Nowe (pozabankowe) źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe (pozabankowe) źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Nowe (pozabankowe) źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw Inwestycje kapitału zalążkowego w Polsce fundusze seed capital Wykład M. Gajewski (2015)

2 Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki wspierania dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału mikro i mali przedsiębiorcy; instrumentarium wsparcia; czynnik kapitałowy. Postać instytucjonalna systemu pozabankowych instrumentów wspierania działalności gospodarczej: działalność pożyczkowa / mikropożyczkowa (2), działalność poręczycielska (3), kapitał zalążkowy (4). Punkty koncentracji: Postać instytucjonalna instrumentu (struktury organizacyjne), modele działalności, regulacje / standardy działalności (rozwijane obecnie w Europie, z uwzględnieniem doświadczeń światowych). Perspektywy rozwoju instrumentów inżynierii finansowej w świetle programów wsparcia publicznego. 2

3 Dzisiejszy wykład Inwestycje kapitału zalążkowego w Polsce fundusze seed capital (rozwój systemu w oparciu o wsparcie publiczne) Schemat wsparcia publicznego logika wsparcia funduszy seed capital. Schemat inwestycyjny finansowania zalążkowego (przykładowe rozwiązanie operacyjne). Dylematy wspierania efektywność wykorzystania środków publicznych a specyfika finansowania zalążkowego. Podsumowanie, rola i perspektywy rozwój instrumentów pozabankowego finansowania działalności gospodarczej. 3

4 Kontekst funkcjonowania pozabankowych instrumentów finansowych - ustalenia Wnioski do kształtowania instrumentów pozabankowych Główne źródła finansowania działalności gospodarczej zewnętrzne: kredyt bankowy, wewnętrzne środki własne (ograniczone). Dostępność zewnętrznych źródeł finansowania: Utrudniona dla pewnych kategorii przedsiębiorstw (sektor MŚP, szczególnie firmy mikro i małe, firmy we wczesnych fazach rozwoju, firmy o technologiczne / innowacyjne koncentracja luki finansowania). Utrudniona dostępność finansowania znajduje odzwierciedlenie w zjawisku luki finansowej, powodowanym: Asymetrią informacji, a w konsekwencji Awersją do finansowania (kredytowania) racjonowanie kredytu, Manipulowanie stopami procentowymi (koszt finansowania) nie zdaje egzaminu ryzykowne portfele klientów. Przeciwdziałanie czynnikom ograniczającym finansowanie działalności (uzasadnione) powoduje eliminację pewnych kategorii podmiotów, jako beneficjentów finansowania. Wymogi zabezpieczeń, brak zabezpieczeń (!) Historia kredytową, brak historii kredytowej (!) Czas funkcjonowania beneficjenta, starterzy (!) Racjonowanie finansowania; wymagania dotyczące udziału własnego,niewystarczające finansowanie / środki własne (!) Biurokratyzacja analizy wniosku o finansowanie, wymogi dokumentacyjne, wzrost kosztów pozyskania finansowania (!) 4

5 Założenia do kształtowania nowych instrumentów / źródeł finansowania Źródła dłużne 5

6 Działalność inwestycyjna w fazach zalążkowych Przedsiębiorca / osoba podejmująca działalność gospodarczą Poszukiwanie finansowania Instytucja finansująca Historia finansowa (?) Pomysł (?) Wykonalność przedsięwzięcia (?) Dostępność zabezpieczeń (?) Jakość zabezpieczeń (?) Wynik oceny wykonalności przedsięwzięcia Kapitalizacja Finansowanie zalążkowe / startowe Fundusz Kapitału zalążkowego (produkt finansowy wejście kapitałowe, warunki formalne, procedury, zabezpieczenia) Zdolność kapitałowa funduszu NIE TAK 6

7 Sektor instytucji kapitału zalążkowego w Polsce Rozwój sektora inwestycji kapitału zalążkowego w Polsce młody sektor instytucji finansowania pozabankowego, rozwijany w oparciu o programy wsparcia publicznego: (pierwsze próby) w istotnej skali po raz pierwszy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw , Poddziałanie (fundusze kapitału zalążkowego) (później) w okresie programowania funduszy strukturalnych : o Krajowy Fundusz Kapitałowy (wspieranie wczesnych faz rozwojowych) instrument umocowany ustawowo (ustawa z 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym), o Wspieranie inkubacji (faz zalążkowych) działalności gospodarczej. Uznanie zasadności wspierania przedsięwzięć w fazach zalążkowych (ogólnie wczesnych) odzwierciedlenie w ramach programów wsparcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, : Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (6 konkursów o wsparcie w 2008 i 2009 r., dwa konkursy w 2010 r i dwa w 2013 r.). W rezultacie wspartych zostało 78 projektów (69 pośredników), formujących system instytucji kapitału zalążkowego w Polsce. Kwota alokowanego wsparcia w wysokości ok. 855 mln zł. KFK blisko 500 mln zł wsparcia na wspomaganie funduszy inwestycyjnych. 7

8 Finansowanie zalążkowe na tle schematu źródeł finansowania Źródła finansowania Instrument zaopatrywania w kapitał własny Własne Kapitał podstawowy i zapasowy Emisja papierów udziałowych Zewnętrzne Obce Majątkowe Bieżące wpływy Amortyzacja Sprzedaż majątku Rotacja majątku obrotowego Wewnętrzne Kapitałowe Zysk zatrzymany Fundusze celowe Rezerwy Długoterminowe Kredyt inwestycyjny (mikro) Pożyczka Leasing Emisja obligacji Inne Krótkoterminowe Kredyt obrotowy (mikro) Pożyczka Factoring Kredyt kupiecki Emisja papierów dłużnych Inne Zakres skala instrumentu (wielkość i okres finansowania) Zastosowanie z punktu widzenia fazy rozwojowej przedsięwzięcia 8

9 Źródła finansowania a fazy rozwoju przedsiębiorstwa (zastosowanie kapitału zalążkowego) 9

10 Źródła finansowania a fazy rozwoju przedsiębiorstwa (zastosowanie kapitału zalążkowego) Ryzyko Kapitał zalążkowy (startowy) instrument wyposażenia w kapitał własny nowo powstającego przedsiębiorstwa, poprzez 1) zawiązanie podmiotu (spółki) lub 2) podwyższenie kapitału podmiotu już istniejącego. (SEED CAPTAL) Kapitał rozwojowy bieżący umożliwiający rozwój przedsiębiorstwa w fazie przyśpieszonego wzrostu kolejne rundy finansowania udziałowego lub dłużnego. (VENTURE CAPITAL) 10

11 Źródła finansowania a fazy rozwoju przedsiębiorstwa (zastosowanie kapitału zalążkowego) 11

12 Uzasadnienie interwencji luka kapitałowa; przyczyny zjawiska Inwestycje w małe firmy są bardziej ryzykowne niż w przedsiębiorstwa dojrzałe (zwykle większych rozmiarów i o większym potencjale) w rezultacie rosną koszty przygotowawcze (due diligence finansowe, ekonomiczne, prawne, technologiczne ), Inwestycje kapitałowe, szczególnie gdy dotyczą wczesnych faz rozwojowych, realizowane są z założeniem dłuższej perspektywy czasowej (kilka, nawet 10 lat). Powoduje to, że trafność dokonywanych analiz jest często niewielka (w rezultacie rośnie ryzyko inwestycji), Większe koszty wstępne podwyższają ryzyko portfela inwestora; kapitał spożytkowany na sfinansowanie kosztów przygotowawczych nie może być poświęcony na inwestycje. W rezultacie portfel jest uboższy i mniej zróżnicowany (problem dywersyfikacji), Ponadprzeciętne ryzyko może być nie akceptowane przez inwestorów, bowiem maleje szansa na ponadstandardowe zyski. Popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych (towarzystwa emerytalne i ubezpieczeniowe, otwarte fundusze inwestycyjne) zwiększa zasób kapitałów w funduszach VC, co wymusza wzrost wielkości inwestycji; duże porcje kapitału przewyższają potrzeby inwestycyjne małych firm, co w rezultacie prowadzi do zainteresowania dużymi przedsięwzięciami. Konstrukcja zasad wynagradzania: procent od wartości zgromadzonych kapitałów i od wypracowanych zysków powoduje tworzenie funduszy o większych rozmiarach (a więc kierunkujących się na większe niż inwestycje. 12

13 Rozwiązania (przykłady) Przykłady rozwiązań: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Inkubatory inwestycyjne działania 3.1 PO IG 13

14 Schemat operacyjny - KFK Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (od 2005 r. ustawa ustawy o krajowym funduszu kapitałowym); właścicielem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz wspierający inne fundusze kapitałowe klasy VC/PE, inwestujący w spółki z siedzibą w Polsce ukierunkowanie na finansowanie innowacyjności oraz przedsięwzięć opartych na komponencie B+R, posiadających znaczny potencjał rozwojowy. Specjalistyczny wehikuł inwestycyjny. Wsparcie transferowane poprzez zasilenia kapitałów funduszy VC/PE lub poprzez zaopatrywanie w długoterminowe finansowanie dłużne. Głównym źródłem kapitalizacji KFK (przeznaczonej na wspieranie funduszy) są środki Działania 3.2 PO IG. Obecnie (koniec 2014 r.) KFK wspiera 17 funduszy (maksymalny udział KFK w kapitalizacji funduszy, w które inwestuje KFK wynosi 50% wartości funduszu) fundusze portfelowe KFK funkcjonują w oparciu o kapitał publiczny i prywatny. 14

15 KFK rezultaty działalności 17 funduszy inwestycyjnych (cele inwestycyjne KFK) 100 spółek portfelowych Przeciętna inwestycja w spółkę portfelową ok. 2 mln zł. 15

16 Schemat operacyjny (logika wsparcia) - Działanie 3.1 Cel ogólny zwiększenie liczby przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o innowacyjne rozwiązania, poprzez udzielanie wsparcia akcelerującego powstawanie nowych firm na bazie innowacyjnych pomysłów (usługi doradcze i zasilanie kapitałowe). Dystrybutor wsparcia instytucje otoczenia biznesu (IOB), realizujące zgłoszone projekty, dofinansowane ze środków Działania 3.1. Pozyskane dofinansowane stanowi źródło działalności wpierającej tych instytucji, podejmowanej na rzecz pomysłodawców i prowadzącej do powstawania nowych przedsiębiorstw. 16

17 Schemat operacyjny (inwestycyjny - na poziomie funduszu kapitału zalążkowego) Selekcja i preinkubacja Inkubacja i inwestycja I. Nabór akwizycja pomysłów (wniosek pomysłodawcy). II. Selekcja pomysłów; Komitet Inwestycyjny; polityka inwestycyjna - kryteria, np. zakres merytoryczny i cechy projektu; zakładane utworzenie nowego podmiotu (spółka prawa handlowego); okres preinkubacji nie przekraczający 12 miesięcy; lider projektu. III. Weryfikacja wybór pomysłów posiadających perspektywy powodzenia (Komitet Inwestycyjny). Uruchamiany zespół preinkubacyjny - pomoc w dopracowaniu pomysłu (weryfikacja założeń biznesowych, opinie prawne, opinia technologiczno-ekonomiczna o wykonalności). IV. Właściwa preinkubacja wybór najlepszych projektów i skierowanie do pełnego przygotowania biznes planu. Harmonogram, szczegółowy biznes plan oraz (zależnie od potrzeb) wersje testowe produktów. Rewizja założeń. V. Negocjacje i przygotowanie wejścia kapitałowego ustalenie wartości aportu pomysłodawcy oraz negocjacje warunków wejścia kapitałowego (Term Sheet) do nowoutworzonej spółki prawa handlowego. VI. Wejście kapitałowe. Decyzja w oparciu o wyniki negocjacji w sprawie wejścia kapitałowego podejmowana jest przez Zarząd Inkubatora. VII. Etap inwestycji zawiązanie spółki. Okres inwestycji. FINALIZACJA etap dezinwestycji (wykup menadżerski, inwestor branżowy / finansowy, giełda). 17

18 Kilka kwestii kluczowych dylematy polityki wspierania instrumentów kapitału zalążkowego Koszty preinkubacji bardzo wysokie, nie gwarantujące powodzenia. Trwałość operacji rzeczywiste perspektywy kontynuacji działalności inwestora (problem inwestorów profesjonalnych / przypadkowych) Wycena wartości przedsięwzięcia brak mechanizmów gwarantujących pewność wyceny (co warte jest przedsięwzięcie?). Kapitalizacja mechanizm agio nabycie udziałów po cenie wyższej niż nominalna (nadwyżka agio tworzy kapitał zapasowy) problem pojawia się w sytuacji, gdy transakcja finansowana jest ze środków publicznych i występuje jednocześnie wymóg zachowania proporcji inwestycyjnej (np. max udział 50%). Konkurencja o pomysły w sytuacji nadmiernej podaży kapitału; w efekcie inwestycje przypadkowe, gdyż realizowane w oparciu o środki publiczne (problem potęguje zastosowanie mechanizmu agio ). 18

19 Dylematy polityki wspierania instrumentów kapitału zalążkowego 19

20 Inne instrumenty Inne instrumenty: Rodzina programów BRIdge (w tym Alfa i VC) (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji (PARP), Polski Fundusz Funduszy Wzrostu (BGK + EFI), W programie JEREMIE (województwo pomorskie). 20

21 Przykłady funduszy kapitału zalążkowego (działanie 3.1 PO IG 6. konkurs o wsparcie, 2013 r.) nazwa beneficjenta siedziba (miasto, województwo) tytuł projektu kwota dofinansowania ALIGO Sp. z o.o. Bydgoszcz (kujawsko pomorskie) Wsparcie dla innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych ,00 EBC Incubator Sp. z o.o. Łomża (podlaskie) Wsparcie B+R poprzez dokapitalizowanie innowacyjnych pomysłów ,00 Euro-Centrum S.A. Katowice (śląskie) Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum ,00 Agencja Rozwoju Społecznego ARS Legnica (dolnośląskie) Dolnośląski Inkubator Innowacji ARS ,79 Data Techno Park sp. z o.o. Wrocław (dolnośląskie) Akademicki Inkubator Innowacyjności - Giełda Projektów ,00 Catmood sp. z o.o. Warszawa (mazowieckie) Tworzenie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw ,00 Fundacja Rozwoju Regionalnego Prometheus Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa European Venture Investment Group S.A. Toruń (kujawsko-pomorskie) PROM Inkubator - komercjalizacja 5. innowacyjnych pomysłów biznesowych ,78 Kielce (świętokrzyskie) Staropolski Fundusz Kapitałowy ,00 Zielona Góra (lubuskie) EVIG S.A. - akcelerator innowacyjności ,00 Xevin Lab sp. z o.o. Białystok (podlaskie) Xevin Lab - inkubator projektów technologicznych ,00 Mediclab Incubator sp. z o.o. Katowice (śląskie Incubator MedicLab ,42 Platinum Seed Incubator sp. z o.o. R&D Project sp. z o.o. SpeedUp Investments LI Group sp. z o.o. sp. k-a Lubelski Park Naukowo- Technologiczny S.A. Bydgoszcz (kujawskopomorskie) Łódź (łódzkie) Poznań (wielkopolskie) Wsparcie kapitałowe innowacyjnych przedsiębiorców ,85 Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki SpeedUp Investments wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć , ,36 Lublin (lubelskie) INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia ,00 Centrum Biotechnologii sp. z o.o. Złotniki (wielkopolskie) BioMed - inkubator innowacyjnych pomysłów biznesowych ,04 Eureka Technology Park sp. z o.o. Dąbrowa (wielkopolskie) Akcelerator Innowacji Eureka Technology Park ,00 21

22 Dziękuję za uwagę!

Pozabankowe instrumenty wspierania dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Działalność poręczeniowa (pozabankowa)

Pozabankowe instrumenty wspierania dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Działalność poręczeniowa (pozabankowa) Pozabankowe instrumenty wspierania dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej Wykład Działalność poręczeniowa (pozabankowa) M. Gajewski (2014 SemZ) Przedmiot Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Finansowanie biznesu technologicznego

Finansowanie biznesu technologicznego Finansowanie biznesu technologicznego Autorzy: Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk, Anna Szcześniak, Theresa Szczurek Warszawa-Gdynia-Denver marzec 2003 Projekt wspierany przez German Marshall Fund of

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów

Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów Spotkanie informacyjne, Wrocław, 3 marca 2011 r. Strona1 Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu to inicjatywa

Bardziej szczegółowo

II Kongres Inwestycyjny

II Kongres Inwestycyjny Hotel Sheraton 29 czerwca 2011 II Kongres Inwestycyjny PREZENTACJA PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W KONGRESIE INWESTYCYJNYM patronat merytoryczny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Sposoby zaspokajania potrzeb kapitałowych w przedsiębiorstwie: Samofinansowanie Kapitał udziałowy Pożyczki zyski zatrzymane amortyzacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo