Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i"

Transkrypt

1 INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres materiału (treści) Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Formatowanie zasady pracy Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do Potrafi odwzorowad zadany mu Program Microsoft Word. -2 dokumentu i edycji tekstu. formatowania, a w szczególności: zmienia rozmiar, kolor, krój dokument. Czasopisma, ulotki informacyjne, przemieszczanie się po Formatowanie tekstu za czcionki, dokonuje jej rozszerzenia i zwężenia, pogrubienia, Dba o estetyczną i atrakcyjną formę wzory oficjalnych pism, które dokumencie pomocą dostępnych pochylenia, podkreślenia. dokumentu. pozwalają zrozumied zasady Operacje z tekstem narzędzi. Umie poruszad się po dokumencie za pomocy myszy lub Potrafi napisad proste ogłoszenie. konstruowania dokumentu i Poruszanie się po klawiatury. Projektuje dokumenty na potrzeby znaczenie dbałości o jego wygląd. dokumencie. Dzieli tekst na akapity i potrafi je zdefiniowad. szkoły, na przykład dyplomy, Pliki z zapisanym obrazem. Zaznaczanie fragmentu Zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów. zaproszenia, szkolną gazetkę. tekstu. Dokonuje kopiowania, usuwania i przenoszenia wybranych Potrafi wydrukowad gotowy Kopiowanie tekstu. fragmentów tekstu. dokument. Wklejania fragmentów tekstu Narzędzia językowe oraz Narzędzia językowe. Potrafi wykorzystad we właściwym momencie narzędzia -2 lista numerowana i Lista numerowana i językowe przenoszenie wyrazów do kolejnego wiersza, wypunktowana punktowana. sprawdzanie pisowni, wymiana słów na jednoznaczne. Wie, jak dostosowad wygląd list numerowanych i punktowanych do potrzeb wynikających z treści dokumentu.

2 Uatrakcyjnianie wyglądu Podział strony na kolumny Potrafi dokonad podziału tekstu na kolumny. -2 dokumentu Wprowadzanie inicjału. Wie, jak i kiedy wprowadzad inicjał. Tabele w dokumencie Wprowadzanie obrazu do Potrafi wstawid do tekstu obiekt graficzny. tekstu. Umie otoczyd tekstem wybrany obiekt graficzny. Wstawianie tabel do Modyfikuje parametry wstawionej do tekstu grafiki. dokumentu tekstowego. Potrafi za pomocą narzędzi programu wprowadzid do tekstu Formatowanie tabel. tabele. Wie, jak formatowad tabelę wprowadzoną do dokumentu, a w szczególności jak zmienid jej obramowanie, kolor komórek, wygląd czcionki, scalad i dzielid komórki, dodawad i usuwad kolumny i wiersze, wyrównywad tekst w komórce. Wykresy w dokumencie Wstawianie wykresów do Potrafi wstawid do dokumentu wykres. -2 dokumentu tekstowego. Umie zmieniad dane prezentowane za pomocą wykresu. Formatowanie wykresów. Wie, jak formatowad wykres, a w szczególności jak zmienid typ wykresu, wprowadzid tytuł, formatowad serie danych. Rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyd do prezentacji określonych danych. Obramowanie i Obramowanie strony. Potrafi wprowadzad i sterowad funkcją. Obramowanie strony. -2 cieniowanie oraz Ochrona dostępu do Wie, jak zabezpieczyd dokument za pomocą hasła. ochrona dostępu do przechowywanego Potrafi wstawid do dokumentu prosty nagłówek i stopkę. dokumentu dokumentu. Potrafi wprowadzid przypisy dolne i koocowe. Rozróżnia Nagłówek i stopka w Wstawianie nagłówka i dokumenty wielostronicowe. różnych dokumentach. stopki oraz przypisów do Przypisy dokumentu tekstowego. Dokument wielostronicowy. 2

3 Dział II O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Higiena pracy z Regulamin szkolnej pracowni Zna regulamin pracowni komputerowej. Wykład. komputerem oraz komputerowej. Zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania komputera. Pogadanka. podstawowe elementy Zasady bezpiecznego użytkowania Opisuje prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy. Plansze i ryciny obrazujące zasady komputera komputera. Rozumie koniecznośd przerw w pracy i stosuje je. zachowania higieny pracy z pojęcia związane z Sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeostwo swoje i komputerem. komputerem: co to jest dysk, rodzaje ochronę sprzętu. dysków, katalog i plik, systemy Wyjaśnia pojęcia: folder, plik. operacyjne. Określa zastosowanie i celowośd porządkowania zapisu na dysku, Sposoby nazywania folderów i plików. Budowa komputera. Twoje biurko Elementy zestawu komputerowego. Określa podstawowe elementy budowy komputera. Dokonuje właściwych Instrukcje obsługi, foldery Zasady prawidłowego Zna i nazywa elementy zestawu komputerowego. podłączeo. reklamowe komputerów, przeprowadzania i podłączania kabli. Wyjaśnia znaczenie poszczególnych elementów zestawu. czasopisma komputerowe. Typy pamięci komputerowej. Potrafi wymienid jednostki pamięci komputerowej. Jednostki pamięci komputerowej. Wymienia typy pamięci zewnętrznej i wewnętrznej. usługi sieciowe. Opisuje i wyjaśnia zasady budowy sieci komputerowej. Zna warunki Plansze pokazujące schematyczną wiadomości o sieci Budowa sieci komputerowych. Określa typy sieci komputerowych. podłączenia budowę różnych typów sieci komputerowej Typy sieci komputerowych. Wchodzi do sieci i korzysta z jej zasobów (oprogramowanie, dostęp do komputera do komputerowych. Wykorzystywanie dostępnej w urządzeo peryferyjnych). Internetu. Wzory kabli stosowanych przy pracowni sieci komputerowej. konstruowaniu sieci. Zasady poruszania się po sieciach komputerowych. 3

4 Sied komputerowa Znaczenie nieograniczonego dostępu Zna warunki umożliwiające podłączenie się do internetowej sieci. Potrafi z Przeglądarka internetowa. Przepisy i Internet. Internetowe do informacji. Elementy adresu Rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji. Wyszczególnia wyszukanych ustawy dotyczące ochrony praw poszukiwanie internetowego. Zasady i sposoby elementy adresu internetowego. Wie, co to jest internetowa informacji wybierad autorskich. Artykuły prasowe wyszukiwania informacji na stronach wyszukiwarka. Potrafi wykorzystad wyszukiwarkę do odnalezienia te najwartościowsze. dotyczące zagrożeo jakie niesie za WWW. informacji. sobą korzystanie z sieci internetowej. Dział III O zarządzaniu zasobami komputera i pracy w systemie operacyjnym Windows XP Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Interfejs systemu Pojęcie systemu operacyjnego. Wie, co to jest system operacyjny. Komputer z zainstalowanym Windows oraz sposoby Elementy pulpitu i okna systemu. Potrafi nazwad i wykorzystad elementy pulpitu i okna. systemem operacyjnym innym niż uruchamiania Sposoby uruchamiania programów. Potrafi uruchomid program. Windows XP i dodatkowo innym np. programów Linux Edu-CD (na płycie CD Zasady celowości i tworzenia Potrafi stworzyd Skrót do programu, folderu czy pliku na pulpicie i w dołączonej do podręcznika). skrótów. Menu Start. Odszukiwanie danych na dysku. Potrafi, Skróty do programów i skróty klawiszowe wykorzystywane w Windows XP oraz wykorzystując właściwe narzędzie, odnaleźd wybrany plik lub folder. odnajdowanie zgubionych plików Gromadzenie, Operacje na folderach i plikach. Umie wykorzystad i zastosowad polecenia Kopiuj, Wklej, Wytnij. Projektuje i wykonuje korzystanie i Archiwizacja danych w Porusza się sprawnie po strukturze folderów. struktury folderów modyfikowanie danych komputerach. Zapisuje wyniki prac na dysku. potrzebne do Metody zapisywania i otwierania Modyfikuje już zapisane dane. gromadzenia danych. danych. Zna pojęcie 4

5 archiwizacji i potrafi właściwie, archiwizowad dane na dysku. Formatowanie i Formatowanie dysku. Umie formatowad dyski na różne sposoby. Wie, w jakim celu sprawdzanie stanu dysku Sprawdzanie stanu dysku. Zna zasady formatowania. dokonuje się twardego. Dodawanie i Czyszczenie dysku. Wie, w jakim celu sprawdza się stan dysku i potrafi to zrobid. defragmentacji dysku usuwanie programów. Defragmentacja dysku. Wie, w jakim celu oczyszcza się dysk i potrafi to zrobid. i potrafi to zrobid. System Pomocy. Kopia bezpieczeostwa danych. Rozumie znaczenie Potrafi dokonad instalacji i deinstalacji dowolnego programu. kopii zapasowej i Wie, jak korzystad z Systemu Pomocy i jak wykorzystad jego treści do potrafi ją stworzyd. Instalowanie i usuwanie wzbogacania wiedzy i umiejętności. programów. Korzystanie z Systemu Pomocy. Dział IV O ochronie zasobów komputera Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Typy i skutki działania Problemy związane z ochroną Określa problemy związane z ochroną przechowywanych Instaluje na swoim komputerze wybrany Wykład. Pogadanka. Wybrane z -2 wirusów oraz programy danych. danych. program antywirusowy. Internetu adresy stron WWW, antywirusowe Skutki działania wirusów. Zna skutki działania wirusów. Uruchamia wybrany program na których udostępnione są Typy wirusów i ich podział. Potrafi określid typy wirusów komputerowych. antywirusowy. bezpłatne programy Znaczenie i działanie programów Wyszczególnia sposoby zabezpieczania sieci Odnajduje w sieci internetowej antywirusowe. Zapory sieciowe antywirusowych. komputerowej. darmowe programy antywirusowe. Znaczenie i zasady działania zapór Zna podstawowe typy zapór sieciowych. sieciowych. Typy zapór sieciowych. 5

6 Dział V O metodach dokonywania obliczeo za pomocą arkusza kalkulacyjnego Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Poznajemy podstawy Zasady pracy w arkuszu Potrafi podad przykłady wykorzystywania arkusza Projektuje układ i wygląd arkusza. Program Microsoft Excel. pracy w arkuszu kalkulacyjnym. kalkulacyjnego. Dba o estetyczną i atrakcyjną formę Plansze z przykładami rozwiązao kalkulacyjnym Formatowanie arkusza za pomocą Zna sposób oznaczenia kolumn i wierszy. dokumentu. problemu za pomocą arkusza dostępnych narzędzi. Zna pojęcie: adres komórki. Projektuje arkusze na potrzeby klasy czy kalkulacyjnego. Sposoby poruszania się po Przedstawia dane we właściwych formatach. szkoły, na przykład arkusz obliczający Przykłady plików z danymi dokumencie. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując frekwencję, przedstawiający wyniki zawierającymi gotowe arkusze Sposób wprowadzania prostych narzędzie do formatowania, a w szczególności: zmienia rywalizacji podczas Dnia Sportu, kalkulacyjne z rozwiązaniami formuł matematycznych. rozmiar, kolor, krój czcionki, wprowadza pogrubienie, prezentujący wyniki egzaminów wybranych problemów (np. Sposób i cel wprowadzania pochylenie, zmienia szerokośd kolumn, wysokośd wiersza, gimnazjalnych w poszczególnych arkusz liczący frekwencję ucznia komentarza do komórki. wstawia dodatkowe kolumny i wiersze, wyrównuje tekst klasach. czy całej klasy). w komórkach, wprowadza obramowanie i wypełnia Potrafi wydrukowad gotowy arkusz. kolorem komórki. Wie, jak skonstruowad i zastosowad Umie poruszad się po dokumencie przy pomocy myszki proste funkcje dodawania, lub klawiatury. odejmowania, mnożenia i dzielenia. Potrafi wprowadzid komentarz do komórki. Zna pojęcie Autosumowania. Rozumie i potrafi zastosowad opcje przeciągania formuły. Graficzne Wstawianie wykresów do arkusza. Potrafi na podstawie zaprojektowanej tabeli wstawid do przedstawianie Sposoby formatowania wykresów. arkusza wykres. informacji Umie zmieniad dane prezentowane za pomocą wykresu. Wie, jak formatowad wykres, a w szczególności jak zmienid typ wykresu, wprowadzid tytuł, formatowad serie danych. Rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyd do prezentacji określonych danych. 6

7 Potrafi opisad wprowadzony wykres. Skomplikowane Zastosowanie wybranych funkcji Potrafi zastosowad wybrane funkcje matematyczne, na 2 obliczenia matematycznych, statystycznych i przykład pierwiastek, sinus, potęga. logicznych. Potrafi zastosowad i rozumie wybrane funkcje statystyczne, na przykład LICZ.JEŻELI. Potrafi zastosowad i rozumie wybrane funkcje logiczne, na przykład funkcja JEŻELI. Zna pojęcie adresowania bezwzględnego i mieszanego, rozumie i wie, kiedy należy je stosowad. Ułatwienia w pracy. Cel i sposób wprowadzania Potrafi wykorzystad opcje formatowania warunkowego, -2 Porządek w arkuszu formatowania warunkowego. wie, kiedy to zrobid. Sposób i celowośd wprowadzania Wie, jak wprowadzid i wykorzystad opcję Pokrętło. opcji Pokrętło. Potrafi posortowad dane zgodnie z postawionymi Uczy się sposobów i celowości warunkami. sortowania danych. Dział VI O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne 7

8 Co to są bazy danych i Zasady pracy przy tworzeniu baz Przedstawia przykłady baz danych spotykanych w Rozumie potrzebę archiwizowania Program Microsoft Access. do czego służą danych. codziennym życiu. informacji. Przykłady plików z danymi Krok po kroku Pojęcie bazy danych. Rozumie pojęcie bazy danych. zawierającymi gotowe bazy zaczynamy budowę bazy Elementy bazy danych (tabela, Zna i tworzy elementy bazy danych (tabela, rekord, pole). danych z rozwiązaniami danych rekord, pole). Potrafi zdefiniowad typy baz danych. wybranych problemów (np. Jak możemy wykorzystad Poszczególne kroki przy budowie, Korzysta z gotowych baz danych w celu uzyskania książka adresowa). bazy danych jak bazy danych. informacji. dotrzed do konkretnych Typy baz danych. Modyfikuje strukturę bazy. informacji Zarządzanie bazą danych. Potrafi sortowad informacje. Wie, jak wyszukad w bazie danych konkretną informację. Potrafi tworzyd raporty. Mini bazy danych Zasady tworzenia baz za pomocą Potrafi zbudowad, modyfikowad i wykorzystad prostą Rozpoznaje możliwości tworzenia baz Program Microsoft Excel. tworzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego. bazę danych (MS Excel polecenie Dane > Formularz). danych w różnych programach. Przykłady plików z danymi arkusza kalkulacyjnego Zastosowanie dostępnych opcji w Umie odszukiwad konkretne informacje z arkusza (MS zawierającymi gotowe bazy celu wyszukiwania konkretnych Excel polecenie Dane > Filtr danych z rozwiązaniami informacji. > Autofiltr). wybranych problemów (np. książka adresowa). Internetowe bazy Kiedy, jak i czego można szukad w Potrafi odnaleźd i wykorzystad informacje w Umie, potrafi i rozumie możliwości i Przeglądarka internetowa. danych przykłady i Internecie. internetowych bazach danych. celowośd wyszukiwania informacji w sposoby wyszukiwania i internetowych bazach danych. wykorzystania informacji Dział VII O ciekawych sposobach uczenia się, sprawdzania wiedzy oraz modelowaniu i symulacji komputerowej Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne 8

9 Nowe możliwości Nowe (inne od tradycyjnych) Potrafi wskazad przykłady, w których informacje Wie, jak wykonad i zastosowad prosty Przykładowe programy -2 poznawania wiedzy sposoby pozyskiwania informacji. przekazywane są za pomocą multimedialnych źródeł test interakcyjny (na podstawie edukacyjne zapisane na Programy edukacyjne Dostępne multimedialne programy informacji. wcześniej zdobytej wiedzy dotyczącej krążkach CD. Testy interakcyjne edukacyjne. Potrafi we właściwy sposób korzystad z programów wykorzystania programu MS Excel). Program Microsoft Excel. Korzyści wynikające z posługiwania edukacyjnych. Przykłady testów interakcyjnych się multimedialnymi źródłami Potrafi zdobywad informacje na zadany temat z weryfikujących wiedzę ucznia z informacji. dostępnych dysków CD. wybranych przedmiotów. Nowe sposoby sprawdzania wiedzy (testy interakcyjne). Modelowanie i Definicje pojęd: model, Zna pojęcie modelu, modelowania i symulacji. Uczy się, w jakich programach można Przykładowe adresy stron symulacja komputerowa modelowanie i symulacja. Umie wskazad przykłady wykorzystywania symulacji w przeprowadzid prostą symulację internetowych, na których Zasady prostego modelowania. rozmaitych dziedzinach życia. komputerową. pokazano przykłady symulacji i Potrafi podad przykład symulacji komputerowej. Rozumie i uzasadnia korzyści z modelowania. Przeprowadza proste symulacje. zastosowania modelowania. Program Microsoft Excel Rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania symulacji. Przykłady plików z danymi Umie wskazad przykłady wykorzystywania modelowania zawierającymi gotowe arkusze z w rozmaitych dziedzinach życia. rozwiązaniami wybranych Potrafi podad przykład modelowania komputerowego. problemów symulacji (np. arkusz Umie rozwiązad prosty przykład na wykorzystanie liczący stan bankowego konta modelowania. przy określonym oprocentowaniu). Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) podstawowe ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i pomoce dydaktyczne Co każdy wiedzied Definicja pojęcia prezentacji. Określa pojęcia dotyczące prezentacji. Projektuje i wykonuje prezentację Program PowerPoint. powinien, zanim Sposoby prezentowania informacji. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosowad. multimedialną na zadany temat. Przykłady prezentacji zacznie tworzyd pojęcia dotyczące Potrafi dokonad wyboru obrazu prezentacji. Potrafi przedstawid prezentację na przedstawiających ciekawe prezentacje prezentacji. Umie zapisad swoją pracę jako plik typu Prezentacja oraz forum publicznym. rozwiązania z zastosowaniem Zalety przedstawiania informacji za Pokaz programu. odpowiednio dobranych 9

10 pomocą prezentacji. efektów animacji. Zasady tworzenia prezentacji. Przykłady prezentacji, które Wybór obrazu prezentacji. można zastosowad i wykorzystad Tworzenie prezentacji. Wstawianie do prezentacji tekstu i Umie wstawid do obrazu prezentacji tekst i obraz oraz na lekcjach z innych Częśd obrazu oraz zmiana tła slajdu. Formatowanie tekstu i obrazu. zmienid tło slajdu. Potrafi formatowad wstawiony do obrazu prezentacji tekst i przedmiotów. 2 obraz. Tworzenie prezentacji. Zastosowania animacji do elementów Potrafi zanimowad poszczególne elementy slajdu. Częśd 2 obrazu prezentacji. Wprowadzanie Wie, jak wprowadzid wykres do obrazu prezentacji i jak go 2 wykresu i jego formatowanie. formatowad. Tworzenie prezentacji. Dodawanie, usuwanie i zmiana Potrafi dodad, usunąd lub zmienid slajd. Częśd 3 miejsca slajdu w prezentacji. Umie zastosowad automatyczne przejścia slajdów w Automatyczne przejścia slajdów w prezentacji. prezentacji. Potrafi zaprogramowad pokaz w odpowiednim odstępie 2 Programowanie pokazu w czasowym. odpowiednim odstępie czasowym. Tworzenie prezentacji. Prezentacja z zastosowaniem Potrafi wykonad prezentację z wykorzystaniem hiperłącza Częśd 4 hiperłącza. Dodawanie plików audio i między poszczególnymi jej obrazami. Potrafi dodad pliki 2 wideo do prezentacji. audio oraz wideo. Dział VIII język HTML tworzenie stron WWW Co każdy wiedzied Korzyści z przedstawiania informacji Język HTML tworzenie stron WWW. Potrafi wstawid na stronę plik Program Notatnik. powinien, zanim na stronach WWW. Określa korzyści z przedstawiania informacji za pomocą stron dźwiękowy (bgsound src...). Program Internet Explorer. zacznie tworzyd własną pojęcia związane ze WWW. Potrafi wstawid na stronę plik wideo Przykłady ciekawych rozwiązao stronę WWW strukturą tworzonego dokumentu. Określa pojęcia związane ze strukturą tworzonego (embed src...). dotyczących właściwej budowy i Konstrukcja nagłówka dokumentu, dokumentu (elementy, tagi i znaczniki). Projektuje stronę WWW na konstrukcji stron WWW (własne głównej jego części. Potrafi konstruowad nagłówek dokumentu (sekcja; Head, wskazany temat. propozycje oraz adresy Title oraz Meta). internetowe). Określa zasady tworzenia głównej części dokumentu (sekcja Body). 0

11 Komendy języka HTML. Częśd Komendy języka HTML. Częśd 2 Komendy języka HTML. Częśd 3 Komendy języka HTML. Częśd 4 Komendy języka HTML. Częśd 5 Malowanie i rysowanie za pomocą komputera Komendy zmieniające tło dokumentu. Komendy formatujące wstawiony tekst. Komendy zmieniające marginesy. Komendy zmieniające położenie obiektu na stronie. Komendy budujące odsyłacze. Komendy zmieniające kolor odsyłaczy. Komendy animujące obiekty. Komendy wstawiające linie. Komendy tworzące listy numerowane. Komendy tworzące listy wypunktowane. Wprowadzanie pliku dźwiękowego. Wprowadzanie pliku wideo. Komendy wstawiające obraz. Komendy wstawiające tabele. Zasady i konstruowanie dokumentów złożonych. Komendy tworzące pływające ramki. Komendy tworzące formularze. Potrafi zmienid tło dokumentu (bgcolor, background). Potrafi wstawid i formatowad tekst (font size, color, face, b, i, u...). Potrafi zmienid marginesy strony (left right top bottommargin). Potrafi zmienid położenie obiektu na stronie (p align center left right). Potrafi zbudowad odsyłacze (a href...). Umie zmienid kolor odsyłaczy (a link, v link). Umie animowad obiekty (marquee...). Potrafi wstawid i formatowad linie (hr size color...). Potrafi wstawid i formatowad listy numerowane (ol, li). Potrafi wstawid i formatowad listy wypunktowane (ul, li). Potrafi wstawid i formatowad obraz (img src). Potrafi wstawid i formatowad tabele (table, tr, td...). Umie zastosowad hiperłącza bez budowy stron w tzw. układzie ramki. Wie, jak konstruowad dokumenty złożone ramki (frameset, frame src...). Potrafi wstawid do strony WWW podstawowe elementy Wie, jak stworzyd pływające ramki (i wchodzące w skład formularza. frame...). Wie, jak budowad formularze (form, input, select name...). Dział O tworzeniu i obróbce obrazu za pomocą edytora grafiki Wykorzystywane programy i podstawowe ponadpodstawowe pomoce dydaktyczne Różnice pomiędzy malowaniem i Zna i rozumie różnice między malowaniem i rysowaniem rysowaniem przy użyciu komputera. przy użyciu komputera.

12 Definiowanie różnic między grafiką Określa znaczenie pojęd: grafika rastrowa, grafika rastrową a wektorową. wektorowa. Program CorelDraw Interfejs programu. Objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego. Program graficzny CorelDraw. narzędzie do rysowania Wykorzystywanie podstawowych Omawia podstawowe możliwości programu. Ulotki, reklamy, czasopisma jako i nie tylko możliwości programu. podpowiedzi i przykłady Co można stworzyd za Działanie podstawowych narzędzi Umie wykorzystad narzędzia programu do osiągnięcia Przekształca obiekty, nadając im zastosowao programu. pomocą narzędzi oferowanych w przyborniku. zaplanowanego efektu (zaznacza, przesuwa, wydłuża, wrażenie przestrzenności i Projekty własne materiałów programu i jak przekształcenia spłaszcza, obraca, pochyla obiekt, zmienia kolejnośd warstw, trójwymiarowości. informacyjno-reklamowych przekształcad obiekty obiektów. wykorzystuje narzędzia kształtu). wykonanych na rzecz szkoły i Potrafi wymazywad i wycinad fragmenty obrazu. środowiska. Potrafi rysowad linie proste, krzywe i łamane. Dobiera kolor i grubośd linii i wykonuje odpowiednie korekty. Wykorzystuje dostępne narzędzia do rysowania figur płaskich. Potrafi wybrad i zastosowad odpowiednie narzędzie do wypełnienia kolorem obiektów zamkniętych. Wprowadzanie i Możliwości przetwarzania i obróbki Potrafi zastosowad wewnętrzny edytor tekstu do wstawiania Umie planowad pracę. przekształcanie tekstu tekstu. napisów. Zna różnice pomiędzy tekstem akapitowym a graficznym. Wykonuje prace według zadanego wzoru. Umie przekształcad i modyfikowad tekst graficzny. Projektuje i realizuje własne Efekty specjalne Możliwości zastosowania efektów specjalnych obróbki obrazu. Potrafi wybrad i zastosowad narzędzia do efektów specjalnych (soczewkę, perspektywę). rozwiązania. Potrafi dowieśd znaczenia i Jak zmienid rysunek w Sposoby przetwarzania grafiki Potrafi wybrad i zastosowad efekty specjalne do map celowości stosowania programów malunek i kolejne wektorowej na bitmapową. bitowych (trójwymiarowości, rozmywanie, pociągnięcia graficznych. czynności ozdobne). Potrafi wydrukowad gotowy projekt. Eksportowanie i importowanie plików Sposoby importowania i eksportowania obrazów tworzonych w programie. Potrafi importowad obrazy do wybranego edytora grafiki. Umie modyfikowad i przetwarzad zaimportowane obrazy. Potrafi wyeksportowad obraz z edytora grafiki i zapisad go w Przekształca obiekty, nadając im wrażenie przestrzenności i trójwymiarowości. pliku o wybranym rozszerzeniu. 2

13 Program GIMP narzędzie do rysowania i nie tylko Narzędzia przybornika. Skalowanie rysunków Kadrowanie oraz zmiana rozmiaru obrazów. Obrazy czarno-białe i jednobarwne Efekt cienia i inne Interfejs programu. możliwości programu. Działanie podstawowych narzędzi oferowanych w przyborniku. Sposoby skalowania rysunków. Kadrowanie i zmienianie wymiarów obrazu. Zamiana obrazów czarno-białych na jednobarwne. Wprowadzanie efektu cienia. Objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego. Omawia podstawowe możliwości programu. Umie wykorzystad narzędzia programu w celu osiągnięcia zaplanowanego efektu. Wie, jak skalowad obraz. Wie, jak kadrowad obraz i zmieniad jego wymiary. Potrafi przekształcad obraz czarno-biały w jednobarwny. Umie wprowadzid do obrazu efekt cienia. Umie planowad pracę. Wykonuje prace według zadanego wzoru. Projektuje i realizuje własne rozwiązania. Potrafi dowieśd znaczenia i celowości stosowania programów graficznych. Potrafi zapisad obraz z edytora grafiki do pliku o wybranym rozszerzeniu. Potrafi wydrukowad gotowy projekt. Program graficzny GIMP. Ulotki, reklamy, czasopisma jako podpowiedzi i przykłady zastosowao programu. Projektuje własne materiały informacyjno-reklamowe na rzecz szkoły i środowiska. efekty specjalne Stosowanie filtrów i skryptów. Potrafi wykorzystad funkcję skryptów i filtrów do przetwarzania obrazu. Efektowne napisy Możliwości przetwarzania i obróbki Wie, w jaki sposób przetwarzad i obrabiad tekst. tekstu. Potrafi zastosowad dla danego obrazu modyfikacje za Możliwości zastosowania efektów pomocą efektów specjalnych. specjalnych obróbki obrazu. Wykorzystujemy tylko Wycinanie obiektów z obrazu. Umie wycinad potrzebne fragmenty z obrazu. Potrafi to, co potrzebne Wykonywanie przycisków na stronę stworzyd przyciski na stronę internetową. internetową. Wykonywanie animowanych GIF-ów. Dział O możliwościach globalnej Sieci, poznawaniu nowych programów, ochronie praw autorskich oraz korzyściach i zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu Wykorzystywane programy i podstawowe ponadpodstawowe pomoce dydaktyczne W internetowej sieci Znaczenie nieograniczonego dostępu Zna warunki umożliwiające podłączenie się do internetowej Przeglądarka internetowa, do informacji. sieci. program pocztowy. Rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji. Przepisy i ustawy dotyczące Elektroniczna poczta. Zasady funkcjonowania poczty Potrafi wysład odpowiednio sformułowaną wiadomośd ochrony praw autorskich. Częśd elektronicznej. pocztową. Artykuły prasowe dotyczące 3

14 Elektroniczna poczta. Częśd 2 Kontakty w sieci Co jest dozwolone ochrona praw autorskich, piractwo komputerowe Zagrożenia i korzyści wynikające z dostępności do informacji zasady obowiązujące w Sieci Elementy adresu poczty . Zasady i formy konstruowania wiadomości pocztowych. Wysłanie wraz z wiadomością Umie do przesyłanej wiadomości dołączyd załącznik. dodatkowych dokumentów. Potrafi wykorzystad książkę adresową w celu usprawnienia Cel tworzenia książki adresowej. przesyłania poczty skierowanej do wielu adresatów. Zasady udziału w grupie dyskusyjnej. Potrafi nawiązad kontakt i uczestniczyd w grupie dyskusyjnej. Zasady używania programów do tzw. Potrafi korzystad z internetowych pogadanek (IRC, Czat). kontaktów na żywo. Korzystanie z Umie wykorzystad mapy internetowe. map internetowych. Warunki korzystania z dostępnego w Rozróżnia pojęcia związane z dostępnymi w sieci Sieci oprogramowania. Zasady programami. stosowania i funkcjonowania praw Wie, co to są prawa autorskie. autorskich. Zna pojęcie licencji. Pojęcie licencji. Wie, jakie produkty i usługi dostępne w Sieci objęte są Produkty i usługi dostępne w ochroną prawa autorskiego. Internecie, które są chronione Zna i stosuje zasady etykiety obowiązujące w Internecie. prawem autorskim. Zasady etyki pracy w Sieci. Korzyści wynikające z używania Potrafi wskazad korzyści wynikające z używania komputera i komputera i dostępności do dostępności do informacji. informacji. Rozumie i wyszczególnia zagrożenia jakie niesie za sobą Zagrożenia wynikające z używania używanie komputera i korzystanie z wolnego dostępu do komputera i korzystania z wolnego informacji (uzależnienie, zagrożenia fizyczne, moralne, dostępu do informacji (uzależnienie, psychiczne, społeczne). zagrożenia fizyczne, moralne, psychiczne, społeczne). Kodeks internauty. Wyszczególnia i zna zasady jakie obowiązują każdego użytkownika Sieci. Dział O podstawowych pojęciach stosowanych w informatyce, algorytmach oraz technologii informatycznej i przyszłości zagrożeo, jakie niesie za sobą korzystanie z sieci internetowej. 4

15 podstawowe ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i pomoce dydaktyczne Technologia Różnice pomiędzy informatyką a Potrafi zdefiniowad pojęcie informatyki. informacyjna a informatyka technologią informacyjną. Pojęcia informatyczne (system Umie określid znaczenie pojęcia technologii informacyjnej. Zna podstawowe pojęcia informatyczne (system dwójkowy, dwójkowy, bit, bajt, program). bit, bajt, program). Algorytmy. Częśd Pojęcie algorytmu. Przykłady prostych algorytmów. Zna pojęcie algorytmu. Potrafi podad przykłady algorytmów z życia codziennego. Potrafi rozwiązywad problemy za pomocą algorytmu iteracyjnego. Plansze dotyczące graficznego przedstawienia algorytmów. Algorytmy. Częśd 2 Sposoby przedstawiania algorytmów Umie przedstawid przykład prostego algorytmu w postaci Potrafi przedstawid algorytm w (opis słowny, lista kroków, schemat opisu słownego. wybranym języku programowania. blokowy). Umie przedstawid przykład prostego algorytmu w postaci listy kroków. Potrafi wykorzystad algorytmy w rozwiązywaniu zadao z matematyki. Umie przedstawid przykład prostego algorytmu w postaci schematu blokowego. Algorytmy. Częśd 3 Pojęcie algorytmu rekurencyjnego. Umie skorzystad z algorytmu rekurencyjnego w rozwiązywaniu problemu. Algorytmy. Częśd 4 Interfejs programu Scratch. Potrafi omówid interfejs programu Scratch. Potrafi Zastosowanie narzędzi i możliwości zastosowad i wykorzystad narzędzia programu. programu. Wykorzystanie programu do realizacji własnych projektów. Dziś i jutro technologii Wizja rozwoju, zastosowao i Przedstawia swoje wizje rozwoju technologii informacyjnej w Projekcja filmowa ukazująca informacyjnej możliwości technologii informacyjnej. przyszłości. przyszłe zastosowania Rola i miejsce technologii Potrafi wskazad podstawowe zastosowania komputera w technologii informacyjnej. informacyjnej w edukacji. Szkoła przyszłości (wpływ rozwoju szkole. Dostrzega korzyści wynikające z zastosowania techniki nauki i techniki). komputerowej w życiu codziennym. Rozumie wpływ rozwoju technologii informacyjnej na pracę i codzienne życie człowieka. 5

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW)

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Określa pojęcia dotyczące prezentacji. Projektuje i wykonuje prezentację multimedialną

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i Plan wynikowy

Rozkład materiału i Plan wynikowy Rozkład materiału i Plan wynikowy Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Osiągnięcia uczniów Wykorzystywane Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Dział O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Lp. 1. 1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

IV. Rozkład materiału i plan wynikowy

IV. Rozkład materiału i plan wynikowy IV. Rozkład materiału i plan wynikowy Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Osiągnięcia uczniów Wykorzystywane Temat lekcji Zakres materiału (treści) Podstawowe Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Osiągnięcia uczniów Temat lekcji Zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA I GIMNAZJUM Numer dopuszczenia: 91/1/2009 Podręcznik: Informatyka 1 Wydawnictwo OPERON Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Temat

Bardziej szczegółowo

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji.

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji. Wymagania z informatyki dla klasy II Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) lp godz Temat lekcji Zakres materiału (treści)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji - przedstawia przykłady baz - potrafi

Bardziej szczegółowo

Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji

Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KAŻDYM DZIALE PROGRAMOWYM Z INFORMATYKI - II ROK NAUKI Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji - określa korzyści z przedstawiania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI KLASA III GIMNAZJUM O SPOSOBACH MAGAZYNOWANIA I SELEKCJONOWANIA INFORMACJI o Przedstawia przykłady baz danych spotykanych w codziennym życiu. o Rozumie pojęcie bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Semestr I I. O higienie pracy, komputerze,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA II i III GIMNAZJUM Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH Temat lekcji Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Zakres materiału (treści) regulamin szklonej

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III. Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji - określa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie zna regulamin pracowni komputerowej; zna i respektuje zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - przewiduje skutki - dokonuje właściwych - opisuje zalety

Bardziej szczegółowo

Zna regulamin. komputera. Zna i respektuje. Opisuje prawidłowo zorganizowane. samodzielnie

Zna regulamin. komputera. Zna i respektuje. Opisuje prawidłowo zorganizowane. samodzielnie Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki Kl.II (oddział gimnazjalny) I. O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni. Wykład. komputerem. komputerowej. Pogadanka. Zasady bezpiecznego

Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni. Wykład. komputerem. komputerowej. Pogadanka. Zasady bezpiecznego Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Dział O higienie pracy przy komputerze Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia uczniów Podstawowe Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania komputera;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Klasa II I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie 2 korzysta z dostępnej w pracowni sieci komputerowej, 2 określa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki. Klasa I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki. Klasa I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Klasa I I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie 2 korzysta z dostępnej w pracowni sieci komputerowej, 2 określa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału

Szczegółowy rozkład materiału Szczegółowy rozkład materiału Klasa Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Zakres Temat lekcji materiału (treści) Higiena pracy Regulamin z komputerem szkolnej oraz pracowni

Bardziej szczegółowo

Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017

Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017 Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017 Lp Moduł Osiągnięcia 1 2 3 4 Regulamin i przepisy BHP obowiązujące w pracowni komputerowej Higiena pracy przy komputerze i sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej Dział I - O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016 Dział Programowy (Zakres treści programowych ) O higienie pracy, komputerze, ach komputerowyc

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA Ocenianie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki. obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki. obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016 Przedmiotowy System Oceniania z informatyki obowiązujący od roku szkolnego 205/206 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. Sprawdzian praktyczny przy komputerze po skończonym dziale. 2. Sprawdzian teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki dla gimnazjum w Pęperzynie

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki dla gimnazjum w Pęperzynie Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki dla gimnazjum w Pęperzynie Szczegółowy rozkład materiału -Osiągnięcia podstawowe ocena 2-4 -Osiągnięcia ponadpodstawowe ocena 4-6 Klasa 2 Dział I O higienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

PSO dla informatyki Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

PSO dla informatyki Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: PSO dla informatyki Na lekcjach informatyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: Stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W ŁAZISKACH GÓRNYCH GIMNAZJUM NR 2, III ETAP EDUKACYJNY I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Podręcznik: Informatyka - Kołodziej Marek Wydawnictwo OPERON Nauczyciele: mgr Stanisława Socha, mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Treści programu nauczania informatyki oraz szczegółowe cele i osiągnięcia ucznia

Treści programu nauczania informatyki oraz szczegółowe cele i osiągnięcia ucznia Treści programu nauczania informatyki oraz szczegółowe cele i osiągnięcia ucznia I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Treści nauczania Higiena pracy z komputerem Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Krakowie. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum. Rok szkolny 2013/2014

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Krakowie. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum. Rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Krakowie Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 2013/2014 CELE OCENIANIA Poinformowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Marek Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek BUDOWA I ZASTOSOWANIE KOMPUTERA - rozumie, na czym polega bezpieczeostwo pracy z komputerem; - wie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum ZESPÓŁ SZKÓŁ W CMOLASIE PUBLICZNE GIMNAZJUM im. ks. Wojciecha Borowiusza 36-105 Cmolas 269, tel./fax 17 283-77-08 zscmolas.pl zscmolas@zscmolas.pl IP 814-12-66-431 REGON 000650904 Cmolas, 1.09.2015r. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Zakres materiału Temat lekcji. Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni

Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Zakres materiału Temat lekcji. Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni Klasa 1 Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Zakres materiału Temat lekcji Higiena pracy Regulamin szkolnej pracowni z komputerem oraz podstawowe ele- Zasady bezpiecz-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

KLASA II. rozumie zagrożenia dla własnego zdrowia wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

KLASA II. rozumie zagrożenia dla własnego zdrowia wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki Lp. Tematy lekcji Liczba godzin Podstawowe. Uczeń: Wymagania Ponadpodstawowe. Uczeń: KLASA II 1 Wstęp organizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 temat 4. z podręcznika (str. 42-48); Czym jest i do czego służy system operacyjny? 10, 11 Działanie komputera i sieci komputerowej pytania 8-12 (str. 46);

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH KLASA 2 I 3 Strona 1 z 9 I. Zasady ogólne 1. Zasady oceniania z przedmiotu Informatyka są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować.

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki drugi rok nauki w gimnazjum. Kl. III gimnazjum Semestr I VII O atrakcyjnym przedstawieniu

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008 r.) skonsultowany i pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA VI Autor: Grażyna Koba, Wyd. MiGra,

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Klasa II 1. Praca z dokumentem tekstowym Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu tworzy prosty

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny

INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 6

PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 6 PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 6 TEMAT SPOTKANIA Sprzęt i oprogramowanie. Wirusy komputerowe. PODSTAWA PROGRAMOWA 2.3 7.1 7.2 1.6 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: UCZEŃ:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo