KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 Załącznik Nr. 1 do Uchwały Komendy ZHP Ch. Kieleckiej Nr. 10/11 z dnia r. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

2 Założenia wprowadzające Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego jest jego integralną częścią chociaż jednocześnie posiada samodzielną osobowość prawną. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest przyczynianie się przy pomocy metody harcerskiej do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystywać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne i fizyczne jako jednostki, jako odpowiedzialni obywatele członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Celem przedstawionego dokumentu noszącego tytuł Kierunki działania ZHP Chorągwi Kieleckiej na 2012 rok jest wskazanie kierunków działania Chorągwi Kieleckiej ZHP na kolejne dwanaście miesięcy. Ma być to plan skoncentrowany w pełni na realizacji celów i misji Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Chorągwi Kieleckiej, która jest Jego integralną chociaż jednocześnie samodzielną częścią. Podobnie jak cały Związek Harcerstwa Polskiego postrzegamy naszą misję jako: stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju i kształtowaniu charakteru zuchów harcerzy i instruktorów przez osobowe traktowanie oraz stawianie wyzwań. Przy realizacji tego zadania wykorzystujemy harcerski system wychowawczy. W sposób szczególny obowiązek ten spoczywa na harcerskich komendach. Wszyscy, a w szczególności organy władzy chorągwi i hufców, których zadaniem jest realizowanie tych działań, powinni robić wszystko by były ona wprowadzona w życie w poszanowaniu godności i podmiotowości zuchów, harcerzy i instruktorów.

3 Analiza sytuacji wewnętrznej ZHP Chorągwi Kieleckiej MOCNE STRONY: różnorodna oferta programowa hufców i Chorągwi odpowiadająca na potrzeby członków organizacji, skuteczne działanie Harcerskiej Metody Wychowawczej nastawionej na samorozwój członków Organizacji, wielopokoleniowość ZHP, możliwość tworzenia i realizacji własnych propozycji programowych, kadra z bogatym doświadczeniem, systematyczna praca Komisji Stopni Instruktorskich, posiadanie Harcerskiego Ośrodka Doskonalenia Instruktorów, duża samodzielność programowa hufców, bezpieczna akcja letnia, doświadczenie w organizacji dużych imprez, posiadanie baz i ośrodków obozowych przez część hufców dające możliwość korzystania z nich przez inne jednostki organizacyjne /bazy: Opatów, Szczekociny, Starachowice/, posiadanie strony internetowej, podpisane porozumienia o współpracy, dobra współpraca pomiędzy władzami Chorągwi, posiadanie w swoich strukturach Kręgu Akademickiego /KKH/ ponadwojewódzki zasięg oddziaływania, SŁABE STRONY: spadek ilościowy członków Związku, cykliczny brak płynności finansowej większości hufców i Chorągwi, niski poziom identyfikacji kadry z ZHP, brak tradycji wychowywania następców, mały NAL,HAZ i NAZ, złe warunki do pracy i spotkań zespołów, referatów i komisji chorągwianych, niewielka wymiana zagraniczna, wręcz znikoma, brak systematyczności dokumentowania pracy przez niektóre hufce, niechęć części kadry przed dokształcaniem się a pełniącej przez wiele lat tę samą funkcję, niewielka chęć uzupełniania wiedzy i podnoszenia swoich umiejętności (dodatkowe warsztaty, seminaria, itp.) poza zdobywaniem stopni instruktorskich i ukończeniem podstawowego kursu, słaba integracja środowisk harcerskich co przekłada się na nieliczny udział nawet w imprezach chorągwianych, których organizacją zajmują się poszczególne hufce, niski poziom zorganizowania dzieci i młodzieży województwa świętokrzyskiego, brak ciągłości oraz pomijanie zasady ciągu wychowawczego, mała dyscyplina organizacyjna w zakresie przestrzegania instrukcji i regulaminów,

4 brak weryfikacji uprawnień OKK przez część instruktorów, ciągle słabe wsparcie programowe drużynowych brak zespołu programowego i kształceniowego /pracującego zgodnie z regulaminem/, brak konsekwencji we wdrażaniu propozycji programowych i organizacyjnych, duże różnice w poziomie działania pomiędzy hufcami, niedostateczne monitorowanie wynikające z realizacji podejmowanych uchwał, sformalizowanie i duża biurokracja w ZHP, zbyt słaby przepływ informacji pomiędzy hufcami a chorągwią, trudności w egzekwowaniu poleceń i przestrzegania standardów organizacyjnych, brak narzędzi służących egzekwowaniu zaleceń, decyzji i zarządzań, szczególnie w zakresie polityki ekonomicznej Chorągwi brak kadry profesjonalnie przygotowanej do pozyskiwania środków, słaba ściągalność składek w hufcach, niewystarczająca ilość środków finansowych przeznaczonych dla prawidłowej realizacji kształcenia, słabe monitorowanie gospodarki finansowej,

5 I. Kierunek - Finanse w stowarzyszeniu * phm. Grzegorz Pietrala Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej Główne cele działalności w zakresie sektora ekonomicznego ZHP Chorągwi Kieleckiej na 2012 rok to: Sprawność w działaniu Cel do osiągnięcia po przez usprawnienie oraz podniesienie poziomu obsługi finansowo - ekonomicznej świadczonej zarówno przez Wydział Finansowo Ekonomiczny ZHP Chorągwi Kieleckiej /realizacja zaleceń Zespołu ds. zarządzania i finansów Rady ZHP Chorągwi Kieleckiej/, w tym: - wdrożenie z dniem 1 stycznia 2011 r., zasad składania rozliczeń finansowych przez Hufce /terenowe jednostki organizacyjne ZHP Chorągwi Kieleckiej/, - ograniczenie zakresu rzeczowego udzielanych pełnomocnictw dla Komendantów i Komend Hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej, Praca ze składką członkowską - ograniczenie zakresu rzeczowego udzielanych pełnomocnictw dla Komendantów i Komend Hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej, - prowadzenie ewidencji składek członkowskich, publikacja aktualnych danych na stronie internetowej ZHP Chorągwi Kieleckiej /kielecka.zhp.pl/, - windykacja zaległych składek członkowskich, łącznie z wnioskowaniem o likwidację terenowych jednostek w stosunku do których wyczerpano możliwości egzekucji bądź w stosunku od których należności z tego tytułu są zagrożone, - wspieranie jednostek harcerskich w ściąganiu zaległych składek, - wprowadzenie systemu motywacyjnego/promowanie i stosowanie bonifikat i upustów w stosunku do jednostek terminowo regulujących zobowiązania z tyt. składek członkowskich, - bieżące wnioskowanie do Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej o nagradzanie lub karanie w uzasadnionych przypadkach członków Komend Hufców ZHP nie realizujących zadań statutowych, - prezentacja sposobów pozyskiwania środków przez drużyny opłacające składki, - opracowanie programu szkoleń w zakresie realizacji składki członkowskiej jako obowiązującego elementu programu szkolenia drużynowych Wiarygodność i rzetelność - przygotowanie oraz terminowa publikacja sprawozdania z zakresu prowadzonej działalności pożytku publicznego, w tym sprawozdania z wydatkowania środków pochodzących z odpisów podatkowych 1% dla ZHP Chorągwi Kieleckiej - terminowe i rzetelne wykonywanie pozostałych obowiązków w zakresie sprawozdawczości wynikających wprost z obowiązujących aktów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej i wewnętrznych Związku Harcerstwa Polskiego, - dalsze wdrożenie mechanizmów umożliwiających terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z tytułu świadczonych dostaw i usług na rzecz ZHP Chorągwi Kieleckiej i jej jednostek organizacyjnych, - przestrzeganie oraz realizacja postanowień zapisanych w dotychczas zawartych

6 porozumieniach, umowach o współpracy, itp. - terminowe oraz rzetelne wywiązywanie się z zawieranych umów na dostawy, usługi, realizację zadań publicznych, itp. Kadra finansowa ekonomiczna - zapoznanie zespołów finansowo ekonomicznych hufców z zasadami Polityki rachunkowości w ZHP Chorągwi Kieleckiej - stałe podnoszenie kwalifikacji zespołów finansowo ekonomicznych w trakcie organizowanych szkoleń i porad telefonicznych, oraz na stronie chorągwi, - współpraca z ekspertami w dziedzinie ekonomiczno finansowej. - systematyczna praca ze skarbnikami, osobami odpowiadającymi za politykę finansową hufca, za majątek hufca, 1% procentuje - prezentacja i p promocja na zewnątrz programu do rozliczania PIT za 2011 rok, - pomoc merytoryczna w przygotowaniu do prowadzenia kampanii 1 %, - analiza wykorzystania uzyskanych środków, upowszechnianie jej wyników, - systematyczne ewidencjonowanie wpływających wpłat z podziałem na jednostki, - podsumowanie kampanii. II. Kierunek - Zarządzanie w stowarzyszeniu * hm. Elżbieta Kubiec Z-ca Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej ds. organizacyjnych Odpowiedzialnie w przyszłość - udział przedstawicieli środowisk harcerskich w organizowanych konferencjach, seminariach i szkoleniach, - organizacja warsztatów dla członków komend hufców z zakresu zarządzania organizacją, - upowszechnianie materiałów opracowanych przez zespoły GK ZHP, - publikacja elektroniczna poradnika finanse i Zarządzanie dla komend hufców, - dalsze wdrażanie procedur i rozwiązań umożliwiających sprawne i funkcjonalne zarządzanie zasobami: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi, - zastosowanie uwarunkowań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z roku w bieżącej działalności Komendy Chorągwi i Komend hufców, - przeniesienie i inwentaryzacja zbiorów archiwalnych ZHP Chorągwi Kieleckiej do siedziby Komendy ZHP Kielce, ul. Pańska 1A

7 III. Kierunek Wizerunek i współpraca * hm. Elżbieta Kubiec Zastępca Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej ds. organizacyjnych * hm. Tomasz Rejmer Członek Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej/ Priorytetowym celem w tym obszarze jest dołożenie wszelkich starań mających na celu budowę i poprawę istniejącego już wizerunku Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego. Najważniejsze działania ukierunkowane są w 2012 roku na umocnienie pozycji ZHP w społeczeństwie oraz wśród partnerów krajowych i zagranicznych (współpraca i wymiana międzynarodowa), w tym po przez organizację i przeprowadzenie Zlotu ZHP Chorągwi Kieleckiej. Spójność Działania mające na celu wykształcenie osób odpowiedzialnych za promocję jednostek harcerskich, wykształcenie rzeczników prasowych, kształcenie kadry kształcącej w tym zakresie. - włączenie się do opracowywania standardów szkoleń w zakresie promocji, - stworzenie zespołów Harcerskiej Służby Informacyjnej na poziomie chorągwi Dobre Partnerstwo Celem tego zakresu na 2012 rok będzie stworzenie materiałów promujących, pozwalających nam pozyskać partnerów spośród organizacji skautowych, promować rozwiązania skautowe wewnątrz naszej organizacji. - stworzenie materiałów promujących hufiec, chorągiew dla partnerów zagranicznych, - utworzenie stron internetowych dla partnerów zewnętrznych, - promocja chorągwi, hufca, drużyny w czasie wymiany zagranicznej. Pozytywnie i przejrzyście Celem tego zakresu na 2012 rok będzie stworzenie materiałów promujących, pozwalających nam pozyskać partnerów spośród organizacji skautowych, promować rozwiązania skautowe wewnątrz naszej organizacji. - udrożnienie przepływu informacji, - stworzenie strony internetowej dającej możliwość zamieszczania informacji o swoich imprezach, przedsięwzięciach, - promocja dobrych rozwiązań w ZHP w radzeniu sobie z problemami (brak zaufania, braterstwa, pedofilia i inne negatywne zjawiska), - zamieszczanie informacji prasowych na stronie internetowej Związku, chorągwi, hufców.

8 IV. Kierunek Praca z kadrą * hm. Małgorzata Ślaska Członek Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej * hm. Dariusz Czupryński Członek Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej Głównym zadaniem ZHP Chorągwi Kieleckiej w 2012 r. jest doprowadzenie do stanu, w którym wszystkie środowiska instruktorskie podejmą działania celowe, będące wynikiem zrozumienia i przyjęcia odpowiedzialności nie tylko za swoje środowisko, ale w szerszym aspekcie pod kątem całego Związku Harcerstwa Polskiego jako organizacji. Efektem działań będzie podniesienie kwalifikacji kadry w długofalowym procesie. Jest to kontynuacja działań podjętych w 2011 roku. Przygotowanie kadry do pełnienia funkcji - podniesienie efektywności działania Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej zgodnie ze standardami obowiązującymi w ZHP, stała współpraca ChZKK z zespołami hufcowymi, współpraca w wymianie doświadczeń i prowadzenie zajęć, - szkolenie kadry komend hufców przez ChZKK z zakresu wprowadzanych zmian, - przygotowanie i wspieranie przez komendę chorągwi pracy z kadrą harcmistrzowską, - wspieranie komend hufców w pracy z kadrą przewodnikowską i podharcmistrzowską, - kształcenie do funkcji, - przygotowanie i przeprowadzenie LAS 2012, - uczenie odpowiedzialności i zachowania w sytuacjach kryzysowych, - kontynuacja współpracy z kręgami akademickimi działającymi w Kielcach, - gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i pracy z kadrą. Przygotowanie kadry do wykonywania zadań - zapewnienie oferty szkoleniowej będącej odpowiedzią na potrzeby kadry obejmującej funkcje po raz pierwszy oraz już pełniącej je. Pilnym staje się kurs komendantów hufców /dla będących komendantami a nie posiadających przygotowania do pełnienia tej funkcji/, - warsztaty dla HKSI oraz opiekunów prób na stopnie instruktorskie, - opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych pomocnych w kształceniu kadry hufców, - uruchomienie i prowadzenie poradnictwa dla instruktorów-nauczycieli, - wspieranie kwalifikacji nauczycieli- instruktorów poprzez warsztaty i szkolenia.

9 V. Kierunek Program i Kształcenie * hm. Agnieszka Mańko Z-ca Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej ds. programu i kształcenia Głównym zadaniem Chorągwi Kieleckiej ZHP w 2012 r. będzie wspieranie hufców w kreowaniu i prowadzeniu działalności oświatowo- wychowawczej, adresowanej zarówno do dzieci i młodzieży zrzeszonej jak i niezrzeszonej. Dla skutecznej realizacji zadań z obszaru programu, przyjęto następujące kierunki działań na 2012 rok: Metodyka na poziomie Główny cel to wymiana doświadczeń instruktorów metodyków z jednoczesną ich integracją. To szeroko rozumiane prowadzenie poradnictwa metodycznego i doskonalenie instrumentów metodycznych. - warsztaty metodyczne dla wszystkich grup wiekowych, - udział szefów i członków referatów metodycznych w konferencjach metodycznych oraz warsztatach organizowanych przez GK ZHP i CSI, - gromadzenie i upowszechnianie dorobku metodycznego środowisk harcerskich, Wspieranie zespołów metodycznych na poziomie hufca, a tym samym pośrednio i drużynowego Zadanie to realizowane będzie w 2012 r. poprzez gromadzenie i upowszechnianie dorobku metodycznego prężnie działających środowisk harcerskich. - prowadzenie poradnictwa metodycznego i działalności wydawniczej. - tworzenie bazy materiałów metodycznych na stronie internetowej, - upowszechnianie zgromadzonych materiałów w formie biuletynów lub na CD,

10 VI. Kierunek Rozwój liczebny * hm. Małgorzata Ślaska Członek Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej Zadania w tym obszarze w ZHP Chorągwi Kieleckiej w 2012 roku winny zostać wzorem lat poprzednich ukierunkowane na wspieranie działań hufców w zakresie funkcjonowania ciągu wychowawczego, uświadomienie im jak ważne są działania i ich jakość na wzrost liczebny organizacji. Bliżej ZHP Celem tego działania jest bezpośrednie dotarcie do środowisk szkolnych przedstawicieli Komend Hufców, w sposób umożliwiający przekazanie potencjalnym kandydatom i ich rodzicom wiedzy o ZHP: - dobra akcja promocyjna Związku na szczeblu hufców i chorągwi, - akcja promocyjna na stronach internetowych chorągwi i hufców, - promowanie dokonań i podejmowanych działań w środkach masowego przekazu, - podejmowanie działań na rzecz środowiska z uwzględnieniem elementów harcerskich i specjalności. Istotnym aspektem wynikającym z działań podjętych w ramach tego zakresu jest sformalizowanie oraz usystematyzowanie dotychczasowych działań podejmowanych przez Komendy Hufców. W efekcie końcowym pozwoli to nie tylko na bardziej efektywne pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych, ale przede wszystkim uświadomi władzom samorządowym i innym instytucjom zakres działań programowych podejmowanych przez harcerskie komendy.

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo