CIECH S.A. w drodze na gied

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CIECH S.A. w drodze na gied"

Transkrypt

1 CIECH S.A. w drodze na gied Forum Zmieniamy polski przemys Roland Berger Strategy Consultants Warszawa, 7 lutego

2 Ciech S.A. to spóka dominuj#ca grupy kapitaowej maj#cej przychody ponad 2 mld PLN, o silnej pozycji rynkowej Podstawowe dane o Grupie CIECH Znacz#ce wyniki finansowe Grupy CIECH Skad Grupy CIECH Silna pozycja rynkowa Grupy CIECH Wyniki 2004: przychody ze sprzeda4y zysk netto mln PLN 82 mln PLN Trzon Grupy stanowi sze67 spóek produkcyjnych wytwarzaj8cych: sod9 kalcynowan8 sól warzon8 nawozy fosforowe benzen etylobenzen krzemiany zwi8zki fosforów Soda kalcynowana Polska 95% Czechy 44% Sowacja 41% Sól warzona Polska 80% Czechy 85% Nawozy fosforowe Polska 24% Etylobenzen Polska 44% Grupa CIECH jest potentatem w wybranych chemikaliach masowych na najwa4niejszych rynkach Europy )rodkowo-wschodniej +ródo: Ciech S.A. 2

3 Jeszcze przed wej6ciem na gied Ciech S.A. zwikszy atrakcyjno67 spóki i Grupy zabezpieczaj#c wzrost warto6ci Cztery dziaania zwi9kszaj8ce atrakcyjno<= Ciech S.A. 1 Strategia wdra;ana, a nie na póce miesicy na doskonao67 organizacyjn# Grupy 35 mln PLN oszczdno6ci rocznie efektem doskonao6ci operacyjnej Przekonanie i zaanga;owanie interesariuszy Atrakcyjna oferta dla inwestorów zabezpiecza wzrost warto6ci spóki w <rednim i dugim okresie +ródo: Ciech S.A. 3

4 1. Strategia wdra;ana, a nie na pó ce 4

5 1 Z piciu modeli biznesowych w bran;y chemicznej dla Grupy CIECH najkorzystniejsza jest koncentracja na wybranych segmentach Okre<lenie wizji i strategicznego modelu biznesowego ocena dopasowania do Grupy CIECH Integracja (np. BASF) Pokrycie caego tworzenia warto<ci Koncentracja na wybranych segmentach (np. Altana) Ukierunkowanie dziaalno<ci na preferowane segmenty rynkowe Selekcjonowanie (np. Degussa, Solvay Chemicals) Wybór specyficznego modelu biznesowego integracja w przód (z odbiorcami) integracja w ty (z dostawcami) Strategiczne modele w bran;y chemicznej Pena obsuga (np. GE Water Technologies) Dostarczanie penej obsugi dla jednego sektora/obszaru dziaalno<ci Przywództwo technologiczne (np. Great Lake Chemicals) Skupienie si9 na jednej technologii +ródo: Projekt Strategia dla Grupy CIECH 5

6 1 Czynniki sukcesu wybranego modelu podstaw# oceny obecnych i potencjalnych produktów - najbardziej atrakcyjne jako portfel docelowy Budowa docelowego portfela produktów Macierz oceny obecnych i potencjalnych produktów 21 Próg atrakcyjno6ci 19 Produkt U 17 Atrakcyjno67 rynku Produkt G Produkt H Produkt C Produkt O Produkt R Produkt D Produkt L Produkt M Produkt S Produkt B Produkt A Produkt P Produkt K Produkt T Produkt J Docelowy portfel produktów Grupy CIECH jako baza do oceny spóek 5 Produkt E ródo: Projekt Strategia dla Grupy CIECH Atrakcyjno67 produktu 6

7 1 Dla ocenianych spóek przygotowano odmienne scenariusze: rozwój organiczny, dezinwestycja b#dh akwizycja Scenariusze rozwoju dla spóek Grupy Akwizycje Stan wyj6ciowy Rozwój organiczny Stan docelowy Dezinwestycje +ródo: Projekt Strategia dla Grupy CIECH 7

8 1 Wypracowana zostaa strategia, która nie zostaa odo;ona na pók ale jest konsekwentnie wdra;ana Podsumowanie - Strategia wdra4ana, a nie na póce Ciech S.A. wypracowa strategi rozwoju, któr# wdra;a wybra swój docelowy model biznesowy przypisa 25 produktów do portfela podstawowego, 18 do weryfikacji okre<li 5 kluczowych spóek tworz8cych warto<=, 6 projektów inwestycyjnych i kilka spóek do sprzeda4y +ródo: Projekt Strategia dla Grupy CIECH 8

9 2. 6 miesi cy na doskona o67 organizacyjn# Grupy 9

10 2 W 6 miesicy w uporz#dkowany sposób od ogóu do szczegóu Ciech S.A. osi#gn# doskonao67 organizacyjn# w Grupie Uszczegóawianie nowej struktury Szczegóowo Lipiec SierpieI WrzesieI PaHdziernik Listopad GrudzieI Ogólnie Cele - strategiczne - zarz8dcze Modele zarz#dzania - Grup8 - biznesem Alokacja funkcji - korporacyjne - usugowe - operacyjne Ukad jednostek - Centrum Korporacyjne - Dywizje Narzdzia - opis procesów - regulaminy - karty stanowisk Formalizacja struktury +ródo: Projekt Nowa Struktura Grupy CIECH 10

11 2 Wsparciem w uszczegóawianiu struktury Grupy byy sprawdzone w dziaaniu narzdzia analityczne Cztery typy analiz wykorzystane przy uszczegóawianiu struktury Grupy CIECH Funkcjonalna analiza realizowanych przez obecne jednostki Ilo6ciowa zestawienie wielko<ci zatrudnienia na poszczególnych poziomach Grupy i w ramach funkcji Cztery podstawowe typy analiz Procesowa ocena przebiegu i relacji pomi9dzy jednostkami organizacyjnymi +ródo: Projekt Nowa Struktura Grupy CIECH Organizacyjno-porównawcza przegl8d sposobów zorganizowania wzorcowych grup na <wiecie 11

12 2 W#czenie kolejnych szczebli pracowników Grupy w proces przygotowania i wdro;enia zmian przyspieszyo jego przebieg Proces w8czenia poszczególnych szczebli organizacji w zmiany Zarz#d Wizja Koordynatorzy projektu Liderzy zmian Kadra kierownicza 6redniego szczebla Pracownicy Koncepcja ogólna Weryfikacja i uszczegóowienie koncepcji Przygotowanie wdro4enia Realizacja wdro4enia Koncepcja Wdro;enie Poziom zaanga;owania poszczególnych grup pracowników uzale;niony by od fazy w procesie wdra4ania zmian +ródo: Projekt Nowa Struktura Grupy CIECH 12

13 2 Ostatnim etapem prac byo opracowanie narzdzi nowej struktury: map procesów, regulaminów i opisów stanowisk Opracowanie zestawu narz9dzi uszczegóowienia struktury organizacyjnej Optymalizacja kluczowych procesów Regulamin organizacyjny Katalog stanowisk pracy Narzdzia uszczegóowienia struktury organizacyjnej Analiz8 szczegóow8 obj9to okoo 50 kluczowych procesów Opisano zakresy zadai dla blisko 30 jednostek organizacyjnych Przygotowano katalog okoo 100 stanowisk pracy +ródo: Projekt Nowa Struktura Grupy CIECH 13

14 2 Od 1 stycznia 2005 roku Grupa CIECH rozpocza funkcjonowanie w nowej strukturze Struktura organizacyjna Grupy CIECH od 1 stycznia 2005 Grupa Kapitaowa CIECH Dywizja Sodowa Dywizja FosChem Centrum Korporacyjne +ródo: Projekt Nowa Struktura Grupy CIECH 14

15 2 W sze67 miesicy Ciech S.A. osi#gn# doskonao67 organizacyjn# Grupy Podsumowanie 6 miesi9cy na doskonao<= organizacyjn8 Grupy W ci#gu sze6ciu miesicy: opracowana now# struktur w#czono w proces wszystkie szczeble pracowników uszczegóowiono struktur od procesów a; po opisy stanowisk pracy +ródo: Projekt Nowa Struktura Grupy CIECH 15

16 3. 35 mln PLN oszcz dno6ci rocznie efektem doskona o6ci operacyjnej w Dywizji Sodowej 16

17 3 W celu intensyfikacji sprzeda;y zainicjowano dziaania w obszarach inwestycji, wsparcia sprzeda;y oraz reorganizacji Narz9dzia analiz i dziaania stymuluj8ce wzrost sprzeda4y Narzdzia analiz Dziaania Analizy rynkowe i identyfikacja trendów Ocena atrakcyjno<ci produktów Ocena mo4liwo<ci poprawy jako<ci produktów Analiza kluczowych klientów Studia wykonalno<ci inwestycji Inwestycje i rozwój produktów Wsparcie sprzeda4owych Organizacja su4b sprzeda4y i logistyki Wzrost mar;y i sprzeda;y +ródo: Projekt Reorientacja strategiczna, reorganizacja i poprawa konkurencyjno<ci kosztowej Dywizji Sodowej Ciech S.A. 17

18 3 35 mln PLN potencjaów oszczdno6ciowych, z czego wdro;ono ponad poow w ci#gu pierwszych 12 miesicy projektu Dziaania i narz9dzia optymalizacji kosztów, efekty, uj9cie penoroczne [mln PLN] oszcz9dno<ci zrealizowane 1) 98% 83% 74% 54% 23% 51% Zrealizowane Zdefiniowane Ni;sze zu;ycie materiaów i energii Ni;sze koszty remontów Dodatnie efekty w transporcie Dodatnie efekty w pozostaych kosztach Redukcja kosztów osobowych Suma potencjaów redukcji kosztów 1) oszcz9dno<ci, które zostay zrealizowane w czasie 12 miesi9cy od rozpocz9cia projektu +ródo: Projekt Reorientacja strategiczna, reorganizacja i poprawa konkurencyjno<ci kosztowej Dywizji Sodowej Ciech S.A. 18

19 3 UZUPEKNIENIE Program optymalizacji kosztów koncentrowa si na piciu obszarach Dziaania i narz9dzia optymalizacji kosztów (wybór) Materiay i energia Utrzymanie ruchu Transport Pozostae usugi Koszty osobowe Dziaanie Renegocjacje cen surowców Inwestycje w elektrociepowni9 Inwestycja w instalacj9 do przerobu surowca Obni4enie kosztów postoju Renegocjacja stawek dla usugodawców w ramach otwartych przetargów Optymalizacja zakresu remontów Projekty logistyczne (przewozy operatorskie do portów, kombinowany transport samochodowy surowców i produktów) Instalacja wagi Renegocjacje stawek i warunków Renegocjacja warunków zakupu usug gastronom. Weryfikacja bud4etów na reprezentacj9 Renegocjacja warunków zakupu usug na prace porz8dkowe i ochron9 Optymalizacja procesów Reorganizacja i funkcji Program dobrowolnych odej<= Narzdzia Analizy eksperckie Analiza mo4liwo<ci in/oursourcingu Analiza umów Kalkulacje finansowe Analizy porównawcze Analizy funkcjonalne Analizy porównawcze Optymalizacja procesów +ródo: Projekt Reorientacja strategiczna, reorganizacja i poprawa konkurencyjno<ci kosztowej Dywizji Sodowej Ciech S.A. 19

20 3 Monitoring realizacji dziaai, koniecznych do osi#gnicia doskonao6ci, wspierany by przez narzdzie informatyczne Monitoring realizacji Obni4ka pozostaych kosztów (przykad) Projekty Pakiety Dziaania Zadania Utrzymanie czysto<ci Obni4ka stawek na sprz. biurowca Stan obecny a warunki rynkowe Pozostae koszty Dozór i ochrona mienia Obni4ka stawek na sprz. terenu Organizacja przetargu Wybór i negocjacje cenowe Monitorowanie statusu realizacji poprzez system <wiate ostrzegania Rozpoznawanie ryzyk zwi8zanych z realizacj8 Wyznaczenie zakresów odpowiedzialno6ci i terminów Gówna Podprojekt Dokumenty Raporty Kalendarz Adresy Mój profil Konfiguracja Przegl8d projektu Root Ustrukturyzowanie Zastosuj filtr Dziaanie... Dziaanie... Dziaanie... Dziaanie... Dziaanie... Dziaanie... Osoba Status Administracja Status Rezultaty Ró4ne Osoba odpowiedzialna Podprojekt Pocz8tek Koniec Dni do Status Cel penoroczny Plan Obecny Komentarz bottom-up bottom-up roczny roczny A. Zakupy Kowalski b.d nie b.d B. F&E Nowak b.d nie b.d C. Produkcja Jarz8bek b.d nie b.d D. Dystrybucja Topolski b.d nie b.d E. Organizacja b.d. b.d 0 nie b.d F. Systemy IT b.d nie b.d Pledzenie wysoko6ci uszczegóowionych i zrealizowanych efektów +ródo: Projekt Reorientacja strategiczna, reorganizacja i poprawa konkurencyjno<ci kosztowej Dywizji Sodowej Ciech S.A. 20

21 3 35 mln PLN oszczdno6ci 6redniorocznych dziki wdro;eniu doskonao6ci operacyjnej w Dywizji Sodowej Podsumowanie 35 mln PLN oszcz9dno<ci rocznie efektem doskonao<ci operacyjnej Dywizja Sodowa osi#gna doskonao67 operacyjn# poprzez wdra;anie planu wzrostu sprzeda;y uszczegóowienie potencjaów oszczdno6ciowych na 35 mln PLN wdro;enie poowy potencjaów w ci#gu pierwszych 12 miesicy 21

22 4. Przekonanie i zaanga;owanie interesariuszy 22

23 4 Nowa strategia i nowa struktura organizacyjna wymagay dobrej strategii komunikacji, by mogy z sukcesem wej67 w ;ycie Cele komunikacji zmian Budowa pozytywnego odbioru zmian Przekazanie penej informacji Przekonanie o zasadno6ci i suszno6ci zmian Motywowanie do wdro;enia zmian Wsparcie procesu zmian i zmniejszenie napi7 +ródo: Projekty Nowa Struktura Grupy CIECH 23

24 4 Wyodrbniono siedem gównych grup docelowych i dla ka;dej z nich wypracowano odpowiedni# strategi komunikacji Grupy docelowe w komunikacji nowej strategii i struktury w Grupie CIECH Grupa docelowa Odpowiedzialno67 w procesie zmian Strategia komunikacji Uszczegó- owienie i kierowanie zmianami Motywowanie ni4szych szczebli Przekaz informacji do ni4szych szczebli Budowa pozytywnego odbioru Bezpo<rednie wdro4enie Informacja Przekonanie o zasadno<ci i suszno<ci Motywacja do wdro4enia Szczegóowa informacja 1 Liderzy zmian 2 Kadra kierownicza 6redniego szczebla 3 Ogó pracowników 4 Pracownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych 5 Zwi#zki zawodowe 6 Spóki zale;ne 7 Administracja publiczna +ródo: Projekty Nowa Struktura Grupy CIECH 24

25 4 oraz zestaw dedykowanych narzdzi, które byy nastawione na interakcje z interesariuszami Narz9dzia komunikacji Prezentacje spotkania z grupami docelowymi - cykl i rozmów 1 Warsztaty organizacyjne - cykl roboczych pracowników zaanga4owanych w poszczególne kluczowe procesy 4 Elementy komunikacji zmian Dodatkowe narzdzia komunikacji 3 - t.j. ogoszenie w prasie, wewn9trzny biuletyn, indywidualne listy Prezesa do pracowników, itp. 2 Program Pytania i Odpowiedzi - anonimowe zapytania do Zarz8du, wrzucane do skrzynki przy wej<ciu do firmy lub maile do Prezesa +ródo: Projekty Nowa Struktura Grupy CIECH 25

26 4 Prowadzenie komunikacji zmian pozwolio na przekonanie i zaanga;owanie interesariuszy w ich wdro;enie Podsumowanie Przekonanie i zaanga4owanie interesariuszy Komunikacja zmian prowadzona równolegle z innymi dziaaniami przekonaa i pozyskaa do zmian interesariuszy Do ka;dej z grup docelowych zastosowano kombinacj czterech narzdzi komunikacji Dziaania komunikacyjne budoway wizerunek otwarto6ci i wiarygodno6ci Zarz#du w oczach interesariuszy wewntrznych +ródo: Projekty Nowa Struktura Grupy CIECH 26

27 Co zdecydowa o o powodzeniu projektów? 27

28 CZYNNIKI SUKCESU Realizowane programy zakoiczyy si powodzeniem dziki sze6ciu czynnikom Czynniki sukcesu realizowanych projektów Szybkie pierwsze efekty pierwsze sukcesy zach9ciy do dalszych zmian Obiektywna analiza aktualnej sytuacji dzi9ki zewn9trznej perspektywie )cisy monitoring realizacji wdra4ania zmian Powodzenie projektów Pene uczestnictwo kadry kierowniczej w projektach Dobra komunikacja z interesariuszami Kompletno67 dziaai spójnie od strategii po doskonao<= operacyjn8 +ródo: Wnioski z realizowanych projektów 28

29 KONTAKT Przypadek Ciech S.A. dostarczy równie; bardziej szczegóowych wniosków w razie pytai jeste6my do dyspozycji Kontakt z osobami zaanga4owanymi w projekty w Grupie CIECH Ciech S.A. Micha KotoszyIski Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Ciech S.A. Roland Berger Strategy Consultants Rafa SkowroIski Senior Project Manager Roland Berger Strategy Consultants ul. Pow8zkowska 46/ 51 Warszawa tel Plac Pisudskiego 3 Warszawa tel tel. kom ródo: Ciech S.A., Roland Berger Strategy Consultants 29

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2012 31.08.2013 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2013 r. Opracowanie prof. nzw.

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej

Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej Kompleksowe rozwizania dla biznesu i administracji publicznej Business Process Outsourcing Korespondencja Masowa System Obsugi e-faktur Bezpieczne Archiwum Elektroniczne Skanowanie i digitalizacja Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA Anna Niedzielska Politechnika Czstochowska Aneta Herbu autor spoza uczelni PROMOCJA CZSTOCHOWY JAKO KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA CZESTOCHOWA PROMOTION MARKETING AS A KEY ELEMENT OF

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo