Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U"

Transkrypt

1 Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

2 Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers. Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ tej pracy nie mo e byæ powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób, b¹dÿ elektroniczny, b¹dÿ mechaniczny, w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o. ul. Pilotów 71, Kraków, Poland tel , fax

3 Wstęp Blockbuster 1 to pierwsza część nowej serii podręczników do nauki języka angielskiego w gimnazjum. Książka przeznaczona jest dla uczniów na poziomie podstawowym, którzy wcześniej mieli już kontakt z językiem angielskim (tzw. false beginners). Kurs Blockbuster jest bardzo intensywny, w związku z tym można go polecić uczniom o wysokim stopniu motywacji i nauczycielom zainteresowanym podręcznikiem, który stanowi wyzwanie. Warto pamiętać, że choć realizacja takiego podręcznika wymaga od uczącego dużej kreatywności, to jednocześnie zapewnia satysfakcję z pracy i osiąganych rezultatów. Podręcznik Blockbuster 1 składa się z dziewięciu tematycznych modułów, z których każdy podzielony jest na pięć podrozdziałów. Interesującą cechę podręcznika stanowi rozłożenie materiału w poszczególnych modułach dwa pierwsze rozdziały poświęcone są głównie słownictwu i zwrotom związanym z tematyką poruszaną w module, jednocześnie jednak zapewniają przygotowanie do opanowania zasad gramatycznych, z którymi uczeń zapoznaje się w rozdziale trzecim. Oznacza to, że aktywne budowanie zdań zawierających nową strukturę poprzedza formalną instrukcję gramatyczną. Takie podejście zgodne jest z teoriami podkreślającymi podobieństwa w przyswajaniu języka rodzimego i języków obcych, ponadto sprzyja stosowaniu metody indukcyjnej w nauczaniu gramatyki. Schemat ten ulega zachwianiu w dwóch ostatnich modułach podręcznika, gdzie zagadnienia gramatyczne pojawiają się w prawie wszystkich rozdziałach, warto jednak pamiętać, że na tym etapie nauki uczeń posiada już dosyć szeroki zakres słownictwa oraz stosunkowo duże umiejętności komunikacyjne. Inną zaletę kursu Blockbuster stanowi jego swoista dwutorowość. Nauczyciele języków obcych niewątpliwie zauważyli już, że oczekuje się od nich głównie przygotowania uczniów do czekających ich egzaminów, a w szczególności do egzaminu maturalnego. Tendencja ta jest tak rozpowszechniona, iż nazbyt często zapomina się o najbardziej podstawowym celu nauczania języka obcego, którym jest umożliwienie uczniowi porozumiewania się z innymi użytkownikami danego języka. Blockbuster stanowi znakomity dowód na to, że te dwa cele nie muszą wzajemnie się wykluczać korzystający z książki uczeń stopniowo buduje swoją kompetencję komunikacyjną, opanowuje zwroty charakterystyczne dla różnorodnych sytuacji codziennych i stale powiększa swoje umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem i tworzenia

4 własnych form pisanych, a jednocześnie zapoznaje się z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i ma szansę systematycznie je ćwiczyć. Uświadamianie uczniowi faktu, że język nie jest jedynie przedmiotem w szkole, ale przede wszystkim narzędziem służącym przekazywaniu informacji i poznawaniu świata, stanowi bardzo ważny element nauczania języka obcego. O tym również autorki podręcznika nie zapomniały: każdy moduł zawiera dwie dodatkowe lekcje, z których pierwsza poświęcona jest informacjom o charakterze kulturoworealioznawczym (Culture Corner), a drugą można określić jako lekcję innego przedmiotu szkolnego w języku angielskim (Curricular Cuts). W ramach Culture Corners uczniowie zapoznają się między innymi z sylwetkami sławnych ludzi pochodzących z krajów anglojęzycznych, architekturą tych krajów, czy ich klimatem. Warto tu wspomnieć, że każdej z takich lekcji towarzyszy wykonanie plakatu lub napisanie krótkiego wypracowania, co wymaga od uczniów samodzielnego wyszukiwania informacji na temat ich własnego kręgu kulturowego. Charakter Curricular Cuts jest nieco inny. Tutaj uczeń zdobywa informacje z zakresu np. biologii (podział królestwa zwierząt), fizyki i astronomii (planety układu słonecznego), czy geografii (stolice krajów europejskich). Umieszczenie takich lekcji w podręczniku do języka obcego sprzyja integracji międzyprzedmiotowej. Każdy moduł podręcznika Blockbuster kończy się powtórzeniem i utrwaleniem poznanych słów, zwrotów i struktur, co ułatwia monitorowanie postępów ucznia i zmusza go do systematycznej pracy. Fakt, iż podręcznik zawiera klucz do zadań umieszczonych w rozdziałach powtórzeniowych, umożliwia uczniowi samodzielne ich wykonanie i próbę samooceny osiągnięć. Ponadto każdemu modułowi towarzyszy ćwiczenie do realizacji w parach, które wymaga od ucznia zastosowania poznanych struktur i zwrotów w naturalnej sytuacji komunikacyjnej (ćwiczenia te znajdują się w końcowej części podręcznika, za trzema rozdziałami okolicznościowymi ). Zeszyt ćwiczeń towarzyszący podręcznikowi składa się z dwóch części: Workbook i Grammarbook. Część pierwsza stanowi uzupełnienie podręcznika zawiera ćwiczenia utrwalające i poszerzające materiał leksykalny i gramatyczny realizowany w książce, znajdują się tu także dodatkowe zadania rozwijające sprawności językowe. Druga część Zeszytu ćwiczeń to bank ćwiczeń gramatycznych, które można wykorzystać na dwa sposoby, w zależności od potrzeb grupy: albo jako pracę domową, aby upewnić się, że uczeń utrwala swoją znajomość gramatyki także poza lekcjami, albo jako ćwiczenia dodatkowe, jeśli nauczyciel zdecyduje, że uczniowie ich potrzebują. 2

5 Podobnie jak podręcznik, druga część Zeszytu ćwiczeń zawiera rozdziały powtórzeniowe, a także testy gramatyczne, z których każdy obejmuje coraz większy zakres materiału. Testy te będą uczniowi szczególnie przydatne, umożliwią mu bowiem nie tylko bieżące monitorowanie własnych umiejętności, ale również kontrolowanie ogólnego stanu wiedzy gramatycznej i sprawności w posługiwaniu się nią. Prezentowany tutaj rozkład materiału do podręcznika Blockbuster podzielono na sześć części, poświęconych kolejno: słownictwu, czterem głównym umiejętnościom językowym i gramatyce. Na podstawie informacji umieszczonych w poszczególnych częściach tabeli nauczyciel łatwo określi, jakich umiejętności i jakiej wiedzy może oczekiwać od ucznia po ukończeniu pracy nad danym rozdziałem podręcznika. Niestety, podanie przybliżonych terminów realizacji każdego rozdziału nie jest możliwe z dwóch powodów: po pierwsze, biorąc pod uwagę wcześniej wspomniany intensywny charakter kursu, tempo realizacji materiału będzie w dużym stopniu zależeć od motywacji, zaangażowania i sprawności intelektualnej uczniów; po drugie, nauczyciel dysponujący tylko dwiema godzinami lekcyjnymi tygodniowo na pewno nie ukończy podręcznika w ciągu jednego roku szkolnego. 3

6 Unit Słownictwo 1 imiona angielskie; powitalne zwroty grzecznościowe 2 alfabet; rzeczowniki: standardowe wyposażenie ucznia; przymiotniki: kolory; liczebniki zaimki osobowe; zwierząt, przedmioty codziennego użytku, artykuły żywnościowe zwierzątek domowych 4 rzeczowniki: członkowie najbliższej rodziny 5 BLOCKBUSTER 1 Rozkład materiału Umiejętności: mówienie powitania; przedstawianie się; przedstawianie innych literowanie; pytanie What is this? i odpowiedź It is a...; pytanie o kolor przedmiotu i udzielanie odpowiedzi Umiejętności: rozumienie ze słuchu Moduł 1 People & Pets dopasowanie dialogów do przedstawionych na obrazkach sytuacji wyszukiwanie informacji Umiejętności: czytanie ze zrozumieniem pytania otwarte do dialogów Umiejętności: pisanie Gramatyka tworzenie zdań z czasownikiem to be; podawanie informacji o wieku słuchanie: wyszukiwanie informacji; czytanie: uzupełnianie form czasownika to be w krótkim tekście opis własnej fotografii przedimki: a, an; odmiana czasownika to be podawanie informacji o właścicielu, kolorze i wieku zwierzątek domowych; pytanie o imię, wiek i udzielanie powitania i pożegnania; literowanie; wymowa: /i:/ /i/ wielokrotny wybór: opcje w formie obrazków; uzupełnianie brakujących informacji dopasowanie opisów zwierzątek domowych do obrazków krótki tekst o sobie i swoim zwierzątku zadawanie pytania Who is (David)? i udzielanie udzielanie informacji o swojej rodzinie wyszukiwanie informacji list do przyjaciela: poprawa błędów w użyciu dużych liter; pytania typu prawda/fałsz list do przyjaciela (podawanie informacji o sobie, swojej rodzinie i swoim zwierzątku); list do rodziców: udzielanie informacji o nowym przyjacielu ortografia: duże litery 5

7 Culture Corner: przewidywanie treści tekstu o znanym sportowcu; czytanie ze zrozumieniem: uzupełnianie brakujących informacji w drzewie genealogicznym; pisanie: opis znanego sportowca (plakat); Curricular Cuts: kolory powtórzenie i utrwalenie Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 6 profesji zadawanie pytania Where are you/is he from? i udzielanie zadawanie pytania o wykonywany zawód i udzielanie oferowanie pomocy i dziękowanie za pomoc Moduł 2 Around the World wybór prawidłowej z dwóch podanych opcji; dopasowanie postaci do ich zawodu pytania otwarte do dialogów 7 nazwy krajów i miast świata; przymiotniki: narodowość; liczebniki: zadawanie pytania Where are you/is he from? i udzielanie zadawanie pytania o wiek i udzielanie pytanie o narodowość i udzielanie zadawanie pytania Where s that? i udzielanie krótka wypowiedź: udzielanie informacji o sobie (imię, wiek, narodowość) wielokrotny wybór: opcje w formie obrazków pytania otwarte do dialogu przygotowanie plakatu ze zdjęciami sławnych ludzi i informacjami o nich (imię i nazwisko, wiek, narodowość) 8 9 rzeczowniki: elementy miejskiego krajobrazu (statue, trees, benches, bank, supermarket itd.) rzeczowniki: elementy miejskiego krajobrazu (theatre, museum, opera house, big arch, old buildings) tworzenie pytań i przeczeń z czasownikiem to be; budowanie zdań z konstrukcją there is/are zadawanie pytania Where s (Sally)? i udzielanie krótki opis miasta z użyciem konstrukcji There is/are; dopasowanie osób do krajów, w których przebywają wyszukiwanie szczegółowych informacji w trzech krótkich tekstach (pozdrowienia zdania pytające i przeczące z czasownikiem to be; konstrukcja there is/are pocztówka z pozdrowieniami z wakacji; 6

8 powitania i pożegnania; zwrot grzecznościowy How are you? i typowe wymowa: /s/ / / z wakacji); pytania otwarte do pozdrowień z wakacji 10 przymiotniki: clean, dirty, noisy, quiet, old, modern, big, tall, beautiful budowanie zdań z przymiotnikami określającymi rzeczowniki (This is a clean beach./the beach is clean.); opis Pragi (na podstawie fraz kluczy) słuchanie: robienie notatek; czytanie: uzupełnianie krótkiego opisu Montrealu po danymi przymiotnikami uzupełnianie tekstu o Wenecji rzeczownikami i dobór właściwego tytułu ; układanie akapitów we właściwym porządku krótki tekst o Pradze; pocztówka z wakacji miejsce przymiotnika w zdaniu Culture Corner: słownictwo związane z krajobrazem miejskim, uzupełnianie zdań na podstawie przeczytanego tekstu, wykonanie plakatu na temat stolicy Polski; Curricular Cuts: quiz na temat europejskich stolic Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 11 mebli tworzenie zdań z konstrukcją there is/are; opis pokoju Moduł 3 No Place Like Home wyszukiwanie informacji zadanie typu prawda/fałsz opis pokoju 12 pomieszczeń w domu; mebli i urządzeń domowych; przyimki miejsca zadawanie pytań z czasownikiem to be i udzielanie krótkich tworzenie zdań z konstrukcją there is/are i przyimkami miejsca; opis własnego domu/mieszkania słuchanie: wyszukiwanie informacji; czytanie: wyszukiwanie informacji wykonanie rysunku swojego domu/ mieszkania z podpisami użycie przyimków miejsca 7

9 przymiotniki dzierżawcze; zaimki wskazujące rzeczowniki: rodzaje domów (houseboat, flat, skyscraper, farmhouse itd.); słownictwo związane z opisem domu/ mieszkania (balcony, garage, floor itd.); liczebniki porządkowe 1 10; rzeczowniki: address, postcode przymiotniki związane z opisem domu/ mieszkania (oldfashioned, modern, huge, small, itd.) tworzenie zdań twierdzących, pytań i przeczeń z czasownikiem to have; tworzenie zdań z formą dzierżawczą nrzeczowników i przymiotników (This is Andy s komputer./it s his computer.); tworzenie zdań z zaimkami wskazującymi this/that, these/those pytanie o adres i udzielanie komentowanie opisu mieszkania (zwroty grzecznościowe: You re very lucky, It s really lovely itd.) Zeszyt ćwiczeń; wymowa: /s/, /z/, zadawanie pytań i udzielanie informacji na temat domu/mieszkania (rozmowa w sprawie wynajmu); opisywanie własnego domu i sąsiedztwa wyszukiwanie informacji: uzupełnianie tabeli wyszukiwanie informacji: uzupełnianie luk w ogłoszeniu dotyczącym domu do wynajęcia; pytania wielokrotnego wyboru do dialogu na temat nowego mieszkania dopasowanie opisów domów do fotografii; zadanie typu prawda/fałsz pytania otwarte do listu opisującego dom; uzupełnianie luk w tekście o pałacu w Wersalu ; uzupełnianie luk w opisie pokoju spójnikami but i and opis pokoju z wykorzystaniem czasownika to have czasownik to have: odmiana, zdania twierdzące, pytające i przeczące; forma dzierżawcza rzeczowników (dopełniacz saksoński); liczba mnoga rzeczowników; zaimki wskazujące robienie notatek na temat własnego domu/mieszkania (do wykorzystania w prezentacji ustnej); list do przyjaciela zawierający opis swojego domu/ mieszkania; opis swojego ulubionego pokoju spójniki and i but 8

10 Culture Corner: odpowiadanie na pytania o Białym Domu na podstawie fotografii; czytanie ze zrozumieniem: sporządzanie notatek o Białym Domu do wykorzystania w prezentacji ustnej; wykonanie plakatu z opisem słynnego budynku w Polsce; Curricular Cuts: słownictwo: materiały budowlane (brick, marble, stone, wood); czytanie ze zrozumieniem: zadanie typu prawda/fałsz do tekstu o słynnym pałacu w Portugalii Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 16 profesji, w których ludzie pracują ze zwierzętami (jockey, farmer, zoo keeper, policeman, snake charmer); zwierząt; rzeczowniki: środowiska życia zwierząt tworzenie zdań na temat ludzi pracujących ze zwierzętami Moduł 4 In Action czytanie: uzupełnianie zdań właściwą z dwóch podanych opcji; słuchanie: odnajdywanie różnic pomiędzy dialogami w książce i ich nagraną wersją 17 zwierząt i części ciała zwierząt; przymiotniki potrzebne do opisu zwierząt (thick, long, brightlycoloured, itd.); czasowniki opisujące umiejętności i możliwości zwierząt (fly, swim, run itd.) opisywanie wyglądu zwierząt przy użyciu czasowników to be i to have; zadawanie pytania o wygląd; tworzenie zdań twierdzących, pytających i przeczących z użyciem czasownika can opisywanie możliwości i umiejętności zwierząt wyszukiwanie informacji o delfinach w dialogu przygotowanie do krótkiej prezentacji ustnej krótki opis zwierzęcia z użyciem czasowników to be, to have i can 18 czasowniki określające czynności i stany (drive, write, stay, live, like itd.); profesji; rzeczowniki i czasowniki związane udzielanie informacji o umiejętnościach tworzenie zdań z czasownikiem can; pytanie o umiejętności i udzielanie krótkich tworzenie zdań twierdzących w czasie Present Simple uzupełnianie luk w krótkim tekście czasownikami w odpowiedniej formie czasu Present Simple (końcówka s w trzeciej osobie liczby pojedynczej); krótki tekst o jednym z członków rodziny z użyciem czasu Present Simple czasownik can zdania twierdzące, pytające i przeczące; czas Present Simple zdania twierdzące, dodawanie końcówki s w trzeciej osobie liczby pojedynczej 9

11 z opisem profesji (deliver letters, fly planes itd.); przysłówki częstotliwości (sometimes, usually, always) Zeszyt ćwiczeń opis profesji, udzielanie informacji o członkach rodziny; wymowa: /s/, /z/, wybór właściwej formy czasownikowej w krótkim tekście opisującym codzienne czynności 19 profesji; czasowniki i rzeczowniki związane z opisem profesji (write books, put out fires itd.); zwroty związane z podawaniem godziny (half past, a quarter to/past, o clock); przyimki czasu opisywanie czynności związanych z wykonywanym przez kogoś zawodem; pytanie o godzinę i podawanie godziny przewidywanie zawartości tekstu na temat delfinów; wyszukiwanie informacji: uzupełnianie zdań zdania opisujące czynności wykonywane regularnie użycie przyimków czasu 20 opisywanie zwierząt wyszukiwanie informacji: uzupełnianie luk w formularzu dotyczącym adopcji zwierzęcia z zagrożonego gatunku; wielokrotny wybór opcje w formie obrazków wyszukiwanie informacji: uzupełnianie informacji na temat zagrożonego gatunku; zadanie typu prawda/fałsz na podstawie tekstu o pingwinach ; uzupełnianie tekstu opisującego codzienne czynności czasownikami w odpowiedniej formie czasu Present Simple opis tygrysa na podstawie podanych informacji; tekst opisujący codzienne czynności (daily routine) Zeszyt ćwiczeń Culture Corner: określanie rodzaju tekstu (reklama); czytanie ze zrozumieniem: odpowiadanie na pytania otwarte; wykonanie plakatu reklamującego ogród zoologiczny; Curricular Cuts: kategorie klasyfikacyjne w obrębie świata zwierząt (mammal, bird, fish, insect, amphibian); dopasowanie zwierząt do odpowiedniej kategorii 10

12 Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 21 czasowniki i rzeczowniki określające codzienne czynności (read the paper, brush your teeth, catch a bus to school itd.) tworzenie zdań twierdzących i przeczących w czasie Present Simple; zadawanie pytań w czasie Present Simple i udzielanie krótkich odpowiedzi 22 dni tygodnia; przysłówki częstotliwości; czasowniki i rzeczowniki określające codzienne czynności (meet friends, do shopping, have piano lessons itd.) udzielanie informacji o regularnie powtarzanych czynnościach (zdania w czasie Present Simple) 23 miesięcy; pór roku; czasowniki i rzeczowniki: zwroty określające czynności wykonywane w wolnym czasie (fly a kite, go on a picnic, go rockclimbing itd.); przyimki czasu udzielanie informacji o czynnościach wykonywanych w wolnym czasie w różnych porach roku (użycie Present Simple z przysłówkami częstotliwości); tworzenie zdań pytających w czasie Present Simple i udzielanie krótkich budowanie zdań z przyimkami czasu ; podawanie dat Moduł 5 Work and Play czytanie: wyszukiwanie informacji w dialogach, uzupełnianie zdań; słuchanie: wyszukiwanie różnic pomiędzy dialogami w książce a ich nagraną wersją wielokrotny wybór; dopasowanie osób do czynności, które regularnie wykonują wyszukiwanie informacji w krótkim dialogu; uzupełnianie odpowiednich form czasowników (Present Simple) w tekście przewidywanie treści krótkiego tekstu na podstawie tytułu i sprawdzanie trafności przewidywań, wyszukiwanie informacji w tekście 11 zdania opisujące czynności codzienne (użycie czasu Present Simple) opis zajęć wykonywanych regularnie w poszczególne dni tygodnia opis ulubionej pory roku miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu tworzenie zdań pytających i przeczących w czasie Present Simple; użycie przyimków czasu; łączenie zdań przy użyciu spójników and i but

13 24 przymiotniki: boring, interesting, expensive, cheap; czasowniki i rzeczowniki określające czynności wykonywane podczas wakacji opisywanie własnego sposobu spędzania wakacji; zadawanie pytań o sposoby spędzania wolnego czasu i udzielanie informacji na ten temat; wymowa: /Λ/ słuchanie: poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach; czytanie: dobieranie odpowiednich wakacji dla opisanych postaci reklama oferty wakacyjnej 25 przymiotniki używane do opisu sylwetki: fat, plump, slim, short, tall; przymiotniki: kolory włosów i oczu; przymiotniki używane do opisywania charakteru/ osobowości: kind, clever, funny, honest; rzeczowniki używane do opisu wyglądu zewnętrznego: beard, moustache, glasses (także w Zeszycie ćwiczeń) opisywanie wyglądu zewnętrznego; zadawanie pytań What does he/she look like i What is he/she like? i udzielanie opis osoby: wygląd zewnętrzny i osobowość/ charakter wybór właściwej z dwóch podanych opcji w krótkich opisach wyglądu zewnętrznego określanie tematyki poszczególnych akapitów charakterystyki postaci; uzupełnianie podanymi zwrotami luk w tekście na temat ulubionej pory roku charakterystyka postaci (w oparciu o podane informacje); zdania opisujące charakter osoby i podające przykłady zachowań ; opis ulubionej pory roku Culture Corner: rozpoznawanie kwiatów na obrazkach, określanie pory ich kwitnienia i miejsc, gdzie zazwyczaj rosną; słownictwo: nazwy kwiatów i części kwiatu; czytanie ze zrozumieniem: dobór tytułu tekstu, wyszukiwanie informacji; wykonanie plakatu prezentującego najczęściej spotykane polskie kwiaty; Curricular Cuts: opis polskiej wiosny; identyfikowanie elementów obrazka; czytanie ze zrozumieniem: krótkie wiersze o wiośnie odpowiadanie na pytania otwarte; tworzenie wiersza o wiośnie (praca w grupach) Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 26 artykułów spożywczych; działów supermarketu; zwroty związane z dokonywaniem zakupów (How much udzielanie informacji na temat produktów, które można kupić w poszczególnych działach supermarketu (zdania z czasownikiem can); ćwiczenie zwrotów związanych z robieniem Moduł 6 Ford, Glorious Food dopasowanie dialogów do działów supermarketu przedstawionych na fotografiach poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach; wyszukiwanie informacji w dialogach (pytanie otwarte) wykonanie plakatu przedstawiającego owoce, jakie można kupić w Polsce i ich ceny 12

14 are these?, I d like a kilo of green apples itd.) artykułów spożywczych i napoi; rodzajów artykułów spożywczych (dairy, pasta, seafood, desserts itd.); miejsc, gdzie podaje się jedzenie (restaurant, pub, fast food restaurant); zwroty związane z zamawianiem jedzenia w restauracji/barze zaimki nieokreślone some, any; zwroty how much i how many produktów, które można kupić w różnych sklepach (clothes, accessories, shampoo, toys itd.); sklepów; przyimki miejsca (opposite, next to, zakupów (także w Zeszycie ćwiczeń) pytanie innych osób, czy lubią różne produkty i udzielanie ćwiczenie zwrotów związanych z zamawianiem jedzenia w restauracji/ barze; wymowa: /θ/ i /ð/ tworzenie zdań z zaimkami nieokreślonymi i przedimkami a, an; zadawanie pytań z how much i how many i udzielanie odpowiedzi pytanie o drogę i udzielanie udzielanie informacji na temat produktów, które można kupić w różnych sklepach uzupełnianie brakujących cen w menu wyszukiwanie informacji: uzupełnianie listy zakupów przewidywanie treści tekstu i sprawdzanie trafności przewidywań; wielokrotny wybór 13 wyszukiwanie informacji w dialogu pytania otwarte; dopasowanie wymienionych zwrotów do ich synonimów użytych w dialogu rozumienie ogólnej myśli dialogu po szybkim przeczytaniu; uzupełnianie luk w dialogu słowami some, any, much, many zadanie typu prawda/fałsz przygotowanie menu lista zakupów rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; użycie zaimków nieokreślonych some, any oraz przedimków a/an; użycie zwrotów how much i how many wykonanie planu okolicy z zaznaczonymi sklepami użycie przyimków miejsca

15 between itd.); zwroty używane przy wskazywaniu drogi (Excuse me, where s the...? It s in... Street, next to... itd.) 30 czasowniki określające czynności wykonywane podczas przygotowania posiłków (bake, fry, boil itd.); przedmiotów składających się na wyposażenie kuchni (pan, cup, plate, cocker itd.); słownictwo związane z przepisami (tablespoon, serve, ingredients itd.) udzielanie instrukcji (zdania w trybie rozkazującym) ustawianie obrazków w kolejności zgodnej z usłyszanym opisem określanie rodzaju informacji zawartych w przepisie (wybór z podanej listy); uzupełnianie opisu restauracji słowami wybranymi z trzech podanych opcji ; uzupełnianie przepisu czasownikami określającymi czynności związane z przygotowaniem potrawy przepis (także w Zeszycie ćwiczeń) tryb rozkazujący nakazy i zakazy Culture Corner: odgadywanie związku pomiędzy przedstawionymi na obrazkach produktami i daniami a tekstem na podstawie tytułu tekstu (Eating in England); odgadywanie trafności poglądów na temat jedzeniowych zwyczajów Brytyjczyków; czytanie ze zrozumieniem: sprawdzanie trafności przewidywań; pisanie krótkiego tekstu o jedzeniowych zwyczajach Polaków; Curricular Cuts: określanie rodzaju dań na podstawie listy składników (deser, obiad); dopasowanie miar typu łyżeczka, filiżanka do ich odpowiedników w gramach na podstawie przedstawionego schematu; tworzenie listy składników tradycyjnej polskiej potrawy Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 31 czasowniki określające czynności wykonywane na wakacjach (sunbathe, go sailing, make new friends itd.); przymiotniki określające pogodę (hot, sunny, udzielanie informacji o tym, co zazwyczaj robi się na wakacjach (Present Simple); budowanie zdań twierdzących w czasie Present Continuous określanie, co robią osoby pokazane na zdjęciach, Moduł 7 Rain or Shine wybór właściwej z dwóch podanych opcji w zdaniach dotyczących dialogu odpowiadanie na pytania otwarte dotyczące dialogu 14

16 cold, wet) opowiadanie o wydarzeniach rozgrywających się w chwili mówienia 32 części garderoby i dodatków (purse, watch, bag, ring itd.); materiałów (silver, leather, wool itd.); zwroty związane z kupowaniem odzieży (What size are you?, How does it fit?, Can I try it on?, Cash or credit? itd.) opisywanie własnego i cudzego ubioru; budowanie zdań ze słowami too i enough; pytanie o cenę i udzielanie odpowiedzi (z uwzględnieniem informacji o obniżkach cen); pytanie o materiał, z którego wykonane są różne przedmioty i udzielanie odpowiedzi 33 określanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami (Present Continuous); budowanie zdań w czasach Present Simple i Present Continuous z użyciem przysłówków charakterystycznych dla każdego z tych czasów (usually, often / now, at the moment); wymowa: 34 przymiotniki określające pogodę (cloudy, rainy, warm, windy, snowy itd.); zwroty związane ze składaniem, opisywanie pogody; opisywanie odzieży odpowiedniej do różnych warunków pogodowych i sytuacji (także w Zeszycie ćwiczeń); wyszukiwanie informacji uzupełnianie plakatu reklamującego obniżki cen odzieży; wyszukiwanie informacji uzupełnianie formularza zamówienia zadanie typu prawda/fałsz; uzupełnianie luk w liście z wakacji słuchanie: wyszukiwanie informacji: pytanie otwarte; czytanie: uzupełnianie luk w tekście pocztówki z wakacji odpowiednią formą podanych czasowników (Present Simple lub Continuous), odpowiadanie na pytania otwarte uzupełnianie luk w krótkim tekście odpowiednią formą podanych czasowników (Present Simple lub Continuous) Zeszyt ćwiczeń wielokrotny wybór (opcje w formie obrazków) dopasowanie: określanie funkcji językowej krótkich tekstów (zaproszenie, informacja, prośba), określanie typu tekstu 15 opis ubioru sławnych postaci na wybranych przez ucznia zdjęciach użycie słów too i enough w zdaniach pocztówka z wakacji zdania twierdzące, pytające i przeczące w czasie Present Continuous; Present Simple a Present Continuous rozróżnianie pomiędzy dwoma czasami teraźniejszymi z wakacji

17 przyjmowaniem i odrzucaniem propozycji (would you like to..., how about..., that sounds great, I m sorry, but...itd.) opisywanie fotografii (z uwzględnieniem pogody, miejsca oraz odzieży przedstawionych osób) (wiadomość tekstowa, i notka), wyszukiwanie w tekstach słów związanych z pogodą 35 przymiotniki opisujące odzież (formal, casual, expensive, cheap); miejsc, gdzie można kupić odzież (boutique, street market, sports shop, department store) udzielanie informacji na temat preferowanego stylu ubierania się (także w Zeszycie ćwiczeń); przeprowadzanie ankiety na temat preferowanego stylu ubierania się i podsumowanie jej wyników (z użyciem zwrotów: most/some/a few students like...) odgadywanie znaczenia tytułu tekstu, odpowiadanie na pytania otwarte; dopasowanie opisów stylu ubierania się trzech różnych osób do przedstawionych na rysunkach ubrań krótki artykuł na temat preferowanych przez polską młodzież stylów ubierania się; krótki artykuł na temat sposobu, w jaki polska młodzież spędza wakacje Culture Corner: odczytywanie informacji o pogodzie w Sydney z przedstawionego diagramu; czytanie ze zrozumieniem: wyszukiwanie porad dla turystów w tekście na temat klimatu Australii; opis klimatu Polski; Curricular Cuts: odgadywanie, czy podane informacje o śniegu są prawdziwe; czytanie ze zrozumieniem: sprawdzanie trafności przewidywań; wykonanie rysunku przedstawiającego zimową scenę i zaprezentowanie go klasie Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 36 miejsc, w których można się zatrzymać na wakacjach (campsite, B&B, chalet itd.) zwroty związane z meldowaniem się w hotelu, na kempingu (How long? Do I have to pay now?, Enjoy your stay itd.) przeprowadzanie rozmowy pomiędzy recepcjonistą a gościem kempingu; opisywanie miejsca, w jakim uczniowie często nocują podczas wakacji; wyrażanie prośby, pozwolenia, nakazu i zakazu: budowanie zdań z czasownikami must/mustn t i can/ can t Moduł 8 Let s Have Fun pytania wielokrotnego wyboru do dialogu pomiędzy recepcjonistą a gościem kempingu (wybór z dwóch opcji); pytania wielokrotnego wyboru do podobnego dialogu w hotelu (wybór z trzech opcji) Zeszyt ćwiczeń uzupełnianie luk w zdaniach na podstawie dialogu ulotka reklamująca kemping czasowniki must i can formy twierdzące, pytające i przeczące: prośba, pozwolenie, nakaz i zakaz 16

18 czasowniki i rzeczowniki: czynności wykonywane na wakacjach (sleep in a tent, relax on the beach, visit museums itd.) środków transportu; przymiotniki używane do opisu wad i zalet różnych środków transportu (fast, slow, expensive, comfortable itd.); przymiotniki używane do opisu miast (big, busy, noisy, crowded itd.) słownictwo związane z obchodami różnych świąt i uroczystości (masked ball, colourful floats, entertainers, firework display itd.) zwroty związane z umawianiem się na spotkania (What are you doing tonight? We are..., Do you want to come?) mówienie o planach wakacyjnych: budowanie zdań z konstrukcją to be going to; pytanie o plany/intencje i udzielanie przewidywanie wydarzeń na podstawie teraźniejszej sytuacji (to be going to) określanie wad i zalet różnych środków transportu; porównywanie różnych środków transportu; porównywanie dwóch miast: Edynburga i Shaftesbury; udzielanie informacji o swoim mieście ( oprowadzanie wycieczki ) opisywanie obchodów polskich świąt; wyrażanie sprecyzowanych planów na najbliższą przyszłość (czas Present Continuous); umawianie się na spotkania towarzyskie wyszukiwanie informacji w ulotce reklamowej zdania opisujące plany na najbliższe wakacje wyszukiwanie informacji: zaznaczanie na fragmencie planu Londynu miejsc, o których wspomina przewodnik wycieczki przewidywanie treści dwóch tekstów: o Edynburgu i o Shaftesbury, odpowiadanie na pytania otwarte; zadanie typu prawda/fałsz do tekstu o Orient Ekspresie krótki tekst na temat jednego z zabytkowych miast w Polsce wyszukiwanie informacji: uzupełnianie luk w ogłoszeniu o przyjęciu świątecznym dwie reklamy biur podróży odpowiadanie na pytania otwarte ogłoszenie o obchodach jednego z polskich świąt (data, opis, zaproszenie do udziału w zabawie) 17 konstrukcja to be going to zdania twierdzące, pytające i przeczące: wyrażanie zamiarów oraz przewidywań stopniowanie przymiotników stopień wyższy czas Present Continuous sprecyzowane plany na najbliższą przyszłość; czas Present Continuous a konstrukcja to be going to

19 40 słownictwo związane z uroczystościami rodzinnymi (barbecue, birthday cake, balloons, party decorations itd.) składanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń; planowanie balu maskowego słuchanie: wyszukiwanie informacji (wybieranie fotografii przedstawiających czynności i przedmioty wymienione w liście); czytanie: wyszukiwanie informacji: porównywanie informacji zawartych w dwóch rodzajach zaproszeń, zadawanie pytań na temat treści listu i odpowiadanie na nie uzupełnianie luk w tekście a podanymi słowami list z zaproszeniem na bal maskowy; z zaproszeniem na przyjęcie dla uczczenia końca roku szkolnego Culture Corner: zadawanie pytań na temat dwóch przedstawionych na fotografiach znanych budynków (opera w Sydney i muzeum Guggenheim a); czytanie ze zrozumieniem: wyszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania, informacji dotyczących podanych liczb; tworzenie krótkiego opisu znanego polskiego budynku; Curricular Cuts: czytanie ze zrozumieniem: krótkie opisy planet naszego układu słonecznego nazywanie planet na schemacie układu planet, uzupełnianie luk w zdaniach opisujących planety odpowiednimi przymiotnikami w stopniu wyższym; wykonanie modelu naszego układu słonecznego Powtórzenie i utrwalenie materiału, test 41 profesji i funkcji politycznych (cosmonaut, physicist, inventor, explorer, president itd.) odczytywanie dat: lata; zadawanie pytań o sławne osoby i udzielanie podstawowych informacji na ich temat (formy przeszłe czasownika to be); budowanie zdań z formami przeszłymi czasownika to be Moduł 9 Our great past wielokrotny wybór dopasowanie wymienionych zwrotów do ich synonimów użytych w dialogu wykonanie plakatu przedstawiającego sławnych Polaków (podstawowe informacje: nazwiska, daty urodzenia i śmierci, czym się wsławili) przeszłe formy czasownika to be zdania twierdzące, pytające i przeczące; pytania z przyimkiem na końcu (Who were you with?) 42 słownictwo związane z opisem pożaru (wielki pożar Londynu: destroy, firefighters, spread, panic, put out itd.) udzielanie informacji o czynnościach wykonanych w dniu wczorajszym (zdania w czasie Past Simple); zadawanie pytań w czasie Past Simple i udzielanie krótkich wymowa: końcówka ed /t/, /d/, wielokrotny wybór (informacje o klęskach żywiołowych) przewidywanie treści tekstu o wielkim pożarze Londynu na podstawie tytułu i słówkluczy, zadanie typu prawda/fałsz, wyszukiwanie informacji: nazwisk i nazw własnych zdania w czasie Past Simple czas Past Simple zdania twierdzące, pytające i przeczące z czasownikami regularnymi 18

20 formy przeszłe czasowników nieregularnych formy przeszłe czasowników have i can; słownictwo związane z opisem starożytnych cywilizacji (empire, temple, leader, invade, exchange goods itd.); zaimki pytające (who, where, how, itd.) przymiotniki używane do oceniania jakości (great, exciting, fantastic, excellent, awful itd.) budowanie zdań z czasownikami nieregularnymi w czasie Past Simple zadawanie pytań o życie sławnych ludzi i udzielanie informacji na ten temat budowanie zdań z przymiotnikami w stopniu najwyższym: udzielanie informacji o Polsce; ocenianie jakości książek, filmów itd. słuchanie: zadanie typu prawda/fałsz do biografii Abrahama Lincolna; czytanie: wyszukiwanie informacji: uzupełnianie podanych zdań, układanie wydarzeń w porządku chronologicznym dopasowanie prezentów urodzinowych do ofiarodawców wielokrotny wybór: uzupełnianie luk w biografii Waltera Disneya ; uzupełnianie luk w biografii Alberta Einsteina odpowiednimi formami czasowników wielokrotny wybór: objaśnienia przewodnika w muzeum przewidywanie odpowiedzi do zadania typu prawda/fałsz, sprawdzanie trafności przewidywań, uzupełnianie luk w tekście o imperium Inków pojedynczymi słowami (wielokrotny wybór słuchanie: przewidywanie treści tekstu na podstawie obrazków, sprawdzanie trafności przewidywań i układanie obrazków we właściwej kolejności; czytanie: udzielanie odpowiedzi na pytania otwarte, układanie listy wydarzeń we właściwej kolejności układanie akapitów w opowiadaniu we właściwej kolejności 19 biografia sławnego Polaka krótki artykuł o starożytnej cywilizacji (na podstawie informacji znalezionych przez uczniów opowiadanie o najgorszych wakacjach; opowiadanie o najlepszym/ najgorszym dniu w życiu (Zeszyt ćwiczeń) czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi użycie przeszłych form czasowników can i have stopniowanie przymiotników stopień najwyższy

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet WSTÊP Nauka jêzyka angielskiego jest dziœ niezbêdn¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ. Jest on miêdzynarodowym sposobem porozumiewania siê w biznesie, nauce, polityce, œwiecie rozrywki, a co nie mniej istotne daje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1 Magdalena Kębłowska Plan wynikowy - opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) Upstream Advanced C1 wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawa, 18 maja 2015 Spis treści Wstęp 2 Część I Podstawa prawna 3 Część II Diagnoza stanu kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND-

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka)

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Olga Górnicka (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. w zakresie języka obcego ukierunkowanego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani

Bardziej szczegółowo