TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R."

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 1 Przez użyte w treści określenia należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Sztumie, 2) Klient klient indywidualny, SKO, PKZP oraz klient instytucjonalny (zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych). 3) Taryfa Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Sztumie, 4) Zasady Zasady pobierania przez Bank Spółdzielczy w Sztumie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe. 2 Niniejsze Zasady mają charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów indywidualnych zawieranych z Bankiem. Wprowadzenie Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem. 3 Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z trybem określonym w Taryfie lub w umowach zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem Opłaty miesięczne są pobierane w terminach wskazanych w Taryfie. 2. W przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne są pobierane wyłącznie za pełne miesiące kalendarzowe korzystania z danego produktu lub usługi. 3. Opłaty roczne pobierane są z góry w pierwszym roboczym dla Banku dniu nowego okresu. 4. W przypadku rezygnacji klienta indywidualnego z korzystania z danego produktu lub usługi przed upływem roku, opłata roczna podlega proporcjonalnemu zwrotowi (w części za niewykorzystane miesiące oraz za miesiąc w którym nastąpiła rezygnacja). 5 W przypadku stawek zawartych w Taryfie określonych od do lub negocjacja z klientem, wysokość opłat i prowizji określa indywidualnie - w umowie z Klientem - dyrektor oddziału, kierując się stawkami opłat i prowizji stosowanymi przez podmioty konkurencyjne dla Banku na danym terenie oraz rachunkiem ekonomicznym wynikającym z ustalonego dla oddziału planu finansowo-rzeczowego Opłaty i prowizje pobiera się w złotych i groszach. 2. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy na następujących zasadach: 1) kwoty mniejsze niż 0,005 zł pomija się, 2) kwoty większe lub równe 0,005 zł zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 3. Podane stawki są stawkami brutto, chyba że w tabeli wskazano inaczej Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych realizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 2. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 2. Prowizje i opłaty pobierane są przez: 1) obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez Klienta dyspozycji lub 2) poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej. 3. Prowizje i opłaty księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; dopuszcza się zaksięgowanie prowizji lub opłaty w ciężar innego rachunku Klienta, zgodnie z dyspozycją Klienta Nie pobiera się opłat i prowizji: 1) za otwarcie rachunków: a) lokat, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych, c) oszczędnościowo-rozliczeniowych i rozliczeniowych, d) na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego; 2) od wpłat na prowadzone przez Bank rachunki i od wypłat z prowadzonych przez Bank rachunków: a) lokat terminowych podmiotów instytucjonalnych i innych jednostek organizacyjnych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. 2. Zwalnia się z opłat za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych: 1) Ochotnicze Straże Pożarne nie prowadzące działalności gospodarczej, 2) podmioty mające status organizacji pożytku publicznego. Warunkiem zwolnienia z pobierania opłat od podmiotów wymienionych w pkt 1 i 2 jest rezygnacja przez te podmioty z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i pomocniczym. 3. Szkolne Kasy Oszczędnościowe zwalnia się z opłat za wydanie druku książeczek oszczędnościowych typu a vista. 4. Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe podmiotów posiadających w Banku rachunek bieżący zwalnia się z opłat za realizację przelewów z rachunku. 10 Bank pobiera opłaty i prowizje z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowywanie, sporządzanie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę Prawo bankowe osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie organów i instytucji wymienionych w art. 110 pkt 1-8. ustawy Prawo bankowe. 11 Za obsługę kasową jednostek budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Bank pobiera opłaty i prowizje na podstawie zawartych umów indywidualnych. 12 Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizje i opłaty w wysokościach określonych w umowach. 13 W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (np. negocjacje z klientem, prowadzenie akcji promocyjnej, przystąpienie do przetargu) Zarząd Banku może ustalić odmienne niż przyjęte w Taryfie, warunki obsługi rachunków bankowych i klientów Banku. Zasady ustalania warunków odmiennych regulują odrębne przepisy. 14 Przesłanki i tryb zmiany Taryfy wskazane są w regulaminach dotyczących funkcjonowania poszczególnych produktów i usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 15 Stosowaną w Banku Taryfę podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

2 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY 2 BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego - 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku z usługą Internet Banking miesięcznie - pobierana w 15 zł 5 zł 15 zł 3. Prowadzenie rachunku z usługą Internet Banking dla Firm ostatnim dniu 30 zł 5 zł 30 zł 4. Wpłaty i wypłaty 1) wpłaty gotówkowe własne na rachunki bankowe prowadzone w BS w Sztumie, dokonywane w placówce Banku lub w bankomacie BS w Sztumie z funkcją wpłatomatu 2) wpłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku, dokonywane w placówce Banku (pobiera się od wpłacającego, chyba że umowa stanowi inaczej) 3) wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych, dokonywane - w placówce Banku lub - w bankomacie BS w Sztumie za pomocą lokalnej karty bankomatowej (nie jest pobierana w przypadku lokalnych kart bankomatowych wydanych do rachunków rolniczych) 5. Przelewy 1) skierowane na rachunki prowadzone przez BS w Sztumie za każdą wpłatę (naliczana od wpłacanej kwoty) - pobierane zbiorczo w ostatnim dniu za każdą wypłatę (naliczana od wypłacanej kwoty) - pobierane zbiorczo w ostatnim dniu 0,1% - 1,0% (według umów indywidualnych), nie mniej niż 1 zł, nie więcej niż 500 zł 0, (nie mniej niż 3 zł, nie więcej niż 500 zł) 0,1% - 0,5% (według umów indywidualnych), nie mniej niż 1 zł a) złożone papierowo w placówce Banku za każdy przelew - pobierane 2 zł 2 zł 2 zł b) złożone za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm zbiorczo w ostatnim dniu 0 zł 0 zł 0 zł c) złożone za pośrednictwem Home Banking 0 zł 0 zł 0 zł 2) skierowane na rachunki prowadzone w innych bankach a) złożone papierowo w placówce Banku za każdy przelew - pobierane 4 zł 4 zł 4 zł b) złożone za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm zbiorczo w ostatnim dniu 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł c) złożone za pośrednictwem Home Banking 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł 3) wypełnienie druku przelewu na zlecenie klienta (opłata jest niezależna od opłaty za przelew) za każdy przelew - pobierana w dniu 8 zł 8 zł 8 zł 4) realizacja przelewu systemem SORBNET na: a) - kwotę poniżej zł za każdy przelew - pobierane 50 zł 50 zł 50 zł zbiorczo w ostatnim dniu b) - kwotę równą i powyżej zł 5) Potwierdzenie przez pracownika Banku dokonania przelewu lub wydanie kserokopii dokumentu za każdy dokument - pobierana 5 zł + VAT = 6,15 5 zł + VAT = 5 zł + VAT = księgowego na prośbę klienta, w terminie późniejszym niż bezpośrednio po realizacji operacji w dniu zł 6,15 zł 6,15 zł 6) opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i transgranicznych - określone wg stawek SGB S.A., zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne 7) realizacja przelewu ekspresowego za pomocą systemu BlueCash za każdy przelew - pobierane zbiorczo w ostatnim dniu 5 zł 5 zł 5 zł 8) realizacja przelewu na doładowanie telefonu pre-paid złożonego papierowo w placówce Banku za każdy przelew - pobierana w dniu 0 zł 0 zł 0 zł

3 6. Polecenie zapłaty 1) przyjęcie i zarejestrowanie przez Bank zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2 zł 2 zł 2 zł 2) odwołanie polecenia zapłaty 2 zł 2 zł 2 zł 3) realizacja polecenia zapłaty w dniu 3 zł 3 zł 3 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 5 zł 5 zł 5 zł 7. Zlecenia stałe w terminach wskazanych przez klienta 1) realizacja zlecenia złożonego w formie papierowej w placówce Banku 4 zł 4 zł 4 zł 2) realizacja zlecenia za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm, Home Banking w dniu 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł 3) zmiana parametrów zlecenia w formie papierowej w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł zmiana parametrów zlecenia za pośrednictwem Internet Banking, Internet Banking dla Firm, Home 4) Banking 0 zł 0 zł 0 zł w dniu 5) sporządzenie na prośbę klienta listy zleceń stałych dokonywanych z jednego rachunku 8. Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta - 50 zł 50 zł 50 zł 9. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego "na hasło" miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu 10. Wyciągi 1) miesięczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca (1 wyciąg w miesiącu) - 0 zł 0 zł 0 zł 2) każdy następny a) w formie papierowej, za okres wskazany przez klienta, ale nie dłuższy niż 1 miesiąc za każdy wyciąg - pobierane 3 zł + koszt listu 3 zł + koszt listu 3 zł + koszt listu zbiorczo w ostatnim dniu zwykłego zwykłego zwykłego b) w formie elektronicznej, za okres wskazany przez klienta 0 zł 0 zł 0 zł 3) sporządzenie odpisu wyciągu na życzenie klienta w dniu 11. Home Banking 1) instalacja systemu i przeszkolenie z zakresu obsługi przez pracownika Banku jednorazowo - pobierana po wykonaniu usługi 0 zł 0 zł 0 zł 2) pierwszy miesiąc użytkowania - 0 zł 0 zł 0 zł 3) abonament miesięczny za każdą licencję 4) usunięcie awarii lub reinstalacja powstała z winy użytkownika 5) wygenerowanie i instalacja nowych kluczy szyfrujących w przypadku zmiany osób autoryzujących (zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku) lub wymiana nośnika na którym naniesione są klucze szyfrujące w przypadku zmiany lub uszkodzenia nośnika, na którym są zapisane miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu jednorazowo - pobierana po wykonaniu usługi jednorazowo - pobierana po wykonaniu usługi 100 zł w ramach opłaty za rachunek bieżący 100 zł 150 zł + stawka za 1 km przejazdu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. + VAT 50 zł + stawka za 1 km przejazdu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. + VAT 3

4 12. SMS Banking 1) udostępnienie usługi - 0 zł 0 zł 0 zł 2) każdy komunikat tekstowy o stanie rachunku przesłany do klienta z systemu - komunikaty wysyłane są z częstotliwością określoną przez klienta w umowie o usługi bankowości elektronicznej 13. Internet Banking za każdy komunikat - pobierane zbiorczo za dany miesiąc w ostatnim dniu 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 1) udostępnienie usługi - 0 zł 0 zł 0 zł 2) korzystanie z usługi - 0 zł 0 zł 0 zł 3) wydanie Instrukcji użytkownika w formie papierowej (bezpłatna elektroniczna wersja Instrukcji użytkownika jest dostępna na stronie 4) umożliwienie klientowi dokonywania autoryzacji transakcji za pomocą usługi SMS opłata pobierana miesięcznie - pobierana w za każdego użytkownika za miesiąc, w którym dokonano autoryzacji za pomocą usługi SMS ostatnim dniu 2 zł 2 zł 2 zł 14. Internet Banking dla Firm 1) przygotowanie Instrukcji użytkownika w formie papierowej 2) instalacja usługi przez pracownika banku za 1 wizytę - pobierana po wykonaniu usługi 50 zł + stawka za 1 km przejazdu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. + VAT 145 zł 3) zestaw kryptograficzny CryptoCard z czytnikiem (karta+czytnik+certyfikat) 4) zestaw kryptograficzny CryptoCard bez czytnika (karta+certyfikat) 67 zł 5) zestaw kryptograficzny (e-token+certyfikat) 115 zł 6) opłata z tytułu zgubienia, utraty, zniszczenia lub niezwrócenia e-tokena do banku po rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Internet Banking dla Firm 7) wymiana e-tokena na wniosek klienta 8) odnowienie certyfikatu a) przy użyciu posiadanego e-tokena bądź zestawu (karta + czytnik) b) na nowym e-tokenie lub zestawie (karta + czytnik) 9) wygenerowanie nowego certyfikatu a) przy wykorzystaniu posiadanego zestawu kryptograficznego CryptoCard za sztukę 300 zł 300 zł 50 zł 50 zł + wartość e-tokena lub zestawu (karta+czytnik). Jako wartość e-tokena lub zestawu rozumiana jest wartość przedstawiona w Taryfie. b) przy wykorzystaniu nowego zestawu kryptograficznego CryptoCard bez czytnika 50 zł + 67 zł = 117 zł c) przy wykorzystaniu nowego zestawu kryptograficznego CryptoCard z czytnikiem 50 zł zł = 195 zł d) przy wykorzystaniu nowego zestawu kryptograficznego e-token 50 zł zł = 165 zł 10) umożliwienie klientowi dokonywania autoryzacji transakcji za pomocą usługi SMS opłata pobierana od posiadacza rachunku, niezależnie od liczby użytkowników systemu korzystających z autoryzacji transakcji za pomocą usługi SMS miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu 50 zł 4

5 15. Płatności Masowe 1) opłata aktywacyjna w ramach Internet Banking dla Firm lub Home Banking 100 zł instalacja i konfiguracja systemu Internet Banking dla Firm i usługi Płatności Masowe w siedzibie 2) pobierana jednorazowo przed 150 zł klienta, realizowana w trakcie jednej wizyty udostępnieniem usługi instalacja i konfiguracja systemu Home Banking i usługi Płatności Masowe w siedzibie klienta, 3) 0 zł realizowana w trakcie jednej wizyty 16. Karta bankomatowa Banku 1) wydanie karty na okres 5 lat za każdą kartę - pobierana w dniu odbioru karty przez klienta 0 zł - 0 zł 2) sporządzenie przy użyciu karty wydruku zleceń oczekujących na realizację w dniu 0 zł - 0 zł 3) sporządzenie przy użyciu karty wydruku kilkunastu ostatnich operacji wykonanych na rachunku w dniu 0 zł - 0 zł 4) wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub unieważnionej za każdą kartę - pobierana w dniu 7 zł - 7 zł 5) zmiana numeru PIN w bankomacie w dniu 0 zł - 0 zł 17. Czeki 1) wydanie blankietu czekowego 1 zł 2) potwierdzenie każdego czeku 3) przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych i zastrzeżenie czeków za jedno zgłoszenie - pobierana w dniu przyjęcia zgłoszenia 4) odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia zamówienia - 15 zł 5) przyjęcie listy inkasowej w dniu II. OBSŁUGA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Rachunki lokat terminowych 1) otwarcie rachunku 0 zł 2) likwidacja lokaty przed zadeklarowanym terminem, jeżeli klient nie przedstawi umowy rachunku lokaty w dniu 20 zł 3) umorzenie indywidualnego dowodu zawarcia umowy 20 zł 2. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności w dniu 20 zł III. OBSŁUGA RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku 20 zł w dniu 5

6 2. Otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty w dniu 50 zł 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu 4. Wpłata na rachunek 0,4% w dniu nie mniej niż 5. Wypłata z rachunku 0,4% w dniu nie mniej niż 6. Przewalutowanie środków w ramach rachunków prowadzonych w BS w Sztumie ze sporządzeniem dokumentu księgowego w dniu 5 zł 7. Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku na wniosek klienta w dniu 20 zł 8. Opłaty z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz opłaty za, nie wymienione wcześniej, czynności i usługi bankowe w obrocie walut wymienialnych - określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne IV. OBSŁUGA MIESZKANIOWYCH RACHUNKÓW POWIERNICZYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI rachunek zamknięty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA rachunek otwarty 1. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku zł zł 2. Kontrola inwestycji na etapie rozpatrywania wniosku o otwarcie rachunku według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych 3. Otwarcie rachunku (na poczet opłaty zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku) zł zł 4. Prowadzenie rachunku (opłata pobierana jest począwszy od miesiąca następnego po otwarciu rachunku) 100 zł 100 zł 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek (od kwoty operacji) 0,, nie mniej niż 20 zł 0,, nie mniej niż 20 zł 6. Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku (od kwoty operacji) 0,0, nie mniej niż 20 zł 0,0, nie mniej niż 20 zł 7. Kontrola inwestycji przeprowadzana przed uruchomieniem środków z rachunku - za każdą kontrolę - według rzeczywistych kosztów 8. Sporządzenie wyciągu z rachunku: 1) za pierwszy wyciąg w miesiącu 0 zł 0 zł 2) za każdy kolejny wyciąg w miesiącu Sporządzenie historii rachunku w uzgodnionej z klientem formie, za okres poprzedzający 9. bieżący miesiąc (za każdy miesiąc) 10. Wypłata przez nabywcę środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania: 1) w formie gotówkowej - od kwoty operacji 0,2%, nie mniej niż 80 zł 0,2%, nie mniej niż 80 zł 2) w formie bezgotówkowej - od kwoty operacji 0,05%, nie mniej niż 20 zł 0,05%, nie mniej niż 20 zł 6

7 V. POZOSTAŁE Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Sporządzenie historii operacji księgowych na rachunku 1) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 25 zł 2) za okres powyżej 12 miesięcy w dniu 25 zł + 5 zł za każdy rozpoczęty miesiąc 2. Zmiana karty wzorów podpisów 25 zł 3. Wysłanie wezwania do zapłaty za każde wezwanie - pobierana najpóźniej przy spłacie zadłużenia 25 zł 4. Wydanie: kserokopii umowy dotyczącej depozytów (umowy o prowadzenie rachunków, umowy o kartę, umowy 1) 20 zł + VAT = 24,60 zł UBE) w dniu 2) opinii o funkcjonowaniu rachunku 30 zł + VAT = 36,90 zł 5. Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku i wysokości salda + VAT = 12,30 zł 6. Skrytka bankowa 1) korzystanie ze skrytki miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu od 0 zł do + VAT = od 0 zł do 12,30 zł (według umów indywidualnych) 2) wydanie dodatkowego klucza na życzenie klienta - 5 zł + VAT = 6,15 zł 3) wymiana zamka i wydanie nowego klucza na życzenie lub z winy klienta - 80 zł + VAT = 98,40 zł 7. Udostępnienie skrytki depozytowej miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu + VAT = 12,30 zł 8. Wrzutnia nocna 1) wydanie portfela, klucza do drzwiczek wrzutni oraz worka na monety - 0 zł 2) wydanie dodatkowego klucza na życzenie klienta - 5 zł + VAT = 6,15 zł 3) wydanie nowego klucza z powodu jego utraty przez klienta - + VAT = 12,30 zł Blokada środków na rachunku i (lub) lokacie klienta na rzecz innego banku lub instytucji (np. w dniu wartości blokady 9. urzędu skarbowego) nie mniej niż 30 zł, nie więcej niż 200 zł Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (dotyczy w dniu 10. wszystkich rachunków) - opłatę pobiera się przy realizacji przelewu 11. Weksle 1) przyjęcie weksla do dyskonta - prowizję pobiera bank od podawcy weksla 1%-2% sumy wekslowej zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia - opłatę pobiera Bank od głównego dłużnika 2) 20 zł + koszt opłaty notarialnej wekslowego lub podawcy weksla, albo od banku, który zdyskontował weksel w dniu 3) przedstawienie weksla do zapłaty - opłata pobierana jest przez bank od głównego dłużnika wekslowego 15 zł 4) złożenie weksla do dyskonta - opłatę pobiera bank od podawcy weksla 15 zł 5) przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa - opłata pobierana jest przez bank od głównego dłużnika wekslowego 12. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS Sztum na rzecz innego banku w dniu 7

8 VI. DEBETOWE KARTY PŁATNICZE Visa Business Visa Business RODZAJ CZYNNOŚCI Electron Electron paywave TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty: na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy 1) dla posiadacza rachunku 0 zł 0 zł 5 zł 2) dla współposiadacza rachunku - 0 zł 0 zł 5 zł 3) dla osoby wskazanej 0 zł 0 zł 5 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę - 20 zł 20 zł 20 zł 3. Wznowienie karty pobierana w dniu 20 zł 20 zł 20 zł 4. Zastrzeżenie karty 0 zł 0 zł 0 zł 5. Użytkowanie karty miesięcznie - pobierana za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym 5 zł 25 zł 5 zł miesiąca 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty na wniosek klienta za każdą zmianę - pobierana w dniu 7. Opłata za wypłatę gotówki 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w bankomatach obcych 3) w kasach innych banków 4) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 2% min. 3,50 zł min. 5 zł min. 3,50 zł min. 4,50 zł minimum min. 4,50 zł min. 4,50 zł min. min. 4,50 zł 5) w ramach usługi cash back 0,60 zł 0 zł 1,30 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN - 0 zł 0 zł 0 zł pobierana w dniu 9. Wydanie nowego numeru PIN rozliczenia operacji 6 zł 6 zł 6 zł 10. Zmiana PIN w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB za każdą zmianę - 4,50 zł 6 zł 4,50 zł pobierana w dniu 2) bankomatach obcych rozliczenia operacji 7 zł 7 zł 7 zł 11. Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB za każde sprawdzenie - 0 zł 0 zł 0 zł pobierana w dniu 2) bankomatach obcych rozliczenia operacji 1 zł 1 zł 1 zł miesięcznie - pobierana 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta w dniu rozliczenia operacji 3 zł 3 zł 3 zł 8

9 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie - pobierana w dniu 5 zł 5 zł 5 zł rozliczenia operacji 14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę - pobierana w dniu 45 zł 45 zł 45 zł rozliczenia operacji 15. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji - pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% bez opłaty VII. KARTY CHARGE Opłaty naliczane i pobierane zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych oraz umową o kartę płatniczą typu "charge" MasterCard Business* MasterCard Business Gold* RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY * dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków o wydanie międzynarodowej karty płatniczej typu charge złożonych przed dniem 25 lutego 2015 r. STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Wydanie karty: na 24 miesiące na 24 miesiące 1) dla posiadacza rachunku 0 zł 0 zł 2) dla współposiadacza rachunku - 0 zł 0 zł 3) dla osoby wskazanej 0 zł 0 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 20 zł 20 zł 3. Wznowienie karty za każdą kartę 20 zł 20 zł 4. Zastrzeżenie karty 0 zł 0 zł 5. Użytkowanie karty miesięcznie - pobierana za dany miesiąc w ostatnim dniu 5 zł 25 zł 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł 5 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w bankomatach obcych 3) w kasach innych banków 4) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty 2% 2% min. 3,50 zł min. 3,50 zł min. 4,50 zł min. 4,50 zł min. 4,50 zł min. 4,50 zł 0 zł 0 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 9. Wydanie nowego numeru PIN 6 zł 6 zł 9

10 10. Zmiana PIN w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB 4,50 zł 4,50 zł za każdą zmianę 2) bankomatach obcych 7 zł 7 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3 zł 3 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 5 zł 13. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki banku po upływie terminu 50 zł 50 zł 14. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji 15. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki 1) w kraju miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w 1% 1% 2) za granicą poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 1% 16. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia - pobierana po wpływie środków 50 zł 100 zł na rachunek 17. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia za każde upomnienie lub wezwanie - pobierana najpóźniej przy spłacie 25 zł 25 zł zadłużenia 18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w złotych 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard 19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą wypłatę równowartość w złotych 95 USD plus koszty operacyjne MasterCard VIII. KARTY KREDYTOWE Opłaty naliczane i pobierane zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych oraz umową o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard Business STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Wydanie karty na 48 miesięcy 1) głównej 0 zł za każdą kartę 2) dodatkowej 0 zł 2. Użytkowanie karty rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionej) 75 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35 zł 5. Wznowienie karty 6. Zastrzeżenie karty - 0 zł - 0 zł 10

11 7. Opłata za wypłatę gotówki 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4%, min. 2) w kasach banków SGB za każdą wypłatę, 4%, min. 3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1 naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w 4%, min. 4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 dniu rozliczenia operacji 4%, min. 5) w bankomatach za granicą 4%, min. 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 0 zł za każdy numer PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN 6 zł 11. Zmiana limitu kredytowego - 0 zł 12. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych oraz umową o 5%, min. 50 zł udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej za każde upomnienie lub wezwanie - Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty w przypadkach określonych w umowie o 13. pobierana najpóźniej przy spłacie kartę zadłużenia 25 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN za każdą przesyłkę - pobierana w dniu rozliczenia operacji 45 zł OPŁATY I PROWIZJE Z TYTUŁU OBSŁUGI KASOWEJ Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Wpłaty gotówkowe klientów indywidualnych na rachunki bankowe prowadzone w innych za każdą wpłatę - pobierana w dniu 0,4% bankach nie mniej niż 4,50 zł, nie więcej niż 500 zł 2. Wpłaty gotówkowe klientów instytucjonalnych na rachunki bankowe prowadzone w innych za każdą wpłatę - pobierana w dniu 0,5% bankach nie mniej niż 5 zł, nie więcej niż 500 zł 3. Wpłaty gotówkowe klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych realizowane za za każdą wpłatę - pobierana w dniu pomocą systemu BlueCash. 0,1% nie mniej niż 4. Doładowanie telefonów prepaid realizowane w kasie. za każde doładowanie - pobierana w dniu 0 zł 11

12 OPŁATY I PROWIZJE Z TYTUŁU UDZIELENIA KREDYTU, GWARANCJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁAT UWAGI STAWKA Prowizja 1) kredyt na działalność gospodarczą a) do zł włącznie 1,5-5% b) powyżej kwoty zł do włącznie podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego 1-5% c) powyżej zł kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt 0,5-5% 2) kredyt LINIA ROLNA podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego 0-2% kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt 3) odnowienie kredytu LINIA ROLNA pobierana w pierwszym roboczym dla Banku dniu nowego okresu, za każdorazowo rozpoczęty 12-1% miesięczny okres funkcjonowania kredytu LINIA ROLNA 4) kredyt LINIA BIZNES przy średniodziennym wykorzystaniu kredytu powyżej 50% a) udzielonego limitu w okresie obowiązywania ostatniej 0,5-5% umowy kredytowej przy średniodziennym wykorzystaniu kredytu do 50% podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego b) udzielonego limitu w okresie obowiązywania ostatniej 1,5-5% kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt c) umowy kredytowej dla klienta, który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym 5) odnowienie kredytu LINIA BIZNES 6) kredyt NA START 7) kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR 8) kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału CSK 9) kredyt PRODUKCYJNY PLUS (na zakup środków do produkcji rolnej) pobierana w pierwszym roboczym dla Banku dniu nowego okresu, za każdorazowo rozpoczęty 12- miesięczny okres funkcjonowania kredytu LINIA BIZNES podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego kredytu podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego kredytu podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego kredytu % zgodnie z wysokością prowizji ustalonej od kwoty przyznanego kredytu a) do 6 miesięcy pobierana przed uruchomieniem kredytu, od kwoty 0,8% b) do 12 miesięcy przyznanego kredytu 1,4% 10) kredyt GOTÓWKA DLA ROLNIKA podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego kredytu 11) kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej podpisaniem umowy kredytowej, od kwoty przyznanego kredytu 1,3-1-5% 1% 1%

13 12) kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej na zakup i montaż pobierana w dniu zawarcia umowy, od kwoty kolektorów słonecznych przyznanego kredytu pobierana jednorazowo od kwoty gwarancji za cały okres ważności gwarancji; naliczana za każdy 13) za udzielenie gwarancji bankowej rozpoczęty miesiąc (miesiąc liczony od dnia ważności 0,10-1,5%, minimum 100 zł gwarancji do dnia poprzedzającego ten dzień w następnym miesiącu) od kwoty gwarancji 2. Z tytułu gotowości udzielenia (wypłaty) kredytu w rachunku bieżącym i LINIA BIZNES 1) do 75% wykorzystanej kwoty pobierana w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, liczona za każdy dzień 0,2-0,6% 2) powyżej 75% wykorzystanej kwoty kalendarzowy od kwoty stanowiącej różnicę między kwotą kredytu ustaloną w umowie a kwotą wykorzystanego kredytu na dany dzień 0% Za wcześniejszą spłatę kredytu inwestycyjnego na działalność gospodarczą udzielonego od r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału - symbol CSK, kredytów unijnych SGB, kredytów technologicznych) Za odroczenie terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym, LINIA ROLNA, LINIA BIZNES (tzw. prolongata techniczna) pobierana w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu, od spłaconej przed terminem, określonym w umowie, całości kwoty kredytu; prowizja nie jest pobierana, jeżeli spłata wynikająca z harmonogramu spłaty kredytu nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie pobierana jednorazowo w dniu zawarcia aneksu, za każdy rozpoczęty miesiąc prolongaty 5. Za czynności związane z restrukturyzacją, ugodą lub pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy, konwersją kredytów ugody, od kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty 6. Za czynności związane z przygotowaniem umowy o pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy, od przejęcie długu kwoty przejmowanego zadłużenia 7. Za zmianę warunków spłaty należności z tytułu udzielonych kredytów (zmiana terminu, wysokości rat spłaty itp.) 2% nie mniej niż 200 zł w okresie 3 pierwszych lat kredytowania, 1% nie mniej niż 200 zł w kolejnych latach kredytowania 1) do zł od 500 zł 2) od zł do zł pobierana jednorazowo w dniu zawarcia aneksu, od kwoty objętej zmianą od zł 3) powyżej ,00 zł od zł 8. Za zmianę, na wniosek kredytobiorcy, innych warunków kredytu wymagających zawarcia aneksu (innych niż zmiana terminu, wysokości spłat), za wyjątkiem zmiany oprocentowania 1) zmiana zabezpieczenia kredytu od 150 zł pobierana jednorazowo w dniu zawarcia aneksu 2) inne warunki umowy (aneksu) od 150 zł 9. Za wydanie promesy udzielenia kredytu 10. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia o zaległych odsetkach lub ratach kredytu po upływie terminu spłaty wynikającego z umowy pobierana jednorazowo przed wydaniem promesy, za każdą promesę pobierana za każde upomnienie o zaległościach w przypadkach określonych w umowie, najpóźniej przy spłacie zadłużenia przeterminowanego za każde upomnienie o zaległościach wysłane zarówno do kredytobiorcy, poręczyciela, dłużnika z tytułu kredytu; opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wysłane upomnienie zarówno do kredytobiorcy, poręczyciela, dłużnika z tytułu kredytu 500 zł 1- od 0,5% 200 zł zł 25 zł 13

14 11. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu pobierana za każde wezwanie do zapłaty, w przypadkach określonych w umowie, najpóźniej przy spłacie zadłużenia przeterminowanego 12. Za wydanie kredytobiorcy - na jego wniosek - zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i innych tytułów oraz (lub) zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik za każde zaświadczenie, w dniu wydania zaświadczenia 13. Za wydanie, na wniosek kredytobiorcy, opinii bankowej (np. o posiadaniu zdolności kredytowej) za każdy dokument, w dniu wydania dokumentu 14. Za pisemne wyjaśnienie dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej 1) dla kredytów do zł włącznie za każde wezwanie do zapłaty wysłane zarówno do kredytobiorcy, poręczyciela, dłużnika z tytułu kredytu; opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wysłane wezwanie zarówno do kredytobiorcy, poręczyciela, dłużnika z tytułu kredytu 25 zł 50 zł + VAT = 61,50 zł od 100 zł + VAT do-500 zł + VAT = od 123 zł do 615 zł 100 zł + VAT = 123 zł 2) dla kredytów powyżej zł do zł włącznie za każdy dokument, w dniu wydania dokumentu 200 zł + VAT = 246 zł 3) dla kredytów powyżej zł 500 zł + VAT = 615 zł 15. Za sporządzenie i wydanie odpisu lub kserokopii umowy o kredyt, gwarancję, prawne zabezpieczenie lub odpisu za każdy dokument, w dniu wydania dokumentu 50 zł + VAT = 61,50 zł bądź kserokopii aneksu 16. Za wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie działki za każdy rozpatrzony wniosek - w dniu wydania dokumentu 100 zł + VAT = 123 zł 17. Za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia za każdy duplikat, w dniu wydania duplikatu 50 zł + VAT = 61,50 zł 18. Za wydanie zaświadczenia o posiadanych w ostatnich 5 za każde zaświadczenie, w dniu wydania zaświadczenia 100 zł + VAT = 123 zł latach kredytach Za przeprowadzenie przez pracownika Banku bezpośredniej inspekcji u kredytobiorcy, który posiada przeterminowane zobowiązania wobec Banku, bądź nie dotrzymuje warunków umowy Za sporządzenie i wysłanie upomnienia związanego z niedotrzymaniem warunków w okresie funkcjonowania kredytu (np. niedostarczenie w terminie polisy ubezpieczeniowej, dowodu rejestracyjnego pojazdu itp.) 21. Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie za każdą przeprowadzoną inspekcję, w przypadkach określonych w umowie, najpóźniej przy spłacie zadłużenia przeterminowanego za każde upomnienie 100 zł 25 zł negocjacja dyrektora oddziału z klientem 14

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 12.05.2015 r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego

Tekst jednolity na dzień 12.05.2015 r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY Zał do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r KLIENT INSTYTUCJONALNY Rzepin, październik 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.01.2014 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo