Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018"

Transkrypt

1 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata , stanowiący załącznik do uchwały, jako dokument, który wyznacza kierunki działań zarówno dla komendy chorągwi, jak i komend hufców. 2. W przypadku konieczności zmian zapisów w planie rozwoju chorągwi na lata dokonuje ich Rada Chorągwi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 Program rozwoju Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej na lata załącznik do uchwały XXXI Zjazdu Chorągwi Kadra instruktorska powinna otrzymywać wsparcie ze strony władz chorągwi poprzez dobrze działające referaty metodyczne i wspierający je zespół programowy. Środowiska naszej chorągwi powinny funkcjonować jako wspólnota, w której zyskuje się przede wszystkim na wymianie doświadczeń, wsparciu zarówno programowo- metodycznym jak i kadrowym. CEL Wzmocnienie wychowawczego charakteru organizacji praca z harcerskimi komendami mająca na celu upowszechnianie Podstaw wychowawczych ZHP ; współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie promocji wychowawczego charakteru naszej organizacji w szkołach i innych placówkach wychowawczych jako systemu wspierającego wychowanie młodego człowieka. CEL Podniesienie jakości pracy jednostek organizacyjnych, a zwłaszcza komend i zespołów hufców wprowadzenie współzawodnictwa drużyn w trzech pionach metodycznych (harcerze, harcerze starsi, wędrownicy) zakończone wyborem trzech najlepszych drużyn chorągwi w roku harcerskim; wspieranie osób odpowiedzialnych w hufcach za pracę z programem w tworzeniu planów pracy, opiniowanie ich; organizacja spotkań hufcowych zespołów programowych. 2

3 CEL Wsparcie hufcowych zespołów, jak i drużynowych w pracy wychowawczoprogramowej powołanie czterech referatów metodycznych; organizacja warsztatów repertuarowych dla kadry programowej hufców poszczególnych metodyk; utworzenie bazy kontaktów ze specjalistami; stała współpraca zespołów chorągwianych (referatów, inspektoratów, pełnomocników, itp.) z odpowiednimi strukturami hufców; organizacja przynajmniej jednej imprezy rocznie dla drużynowych poszczególnych metodyk (np. złaz, sejmik, itp.); tworzenie własnych propozycji programowych, wspieranie inicjatyw programowych hufców; promowanie w środowiskach propozycji programowych GK ZHP; prowadzenie poradnictwa metodycznego dla kadry programowej i wychowawczej hufców. CEL Aktywizacji harcerskich komend promowanie namiestnictw, pomoc w wyszkoleniu osób odpowiedzialnych za konkretne metodyki na poziomie hufców; wyznaczenie priorytetowych, cyklicznych imprez, które przyczynią się m.in. do budowania wspólnoty, jak również posłużą jako pole wymiany doświadczeń programowo-wychowawczych (giełda programowa, złaz/zlot chorągwi, Rajd do... ); zaangażowanie komend hufców do udziału w rywalizacji drużyn. Praca z kadrą na terenie chorągwi realizowana jest praktycznie w pełni, jednakże nadal dużą rolę miedzy innymi w kształceniu na poziomie hufca odgrywa chorągiew. W niewielu hufcach działają zespoły kadry kształcącej, jak również nie zawsze prężnie pracują komisje stopni instruktorskich. Udaje się organizować międzyhufcowe kursy przewodnikowski oraz kursy małej kadr. Nadal borykamy się z brakiem kadry wychowawczej. Naszym celem powinno być stworzenie organizacji atrakcyjnej, wspierającej rozwój instruktorów, dającej możliwość zdobywania uprawnień państwowych i wymiany doświadczeń. 3

4 CEL Pozyskiwanie kadry wspieranie w kształceniu i pozyskiwaniu kadry zwłaszcza te hufce, które nie mają możliwości utworzenia zespołów kadry kształcącej, rzetelne prowadzenie prób na kolejne stopnie instruktorskie, monitorowanie działalności HKSI, upowszechnienie harcerskiej metody wychowawczej w środowiskach nauczycielskich. CEL Przygotowanie kadry do wykonywania zadań przygotowanie kadry hufców do pełnienia funkcji, wspieranie i inicjowanie tworzenia zespołów kadry kształcącej w hufcach, organizacja warsztatów i seminariów dla HZKK i HKSI, organizacja kursów lub warsztatów dla kadry kształcącej, wspieranie hufców w realizacji zadań w zakresie kształcenia, zapewnienie pomocy kadrowej i programowej, inicjowanie oraz wspieranie międzyhufcowych inicjatyw w zakresie kształcenia kadr, organizacja kursów i warsztatów dla kadry gospodarczej hufców, kierowanie instruktorów zespołów chorągwianych, jak również instruktorów hufców na formy doskonalące organizowane przez CSI, przygotowanie instruktorów do umiejętnego podejmowania działań w sytuacjach trudnych i kryzysowych poprzez organizację szkoleń przez specjalistów np. prokurator, policjant, seksuolog itp. CEL Wspierania rozwoju instruktorów opracowanie systemu motywowania kadry, wspieranie rozwoju kadry instruktorskiej poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i kursów, rozszerzanie oferty Ośrodka Kształcenia Kadr Quercus skierowanej do instruktorów, podniesienie poziomu pracy HKSI, szkolenia dla komisji stopni instruktorskich, organizacja konferencji harcmistrzowskich, zapewnienie kadrze hufców szkoleń umożliwiających zdobywanie kolejnych stopni instruktorskich. 4

5 Dla popularyzacji, jak i efektywności pracy naszej organizacji niezbędne jest właściwe i dobre zarządzanie na poziomie harcerskich komend. Mocne i prężne hufce, pracujące na jasnych, czytelnych zasadach, umiejętność delegowania uprawnień i prowadzenia właściwej polityki kadrowej, a wreszcie, konsekwencja działań, przyczyni się na pewno do dużego sukcesu naszej organizacji. Swoje działania powinniśmy opierać na wspieraniu młodych inicjatyw, jak również wzajemnej pomocy. Niezbędnym jest również rozdzielenie działalności gospodarczo-- zarobkowej od wychowawczej. CEL Zwiększenie efektywności zarządzania w harcerskich komendach poprawa dyscypliny organizacyjnej w zakresie terminowości i rzetelności wykonywania zadań przez komendy zwiększenie efektywności zarządzania harcerskimi bazami, usprawnienie przepływu informacji między komendą chorągwi a komendami hufców, przygotowanie do cyfryzacji procesu zarządzania harcerskich komend, szkolenie w hufcach osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków, wspieranie projektów z zakresu pozyskiwania środków, CEL Zwiększenie odpowiedzialności młodych ludzi za zarządzanie w harcerskich komendach inicjowanie działań pozwalających młodym instruktorom na angażowanie się w proces zarządzania, wspieranie i pomoc w działaniu młodej kadrze hufców, organizowanie szkoleń w zakresie zarządzania, powierzanie odpowiedzialnych funkcji. Na terenie chorągwi powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której harcerskie jednostki będą miały stałe źródła finansowania działalności statutowej. Majątek chorągwi będzie dobrze i sprawnie zarządzany, a działalność wychowawcza nie będzie zdominowana przez działalność gospodarczo-zarobkową. CEL Stabilizacja finansów chorągwi i działalność na rzecz ich rozwoju dobór na funkcje profesjonalnie przygotowanej kadry finansowej, 5

6 powierzanie zarządzania bazami i innym majątkiem komend, osobom kompetentnym i dobrze do tego przygotowanym, prowadzenie przez komendę chorągwi szkoleń dla hufców, szczepów i drużyn w zakresie gospodarowania środkami finansowymi i majątkiem, wdrażanie przez harcerskie komendy programów finansowania podstawowych zadań statutowych praca ze składką członkowską, jako elementem wychowania ekonomicznego, pozyskiwanie dotacji celowych ze środków publicznych na wszystkich szczeblach samorządowych i państwowych, przygotowanie i realizacja programów o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, analiza i racjonalizacja wydatków przez harcerskie komendy. CEL Prorozwojowa gospodarka majątkiem pozyskanie stałych siedzib dla hufców, usprawnienie systemu zarządzania bazami Wizerunek jest obrazem harcerstwa kujawsko-pomorskiego, jako godnego partnera w wychowaniu dla jednostek oświatowych i rodziców. Instruktor ZHP powinien kojarzyć się w społeczeństwie, jako pozytywna postać, wzór osobowy, dobry i doświadczony wychowawca. CEL Zbudowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku harcerstwa na terenie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej uświadomienie wśród kadry instruktorskiej odpowiedzialności za wychowanie, ale i za ogólny wizerunek harcerstwa w regionie, wspieranie przez komendę chorągwi pozytywnych postaw i działań, kształtowanie odpowiednich postaw zbudowanie systemu oceny jakości działań jednostek organizacyjnych i harcerskich komend, motywowanie i nagradzanie harcerskich komend za kreowanie pozytywnego wizerunku, monitorowanie sposobu odbierania harcerskich działań w środowisku, podniesienie rangi munduru harcerskiego poprzez przestrzeganie regulaminowego umundurowania szczególnie przez kadrę instruktorską, 6

7 podniesienie jakości oraz bieżąca aktualizacja strony chorągwi, profilów na portalach społecznościach np. FB, unowocześnienie strony internetowej chorągwi i powiązanie jej ze stronami hufców promocja wyróżniających się instruktorów na zewnątrz chorągwi CEL Wzmocnienie pozycji ZHP w społeczeństwie, w środowisku lokalnym i w skautingu promowanie w środowiskach lokalnych naszych działań, przekazywanie poprzez media informacji o naszych działaniach, które będą czytelne na zewnątrz organizacji, kreowanie na zewnątrz harcerskiego stylu życia, atrakcyjnych programów, przedsięwzięć, mobilizacja środowisk do przesyłania informacji zamieszczanych w serwisach regionalnych powołanie w hufcach instruktorów odpowiedzialnych za promocję harcerstwa na zewnątrz, podejmowanie szeroko zakrojonej współpracy z samorządami lokalnymi i instytucjami wychowawczymi na terenie chorągwi, opracowanie atrakcyjnych ofert programowych i wypoczynkowych dla osób niezrzeszonych w organizacji, co pozwoli pokazać ZHP, jako właściwego partnera w wychowaniu, inicjowanie i wspieranie powoływania Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, wprowadzenie w zakres seminariów instruktorskich tematu współpracy i pozyskiwania sojuszników w środowisku lokalnym oraz podawać przykłady dobrej współpracy promocja dobrych praktyk wspieranie przez Komendę Chorągwi inicjatyw wymiany międzynarodowej, jak również reprezentowania środowiska poza granicami kraju. Kładąc nacisk na poprawę jakości naszych działań oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku przyczynimy się w dużej mierze do wzrostu liczebności harcerzy na terenie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej. Ważnym jest także, aby zachować ciąg wychowawczy począwszy od zucha, inicjując między innymi powstawanie szczepów i związków drużyn. Powinniśmy zadbać również o rozwój harcerstwa wiejskiego. 7

8 CEL Wzmocnienie funkcjonowania ciągu wychowawczego inicjowanie i wspieranie przez komendy hufców powstawania szczepów i związków drużyn, monitorowanie w komendach hufców funkcjonowania ciągu wychowawczego, wspieranie drużynowych w zakresie pracy z poszczególnymi grupami wiekowymi, prowadzenie przez harcerskie komendy poradnictwa i warsztatów metodycznorepertuarowych, wspieranie młodych drużynowych wchodzących na drogę instruktorską, przekazywanie członków do starszych grup wiekowych. CEL Zwiększenie ilości i liczebności jednostek harcerskich monitorowanie przez harcerskie komendy jakości działań jednostek im podległych, wspieranie rozwoju harcerstwa na wsi przez harcerskie komendy, promowanie przez harcerskie komendy dużych i prężnych jednostek, promowanie harcerskich działań w szkołach i środowiskach nauczycielskich, promowanie i wyróżnianie najlepszych instruktorów i komendantów współpraca z władzami samorządowymi w zakresie powoływania nowych jednostek harcerskich i kształcenia kadry. Promowanie metody harcerskiej wśród kadry nauczycielskiej oraz w środowisku akademickim 8

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stopni Instruktorskich

Regulamin Stopni Instruktorskich Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej GŁÓWNA KWATERA HARCERZY 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13 tel./fax (22) 629-12-39, e-mail: gkh@zhr.pl Regulamin Stopni Instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHR zmieniony

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 2 i 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Stowarzyszenie Projekt Tarnów powstało w 2010 roku. Zrzesza ono młodych liderów zamieszkałych w Tarnowie i Powiecie Tarnowskim.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. na lata 2014 2030. Warszawa, grudzień 2013 r.

STRATEGIA. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. na lata 2014 2030. Warszawa, grudzień 2013 r. STRATEGIA Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014 2030 Warszawa, grudzień 2013 r. Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014 2030 3 Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo