SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. Pawłowiczki, r.

2 I INWESTYCJE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z wymianą sieci wodociągowej w Dobieszowie. Przetarg na realizację zadania wygrało Konsorcjum Firm Zakład Produkcyjno- Usługowy ELTOR Głubczyce ul. Grunwaldzka 16 i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. Głubczyce ul. Kolejowa 1 W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: - przepompownia ścieków PD 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 1 kpl - rurociąg tłoczny ścieków PEHD Ø 90 mm 1150 mb, - pompownie przydomowe ścieków z siecią PE fi 50 mm - 3 kpl./237m - kanalizację grawitacyjną PVC Ø 200 mm 3127 mb - przyłącza kanalizacyjne PVC Ø 160 mm 2179 mb/99 szt. - sieć wodociągowa PCV fi 110 mm wraz z pzyłączami730 mb i 29 szt/433m Ponadto wykonano nową nawierzchnię na części drogi wojewódzkiej nr 417 oraz nową nawierzchnię na drogach gminnych w Dobrosławicach oraz drodze powiatowej w Dobieszowie. Wydatki poniesione w 2010 r. to kwota ,59 zł Całkowita wartość zadania wyniosła ,93 zł brutto. Zadanie realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata w kwocie ,00 zł oraz poŝyczki z WFOŚiGW w Opolu w kwocie zł. i środków własnych. 2. Dokumentacja na budowę oczyszczalni ścieków w Naczęsławicach Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych oraz wykonanie urządzeń oraz uzyskano pozwolenie Starosty Kędzierzyńsko- Kozielskiego na budowę. Poniesiono wydatek w kwocie 244,00 zł. 3. Budowa zjazdu z drogi krajowej Nr 38 na drogę wewnętrzną dz. nr 349 w Pawłowiczkach. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę AMBUD Mieczysław Adamiec z Prudnika Wykonano następujący zakres robót: - nawierzchnia z kostki Polbruk wraz podbudową 461 m 2 - krawęŝniki betonowe - 227,5 m - odwodnienie liniowe, kanał PVC fi mm 42 mb - wykonanie umocnienia skarp i obsiew trawą Wartość zadania wyniosła 85755,20 zł brutto 4. Zakup szafy sterowniczej do urządzenia Draimad - oczyszczalnia ścieków Pawłowiczki. Zlecono wykonanie i dostawę szafy sterowniczej dla urządzenia do odwodnienia osadu w oczyszczalni ścieków BIOGRADEX w Pawłowiczkach do zakładu w Boninie. Szafa została zamontowana przez pracowników ZUK w Baborowie. Koszt wykonania i dostawy wyniósł 5721,80zł brutto.

3 5. Wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej dz. nr 886/7 i zjazdów na drogę powiatową nr 1211 O w Gościęcinie. Po otrzymaniu map do celów projektowych zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza została przekazana r. Koszt wykonania map 2442 zł brutto natomiast koszt dokumentacji to 9240,00 zł brutto. W I kwartale 2011 r. planuje się uzyskać pozwolenie na budowę. 6. Remont przebudowa drogi gminnej O ul. Przedborowska w OstroŜnicy. Zadanie zostało zrealizowane przez PHU M+ Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg na lata W wyniku realizacji przebudowy ul. Przedborowskiej wykonano nową nawierzchnię na całej długości i zjazdach, chodnik z kostki brukowej, nowe krawęŝniki oraz odwodnienie liniowe chodnika i jezdni. Wartość wykonanych prac wyniosła ,32 zł brutto, w tym dotacja w ramach w/w programu ,95 zł brutto. 7. Remont przebudowa drogi gminnej O ul. Mickiewicza w Maciowakrzu. Zadanie zostało wykonane przez PHU M+ Sp.z o.o. z Kędzierzyna Koźla ze środków własnych. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 340 m, chodnik z kostki brukowej na odcinku ok. 80 m, nowe krawęŝniki oraz remont studzienek kanalizacji burzowej połączony z wymianą części kratek ściekowych. Wartość wykonanych prac wyniosła ,36 zł brutto. 8. Kanalizacja sanitarna dla wsi Naczęsławice. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego spisano umowę przyłączeniową na wykonanie przyłącza energetycznego dla projektowanej przepompowni ścieków PN 1. Zapłacono I ratę w kwocie 789,07 zł brutto, II rata płatna po wykonaniu przyłącza w 2011 roku. 9. Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw. Zakupiono i zamontowano 2 szt., karuzela Maciek na place w Borzysławicach i Radoszowach za kwotę 14354,64 zł brutto. 10. Budowa remizy OSP w Naczęsławicach- Wydatki poniesione w 2010 r. to kwota ,82 zł, natomiast całkowity koszt obiektu to kwota ,22 zł. 11. Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie- wydatkowano kwotę ,00 zł. 12. Modernizacja WDK w Gościęcinie- wydatki poniesione w 2010 r ,64 zł. Koszt całkowity ,64 zł. Dofinansowanie z PROW zł.

4 13. Remont- Przebudowa ścieŝek pieszo- rowerowych na terenie parku w Pawłowiczkach- Wydatki poniesione w 2010 r. to kwota ,93 zł, dofinansowanie z PROW ,00 zł. Koszt całkowity to kwota: ,93 zł. II ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1. Melioracje wodne utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych Wykonano konserwację rowów we wsiach: - Grodzisko R-C mb na kwotę 11089,80 zł brutto - Pawłowiczki rów przydroŝny Opatrzność 150 mb za kwotę 4883,62 zł brutto - Grodzisko R-C mb za kwotę 1599,59 zł brutto - Naczęsławice R A mb za kwotę 4781,18 zł brutto - Urbanowice R M 4 i mb za kwotę 2212,72 zł brutto - Milice R J mb za kwotę 1985,62 zł brutto - Maciowakrze R S mb za kwotę 3400 zł brutto 2. Drogi publiczne gminne Koszenie dróg gminnych Koszt usługi za I półrocze 14978,49zł brutto OdśnieŜanie dróg i ulic gminnych w sołectwach w okresie zimowym na kwotę ,55 zł brutto, zakup soli do zwalczania śliskości na chodnikach 256 zł oraz stawianie płotków przeciwśnieŝnych 768,60 zł Remonty i naprawy przepustów remont przepustów fi m w Pawłowiczkach ul. Opatrzność na kwotę 6665,14 zł brutto łapacz poprzeczny wody dr nr O w Grudyni Wielkiej 5 mb na kwotę 6410 zł brutto remont studzienki i montaŝ kratki ściekowej przy ul. Ks. Kuliga w Pawłowiczkach na kwotę 1376,57 zł brutto remont mostu na Malawie przy ul. Łąkowej w Urbanowicach za kwotę 1800,77 zł brutto remont wpustów ulicznych przy ul. Smykały w Pawłowiczkach na kwotę 1040,24 zł brutto zakup odwodnień liniowych do zamontowania w chodniku przy ul. Przedborowskiej w OstroŜnicy za kwotę 1985 zł brutto zakup płyt betonowych na studzienki kanalizacji burzowej przy ul. Ks. Kuliga w Pawłowiczkach za kwotę 409 zł brutto

5 Remonty dróg i ulic gminnych Pawłowiczki Dr. nr O ul. Szkolna nawierzchnia asfaltowa 575 m 2 Wartość zadania 26881,48 zł brutto. Borzysławice Dr. nr O ul. Górna nawierzchnia asfaltowa 655 m 2 Wartość zadania 28920,16 zł brutto. Ucieszków Dr. nr O ul. Kozielska nawierzchnia asfaltowa 1000 m 2. Wartość zadania 39224,31 zł brutto Droga gminna nr O Grudynia Dziećmarów zakup i transport ŜuŜla za kwotę 4880 zł brutto Droga gminna nr O Gościęcin Milice niwelacja czyszczenie pobocza fadromą i wywóz ziemi na składowisko przez rolników wsi Gościęcin za kwotę 1952 zł brutto Droga gminna O ul. Mickiewicza w Maciowakrzu zakup 30 m 2 kostki brukowej Polbruk do remontu pobocza za kwotę 1351,78 zł brutto Kózki 105 m, Naczęsławice -108 m 2, Grodzisko 66 m 2, Trawniki 54 m 2, OstroŜnica 32 m 2 razem 365 m 2 na kwotę 29737,50 zł brutto remont cząstkowy nawierzchni ulic Utrzymanie drzew i zieleni w pasie drogowym OstroŜnica ul. Sienkiewicza, Pawłowiczki Plac Smykały i ul. Kościelna, Naczęsławice dr. nr O, Borzysławice ul. Majątkowa i Maciowakrze ul. Kościuszki pielęgnacja i redukcja koron za kwotę 9269,00 zł brutto 3. Drogi wewnętrzne gminne Remonty i naprawy przepustów Trawniki Ø 500 dz. nr 746 za kwotę 1799,34 zł brutto Ligota Wielka Ø 300 dz. nr szt. na kwotę 3158,25 zł brutto Milice 5 mb Ø 800 na kwotę 1834,88 zł brutto Milice 6 mb Ø 400 dz. nr 13 na kwotę 2971,37 zł brutto Milice 6 mb Ø 400 na kwotę 1209 zł brutto Radoszowy łapacz wody dz. nr 584 na kwotę 6100,00 zł brutto Jakubowice droga wewnętrzna- Ø mb za kwotę 1252,60 zł brutto Radoszowy- droga wewnętrzna- Ø 400 za kwotę 1171,20 zł brutto Kózki- zakup kręgów Ø 200,Ø 300 i Ø szt. za kwotę 440 zł brutto na poszerzenie istniejących przepustów Mierzęcin- zakup kręgów Ø szt. na wykonanie nowego przepustu na drodze dojazdowej do gruntów rolnych za kwotę 300 zł brutto Dobrosławice remont studzienki przy przepuście zjazd z drogi woj. nr 417 za kwotę 1429 zł brutto Gościęcin remont przepustu Ø 500 dz. nr 692 wraz z utwardzeniem tłuczniem za kwotę 1825,86 zł

6 Równanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach Grudynia Wielka, Ucieszków, Grodzisko, Naczęsławice, Pawłowiczki, OstroŜnica, Ligota Wielka i Karchów na łączną kwotę 8881,60 zł brutto. Zakup ŜuŜla na utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach: Ucieszków, OstroŜnica,,Urbanowice, Grodzisko, Naczęsławice, Maciowakrze, Kózki, OstroŜnica, Gościęcin, Karchów-Ligota, Grudynia Wielka i Pawłowiczki łącznie 3320 ton za kwotę zł brutto z transportem Zakup tłucznia na utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla sołectw : Dobieszów, Ligota-Karchów, Trawniki, Mierzęcin, Dobrosławice, Grodzisko, Przedborowice, Radoszowy łącznie 300 ton za kwotę zł brutto z transportem Konserwacja rowów przydroŝnych i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym rów przydroŝny -Trawniki dr. nr dz. 763 ok. 170 mb na kwotę 1625,60 zł brutto i OstroŜnica dz. nr mb na kwotę 854,85 zł brutto przycinka koron drzew przy drogach polnych w Naczęsławicach i Pawłowiczkach - 12 szt. za 1600 zł brutto Remonty dróg wewnętrznych Remont drogi wewnętrznej dz. nr 477 w Grodzisku nawierzchnia asfaltowa 800 mb x 4,1 m wraz z podbudową tłuczniową za kwotę ,36 zł brutto Ucieszków- remont drogi dz. nr 294 wyrównanie tłuczniem do 15 cm 2300 m 2 /380 mb i wykonanie koryta + podbudowa z gruzu za kwotę 88708,93 zł brutto Karchów dz. nr 263 remont ŜuŜlem za kwotę 4880 zł brutto Naczęsławice dz. nr 828 remont ŜuŜlem za kwotę 4636 zł brutto Dobrosławice dz. 10/1 remont nawierzchni na asfaltową, krawęŝniki i odwodnienie oraz wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej Polbruk za kwotę zł brutto w tym dotacja ANR w Opolu zł Schroniska dla zwierząt ( umieszczanie psów w schronisku) ,00 zł III GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej GOSPODARKA KOMUNALNA ,57 zł. w tym m. in. USŁUGI REMONTOWE: Budynek mieszkalny - Pawłowiczki, ul. Wyzwolenia 3 (od maja wspólnota) ,00 zł - wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego - usuwanie awarii ,00 zł - remont pionu wodnego ,00 zł - instalacja elektryczna na kl. schodowej awaria 492,20 zł

7 Budynek mieszkalny - Pawłowiczki, ul. Wyzwolenia ,00 zł - remont odwodnienia kanalizacji burzowej ,60 zł - wymiana drzwi wejściowych 2 700,00 zł Budynek mieszkalny Pawłowiczki, ul. Wyzwolenia ,40 zł - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej (lokale uŝytkowe od strony podwórka) ,00 zł - wymiana drzwi 599,00 zł - instalacja elektryczna (doprowadzenie do lokalu mieszkalnego)- 449,40 zł Budynek mieszkalny Pawłowiczki, ul.magnoliowa 20A (od czerwca wspólnota)-171,20 zł -instalacja elektryczna kl. schodowej awaria Budynek mieszkalny Pawłowiczki, ul.magnoliowa ,15 zł - wymiana pokrycia dachowego ,81 zł - montaŝ instalacji odgromowej ,34 zł - remont kontenera na nieczystości stałe ,00 zł Budynek mieszkalny Grodzisko, ul.główna ,92 zł - remont wodomierza instalacji wodnej - awaria Budynek mieszkalny Radoszowy, ul.główna ,90 zł - wymiana rynien i rur spustowych Budynek mieszkalny Karchów ,00 zł - przemurowanie 4 kominów nad kalenicą budynku oraz uzupełnienie ubytków w pokryciu dachu Budynek mieszkalny Dobrosławice, ul. Wiejska ,04 zł - remont instalacji elektrycznej budynku Budynek mieszkalny Kózki- 331,70 zł - instalacja elektryczna kl. schodowej awaria Zakup usług pozostałych oraz materiałów do bieŝących remontów ,37 zł - usługi kominiarskie, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup kosiarki, zakup paliwa do kosiarek, zakup części zamiennych do kosiarek, ubezpieczenia budynków, Koszty postępowania sądowego eksmisja w Grodzisku ,68 zł 2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,11 zł. Wykonanie operatów szacunkowych ,60 zł Podziały działek ,00 zł Sporządzenie aktu notarialnego ,88 zł Opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów działek 801,92 zł Opłaty sądowe- 1934,00 zł Jednorazowe naleŝności na fundusz ochrony gruntów rolnych (odrolnienia) , 71 zł

8 Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ,00 zł IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: ,20 zł - Decyzje o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego ,20 zł - Opinie urbanistyczne ( dot. podziału działek) ,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty, Gościęcin, Naczęsławice ,00 zł - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych- II, III, IV etap ,00 zł V ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na administrację publiczną w bieŝącym roku wg planu przeznaczona została kwota ,00 zł z tego: na dzień r. wydatkowano kwotę ,72 zł - kwotę ,00 zł stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na zadania z zakresu administracji rządowej, rozdział urzędy wojewódzkie. Na urząd gminy rozdział zaplanowano kwotę ,00, na dzień wydatkowano ,30 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe to kwota ,55 zł a opłaty na PFRON w 2010 wyniosły ,00 zł. W ramach środków na administrację publiczną realizowane były podstawowe zadania towarzyszące prawidłowemu funkcjonowaniu Urzędu Gminy. Zaplanowano kwotę ,00 zł z tego wydatkowano kwotę ,23 zł między innymi na: zakup opału, zakup wydawnictw, drobne wyposaŝenie biurowe, prenumeraty, zakup środków czystości do porządkowania obiektu, części zamienne do sprzętu, zakup energii, zakup wody, druki akcydensowe, energia,woda, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, wysyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitoring, usługi informatyczne, prenumeraty prasy, usługi prawnicze, opłaty abonamentowe za Internet, opłaty za utrzymanie serwera BIP, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróŝe słuŝbowe krajowe, ubezpieczenia budynków oraz sprzętu. Pokaźną kwotę w wydatkach budŝetowych administracji w roku bieŝącym stanowiły prace: remont budynku urzędu gminy wraz z rozbiórką dobudówki. Na w/w zadanie zaplanowano w budŝecie środki w wysokości 255,000,00 zł z tej kwoty na zadania remontowe wykorzystano kwotę ,80 zł. Gmina zabezpieczyła równieŝ środki na Promocję Gminy rozdział w ogólnej kwocie ,00 zł. Z tego wydatkowano kwotę ,23 zł w tym między innymi na realizację projektu pn. Integracja dzieci i młodzieŝy z gminy Pawłowiczki i Velke Heraltice oraz kwotę ,03 zł na opłaty za usługę medialną w Radio Park, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, wykonanie nalepek samoprzylepnych z logo gminy. Środki w rozdziale pozostała działalność przeznaczono na pokrycie kosztów członkostwa Gminy w Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz w Związku Międzygminnym

9 Czysty Region. Zaplanowane środki w wysokości ,00 wykorzystano w wysokości ,20 zł. Na obsługę Rady Gminy Pawłowiczki w 2010 roku zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,02 zł, w tym: Wypłacone diety ,00 zł w tym: - diety wypłacone radnym ,00 zł - diety wypłacone przewodniczącym rad sołeckich ,00 zł Koszty delegacji - 200,60 zł Zakup herbaty, kawy, cukru, wody mineralnej, literatek - 563,19 zł Zakup usług pocztowych i transportowych - 237,55 zł Zakup: opraw ozdobnych na dokumenty, pieczątek, certyfikatu podpisu elektronicznego, innych towarów ,26 zł Zakup materiałów papierowych i akcesoria komputerowych - 186,42 zł VI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA- STRAśE Na terenie gminy Pawłowiczki działa 13 jednostek OSP, z czego10 to jednostki typu S, pozostałe typu M. Plan finansowy na rok 2010 to kwota ,00 zł z tego ,00 zł to inwestycje. Wykonanie zadania za rok 2010 to kwota ,01 zł, z tego ,82 zł to inwestycje, pozostała kwota: ,19 zł to wydatki bieŝące. Największą inwestycją w 2010 roku była budowa nowej remizy straŝackiej w Naczęsławicach. Uroczyste otwarcie remizy odbyło się 23 października 2010 r. i zostało zorganizowane przez jednostkę w Naczęsławicach. W miesiącu styczniu i lutym 2010 roku odbyły się walne zebrania sumujące działalność jednostek OSP za okres 2009 roku. Na zebraniach straŝacy przedstawili potrzeby finansowe swoich jednostek na rok naszych jednostek wzięło udział w majowej powodzi budując wały przeciwpowodziowe oraz wypompowując wodę z zalanych juŝ domostw w Kłodnicy. 18 lipca 2010 r. odbyły się III Niekonwencjonalne Zawody StraŜackie, których organizatorem byli straŝacy z OSP Trawniki. Zwycięzcy tych zawodów OSP Naczęsławice będą organizatorami kolejnych zawodów. 12 czerwca 2010 r. odbyły się Zawody Sportowo - PoŜarnicze o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki. W zawodach wzięło udział 28 druŝyn, w tym: 14 seniorzy męska, 4 seniorzy Ŝeńska, 6 młodzieŝowa męska oraz 4 młodzieŝowa Ŝeńska.

10 Zawody zostały rozegrane w konkurencjach: ćwiczenia bojowe, sztafeta poŝarnicza. W okresie r r. do poŝarów i innych zagroŝeń straŝacy wyjeŝdŝali 49 razy. Statystyka wyjazdów do poŝarów i innych zagroŝeń przedstawia się następująco: 1. OstroŜnica Maciowakrze 9 3. Grudynia Wielka 6 4. Naczęsławice 6 5. Ucieszków 5 6. Gościęcin 5 7. Milice 2 8. Borzysławice 1 9. Trawniki Radoszowy Kózki Grodzisko 1 Wydatki w rozbiciu na poszczególne straŝe: KOMENDANT GMINNY 5.100,98 zł - koszty zatrudnienia- 4937,16 zł - delegacja na szkolenie - 163,82 zł OSP BORZYSŁAWICE 5.513,07 zł - zapłata za energię 688,96 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( paliwo, prenumerata, inne materiały) 835,81 zł - koszty zatrudnienia kierowcy ,00 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i budynku- 921,30 zł. - badania lekarskie - 105,00 zł - przegląd samochodu poŝarniczego - 204,00 zł -naprawa rozrusznika- 70,00 zł OSP GOŚCIĘCIN 8.829,92 zł - koszty zatrudnienia- 3093,84 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, zakup węgla i innych materiałów: gaśnic, kompresora, akumulatora)- 2649,05 zł - zapłata za energię 972,94 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i budynku- 930,09 zł - przegląd techniczny samochodu poŝ ,00 zł - badania lekarskie 126,00 zł - naprawa hamulców w sam. poŝarniczym - 854,00 zł OSP GRODZISKO ,07 zł - zakup energii 559,17 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia (prenumerata, paliwo)- 262,00 zł

11 - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i budynku- 918,10 zł - koszty zatrudnienia- 2320,44 zł - usługi- 1711,48 zł - remont wjazdu do remizy 7462,88 zł OSP GRUDYNIA WIELKA 9.088,45 zł - koszty zatrudnienia 2.688,00 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, węŝe, kominiarki, pasy bojowe i inne)- 1937,30 zł - energia 3.339,07 zł - woda - 34,51 zł - odprowadzenie ścieków - 44,14 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i budynku 924,30 zł - ekwiwalent za wyjazdy - 40,00 zł - badania lekarskie straŝaków - 50,00 zł - opłata za licznik wody - 31,13 zł OSP KARCHÓW 2.123,18 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata)- 72,00 zł - energia 422,68 zł - ubezpieczenie członków OSP, budynku i przyczepy 383,50 zł - badania lekarskie straŝaków - 285,00 zł - remont remizy- 960,00 zł OSP KÓZKI 8.409,08 zł - koszty zatrudnienia kierowcy- 2320,44 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo)- 688,64 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP 652,00 zł - usługi-przegląd techniczny samochodu remont motopompy- 4748,00 zł OSP MACIOWAKRZE ,41 zł - koszty zatrudnienia kierowcy 4.080,00 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, akumulatory, adrenalina, filtr, węŝe, zestaw rozgłoszeniowy) ,71 zł - energia 2.080,58 zł - woda, ścieki i licznik wody 166,28 zł - przegląd techniczny samochodów 405,99 zł - badania lekarskie 290,00 zł - ubezpieczenie samochodów, sprzętu, członków OSP, remizy 1.615,70 zł - ekwiwalent za wyjazdy - 904,23 zł - abonament za licznik wody - 35,20 zł - usługi, w tym remonty- 2461,72 zł - pompa szlamowa ,00 zł OSP MILICE 3.973,15 zł - koszty zatrudnienia kierowcy- 2193,59 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo)- 436,77 zł - energia 423,89 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i remizy 918,90 zł

12 OSP NACZĘSŁAWICE ,01 zł - koszty zatrudnienia kierowcy 2.016,00 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, alternator, akumulator, gaśnica, hełmy, krzesła, regały, szafka, ławka, biurko, wieszak, apteczka, inne)- 9583,73 zł - energia 1.067,33 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP 987,00 zł - ekwiwalent za wyjazdy - 97,65 zł - badania lekarskie - 140,00 zł - opłata za wodę, wywóz nieczystości - 24,58 zł - usługa kurierska - 48,96 zł - przegląd pojazdu poŝarniczego - 148,00 zł - abonament za licznik wody - 13,76 zł OSP OSTROśNICA ,83 zł - koszty zatrudnienia kierowcy 2.744,00 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, akumulator, 2 piece akumulacyjne, węŝe, nasadka, łańcuch i prowadnica do piły)- 5850,71 zł - energia 3.960,67 zł - badania lekarskie 460,00 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i remizy 916,20 zł - ekwiwalent za wyjazdy - 617,23 zł - wydanie ekspertyzy samochodu poŝ. 610,00 zł - remont gaśnic - 172,02 zł - montaŝ zasileń do pieców akumulacyjnych ,00 zł OSP RADOSZOWY 5.925,50 zł - koszty zatrudnienia- 2320,44 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo)- 320,95 zł - energia 2.476,11 zł - badanie techniczne samochodu 148,00 zł - koszty ubezpieczenia 660,00 zł OSP TRAWNIKI 7.244,68 zł - koszty zatrudnienia 2.016,00 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, akumulator, basen, radiotelefon, węŝe, zestaw kluczy, tablica informacyjna, zaworki, taśmy)- 3724,17 zł - energia 252,61 zł - koszty ubezpieczenia 927,90 zł - badania lekarskie- 126,00 zł - przegląd pojazdu poŝarniczego - 98,00 zł - remont motopompy - 100,00 zł OSP UCIESZKÓW ,45 zł - koszty zatrudnienia kierowcy- 3093,84 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, numery operacyjne, tablica

13 informacyjna, płyn do chłodnicy, akumulatory, części zamienne do samochodu, materiały do remontu remizy, brama garaŝowa) ,36 zł - energia 5.949,93 zł - badania lekarskie 145,00 zł - usługi kominiarskie 110,28 zł - ubezpieczenie samochodu, sprzętu, członków OSP i remizy 1.694,40 zł - przegląd samochodu poŝarniczego - 227,00 zł - regeneracja gaśnic - 196,42 zł - przegląd aparatów powietrznych - 607,02 zł - ekwiwalent za wyjazdy - 418,14 zł - opłata za licznik wody - 121,20 zł - opłata za wodę, wywóz nieczystości - 104,86 zł POZOSTAŁE WYDATKI OSP 2.511,60 zł - szkolenie BHP straŝaków ochotników ,00 zł - druki OSP - 102,00 zł - organizacja zawodów poŝarniczych ,60 zł VII OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Pawłowiczki funkcjonowały następujące placówki oświatowe: Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny w Pawłowiczkach, w skład którego wchodzą: - Publiczne Przedszkole: 59 dzieci - Publiczna Szkoła Podstawowa: 112 uczniów - Publiczne Gimnazjum: 168 uczniów Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny w Gościęcinie, w skład którego wchodzą: - Publiczne Przedszkole: 44 dzieci - Publiczna Szkoła Podstawowa: 121 uczniów - Publiczne Gimnazjum: 82 uczniów Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jakubowicach, w skład którego wchodzą: - Publiczne Przedszkole: 28 dzieci - Publiczna Szkoła Podstawowa:43 uczniów Zespół Szkolno- Przedszkolny w OstroŜnicy, w skład którego wchodzą: - Publiczne Przedszkole:40 dzieci - Publiczna Szkoła Podstawowa: 47 uczniów Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu licząca 6 oddziałów, 57 uczniów oraz oddział przedszkolny: 18dzieci Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach licząca 6 oddziałów: 61 uczniów oraz oddział przedszkolny: 19 dzieci

14 Dowozem do szkół podstawowych w Pawłowiczkach, Gościęcinie, Maciowakrzu oraz do gimnazjów w Pawłowiczkach i Gościęcinie objętych było 337 uczniów (XII 2010). Usługę dowozu w okresie sprawozdawczym realizowała firma Veolia Transport Opolszczyzna Spółka z o.o., która została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Na dowóz uczniów do szkół w okresie sprawozdawczym tj. w 2010 roku wydatkowano kwotę ,04 zł. Gmina realizowała równieŝ zadanie polegające na wypłacie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Na ten cel wydatkowano w 2010 roku kwotę ,96 zł. Oprócz stypendiów o charakterze socjalnym gmina realizowała równieŝ zadanie własne: stypendia o charakterze motywacyjnym- za wysokie wyniki w nauce ( uczniowie szkół podstawowych średnia ocen: 4,9, zaś uczniowie gimnazjów 4,8) oraz za szczególne osiągnięcia sportowe. Kwota wypłacona na w/w cel w 2010r. wyniosła ,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości ,00 na zakup podręczników. Zadanie to było realizowane w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna. Z zaplanowanych remontów oraz inwestycji w okresie sprawozdawczym wykonano w I półroczu 2010 r. wymianę parkietu na wykładzinę sportową wraz z dokumentacją za kwotę ,71 zł w Zespole Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnym w Pawłowiczkach oraz wykonano wymianę obróbek dachowych na kwotę 2528,78 zł i prace elektryczne na kwotę 976zł. W Publicznej Szkole Podstawowej w Maciowakrzu zakupiono materiał na szafy, w których będą przechowywane pomoce dydaktyczne na kwotę 869,28 zł. Szafy te wykonano we własnym zakresie. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jakubowicach wykonano remont kotłowni olejowej wynikający z zaleceń inspektora BHP i P.PoŜ. na kwotę 5128,49 zł. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w OstroŜnicy wymieniono stolarkę okienną na kwotę zł. W Zespole Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wykonano prace elektryczne na kwotę : ,93 zł oraz roboty malarskie na kwotę 4.998,95 zł i wydatkowano kwotę : 2600 zł na malowanie pomieszczeń sanitarnych i zaplecza. Wykonanie budŝetu na dzień 31 grudnia 2010 r. w poszczególnych jednostkach w zł: Nazwa jednostki Plan Wykonanie Wykonanie w % ZGSP Pawłowiczki , ,53 97,53 ZGSP Gościęcin , ,58 94,95 ZSP Jakubowice , ,84 94,65 ZSP OstroŜnica , ,52 95,82 PSP Maciowakrze , ,79 92,90 PSP Naczęsławice , ,76 95,93 GZEAS , ,98 92,76 Razem , ,00 95,61

15 VIII OCHRONA ZDROWIA USŁUGI REMONTOWE: - wymiana instalacji wodociągowej w piwnicy budynku ,00 zł - wykucie otworów drzwiowych i osadzenie drzwi w gabinetach lekarskich- 568,52 zł - modernizacja gabinetów lekarskich ,65 zł - Zakup usług pozostałych oraz materiałów do bieŝących remontów: usługi kominiarskie, zakup energii, wywóz nieczystości stałych, woda i odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia budynków, środki bhp, opał: ,57 zł. IX PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku przyjęto kwotę zł. WaŜniejsze zadania zrealizowane zgodnie z w/w programem: 1) Wypoczynek dzieci: kolonie i wycieczki - dofinansowanie wyjazdu dzieci na ZIELONĄ SZKOŁĘ - 700,00 zł - wyjazd dzieci na kolonie profilaktyczne do Jarosławca ,00 zł 2) Programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty, konkursy w szkołach, koncerty - programy edukacyjno profilaktyczne, zajęcia z zakresu profilaktyki ,00 zł uzaleŝnień wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy, warsztaty interaktywne oraz szkolenia dla rodziców, spektakle profilaktyczne zrealizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach - koncert zespołu Blussmobile Masz tylko jedno Ŝycie dla uczniów ,00 zł gimnazjum - Konkurs wiedzy o AIDS, konkurs Nie będę pić i palić, bo tak ,65 zł 3) Utrzymanie świetlic profilaktyczno środowiskowych (siłowni) i Punktu Konsultacyjnego - wynagrodzenie opiekunów i psychologa ,00 zł 4) DoposaŜenie świetlic wiejskich a) świetlica Urbanowice - zakup stołu do gry w bilarda, zakup gry piłka noŝna, ,20 zł zakup stołu do tenisa - szatnia sportowa w Gościęcinie

16 - wymiana drzwi wejściowych - 972,52 zł - szatnia sportowa w Naczęsławicach - zakup płytek podłogowych ,70 zł - zakup grzejników elektrycznych - 785,07 zł - boisko Trawniki - zakup trawy - 802,62 zł 5) Imprezy sportowo-rekreacyjne, festyny, półkolonie, itp zakup nagród pozalekcyjne zajęcia sportowe a) pozalekcyjne zajęcia sportowe - turnieje piłki noŝnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, biegi, wyścigi kolarskie ,76 zł b) zajęcia dla dzieci organizowane w ramach ferii zimowych, wakacji, ,04 zł Dnia Dziecka, Mikołajki, itp 6) Szkolenia i działalność komisji - wynagrodzenie członków komisji alkoholowej ,00 zł - wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa za wydanie opinii ,00 zł w sprawie uzaleŝnienia od alkoholu - udział członków komisji w szkoleniu - 500,00 zł - zakup komputera ,71 zł X POMOC SPOŁECZNA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Realizuje zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie. W ramach uzyskanych środków na realizację zadań własnych w 2010 r. udzielono pomocy rodzinom z terenu gminy w formie: - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 6 osób na kwotę zł - zasiłku celowego (opał, odzieŝ, leki, opłaty itp.) dla 185 osób zł -zasiłku celowego specjalnego dla 28 osób na kwotę zł, - zasiłku okresowego dla 61 osób na kwotę zł w tym dla 55 osób bezrobotnych zł - usługi opiekuńcze dla 7 osób ( godz.) zł - doŝywianie: 63 uczniów, 36 dzieci do 7 lat, 71 uczniów oraz 138 osób innych zł, w tym koszt dowozu posiłków do 4 szkół zł - zasiłki stałe dla 21 osób niepełnosprawnych na kwotę zł W ramach środków na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jako zadań zleconych w okresie od I- XII 2010 r. wydatkowano na: świadczenia rodzinne ogólna kwota zł w tym: świadczenia w ramach koordynacji na kwotę zł - 58 świadczeń jednorazowej zapomogi becik na kwotę: zł świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę zł zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 9 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Bardziej szczegółowo