Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans. majątku przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa oraz źródłach jego finansowania. Składniki majątkowe przedsiębiorstwa w ujęciu wartościowym nazywane są aktywami. Aktywa są to zasoby, którymi dysponuje przedsiębiorstwo realizując operacje gospodarcze związane z jego działalnością. Poszczególne elementy aktywów uporządkowane są w bilansie według stopnia płynności, a więc łatwości ich zamiany na środki pieniężne. W pierwszej kolejności wykazywane są te aktywa, których zamiana na pieniądz jest trudna (wymaga czasu) dlatego nazywane są one aktywami trwałymi (majątkiem trwałym). Następną pozycję aktywów tworzą zasoby o relatywnie dużej płynności, nazywane aktywami bieżącymi lub majątkiem obrotowym. Źródła finansowania zasobów (majątku) firmy nazywane są pasywami. Ich analiza pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwo finansuje swoje aktywa: czy ze środków własnych, czy może wykorzystując kapitały obce (spoza przedsiębiorstwa). Poszczególne elementy pasywów w bilansie są uszeregowane według zasady rosnącego stopnia wymagalności, a więc pilności ich zwrotu. W pierwszej kolejności podaje się więc kapitały własne. Następną pozycję w pasywach bilansu zajmują zobowiązania długoterminowe, których termin płatności jest dłuższy niż rok. Stanowią więc one również stabilne źródło finansowania firmy. Łącznie z kapitałami własnymi firmy stanowią one tzw. kapitał stały przedsiębiorstwa, który powinien zapewnić pokrycie najmniej płynnych aktywów, a więc majątku trwałego. Kolejna grupa pasywów to zobowiązania krótkoterminowe, a więc płatności o terminie nie przekraczającym roku. Część aktywów przedsiębiorstwa występuje w postaci rzeczowej (np. budynki, maszyny, grunty, zapasy), natomiast inne można ująć tylko wartościowo (należności, papiery wartościowe, gotówka). Różnorodność aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo uniemożliwia wyrażenie ich w jednostkach naturalnych. Jedyną miarą pozwalającą na ich przedstawienie jest miara pieniężna. W przeciwieństwie do aktywów, źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa (kapitały własne, kredyty krótkoi długoterminowe itp.) mogą występować tylko w ujęciu wartościowym. Bilans, jak sugeruje nazwa, oznacza równowagę stron. Wszystkie aktywa przedsiębiorstwa muszą znaleźć pokrycie w jego pasywach. Wynika to stąd, że każdy składnik majątku przedsiębiorstwa (aktywów) musi być sfinansowany z określonego źródła (własnego lub obcego). Dlatego suma aktywów jest w bilansie równa sumie pasywów. Także wszystkie zmiany po stronie aktywów muszą się kwotowo równać zmianom po stronie pasywów. Sprawozdania finansowe 1

2 ZARZĄDZANIE FIRMĄ AKTYWA Do majątku trwałego zalicza się: wartości niematerialne i prawne, a więc np. prawa autorskie, prawa do wynalazków i patentów, licencje, koncesje, logo, znaki firmowe, a także wartość firmy, którą ustala się jako różnicę między ceną jej zakupu a wartością rynkową jej składników majątkowych; rzeczowy majątek trwały firmy, np. posiadane przez nią grunty, budynki, maszyny i urządzenia, środki transportu; finansowy majątek trwały to posiadane przez firmę udziały i akcje innych przedsiębiorstw, długoterminowe papiery wartościowe oraz długoterminowe pożyczki udzielone innym podmiotom. W skład majątku obrotowego wchodzą: zapasy, na które składają się przede wszystkim surowce, półfabrykaty i wyroby gotowe; należności i roszczenia są to np. należności od odbiorców za dostarczone produkty oraz świadczone usługi, należności z tytułu nadpłaconych przez firmę podatków lub też należności od pracowników związane z pożyczkami udzielonymi im przez firmę; papiery wartościowe przeznaczone do obrotu udziały lub akcje własne przeznaczone do sprzedaży lub zakupione akcje (udziały) innych firm w celu ich późniejszej odsprzedaży w terminie krótszym niż rok; środki pieniężne są to środki pieniężne w kasie firmy, ulokowane na rachunkach bankowych, oraz czeki i weksle obce o terminie płatności do trzech miesięcy. PASYWA Do najważniejszych pozycji kapitałów własnych przedsiębiorstwa zalicza się: kapitał podstawowy tj. wkład finansowy właściciela/li przedsiębiorstwa (np. akcjonariuszy w przypadku spółki akcyjnej, państwa w przypadku przedsiębiorstwa państwowego); kapitał zapasowy pochodzący np. z dopłat wspólników (akcjonariuszy) lub z wpływów ze sprzedaży akcji (udziałów) powyżej ich wartości nominalnej; wynik finansowy netto a więc zysk albo stratę netto w roku obrotowym, a także nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych. W skład zobowiązań długoterminowych wchodzą: długoterminowe kredyty bankowe wraz z odsetkami o terminie płatności powyżej jednego roku; długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się: kredyty bankowe wraz z odsetkami o terminie płatności poniżej jednego roku; zobowiązania z tytułu dostaw i usług zobowiązania firmy wobec innych podmiotów za dostarczone materiały (np. surowce) lub wyświadczone usługi; zobowiązania z tytułu wynagrodzeń zobowiązania firmy w stosunku do jej pracowników wynikające z konieczności wypłacenia im wynagrodzeń za pracę; zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych nie zapłacone przez firmę kwoty podatków, ceł i składek na ubezpieczenia społeczne. 2 Sprawozdania finansowe

3 Rachunek zysków i strat Drugim podstawowym obok bilansu sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa jest rachunek zysków i strat (często nazywany rachunkiem wyników) za dany okres. Jego zadaniem jest przedstawienie poszczególnych rodzajów przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo, a także wszystkich kosztów przez nie ponoszonych. Przedsiębiorstwo osiąga zysk, gdy jego przychody są wyższe od kosztów, a ponosi stratę, gdy przychody nie wystarczają na pokrycie kosztów. Rezultatem końcowym rachunku jest więc określenie wartości wyniku finansowego netto, wypracowanego przez firmę. Rachunek zysków i strat pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy działalność przedsiębiorstwa w analizowanym okresie była rentowna. W rachunku zysków i strat następuje oddzielenie podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, dla której prowadzenia zostało ono stworzone, od pozostałych rodzajów działalności, występujących okazjonalnie. Osiąganie dodatniej marży operacyjnej oznacza, że przedsiębiorstwo jest rentowne na poziomie podstawowej działalności operacyjnej. Natomiast wypracowanie przez firmę zysku netto oznacza, że jest ona rentowna po uwzględnieniu innych, niż podstawowa działalność operacyjna, czynników wpływających na wyniki finansowe (np. przychody i koszty finansowe, podatek dochodowy). Jest to informacja ważna dla właścicieli, a także dla potencjalnych inwestorów. W grupie przychodów przedsiębiorstwa wyodrębnia się: przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) są to kwoty uzyskane ze sprzedaży przede wszystkim wyrobów gotowych, ale także robót, usług i materiałów; pozostałe przychody operacyjne do grupy tej zalicza się przychody nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, np. przychody ze sprzedaży majątku trwałego, otrzymane odszkodowania, wyegzekwowane kary i grzywny, przychody z czynszów i dzierżawy własnych obiektów; przychody finansowe wpływy z tytułu przeprowadzonych operacji finansowych, np. wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych, odsetki od lokat środków pieniężnych, które przedsiębiorstwo zgromadziło w bankach, odsetki od udzielonych przez przedsiębiorstwo pożyczek. Do grupy kosztów natomiast można zaliczyć: koszty działalności operacyjnej wszystkie koszty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, np. koszty surowców, energii, robocizny bezpośredniej i amortyzacji maszyn i urządzeń (są to zmienne koszty operacyjne) oraz koszty dystrybucji, handlowe i marketingu, a także koszty ogólnego zarządu (są to stałe koszty operacyjne); Sprawozdania finansowe 3

4 ZARZĄDZANIE FIRMĄ pozostałe koszty operacyjne np. zapłacone odszkodowania, kary i grzywny, przekazane darowizny, koszty utrzymania własnych obiektów socjalnych; koszty finansowe np. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki od emitowanych przez przedsiębiorstwo obligacji. Do rachunku zysków i strat, oprócz wyżej wymienionych przychodów i kosztów, należą także tzw. zyski i straty nadzwyczajne (nie są one uwzględnione w przedstawionym tutaj uproszczonym rachunku). Są to pieniężne skutki zdarzeń losowych, a więc powstających incydentalnie, poza zwykłą działalnością przedsiębiorstwa. Można do nich zaliczyć np. koszty zaniechanej produkcji, remontów, niezawinione szkody, a także nadwyżki środków pieniężnych, np. kary i odszkodowania otrzymane przez przedsiębiorstwo. Ważną pozycję w rachunku zajmuje podatek dochodowy jako obowiązkowe obciążenie zysku brutto wypracowanego przez przedsiębiorstwo. Marża operacyjna stanowi różnicę między przychodami ze sprzedaży a zmiennymi kosztami operacyjnymi. Wynik operacyjny brutto oblicza się poprzez odjęcie od marży operacyjnej stałych przychodów operacyjnych. Obliczając wynik operacyjny netto, pomniejszamy wynik operacyjny brutto o odpis amortyzacyjny. Aby obliczyć wynik przed opodatkowaniem, należy pomniejszyć wynik operacyjny netto o koszty finansowe (odsetki). W celu określenia wartości wyniku finansowego netto, od wyniku finansowego brutto należy odjąć podatek dochodowy. W przypadku poniesionej przez przedsiębiorstwo straty brutto nie płaci ono podatku dochodowego. W takiej sytuacji wynik (strata) netto jest równa wynikowi (stracie) brutto. 4 Sprawozdania finansowe

5 Sprawozdanie z przep³ywu œrodków pieniê nych Bilans i rachunek zysków i strat stanowią podstawę do konstrukcji różnorodnych wskaźników oceniających sytuację finansową firmy. Jednak do pełnej, kompleksowej analizy nie wystarczą informacje zawarte w tych dokumentach. Sprawozdania te nie uwzględniają wszystkich strumieni finansowych występujących w przedsiębiorstwie. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych pokazuje przyczyny zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dzięki przedstawieniu przepływów środków pieniężnych, które miały miejsce w całym analizowanym okresie. W sprawozdaniu tym pokazane są źródła pochodzenia zasobów gotówki (wpływy gotówkowe) oraz sposoby ich wykorzystania (wydatki gotówkowe). Różnica między wpływami a wydatkami stanowi zmianę stanu gotówki (środków pieniężnych). W sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych wyróżnia się trzy rodzaje przepływów gotówkowych: przepływy z działalności operacyjnej, przepływy z działalności inwestycyjnej, przepływy z działalności finansowej. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej mają swoje źródło w podstawowej działalności firmy. Należą do nich np. wpływy gotówkowe ze sprzedaży produktów, wpłaty odszkodowań sądowych lub ubezpieczeniowych. Po stronie wydatków zapisuje się kwoty wypłacone dostawcom, np. za dostarczone surowce, zapłaty podatków, wypłaty wynagrodzeń. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej pokazują wydatki, które poniosła firma w celu powiększenia jej zasobów. Należą do nich głównie wydatki związane z zakupem majątku trwałego, a także wpływy gotówkowe ze sprzedaży składników majątku trwałego. Do przepływów z działalności finansowej zaliczyć można natomiast wpływy z emisji własnych akcji lub obligacji oraz z zaciągniętych kredytów, a po stronie wydatków spłaty odsetek od uzyskanych kredytów, wypłaty dywidend dla właścicieli firmy oraz wypłaty związane z wykupem własnych papierów wartościowych. Można zadać sobie pytanie, jaki jest cel sporządzania tego sprawozdania, skoro z bilansu przedsiębiorstwa widać, jaki był przepływ netto gotówki w ciągu analizowanego okresu (jeżeli porównamy pozycję bilansu środki pieniężne w danym roku ze stanem tej pozycji w roku poprzednim). Sprawozdanie to ma jednak pokazać, jakie były wpływy (wydatki) firmy w poszczególnych rodzajach działalności, dzięki czemu można określić, jak rzutuje na ogólną sytuację przedsiębiorstwa jego działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa. Sprawozdania finansowe 5

6 ZARZĄDZANIE FIRMĄ Najbardziej istotny jest przyrost gotówki z działalności operacyjnej, gdyż określa on wyniki przedsiębiorstwa w zakresie jego podstawowego obszaru działalności. Przyrost gotówki z pozostałych rodzajów działalności może być rezultatem dokonania jednej transakcji, np. sprzedaży środka trwałego (przepływ z działalności inwestycyjnej), lub zaciągnięcia kredytu (przepływ z działalności finansowej). 6 Sprawozdania finansowe

7 FIRMA A Bilans w tys. zł (wersja uproszczona) AKTYWA Stan na r. PASYWA Stan na r. A. Majątek trwały 9.127,50 A. Kapitały własne, w tym: 9.726,50 I. Wartości niematerialne i prawne 697,00 I. Zysk zatrzymany (skumulowany) 7.226,50 II. Rzeczowy majątek trwały 8.430,50 B. Zobowiązania długoterminowe, w tym: 821,50 III. Finansowy majątek trwały 0 I. Długoterminowe kredyty bankowe 821,50 B. Majątek obrotowy 6.230,00 C. Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) 4.809,50 I. Zapasy 3.085,50 I. Kredyty bankowe 3.415,50 II. Należności i roszczenia 674,50 II. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 394,00 III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu IV. Środki pieniężne 483, ,50 III. Zobowiązania z tytułu płac 120,00 IV. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 880,00 RAZEM AKTYWA (A+B) ,50 RAZEM PASYWA (A+B+C) ,50 ZARZĄDZANIE FIRMĄ

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Majątek przedsiębiorstwa. Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa. Autor: Lesław Marek Fiutowski

Majątek przedsiębiorstwa. Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa. Autor: Lesław Marek Fiutowski Majątek przedsiębiorstwa. Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa Autor: Lesław Marek Fiutowski Skrócony opis lekcji Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, co stanowi majątek

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 ANALIZA FINANSOWA 2 3 Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 4 5 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 Rozdział 1. ŹRÓDŁA INFORMACJI ANALITYCZNYCH...9

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK

PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK Ewa RADAWIECKA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK Zarys treści: Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo