SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. Pawłowiczki, r.

2 I INWESTYCJE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z wymianą sieci wodociągowej w Dobieszowie. Przetarg na realizację zadania wygrało Konsorcjum Firm Zakład Produkcyjno- Usługowy ELTOR Głubczyce ul. Grunwaldzka 16 i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. Głubczyce ul. Kolejowa 1 W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: - przepompownia ścieków PD 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 1 kpl - rurociąg tłoczny ścieków PEHD Ø 90 mm 1150 mb, - pompownie przydomowe ścieków z siecią PE fi 50 mm - 3 kpl./237m - kanalizację grawitacyjną PVC Ø 200 mm 3127 mb - przyłącza kanalizacyjne PVC Ø 160 mm 2179 mb/99 szt. - sieć wodociągowa PCV fi 110 mm wraz z pzyłączami730 mb i 29 szt/433m Ponadto wykonano nową nawierzchnię na części drogi wojewódzkiej nr 417 oraz nową nawierzchnię na drogach gminnych w Dobrosławicach oraz drodze powiatowej w Dobieszowie. Wydatki poniesione w 2010 r. to kwota ,59 zł Całkowita wartość zadania wyniosła ,93 zł brutto. Zadanie realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata w kwocie ,00 zł oraz poŝyczki z WFOŚiGW w Opolu w kwocie zł. i środków własnych. 2. Dokumentacja na budowę oczyszczalni ścieków w Naczęsławicach Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych oraz wykonanie urządzeń oraz uzyskano pozwolenie Starosty Kędzierzyńsko- Kozielskiego na budowę. Poniesiono wydatek w kwocie 244,00 zł. 3. Budowa zjazdu z drogi krajowej Nr 38 na drogę wewnętrzną dz. nr 349 w Pawłowiczkach. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę AMBUD Mieczysław Adamiec z Prudnika Wykonano następujący zakres robót: - nawierzchnia z kostki Polbruk wraz podbudową 461 m 2 - krawęŝniki betonowe - 227,5 m - odwodnienie liniowe, kanał PVC fi mm 42 mb - wykonanie umocnienia skarp i obsiew trawą Wartość zadania wyniosła 85755,20 zł brutto 4. Zakup szafy sterowniczej do urządzenia Draimad - oczyszczalnia ścieków Pawłowiczki. Zlecono wykonanie i dostawę szafy sterowniczej dla urządzenia do odwodnienia osadu w oczyszczalni ścieków BIOGRADEX w Pawłowiczkach do zakładu w Boninie. Szafa została zamontowana przez pracowników ZUK w Baborowie. Koszt wykonania i dostawy wyniósł 5721,80zł brutto.

3 5. Wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji technicznej na budowę drogi wewnętrznej dz. nr 886/7 i zjazdów na drogę powiatową nr 1211 O w Gościęcinie. Po otrzymaniu map do celów projektowych zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza została przekazana r. Koszt wykonania map 2442 zł brutto natomiast koszt dokumentacji to 9240,00 zł brutto. W I kwartale 2011 r. planuje się uzyskać pozwolenie na budowę. 6. Remont przebudowa drogi gminnej O ul. Przedborowska w OstroŜnicy. Zadanie zostało zrealizowane przez PHU M+ Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg na lata W wyniku realizacji przebudowy ul. Przedborowskiej wykonano nową nawierzchnię na całej długości i zjazdach, chodnik z kostki brukowej, nowe krawęŝniki oraz odwodnienie liniowe chodnika i jezdni. Wartość wykonanych prac wyniosła ,32 zł brutto, w tym dotacja w ramach w/w programu ,95 zł brutto. 7. Remont przebudowa drogi gminnej O ul. Mickiewicza w Maciowakrzu. Zadanie zostało wykonane przez PHU M+ Sp.z o.o. z Kędzierzyna Koźla ze środków własnych. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 340 m, chodnik z kostki brukowej na odcinku ok. 80 m, nowe krawęŝniki oraz remont studzienek kanalizacji burzowej połączony z wymianą części kratek ściekowych. Wartość wykonanych prac wyniosła ,36 zł brutto. 8. Kanalizacja sanitarna dla wsi Naczęsławice. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego spisano umowę przyłączeniową na wykonanie przyłącza energetycznego dla projektowanej przepompowni ścieków PN 1. Zapłacono I ratę w kwocie 789,07 zł brutto, II rata płatna po wykonaniu przyłącza w 2011 roku. 9. Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw. Zakupiono i zamontowano 2 szt., karuzela Maciek na place w Borzysławicach i Radoszowach za kwotę 14354,64 zł brutto. 10. Budowa remizy OSP w Naczęsławicach- Wydatki poniesione w 2010 r. to kwota ,82 zł, natomiast całkowity koszt obiektu to kwota ,22 zł. 11. Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie- wydatkowano kwotę ,00 zł. 12. Modernizacja WDK w Gościęcinie- wydatki poniesione w 2010 r ,64 zł. Koszt całkowity ,64 zł. Dofinansowanie z PROW zł.

4 13. Remont- Przebudowa ścieŝek pieszo- rowerowych na terenie parku w Pawłowiczkach- Wydatki poniesione w 2010 r. to kwota ,93 zł, dofinansowanie z PROW ,00 zł. Koszt całkowity to kwota: ,93 zł. II ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1. Melioracje wodne utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych Wykonano konserwację rowów we wsiach: - Grodzisko R-C mb na kwotę 11089,80 zł brutto - Pawłowiczki rów przydroŝny Opatrzność 150 mb za kwotę 4883,62 zł brutto - Grodzisko R-C mb za kwotę 1599,59 zł brutto - Naczęsławice R A mb za kwotę 4781,18 zł brutto - Urbanowice R M 4 i mb za kwotę 2212,72 zł brutto - Milice R J mb za kwotę 1985,62 zł brutto - Maciowakrze R S mb za kwotę 3400 zł brutto 2. Drogi publiczne gminne Koszenie dróg gminnych Koszt usługi za I półrocze 14978,49zł brutto OdśnieŜanie dróg i ulic gminnych w sołectwach w okresie zimowym na kwotę ,55 zł brutto, zakup soli do zwalczania śliskości na chodnikach 256 zł oraz stawianie płotków przeciwśnieŝnych 768,60 zł Remonty i naprawy przepustów remont przepustów fi m w Pawłowiczkach ul. Opatrzność na kwotę 6665,14 zł brutto łapacz poprzeczny wody dr nr O w Grudyni Wielkiej 5 mb na kwotę 6410 zł brutto remont studzienki i montaŝ kratki ściekowej przy ul. Ks. Kuliga w Pawłowiczkach na kwotę 1376,57 zł brutto remont mostu na Malawie przy ul. Łąkowej w Urbanowicach za kwotę 1800,77 zł brutto remont wpustów ulicznych przy ul. Smykały w Pawłowiczkach na kwotę 1040,24 zł brutto zakup odwodnień liniowych do zamontowania w chodniku przy ul. Przedborowskiej w OstroŜnicy za kwotę 1985 zł brutto zakup płyt betonowych na studzienki kanalizacji burzowej przy ul. Ks. Kuliga w Pawłowiczkach za kwotę 409 zł brutto

5 Remonty dróg i ulic gminnych Pawłowiczki Dr. nr O ul. Szkolna nawierzchnia asfaltowa 575 m 2 Wartość zadania 26881,48 zł brutto. Borzysławice Dr. nr O ul. Górna nawierzchnia asfaltowa 655 m 2 Wartość zadania 28920,16 zł brutto. Ucieszków Dr. nr O ul. Kozielska nawierzchnia asfaltowa 1000 m 2. Wartość zadania 39224,31 zł brutto Droga gminna nr O Grudynia Dziećmarów zakup i transport ŜuŜla za kwotę 4880 zł brutto Droga gminna nr O Gościęcin Milice niwelacja czyszczenie pobocza fadromą i wywóz ziemi na składowisko przez rolników wsi Gościęcin za kwotę 1952 zł brutto Droga gminna O ul. Mickiewicza w Maciowakrzu zakup 30 m 2 kostki brukowej Polbruk do remontu pobocza za kwotę 1351,78 zł brutto Kózki 105 m, Naczęsławice -108 m 2, Grodzisko 66 m 2, Trawniki 54 m 2, OstroŜnica 32 m 2 razem 365 m 2 na kwotę 29737,50 zł brutto remont cząstkowy nawierzchni ulic Utrzymanie drzew i zieleni w pasie drogowym OstroŜnica ul. Sienkiewicza, Pawłowiczki Plac Smykały i ul. Kościelna, Naczęsławice dr. nr O, Borzysławice ul. Majątkowa i Maciowakrze ul. Kościuszki pielęgnacja i redukcja koron za kwotę 9269,00 zł brutto 3. Drogi wewnętrzne gminne Remonty i naprawy przepustów Trawniki Ø 500 dz. nr 746 za kwotę 1799,34 zł brutto Ligota Wielka Ø 300 dz. nr szt. na kwotę 3158,25 zł brutto Milice 5 mb Ø 800 na kwotę 1834,88 zł brutto Milice 6 mb Ø 400 dz. nr 13 na kwotę 2971,37 zł brutto Milice 6 mb Ø 400 na kwotę 1209 zł brutto Radoszowy łapacz wody dz. nr 584 na kwotę 6100,00 zł brutto Jakubowice droga wewnętrzna- Ø mb za kwotę 1252,60 zł brutto Radoszowy- droga wewnętrzna- Ø 400 za kwotę 1171,20 zł brutto Kózki- zakup kręgów Ø 200,Ø 300 i Ø szt. za kwotę 440 zł brutto na poszerzenie istniejących przepustów Mierzęcin- zakup kręgów Ø szt. na wykonanie nowego przepustu na drodze dojazdowej do gruntów rolnych za kwotę 300 zł brutto Dobrosławice remont studzienki przy przepuście zjazd z drogi woj. nr 417 za kwotę 1429 zł brutto Gościęcin remont przepustu Ø 500 dz. nr 692 wraz z utwardzeniem tłuczniem za kwotę 1825,86 zł

6 Równanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach Grudynia Wielka, Ucieszków, Grodzisko, Naczęsławice, Pawłowiczki, OstroŜnica, Ligota Wielka i Karchów na łączną kwotę 8881,60 zł brutto. Zakup ŜuŜla na utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach: Ucieszków, OstroŜnica,,Urbanowice, Grodzisko, Naczęsławice, Maciowakrze, Kózki, OstroŜnica, Gościęcin, Karchów-Ligota, Grudynia Wielka i Pawłowiczki łącznie 3320 ton za kwotę zł brutto z transportem Zakup tłucznia na utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla sołectw : Dobieszów, Ligota-Karchów, Trawniki, Mierzęcin, Dobrosławice, Grodzisko, Przedborowice, Radoszowy łącznie 300 ton za kwotę zł brutto z transportem Konserwacja rowów przydroŝnych i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym rów przydroŝny -Trawniki dr. nr dz. 763 ok. 170 mb na kwotę 1625,60 zł brutto i OstroŜnica dz. nr mb na kwotę 854,85 zł brutto przycinka koron drzew przy drogach polnych w Naczęsławicach i Pawłowiczkach - 12 szt. za 1600 zł brutto Remonty dróg wewnętrznych Remont drogi wewnętrznej dz. nr 477 w Grodzisku nawierzchnia asfaltowa 800 mb x 4,1 m wraz z podbudową tłuczniową za kwotę ,36 zł brutto Ucieszków- remont drogi dz. nr 294 wyrównanie tłuczniem do 15 cm 2300 m 2 /380 mb i wykonanie koryta + podbudowa z gruzu za kwotę 88708,93 zł brutto Karchów dz. nr 263 remont ŜuŜlem za kwotę 4880 zł brutto Naczęsławice dz. nr 828 remont ŜuŜlem za kwotę 4636 zł brutto Dobrosławice dz. 10/1 remont nawierzchni na asfaltową, krawęŝniki i odwodnienie oraz wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej Polbruk za kwotę zł brutto w tym dotacja ANR w Opolu zł Schroniska dla zwierząt ( umieszczanie psów w schronisku) ,00 zł III GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej GOSPODARKA KOMUNALNA ,57 zł. w tym m. in. USŁUGI REMONTOWE: Budynek mieszkalny - Pawłowiczki, ul. Wyzwolenia 3 (od maja wspólnota) ,00 zł - wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego - usuwanie awarii ,00 zł - remont pionu wodnego ,00 zł - instalacja elektryczna na kl. schodowej awaria 492,20 zł

7 Budynek mieszkalny - Pawłowiczki, ul. Wyzwolenia ,00 zł - remont odwodnienia kanalizacji burzowej ,60 zł - wymiana drzwi wejściowych 2 700,00 zł Budynek mieszkalny Pawłowiczki, ul. Wyzwolenia ,40 zł - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej (lokale uŝytkowe od strony podwórka) ,00 zł - wymiana drzwi 599,00 zł - instalacja elektryczna (doprowadzenie do lokalu mieszkalnego)- 449,40 zł Budynek mieszkalny Pawłowiczki, ul.magnoliowa 20A (od czerwca wspólnota)-171,20 zł -instalacja elektryczna kl. schodowej awaria Budynek mieszkalny Pawłowiczki, ul.magnoliowa ,15 zł - wymiana pokrycia dachowego ,81 zł - montaŝ instalacji odgromowej ,34 zł - remont kontenera na nieczystości stałe ,00 zł Budynek mieszkalny Grodzisko, ul.główna ,92 zł - remont wodomierza instalacji wodnej - awaria Budynek mieszkalny Radoszowy, ul.główna ,90 zł - wymiana rynien i rur spustowych Budynek mieszkalny Karchów ,00 zł - przemurowanie 4 kominów nad kalenicą budynku oraz uzupełnienie ubytków w pokryciu dachu Budynek mieszkalny Dobrosławice, ul. Wiejska ,04 zł - remont instalacji elektrycznej budynku Budynek mieszkalny Kózki- 331,70 zł - instalacja elektryczna kl. schodowej awaria Zakup usług pozostałych oraz materiałów do bieŝących remontów ,37 zł - usługi kominiarskie, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup kosiarki, zakup paliwa do kosiarek, zakup części zamiennych do kosiarek, ubezpieczenia budynków, Koszty postępowania sądowego eksmisja w Grodzisku ,68 zł 2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,11 zł. Wykonanie operatów szacunkowych ,60 zł Podziały działek ,00 zł Sporządzenie aktu notarialnego ,88 zł Opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów działek 801,92 zł Opłaty sądowe- 1934,00 zł Jednorazowe naleŝności na fundusz ochrony gruntów rolnych (odrolnienia) , 71 zł

8 Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ,00 zł IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: ,20 zł - Decyzje o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego ,20 zł - Opinie urbanistyczne ( dot. podziału działek) ,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty, Gościęcin, Naczęsławice ,00 zł - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych- II, III, IV etap ,00 zł V ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na administrację publiczną w bieŝącym roku wg planu przeznaczona została kwota ,00 zł z tego: na dzień r. wydatkowano kwotę ,72 zł - kwotę ,00 zł stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na zadania z zakresu administracji rządowej, rozdział urzędy wojewódzkie. Na urząd gminy rozdział zaplanowano kwotę ,00, na dzień wydatkowano ,30 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe to kwota ,55 zł a opłaty na PFRON w 2010 wyniosły ,00 zł. W ramach środków na administrację publiczną realizowane były podstawowe zadania towarzyszące prawidłowemu funkcjonowaniu Urzędu Gminy. Zaplanowano kwotę ,00 zł z tego wydatkowano kwotę ,23 zł między innymi na: zakup opału, zakup wydawnictw, drobne wyposaŝenie biurowe, prenumeraty, zakup środków czystości do porządkowania obiektu, części zamienne do sprzętu, zakup energii, zakup wody, druki akcydensowe, energia,woda, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, wysyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitoring, usługi informatyczne, prenumeraty prasy, usługi prawnicze, opłaty abonamentowe za Internet, opłaty za utrzymanie serwera BIP, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróŝe słuŝbowe krajowe, ubezpieczenia budynków oraz sprzętu. Pokaźną kwotę w wydatkach budŝetowych administracji w roku bieŝącym stanowiły prace: remont budynku urzędu gminy wraz z rozbiórką dobudówki. Na w/w zadanie zaplanowano w budŝecie środki w wysokości 255,000,00 zł z tej kwoty na zadania remontowe wykorzystano kwotę ,80 zł. Gmina zabezpieczyła równieŝ środki na Promocję Gminy rozdział w ogólnej kwocie ,00 zł. Z tego wydatkowano kwotę ,23 zł w tym między innymi na realizację projektu pn. Integracja dzieci i młodzieŝy z gminy Pawłowiczki i Velke Heraltice oraz kwotę ,03 zł na opłaty za usługę medialną w Radio Park, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, wykonanie nalepek samoprzylepnych z logo gminy. Środki w rozdziale pozostała działalność przeznaczono na pokrycie kosztów członkostwa Gminy w Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz w Związku Międzygminnym

9 Czysty Region. Zaplanowane środki w wysokości ,00 wykorzystano w wysokości ,20 zł. Na obsługę Rady Gminy Pawłowiczki w 2010 roku zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,02 zł, w tym: Wypłacone diety ,00 zł w tym: - diety wypłacone radnym ,00 zł - diety wypłacone przewodniczącym rad sołeckich ,00 zł Koszty delegacji - 200,60 zł Zakup herbaty, kawy, cukru, wody mineralnej, literatek - 563,19 zł Zakup usług pocztowych i transportowych - 237,55 zł Zakup: opraw ozdobnych na dokumenty, pieczątek, certyfikatu podpisu elektronicznego, innych towarów ,26 zł Zakup materiałów papierowych i akcesoria komputerowych - 186,42 zł VI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA- STRAśE Na terenie gminy Pawłowiczki działa 13 jednostek OSP, z czego10 to jednostki typu S, pozostałe typu M. Plan finansowy na rok 2010 to kwota ,00 zł z tego ,00 zł to inwestycje. Wykonanie zadania za rok 2010 to kwota ,01 zł, z tego ,82 zł to inwestycje, pozostała kwota: ,19 zł to wydatki bieŝące. Największą inwestycją w 2010 roku była budowa nowej remizy straŝackiej w Naczęsławicach. Uroczyste otwarcie remizy odbyło się 23 października 2010 r. i zostało zorganizowane przez jednostkę w Naczęsławicach. W miesiącu styczniu i lutym 2010 roku odbyły się walne zebrania sumujące działalność jednostek OSP za okres 2009 roku. Na zebraniach straŝacy przedstawili potrzeby finansowe swoich jednostek na rok naszych jednostek wzięło udział w majowej powodzi budując wały przeciwpowodziowe oraz wypompowując wodę z zalanych juŝ domostw w Kłodnicy. 18 lipca 2010 r. odbyły się III Niekonwencjonalne Zawody StraŜackie, których organizatorem byli straŝacy z OSP Trawniki. Zwycięzcy tych zawodów OSP Naczęsławice będą organizatorami kolejnych zawodów. 12 czerwca 2010 r. odbyły się Zawody Sportowo - PoŜarnicze o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki. W zawodach wzięło udział 28 druŝyn, w tym: 14 seniorzy męska, 4 seniorzy Ŝeńska, 6 młodzieŝowa męska oraz 4 młodzieŝowa Ŝeńska.

10 Zawody zostały rozegrane w konkurencjach: ćwiczenia bojowe, sztafeta poŝarnicza. W okresie r r. do poŝarów i innych zagroŝeń straŝacy wyjeŝdŝali 49 razy. Statystyka wyjazdów do poŝarów i innych zagroŝeń przedstawia się następująco: 1. OstroŜnica Maciowakrze 9 3. Grudynia Wielka 6 4. Naczęsławice 6 5. Ucieszków 5 6. Gościęcin 5 7. Milice 2 8. Borzysławice 1 9. Trawniki Radoszowy Kózki Grodzisko 1 Wydatki w rozbiciu na poszczególne straŝe: KOMENDANT GMINNY 5.100,98 zł - koszty zatrudnienia- 4937,16 zł - delegacja na szkolenie - 163,82 zł OSP BORZYSŁAWICE 5.513,07 zł - zapłata za energię 688,96 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( paliwo, prenumerata, inne materiały) 835,81 zł - koszty zatrudnienia kierowcy ,00 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i budynku- 921,30 zł. - badania lekarskie - 105,00 zł - przegląd samochodu poŝarniczego - 204,00 zł -naprawa rozrusznika- 70,00 zł OSP GOŚCIĘCIN 8.829,92 zł - koszty zatrudnienia- 3093,84 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, zakup węgla i innych materiałów: gaśnic, kompresora, akumulatora)- 2649,05 zł - zapłata za energię 972,94 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i budynku- 930,09 zł - przegląd techniczny samochodu poŝ ,00 zł - badania lekarskie 126,00 zł - naprawa hamulców w sam. poŝarniczym - 854,00 zł OSP GRODZISKO ,07 zł - zakup energii 559,17 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia (prenumerata, paliwo)- 262,00 zł

11 - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i budynku- 918,10 zł - koszty zatrudnienia- 2320,44 zł - usługi- 1711,48 zł - remont wjazdu do remizy 7462,88 zł OSP GRUDYNIA WIELKA 9.088,45 zł - koszty zatrudnienia 2.688,00 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, węŝe, kominiarki, pasy bojowe i inne)- 1937,30 zł - energia 3.339,07 zł - woda - 34,51 zł - odprowadzenie ścieków - 44,14 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i budynku 924,30 zł - ekwiwalent za wyjazdy - 40,00 zł - badania lekarskie straŝaków - 50,00 zł - opłata za licznik wody - 31,13 zł OSP KARCHÓW 2.123,18 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata)- 72,00 zł - energia 422,68 zł - ubezpieczenie członków OSP, budynku i przyczepy 383,50 zł - badania lekarskie straŝaków - 285,00 zł - remont remizy- 960,00 zł OSP KÓZKI 8.409,08 zł - koszty zatrudnienia kierowcy- 2320,44 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo)- 688,64 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP 652,00 zł - usługi-przegląd techniczny samochodu remont motopompy- 4748,00 zł OSP MACIOWAKRZE ,41 zł - koszty zatrudnienia kierowcy 4.080,00 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, akumulatory, adrenalina, filtr, węŝe, zestaw rozgłoszeniowy) ,71 zł - energia 2.080,58 zł - woda, ścieki i licznik wody 166,28 zł - przegląd techniczny samochodów 405,99 zł - badania lekarskie 290,00 zł - ubezpieczenie samochodów, sprzętu, członków OSP, remizy 1.615,70 zł - ekwiwalent za wyjazdy - 904,23 zł - abonament za licznik wody - 35,20 zł - usługi, w tym remonty- 2461,72 zł - pompa szlamowa ,00 zł OSP MILICE 3.973,15 zł - koszty zatrudnienia kierowcy- 2193,59 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo)- 436,77 zł - energia 423,89 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i remizy 918,90 zł

12 OSP NACZĘSŁAWICE ,01 zł - koszty zatrudnienia kierowcy 2.016,00 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, alternator, akumulator, gaśnica, hełmy, krzesła, regały, szafka, ławka, biurko, wieszak, apteczka, inne)- 9583,73 zł - energia 1.067,33 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP 987,00 zł - ekwiwalent za wyjazdy - 97,65 zł - badania lekarskie - 140,00 zł - opłata za wodę, wywóz nieczystości - 24,58 zł - usługa kurierska - 48,96 zł - przegląd pojazdu poŝarniczego - 148,00 zł - abonament za licznik wody - 13,76 zł OSP OSTROśNICA ,83 zł - koszty zatrudnienia kierowcy 2.744,00 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, akumulator, 2 piece akumulacyjne, węŝe, nasadka, łańcuch i prowadnica do piły)- 5850,71 zł - energia 3.960,67 zł - badania lekarskie 460,00 zł - ubezpieczenie samochodu, członków OSP i remizy 916,20 zł - ekwiwalent za wyjazdy - 617,23 zł - wydanie ekspertyzy samochodu poŝ. 610,00 zł - remont gaśnic - 172,02 zł - montaŝ zasileń do pieców akumulacyjnych ,00 zł OSP RADOSZOWY 5.925,50 zł - koszty zatrudnienia- 2320,44 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo)- 320,95 zł - energia 2.476,11 zł - badanie techniczne samochodu 148,00 zł - koszty ubezpieczenia 660,00 zł OSP TRAWNIKI 7.244,68 zł - koszty zatrudnienia 2.016,00 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, akumulator, basen, radiotelefon, węŝe, zestaw kluczy, tablica informacyjna, zaworki, taśmy)- 3724,17 zł - energia 252,61 zł - koszty ubezpieczenia 927,90 zł - badania lekarskie- 126,00 zł - przegląd pojazdu poŝarniczego - 98,00 zł - remont motopompy - 100,00 zł OSP UCIESZKÓW ,45 zł - koszty zatrudnienia kierowcy- 3093,84 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia( prenumerata, paliwo, numery operacyjne, tablica

13 informacyjna, płyn do chłodnicy, akumulatory, części zamienne do samochodu, materiały do remontu remizy, brama garaŝowa) ,36 zł - energia 5.949,93 zł - badania lekarskie 145,00 zł - usługi kominiarskie 110,28 zł - ubezpieczenie samochodu, sprzętu, członków OSP i remizy 1.694,40 zł - przegląd samochodu poŝarniczego - 227,00 zł - regeneracja gaśnic - 196,42 zł - przegląd aparatów powietrznych - 607,02 zł - ekwiwalent za wyjazdy - 418,14 zł - opłata za licznik wody - 121,20 zł - opłata za wodę, wywóz nieczystości - 104,86 zł POZOSTAŁE WYDATKI OSP 2.511,60 zł - szkolenie BHP straŝaków ochotników ,00 zł - druki OSP - 102,00 zł - organizacja zawodów poŝarniczych ,60 zł VII OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Pawłowiczki funkcjonowały następujące placówki oświatowe: Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny w Pawłowiczkach, w skład którego wchodzą: - Publiczne Przedszkole: 59 dzieci - Publiczna Szkoła Podstawowa: 112 uczniów - Publiczne Gimnazjum: 168 uczniów Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny w Gościęcinie, w skład którego wchodzą: - Publiczne Przedszkole: 44 dzieci - Publiczna Szkoła Podstawowa: 121 uczniów - Publiczne Gimnazjum: 82 uczniów Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jakubowicach, w skład którego wchodzą: - Publiczne Przedszkole: 28 dzieci - Publiczna Szkoła Podstawowa:43 uczniów Zespół Szkolno- Przedszkolny w OstroŜnicy, w skład którego wchodzą: - Publiczne Przedszkole:40 dzieci - Publiczna Szkoła Podstawowa: 47 uczniów Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu licząca 6 oddziałów, 57 uczniów oraz oddział przedszkolny: 18dzieci Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach licząca 6 oddziałów: 61 uczniów oraz oddział przedszkolny: 19 dzieci

14 Dowozem do szkół podstawowych w Pawłowiczkach, Gościęcinie, Maciowakrzu oraz do gimnazjów w Pawłowiczkach i Gościęcinie objętych było 337 uczniów (XII 2010). Usługę dowozu w okresie sprawozdawczym realizowała firma Veolia Transport Opolszczyzna Spółka z o.o., która została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Na dowóz uczniów do szkół w okresie sprawozdawczym tj. w 2010 roku wydatkowano kwotę ,04 zł. Gmina realizowała równieŝ zadanie polegające na wypłacie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Na ten cel wydatkowano w 2010 roku kwotę ,96 zł. Oprócz stypendiów o charakterze socjalnym gmina realizowała równieŝ zadanie własne: stypendia o charakterze motywacyjnym- za wysokie wyniki w nauce ( uczniowie szkół podstawowych średnia ocen: 4,9, zaś uczniowie gimnazjów 4,8) oraz za szczególne osiągnięcia sportowe. Kwota wypłacona na w/w cel w 2010r. wyniosła ,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości ,00 na zakup podręczników. Zadanie to było realizowane w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna. Z zaplanowanych remontów oraz inwestycji w okresie sprawozdawczym wykonano w I półroczu 2010 r. wymianę parkietu na wykładzinę sportową wraz z dokumentacją za kwotę ,71 zł w Zespole Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnym w Pawłowiczkach oraz wykonano wymianę obróbek dachowych na kwotę 2528,78 zł i prace elektryczne na kwotę 976zł. W Publicznej Szkole Podstawowej w Maciowakrzu zakupiono materiał na szafy, w których będą przechowywane pomoce dydaktyczne na kwotę 869,28 zł. Szafy te wykonano we własnym zakresie. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jakubowicach wykonano remont kotłowni olejowej wynikający z zaleceń inspektora BHP i P.PoŜ. na kwotę 5128,49 zł. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w OstroŜnicy wymieniono stolarkę okienną na kwotę zł. W Zespole Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wykonano prace elektryczne na kwotę : ,93 zł oraz roboty malarskie na kwotę 4.998,95 zł i wydatkowano kwotę : 2600 zł na malowanie pomieszczeń sanitarnych i zaplecza. Wykonanie budŝetu na dzień 31 grudnia 2010 r. w poszczególnych jednostkach w zł: Nazwa jednostki Plan Wykonanie Wykonanie w % ZGSP Pawłowiczki , ,53 97,53 ZGSP Gościęcin , ,58 94,95 ZSP Jakubowice , ,84 94,65 ZSP OstroŜnica , ,52 95,82 PSP Maciowakrze , ,79 92,90 PSP Naczęsławice , ,76 95,93 GZEAS , ,98 92,76 Razem , ,00 95,61

15 VIII OCHRONA ZDROWIA USŁUGI REMONTOWE: - wymiana instalacji wodociągowej w piwnicy budynku ,00 zł - wykucie otworów drzwiowych i osadzenie drzwi w gabinetach lekarskich- 568,52 zł - modernizacja gabinetów lekarskich ,65 zł - Zakup usług pozostałych oraz materiałów do bieŝących remontów: usługi kominiarskie, zakup energii, wywóz nieczystości stałych, woda i odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia budynków, środki bhp, opał: ,57 zł. IX PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku przyjęto kwotę zł. WaŜniejsze zadania zrealizowane zgodnie z w/w programem: 1) Wypoczynek dzieci: kolonie i wycieczki - dofinansowanie wyjazdu dzieci na ZIELONĄ SZKOŁĘ - 700,00 zł - wyjazd dzieci na kolonie profilaktyczne do Jarosławca ,00 zł 2) Programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty, konkursy w szkołach, koncerty - programy edukacyjno profilaktyczne, zajęcia z zakresu profilaktyki ,00 zł uzaleŝnień wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy, warsztaty interaktywne oraz szkolenia dla rodziców, spektakle profilaktyczne zrealizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach - koncert zespołu Blussmobile Masz tylko jedno Ŝycie dla uczniów ,00 zł gimnazjum - Konkurs wiedzy o AIDS, konkurs Nie będę pić i palić, bo tak ,65 zł 3) Utrzymanie świetlic profilaktyczno środowiskowych (siłowni) i Punktu Konsultacyjnego - wynagrodzenie opiekunów i psychologa ,00 zł 4) DoposaŜenie świetlic wiejskich a) świetlica Urbanowice - zakup stołu do gry w bilarda, zakup gry piłka noŝna, ,20 zł zakup stołu do tenisa - szatnia sportowa w Gościęcinie

16 - wymiana drzwi wejściowych - 972,52 zł - szatnia sportowa w Naczęsławicach - zakup płytek podłogowych ,70 zł - zakup grzejników elektrycznych - 785,07 zł - boisko Trawniki - zakup trawy - 802,62 zł 5) Imprezy sportowo-rekreacyjne, festyny, półkolonie, itp zakup nagród pozalekcyjne zajęcia sportowe a) pozalekcyjne zajęcia sportowe - turnieje piłki noŝnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, biegi, wyścigi kolarskie ,76 zł b) zajęcia dla dzieci organizowane w ramach ferii zimowych, wakacji, ,04 zł Dnia Dziecka, Mikołajki, itp 6) Szkolenia i działalność komisji - wynagrodzenie członków komisji alkoholowej ,00 zł - wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa za wydanie opinii ,00 zł w sprawie uzaleŝnienia od alkoholu - udział członków komisji w szkoleniu - 500,00 zł - zakup komputera ,71 zł X POMOC SPOŁECZNA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Realizuje zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie. W ramach uzyskanych środków na realizację zadań własnych w 2010 r. udzielono pomocy rodzinom z terenu gminy w formie: - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 6 osób na kwotę zł - zasiłku celowego (opał, odzieŝ, leki, opłaty itp.) dla 185 osób zł -zasiłku celowego specjalnego dla 28 osób na kwotę zł, - zasiłku okresowego dla 61 osób na kwotę zł w tym dla 55 osób bezrobotnych zł - usługi opiekuńcze dla 7 osób ( godz.) zł - doŝywianie: 63 uczniów, 36 dzieci do 7 lat, 71 uczniów oraz 138 osób innych zł, w tym koszt dowozu posiłków do 4 szkół zł - zasiłki stałe dla 21 osób niepełnosprawnych na kwotę zł W ramach środków na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jako zadań zleconych w okresie od I- XII 2010 r. wydatkowano na: świadczenia rodzinne ogólna kwota zł w tym: świadczenia w ramach koordynacji na kwotę zł - 58 świadczeń jednorazowej zapomogi becik na kwotę: zł świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę zł zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę zł

17 fundusz alimentacyjny- 368 świadczeń, na ogólną kwotę zł W ramach realizacji tej ustawy zwrócono przez dłuŝników alimentacyjnych kwoty wypłaconych świadczeń na sumę zł Z tego zwrócone do: -budŝetu państwa zł - budŝetu gminy wierzyciela zł - budŝetu gminy dłuŝnika zł Ponadto osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne uprawnione są do ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, dlatego teŝ wydatkowano na: - opłatę składek ubezpieczenia: -społecznego za 11 osób otrzym. św. rodz zł - zdrowotnego za 11 osób otrzym. św. rodz zł - zdrowotnego za 19 osób otrzym. zas. stały zł Dla 1 dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy utworzone zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone przez zatrudnionego na podstawie umowy cywilno- prawnej specjalistę logopedę, na wykonanie których wydatkowano kwotę zł W trakcie 2010 r. z pomocy społecznej wydanych zostało ogółem decyzji, w tym 4 decyzje odmowne. W ramach świadczeń rodzinnych wydane zostały ogółem 402 decyzje, w tym 59 decyzji z funduszu alimentacyjnego, w tym 1 odmowna. Ponadto GOPS w Pawłowiczkach realizował Program Uczeń na wsi- pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejskowiejskie finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z programu skorzystało od I- VI 2010 r. 9 uczniów, wykorzystując kwotę zł. W II półroczu w/w programu nie uruchomiono. Na podstawie ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym wydane zostały decyzje na pokrycie świadczeń zdrowotnych na okres 90 dni dla 5 osób nie posiadających uprawnień do ubezpieczenia. DODATKI MIESZKANIOWE Za 2010 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę ,00 zł. Korzystało z tej pomocy 20 rodzin. XI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup kręgów dla sołectwa Dobrosławice Ø mb za kwotę 3023 zł brutto Zakup płyt dla sołectwa Pawłowiczki 3 szt. Ø 1000 za kwotę 355,02 zł brutto Zakup kręgów Ø 600 dla sołectwa Ucieszków na kwotę 1327,41 zł brutto Remont 2 szt. studzienek kanalizacji burzowej wraz z kratkami ściekowymi w Dobieszowie za kwotę 1512,80 zł brutto Remont kanalizacji burzowej ø 300 przy ul. Przedborowskiej w OstroŜnicy wraz z wybetonowaniem poboczy ulicy za kwotę 3361,63 zł brutto

18 Remont kanalizacji burzowej przy ul. Majątkowej w Grodzisku ok. 30 mb za kwotę 4521,66 zł brutto Zakup kręgów ø 400 do zakręgowania rowu przy cmentarzu 48 m za kwotę 3713,97 zł brutto Czyszczenie kanalizacji burzowych WUKO w sołectwach Dobrosławice, Dobieszów, Pawłowiczki, i Maciowakrze za kwotę 2658 zł brutto Remont studzienek kanalizacji sanitarnej w Grudyni Wielkiej za kwotę 248,20 zł brutto i w Pawłowiczkach -2 szt. za kwotę 496,30 zł brutto Remont kanalizacji burzowej przy rowie R-S-6 ø 400 w OstroŜnicy za kwotę 1379,37 zł Remont studzienki kanalizacji burzowej w Przedborowicach za kwotę 793 zł brutto Remont studzienek kanalizacji deszczowej w Pawłowiczkach przy ul. Wyzwolenia 32 i ul. Ks. Kuliga 3 szt. na kwotę 2961,03 zł brutto Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w Maciowakrzu na odcinku 340 m ( sieć PE Ø 90 mm, przyłącza wodociągowe 14 szt. 140 m, hydrant szt. 1 i zasuwy 2 kpl.) za kwotę 59960,10 zł brutto 2. Gospodarka odpadami Remont 4 szt. pojemników 1100 l oraz 2 szt. KP-7 za 7434,00 zł brutto Selektywna zbiórka odpadów zakup 25 szt. pojemników siatkowych ocynkowanych za kwotę 17995,00 zł brutto. Pojemniki zostały rozstawione we wszystkich sołectwach gminy w punktach selektywnej zbiórki odpadów Organizacja zbiórki stare leki oraz ich utylizacja zebrano 63 kg koszt usługi i utylizacji 540 zł brutto Utwardzenie punktów selektywnej zbiórki kostką brukową w sołectwach Przedborowice i OstroŜnica 4 pkt za kwotę 3758,48 zł brutto Zbiórka odpadów wielkogabarytowych akcja przeprowadzona w październiku za zbiórkę wielkogabarytów zapłacono kwotę 1374 zł brutto 3.Oczyszczanie miast i wsi czyszczenie rowów komunalnych Przedborowice mb na kwotę 1885,75 zł brutto Kózki R-G mb za kwotę 4396,88 zł brutto Pawłowiczki R-O mb za kwotę 1463,51 zł brutto Naczęsławice R-A-4 i mb za kwotę 7950,01 zł brutto Trawniki R-G mb za kwotę 3951,63 zł brutto Czyszczenie kanału w Gościęcinie przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na odcinku 1200 mb Czyszczenie rowu komunalnego przy ul. Wiejskiej w Dobrosławicach z wywozem namułu, 150 mb za kwotę 6619,60 zł brutto utrzymanie przystanków i tablic ogłoszeniowych Malowanie przystanków Pawłowiczki i OstroŜnica -4 szt. :Radoszowy, Dobieszów, Ligota Wielka, zakup farby za kwotę 417 zł brutto

19 Naprawa wiat przystankowych Borzysławice i Pawłowiczki, wymiana szyb i dachu za kwotę 1575,36 zł brutto Wybrukowanie przystanku przy ul. Kościelnej w OstroŜnicy za kwotę 878,40 zł brutto Wybrukowanie miejsca pod przystanek w Grudyni Małej za kwotę 440 zł brutto 4.Utrzymanie placów gminnych i zieleni zakup krzewów i kwiatów dla sołectw za kwotę 5453 zł brutto zakupiono ławki na place do Maciowakrza,Borzysławic i Trawnika za kwotę 2160 zł brutto zakup urządzeń zabawowych na place zabaw za kwotę 13328,87 zł brutto dla sołectw: Grudynia Wielka - Auto Mini Chrósty - spręŝynowce Koń i Motor Pawłowiczki - spręŝynowiec Duo Statek i huśtawka wagowa Na edukację ekologiczną w ramach organizowanych konkursów ekologicznych : Segregujesz, zyskujesz, Środowisko naszym domem, dbajmy o nie (projekt torby ekologicznej na zakupy i projekt ulotki ekologicznej ) wydatkowano 14435,06 zł brutto z tego dotacja WFOŚiGW w Opolu 6800 zł 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatkowano kwotę: ,53 zł w tym na : - zakup energii ,97 zł - eksploatacja i konserwacja ,25 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia ,31 zł XII KULTURA I DOMY KULTURY I ŚWIETLICE ,71 zł w tym: 1) WDK GOŚCIĘCIN - opłata za odprowadzanie gazów i pyłów z kotła węglowego - 140,69 zł - naprawa blacharek - 976,00 zł - remont Wiejskiego Domu Kultury ,87 zł - zakup karniszy - 559,60 zł - zakup stołów i krzeseł ,25 zł w tym: ,00 zł dofinansowanie z PROW ,25 zł - budŝet gminy 2) WDK TRAWNIKI - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 707,60 zł - opłata za odprowadzanie gazów i pyłów z kotła węglowego - 179,06 zł - odśnieŝanie dachu - 180,00 zł - zakup stołów i krzeseł ,75 zł

20 3) świetlica wiejska w OstroŜnicy - sprzątanie i palenie w świetlicy ,00 zł - remont wejścia do świetlicy - 550,22 zł 4) Dom Spotkań Pawłowiczki - opłata za odprowadzanie gazów i pyłów z kotła olejowego - 23,48 zł - serwis kotła olejowego - 671,00 zł 5) świetlica wiejska w Dobrosławicach - usunięcie awarii wody (pęknięcie rury w piwnicy) ,79 zł - podłączenie instalacji wodnej ,32 zł - wymiana drzwi - 497,36 zł - wymiana pokrycia dachowego ,53 zł 6) świetlica wiejska Radoszowy - zakup gaśnic i tablic ewakuacyjnych - 873,15 zł - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ,00 zł 7) Gminne Centrum Kształcenia w Pawłowiczkach - wynagrodzenie opiekuna ,00 zł - zakup programu antywirusowego - 433,10 zł 8) Gminne Centrum Kształcenia w Trawnikach - wynagrodzenie opiekuna ,00 zł - naprawa kserokopiarki - 305,00 zł 9) świetlica wiejska Borzysławice - zakup materiałów do remontu - 206,88 zł - remont pokrycia dachowego - 947,84 zł 10) świetlica wiejska Przedborowice - zakup materiałów do remontu ,18 zł 11) świetlica wiejska w Grodzisku - roboty elektryczne - 671,34 zł - zakup materiałów do remontu - 463,40 zł - zakup drzwi wejściowych - 357,06 zł 12) świetlica wiejska w Milicach - remont pokrycia dachowego - 551,88 zł 13) świetlica w Ucieszkowie - zakup grzejnika elektrycznego - 149,00 zł 14) świetlica wiejska w Urbanowicach - wykonanie posadzki betonowej ,76 zł - zakup farb do malowania - 203,50 zł 15) świetlica wiejska w Dobieszowie - wymiana muszli ustępowej - 556,32 zł

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ Dział Przewidywane Plan Wynagrodz. Wydatki Wydatki Rozdział Nazwa klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł Materiały opisowe do projektu budŝetu na 2007 rok. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 9 900,- zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 3 220,- zł (

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH Za 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH Za 2009 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH Za 2009 r. Pawłowiczki, 16.03. 2010 r. 1 I INWESTYCJE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla wsi Maciowakrze etap II. Przetarg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za I półrocze 2008 r. z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku

Sprawozdanie za I półrocze 2008 r. z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku Sprawozdanie za I półrocze 2008 r. z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku Dochody i przychody: Plan /zł/ Wykonanie /zł/ Przychody ze sprzedaŝy 40.000,00 26.925,07

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków. UCHWAŁA NR XXV/198/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 458/1243/14 z dnia 2.09.2014r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: 3 125 000 + 50 000 + 362 086

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ GOSPODARCZYCH w 2005 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ GOSPODARCZYCH w 2005 r. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ GOSPODARCZYCH w 2005 r. Pawłowiczki, marzec 2005 r. 1 PANIE PRZEWODNICZĄCY SZANOWNI RADNI Nawiązując do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. omówię i przedstawię

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIII/51/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 213r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą wykaz zmian w planiowanych wydatkach budŝetu gminy Krzemieniewo w roku 2012 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/.86/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r.

Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r. Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 rok Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 oraz art.188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Załącznik nr 7 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 1. Browiniec Polski 7 920,02 7 966,00 a) środki z funduszu sołeckiego 7 920,02 7 527,00 zakup skrzynki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WYDATKI Tabela 2 BUDśETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie 30.06. WYDATKI BIEśĄCE 18 807 534,29 9 672 557,13 51,4 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w roku 2005 przedstawia się następująco: Stan gruntów ogółem w gminie wynosi - 114,0

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 07-100 Węgrów, ul. Gdańska REGON 710240111 NIP 824-000-26-81 Tel/fax: (025) 792 32 54, (025) 792 29 68, (022) 489 52 81 e-mail: zmwikw@post.pl

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 9/2013 z dnia 28.09.2014r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE za rok 2012

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE za rok 2012 S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE za rok 2012 Uchwalony na początku roku plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie wynosił 951.465 zł.

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r.

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r. 1 INFORMACJA z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. 30.06.2015 r. Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.412.123,87 zł, wykonanie za I półrocze 2015r wyniosło 1.470.964,57 zł tj. 60,98%

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 63/174/15 z dnia 20.05.2015r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM: 9 306 900 + 12 880,49 27

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42 Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE 1. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 59 XII. INWESTYCJE 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami w strategii rozwoju gminy, planie rozwoju lokalnego oraz kolejnych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki ogółem wynoszą 59.311.063,00zł i zostały wykonane w wysokości 22.016.620,09 zł co stanowi 37,12%

Planowane wydatki ogółem wynoszą 59.311.063,00zł i zostały wykonane w wysokości 22.016.620,09 zł co stanowi 37,12% Planowane wydatki ogółem wynoszą 59.311.063,00zł i zostały wykonane w wysokości 22.016.620,09 zł co stanowi 37,12% Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 1. Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na 2004

Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/ Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 stycznia rok Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na O10 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do strony wydatków

Część opisowa do strony wydatków Część opisowa do strony wydatków PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WYNOSZĄ 12.289.611 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 1.007.418 zł Na wydatki

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r. Załącznik Nr 1 Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r. Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka Grupy środków trwałych wartość brutto na 31.10.2010 r. zwiększenie zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/304/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 listopada 2010 roku

Uchwała Nr LV/304/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 listopada 2010 roku Uchwała Nr LV/304/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie gminy na 2010 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY. 1. Dotacja 1.168.252,69 1.168.252,69 100. 3. Pozostałe przychody 14.452,50 16.783,35 116,13 RAZEM: 1.279.543,19 1.281.

PRZYCHODY. 1. Dotacja 1.168.252,69 1.168.252,69 100. 3. Pozostałe przychody 14.452,50 16.783,35 116,13 RAZEM: 1.279.543,19 1.281. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH PRZYCHODY Plan Wykonanie na 2013r za 2013r. w zł w % 1. Dotacja 1.168.252,69 1.168.252,69 100 2. Przychody ze

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i III.WYDATKI a) WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO : DZIAŁ NAZWA DZIAŁU Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.502,00 38.650,99 97,85 400 Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo