Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jest udzielany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego, zasilanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 4.3 Kredyt technologiczny euro - alokacja środków na lata Cel działania - wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MSP kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej Instytucja odpowiedzialna za realizację działania Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z bankami kredytującymi System wdrażania - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730) 2

3 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Kto może być beneficjentem? Kategoria przedsiębiorstwa Liczba osób zatrudnionych Roczny obrót Całkowity bilans roczny Średnie < mln euro 43 mln euro Małe < mln euro 10 mln euro Mikro < 10 2 mln euro 2 mln euro 3

4 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Na co można uzyskać dofinansowanie? Na realizację inwestycji technologicznej Inwestycja technologiczna: zakup nowej technologii, jej wdrożenie oraz uruchomienie na jej podstawie wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług Nowa technologia: technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo rozwojowej, która umożliwia wytworzenie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat 4

5 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Jaką formę i wysokość ma dofinansowanie? Dofinansowanie przyznawane jest w formie premii technologicznej: częściowa spłata kapitału kredytu technologicznego za zrealizowanie inwestycji technologicznej zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie wysokość wydatków inwestycyjnych zgodnie z limitami pomocy publicznej (od do 70% wartości udzielonego kredytu technologicznego) ale nie więcej niż 4 mln PLN Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premię do banku kredytującego jednorazowo lub w ratach w wysokości odpowiadającej 100% wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej współfinansowanej kredytem technologicznym INWESTYCJĘ TECHNOLOGICZNĄ FINANSOWANĄ KREDYTEM TECHNOLOGICZNYM MOŻNA ROZPOCZĄĆ PO PRZYZNANIU PRZEZ BGK PROMESY PREMII TECHNOLOGICZNEJ 5

6 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Mapa pomocy regionalnej SZCZECIN zachodnio pomorskie GORZÓW WIELKOP. lubuskie 40% WROCŁAW dolnośląskie 40% POZNAŃ wielkopolskie 40% GDAŃSK Pomorskie pomorskie4 0% 40% BYDGOSZCZ kujawsko pomorskie OPOLE opolskie ŁÓDŹ łódzkie KATOWICE śląskie 40% + 10% dla średnich przedsiębiorstw + 20% dla małych przedsiębiorstw KRAKÓW małopolskie OLSZTYN warmińsko mazurskie mazowieckie 40%do % od 2011 Warszawa Miasto 30% KIELCE świętokrzyskie RZESZÓW podkarpackie BIAŁYSTOK podlaskie LUBLIN LUBLIN lubelskie lubelskie 6

7 Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane (1) KOSZT CAŁKOWITY IWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ PLN np. inwestycja technologiczna polegająca na zakupie nowej technologii, realizowana przez małego przedsiębiorcę z województwa podkarpackiego, ponoszącego wydatki inwestycyjne KOSZTY KWALIFIKOWANE PLN KOSZTY NIEWALIFIKOWANE PLN KREDYT TECHNOLOGICZNY PLN (75% kosztów kwalifikowanych) UDZIAŁ WŁASNY BENEFICJENTA PLN (25% kosztów kwalifikowanych) DOFINANSOANIE W FORMIE PREMII TECHNOLOGICZNEJ (WKŁAD UE) PLN (70% wartości kredytu technologicznego stanowiącego część kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż PLN) WYPŁACANA PRZEZ BGK do banku kredytującego do wysokości odpowiadającej wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej 7

8 Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane UDZIAŁ WŁASNY (2) Beneficjent (przedsiębiorca) na realizację inwestycji technologicznej ma obowiązek zapewnić udział własny stanowiący co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych projektu Przez udział własny należy rozumieć udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku Przykładowe źródła udziału własnego: środki prywatne przedsiębiorcy kredyty i pożyczki udzielone na warunkach rynkowych (innych niż kredyt technologiczny) 8

9 Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane Kredyt technologiczny (3) Oprocentowanie kredytu technologicznego nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez bank kredytujący Warunki udzielania kredytu technologicznego, w szczególności prowizje i opłaty, nie mogą być mniej korzystne niż warunki proponowane przy udzielaniu przez bank kredytujący innych kredytów inwestycyjnych Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do 31 października 2013 roku 9

10 Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane Katalog (3) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i budowli oraz ich części, jeśli od końca roku, w którym zakończono ich budowę minęło co najmniej 5 lat (z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu) najem, dzierżawa lub leasing: środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o dofinansowanie 10

11 Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane Katalog (4) Zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które: są aktywami przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o rachunkowości będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości Premią technologiczną mogą być objęte, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, udokumentowane zapłaconymi fakturami, sfinansowane za pomocą kredytu technologicznego wydatki, poniesione po dacie przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy premii technologicznej. 11

12 Proces starania się o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny (1) OGŁOSZENIE O NABORE WNIOSKÓW BGK, jako instytucja wdrażająca, ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny Nabór wniosków ma charakter ciągły, do wyczerpania alokacji rocznej BENEFICJENT składa do banku kredytującego: BENEFICJENT wniosek o udzielenie kredytu technologicznego wniosek o dofinansowanie (o przyznanie premii technologicznej) wraz z załącznikami BANK KREDYTUJĄCY ocenia zdolność kredytową inwestycji technologicznej, po pozytywnej ocenie, wystawia warunkową umowę kredytową lub promesę na sfinansowanie części wydatków kwalifikowanych (kredyt inwestycyjny technologiczny BANK KREDYTUJĄCY BANK KREDYTUJĄCY: SPRAWDZA WNIOSEK O DOFINANSOWANIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM (KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU) PRZEKAZUJE KOMPLETNY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO BGK 12

13 Proces starania się o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny (2) BGK BANK KREDYTUJĄCY BGK, ocenia wniosek o dofinansowanie pod kątem formalnym i merytorycznym Po pozytywnej ocenie inwestycji technologicznej, wydaje promesę udzielenia premii technologicznej BANK KREDYTUJĄCY informuje BGK o spełnieniu warunków udzielenia kredytu wynikających z zawartej warunkowej umowy kredytowej, monitoruje wykorzystanie kredytu zgodnie z celem BGK zawiera z Beneficjentem umowę o dofinansowanie (umowę o wypłatę premii technologicznej) BGK BENEFICJENT BENEFICJENT realizuje inwestycję technologiczną zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie (o przyznanie premii technologicznej) składa wniosek o wypłatę premii technologicznej do BGK za pośrednictwem banku kredytującego BGK BGK przekazuje premię technologiczną na spłatę części kapitału kredytu technologicznego na rachunek Beneficjenta wskazany w umowie o wypłatę premii technologicznej po wypłaceniu ostatniej transzy kredytu technologicznego 13

14 Proces starania się o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny (3) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej (wnioski o dofinansowanie) według kolejności wpływu BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO może przyznać promesę premii technologicznej do dnia 15 września 2013 r. BANK KREDYTUJĄCY może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 października 2013 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO może wypłacać premię technologiczną do dnia 31 grudnia 2015 r. 14

15 Kryteria dostępu: Ocena wniosku o dofinansowanie dokonywana przez BGK Kryteria oceny posiadanie statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorcy posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach komercyjnych udokumentowany wkład własny minimum 25%kosztów kwalifikowanych Kryteria przyznania premii technologicznej: uzyskanie promesy lub zawarcie wstępnej umowy kredytu technologicznego z bankiem kredytującym zgodność przedmiotu inwestycji z zapisami ustawy prawidłowość i zgodność opinii o nowej technologii z zapisami ustawy spełnienie kryteriów nowej technologii zapisanych w ustawie zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz równych szans nierozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym działań przedrealizacyjnych przed przyznaniem przez BGK promesy premii technologicznej Kryteria wypłaty premii technologicznej: wypłacenie całości kredytu zakończenie inwestycji technologicznej poniesienie wydatków kwalifikujących się do wsparcia sprzedaż towarów lub usług, będących wynikiem wdrożenia nowej technologii, potwierdzona fakturami nieprzekroczenie progów pomocy publicznej, określonych regionalną mapą pomocy publicznej i zapisami ustawy. 15

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 16

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Łódź, 07.03.2011 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii dr inż. Wojciech Kamiński Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny PYTANIA I ODPOWIEDZI KONFERENCJA INNOWACJA I KREDYT TECHNOLOGICZNY szansą na sukces 2 października 2009 r. WARSZTAT 1 Finansowanie inwestycji w innowacje z udziałem Kredytu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Coś się kooczy, coś się zaczyna Plan prezentacji Dotacje a pożyczki Dostępnośd dotacji i pożyczek Przedstawienie dostępnych funduszy Krajowy Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych

Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych Konferencja naukowo techniczna Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych 1 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK Wersja z dnia 25.05.2009r. Bank Gospodarstwa Krajowego Regulamin Przeprowadzania Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Plan prezentacji 1. Kredyt technologiczny w ofercie Banku BPH 2. Procedura wnioskowania o kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Phare 2003

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo