb zmiany Taryfy wskazane są w regulaminach dotyczących funkcjonowania poszczególnych produktów i usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 15 Stosowaną w Banku Taryfę podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

2 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY 2 BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego - 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku z usługą Internet Banking miesięcznie - pobierana w 15 zł 5 zł 15 zł 3. Prowadzenie rachunku z usługą Internet Banking dla Firm ostatnim dniu 30 zł 5 zł 30 zł 4. Wpłaty i wypłaty 1) wpłaty gotówkowe własne na rachunki bankowe prowadzone w BS w Sztumie, dokonywane w placówce Banku lub w bankomacie BS w Sztumie z funkcją wpłatomatu 2) wpłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku, dokonywane w placówce Banku (pobiera się od wpłacającego, chyba że umowa stanowi inaczej) 3) wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych, dokonywane - w placówce Banku lub - w bankomacie BS w Sztumie za pomocą lokalnej karty bankomatowej (nie jest pobierana w przypadku lokalnych kart bankomatowych wydanych do rachunków rolniczych) 5. Przelewy 1) skierowane na rachunki prowadzone przez BS w Sztumie za każdą wpłatę (naliczana od wpłacanej kwoty) - pobierane zbiorczo w ostatnim dniu za każdą wypłatę (naliczana od wypłacanej kwoty) - pobierane zbiorczo w ostatnim dniu 0,1% - 1,0% (według umów indywidualnych), nie mniej niż 1 zł, nie więcej niż 500 zł 0, (nie mniej niż 3 zł, nie więcej niż 500 zł) 0,1% - 0,5% (według umów indywidualnych), nie mniej niż 1 zł a) złożone papierowo w placówce Banku za każdy przelew - pobierane 2 zł 2 zł 2 zł b) złożone za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm zbiorczo w ostatnim dniu 0 zł 0 zł 0 zł c) złożone za pośrednictwem Home Banking 0 zł 0 zł 0 zł 2) skierowane na rachunki prowadzone w innych bankach a) złożone papierowo w placówce Banku za każdy przelew - pobierane 4 zł 4 zł 4 zł b) złożone za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm zbiorczo w ostatnim dniu 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł c) złożone za pośrednictwem Home Banking 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł 3) wypełnienie druku przelewu na zlecenie klienta (opłata jest niezależna od opłaty za przelew) za każdy przelew - pobierana w dniu 8 zł 8 zł 8 zł 4) realizacja przelewu systemem SORBNET na: a) - kwotę poniżej zł za każdy przelew - pobierane 50 zł 50 zł 50 zł zbiorczo w ostatnim dniu b) - kwotę równą i powyżej zł 5) Potwierdzenie przez pracownika Banku dokonania przelewu lub wydanie kserokopii dokumentu za każdy dokument - pobierana 5 zł + VAT = 6,15 5 zł + VAT = 5 zł + VAT = księgowego na prośbę klienta, w terminie późniejszym niż bezpośrednio po realizacji operacji w dniu zł 6,15 zł 6,15 zł 6) opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i transgranicznych - określone wg stawek SGB S.A., zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne 7) realizacja przelewu ekspresowego za pomocą systemu BlueCash za każdy przelew - pobierane zbiorczo w ostatnim dniu 5 zł 5 zł 5 zł 8) realizacja przelewu na doładowanie telefonu pre-paid złożonego papierowo w placówce Banku za każdy przelew - pobierana w dniu 0 zł 0 zł 0 zł

3 6. Polecenie zapłaty 1) przyjęcie i zarejestrowanie przez Bank zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2 zł 2 zł 2 zł 2) odwołanie polecenia zapłaty 2 zł 2 zł 2 zł 3) realizacja polecenia zapłaty w dniu 3 zł 3 zł 3 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 5 zł 5 zł 5 zł 7. Zlecenia stałe w terminach wskazanych przez klienta 1) realizacja zlecenia złożonego w formie papierowej w placówce Banku 4 zł 4 zł 4 zł 2) realizacja zlecenia za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm, Home Banking w dniu 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł 3) zmiana parametrów zlecenia w formie papierowej w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł zmiana parametrów zlecenia za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm, Home 4) Banking 0 zł 0 zł 0 zł w dniu 5) sporządzenie na prośbę klienta listy zleceń stałych dokonywanych z jednego rachunku 8. Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta - 50 zł 50 zł 50 zł 9. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego "na hasło" miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu 10. Wyciągi 1) miesięczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca (1 wyciąg w miesiącu) - 0 zł 0 zł 0 zł 2) każdy następny a) w formie papierowej, za okres wskazany przez klienta, ale nie dłuższy niż 1 miesiąc za każdy wyciąg - pobierane 3 zł + koszt listu 3 zł + koszt listu 3 zł + koszt listu zbiorczo w ostatnim dniu zwykłego zwykłego zwykłego b) w formie elektronicznej, za okres wskazany przez klienta 0 zł 0 zł 0 zł 3) sporządzenie odpisu wyciągu na życzenie klienta w dniu 11. Home Banking 1) instalacja systemu i przeszkolenie z zakresu obsługi przez pracownika Banku jednorazowo - pobierana po wykonaniu usługi 0 zł 0 zł 0 zł 2) pierwszy miesiąc użytkowania - 0 zł 0 zł 0 zł 3) abonament miesięczny za każdą licencję 4) usunięcie awarii lub reinstalacja powstała z winy użytkownika 5) wygenerowanie i instalacja nowych kluczy szyfrujących w przypadku zmiany osób autoryzujących (zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku) lub wymiana nośnika na którym naniesione są klucze szyfrujące w przypadku zmiany lub uszkodzenia nośnika, na którym są zapisane miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu jednorazowo - pobierana po wykonaniu usługi jednorazowo - pobierana po wykonaniu usługi 100 zł w ramach opłaty za rachunek bieżący 100 zł 150 zł + stawka za 1 km przejazdu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. + VAT 50 zł + stawka za 1 km przejazdu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. + VAT 3

4 12. SMS Banking 1) udostępnienie usługi - 0 zł 0 zł 0 zł 2) każdy komunikat tekstowy o stanie rachunku przesłany do klienta z systemu - komunikaty wysyłane są z częstotliwością określoną przez klienta w umowie o usługi bankowości elektronicznej 13. Internet Banking za każdy komunikat - pobierane zbiorczo za dany miesiąc w ostatnim dniu 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 1) udostępnienie usługi - 0 zł 0 zł 0 zł 2) korzystanie z usługi - 0 zł 0 zł 0 zł 3) wydanie Instrukcji użytkownika w formie papierowej (bezpłatna elektroniczna wersja Instrukcji użytkownika jest dostępna na stronie 4) umożliwienie klientowi dokonywania autoryzacji transakcji za pomocą usługi SMS opłata pobierana miesięcznie - pobierana w za każdego użytkownika za miesiąc, w którym dokonano autoryzacji za pomocą usługi SMS ostatnim dniu 2 zł 2 zł 2 zł 14. Internet Banking dla Firm 1) przygotowanie Instrukcji użytkownika w formie papierowej 2) instalacja usługi przez pracownika banku za 1 wizytę - pobierana po wykonaniu usługi 50 zł + stawka za 1 km przejazdu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. + VAT 145 zł 3) zestaw kryptograficzny CryptoCard z czytnikiem (karta+czytnik+certyfikat) 4) zestaw kryptograficzny CryptoCard bez czytnika (karta+certyfikat) 67 zł 5) zestaw kryptograficzny (e-token+certyfikat) 115 zł 6) opłata z tytułu zgubienia, utraty, zniszczenia lub niezwrócenia e-tokena do banku po rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Internet Banking dla Firm 7) wymiana e-tokena na wniosek klienta 8) odnowienie certyfikatu a) przy użyciu posiadanego e-tokena bądź zestawu (karta + czytnik) b) na nowym e-tokenie lub zestawie (karta + czytnik) 9) wygenerowanie nowego certyfikatu a) przy wykorzystaniu posiadanego zestawu kryptograficznego CryptoCard za sztukę 300 zł 300 zł 50 zł 50 zł + wartość e-tokena lub zestawu (karta+czytnik). Jako wartość e-tokena lub zestawu rozumiana jest wartość przedstawiona w Taryfie. b) przy wykorzystaniu nowego zestawu kryptograficznego CryptoCard bez czytnika 50 zł + 67 zł = 117 zł c) przy wykorzystaniu nowego zestawu kryptograficznego CryptoCard z czytnikiem 50 zł zł = 195 zł d) przy wykorzystaniu nowego zestawu kryptograficznego e-token 50 zł zł = 165 zł 10) umożliwienie klientowi dokonywania autoryzacji transakcji za pomocą usługi SMS opłata pobierana od posiadacza rachunku, niezależnie od liczby użytkowników systemu korzystających z autoryzacji transakcji za pomocą usługi SMS miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu 50 zł 4

5 15. Płatności Masowe 1) opłata aktywacyjna w ramach Internet Banking dla Firm lub Home Banking 100 zł instalacja i konfiguracja systemu Internet Banking dla Firm i usługi Płatności Masowe w siedzibie 2) pobierana jednorazowo przed 150 zł klienta, realizowana w trakcie jednej wizyty udostępnieniem usługi instalacja i konfiguracja systemu Home Banking i usługi Płatności Masowe w siedzibie klienta, 3) 0 zł realizowana w trakcie jednej wizyty 16. Karta bankomatowa Banku 1) wydanie karty na okres 5 lat za każdą kartę - pobierana w dniu odbioru karty przez klienta 0 zł - 0 zł 2) sporządzenie przy użyciu karty wydruku zleceń oczekujących na realizację w dniu 0 zł - 0 zł 3) sporządzenie przy użyciu karty wydruku kilkunastu ostatnich operacji wykonanych na rachunku w dniu 0 zł - 0 zł 4) wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub unieważnionej za każdą kartę - pobierana w dniu 7 zł - 7 zł 5) zmiana numeru PIN w bankomacie w dniu 0 zł - 0 zł 17. Czeki 1) wydanie blankietu czekowego 1 zł 2) potwierdzenie każdego czeku 3) przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych i zastrzeżenie czeków za jedno zgłoszenie - pobierana w dniu przyjęcia zgłoszenia 4) odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia zamówienia - 15 zł 5) przyjęcie listy inkasowej w dniu II. OBSŁUGA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Rachunki lokat terminowych 1) otwarcie rachunku 0 zł 2) likwidacja lokaty przed zadeklarowanym terminem, jeżeli klient nie przedstawi umowy rachunku lokaty w dniu 20 zł 3) umorzenie indywidualnego dowodu zawarcia umowy 20 zł 2. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności w dniu 20 zł III. OBSŁUGA RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku 20 zł w dniu 5

6 2. Otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty w dniu 50 zł 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu 4. Wpłata na rachunek 0,4% w dniu nie mniej niż 5. Wypłata z rachunku 0,4% w dniu nie mniej niż 6. Przewalutowanie środków w ramach rachunków prowadzonych w BS w Sztumie ze sporządzeniem dokumentu księgowego w dniu 5 zł 7. Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku na wniosek klienta w dniu 20 zł 8. Opłaty z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz opłaty za, nie wymienione wcześniej, czynności i usługi bankowe w obrocie walut wymienialnych - określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne IV. OBSŁUGA MIESZKANIOWYCH RACHUNKÓW POWIERNICZYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI rachunek zamknięty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA rachunek otwarty 1. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku zł zł 2. Kontrola inwestycji na etapie rozpatrywania wniosku o otwarcie rachunku według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych 3. Otwarcie rachunku (na poczet opłaty zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku) zł zł 4. Prowadzenie rachunku (opłata pobierana jest począwszy od miesiąca następnego po otwarciu rachunku) 100 zł 100 zł 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek (od kwoty operacji) 0,, nie mniej niż 20 zł 0,, nie mniej niż 20 zł 6. Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku (od kwoty operacji) 0,0, nie mniej niż 20 zł 0,0, nie mniej niż 20 zł 7. Kontrola inwestycji przeprowadzana przed uruchomieniem środków z rachunku - za każdą kontrolę - według rzeczywistych kosztów 8. Sporządzenie wyciągu z rachunku: 1) za pierwszy wyciąg w miesiącu 0 zł 0 zł 2) za każdy kolejny wyciąg w miesiącu Sporządzenie historii rachunku w uzgodnionej z klientem formie, za okres poprzedzający 9. bieżący miesiąc (za każdy miesiąc) 10. Wypłata przez nabywcę środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania: 1) w formie gotówkowej - od kwoty operacji 0,2%, nie mniej niż 80 zł 0,2%, nie mniej niż 80 zł 2) w formie bezgotówkowej - od kwoty operacji 0,05%, nie mniej niż 20 zł 0,05%, nie mniej niż 20 zł 6

7 V. POZOSTAŁE Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Sporządzenie historii operacji księgowych na rachunku 1) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 25 zł 2) za okres powyżej 12 miesięcy w dniu 25 zł + 5 zł za każdy rozpoczęty miesiąc 2. Zmiana karty wzorów podpisów 25 zł 3. Wysłanie wezwania do zapłaty za każde wezwanie - pobierana najpóźniej przy spłacie zadłużenia 25 zł 4. Wydanie: kserokopii umowy dotyczącej depozytów (umowy o prowadzenie rachunków, umowy o kartę, umowy 1) 20 zł + VAT = 24,60 zł UBE) w dniu 2) opinii o funkcjonowaniu rachunku 30 zł + VAT = 36,90 zł 5. Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku i wysokości salda + VAT = 12,30 zł 6. Skrytka bankowa 1) korzystanie ze skrytki miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu od 0 zł do + VAT = od 0 zł do 12,30 zł (według umów indywidualnych) 2) wydanie dodatkowego klucza na życzenie klienta - 5 zł + VAT = 6,15 zł 3) wymiana zamka i wydanie nowego klucza na życzenie lub z winy klienta - 80 zł + VAT = 98,40 zł 7. Udostępnienie skrytki depozytowej miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu + VAT = 12,30 zł 8. Wrzutnia nocna 1) wydanie portfela, klucza do drzwiczek wrzutni oraz worka na monety - 0 zł 2) wydanie dodatkowego klucza na życzenie klienta - 5 zł + VAT = 6,15 zł 3) wydanie nowego klucza z powodu jego utraty przez klienta - + VAT = 12,30 zł Blokada środków na rachunku i (lub) lokacie klienta na rzecz innego banku lub instytucji (np. w dniu wartości blokady 9. urzędu skarbowego) nie mniej niż 30 zł, nie więcej niż 200 zł Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (dotyczy w dniu 10. wszystkich rachunków) - opłatę pobiera się przy realizacji przelewu 11. Weksle 1) przyjęcie weksla do dyskonta - prowizję pobiera bank od podawcy weksla 1%-2% sumy wekslowej zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia - opłatę pobiera Bank od głównego dłużnika 2) 20 zł + koszt opłaty notarialnej wekslowego lub podawcy weksla, albo od banku, który zdyskontował weksel w dniu 3) przedstawienie weksla do zapłaty - opłata pobierana jest przez bank od głównego dłużnika wekslowego 15 zł 4) złożenie weksla do dyskonta - opłatę pobiera bank od podawcy weksla 15 zł 5) przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa - opłata pobierana jest przez bank od głównego dłużnika wekslowego 12. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS Sztum na rzecz innego banku w dniu 7

8 VI. DEBETOWE KARTY PŁATNICZE Visa Business Visa Business RODZAJ CZYNNOŚCI Electron Electron paywave TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty: na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy 1) dla posiadacza rachunku 0 zł 0 zł 5 zł 2) dla współposiadacza rachunku - 0 zł 0 zł 5 zł 3) dla osoby wskazanej 0 zł 0 zł 5 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę - 20 zł 20 zł 20 zł 3. Wznowienie karty pobierana w dniu 20 zł 20 zł 20 zł 4. Zastrzeżenie karty 0 zł 0 zł 0 zł 5. Użytkowanie karty miesięcznie - pobierana za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym 5 zł 25 zł 5 zł miesiąca 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty na wniosek klienta za każdą zmianę - pobierana w dniu 7. Opłata za wypłatę gotówki 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w bankomatach obcych 3) w kasach innych banków 4) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 2% min. 3,50 zł min. 5 zł min. 3,50 zł min. 4,50 zł minimum min. 4,50 zł min. 4,50 zł min. min. 4,50 zł 5) w ramach usługi cash back 0,60 zł 0 zł 1,30 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN - 0 zł 0 zł 0 zł pobierana w dniu 9. Wydanie nowego numeru PIN rozliczenia operacji 6 zł 6 zł 6 zł 10. Zmiana PIN w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB za każdą zmianę - 4,50 zł 6 zł 4,50 zł pobierana w dniu 2) bankomatach obcych rozliczenia operacji 7 zł 7 zł 7 zł 11. Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB za każde sprawdzenie - 0 zł 0 zł 0 zł pobierana w dniu 2) bankomatach obcych rozliczenia operacji 1 zł 1 zł 1 zł miesięcznie - pobierana 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta w dniu rozliczenia operacji 3 zł 3 zł 3 zł 8

9 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie - pobierana w dniu 5 zł 5 zł 5 zł rozliczenia operacji 14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę - pobierana w dniu 45 zł 45 zł 45 zł rozliczenia operacji 15. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji - pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% bez opłaty VII. KARTY CHARGE Opłaty naliczane i pobierane zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych oraz umową o kartę płatniczą typu "charge" MasterCard Business* MasterCard Business Gold* RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY * dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków o wydanie międzynarodowej karty płatniczej typu charge złożonych przed dniem 25 lutego 2015 r. STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Wydanie karty: na 24 miesiące na 24 miesiące 1) dla posiadacza rachunku 0 zł 0 zł 2) dla współposiadacza rachunku - 0 zł 0 zł 3) dla osoby wskazanej 0 zł 0 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 20 zł 20 zł 3. Wznowienie karty za każdą kartę 20 zł 20 zł 4. Zastrzeżenie karty 0 zł 0 zł 5. Użytkowanie karty miesięcznie - pobierana za dany miesiąc w ostatnim dniu 5 zł 25 zł 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł 5 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w bankomatach obcych 3) w kasach innych banków 4) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty 2% 2% min. 3,50 zł min. 3,50 zł min. 4,50 zł min. 4,50 zł min. 4,50 zł min. 4,50 zł 0 zł 0 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 9. Wydanie nowego numeru PIN 6 zł 6 zł 9

10 10. Zmiana PIN w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB 4,50 zł 4,50 zł za każdą zmianę 2) bankomatach obcych 7 zł 7 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3 zł 3 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 5 zł 13. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki banku po upływie terminu 50 zł 50 zł 14. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji 15. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki 1) w kraju miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w 1% 1% 2) za granicą poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 1% 16. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia - pobierana po wpływie środków 50 zł 100 zł na rachunek 17. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia za każde upomnienie lub wezwanie - pobierana najpóźniej przy spłacie 25 zł 25 zł zadłużenia 18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w złotych 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard 19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą wypłatę równowartość w złotych 95 USD plus koszty operacyjne MasterCard VIII. KARTY KREDYTOWE Opłaty naliczane i pobierane zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych oraz umową o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard Business STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Wydanie karty na 48 miesięcy 1) głównej 0 zł za każdą kartę 2) dodatkowej 0 zł 2. Użytkowanie karty rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionej) 75 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35 zł 5. Wznowienie karty 6. Zastrzeżenie karty - 0 zł - 0 zł 10

11 7. Opłata za wypłatę gotówki 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4%, min. 2) w kasach banków SGB za każdą wypłatę, 4%, min. 3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1 naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w 4%, min. 4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 dniu rozliczenia operacji 4%, min. 5) w bankomatach za granicą 4%, min. 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 0 zł za każdy numer PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN 6 zł 11. Zmiana limitu kredytowego - 0 zł 12. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych oraz umową o 5%, min. 50 zł udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej za każde upomnienie lub wezwanie - Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty w przypadkach określonych w umowie o 13. pobierana najpóźniej przy spłacie kartę zadłużenia 25 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN za każdą przesyłkę - pobierana w dniu rozliczenia operacji 45 zł OPŁATY I PROWIZJE Z TYTUŁU OBSŁUGI KASOWEJ Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Wpłaty gotówkowe klientów indywidualnych na rachunki bankowe prowadzone w innych za każdą wpłatę - pobierana w dniu 0,4% bankach nie mniej niż 4,50 zł, nie więcej niż 500 zł 2. Wpłaty gotówkowe klientów instytucjonalnych na rachunki bankowe prowadzone w innych za każdą wpłatę - pobierana w dniu 0,5% bankach nie mniej niż 5 zł, nie więcej niż 500 zł 3. Wpłaty gotówkowe klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych realizowane za za każdą wpłatę - pobierana w dniu pomocą systemu BlueCash. 0,1% nie mniej niż 4. Doładowanie telefonów prepaid realizowane w kasie. za każde doładowanie - pobierana w dniu 0 zł 11

12 OPŁATY I PROWIZJE Z TYTUŁU UDZIELENIA KREDYTU, GWARANCJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁAT UWAGI STAWKA Prowizja 1) kredyt na działalność gospodarczą a) do zł włącznie 1,5-5% b) powyżej kwoty zł do włącznie podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego 1-5% c) powyżej zł kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt 0,5-5% 2) kredyt LINIA ROLNA podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego 0-2% kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt 3) odnowienie kredytu LINIA ROLNA pobierana w pierwszym roboczym dla Banku dniu nowego okresu, za każdorazowo rozpoczęty 12-1% miesięczny okres funkcjonowania kredytu LINIA ROLNA 4) kredyt LINIA BIZNES przy średniodziennym wykorzystaniu kredytu powyżej 50% a) udzielonego limitu w okresie obowiązywania ostatniej 0,5-5% umowy kredytowej przy średniodziennym wykorzystaniu kredytu do 50% podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego b) udzielonego limitu w okresie obowiązywania ostatniej 1,5-5% kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt c) umowy kredytowej dla klienta, który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym 5) odnowienie kredytu LINIA BIZNES 6) kredyt NA START 7) kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR 8) kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału CSK 9) kredyt PRODUKCYJNY PLUS (na zakup środków do produkcji rolnej) pobierana w pierwszym roboczym dla Banku dniu nowego okresu, za każdorazowo rozpoczęty 12- miesięczny okres funkcjonowania kredytu LINIA BIZNES podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego kredytu podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego kredytu podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego kredytu % zgodnie z wysokością prowizji ustalonej od kwoty przyznanego kredytu a) do 6 miesięcy pobierana przed uruchomieniem kredytu, od kwoty 0,8% b) do 12 miesięcy przyznanego kredytu 1,4% 10) kredyt GOTÓWKA DLA ROLNIKA podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego kredytu 11) kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego kredytu 1,3-1-5% 1% 1%

13 12) kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej na zakup i montaż pobierana w dniu zawarcia umowy, od kwoty kolektorów słonecznych przyznanego kredytu pobierana jednorazowo od kwoty gwarancji za cały okres ważności gwarancji; naliczana za każdy 13) za udzielenie gwarancji bankowej rozpoczęty miesiąc (miesiąc liczony od dnia ważności 0,10-1,5%, minimum 100 zł gwarancji do dnia poprzedzającego ten dzień w następnym miesiącu) od kwoty gwarancji 2. Z tytułu gotowości udzielenia (wypłaty) kredytu w rachunku bieżącym i LINIA BIZNES 1) do 75% wykorzystanej kwoty pobierana w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, liczona za każdy dzień 0,2-0,6% 2) powyżej 75% wykorzystanej kwoty kalendarzowy od kwoty stanowiącej różnicę między kwotą kredytu ustaloną w umowie a kwotą wykorzystanego kredytu na dany dzień 0% Za wcześniejszą spłatę kredytu inwestycyjnego na działalność gospodarczą udzielonego od r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału - symbol CSK, kredytów unijnych SGB, kredytów technologicznych) Za odroczenie terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym, LINIA ROLNA, LINIA BIZNES (tzw. prolongata techniczna) pobierana w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu, od spłaconej przed terminem, określonym w umowie, całości kwoty kredytu; prowizja nie jest pobierana, jeżeli spłata wynikająca z harmonogramu spłaty kredytu nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie pobierana jednorazowo w dniu zawarcia aneksu, za każdy rozpoczęty miesiąc prolongaty 5. Za czynności związane z restrukturyzacją, ugodą lub pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy, konwersją kredytów ugody, od kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty 6. Za czynności związane z przygotowaniem umowy o pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy, od przejęcie długu kwoty przejmowanego zadłużenia 7. Za zmianę warunków spłaty należności z tytułu udzielonych kredytów (zmiana terminu, wysokości rat spłaty itp.) 2% nie mniej niż 200 zł w okresie 3 pierwszych lat kredytowania, 1% nie mniej niż 200 zł w kolejnych latach kredytowania 1) do zł od 500 zł 2) od zł do zł pobierana jednorazowo w dniu zawarcia aneksu, od kwoty objętej zmianą od zł 3) powyżej ,00 zł od zł 8. Za zmianę, na wniosek kredytobiorcy, innych warunków kredytu wymagających zawarcia aneksu (innych niż zmiana terminu, wysokości spłat), za wyjątkiem zmiany oprocentowania 1) zmiana zabezpieczenia kredytu od 150 zł pobierana jednorazowo w dniu zawarcia aneksu 2) inne warunki umowy (aneksu) od 150 zł 9. Za wydanie promesy udzielenia kredytu 10. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia o zaległych odsetkach lub ratach kredytu po upływie terminu spłaty wynikającego z umowy pobierana jednorazowo przed wydaniem promesy, za każdą promesę pobierana za każde upomnienie o zaległościach w przypadkach określonych w umowie, najpóźniej przy spłacie zadłużenia przeterminowanego za każde upomnienie o zaległościach wysłane zarówno do kredytobiorcy, poręczyciela, dłużnika z tytułu kredytu; opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wysłane upomnienie zarówno do kredytobiorcy, poręczyciela, dłużnika z tytułu kredytu 500 zł 1- od 0,5% 200 zł zł 25 zł 13

14 11. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu pobierana za każde wezwanie do zapłaty, w przypadkach określonych w umowie, najpóźniej przy spłacie zadłużenia przeterminowanego 12. Za wydanie kredytobiorcy - na jego wniosek - zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i innych tytułów oraz (lub) zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik za każde zaświadczenie, w dniu wydania zaświadczenia 13. Za wydanie, na wniosek kredytobiorcy, opinii bankowej (np. o posiadaniu zdolności kredytowej) za każdy dokument, w dniu wydania dokumentu 14. Za pisemne wyjaśnienie dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej 1) dla kredytów do zł włącznie za każde wezwanie do zapłaty wysłane zarówno do kredytobiorcy, poręczyciela, dłużnika z tytułu kredytu; opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wysłane wezwanie zarówno do kredytobiorcy, poręczyciela, dłużnika z tytułu kredytu 25 zł 50 zł + VAT = 61,50 zł od 100 zł + VAT do-500 zł + VAT = od 123 zł do 615 zł 100 zł + VAT = 123 zł 2) dla kredytów powyżej zł do zł włącznie za każdy dokument, w dniu wydania dokumentu 200 zł + VAT = 246 zł 3) dla kredytów powyżej zł 500 zł + VAT = 615 zł 15. Za sporządzenie i wydanie odpisu lub kserokopii umowy o kredyt, gwarancję, prawne zabezpieczenie lub odpisu za każdy dokument, w dniu wydania dokumentu 50 zł + VAT = 61,50 zł bądź kserokopii aneksu 16. Za wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie działki za każdy rozpatrzony wniosek - w dniu wydania dokumentu 100 zł + VAT = 123 zł 17. Za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia za każdy duplikat, w dniu wydania duplikatu 50 zł + VAT = 61,50 zł 18. Za wydanie zaświadczenia o posiadanych w ostatnich 5 za każde zaświadczenie, w dniu wydania zaświadczenia 100 zł + VAT = 123 zł latach kredytach Za przeprowadzenie przez pracownika Banku bezpośredniej inspekcji u kredytobiorcy, który posiada przeterminowane zobowiązania wobec Banku, bądź nie dotrzymuje warunków umowy Za sporządzenie i wysłanie upomnienia związanego z niedotrzymaniem warunków w okresie funkcjonowania kredytu (np. niedostarczenie w terminie polisy ubezpieczeniowej, dowodu rejestracyjnego pojazdu itp.) 21. Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie za każdą przeprowadzoną inspekcję, w przypadkach określonych w umowie, najpóźniej przy spłacie zadłużenia przeterminowanego za każde upomnienie 100 zł 25 zł negocjacja dyrektora oddziału z klientem 14

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści: Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r. Bank Spółdzielczy w Pucku Załącznik nr 1 do Zasad pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe I. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH RACHUNKI BANKOWE LP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 26/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 03.06.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia 12.03.2015 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo