Wojciech Kaszuba Kurs programu EXCEL. 2. Przypomnienie ważniejszych parametrów i terminologii arkusza (rys 3.).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojciech Kaszuba 01-06-12. Kurs programu EXCEL. 2. Przypomnienie ważniejszych parametrów i terminologii arkusza (rys 3.)."

Transkrypt

1 Kurs programu EXCEL 1. Włączenie programu Excel pierwszy sposób: przycisk start > programy > excel (rys 1.); drugi sposób: ikona excel na pulpicie (rys 2.). rys 1. Wybór programu Excel z menu start Microsoft Excel.lnk rys 2. Ikona na pulpicie 2. Przypomnienie ważniejszych parametrów i terminologii arkusza (rys 3.). Skoroszyt - jest rodzajem dokumentu w skład, którego mogą wchodzić: arkusze wykresy Można sobie wyobrazić, że skoroszyt to teczka, do której możemy dodawać lub usuwać kartki (arkusze, wykresy). Arkusz - jest to prostokątny obszar złożony z komórek Cały arkusz składa się z 256 kolumn i wierszy. Komórka arkusza - jest podstawową i niepodzielną częścią arkusza Czynności, które możemy wykonywać na komórkach: Zmiana ich wymiarów, czyli szerokości i wysokości. Łączenie w grupy. 1

2 Ukrywanie. Zaznaczanie jako bloki. rys 3. Ważniejsze parametry arkusza. 3. Dodawanie nowego arkusza do skoroszytu wstaw > arkusz (rys 4.). 4. Dodawanie nowego wiersza lub kolumny do arkusza sposób pierwszy: wstaw > wiersz (kolumna); sposób drugi: klikamy prawym przyciskiem myszy w komórkę, poniżej której (lub, obok której) chcemy wstawić nowy wiersz (nową kolumnę), z menu, które się pojawi wybieramy opcję wstaw i z pola, które się ukaże wybieramy wstaw cały wiersz (lub wstaw całą kolumnę). 2

3 rys 4. Wstawienie nowego arkusza do zeszytu 5. Przykład: wpisać tekst rachunek bieżący do komórki A2. 6. Nie mieszczący się tekst sposób pierwszy: dwukrotnie klikamy w miejsce łączenia się komórki w której nie mieści się tekst z komórką sąsiednią, wtedy szerokość kolumny zostanie dostosowana do długości najdłuższego napisu; sposób drugi: klikamy prawym przyciskiem myszy na komórkę ze zbyt długim napisem i z rozwiniętego menu wybieramy opcję formatuj komórki, następnie zakładkę wyrównanie po czym zaznaczamy opcję zawijaj tekst i klikamy na przycisk OK. (rys 5 i 6). 7. Wprowadzanie różnego rodzaju danych. Do komórki arkusza kalkulacyjnego można wprowadzać różnego rodzaje dane, takie jak: tekst, liczby, formuły. Tekst to dowolna kombinacja liter, cyfr i spacji. Domyślnie wprowadzony tekst jest wyrównywany do lewej strony. Liczby to znaki numeryczne 0-9. Program rozróżnia kropkę oraz przecinek. Wartości liczbowe domyślnie są wyrównywane do prawej strony komórek. Formuły składają się z jednego lub kilku adresów komórek lub wartości oraz operatorów działań matematyczny, takich jak: dodawanie (+) odejmowanie (-) mnożenie (*) dzielenie (/) potęgowanie (^) 3

4 Aby program zrozumiał, iż do komórki wprowadzane jest działanie matematyczne a nie tekst każdą formułę należy poprzedzić znakiem = Przykład =5+10 =A1*A7 =(A35+A3)/B2^6 Jeśli we wzorze konieczne jest wyszczególnienie obszaru podaje się go poprzez podanie adresu górnej lewej komórki oraz napisane po dwukropku adresu dolnej prawej komórki np. c1:e12, czyli jest to obszar w kształcie prostokąta gdzie lewy górny róg ma adres c1 a dolny prawy ma adres e12. Operatory używane w formułach: Operator arytmetyczny Znaczenie Przykład + (znak plus) Dodawanie 3+3 (znak minus) Odejmowanie 3 1 * (gwiazdka) Mnożenie 3*3 / (kreska ukośna w prawo) Dzielenie 3/3 % (znak procent) Procent 20% ^ (daszek) Potęgowanie 3^2 (to samo co 3*3) rys 5. Wybór opcji Formatuj komórki z menu prawego przycisku myszy 4

5 rys 6. Zakładka wyrównanie 8. Zaznaczanie komórek i zakresów. zaznacz zakres komórek: F4:H9 (kliknij wewnątrz komórki F4, przy wciśniętym lewym klawiszu myszy przeciągnij biały krzyż na komórkę H9), zaznacz zakres komórek: A10:C14 i E2:F6 (kliknij wewnątrz komórki A10, przy wciśniętym klawiszu Shift przemieść za pomocą strzałek wskaźnik aktywnej komórki do C14 inny sposób zaznaczania komórek), drugi zakres komórek zaznacz przy wciśniętym klawiszu Ctrl przeciągając myszą biały krzyż (rys 7.), zaznacz kolumnę B i C (kliknij na nagłówku kolumny B i przeciągając biały krzyż na nagłówek kolumny C, w ten sam sposób zaznaczmy wiersze), zaznacz cały arkusz (kliknij puste pole w lewym górnym rogu siatki arkusza). 5

6 rys 7. Zaznaczanie różnych obszarów 9. Adresowanie komórek. Każda komórka w arkuszu kalkulacyjnym na swój jedyny niepowtarzalny adres. Adres ten składa się z dwóch elementów: litery określającej pozycje komórki w danej kolumnie oraz cyfry określającej jej pozycje w danym wierszu. Adres komórki: D3 informuje, że jest to komórka znajdująca się na przecięciu kolumny D i trzeciego wiersza. Adresowanie względne: Adresowanie to jest stosowane przez program jako domyślne. Przy tym sposobie adresowania adres komórki podczas kopiowania zmienia się. Przykład. W kolumnie B są dane dotyczące ilości sztuk zakupionych materiałów biurowych, a w kolumnie C jest ich cena jednostkowa, w kolumnie D chcemy otrzymać cenę zakupu danej partii materiałów biurowych. Aby tego dokonać do komórki D1 należy wpisać =B1*C1, tak wpisaną formułę można skopiować na pozostałe komórki w kolumnie D. Jest to możliwe właśnie dzięki temu, że program przy takim adresowaniu sprawdza tylko relatywne położenie komórek z formuły względem siebie, dlatego po skopiowaniu formuły w dół w kolejnej komórce zastosuje zmodyfikowaną wersje formuły w postaci =B2*C2 itd., Nazwa produktu Ilość sztuk Cena jednostkowa Cena zakupu Ołówek 30 1,40 =B2*C2 Gumka 10 1,00 =B3*C3 Zeszyt 20 1,60 =B4*C4 Długopis 15 3,00 =B5*C5 Segregator 5 15,00 =B6*C6 6

7 Adresowanie bezwzględne: W adresowaniu tym istotny jest konkretny adres komórki a nie jej położenie względem innych danych. Aby komórkę oznaczyć adresem bezwzględnym należy do adresu komórki wprowadzić dodatkowe oznaczenia w postaci symbolu $ np. $A$1. Takie adresowanie ma zastosowanie np. wtedy, gdy wartość jednej komórki odnosi się do kilku danych. W tym sposobie adresowania adres komórki podczas kopiowania nie zmienia się. Przykład. W kolumnie B ceny netto danych produktów chcemy otrzymać ich wartości brutto mnożąc przez wartość podatku znajdującego się komórce B10 (7%). Aby wszystkie wartości z kolumn B pomnożyć przez tę jedną konkretną komórkę należy zaadresować ją w postaci adresu bezwzględnego: formuła przyjmie postać: =B1*$B$8. Taką postać bez żadnych zmian można kopiować w dół aby policzyć pozostałe wartości dla kolumny B. Nazwa produktu Cena netto Podatek Gazeta Wyborcza 1,04 =B2*$B$10 Rzeczpospolita 1,24 =B3*$B$10 CHIP 15,51 =B4*$B$10 Przyjaciółka 2,07 =B5*$B$10 PC Format 15,78 =B6*$B$10 Adresowanie komórek z różnych arkuszy lub skoroszytów =[Nazwa skoroszytu]nazwa_arkusza!adres_komórki np. =[dzien5.xls]arkusz2!$d$ Funkcje. W programie Excel występuje kilkaset funkcji. Aby się w nich nie pogubić dzieli się ja na kategorie, np. matematyczne, statystyczne, logiczne, finansowe, tekstowe, itp. Funkcję można wprowadzić do arkusza przy pomocy przycisku kreatora funkcji lub wybrać z menu wstaw opcję funkcję. Zajmowaliśmy się funkcjami najczęściej przydającymi się w codziennej pracy biurowej. Są to funkcje: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, JEŻELI, SUMA.JEŻELI oraz SUMY.POŚREDNIE. każdy arkusz ma swoją nazwę, domyślnie jest to Arkusz1, lecz można ją zmienić, klikamy na zakładce arkusza i usuwamy starą nazwę, a następnie wpisujemy na jej miejsce nową, taką jak na będzie odpowiadała dla danego arkusz, np. bilans roczny, lista płac, itp., przy wciśniętym klawiszu ctrl zaznaczamy dwa pierwsze arkusze dzięki czemu dane wpisywane na pierwszym będą jednocześnie wpisywane na drugim, bez konieczności ręcznego kopiowania, zamiast żmudnie sumować komórki od A1 do H1, można zastosować funkcję =SUMA(A1:H1) funkcję do arkusz wprowadzamy ustawiając kursor w komórce do której chcemy ją wprowadzić i zaczynamy pisać od znaku =, następnie wpisujemy nazwę funkcji oraz w nawiasach jej argumenty, każda z funkcji jest zbudowana z następujących elementów: znaku "=" który sygnalizuje wprowadzanie formuły (także funkcji); nazwy funkcji, np. SUMA, wskazującej, jaka operacja będzie wykonana; listy argumentów są to wartości liczbowe lub adresy komórek ujęte w nawiasy np. (A1:H1), Najpopularniejsze funkcje programu Excel: 7

8 Funkcja Przykład Charakterystyka SUMA =SUMA(B1:B8) Oblicza sumę zakresu ŚREDNIA =ŚREDNIA(B1:B8) Oblicza średnią z zakresu LICZY PUSTE =LICZY PUSTE(B1:B8) Zlicza wszystkie puste komórki z zakresu MAX =MAX(B1:B8) Zwraca największą wartość z zakresu MIN =MIN(B1:B8) Zwraca najmniejszą wartość z zakresu ILE LICZB =ILE LICZB(B1:B8) Zlicza ilość liczb w zakresie ODCH.STANDA =ODCH.STANDARDO RDOWE WE(B1:B8) Oblicza odchylenie standardowe zakresu SUMA.JEŻELI =SUMA.JEŻELI(B1:B8; >A1;A8) Oblicza sumę dla tych wartości zakresu, które spełniają określony warunek Funkcja jeżeli ma następującą budowę: =jeżeli(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz) Na Argumenty funkcji składają się nią trzy elementy: test logiczny: w tej części funkcji sprawdza się czy spełniony jest założony warunek np. czy w komórce A1 jest wartość większa niż 10 (A1>10). Posługujemy się następujący operatorami: =, >, <, =>, =<. Jeżeli warunek odnosi się do wartości tekstowej wartość tę należy ująć w cudzysłów np. sprawdzenie czy w komórce A1 jest wyrażenie "informatyk" zapisuje się następująco: A1="informatyk" wartość_jeżeli_prawda: ta część funkcji jest wykonywana jeżeli spełniony jest warunek testu logicznego. Np. jeżeli warunek A1>10 będzie spełniony to funkcja ma od wartości z komórki A1 odjąć 1: A1-1 lub np. przyjąć wartość tekstową "prawda" albo przyjąć określoną wartość liczbową np. 23. wartość_jeżeli_fałsz: ta część funkcji jest wykonywana jeżeli nie jest spełniony warunek testu logicznego. Np. jeżeli warunek A1>10 nie będzie spełniony to funkcja ma do wartości z komórki A1 dodać 16: A1+16 lub np. przyjąć wartość tekstową "fałsz" albo przyjąć określoną wartość liczbową np. 56. czyli funkcję jeżeli zapiszemy np. jeżeli(a1>10; prawda ;A1+10) suma.jeżeli(zakres;kryterium;zakres_sumy) zakres jest to zakresem komórek, które należy sprawdzić pod kątem kryterium, np. komórki od A1 do A10, kryteria są to kryteria w postaci liczby, wyrażenia lub tekstu określające, które komórki będą dodane, Np, kryterium można wyrazić jako 32, "32", ">32", "jabłka", zakres_sumy to komórki wyznaczone do zsumowania, komórki są sumowane tylko wtedy, jeśli odpowiadające im komórki w zakresie spełniają kryterium, np. mamy zsumować zarobki brutto (komórki od C11 do C21) pracowników których pensja netto (komórki od B11 do B21) jest mniejsza niż 700 zł, czyli musimy użyć funkcji suma.jeżeli w następujący sposób: suma.jeżeli(b11:b21; <700 ;C11:C21), SUMY.POŚREDNIE(funkcja_liczba ; adres ) Funkcja_liczba jest to liczba od 1 do 11 określającą, która funkcja ma być wykorzystana przy obliczaniu sum pośrednich wewnątrz listy. Adres jest to zakres, dla którego ma być obliczona suma pośrednia. Funkcja_liczba Funkcja 1 ŚREDNIA 2 ILE.LICZB 3 ILE.NIEPUSTYCH 4 MAX 8

9 5 MIN 6 ILOCZYN 7 ODCH.STANDARDOWE 8 ODCH.STANDARD.POPUL 9 SUMA 10 WARIANCJA 11 WARIANCJA.POPUL funkcja sumy.pośrednie ignoruje wszystkie ukryte wiersze, które powstają na filtrowanej liście, jest to istotne, gdy chcemy zsumować tylko widoczne dane, powstające na filtrowanej liście, np. sumy.pośrednie(9;c3:c5) stworzy sumę pośrednią komórek C3:C5 przy użyciu funkcji suma, 11. Listy. Jednym z zadań najczęściej wykonywanych za pomocą arkusz jest zarządzanie listą. Przy tworzeniu listy należy spełnić kilka warunków: każda kolumna powinna zawierać dane tego samego typu, np. na liście płac jedna kolumna zawiera tylko imiona i nazwiska, druga zajmowane stanowisko, itd., pierwszy wiersz listy powinien zawierać nagłówki kolumn opisujące ich zawartość, lista nie może zwierać pustych wierszy ani kolumn, w arkuszu nie powinno znajdować się nic poza listą. Nowe dane do listy można dodawać do listy, przesuwając aktywną komórkę do pierwszego pustego wiersz i wpisując ją ręcznie, ale dane można także wprowadzać poprzez formularz (rys 8.), który wywołujemy klikając na wierszu z nagłówkiem tabeli a następnie wybierając menu dane a z niego opcję formularz, do formularza wpisujemy dane a po zakończeniu wprowadzania danych wciskamy na formularzu przycisk zamknij. Program Excel umożliwia sortowanie danych w komórkach. Dane można sortować wierszami lub kolumnami, w kolejności rosnącej lub malejącej, uwzględniając wielkość liter lub nie. Sortowanie wierszami polega na zmianie porządku wierszy listy i pozostawieniu nienaruszonych kolumn, a sortowanie kolumnami na zmianie porządku kolumn i pozostawieniu nienaruszonych wierszy. Aby posortować listę należy zaznaczyć jedną jej komórkę i wybrać polecenie Sortuj z menu Dane. Pojawi się Formatka na której będziemy mogli wybrać jaką kolumnę i w jaki sposób chcemy posortować (rys 9.). Przykładowo wybieramy kolumnę Nazwisko i Imię i sortujemy ją Rosnąco. Ważne jest by zaznaczyć opcję Lista ma wiersz nagłówka, dzięki temu nagłówki kolumn nie zostaną posortowane i nadal będą na początku listy. Sortowanie można przeprowadzić także pod katem kilku kolumn, jest to bardzo korzystne jeśli w jednej z kolumn są powtarzające się dane. Wtedy możemy sortować kilka kolumn jednocześnie. W arkuszu kalkulacyjnym możliwe jest wyświetlenie wszystkich wierszy które spełniają założone przez nas kryterium, osiąga się to przez nałożenie na listę autofiltru (rys 10.). Aby nałożyć autofiltru należy ustawić się na dowolniej komórce filtrowanej tabeli i wybrać z menu opcję Dane->Filtr->Autofiltr. Gdy chcemy wyznaczyć własne kryteria filtrowania (np. wyświetlić kwoty mniejsze niż wartość i większe niż inna_wartość, z rozwiniętej listy wybieramy słowo (Inne...). Pojawi się okno Autofiltr niestandardowy, w którym wyznaczamy nasze kryteria wyboru. 9

10 rys 8. Formularz do wprowadzania danych. rys 9. Formatka sortowania. 10

11 Filtrowane dane Strzałki autofiltru Wybieramy wartość aby wyświetlić tylko te wiersze zawierające tę wartość w kolumnie rys 10. Nałożony autofiltr na listę płac. rys 11. Formatka Autofiltru niestandardowego. Niebieski kolor Strzałki autofiltru mówi o tym, że dane z tej kolumny są poddane filtrowaniu. Jeżeli chcemy założyć autofiltr tylko na 1 kolumnę, musimy wcześniej zaznaczyć tę kolumnę. Do liczenia wartości w filtrowanych kolumnach stosujemy funkcję SUMY.POŚREDNIE, np. zamiast SUMA(A5:A37) stosujemy SUMY.POŚREDNIE(9;A4:A37). 12. Wykresy W programie Excel można tworzyć na podstawie istniejących danych wykresy. Mamy do wyboru szeroki wachlarz typów wykresów standardowych, profesjonalnych i technicznych, z których każdy ma kilka podtypów. Chcąc utworzyć wykres należy zacząć od zaznaczenia danych które chcemy przedstawić na wykresie, np. chcemy narysować wykres kołowy średniej ceny bananów, ziemniaków i jabłek w skali roku (rys12.). Następnie wybieramy polecenie Wykres z menu Wstaw lub przycisk Kreatora wykresów. Pojawi się kreator który poprowadzi nas przez cały proces tworzenia wykresu. W kroku 1 wybierzemy typ oraz podtyp wykresu (w naszym wypadku kołowy rozwinięty z wizualnym efektem 3D, rys 13.). 11

12 rys 12. Zaznaczenie obszaru danych, które mają być użyte do narysowania wykresu rys 13. Krok 1 Wybranie typu wykresu 12

13 rys 14. Krok 2 Określenie danych dla wykresu rys 15. Krok 3 Określenie opcji wykresu 13

14 rys 16. Krok 4 Umiejscowienie wykresu W kroku 2 określimy źródło danych (określamy min. czy dane są w wierszach czy w kolumnach, w naszym przypadku w wierszach, rys 14.). W kroku 3 określamy opcje wykresu ( nadajemy tytuł wykresu i osi, możemy dodać linie siatki, legendę, etykiety danych oraz tabelę danych, w naszym wypadku nadajemy tytuł i pozostawiamy legendę, rys 15.). W kroku 4 dokonujemy wyboru umiejscowienia wykresu ( możemy go umiejscowić jako nowy arkusz albo jako obiekt w aktywnym arkuszu, my wybieramy tę pierwszą opcję, rys.16.). Wciskamy przycisk zakończ i otrzymujemy gotowy wykres na osobnym arkuszu (rys 17.). rys 17. Gotowy wykres 14

15 13. Szablony Plik szablonu jest modelem arkusza, mogącego pełnić funkcję formularza, który wypełnia się danymi. Szablon może zawierać dane, formuły i formatowanie. Pliki szablonów pozwalają zaoszczędzić czas jeśli musimy wielokrotnie tworzyć identycznie wyglądające raporty, faktury, itp. różniące się tylko danymi. Gdy chcemy utworzyć szablon musimy: utworzyć skoroszyt zawierający wszystkie dane i elementy formatowania wspólne dla dokumentów, które będą na jego podstawie powstawały, z menu Plik wybrać opcję Zapisz jako i podać nazwę pliku, kliknąć strzałkę z prawej strony pola Zapisz jako i wybrać opcję Szablon, po czym kliknąć Zapisz. rys 18. Przykładowe dane do szablonu dotyczącego budżetu domowego Aby używać pliku szablonu, wybieramy opcję Nowy z menu Plik. Zostaną wyświetlone wszystkie pliki szablonów na karcie Ogólne okna dialogowego Nowy. Wybieramy stworzony przez nas szablon i wciskamy OK. Program otworzy kopię roboczą pliku, a oryginał pozostanie nietknięty. Kopia otrzyma tymczasową nazwę, utworzoną z nazwy oryginału oraz kolejnego numeru dokumentu (np. jeśli stworzymy szablon o nazwie budżet.xlt, wówczas w wyniku jego otwarcia powstanie kopia o nazwie budżet1.xls). Gdy będziemy plik zapisywać otworzy się okno i będziemy mogli zmienić nazwę budżet1.xls na dowolną wybraną przez nas. 15

16 14. Zadanie Stwórz tabelę: miesiąc cena ziemniaków cena jabłek cena bananów styczeń 2,30 2,30 3,20 luty 2,30 2,40 3,20 marzec 2,10 2,20 3,40 kwiecień 2,00 2,00 3,00 maj 1,80 2,00 2,80 czerwiec 1,80 1,80 2,80 lipiec 1,40 1,80 2,80 sierpień 1,40 1,80 3,00 wrzesień 1,40 1,80 2,80 październik 1,80 2,20 3,20 listopad 2,30 2,40 3,50 grudzień 2,50 2,40 3,50 suma średnia suma.jeżeli < suma.jeżeli > Gdzie dane są na arkuszu dane a obliczenia na arkuszu obliczenia. Oblicz sumę i średnią cen dla poszczególnych owoców i warzyw oraz sumę.jeżeli (jeżeli cena ziemniaków jest mniejsza od 2 zł, cena bananów jest poniżej 3 zł, a cena jabłek poniżej 2,10) oraz sumę.jeżeli gdy ceny tych produktów są powyżej tych wartości. Narysuj wykres kolumnowy cen jabłek w skali roku. Narysuj wykres liniowy cen wszystkich produktów w skali roku. Narysuj wykres kołowy średnich wszystkich produktów w skali roku. 16

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski

Arkusz kalkulacyjny. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski Arkusz kalkulacyjny R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl O arkuszach ogólnie! Arkusz kalkulacyjny (spreadshit) to komputerowy program umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów)

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów) Rozdział 5: Zagadnienia: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych 1. Wprowadzanie i formatowanie danych 2. Praktyczne wykorzystanie możliwości Microsoft Office Excel 3. Podstawowe opcje Microsoft Office Excel

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych.

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych. Excel - ćwiczenia 1 Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn Aby schować jeden lub kilka wierszy lub kolumn, trzeba je najpierw zaznaczyć. Potem wybiera się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 -

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 - Ćwiczenie 1. Uruchom MS Excel i zmień domyślną liczbę arkuszy dodając trzy nowe, po czym: a) usuń jeden z nowo dodanych arkuszy, b) zmień nazwę obu nowo dodanych arkuszy na: Nowy1 i Nowy2, c) za pomocą

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe

Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Funkcja jest to złożona gotowa do użytku formuła np. zamiast żmudnie sumować komórki od B1 do B32, można zastosować funkcję =SUMA(B1:32).

Funkcja jest to złożona gotowa do użytku formuła np. zamiast żmudnie sumować komórki od B1 do B32, można zastosować funkcję =SUMA(B1:32). Funkcje Wykonywanie skomplikowanych operacji na danych za pomocą wbudowanych funkcji jest bardzo wygodną i szybką metodą automatyzacji obliczeń w Excelu. W takich przypadkach korzystanie z funkcji jest

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny Technologia Informacyjna Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny - program stosowany do dokonywania obliczeń matematycznych, statystycznych i finansowych. Arkusz kalkulacyjny pozwala na obliczanie wprowadzonych wyrażeń,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2 Wprowadzania liczb Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi. W Excel'u liczba może zawierać tylko następujące znaki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ), / $ %. E e Excel ignoruje znaki plus (+) umieszczone

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje w arkuszu

Podstawowe operacje w arkuszu Podstawowe operacje w arkuszu 1. Podstawowe sposoby formatowania tekstu w arkuszu kalkulacyjnym tj. zmiana kroju czcionki, zmiana rozmiaru czcionki, zmiana koloru czcionki, wyróżnienie czcionki, pogrubienie,

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi Program szkoleniowy Microsoft Excel Poziom Podstawowy 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Skróty klawiszowe Skróty do przeglądania arkusza Skróty dostępu do narzędzi Skróty dotyczące

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie 1. Kolumny Office Word umożliwia nam dzielenie tekstu na kolumny. Zaznaczony tekst dzieli się na wskazaną liczbę

Bardziej szczegółowo

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny.

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 0, przypomnienie (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobieramy plik z linku przypomnienie. Należy obliczyć wartości w komórkach zaznaczonych żółtym kolorem. 2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe Obsługa programu EXCEL poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Informatyka KONSPEKT LEKCJI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

Informatyka KONSPEKT LEKCJI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Typ lekcji: lekcja utrwalająca Temat: Przypomnienie formuł matematycznych w Excelu. Czas trwania: dwie jednostki lekcyjne. 1. Cel ogólny: - Rozumienie istoty arkusza kalkulacyjnego i sposobów jego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne.

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Calc, Excel 2007 arkusze kalkulacyjne pozwalające zarówno na dokonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych oraz statystycznych jak również na ich prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁAW DZIERŻAWSKI

PRZEMYSŁAW DZIERŻAWSKI https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/38559 Stephen John Purnell/Shutterstock.com Funkcje losowe w arkuszu kalkulacyjnym Symulacja procesu o losowym przebiegu Wykres kolumnowy częstości wyników Fraktale:

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn 17. Praca z arkuszami Dodanie nowego arkusza wybierz polecenie Narzędzia główne Komórki Wstaw Wstaw arkusz lub kliknij przycisk Wstaw arkusz znajdujący się na pasku kart arkuszy w dolnej części okna Usuwanie

Bardziej szczegółowo

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli:

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: Formuły W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: pojęcie formuły budowanie i edycja formuł podstawowe działania takie jak: dodawanie, odejmowanie,

Bardziej szczegółowo

o nazwie: adresy.xls. Fragment danych źródłowych przestawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Dane źródłowe - plik "adresy.xls"

o nazwie: adresy.xls. Fragment danych źródłowych przestawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Dane źródłowe - plik adresy.xls Laboratorium 4 Strona 1 z 11 Spis treści: 1. Filtrowanie automatyczne z wykorzystaniem pakietu Microsoft Excel 2. Filtr zaawansowany w pakiecie Microsoft Excel 3. Mechanizm tworzenia sum pośrednich 4.

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Kolumny są polami bazy danych. Unikaj umieszczania pustych kolumn. Pusta kolumna oznacza, że w rekordzie nie ma już więcej pól.

Kolumny są polami bazy danych. Unikaj umieszczania pustych kolumn. Pusta kolumna oznacza, że w rekordzie nie ma już więcej pól. Baza danych to szereg wierszy arkusza zawierających powiązane dane takie, jak baza danych faktur lub zbiór nazwisk i numerów telefonów klientów. Na bazie można wykonać operacje takie jak szukanie, sortowanie

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003 podstawowe operacje Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE Adresowanie w Excelu A B C D 1 A1 $B1 C$1 $D$1 2 3 A B C D 1 15 =A1 2 =$A1 3 =A$1 4 =$A$1 Przesunąć w dół, w bok i w dół i bok Przekopiować w dół, w bok i w dół i bok

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Informacje podstawowe 1. Skoroszyt sprawozdania zawiera 9 arkuszy zatytułowanych kolejno: 1. Liczba bibliotek 2. Księgozbiory 3. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Excel i Calc cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć Podstawy obsługi pakietu biurowego. Excel i Calc

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH.

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH. Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Budowa okna programu...3 3. Arkusze

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca Semestralna TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL. Kierunek: Technik Informatyk Semestr: II Wykładowca: Jan Nosal Słuchacz: Łukasz Stocki CO TO

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie szerokości kolumn

Dostosowanie szerokości kolumn Dostosowanie szerokości kolumn Po wpisaniu tekstu do komórki może zdarzyć się, że nie mieści się on w szerokości komórki. Aby dostosować szerokość kolumny do tekstu należy najechać kursorem na linię oddzielającą

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne

Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY.

Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY. Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

2. Metody adresowania w arkuszu kalkulacyjnym

2. Metody adresowania w arkuszu kalkulacyjnym 1. Uczeń: Uczeń: 2. Metody adresowania w arkuszu kalkulacyjnym a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Zna zastosowanie arkusza kalkulacyjnego, zna sposoby adresowania w arkuszu kalkulacyjnym, zna podstawowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel Wykresy 1

Arkusz kalkulacyjny Excel Wykresy 1 Arkusz kalkulacyjny Excel Wykresy 1 Ćw. 1. Tworzenie wykresu na podstawie tabeli Utworzyć arkusz wykres zawierający tabelę: Miesiąc Przychody styczeń 14, 1 luty 2 2 marzec 19 17, Po zaznaczeniu tabeli

Bardziej szczegółowo