Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U"

Transkrypt

1 Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

2 Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers. Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ tej pracy nie mo e byæ powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób, b¹dÿ elektroniczny, b¹dÿ mechaniczny, w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o. ul. Pilotów 71, Kraków, Poland tel , fax

3 Wstęp Blockbuster 1 to pierwsza część nowej serii podręczników do nauki języka angielskiego w gimnazjum. Książka przeznaczona jest dla uczniów na poziomie podstawowym, którzy wcześniej mieli już kontakt z językiem angielskim (tzw. false beginners). Kurs Blockbuster jest bardzo intensywny, w związku z tym można go polecić uczniom o wysokim stopniu motywacji i nauczycielom zainteresowanym podręcznikiem, który stanowi wyzwanie. Warto pamiętać, że choć realizacja takiego podręcznika wymaga od uczącego dużej kreatywności, to jednocześnie zapewnia satysfakcję z pracy i osiąganych rezultatów. Podręcznik Blockbuster 1 składa się z dziewięciu tematycznych modułów, z których każdy podzielony jest na pięć podrozdziałów. Interesującą cechę podręcznika stanowi rozłożenie materiału w poszczególnych modułach dwa pierwsze rozdziały poświęcone są głównie słownictwu i zwrotom związanym z tematyką poruszaną w module, jednocześnie jednak zapewniają przygotowanie do opanowania zasad gramatycznych, z którymi uczeń zapoznaje się w rozdziale trzecim. Oznacza to, że aktywne budowanie zdań zawierających nową strukturę poprzedza formalną instrukcję gramatyczną. Takie podejście zgodne jest z teoriami podkreślającymi podobieństwa w przyswajaniu języka rodzimego i języków obcych, ponadto sprzyja stosowaniu metody indukcyjnej w nauczaniu gramatyki. Schemat ten ulega zachwianiu w dwóch ostatnich modułach podręcznika, gdzie zagadnienia gramatyczne pojawiają się w prawie wszystkich rozdziałach, warto jednak pamiętać, że na tym etapie nauki uczeń posiada już dosyć szeroki zakres słownictwa oraz stosunkowo duże umiejętności komunikacyjne. Inną zaletę kursu Blockbuster stanowi jego swoista dwutorowość. Nauczyciele języków obcych niewątpliwie zauważyli już, że oczekuje się od nich głównie przygotowania uczniów do czekających ich egzaminów, a w szczególności do egzaminu maturalnego. Tendencja ta jest tak rozpowszechniona, iż nazbyt często zapomina się o najbardziej podstawowym celu nauczania języka obcego, którym jest umożliwienie uczniowi porozumiewania się z innymi użytkownikami danego języka. Blockbuster stanowi znakomity dowód na to, że te dwa cele nie muszą wzajemnie się wykluczać korzystający z książki uczeń stopniowo buduje swoją kompetencję komunikacyjną, opanowuje zwroty charakterystyczne dla różnorodnych sytuacji codziennych i stale powiększa swoje umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem i tworzenia

4 własnych form pisanych, a jednocześnie zapoznaje się z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i ma szansę systematycznie je ćwiczyć. Uświadamianie uczniowi faktu, że język nie jest jedynie przedmiotem w szkole, ale przede wszystkim narzędziem służącym przekazywaniu informacji i poznawaniu świata, stanowi bardzo ważny element nauczania języka obcego. O tym również autorki podręcznika nie zapomniały: każdy moduł zawiera dwie dodatkowe lekcje, z których pierwsza poświęcona jest informacjom o charakterze kulturoworealioznawczym (Culture Corner), a drugą można określić jako lekcję innego przedmiotu szkolnego w języku angielskim (Curricular Cuts). W ramach Culture Corners uczniowie zapoznają się między innymi z sylwetkami sławnych ludzi pochodzących z krajów anglojęzycznych, architekturą tych krajów, czy ich klimatem. Warto tu wspomnieć, że każdej z takich lekcji towarzyszy wykonanie plakatu lub napisanie krótkiego wypracowania, co wymaga od uczniów samodzielnego wyszukiwania informacji na temat ich własnego kręgu kulturowego. Charakter Curricular Cuts jest nieco inny. Tutaj uczeń zdobywa informacje z zakresu np. biologii (podział królestwa zwierząt), fizyki i astronomii (planety układu słonecznego), czy geografii (stolice krajów europejskich). Umieszczenie takich lekcji w podręczniku do języka obcego sprzyja integracji międzyprzedmiotowej. Każdy moduł podręcznika Blockbuster kończy się powtórzeniem i utrwaleniem poznanych słów, zwrotów i struktur, co ułatwia monitorowanie postępów ucznia i zmusza go do systematycznej pracy. Fakt, iż podręcznik zawiera klucz do zadań umieszczonych w rozdziałach powtórzeniowych, umożliwia uczniowi samodzielne ich wykonanie i próbę samooceny osiągnięć. Ponadto każdemu modułowi towarzyszy ćwiczenie do realizacji w parach, które wymaga od ucznia zastosowania poznanych struktur i zwrotów w naturalnej sytuacji komunikacyjnej (ćwiczenia te znajdują się w końcowej części podręcznika, za trzema rozdziałami okolicznościowymi ). Zeszyt ćwiczeń towarzyszący podręcznikowi składa się z dwóch części: Workbook i Grammarbook. Część pierwsza stanowi uzupełnienie podręcznika zawiera ćwiczenia utrwalające i poszerzające materiał leksykalny i gramatyczny realizowany w książce, znajdują się tu także dodatkowe zadania rozwijające sprawności językowe. Druga część Zeszytu ćwiczeń to bank ćwiczeń gramatycznych, które można wykorzystać na dwa sposoby, w zależności od potrzeb grupy: albo jako pracę domową, aby upewnić się, że uczeń utrwala swoją znajomość gramatyki także poza lekcjami, albo jako ćwiczenia dodatkowe, jeśli nauczyciel zdecyduje, że uczniowie ich potrzebują. 2

5 Podobnie jak podręcznik, druga część Zeszytu ćwiczeń zawiera rozdziały powtórzeniowe, a także testy gramatyczne, z których każdy obejmuje coraz większy zakres materiału. Testy te będą uczniowi szczególnie przydatne, umożliwią mu bowiem nie tylko bieżące monitorowanie własnych umiejętności, ale również kontrolowanie ogólnego stanu wiedzy gramatycznej i sprawności w posługiwaniu się nią. Prezentowany tutaj rozkład materiału do podręcznika Blockbuster podzielono na sześć części, poświęconych kolejno: słownictwu, czterem głównym umiejętnościom językowym i gramatyce. Na podstawie informacji umieszczonych w poszczególnych częściach tabeli nauczyciel łatwo określi, jakich umiejętności i jakiej wiedzy może oczekiwać od ucznia po ukończeniu pracy nad danym rozdziałem podręcznika. Niestety, podanie przybliżonych terminów realizacji każdego rozdziału nie jest możliwe z dwóch powodów: po pierwsze, biorąc pod uwagę wcześniej wspomniany intensywny charakter kursu, tempo realizacji materiału będzie w dużym stopniu zależeć od motywacji, zaangażowania i sprawności intelektualnej uczniów; po drugie, nauczyciel dysponujący tylko dwiema godzinami lekcyjnymi tygodniowo na pewno nie ukończy podręcznika w ciągu jednego roku szkolnego. 3

6 Unit Słownictwo 1 imiona angielskie; powitalne zwroty grzecznościowe 2 alfabet; rzeczowniki: standardowe wyposażenie ucznia; przymiotniki: kolory; liczebniki zaimki osobowe; zwierząt, przedmioty codziennego użytku, artykuły żywnościowe zwierzątek domowych 4 rzeczowniki: członkowie najbliższej rodziny 5 BLOCKBUSTER 1 Rozkład materiału Umiejętności: mówienie powitania; przedstawianie się; przedstawianie innych literowanie; pytanie What is this? i odpowiedź It is a...; pytanie o kolor przedmiotu i udzielanie odpowiedzi Umiejętności: rozumienie ze słuchu Moduł 1 People & Pets dopasowanie dialogów do przedstawionych na obrazkach sytuacji wyszukiwanie informacji Umiejętności: czytanie ze zrozumieniem pytania otwarte do dialogów Umiejętności: pisanie Gramatyka tworzenie zdań z czasownikiem to be; podawanie informacji o wieku słuchanie: wyszukiwanie informacji; czytanie: uzupełnianie form czasownika to be w krótkim tekście opis własnej fotografii przedimki: a, an; odmiana czasownika to be podawanie informacji o właścicielu, kolorze i wieku zwierzątek domowych; pytanie o imię, wiek i udzielanie powitania i pożegnania; literowanie; wymowa: /i:/ /i/ wielokrotny wybór: opcje w formie obrazków; uzupełnianie brakujących informacji dopasowanie opisów zwierzątek domowych do obrazków krótki tekst o sobie i swoim zwierzątku zadawanie pytania Who is (David)? i udzielanie udzielanie informacji o swojej rodzinie wyszukiwanie informacji list do przyjaciela: poprawa błędów w użyciu dużych liter; pytania typu prawda/fałsz list do przyjaciela (podawanie informacji o sobie, swojej rodzinie i swoim zwierzątku); list do rodziców: udzielanie informacji o nowym przyjacielu ortografia: duże litery 5

7 Culture Corner: przewidywanie treści tekstu o znanym sportowcu; czytanie ze zrozumieniem: uzupełnianie brakujących informacji w drzewie genealogicznym; pisanie: opis znanego sportowca (plakat); Curricular Cuts: kolory powtórzenie i utrwalenie Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 6 profesji zadawanie pytania Where are you/is he from? i udzielanie zadawanie pytania o wykonywany zawód i udzielanie oferowanie pomocy i dziękowanie za pomoc Moduł 2 Around the World wybór prawidłowej z dwóch podanych opcji; dopasowanie postaci do ich zawodu pytania otwarte do dialogów 7 nazwy krajów i miast świata; przymiotniki: narodowość; liczebniki: zadawanie pytania Where are you/is he from? i udzielanie zadawanie pytania o wiek i udzielanie pytanie o narodowość i udzielanie zadawanie pytania Where s that? i udzielanie krótka wypowiedź: udzielanie informacji o sobie (imię, wiek, narodowość) wielokrotny wybór: opcje w formie obrazków pytania otwarte do dialogu przygotowanie plakatu ze zdjęciami sławnych ludzi i informacjami o nich (imię i nazwisko, wiek, narodowość) 8 9 rzeczowniki: elementy miejskiego krajobrazu (statue, trees, benches, bank, supermarket itd.) rzeczowniki: elementy miejskiego krajobrazu (theatre, museum, opera house, big arch, old buildings) tworzenie pytań i przeczeń z czasownikiem to be; budowanie zdań z konstrukcją there is/are zadawanie pytania Where s (Sally)? i udzielanie krótki opis miasta z użyciem konstrukcji There is/are; dopasowanie osób do krajów, w których przebywają wyszukiwanie szczegółowych informacji w trzech krótkich tekstach (pozdrowienia zdania pytające i przeczące z czasownikiem to be; konstrukcja there is/are pocztówka z pozdrowieniami z wakacji; 6

8 powitania i pożegnania; zwrot grzecznościowy How are you? i typowe wymowa: /s/ / / z wakacji); pytania otwarte do pozdrowień z wakacji 10 przymiotniki: clean, dirty, noisy, quiet, old, modern, big, tall, beautiful budowanie zdań z przymiotnikami określającymi rzeczowniki (This is a clean beach./the beach is clean.); opis Pragi (na podstawie fraz kluczy) słuchanie: robienie notatek; czytanie: uzupełnianie krótkiego opisu Montrealu po danymi przymiotnikami uzupełnianie tekstu o Wenecji rzeczownikami i dobór właściwego tytułu ; układanie akapitów we właściwym porządku krótki tekst o Pradze; pocztówka z wakacji miejsce przymiotnika w zdaniu Culture Corner: słownictwo związane z krajobrazem miejskim, uzupełnianie zdań na podstawie przeczytanego tekstu, wykonanie plakatu na temat stolicy Polski; Curricular Cuts: quiz na temat europejskich stolic Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 11 mebli tworzenie zdań z konstrukcją there is/are; opis pokoju Moduł 3 No Place Like Home wyszukiwanie informacji zadanie typu prawda/fałsz opis pokoju 12 pomieszczeń w domu; mebli i urządzeń domowych; przyimki miejsca zadawanie pytań z czasownikiem to be i udzielanie krótkich tworzenie zdań z konstrukcją there is/are i przyimkami miejsca; opis własnego domu/mieszkania słuchanie: wyszukiwanie informacji; czytanie: wyszukiwanie informacji wykonanie rysunku swojego domu/ mieszkania z podpisami użycie przyimków miejsca 7

9 przymiotniki dzierżawcze; zaimki wskazujące rzeczowniki: rodzaje domów (houseboat, flat, skyscraper, farmhouse itd.); słownictwo związane z opisem domu/ mieszkania (balcony, garage, floor itd.); liczebniki porządkowe 1 10; rzeczowniki: address, postcode przymiotniki związane z opisem domu/ mieszkania (oldfashioned, modern, huge, small, itd.) tworzenie zdań twierdzących, pytań i przeczeń z czasownikiem to have; tworzenie zdań z formą dzierżawczą nrzeczowników i przymiotników (This is Andy s komputer./it s his computer.); tworzenie zdań z zaimkami wskazującymi this/that, these/those pytanie o adres i udzielanie komentowanie opisu mieszkania (zwroty grzecznościowe: You re very lucky, It s really lovely itd.) Zeszyt ćwiczeń; wymowa: /s/, /z/, zadawanie pytań i udzielanie informacji na temat domu/mieszkania (rozmowa w sprawie wynajmu); opisywanie własnego domu i sąsiedztwa wyszukiwanie informacji: uzupełnianie tabeli wyszukiwanie informacji: uzupełnianie luk w ogłoszeniu dotyczącym domu do wynajęcia; pytania wielokrotnego wyboru do dialogu na temat nowego mieszkania dopasowanie opisów domów do fotografii; zadanie typu prawda/fałsz pytania otwarte do listu opisującego dom; uzupełnianie luk w tekście o pałacu w Wersalu ; uzupełnianie luk w opisie pokoju spójnikami but i and opis pokoju z wykorzystaniem czasownika to have czasownik to have: odmiana, zdania twierdzące, pytające i przeczące; forma dzierżawcza rzeczowników (dopełniacz saksoński); liczba mnoga rzeczowników; zaimki wskazujące robienie notatek na temat własnego domu/mieszkania (do wykorzystania w prezentacji ustnej); list do przyjaciela zawierający opis swojego domu/ mieszkania; opis swojego ulubionego pokoju spójniki and i but 8

10 Culture Corner: odpowiadanie na pytania o Białym Domu na podstawie fotografii; czytanie ze zrozumieniem: sporządzanie notatek o Białym Domu do wykorzystania w prezentacji ustnej; wykonanie plakatu z opisem słynnego budynku w Polsce; Curricular Cuts: słownictwo: materiały budowlane (brick, marble, stone, wood); czytanie ze zrozumieniem: zadanie typu prawda/fałsz do tekstu o słynnym pałacu w Portugalii Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 16 profesji, w których ludzie pracują ze zwierzętami (jockey, farmer, zoo keeper, policeman, snake charmer); zwierząt; rzeczowniki: środowiska życia zwierząt tworzenie zdań na temat ludzi pracujących ze zwierzętami Moduł 4 In Action czytanie: uzupełnianie zdań właściwą z dwóch podanych opcji; słuchanie: odnajdywanie różnic pomiędzy dialogami w książce i ich nagraną wersją 17 zwierząt i części ciała zwierząt; przymiotniki potrzebne do opisu zwierząt (thick, long, brightlycoloured, itd.); czasowniki opisujące umiejętności i możliwości zwierząt (fly, swim, run itd.) opisywanie wyglądu zwierząt przy użyciu czasowników to be i to have; zadawanie pytania o wygląd; tworzenie zdań twierdzących, pytających i przeczących z użyciem czasownika can opisywanie możliwości i umiejętności zwierząt wyszukiwanie informacji o delfinach w dialogu przygotowanie do krótkiej prezentacji ustnej krótki opis zwierzęcia z użyciem czasowników to be, to have i can 18 czasowniki określające czynności i stany (drive, write, stay, live, like itd.); profesji; rzeczowniki i czasowniki związane udzielanie informacji o umiejętnościach tworzenie zdań z czasownikiem can; pytanie o umiejętności i udzielanie krótkich tworzenie zdań twierdzących w czasie Present Simple uzupełnianie luk w krótkim tekście czasownikami w odpowiedniej formie czasu Present Simple (końcówka s w trzeciej osobie liczby pojedynczej); krótki tekst o jednym z członków rodziny z użyciem czasu Present Simple czasownik can zdania twierdzące, pytające i przeczące; czas Present Simple zdania twierdzące, dodawanie końcówki s w trzeciej osobie liczby pojedynczej 9

11 z opisem profesji (deliver letters, fly planes itd.); przysłówki częstotliwości (sometimes, usually, always) Zeszyt ćwiczeń opis profesji, udzielanie informacji o członkach rodziny; wymowa: /s/, /z/, wybór właściwej formy czasownikowej w krótkim tekście opisującym codzienne czynności 19 profesji; czasowniki i rzeczowniki związane z opisem profesji (write books, put out fires itd.); zwroty związane z podawaniem godziny (half past, a quarter to/past, o clock); przyimki czasu opisywanie czynności związanych z wykonywanym przez kogoś zawodem; pytanie o godzinę i podawanie godziny przewidywanie zawartości tekstu na temat delfinów; wyszukiwanie informacji: uzupełnianie zdań zdania opisujące czynności wykonywane regularnie użycie przyimków czasu 20 opisywanie zwierząt wyszukiwanie informacji: uzupełnianie luk w formularzu dotyczącym adopcji zwierzęcia z zagrożonego gatunku; wielokrotny wybór opcje w formie obrazków wyszukiwanie informacji: uzupełnianie informacji na temat zagrożonego gatunku; zadanie typu prawda/fałsz na podstawie tekstu o pingwinach ; uzupełnianie tekstu opisującego codzienne czynności czasownikami w odpowiedniej formie czasu Present Simple opis tygrysa na podstawie podanych informacji; tekst opisujący codzienne czynności (daily routine) Zeszyt ćwiczeń Culture Corner: określanie rodzaju tekstu (reklama); czytanie ze zrozumieniem: odpowiadanie na pytania otwarte; wykonanie plakatu reklamującego ogród zoologiczny; Curricular Cuts: kategorie klasyfikacyjne w obrębie świata zwierząt (mammal, bird, fish, insect, amphibian); dopasowanie zwierząt do odpowiedniej kategorii 10

12 Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 21 czasowniki i rzeczowniki określające codzienne czynności (read the paper, brush your teeth, catch a bus to school itd.) tworzenie zdań twierdzących i przeczących w czasie Present Simple; zadawanie pytań w czasie Present Simple i udzielanie krótkich odpowiedzi 22 dni tygodnia; przysłówki częstotliwości; czasowniki i rzeczowniki określające codzienne czynności (meet friends, do shopping, have piano lessons itd.) udzielanie informacji o regularnie powtarzanych czynnościach (zdania w czasie Present Simple) 23 miesięcy; pór roku; czasowniki i rzeczowniki: zwroty określające czynności wykonywane w wolnym czasie (fly a kite, go on a picnic, go rockclimbing itd.); przyimki czasu udzielanie informacji o czynnościach wykonywanych w wolnym czasie w różnych porach roku (użycie Present Simple z przysłówkami częstotliwości); tworzenie zdań pytających w czasie Present Simple i udzielanie krótkich budowanie zdań z przyimkami czasu ; podawanie dat Moduł 5 Work and Play czytanie: wyszukiwanie informacji w dialogach, uzupełnianie zdań; słuchanie: wyszukiwanie różnic pomiędzy dialogami w książce a ich nagraną wersją wielokrotny wybór; dopasowanie osób do czynności, które regularnie wykonują wyszukiwanie informacji w krótkim dialogu; uzupełnianie odpowiednich form czasowników (Present Simple) w tekście przewidywanie treści krótkiego tekstu na podstawie tytułu i sprawdzanie trafności przewidywań, wyszukiwanie informacji w tekście 11 zdania opisujące czynności codzienne (użycie czasu Present Simple) opis zajęć wykonywanych regularnie w poszczególne dni tygodnia opis ulubionej pory roku miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu tworzenie zdań pytających i przeczących w czasie Present Simple; użycie przyimków czasu; łączenie zdań przy użyciu spójników and i but

13 24 przymiotniki: boring, interesting, expensive, cheap; czasowniki i rzeczowniki określające czynności wykonywane podczas wakacji opisywanie własnego sposobu spędzania wakacji; zadawanie pytań o sposoby spędzania wolnego czasu i udzielanie informacji na ten temat; wymowa: /Λ/ słuchanie: poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach; czytanie: dobieranie odpowiednich wakacji dla opisanych postaci reklama oferty wakacyjnej 25 przymiotniki używane do opisu sylwetki: fat, plump, slim, short, tall; przymiotniki: kolory włosów i oczu; przymiotniki używane do opisywania charakteru/ osobowości: kind, clever, funny, honest; rzeczowniki używane do opisu wyglądu zewnętrznego: beard, moustache, glasses (także w Zeszycie ćwiczeń) opisywanie wyglądu zewnętrznego; zadawanie pytań What does he/she look like i What is he/she like? i udzielanie opis osoby: wygląd zewnętrzny i osobowość/ charakter wybór właściwej z dwóch podanych opcji w krótkich opisach wyglądu zewnętrznego określanie tematyki poszczególnych akapitów charakterystyki postaci; uzupełnianie podanymi zwrotami luk w tekście na temat ulubionej pory roku charakterystyka postaci (w oparciu o podane informacje); zdania opisujące charakter osoby i podające przykłady zachowań ; opis ulubionej pory roku Culture Corner: rozpoznawanie kwiatów na obrazkach, określanie pory ich kwitnienia i miejsc, gdzie zazwyczaj rosną; słownictwo: nazwy kwiatów i części kwiatu; czytanie ze zrozumieniem: dobór tytułu tekstu, wyszukiwanie informacji; wykonanie plakatu prezentującego najczęściej spotykane polskie kwiaty; Curricular Cuts: opis polskiej wiosny; identyfikowanie elementów obrazka; czytanie ze zrozumieniem: krótkie wiersze o wiośnie odpowiadanie na pytania otwarte; tworzenie wiersza o wiośnie (praca w grupach) Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 26 artykułów spożywczych; działów supermarketu; zwroty związane z dokonywaniem zakupów (How much udzielanie informacji na temat produktów, które można kupić w poszczególnych działach supermarketu (zdania z czasownikiem can); ćwiczenie zwrotów związanych z robieniem Moduł 6 Ford, Glorious Food dopasowanie dialogów do działów supermarketu przedstawionych na fotografiach poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach; wyszukiwanie informacji w dialogach (pytanie otwarte) wykonanie plakatu przedstawiającego owoce, jakie można kupić w Polsce i ich ceny 12

14 are these?, I d like a kilo of green apples itd.) artykułów spożywczych i napoi; rodzajów artykułów spożywczych (dairy, pasta, seafood, desserts itd.); miejsc, gdzie podaje się jedzenie (restaurant, pub, fast food restaurant); zwroty związane z zamawianiem jedzenia w restauracji/barze zaimki nieokreślone some, any; zwroty how much i how many produktów, które można kupić w różnych sklepach (clothes, accessories, shampoo, toys itd.); sklepów; przyimki miejsca (opposite, next to, zakupów (także w Zeszycie ćwiczeń) pytanie innych osób, czy lubią różne produkty i udzielanie ćwiczenie zwrotów związanych z zamawianiem jedzenia w restauracji/ barze; wymowa: /θ/ i /ð/ tworzenie zdań z zaimkami nieokreślonymi i przedimkami a, an; zadawanie pytań z how much i how many i udzielanie odpowiedzi pytanie o drogę i udzielanie udzielanie informacji na temat produktów, które można kupić w różnych sklepach uzupełnianie brakujących cen w menu wyszukiwanie informacji: uzupełnianie listy zakupów przewidywanie treści tekstu i sprawdzanie trafności przewidywań; wielokrotny wybór 13 wyszukiwanie informacji w dialogu pytania otwarte; dopasowanie wymienionych zwrotów do ich synonimów użytych w dialogu rozumienie ogólnej myśli dialogu po szybkim przeczytaniu; uzupełnianie luk w dialogu słowami some, any, much, many zadanie typu prawda/fałsz przygotowanie menu lista zakupów rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; użycie zaimków nieokreślonych some, any oraz przedimków a/an; użycie zwrotów how much i how many wykonanie planu okolicy z zaznaczonymi sklepami użycie przyimków miejsca

15 between itd.); zwroty używane przy wskazywaniu drogi (Excuse me, where s the...? It s in... Street, next to... itd.) 30 czasowniki określające czynności wykonywane podczas przygotowania posiłków (bake, fry, boil itd.); przedmiotów składających się na wyposażenie kuchni (pan, cup, plate, cocker itd.); słownictwo związane z przepisami (tablespoon, serve, ingredients itd.) udzielanie instrukcji (zdania w trybie rozkazującym) ustawianie obrazków w kolejności zgodnej z usłyszanym opisem określanie rodzaju informacji zawartych w przepisie (wybór z podanej listy); uzupełnianie opisu restauracji słowami wybranymi z trzech podanych opcji ; uzupełnianie przepisu czasownikami określającymi czynności związane z przygotowaniem potrawy przepis (także w Zeszycie ćwiczeń) tryb rozkazujący nakazy i zakazy Culture Corner: odgadywanie związku pomiędzy przedstawionymi na obrazkach produktami i daniami a tekstem na podstawie tytułu tekstu (Eating in England); odgadywanie trafności poglądów na temat jedzeniowych zwyczajów Brytyjczyków; czytanie ze zrozumieniem: sprawdzanie trafności przewidywań; pisanie krótkiego tekstu o jedzeniowych zwyczajach Polaków; Curricular Cuts: określanie rodzaju dań na podstawie listy składników (deser, obiad); dopasowanie miar typu łyżeczka, filiżanka do ich odpowiedników w gramach na podstawie przedstawionego schematu; tworzenie listy składników tradycyjnej polskiej potrawy Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 31 czasowniki określające czynności wykonywane na wakacjach (sunbathe, go sailing, make new friends itd.); przymiotniki określające pogodę (hot, sunny, udzielanie informacji o tym, co zazwyczaj robi się na wakacjach (Present Simple); budowanie zdań twierdzących w czasie Present Continuous określanie, co robią osoby pokazane na zdjęciach, Moduł 7 Rain or Shine wybór właściwej z dwóch podanych opcji w zdaniach dotyczących dialogu odpowiadanie na pytania otwarte dotyczące dialogu 14

16 cold, wet) opowiadanie o wydarzeniach rozgrywających się w chwili mówienia 32 części garderoby i dodatków (purse, watch, bag, ring itd.); materiałów (silver, leather, wool itd.); zwroty związane z kupowaniem odzieży (What size are you?, How does it fit?, Can I try it on?, Cash or credit? itd.) opisywanie własnego i cudzego ubioru; budowanie zdań ze słowami too i enough; pytanie o cenę i udzielanie odpowiedzi (z uwzględnieniem informacji o obniżkach cen); pytanie o materiał, z którego wykonane są różne przedmioty i udzielanie odpowiedzi 33 określanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami (Present Continuous); budowanie zdań w czasach Present Simple i Present Continuous z użyciem przysłówków charakterystycznych dla każdego z tych czasów (usually, often / now, at the moment); wymowa: 34 przymiotniki określające pogodę (cloudy, rainy, warm, windy, snowy itd.); zwroty związane ze składaniem, opisywanie pogody; opisywanie odzieży odpowiedniej do różnych warunków pogodowych i sytuacji (także w Zeszycie ćwiczeń); wyszukiwanie informacji uzupełnianie plakatu reklamującego obniżki cen odzieży; wyszukiwanie informacji uzupełnianie formularza zamówienia zadanie typu prawda/fałsz; uzupełnianie luk w liście z wakacji słuchanie: wyszukiwanie informacji: pytanie otwarte; czytanie: uzupełnianie luk w tekście pocztówki z wakacji odpowiednią formą podanych czasowników (Present Simple lub Continuous), odpowiadanie na pytania otwarte uzupełnianie luk w krótkim tekście odpowiednią formą podanych czasowników (Present Simple lub Continuous) Zeszyt ćwiczeń wielokrotny wybór (opcje w formie obrazków) dopasowanie: określanie funkcji językowej krótkich tekstów (zaproszenie, informacja, prośba), określanie typu tekstu 15 opis ubioru sławnych postaci na wybranych przez ucznia zdjęciach użycie słów too i enough w zdaniach pocztówka z wakacji zdania twierdzące, pytające i przeczące w czasie Present Continuous; Present Simple a Present Continuous rozróżnianie pomiędzy dwoma czasami teraźniejszymi z wakacji

17 przyjmowaniem i odrzucaniem propozycji (would you like to..., how about..., that sounds great, I m sorry, but...itd.) opisywanie fotografii (z uwzględnieniem pogody, miejsca oraz odzieży przedstawionych osób) (wiadomość tekstowa, i notka), wyszukiwanie w tekstach słów związanych z pogodą 35 przymiotniki opisujące odzież (formal, casual, expensive, cheap); miejsc, gdzie można kupić odzież (boutique, street market, sports shop, department store) udzielanie informacji na temat preferowanego stylu ubierania się (także w Zeszycie ćwiczeń); przeprowadzanie ankiety na temat preferowanego stylu ubierania się i podsumowanie jej wyników (z użyciem zwrotów: most/some/a few students like...) odgadywanie znaczenia tytułu tekstu, odpowiadanie na pytania otwarte; dopasowanie opisów stylu ubierania się trzech różnych osób do przedstawionych na rysunkach ubrań krótki artykuł na temat preferowanych przez polską młodzież stylów ubierania się; krótki artykuł na temat sposobu, w jaki polska młodzież spędza wakacje Culture Corner: odczytywanie informacji o pogodzie w Sydney z przedstawionego diagramu; czytanie ze zrozumieniem: wyszukiwanie porad dla turystów w tekście na temat klimatu Australii; opis klimatu Polski; Curricular Cuts: odgadywanie, czy podane informacje o śniegu są prawdziwe; czytanie ze zrozumieniem: sprawdzanie trafności przewidywań; wykonanie rysunku przedstawiającego zimową scenę i zaprezentowanie go klasie Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 36 miejsc, w których można się zatrzymać na wakacjach (campsite, B&B, chalet itd.) zwroty związane z meldowaniem się w hotelu, na kempingu (How long? Do I have to pay now?, Enjoy your stay itd.) przeprowadzanie rozmowy pomiędzy recepcjonistą a gościem kempingu; opisywanie miejsca, w jakim uczniowie często nocują podczas wakacji; wyrażanie prośby, pozwolenia, nakazu i zakazu: budowanie zdań z czasownikami must/mustn t i can/ can t Moduł 8 Let s Have Fun pytania wielokrotnego wyboru do dialogu pomiędzy recepcjonistą a gościem kempingu (wybór z dwóch opcji); pytania wielokrotnego wyboru do podobnego dialogu w hotelu (wybór z trzech opcji) Zeszyt ćwiczeń uzupełnianie luk w zdaniach na podstawie dialogu ulotka reklamująca kemping czasowniki must i can formy twierdzące, pytające i przeczące: prośba, pozwolenie, nakaz i zakaz 16

18 czasowniki i rzeczowniki: czynności wykonywane na wakacjach (sleep in a tent, relax on the beach, visit museums itd.) środków transportu; przymiotniki używane do opisu wad i zalet różnych środków transportu (fast, slow, expensive, comfortable itd.); przymiotniki używane do opisu miast (big, busy, noisy, crowded itd.) słownictwo związane z obchodami różnych świąt i uroczystości (masked ball, colourful floats, entertainers, firework display itd.) zwroty związane z umawianiem się na spotkania (What are you doing tonight? We are..., Do you want to come?) mówienie o planach wakacyjnych: budowanie zdań z konstrukcją to be going to; pytanie o plany/intencje i udzielanie przewidywanie wydarzeń na podstawie teraźniejszej sytuacji (to be going to) określanie wad i zalet różnych środków transportu; porównywanie różnych środków transportu; porównywanie dwóch miast: Edynburga i Shaftesbury; udzielanie informacji o swoim mieście ( oprowadzanie wycieczki ) opisywanie obchodów polskich świąt; wyrażanie sprecyzowanych planów na najbliższą przyszłość (czas Present Continuous); umawianie się na spotkania towarzyskie wyszukiwanie informacji w ulotce reklamowej zdania opisujące plany na najbliższe wakacje wyszukiwanie informacji: zaznaczanie na fragmencie planu Londynu miejsc, o których wspomina przewodnik wycieczki przewidywanie treści dwóch tekstów: o Edynburgu i o Shaftesbury, odpowiadanie na pytania otwarte; zadanie typu prawda/fałsz do tekstu o Orient Ekspresie krótki tekst na temat jednego z zabytkowych miast w Polsce wyszukiwanie informacji: uzupełnianie luk w ogłoszeniu o przyjęciu świątecznym dwie reklamy biur podróży odpowiadanie na pytania otwarte ogłoszenie o obchodach jednego z polskich świąt (data, opis, zaproszenie do udziału w zabawie) 17 konstrukcja to be going to zdania twierdzące, pytające i przeczące: wyrażanie zamiarów oraz przewidywań stopniowanie przymiotników stopień wyższy czas Present Continuous sprecyzowane plany na najbliższą przyszłość; czas Present Continuous a konstrukcja to be going to

19 40 słownictwo związane z uroczystościami rodzinnymi (barbecue, birthday cake, balloons, party decorations itd.) składanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń; planowanie balu maskowego słuchanie: wyszukiwanie informacji (wybieranie fotografii przedstawiających czynności i przedmioty wymienione w liście); czytanie: wyszukiwanie informacji: porównywanie informacji zawartych w dwóch rodzajach zaproszeń, zadawanie pytań na temat treści listu i odpowiadanie na nie uzupełnianie luk w tekście a podanymi słowami list z zaproszeniem na bal maskowy; z zaproszeniem na przyjęcie dla uczczenia końca roku szkolnego Culture Corner: zadawanie pytań na temat dwóch przedstawionych na fotografiach znanych budynków (opera w Sydney i muzeum Guggenheim a); czytanie ze zrozumieniem: wyszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania, informacji dotyczących podanych liczb; tworzenie krótkiego opisu znanego polskiego budynku; Curricular Cuts: czytanie ze zrozumieniem: krótkie opisy planet naszego układu słonecznego nazywanie planet na schemacie układu planet, uzupełnianie luk w zdaniach opisujących planety odpowiednimi przymiotnikami w stopniu wyższym; wykonanie modelu naszego układu słonecznego Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 41 profesji i funkcji politycznych (cosmonaut, physicist, inventor, explorer, president itd.) odczytywanie dat: lata; zadawanie pytań o sławne osoby i udzielanie podstawowych informacji na ich temat (formy przeszłe czasownika to be); budowanie zdań z formami przeszłymi czasownika to be Moduł 9 Our great past wielokrotny wybór dopasowanie wymienionych zwrotów do ich synonimów użytych w dialogu wykonanie plakatu przedstawiającego sławnych Polaków (podstawowe informacje: nazwiska, daty urodzenia i śmierci, czym się wsławili) przeszłe formy czasownika to be zdania twierdzące, pytające i przeczące; pytania z przyimkiem na końcu (Who were you with?) 42 słownictwo związane z opisem pożaru (wielki pożar Londynu: destroy, firefighters, spread, panic, put out itd.) udzielanie informacji o czynnościach wykonanych w dniu wczorajszym (zdania w czasie Past Simple); zadawanie pytań w czasie Past Simple i udzielanie krótkich wymowa: końcówka ed /t/, /d/, wielokrotny wybór (informacje o klęskach żywiołowych) przewidywanie treści tekstu o wielkim pożarze Londynu na podstawie tytułu i słówkluczy, zadanie typu prawda/fałsz, wyszukiwanie informacji: nazwisk i nazw własnych zdania w czasie Past Simple czas Past Simple zdania twierdzące, pytające i przeczące z czasownikami regularnymi 18

20 formy przeszłe czasowników nieregularnych formy przeszłe czasowników have i can; słownictwo związane z opisem starożytnych cywilizacji (empire, temple, leader, invade, exchange goods itd.); zaimki pytające (who, where, how, itd.) przymiotniki używane do oceniania jakości (great, exciting, fantastic, excellent, awful itd.) budowanie zdań z czasownikami nieregularnymi w czasie Past Simple zadawanie pytań o życie sławnych ludzi i udzielanie informacji na ten temat budowanie zdań z przymiotnikami w stopniu najwyższym: udzielanie informacji o Polsce; ocenianie jakości książek, filmów itd. słuchanie: zadanie typu prawda/fałsz do biografii Abrahama Lincolna; czytanie: wyszukiwanie informacji: uzupełnianie podanych zdań, układanie wydarzeń w porządku chronologicznym dopasowanie prezentów urodzinowych do ofiarodawców wielokrotny wybór: uzupełnianie luk w biografii Waltera Disneya ; uzupełnianie luk w biografii Alberta Einsteina odpowiednimi formami czasowników wielokrotny wybór: objaśnienia przewodnika w muzeum przewidywanie odpowiedzi do zadania typu prawda/fałsz, sprawdzanie trafności przewidywań, uzupełnianie luk w tekście o imperium Inków pojedynczymi słowami (wielokrotny wybór słuchanie: przewidywanie treści tekstu na podstawie obrazków, sprawdzanie trafności przewidywań i układanie obrazków we właściwej kolejności; czytanie: udzielanie odpowiedzi na pytania otwarte, układanie listy wydarzeń we właściwej kolejności układanie akapitów w opowiadaniu we właściwej kolejności 19 biografia sławnego Polaka krótki artykuł o starożytnej cywilizacji (na podstawie informacji znalezionych przez uczniów opowiadanie o najgorszych wakacjach; opowiadanie o najlepszym/ najgorszym dniu w życiu (Zeszyt ćwiczeń) czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi użycie przeszłych form czasowników can i have stopniowanie przymiotników stopień najwyższy

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Global Beginner Rozkład Materiału

Global Beginner Rozkład Materiału Beginner Rozkład Materiału ROZDZIAŁ 1 POD ROZDZIAŁ Name Address game TEMATYKA SŁOWNICTWO alfabet miejsce pochodzenia powszechne angielskie słowa powitania i pożegnania zwroty grzecznościowe podawanie adresu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego Żarki 2013/2014 organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Żarkach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 I. Cele konkursu Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim; Doskonalenie znajomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/2013. Przedimki: a,an, the. Zaimki wskazujące: this, that, these, those.

Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/2013. Przedimki: a,an, the. Zaimki wskazujące: this, that, these, those. 1 Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/ Data Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe, umiejętności wrzesień 2012 1 W klasie, przybory szkolne, meble, cyfry, alfabet Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 10A Trener: Karolina Zielioska Miejsce: Zespół Szkół nr 10, ul. Podmiejska

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.)

English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.) English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.) UNIT 1 słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasownikiem to be w zdaniach twierdzących, przeczących i

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie Lekcja 1 1 Evolution plus 1 TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO ROZKŁAD MATERIAŁU GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany)

Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany) WYMAGANIA EDUKACYJNE Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany) klasa IV: - czasownik być : odmiana przez osoby, tworzenie zdań twierdzących, przeczących, pytań przez

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie 1 Evolution plus 1 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna Lekcja

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Welcome to Britain 1) Warunki ogólne: Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu. Organizatorami II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska 1 ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 1 Plan wynikowy

Steps Forward 1 Plan wynikowy Steps Forward 1 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo