Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd Wjewództwa Mazwieckieg Urząd Marszałkwski Wjewództwa Mazwieckieg/Departament Strategii i Rzwju Reginalneg Adres siedziby: ul. Jagiellńska 26; Warszawa Telefn: (+4822) Fax: (+4822) Adres I.1 Preferwane frmy wsparcia I. Obszary wsparcia W 2007 rku w ramach Prirytetu IX Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki w wjewództwie mazwieckim realizwane będą wszystkie typy wsparcia kreślne dla Działania 9.5 w Szczegółwym Opisie Prirytetów Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki , tj.: twrzenie i wsparcie działalnści inicjatyw ukierunkwanych na pbudzenie świadmści śrdwisk lkalnych i ich zaangaŝwanie w działania na rzecz rzwju edukacji na terenach wiejskich i pdnszenia pzimu wykształcenia mieszkańców bszarów wiejskich prjekty przyczyniające się d pdnszenia pzimu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców bszarów wiejskich raz rzwju usług edukacyjnych na tych bszarach działania infrmacyjn prmcyjne, szkleniwe, dradcze pdnszące świadmść mieszkańców bszarów wiejskich w zakresie krzyści płynących z kształcenia i szklenia W 2008 rku w ramach Prirytetu IX Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki w wjewództwie mazwieckim realizwane będą wszystkie typy prjektów wskazane w Szczegółwym Opisie Prirytetów Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki , tj.: Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Pddziałanie Zmniejszenie nierównści w stpniu upwszechnienia edukacji przedszklnej prjekty knkurswe twrzenie przedszkli (w tym równieŝ uruchamianie innych frm wychwania przedszklneg) na bszarach i w śrdwiskach niskim stpniu upwszechnienia edukacji przedszklnej (w szczególnści na bszarach wiejskich) wsparcie istniejących przedszkli (w tym równieŝ funkcjnujących innych frm wychwania przedszklneg) przyczyniające się d zwiększneg uczestnictwa dzieci w wychwaniu przedszklnym np. wsparcie dla przedszkli i innych frm wychwania przedszklneg zagrŝnych likwidacją, wydłuŝenie gdziny pracy przedszkli, uruchmienie ddatkweg nabru dzieci, zatrudnienie ddatkweg persnelu itp. pracwanie i realizacja kampanii infrmacyjnych prmujących edukację przedszklną Pddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudninym dstępie d edukacji raz zmniejszenie róŝnic w jakści usług edukacyjnych prjekty

2 knkurswe prgramy rzwjwe szkół i placówek światwych prwadzących kształcenie gólne ukierunkwane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysprprcji w ich siągnięciach edukacyjnych raz pdnszenie pzimu kształcenia, w szczególnści bejmujące: - ddatkwe zajęcia dydaktyczn-wyrównawcze raz specjalistyczne słuŝące wyrównywaniu dysprprcji edukacyjnych w trakcie prcesu kształcenia - dradztw i piekę pedaggiczn-psychlgiczną dla uczniów wykazujących prblemy w nauce lub z innych przyczyn zagrŝnych przedwczesnym wypadnięciem z systemu światy (np. wsparcie dla uczniów z bszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnsprawnych, przeciwdziałanie uzaleŝnienim, prgramy prewencyjne, przeciwdziałanie patlgim spłecznym) - prgramy skierwane d dzieci i młdzieŝy, które znajdują się pza systemem szklnictwa pdstawweg, gimnazjalneg i pnadgimnazjalneg (przedwcześnie puszczający system szklnictwa) umŝliwiające ukńczenie daneg etapu kształcenia raz kntynuacji nauki - ddatkwe zajęcia (pzalekcyjne i pzaszklne) dla uczniów ukierunkwane na rzwój kmpetencji kluczwych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków bcych, przedsiębirczści, nauk przyrdnicz-matematycznych - rzszerzenie ferty szkół zagadnienia związane z pradnictwem i dradztwem edukacyjn-zawdwym, infrmwaniem uczniów krzyściach płynących z wybru danej ścieŝki edukacyjnej raz mŝliwściach dalszeg kształcenia w kntekście uwarunkwań lkalneg i reginalneg rynku pracy (szklne śrdki kariery) - wdrŝenie nwych, innwacyjnych frm nauczania i ceniania cechujących się wyŝszą skutecznścią niŝ frmy tradycyjne - wdraŝanie prgramów i narzędzi efektywneg zarządzania placówką światwą przyczyniających się d pprawy jakści nauczania Pddziałanie Pmc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdlninych prjekty systemwe realizacja reginalnych prgramów pmcy stypendialnej dla szczególnie uzdlninych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrdniczych i technicznych), szkół gimnazjalnych i pnadgimnazjalnych, których niekrzystna sytuacja materialna stanwi barierę w rzwju edukacyjnym. Działanie 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO prjekty knkurswe diagnzwanie ptrzeb edukacyjnych w bszarze szklnictwa zawdweg zgdnie z ptrzebami lkalneg i reginalneg rynku pracy, prgramy rzwjwe szkół i placówek światwych prwadzących kształcenie zawdwe ukierunkwane na zmniejszanie dysprprcji w siągnięciach uczniów w trakcie prcesu kształcenia raz pdnszenie jakści prcesu kształcenia, w szczególnści bejmujące: - ddatkwe zajęcia dydaktyczn-wyrównawcze raz specjalistyczne słuŝące wyrównywaniu dysprprcji edukacyjnych w trakcie prcesu kształcenia - dradztw i piekę pedaggiczn-psychlgiczną dla uczniów wykazujących prblemy w nauce lub z innych przyczyn zagrŝnych przedwczesnym wypadnięciem z systemu światy (np. wsparcie dla uczniów z bszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnsprawnych, przeciwdziałanie uzaleŝnienim, prgramy prewencyjne, przeciwdziałanie patlgim spłecznym) - ddatkwe zajęcia (pzalekcyjne i pzaszklne) dla uczniów ukierunkwane na rzwój kmpetencji kluczwych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków bcych, przedsiębirczści, nauk przyrdnicz-matematycznych - efektywne prgramy dradztwa edukacyjn-zawdweg - mdernizację ferty kształcenia zawdweg i dstswanie jej d ptrzeb lkalneg i reginalneg rynku pracy (wprwadzanie nwych kierunków kształcenia, mdyfikacja prgramów nauczania na kierunkach istniejących) - współpracę szkół i placówek prwadzących kształcenie zawdwe z pracdawcami i instytucjami rynku pracy słuŝąca pdnszeniu kwalifikacji zawdwych uczniów jak przyszłych abslwentów i wzmacnianie ich zdlnści d zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych frm nauczania staŝe i praktyki) - wypsaŝenie szkół i placówek prwadzących kształcenie zawdwe w nwczesne materiały dydaktyczne (w tym pdręczniki szklne) zapewniające wyską jakść

3 kształcenia - wdrŝenie nwych, innwacyjnych frm nauczania i ceniania cechujących się wyŝszą skutecznścią niŝ frmy tradycyjne - wdraŝanie prgramów i narzędzi efektywneg zarządzania placówką światwą przyczyniających się d pprawy jakści nauczania Działanie 9.3 UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO prjekty knkurswe kampanie infrmacyjne w zakresie frmalneg kształcenia ustawiczneg, w tym w kntekście ptrzeb reginalneg lub lkalneg rynku pracy kształcenie w frmach szklnych sób drsłych z własnej inicjatywy zaintereswanych uzupełnieniem lub pdwyŝszeniem swjeg wykształcenia i kwalifikacji gólnych i zawdwych prgramy frmalneg ptwierdzania kwalifikacji gólnych i zawdwych zdbytych w spsób pzafrmalny i niefrmalny (wsparcie dla sób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia d egzaminu zewnętrzneg i ptwierdzenia psiadanych kwalifikacji) usługi dradcze dla sób drsłych z własnej inicjatywy zaintereswanych kształceniem frmalnym w zakresie wybru kierunku i frmy kształcenia frmalneg w kntekście ptrzeb reginalneg lub lkalneg rynku pracy wsparcie dla szkół dla drsłych, placówek kształcenia ustawiczneg, praktyczneg i dsknalenia zawdweg w zakresie kształcenia frmalneg ukierunkwane na: - mnitrwanie ptrzeb raz rzszerzanie lub dstswywanie ferty edukacyjnej d ptrzeb reginalneg i lkalneg rynku pracy - pdwyŝszanie jakści ferty edukacyjnej w tym równieŝ w przypadku frm pzaszklnych ubieganie się akredytację kuratra światy - rzwój innwacyjnych frm kształcenia ustawiczneg, w tym równieŝ w frmie e-learningu Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY prjekty knkurswe studia pdyplmwe i kursy kwalifikacyjne i dsknalące dla nauczycieli w zakresie zgdnym z lkalną i reginalna plityką edukacyjną (w tym przygtwanie d nauczania drugieg przedmitu lub rdzaju prwadznych zajęć), studia pdyplmwe, kursy i szklenia raz inne frmy pdwyŝszania kwalifikacji pracwników placówek kształcenia ustawiczneg, praktyczneg i dsknalenia zawdweg raz instruktrów praktycznej nauki zawdu studia wyŝsze raz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zaintereswanych pdwyŝszeniem lub uzupełnieniem psiadaneg wykształcenia studia pdyplmwe i kursy dsknalące dla nauczycieli i pracwników administracji światwej w zakresie rganizacji, zarządzania, finanswania raz mnitringu działalnści światwej prgramy przekwalifikwania nauczycieli szklnych w związku ze zmieniająca się sytuacja demgraficzna (niŝ szklny) w kierunku kształcenia ustawiczneg (sób drsłych) Działanie 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH prjekty knkurswe twrzenie i wsparcie działalnści inicjatyw ukierunkwanych na pbudzenie świadmści śrdwisk lkalnych i ich zaangaŝwanie w działania na rzecz rzwju edukacji na terenach wiejskich i pdnszenia pzimu wykształcenia mieszkańców bszarów wiejskich, prjekty przyczyniające się d pdnszenia pzimu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców bszarów wiejskich raz rzwju usług edukacyjnych na tych bszarach, działania infrmacyjn prmcyjne, szkleniwe, dradcze pdnszące świadmść mieszkańców bszarów wiejskich w zakresie krzyści płynących z kształcenia i szklenia. I.2 Diagnza sytuacji raz identyfikacja ptrzeb uzasadnienie preferwanych frm wsparcia Diagnza sytuacji raz identyfikacja ptrzeb w bszarze edukacji dla wjewództwa mazwieckieg pracwana zstała w parciu analizę danych i wyników badań zawartych w następujących dkumentach: - Strategii Rzwju Wjewództwa Mazwieckieg d rku 2020, - raprtach dtyczących edukacji i kształcenia w wjewództwie mazwieckim, - raprtach dtyczących przygtwania zawdweg i ptrzeb szkleniwych dla nauczycieli,

4 - infrmacjach statystycznych dla wjewództwa mazwieckieg. Wjewództw mazwieckie charakteryzuje się stsunkw wyskim pzimem wykształcenia mieszkańców. Niemniej jednak na pdstawie zebranych danych statystycznych raz ich analizie zidentyfikwanych zstał wiele prblemów w bszarze edukacji, d rzwiązania których przyczynić mŝe się realizacja prjektów współfinanswanych z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. D najwaŝniejszych z nich zaliczyć mŝna: 1. ZróŜnicwanie pzimu kształcenia pmiędzy miastem a wsią. ZróŜnicwanie w dstępie d edukacji jest szczególnie widczne juŝ na pzimie przedszkla dla dzieci w wieku 3-5 lat. W 2004 r. udział dzieci bjętych wychwaniem przedszklnym zamieszkałych w mieście wynsił 74,6%, natmiast zamieszkałych na wsi tylk 25,4%. W rku 2005 r. udział ten kształtwał się na następującym pzimie: dla bszarów miejskich 75,2%; dla bszarów wiejskich 24,8%. W rku 2005 d placówek wychwania przedszklneg uczęszczał w wjewództwie mazwieckim dzieci, z czeg dzieci d przedszkli, natmiast dzieci d ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych. Wychwaniem przedszklnym w placówkach na wsi bjętych był zaledwie dzieci (w tym w przedszklach dzieci, w ddziałach przedszklnych przy szkłach pdstawwych dzieci). Prblem stanwi równieŝ zróŝnicwanie w pzimie kształcenia na dalszych etapach nauki szklnej, pmiędzy miastem a wsią. Jak przykład mŝna pdać chciaŝby mŝliwść nauki języków bcych. W rku szklnym 2005/2006 języka angielskieg uczył się uczniów szkół pdstawwych, z czeg stanwili uczniwie szkół miejskich, natmiast uczniwie szkół wiejskich. Języka niemieckieg uczył się gółem uczniów, z czeg 83% (16 574) stanwili uczniwie pdstawówek na bszarach miejskich a zaledwie 17 % uczniwie szkół z bszarów wiejskich. Niec lepiej przedstawiała się sytuacja w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, z których 40% uczył się języka angielskieg. Niski pzim kształcenia we wczesnych etapach szklnych przekłada się na dalszą ścieŝkę edukacji młdzieŝy i ich późniejszą aktywnść zawdwą. Relatywnie najlepiej wykształceni są mieszkańcy Warszawy, gdzie 23,3% ludnści psiada ukńczne studia wyŝsze raz mieszkańcy byłych miast wjewódzkich: Siedlec, Radmia, Ostrłęki i Płcka, Ciechanwa a takŝe ludnść pwiatów kłwarszawskich: piaseczyńskieg, pruszkwskieg, leginwskieg i warszawskieg zachdnieg. Najmniejszy udział ludnści z wykształceniem wyŝszym występuje w pwiatach ziemskich: siedleckim, płckim i strłęckim. Niski pzim wykształcenia i kwalifikacji zawdwych jest z klei jedną z głównych przyczyn utrudniających znalezienie pracy. W grudniu 2006 r. wykształcenie niŝsze d średnieg psiadały sby bezrbtne, tj. 62,2% gółu bezrbtnych. Bezrbtni legitymujący się wykształceniem plicealnym i średnim zawdwym stanwili 22,5% gółu bezrbtnych, a psiadający wykształcenie wyŝsze stanwili zaledwie 6,8 gółu bezrbtnych. Przy czym najwyŝszym udziałem bezrbtnych psiadających takie wykształcenie wyróŝniają się głównie miasta: m.st. Warszawa (13,5% gółu bezrbtnych, m. Siedlce (12,3%), m. Ostrłęka (9,2%), m. Radm (8,5%) raz m. Płck (8,4%), a takŝe pwiaty: piaseczyński (8,7%), raz grdziski i pruszkwski (p 7,4%). Dlateg teŝ dąŝyć naleŝy d zapewnienia równeg startu edukacyjneg dziecim ze wsi, przez wsparcie sieci placówek przedszklnych zlkalizwanych na bszarach wiejskich raz wzrst liczby placówek światwych realizujących prgramy rzwjwe na bszarach wiejskich i miejskich, dsknalenie systemu pradnictwa psychlgiczn pedaggiczneg, szczególnie w dziedzinie dradztwa zawdweg w gimnazjach i szkłach pnadgimnazjalnych, realizację prgramów wspierania uzdlninej młdzieŝy. 2. Spadek działalnści edukacyjnej szkół zawdwych. W wjewództwie mazwieckim zabserwwać mŝna zjawisk upwszechnianie się średnieg pzimu wykształcenia w reginie. Natmiast craz mniej młdzieŝy kształci się w zasadniczych szkłach zawdwych. Najmniejsza liczba uczniów tych szkół w przeliczeniu na mieszkańców jest w Warszawie i jej bezpśrednim tczeniu, tj. w pwiatach: warszawskim zachdnim, pruszkwskim, leginwskim i piaseczyńskim, a takŝe w pwiatach ziemskich: siedleckim, płckim i radmskim. Najwięcej uczniów szkół zasadniczych zawdwych jest w śrdkach reginalnych: Siedlce, Radm, Ostrłęka, Płck raz w pwiatach: białbrzeskim, węgrwskim, zwleńskim, płńskim, garwlińskim, wyszkwskim i ciechanwskim. Jednak i w tych pwiatach liczba uczniów na mieszkańców w prównaniu d 1999 rku zmalała. Na mawianym bszarze działalnść edukacyjną w zakresie szkół zasadniczych zawdwych w rku szklnym 2004/2005 prwadził 156 placówek (bez placówek specjalnych), wbec 247 w 1999/2000. W latach nastąpił spadek uczniów tych szkół liczny na mieszkańców k. 64%. Z uwagi na rsnące zaptrzebwanie na pracwników zatrudninych w sektrze usług duŝy nacisk

5 płŝyć naleŝy na rzwój szklnictwa zawdweg pprzez zwiększenie liczby kierunków kształcenia zawdweg raz ich dstswanie d ptrzeb lkalnych rynków pracy. DąŜyć równieŝ naleŝy d wzrstu zaangaŝwania się pracdawców w kształcenie zawdwe młdzieŝy. 3. Niska atrakcyjnść ferty edukacyjnej placówek kształcenia ustawiczneg i praktyczneg. Aby sprstać wyzwanim przynsznym przez rynek pracy waŝną rlę w edukacji pełnią placówki kształcenia ustawiczneg i praktyczneg. W wjewództwie mazwieckim funkcjnuje 20 centrów kształcenia praktyczneg raz 33 centra kształcenia ustawiczneg, z czeg 16 są t centra ze szkłami. Pnadt działalnść edukacyjn szkleniwą prwadzi 45 śrdków dkształcania i dsknalenia zawdweg. Istnieje równieŝ 40 niepublicznych placówek kształcenia ustawiczneg i praktyczneg. Zapewniają ne stałe dsknalenie i rzwijanie kwalifikacji gólnych i zawdwych stswnie d rsnących wymagań rynku pracy. Kształcenie t wspmaga zarówn sby juŝ pracujące, jak i wchdzące na rynek pracy. Barierą w rzwju teg typu edukacji jest jednak najczęściej niezbyt atrakcyjna ferta szkleń, częst teŝ słaba prmcja kursów. Placówki rzadk kiedy są wypsaŝne w nwczesne pmce dydaktyczne, częst nie mają dstępu d Internetu. 4. Niewłaściwy pzim przygtwania zawdweg nauczycieli. W rku szklnym 2005/2006 na Mazwszu pracwał nauczycieli, z czeg pnad 30% (19 166) stanwili nauczyciele pracujący na wsi. Z danych statystycznych wynika, Ŝe nauczycieli psiadał stpień awansu zawdweg staŝysta, sób stpień nauczyciela kntraktweg (w tym na wsi 2 838), sób - stpień nauczyciela mianwaneg (na wsi 9 752), sób stpień nauczyciela dyplmwaneg (na wsi 5 262). Z diagnzy ptrzeb i czekiwań w zakresie dsknalenia zawdweg nauczycieli z Mazwsza, przeprwadznej w 2006 rku wynika, Ŝe nauczyciele t grupa zawdwa, która chce się dsknalić zawdw. Chęć dsknalenia nie wiąŝe się zbyt mcn z awansem zawdwym raz miejscem pracy, pniewaŝ szkleniami zaintereswani są zarówn nauczyciele staŝyści, jak i nauczyciele dyplmwani, nauczyciele pracujący zarówn w placówkach funkcjnujących na wsi, jak i w mieście. Bardz waŝny jest dla nich zarówn własny rzwój zawdwy, jak i rzwój placówki, w której pracują. Nauczyciele chcą się dsknalić przede wszystkim w dwóch bszarach dydaktyka i wychwanie. Chcą równieŝ umieć pmóc ucznim specjalnych ptrzebach edukacyjnych raz wykrzystywać w swjej pracy technlgię infrmatyczną. Bardz częst narzekają równieŝ na system przepływu infrmacji nt. rganizwanych szkleń. Z uwagi na fakt, iŝ warunkiem dpwiedniej jakści kształcenia w reginie jest właściwy pzim przygtwania zawdweg nauczycieli, bjąć naleŝy ich systemem kształcenia ustawiczneg i zapewnić im mŝliwść pdnszenia kwalifikacji zawdwych m.in.: pprzez udział w warsztatach metdycznych, kursach dsknalących, studiach pdyplmwych. 5. Pstępująca izlacja terenów wiejskich wynikająca z niskieg ptencjału rzwjweg bszarów wiejskich. Większść bszaru wjewództwa t reginy rlnicze, zamieszkałe przez k. 35% ludnści. Typw rlnicze pwiaty t: pwiat siedlecki, gdzie 97,7% gółu ludnści t mieszkańcy wsi, strłęcki (96,4%), czy pwiat płcki (90,7%). Pza miastami na prawach pwiatu, najmniejszym udziałem ludnści zamieszkałej na wsi wyróŝniały się pwiaty: włmiński, gdzie ludnść zamieszkała na wsi stanwiła 33,4% gółu mieszkańców pwiatu, Ŝyrardwski - 36,5% raz pwiat pruszkwski 37,9%. Obszary wiejskie na Mazwszu, charakteryzują się: niskim pzimem rzwju gspdarczeg, graniczną liczbą pzarlniczych miejsc pracy raz wyskim pzimem bezrbcia. W kńcu 2006 r. na wsi mieszkał sób bezrbtnych. W 29 pwiatach udział bezrbtnych zamieszkałych na wsi w gólnej liczbie bezrbtnych przekrczył 50%, a w 12 pwiatach siągnął 70% i więcej. Największe bezrbcie występuje wśród sób niskich kwalifikacjach zawdwych. W grudniu 2006 r. 70,4% gółu bezrbtnych mieszkańców wsi psiadał wykształcenie niŝsze d średnieg. Największym udziałem bezrbtnych psiadających wykształcenie niŝsze d średnieg pśród bezrbtnych zamieszkałych na wsi wyróŝniały się pwiaty: wyszkwski (76,9%), ciechanwski i włmiński (p 76,1%) raz zwleński (75,3%). 40,7% gółu bezrbtnych mieszkańców wsi ( sby) pszukiwał pracy pnad 24 miesiące. 32% gółu bezrbtnych mieszkańców wsi ( sób) stanwiły sby bez staŝu pracy. 28,9% gółu bezrbtnych zamieszkałych na wsi ( sób) t bezrbtni w wieku lata. I.3 Cele przewidziane d siągnięcia w wyniku realizacji wybranych frm wsparcia w kntekście celów szczegółwych przyjętych dla daneg Prirytetu PO KL Niezwykle isttnym elementem przewagi knkurencyjnej Mazwsza pwinn być dbrze wyedukwane spłeczeństw. Dlateg teŝ w latach działania ukierunkwane zstaną na likwidację trudnści w dstępie d edukacji raz nierównści w jej przebiegu. Celem jest: 1. Wzrst upwszechnienia edukacji przedszklnej na bszarach wiejskich i zdegradwanych pprzez

6 wsparcie 20 śrdków wychwania przedszklneg (10% wartści dcelwej planwanej d siągnięcia w 2013 r.). 2. Wyrównywanie pzimu kształcenia pmiędzy miastem a wsią pprzez realizację 150 prgramów rzwjwych przez placówki światwe (13% wartści dcelwej planwanej d siągnięcia w 2013 r.). 3. Rzwój szklnictwa zawdweg i wzrst jakści kształcenia zawdweg pprzez dfinanswanie 25 prgramów rzwjwych, realizwanych przez szkły i placówki kształcenia zawdweg (12% wartści dcelwej planwanej d siągnięcia w 2013 r.). 4. Wzrst zaangaŝwania się lkalnych pracdawców w kształcenie zawdwe młdzieŝy pprzez wspólną realizację 15 prgramów rzwjwych (10% wartści dcelwej planwanej d siągnięcia w 2013 r.). 5. Pprawa przygtwania zawdweg nauczycieli i bjęcie 800 nauczycieli (14 % wartści dcelwej planwanej d siągnięcia w 2013 r.) systemem kształcenia ustawiczneg i zapewnienie im mŝliwści pdnszenia kwalifikacji zawdwych pprzez udział w warsztatach metdycznych, kursach dsknalących itp. 6. Pdniesienie kwalifikacji zawdwych sób drsłych (12% wartści dcelwej planwanej d siągnięcia w 2013 r.), pprzez bjęcie ich systemem kształcenia ustawiczneg w frmach szklnych. 7. Wzrst aktywnści edukacyjnej i spłecznej wśród mieszkańców bszarów wiejskich pprzez realizację 40 ddlnych inicjatyw edukacyjnych na bszarach wiejskich (16% wartści planwanej d siągnięcia w 2013 r.). Z uwagi na fakt, iŝ wybran d realizacji wszystkie frmy wsparcia przewidziane z Szczegółwym Opisie Prirytetów PO KL dla Prirytetu IX, będą ne całściw przyczyniać się d realizacji celów szczegółwych kreślnych dla przedmitweg Prirytetu PO KL. Wpłynie t bezpśredni na siągnięcie zakładanych efektów realizacji Prirytetu IX, a przede wszystkim przyczyni się d zwiększenia udziału sób drsłych w wieku lata uczestniczących w frmach kształcenia ustawiczneg, wdrŝenia zakładanej liczby prjektów rzwjwych szkół, dtyczących nwych systemów zarządzania, zajęć pzalekcyjnych i pzaszklnych, zwiększenia dsetka abslwentów szkół pnadgimnazjalnych prwadzących kształcenie zawdwe raz zwiększenia dsetka nauczycieli pdnszących swje kmpetencje pprzez dsknalenie zawdwe. Plan finanswy na rk 2007 II. Plan finanswy BudŜet Prirytetu w pdziale na Działania raz Pddziałania (PLN) Ogółem BudŜet państwa BudŜet JST szczebla reginalneg BudŜet JST szczebla lkalneg Fundusz Pracy PFRON Inne Działanie Pddziałanie Pddziałanie Pddziałanie Działanie Działanie Działanie Działanie Prjekty innwacyjne Prjekty współpracy pnadnardwej w tym: kmpnent Nie dtyczy lat 2007 i 2008

7 pnadnardwy Prirytet gółem Plan finanswy na rk 2008 BudŜet Prirytetu w pdziale na Działania raz Pddziałania (PLN) Ogółem BudŜet państwa BudŜet JST szczebla reginalneg BudŜet JST szczebla lkalneg Fundusz Pracy PFRON Inne Działanie Pddziałanie Pddziałanie Pddziałanie Działanie Działanie Działanie Działanie Prjekty innwacyjne Prjekty współpracy pnadnardwej w tym: kmpnent pnadnardwy Prirytet gółem Nazwa wskaźnika prduktu III. Wskaźniki Wartść wskaźnika d siągnięcia w rku 2008 Prirytet IX Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Dcelwa wartść wskaźnika (2013) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wyskiej jakści usług edukacyjnych świadcznych w systemie światy Liczba śrdków wychwania przedszklneg, które uzyskały wsparcie w ramach Działania Liczba szkół (pdstawwych, gimnazjów i pnadgimnazjalnych prwadzących kształcenie gólne)które zrealizwały prjekty rzwjwe w ramach Działania, w pdziale na: bszary miejskie bszary wiejskie Działanie 9.2 Pdniesienie atrakcyjnści i jakści szklnictwa zawdweg Liczba szkół i placówek prwadzących kształcenie zawdwe, które wdrŝyły prgramy rzwjwe Nie dtyczy lat 2007 i 2008

8 Liczba szkół i placówek kształcenia zawdweg, które współpracwały z przedsiębirstwami w zakresie wdraŝania prgramów rzwjwych Działanie 9.3 Upwszechnienie frmalneg kształcenia ustawiczneg Liczba sób drsłych w wieku lata, które uczestniczyły w frmalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania Działanie 9.4 Wysk wykwalifikwane kadry systemu światy Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w dsknaleniu zawdwym w krótkich frmach, w tym: nauczycieli na bszarach wiejskich nauczycieli kształcenia zawdweg Działanie 9.5 Oddlne inicjatywy edukacyjne na bszarach wiejskich Liczba ddlnych inicjatyw spłecznych pdejmwanych w ramach Działania IV. Opis systemu wybru prjektów IV.1 Prjekty systemwe 3 IV.1.1 Reginalny prgram stypendialny dla uczniów szczególnie uzdlninych w ramach Pddziałania Pmc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdlninych Beneficjent/Prjektdawca Samrząd Wjewództwa Mazwieckieg Urząd Marszałkwski Wjewództwa Mazwieckieg - Departament Edukacji Publicznej i Sprtu Ul. Flriańska 10, Warszawa Krótki pis działań planwanych w ramach prjektu Reginalny prgram stypendialny przeznaczny jest przede wszystkim dla uczniów uzdlninych w zakresie przedmitów matematyczn-przyrdniczych i technicznych, dla których sytuacja materialna stanwi barierę w rzwju edukacyjnym. Stypendia będą przyznawane zgdnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół pnadgimnazjalnych w Wjewództwie mazwieckim w rku szklnym w ramach prjektu Reginalny prgram stypendialny dla uczniów szczególnie uzdlninych, przyjętym uchwałą Nr 54/08 Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół pnadgimnazjalnych w Wjewództwie Mazwieckim w rku szklnym w ramach prjektu Reginalny prgram stypendialny dla uczniów szczególnie uzdlninych. Łączna kwta przyznaneg stypendium dla jedneg stypendysty w kresie d 1.wreśnia 2008 r. d 31 sierpnia 2009 wynsi 3000 zł. (250 zł./miesięcznie), a jeŝeli dchód rdziny ucznia w przeliczeniu na sbę wynsi d 504,00 zł. lub 583,00 zł (gdy człnkiem rdziny jest dzieck niepełnsprawne) wyskść stypendium ulega pdwjeniu. Wypłata nastąpi z pdziałem na trzy transze w IV kwartale 2008 r. raz w I i II kwartale 2009 r. Warunkiem wypłaty stypendium jest realizacja zaakceptwaneg przez stypendystę Indywidualneg planu rzwju edukacyjneg ucznia. Pnadt prjekt przewiduje jednrazwe wynagrdzenie dla nauczycieli piekunów stypendystów w kwcie 500 zł., której wypłata nastąpi p zakńczeniu realizacji prjektu w III kwartale 2009 r. 3 W przypadku prjektów systemwych realizwanych w ramach Działań 6.1 raz 7.1 w plu tytuł prjektu naleŝy pdać typ prjektów systemwych, w klejnych pzycjach punktu IV.1.1 naleŝy wymienić prjektdawców realizujących dany typ prjektów systemwych, pdać krótki pis planwanych działań z uzasadnieniem, wymienić grupy dcelwe raz kreślić szacwany budŝet planwany na realizację wybraneg typu prjektów systemwych wraz z planwanym % udziałem wkładu własneg. Pzycje IV.1.1 i IV 1.2 nie dtyczą prjektów innwacyjnych w latach 2007 i 2008.

9 Zadaniem nauczycieli piekunów stypendystów będzie współpraca z uczniem bjętym pmcą dydaktyczną, jeg rdzicami/piekunem prawnym w zakresie m.in. sprawwania nadzru merytryczneg nad stypendystą, a takŝe pmcy w realizacji Indywidualneg planu rzwju edukacyjneg ucznia, pmcy w wykrzystaniu stypendium przez stypendystę na cele edukacyjne, mnitringu siągnięć edukacyjnych stypendysty. O stypendium w ramach prgramu stypendialneg mgą ubiegać się uczniwie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 1). są uczniami gimnazjów lub szkół pnadgimnazjalnych zlkalizwanych na bszarze wjewództwa; 2). Pchdzą z rdzin, w których dchód rdziny ucznia w przeliczeniu na sbę nie przekracza dwukrtnści kwty uprawniającej d uzyskania świadczeń rdzinnych kreślnej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych (Dz. U r. Nr 139, pz. 992, z póź., zmn.), tj zł. lub 1166 zł. w przypadku, gdy człnkiem rdziny jest dzieck niepełnsprawne, tj. dzieck legitymujące się rzeczeniem niepełnsprawnści lub rzeczeniem umiarkwanym alb znacznym stpniu niepełnsprawnści. Uczniwie ubiegający się stypendium muszą spełniać takŝe c najmniej jeden z pniŝszych warunków: 1). W rku szklnym 2007/2008 są laureatami knkursów przedmitwych rganizwanych lub współrganizwanych przez Mazwieckieg Kuratra Oświaty na pdstawie rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rganizacji raz spsbu przeprwadzania knkursów, turniejów i limpiad (Dz. U. Nr 13, pz. 125). 2). W rku szklnym 2007/2008 są laureatami lub finalistami limpiad i turniejów gólnplskich rganizwanych na pdstawie rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rganizacji raz spsbu przeprwadzania knkursów, turniejów i limpiad (Dz. U. Nr 13, pz. 125). 3). Ze sprawdzianu zewnętrzneg na zakńczenie szkły pdstawwej zdawaneg w latach 2005/ /2008 trzymali c najmniej 38 punktów. 4). Z części matematyczn-przyrdniczej egzaminu zewnętrzneg na zakńczenie gimnazjum zdawanej w latach 2004/ /2008 trzymali c najmniej 46 punktów. 5). Uzyskali średnią cen ze wszystkich przedmitów bliczną na pdstawie świadectwa ukńczenia klasy w rku szklnym 2007/2008 na pzimie nie niŝszym niŝ 5,0. W celu usprawnienia bieŝącej pracy raz zapewnienia prawidłwej realizacji zadań, Zarząd Wjewództwa Mazwieckieg uchwałą nr 226/118/08 z dnia r. przekazał część zadań związanych z bsług prjektu Mazwieckiemu Samrządwemu Centrum Dsknalenia Nauczycieli. W celu prwadzenia działań infrmacyjnych utwrzn prtal tematyczny pd nazwą Mazwsze stypendia dla uczniów na serwerze Ośrdka Edukacji Infrmatycznej i zastswań kmputerwych w Warszawie. Link d prtalu znajduje się na strnie internetwej Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg Grupy dcelwe D grup dcelwych bjętych wsparciem naleŝą szczególnie uzdlnieni uczniwie pbierający w rku szklnym 2008/2009 naukę w gimnazjach i w szkłach pnadgimnazjalnych w Wjewództwie Mazwieckim, siągające wyskie wyniki w nauce, knkursach, limpiadach raz którym trudna sytuacja materialna utrudnia rzwój edukacyjny. Przewiduje się, Ŝe pmcą stypendialną w rku szklnym 2008/2009 bjętych zstanie nie więcej niŝ 800 uczniów. Oczekiwane rezultaty (miękkie i twarde) Prjekt zakłada siągnięcia rezultatów, które w efekcie przyczyniają się d siągnięcia zakładaneg celu gólneg i celów szczegółwych, d których naleŝy rzwój edukacyjny uzdlninych uczniów, w szczególnie w zakresie nauk ścisłych i technicznych, uczęszczających d gimnazjów i szkół pnadgimnazjalnych, spełniających pisane w Regulaminie warunki 1. Rezultaty tzw. twarde : 1) bjęcie pmcą stypendialną uczniów pprzez wypłatę nie więcej niŝ 800 stypendiów, przeznacznych na cele edukacyjne wskaźnik prduktu; 2). przewidywany wzrst 10% liczby uczniów zdających w rku szklnym 2008/2009 maturę z przedmitów ścisłych wskaźnik rezultatu. 2. Rezultaty miękkie: 1). Pgłębianie wiedzy raz rzwijanie zdlnści i talentów uczniów w tym: - zwiększenie samdzielnści uczniów w zdbywaniu wiedzy, - pdniesienie samceny i aspiracji sbistych uczniów,

10 - zwiększenie zaangaŝwania uczniów w wyknywane zadania raz rzwijanie pstawy dpwiedzialnści za rezultaty działań, - zwiększanie zaangaŝwania i mtywacji uczniów w naukę (w tym języków bcych, których znajmść umŝliwi krzystanie z róŝnych źródeł wiedzy), 2). Wyrównanie szans edukacyjnych młdzieŝy, w tym: - usprawnianie prcesu zdbywania wiedzy ze względu na łatwiejszy dstęp d usług edukacyjnych, - zmniejszenie dysprprcji w dstępie d zajęć pzaszklnych, - zmniejszenie pczucia zagrŝenia materialneg spwdwaneg brakiem mŝliwści finanswych ptrzebnych d kntynuacji edukacji na wyŝszym pzimie nauczania, - zwiększenie mtywacji d zdbywania wiedzy przez uczniów niebjętych prgramem stypendialnym; 3). Wzrst zaintereswania uczniów naukami matematyczn-przyrdniczymi i technicznymi. Spsób i zakres w jakim realizacja prjektu przyczyni się d siągnięcia celu/celów szczegółwych i czekiwanych efektów realizacji (targetów) ustanwinych dla daneg Prirytetu PO KL Realizacja prjektu pzwli w spsób kmplekswy bjąć wsparciem szczególnie uzdlninych uczniów, którym trudna sytuacja materialna uniemŝliwia rzwijanie umiejętnści. Efektem będzie wyrównanie szans na prawidłwy rzwój edukacyjny, przy prirytetwym traktwaniu uczniów uzdlninych w zakresie przedmitów matematyczn-przyrdniczych i technicznych, których trudna sytuacja materialna stanwi barierę w rzwju edukacyjnym. Realizacja celu prjektu przyczyni się d indywidualizacji tku nauczania zgdnie z aspiracjami uczniów, niwelwania i graniczenia wpływu barier w dstępie d edukacji. Cel prjektu, zgdny z przyjętą strategią z Wj. Maz. Przyczyni się d przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji sób raz d aktywneg ich uczestniczenia w Ŝyciu spłecznym i gspdarczym. Prjekt w tym zakresie wpisuje się w cel główny PO KL - wzrst pzimu zatrudnienia i spójnści spłecznej. Jedncześnie pdwyŝszny zstanie pzim edukacyjny spłeczeństwa i utrzymana zasada równści szans kbiet i męŝczyzn raz sób niepełnsprawnych w dstępie d światy. Szacwany budŝet prjektu (PLN) Alkacja śrdków na rk szklny 2008/2009 na realizację Reginalneg prgramu pmcy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdlninych, wynsi PLN (źródła finanswania: EFS PLN; budŝet państwa PLN; budŝet samrządu wjewództwa PLN). IV.2 Prjekty knkurswe IV.2.1 Opis szczegółwych kryteriów wybru prjektów knkurswych wraz z uzasadnieniem, w tym wybru prjektów współpracy pnadnardwej i prjektów innwacyjnych 4 A. Kryteria dstępu 5 - są bwiązkwe dla wszystkich wniskdawców i pdlegają weryfikacji pdczas ceny frmalnej wnisku. Prjekty knkurswe, które nie spełniają kryteriów dstępu, są drzucane. Dla knkursów piltaŝwych głaszanych w 2007 r.: Działanie 9.5 Kryterium grupy dcelwej: Prjekty, w ramach których wsparcie kierwane będzie d mieszkańców gmin wiejskich, miejsk wiejskich raz miast d 25 tys. mieszkańców. Kryterium przyjęte przez Pre-Kmitet Mnitrujący PO KL. Kryterium wyskści finanswej prjektu 4 Nie dtyczy lat 2007 i W przypadku wydrębnienia przez Instytucję Pśredniczącą kryteriów szczególnym znaczeniu dla siągnięcia celów prgramwych, bk nazwy kryterium naleŝy pdać kwtę śrdków finanswych, jaka będzie zarezerwwana na realizację prjektów, które spełniają te kryteria

11 Maksymalna wartść prjektu: PLN. Kryterium przyjęte przez Pre-Kmitet Mnitrujący PO KL. Dla knkursów głaszanych w 2008 r.: Działanie 9.1 Pddziałanie Kryterium bszaru realizacji prjektu: Prjekty mające na celu wsparcie przedszkli i innych frm wychwania przedszklneg wyłącznie z terenu wjewództwa mazwieckieg Realizacja prjektów mających na celu wsparcie przedszkli i innych frm wychwania przedszklneg wyłącznie z terenu wjewództwa mazwieckieg, wynika z reginalneg charakteru wsparcia w ramach Prirytetu IX (pdział alkacji śrdków przewidzianych na realizację wynikał z dpwiednieg algrytmu, uwzględniająceg sytuację gspdarczą, spłeczną, demgraficzną w danym reginie). Kryterium finanswe prjektu: Wniskdawca zapewnia minimalny 1,5% wkład własny. Kryterium pdyktwane jest mntaŝem finanswym przyjętym dla Pddziałania przez Instytucję Zarządzającą. Pddziałanie Kryterium dtyczące typu beneficjenta: Beneficjentem mŝe być: - rgan prwadzący daną szkłę lub placówkę światwą; - inne pdmity, takie jak: rganizacje pzarządwe, sby prawne i fizyczne prwadzące statutwą działalnść w zakresie światy i wychwania, pd warunkiem realizacji prjektów w partnerstwie z rganem prwadzącym szkły i placówki światwe. Kryterium dpuszcza mŝliwść występwania dfinanswanie prjektów przez rgany prwadzące szkły lub placówki światwe i inne pdmity prwadzące działalnść światwą pd warunkiem realizacji prjektów w partnerstwie z rganami prwadzącymi szkły i placówki światwe. Z uwagi na fakt, iŝ za edukację publiczną na danym terenie dpwiadają jednstki samrządu terytrialneg (gmina/pwiat), t ne głównie pwinny być wniskdawcą. W przypadku inneg wniskdawcy rgany prwadzące daną szkłę lub placówkę światwą muszą wyrazić zgdę na realizację prjektów współfinanswanych z funduszy unijnych, skierwanych d dzieci i młdzieŝy uczącej się na danym terenie raz uczestniczyć w ich realizacji. Partnerstw umŝliwi przygtwanie i realizację prjektów, które będą dpwiedzią na faktyczne ptrzeby zdiagnzwane w danej szkle, gminie. Kryterium bszaru realizacji prjektu: Prjekt realizwany na terenie wjewództwa mazwieckieg. Realizacja prjektów mających na celu wsparcie dzieci i młdzieŝy, uczących się w placówkach światwych funkcjnujących wyłącznie na terenie wjewództwa mazwieckieg, wynika z reginalneg charakteru wsparcia w ramach Prirytetu IX (pdział alkacji śrdków przewidzianych na realizację wynikał z dpwiednieg algrytmu, uwzględniająceg sytuację gspdarczą, spłeczną, demgraficzną w danym reginie)

12 Działanie 9.2 Kryterium dtyczące typu beneficjenta: Beneficjentem mŝe być: - rgan prwadzący daną szkłę lub placówkę światwą; - inne pdmity, takie jak: rganizacje pzarządwe, sby prawne i fizyczne prwadzące statutwą działalnść w zakresie światy i wychwania, pd warunkiem realizacji prjektów w partnerstwie z rganem prwadzącym szkły i placówki światwe. Kryterium dpuszcza mŝliwść występwania dfinanswanie prjektów przez rgany prwadzące szkły lub placówki światwe i inne pdmity prwadzące działalnść światwą pd warunkiem realizacji prjektów w partnerstwie z rganami prwadzącymi szkły i placówki światwe. Z uwagi na fakt, iŝ za edukację publiczną na danym terenie dpwiadają jednstki samrządu terytrialneg (gmina/pwiat), t ne głównie pwinny być wniskdawcą. W przypadku inneg wniskdawcy rgany prwadzące daną szkłę lub placówkę światwą muszą wyrazić zgdę na realizację prjektów współfinanswanych z funduszy unijnych, skierwanych d młdzieŝy uczącej się na danym terenie raz uczestniczyć w ich realizacji. Partnerstw umŝliwi przygtwanie i realizację prjektów, które będą dpwiedzią na faktyczne ptrzeby zdiagnzwane w danej szkle, gminie, lkalnym rynku pracy. Kryterium bszaru realizacji prjektu: Prjekt realizwany na terenie wjewództwa mazwieckieg. Realizacja prjektów mających na celu wsparcie dzieci i młdzieŝy, uczących się w placówkach światwych funkcjnujących wyłącznie na terenie wjewództwa mazwieckieg, wynika z reginalneg charakteru wsparcia w ramach Prirytetu IX (pdział alkacji śrdków przewidzianych na realizację wynikał z dpwiednieg algrytmu, uwzględniająceg sytuację gspdarczą, spłeczną, demgraficzną w danym reginie) Kryterium finanswe prjektu: Wniskdawca zapewnia minimalny 12,75% wkład własny. Kryterium pdyktwane jest mntaŝem finanswym przyjętym dla Działania 9.2 przez Instytucję Zarządzającą. Działanie 9.3 Kryterium dtyczące typu beneficjenta: Beneficjentem mŝe być: - rgan prwadzący daną szkłę lub placówkę światwą; - inne pdmity, takie jak: rganizacje pzarządwe, sby prawne i fizyczne prwadzące statutwą działalnść w zakresie światy i wychwania, pd warunkiem realizacji prjektów w partnerstwie z rganem prwadzącym szkły i placówki światwe. Kryterium dpuszcza mŝliwść występwania dfinanswanie prjektów przez rgany prwadzące szkły lub placówki światwe i inne pdmity prwadzące działalnść światwą pd warunkiem realizacji prjektów w partnerstwie z rganami prwadzącymi szkły i placówki światwe. Z uwagi na fakt, iŝ za edukację publiczną na danym terenie dpwiadają jednstki samrządu terytrialneg (gmina/pwiat), t ne głównie pwinny być wniskdawcą. W przypadku inneg wniskdawcy rgany prwadzące daną szkłę lub placówkę światwą muszą wyrazić zgdę na realizację prjektów współfinanswanych z funduszy unijnych, skierwanych d sób uczących się w pdległych im placówkach. Partnerstw umŝliwi przygtwanie i realizację prjektów, które będą dpwiedzią na faktyczne ptrzeby zdiagnzwane w danej szkle, gminie, lkalnym rynku pracy.

13 Działanie 9.4 Kryterium grupy dcelwej: Prjekt skierwany d nauczycieli i pracwników dydaktycznych szkół i placówek światwych raz kadry administracyjnej i zarządzającej światą, zatrudninych w palcówkach z terenu wjewództwa mazwieckieg. Realizacja prjektów skierwanych d nauczycieli, pracwników dydaktycznych szkół i placówek światwych raz kadry administracyjnej i zarządzającej światą, zatrudninych w placówkach na terenie wj. mazwieckieg, pdyktwana jest reginalnym charakterem przewidzianeg wsparcia (pdział alkacji śrdków przewidzianych na realizację wynikał z dpwiednieg algrytmu, uwzględniająceg sytuację gspdarczą, spłeczną, demgraficzną w danym reginie) raz wynika z kniecznści wspierania statecznych dbirców raz pdmitów z terenu wjewództwa mazwieckieg. Kryterium finanswe prjektu: Wniskdawca zapewnia minimalny 15% wkład własny. Kryterium pdyktwane jest mntaŝem finanswym przyjętym dla Działania 9.4 przez Instytucję Zarządzającą. Działanie 9.5 Kryterium bszaru realizacji: Prjekt realizwany na terenie wjewództwa mazwieckieg. Realizacja prjektów na terenie wjewództwa mazwieckieg pdyktwana jest reginalnym charakterem przewidzianeg wsparcia (pdział alkacji śrdków przewidzianych na realizację wynikał z dpwiednieg algrytmu, uwzględniająceg sytuację gspdarczą, spłeczną, demgraficzną w danym reginie). Kryterium kresu realizacji prjektu: Okres realizacji prjektu nie dłuŝszy niŝ 1 rk. Zgdnie z zapisami Szczegółweg Opisu Prirytetów PO KL w ramach przedmitweg Działania mgą być realizwane jedynie prjekty max wartści PLN, w związku z tym graniczenie kresu realizacji prjektu d 1 rku zmtywuje beneficjentów d zwiększenia efektywnści realizacji prjektu raz sprawneg rzliczania finansweg. B. Kryteria strategiczne nie są bwiązkwe; dtyczą jedynie preferwania pewnych typów prjektów (w praktyce znacza t przyznanie spełniającym je wniskm premii punktwej). Dla knkursów piltaŝwych głaszanych w 2007 r.: Działanie 9.5 Kryterium frmy realizacji: Premiwane będą prjekty realizwane w frmie partnerstwa (premia: 20 pkt). Kryterium przyjęte przez Pre-Kmitet Mnitrujący PO KL. Dla knkursów głaszanych w 2008 r.: Działanie 9.1

14 Pddziałanie Kryterium bszaru realizacji: Prjekty skierwane d dzieci z gmin, w których nie funkcjnuje przedszkle publiczne (premia: 10 pkt). Realizacja prjektów w gminach, w których nie funkcjnują przedszkla publiczne pzwli na bjęcie wychwaniem przedszklnym, w pierwszej klejnści dzieci, które mają wyjątkw utrudniny dstęp d edukacji przedszklnej i praktycznie nie mają mŝliwści udziału w pdbnych zajęciach edukacyjn wychwawczych. Kryterium frmy realizacji: Prjekty prmujące ideę aktywneg udziału rdziców w Ŝyciu przedszkla raz bejmujące wsparcie metdyczne dla nauczycieli pracujących w przedszklach (premia: 5 pkt). Stwrzenie warunków d współpracy rdziców i nauczycieli ma na celu wsparcie dziecka w pełnym rzwju jeg ptencjału raz budwy trwałych więzi i stabilneg śrdwiska jeg drastania i wychwania. Prjekty parte na kncepcji partnerstwa gminy i rganizacji pzarządwej (premia: 5 pkt) Budwanie trwałeg partnerstwa pmiędzy władzami lkalnymi a rganizacjami pzarządwymi pzwli urzmaicić fertę przedszkli w zakresie edukacji przedszklnej i wzmcnić efektywnść działań w tym zakresie na bszarach niskim stpniu upwszechnienia edukacji przedszklnej. Pnadt, rganizacje pzarządwe, włączając się d kampanii infrmacyjn-prmcyjnej, przyczynią się d wzrstu zaintereswania prblemami rzwjwymi dzieci i ich kształcenia, szczególnie na bszarach wiejskich. Pddziałanie Kryterium bszaru realizacji prjektu: Prjekty realizwane głównie na bszarach wiejskich (premia: 12 pkt). W wjewództwie mazwieckim, pdbnie jak w pzstałych reginach kraju, prblemem pzstaje znaczne zróŝnicwanie w pzimie jakści pracy raz kształcenia pd względem lkalizacji placówek światwych. NaleŜy więc ddatkw premiwać prjekty realizwane na bszarach wiejskich, które pzwlą szkłm na rzszerzenie swjej ferty edukacyjnej. Prgramy rzwjwe przyczynią się z klei d rzwju intelektualneg młdzieŝy, która uzyskując lepsze wyniki w nauce ma większe szanse na kntynuwanie edukacji lub znalezienie zatrudnienia. Kryterium frmy realizacji: Prjekty zapewniające działania twarzyszące np. zapewnienie psiłku dla dzieci uczęszczających na zajęcia pzalekcyjne, pieka w drdze d dmu (dprwadzenie, dwiezienie dziecka, c jest niezwykle isttne szczególnie na bszarach wiejskich); (premia: 8 pkt). Z uwagi na fakt, iŝ premiwane będą prjekty realizwane na terenach wiejskich, na których dległść d miejsca zamieszkania uczniów d szkły, bardz częst przekracza nawet 10 km, niezwykle isttne jest umŝliwienie dziecim i młdzieŝy udziału np. w zajęciach pzalekcyjnych pprzez zapewnienie dziecku mŝliwści bezpieczneg pwrtu d dmu. Działanie 9.2 Kryterium frmy realizacji: Preferwanie prjektów przewidujących współpracę placówek prwadzących kształcenie

15 zawdwe z pracdawcami (premia: 20 pkt). Włączenie się pracdawców w kształcenie młdzieŝy, pzwli dstswać prgramy nauczania d ptrzeb rynku pracy raz umŝliwi młdzieŝy zdbycie praktycznych umiejętnści. Współpraca będzie równieŝ krzystna dla pracdawców, gdyŝ pzwli dpwiedni przygtwać d wyknywania zawdu przyszłych pracwników. Działanie 9.3 Instytucja Pśrednicząca nie wprwadza ddatkwych kryteriów strategicznych. Działanie 9.4 Instytucja Pśrednicząca nie wprwadza ddatkwych kryteriów strategicznych. Działanie 9.5 Kryterium dtyczące typu beneficjenta: Prirytetwe traktwanie prjektów składanych przez pdmity, które dtychczas nie realizwały prjektów współfinanswanych z funduszy strukturalnych (premia: 20 pkt). Prirytetwe traktwanie prjektów, składanych przez beneficjentów, którzy dtychczas nie realizwali prjektów współfinanswanych z funduszy unijnych, przyczyni się d większej aktywnści śrdwisk lkalnych i budwania róŝneg rdzaju partnerstw na rzecz inicjatyw edukacyjnych na wsi. Pnadt, w przyszłści beneficjenci ci będą mieli większe mŝliwści uzyskania wsparcia finansweg na realizację większych prjektów pdbnym charakterze w ramach innych Działań i Prgramów. IV.2.2 Tryb prcedury knkurswej (twarta/zamknięta) wraz z uzasadnieniem wybru Działanie 9.1 Pddziałanie Knkurs zamknięty (1 nabór) - stwrzy mŝliwść aplikwania śrdki na funkcjnwanie istniejących juŝ przedszkli w ramach SPO RZL), którym kńczą się źródła finanswania pzyskane w ramach prjektów współfinanswanych z innych prgramów (np. SPO RZL). Knkurs twarty (1 nabór) - umŝliwi beneficjentm złŝenie wnisku w jak najbardziej dgdnym dla nich terminie. Pddziałanie Knkurs twarty (1 nabór) - stwrzy mŝliwść wybru prjektów najlepiej przygtwanych i najciekawszych. Pnadt zstanie przeprwadzny w takim terminie, aby umŝliwić rzpczęcie realizacji prjektów d pczątku nweg rku szklneg 2008/2009. Działanie 9.2 Knkurs twarty (1 nabór) - daje beneficjentm mŝliwść aplikwania śrdki w dwlnym terminie. Tryb knkursu ma na celu szczególne zachęcenie beneficjentów d przygtwania prjektów mających na celu rzwój deficytweg becnie szklnictwa zawdweg w reginie. Działanie 9.3 Knkurs twarty (1 nabór) - z uwagi na charakter prjektów mŝliwych d realizacji w ramach Działania raz kniecznść upwszechnienia w reginie dbrej jakści kształcenia ustawiczneg i związaneg z tym dpsaŝenia placówek. Działanie 9.4 Knkurs zamknięty (2 nabry) - pzwlą na wybór prjektów charakteryzujących się najlepszą fertą dsknalenia zawdweg dla nauczycieli w pszczególnych semestrach rku szklneg.

16 Działanie 9.5 Knkurs zamknięty (3 nabry) - z uwagi na stsunkw duŝą liczbę śrdków d zakntraktwania. Pnadt dświadczenia z knkursów pdbnym charakterze (FIO) pkazują, iŝ wpływa bardz duŝ wnisków nierównych pd względem jakściwym. Knkursy zamknięte pzwlą na wybór najciekawszych inicjatyw. IV.2.3 Kwartalny harmngram głaszanych knkursów, alkacja finanswa na pszczególne knkursy Działanie 9.1 Pddziałanie I kwartał 2008 r. 1 knkurs zamknięty. Kwta przeznaczna na knkurs: PLN II kwartał 2008 r. 1 knkurs twarty. Kwta przeznaczna na knkurs: PLN Pddziałanie II kwartał 2008 r. 1 knkurs twarty. Kwta przeznaczna na knkurs: PLN Działanie 9.2 I kwartał 2008 r. 1 knkurs twarty. Kwta przeznaczna na knkurs: PLN Działanie 9.3 I kwartał 2008 r. 1 knkurs twarty. Kwta przeznaczna na knkurs: PLN Działanie 9.4 I kwartał 2008 r. 1 knkurs zamknięty. Kwta przeznaczna na knkurs: PLN IV kwartał 2008 r. 1 knkurs zamknięty. Kwta przeznaczna na knkurs: PLN Działanie 9.5 IV kwartał 2007 r. 1 knkurs zamknięty. Kwta przeznaczna na knkurs: PLN II kwartał 2008 r. 1 knkurs zamknięty. Kwta przeznaczna na knkurs: PLN III kwartał 2008 r. 1 knkurs zamknięty. Kwta przeznaczna na knkurs: PLN IV.2.4 Opis prcedury wybru prjektów knkurswych wraz z listą wymaganych załączników d umwy dfinanswanie prjektu Prcedura wybru wnisków dfinanswanie realizacji prjektu w ramach Prirytetu IX dknywana jest przez Mazwiecką Jednstkę WdraŜania Prgramów Unijnych pełniącą rlę Instytucji Pśredniczącej 2-eg stpnia (IP2). 1. Sprządzenie dkumentacji knkurswej kreślającej zasady i tryb aplikwania śrdki EFS w ramach pszczególnych Działań/Pddziałań PO KL wraz z listą załączników wymaganych d przedłŝenia IP2 na pszczególnych etapach prcesu nabru. 2. Pinfrmwanie nabrze wnisków dfinanswanie realizacji prjektów ramach pszczególnych Działań/Pddziałań, c najmniej: na strnach internetwych IP2 i Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg raz w siedzibie IP2. 3. Nabór wnisków dfinanswanie realizacji prjektu składanych przez uprawninych prjektdawców. Na tym etapie prjektdawca jest zbwiązany złŝyć wraz z wniskiem dfinanswanie realizacji prjektu wraz z następującymi załącznikami: Dla Pddziałania 9.1.1: a. Dkumenty ptwierdzające wiarygdnść finanswą beneficjenta: i. Dla wniskdawców prwadzących działalnść pwyŝej jedneg rku: a) sprawzdanie finanswe bilans raz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sprządzających pwyŝsze dkumenty zgdnie z przepisami rachunkwści) za statni zamknięty rk brtwy, lub b) zbircze zestawienie przychdów i rzchdów za statni

17 zamknięty rk brtwy w przypadku pdmitów, które prwadzą ewidencję w frmie księgi przychdów i rzchdów; ii. Dla pdmitów prwadzących działalnść pniŝej jedneg rku, które nie zamykały dtychczas rku brtweg: a) bilans twarcia raz wyciąg z rachunku bankweg (lub w miejsce wyciągu bankweg inny dkument np. zaświadczenie z banku dtyczące histrii rachunku bankweg) za statnie trzy miesiące pprzedzające miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu, b) w przypadku pmitów nie psiadających bwiązku sprządzania sprawzdania finansweg zestawienie przychdów i rzchdów za kres statnich trzech miesięcy pprzedzających miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu iii. W przypadku prjektów realizwanych w partnerstwie naleŝy złŝyć dkumenty kreślające sytuację finanswą partnera iv. W przypadku jednstek sektra finansów publicznych nie są wymagane w/w załączniki kreślające sytuację finanswą. Dla Pddziałania 9.1.2: a. Dkumenty ptwierdzające wiarygdnść finanswą beneficjenta: i. Dla wniskdawców prwadzących działalnść pwyŝej jedneg rku: a) sprawzdanie finanswe bilans raz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sprządzających pwyŝsze dkumenty zgdnie z przepisami rachunkwści) za statni zamknięty rk brtwy, lub b) zbircze zestawienie przychdów i rzchdów za statni zamknięty rk brtwy w przypadku pdmitów, które prwadzą ewidencję w frmie księgi przychdów i rzchdów; ii. Dla pdmitów prwadzących działalnść pniŝej jedneg rku, które nie zamykały dtychczas rku brtweg: a) bilans twarcia raz wyciąg z rachunku bankweg (lub w miejsce wyciągu bankweg inny dkument np. zaświadczenie z banku dtyczące histrii rachunku bankweg) za statnie trzy miesiące pprzedzające miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu, b) w przypadku pmitów nie psiadających bwiązku sprządzania sprawzdania finansweg zestawienie przychdów i rzchdów za kres statnich trzech miesięcy pprzedzających miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu iii. W przypadku prjektów realizwanych w partnerstwie naleŝy złŝyć dkumenty kreślające sytuację finanswą partnera iv. W przypadku jednstek sektra finansów publicznych nie są wymagane w/w załączniki kreślające sytuację finanswą. Dla Działania 9.2: a. Dkumenty ptwierdzające wiarygdnść finanswą beneficjenta: i. Dla wniskdawców prwadzących działalnść pwyŝej jedneg rku: a) sprawzdanie finanswe bilans raz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sprządzających pwyŝsze dkumenty zgdnie z przepisami rachunkwści) za statni zamknięty rk brtwy, lub b) zbircze zestawienie przychdów i rzchdów za statni zamknięty rk brtwy w przypadku pdmitów, które prwadzą ewidencję w frmie księgi przychdów i rzchdów; ii. Dla pdmitów prwadzących działalnść pniŝej jedneg rku, które nie zamykały dtychczas rku brtweg: a) bilans twarcia raz wyciąg z rachunku bankweg (lub w miejsce wyciągu bankweg inny dkument np. zaświadczenie z banku dtyczące histrii rachunku bankweg) za statnie trzy miesiące pprzedzające miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu, b) w przypadku pmitów nie psiadających bwiązku sprządzania sprawzdania finansweg zestawienie przychdów i rzchdów za kres statnich trzech miesięcy pprzedzających miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu iii. W przypadku prjektów realizwanych w partnerstwie naleŝy złŝyć dkumenty kreślające sytuację finanswą partnera iv. W przypadku jednstek sektra finansów publicznych nie są wymagane w/w załączniki kreślające sytuację finanswą. Dla Działania 9.3:

18 a. Dkumenty ptwierdzające wiarygdnść finanswą beneficjenta: i. Dla wniskdawców prwadzących działalnść pwyŝej jedneg rku: a) sprawzdanie finanswe bilans raz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sprządzających pwyŝsze dkumenty zgdnie z przepisami rachunkwści) za statni zamknięty rk brtwy, lub b) zbircze zestawienie przychdów i rzchdów za statni zamknięty rk brtwy w przypadku pdmitów, które prwadzą ewidencję w frmie księgi przychdów i rzchdów; ii. Dla pdmitów prwadzących działalnść pniŝej jedneg rku, które nie zamykały dtychczas rku brtweg: a) bilans twarcia raz wyciąg z rachunku bankweg (lub w miejsce wyciągu bankweg inny dkument np. zaświadczenie z banku dtyczące histrii rachunku bankweg) za statnie trzy miesiące pprzedzające miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu, b) w przypadku pmitów nie psiadających bwiązku sprządzania sprawzdania finansweg zestawienie przychdów i rzchdów za kres statnich trzech miesięcy pprzedzających miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu iii. W przypadku prjektów realizwanych w partnerstwie naleŝy złŝyć dkumenty kreślające sytuację finanswą partnera iv. W przypadku jednstek sektra finansów publicznych nie są wymagane w/w załączniki kreślające sytuację finanswą. Dla Działania 9.4: a. Dkumenty ptwierdzające wiarygdnść finanswą beneficjenta: i. Dla wniskdawców prwadzących działalnść pwyŝej jedneg rku: a) sprawzdanie finanswe bilans raz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sprządzających pwyŝsze dkumenty zgdnie z przepisami rachunkwści) za statni zamknięty rk brtwy, lub b) zbircze zestawienie przychdów i rzchdów za statni zamknięty rk brtwy w przypadku pdmitów, które prwadzą ewidencję w frmie księgi przychdów i rzchdów; ii. Dla pdmitów prwadzących działalnść pniŝej jedneg rku, które nie zamykały dtychczas rku brtweg: a) bilans twarcia raz wyciąg z rachunku bankweg (lub w miejsce wyciągu bankweg inny dkument np. zaświadczenie z banku dtyczące histrii rachunku bankweg) za statnie trzy miesiące pprzedzające miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu, b) w przypadku pmitów nie psiadających bwiązku sprządzania sprawzdania finansweg zestawienie przychdów i rzchdów za kres statnich trzech miesięcy pprzedzających miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu iii. W przypadku prjektów realizwanych w partnerstwie naleŝy złŝyć dkumenty kreślające sytuację finanswą partnera iv. W przypadku jednstek sektra finansów publicznych nie są wymagane w/w załączniki kreślające sytuację finanswą. Dla Działania 9.5: a. Dkumenty ptwierdzające wiarygdnść finanswą beneficjenta: i. Dla wniskdawców prwadzących działalnść pwyŝej jedneg rku: a) sprawzdanie finanswe bilans raz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sprządzających pwyŝsze dkumenty zgdnie z przepisami rachunkwści) za statni zamknięty rk brtwy, lub b) zbircze zestawienie przychdów i rzchdów za statni zamknięty rk brtwy w przypadku pdmitów, które prwadzą ewidencję w frmie księgi przychdów i rzchdów; ii. Dla pdmitów prwadzących działalnść pniŝej jedneg rku, które nie zamykały dtychczas rku brtweg: a) bilans twarcia raz wyciąg z rachunku bankweg (lub w miejsce wyciągu bankweg inny dkument np. zaświadczenie z banku dtyczące histrii rachunku bankweg) za statnie trzy miesiące pprzedzające miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu, b) w przypadku pmitów nie psiadających bwiązku sprządzania sprawzdania finansweg zestawienie przychdów i rzchdów za kres statnich trzech miesięcy pprzedzających miesiąc złŝenia wnisku dfinanswanie prjektu iii. W przypadku prjektów realizwanych w partnerstwie naleŝy złŝyć dkumenty

19 kreślające sytuację finanswą partnera iv. W przypadku jednstek sektra finansów publicznych nie są wymagane w/w załączniki kreślające sytuację finanswą. 4. Weryfikacja frmalna wnisku dfinanswanie realizacji prjektu pd względem spełnienia gólnych kryteriów frmalnych raz kryteriów dstępu, w parciu Kartę ceny frmalnej wnisku dfinanswanie prjektu w ramach PO KL. 5. Wprwadzenie d systemu infrmatyczneg wnisków spełniających wszystkie kryteria frmalne. 6. Pisemne pwiadmienie prjektdawcy wynikach weryfikacji frmalnej bądź wezwanie d uzupełnienia/krekty złŝenia wnisku. 7. Przekazanie wnisków dfinanswanie realizacji prjektu spełniających kryteria frmalne d ceny merytrycznej. 8. Ocena merytryczna wnisków dfinanswanie realizacji prjektów dknywana przez Kmisje Oceny Prjektów (KOP) przy pmcy Karty ceny merytrycznej wnisku dfinanswanie prjektu w ramach PO KL. 9. Utwrzenie Listy rankingwej wnisków rekmendwanych d dfinanswania z EFS tj. prjektów, które uzyskały wymagane minimum 60 punktów. 10. Zatwierdzenie przez Zarząd Wjewództwa statecznej listy prjektów d realizacji 11. Zamieszczenie na strnach internetwych IP2 i Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg pełnej listy prjektów, które uzyskały wymagane minimum wraz z listą człnków KOP dknującej ceny. 12. Pisemne pinfrmwanie prjektdawcy wyniku ceny merytrycznej, tzn. : przyjęciu wnisku d realizacji, mŝliwści pdjęcia negcjacji, pzytywnym rzpatrzeniu wnisku, ale nieprzyjęci g d dfinanswania z pwdu braków śrdków finanswych, drzuceniu wnisku. 13. Pdjęcie ewentualnych negcjacji z prjektdawcą (w sytuacji złŝenia przez KOP prpzycji zmiany we wnisku dfinanswanie realizacji prjektu) O ile, w wyniku negcjacji zmieni się zakres merytryczny i/lub budŝet prjektu będzie inny d pierwtnie wniskwaneg, wówczas beneficjent składa skrygwany wnisek dfinanswanie realizacji prjektu. 14. Pisemne pinfrmwanie prjektdawcy przyjęciu wnisku d realizacji raz wskazanie dkumentów, które prjektdawca jest zbwiązany dstarczyć d IP2 w celu pdpisania umwy dfinanswanie prjektu. Dla Pddziałania są t: a). Aktualny dpis z Krajweg Rejestru Sądweg, inneg właściweg rejestru (np. ewidencja działalnści gspdarczej) lub inny dkument ptwierdzający frmę i charakter prwadznej działalnści wraz z danymi sób upwaŝninych d pdejmwania decyzji wiąŝących w imieniu prjektdawcy z kresu nie dłuŝszeg niŝ trzy miesiące przed dniem złŝenia Wnisku. b). Dkument ptwierdzający wniesienie wkładu własneg: i. w przypadku jednstek samrządu terytrialneg : Uchwała rganu jednstki samrządu terytrialneg lub inneg pdmitu dyspnująceg właściwym dkumentem wyraŝającym zgdę rganu na realizację prjektu finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. ii. w przypadku pdmitów innych niŝ jednstki samrządu terytrialneg: świadczenie wniesieniu przez Beneficjenta kreślneg wkładu własneg (inne pdmity nie będące jednstkami samrządu terytrialneg), c). Zaświadczenie niezaleganiu z płacaniem składek na ubezpieczenie spłeczne i zdrwtne lub innych płat (nie dtyczy j.s.t.), d). Zaświadczenie niezaleganiu z uiszczaniem pdatków (nie dtyczy j.s.t.),

20 e). Oświadczenie Beneficjenta kwalifikwalnści VAT, f). Pełnmcnictw d reprezentwania ubiegająceg się dfinanswanie (załącznik wymagany, gdy wnisek jest pdpisany przez sbę/sby niepsiadające statutwych uprawnień d reprezentwania wniskdawcy lub gdy z innych dkumentów wynika, Ŝe uprawninymi d pdpisywania wnisku są c najmniej 2 sby, g). Harmngram płatnści (stanwiący załącznik d dkumentacji knkurswej), h). Dkument ptwierdzający spełnienie wymagań w dniesieniu d infrmatyczneg systemu finansw-księgweg, i). Oświadczenie niekrzystaniu z pmcy pchdzącej z innych prgramów peracyjnych w dniesieniu d tych samych wydatków kwalifikwanych związanych z danym prjektem, j). Oświadczenie beneficjenta załŝeniu wydrębnineg rachunku bankweg zawierająceg: nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku raz numer rachunku bankweg, k). Oświadczenie beneficjenta złŝeniu (p pdpisaniu umwy dfinanswanie prjektu) CV sób dpwiedzialnych za przeprwadzenie szkleń/dradztw w prjektach (psiadających wykształcenie i dświadczenie zawdwe), l). CV sób dpwiedzialnych za zarządzanie prjektem (kierwników/krdynatrów) wraz z świadczeniem realizacji przez ww. sby max. dwóch prjektów współfinanswanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójnści, ł). W przypadku prjektów realizwanych w partnerstwie naleŝy załączyć umwę partnerską kreślającą m.in. strny partnerstwa, jeg cel, charakter i relacje finanswe między partnerami raz dkumenty ptwierdzające sytuację finanswą partnera. Dla Pddziałania są t: a). Aktualny dpis z Krajweg Rejestru Sądweg, inneg właściweg rejestru (np. ewidencja działalnści gspdarczej) lub inny dkument ptwierdzający frmę i charakter prwadznej działalnści wraz z danymi sób upwaŝninych d pdejmwania decyzji wiąŝących w imieniu prjektdawcy z kresu nie dłuŝszeg niŝ trzy miesiące przed dniem złŝenia Wnisku. b). Zaświadczenie niezaleganiu z płacaniem składek na ubezpieczenie spłeczne i zdrwtne lub innych płat (nie dtyczy j.s.t.), c). Zaświadczenie niezaleganiu z uiszczaniem pdatków (nie dtyczy j.s.t.), d). Oświadczenie Beneficjenta kwalifikwalnści VAT, e). Pełnmcnictw d reprezentwania ubiegająceg się dfinanswanie (załącznik wymagany, gdy wnisek jest pdpisany przez sbę/sby niepsiadające statutwych uprawnień d reprezentwania wniskdawcy lub gdy z innych dkumentów wynika, Ŝe uprawninymi d pdpisywania wnisku są c najmniej 2 sby, f). Harmngram płatnści (stanwiący załącznik d dkumentacji knkurswej), g). Dkument ptwierdzający spełnienie wymagań w dniesieniu d infrmatyczneg systemu finansw-księgweg, h). Oświadczenie niekrzystaniu z pmcy pchdzącej z innych prgramów peracyjnych w dniesieniu d tych samych wydatków kwalifikwanych związanych z danym prjektem, i). Oświadczenie beneficjenta załŝeniu wydrębnineg rachunku bankweg zawierająceg: nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku raz numer rachunku bankweg, j). Oświadczenie beneficjenta złŝeniu (p pdpisaniu umwy dfinanswanie prjektu) CV sób dpwiedzialnych za przeprwadzenie szkleń/dradztw w prjektach (psiadających wykształcenie i dświadczenie zawdwe), k). CV sób dpwiedzialnych za zarządzanie prjektem (kierwników/krdynatrów) wraz z świadczeniem realizacji przez ww. sby max. dwóch prjektów współfinanswanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójnści,