Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i"

Transkrypt

1 INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres materiału (treści) Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Formatowanie zasady pracy Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do Potrafi odwzorowad zadany mu Program Microsoft Word. -2 dokumentu i edycji tekstu. formatowania, a w szczególności: zmienia rozmiar, kolor, krój dokument. Czasopisma, ulotki informacyjne, przemieszczanie się po Formatowanie tekstu za czcionki, dokonuje jej rozszerzenia i zwężenia, pogrubienia, Dba o estetyczną i atrakcyjną formę wzory oficjalnych pism, które dokumencie pomocą dostępnych pochylenia, podkreślenia. dokumentu. pozwalają zrozumied zasady Operacje z tekstem narzędzi. Umie poruszad się po dokumencie za pomocy myszy lub Potrafi napisad proste ogłoszenie. konstruowania dokumentu i Poruszanie się po klawiatury. Projektuje dokumenty na potrzeby znaczenie dbałości o jego wygląd. dokumencie. Dzieli tekst na akapity i potrafi je zdefiniowad. szkoły, na przykład dyplomy, Pliki z zapisanym obrazem. Zaznaczanie fragmentu Zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów. zaproszenia, szkolną gazetkę. tekstu. Dokonuje kopiowania, usuwania i przenoszenia wybranych Potrafi wydrukowad gotowy Kopiowanie tekstu. fragmentów tekstu. dokument. Wklejania fragmentów tekstu Narzędzia językowe oraz Narzędzia językowe. Potrafi wykorzystad we właściwym momencie narzędzia -2 lista numerowana i Lista numerowana i językowe przenoszenie wyrazów do kolejnego wiersza, wypunktowana punktowana. sprawdzanie pisowni, wymiana słów na jednoznaczne. Wie, jak dostosowad wygląd list numerowanych i punktowanych do potrzeb wynikających z treści dokumentu.

2 Uatrakcyjnianie wyglądu Podział strony na kolumny Potrafi dokonad podziału tekstu na kolumny. -2 dokumentu Wprowadzanie inicjału. Wie, jak i kiedy wprowadzad inicjał. Tabele w dokumencie Wprowadzanie obrazu do Potrafi wstawid do tekstu obiekt graficzny. tekstu. Umie otoczyd tekstem wybrany obiekt graficzny. Wstawianie tabel do Modyfikuje parametry wstawionej do tekstu grafiki. dokumentu tekstowego. Potrafi za pomocą narzędzi programu wprowadzid do tekstu Formatowanie tabel. tabele. Wie, jak formatowad tabelę wprowadzoną do dokumentu, a w szczególności jak zmienid jej obramowanie, kolor komórek, wygląd czcionki, scalad i dzielid komórki, dodawad i usuwad kolumny i wiersze, wyrównywad tekst w komórce. Wykresy w dokumencie Wstawianie wykresów do Potrafi wstawid do dokumentu wykres. -2 dokumentu tekstowego. Umie zmieniad dane prezentowane za pomocą wykresu. Formatowanie wykresów. Wie, jak formatowad wykres, a w szczególności jak zmienid typ wykresu, wprowadzid tytuł, formatowad serie danych. Rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyd do prezentacji określonych danych. Obramowanie i Obramowanie strony. Potrafi wprowadzad i sterowad funkcją. Obramowanie strony. -2 cieniowanie oraz Ochrona dostępu do Wie, jak zabezpieczyd dokument za pomocą hasła. ochrona dostępu do przechowywanego Potrafi wstawid do dokumentu prosty nagłówek i stopkę. dokumentu dokumentu. Potrafi wprowadzid przypisy dolne i koocowe. Rozróżnia Nagłówek i stopka w Wstawianie nagłówka i dokumenty wielostronicowe. różnych dokumentach. stopki oraz przypisów do Przypisy dokumentu tekstowego. Dokument wielostronicowy. 2

3 Dział II O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Higiena pracy z Regulamin szkolnej pracowni Zna regulamin pracowni komputerowej. Wykład. komputerem oraz komputerowej. Zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania komputera. Pogadanka. podstawowe elementy Zasady bezpiecznego użytkowania Opisuje prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy. Plansze i ryciny obrazujące zasady komputera komputera. Rozumie koniecznośd przerw w pracy i stosuje je. zachowania higieny pracy z pojęcia związane z Sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeostwo swoje i komputerem. komputerem: co to jest dysk, rodzaje ochronę sprzętu. dysków, katalog i plik, systemy Wyjaśnia pojęcia: folder, plik. operacyjne. Określa zastosowanie i celowośd porządkowania zapisu na dysku, Sposoby nazywania folderów i plików. Budowa komputera. Twoje biurko Elementy zestawu komputerowego. Określa podstawowe elementy budowy komputera. Dokonuje właściwych Instrukcje obsługi, foldery Zasady prawidłowego Zna i nazywa elementy zestawu komputerowego. podłączeo. reklamowe komputerów, przeprowadzania i podłączania kabli. Wyjaśnia znaczenie poszczególnych elementów zestawu. czasopisma komputerowe. Typy pamięci komputerowej. Potrafi wymienid jednostki pamięci komputerowej. Jednostki pamięci komputerowej. Wymienia typy pamięci zewnętrznej i wewnętrznej. usługi sieciowe. Opisuje i wyjaśnia zasady budowy sieci komputerowej. Zna warunki Plansze pokazujące schematyczną wiadomości o sieci Budowa sieci komputerowych. Określa typy sieci komputerowych. podłączenia budowę różnych typów sieci komputerowej Typy sieci komputerowych. Wchodzi do sieci i korzysta z jej zasobów (oprogramowanie, dostęp do komputera do komputerowych. Wykorzystywanie dostępnej w urządzeo peryferyjnych). Internetu. Wzory kabli stosowanych przy pracowni sieci komputerowej. konstruowaniu sieci. Zasady poruszania się po sieciach komputerowych. 3

4 Sied komputerowa Znaczenie nieograniczonego dostępu Zna warunki umożliwiające podłączenie się do internetowej sieci. Potrafi z Przeglądarka internetowa. Przepisy i Internet. Internetowe do informacji. Elementy adresu Rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji. Wyszczególnia wyszukanych ustawy dotyczące ochrony praw poszukiwanie internetowego. Zasady i sposoby elementy adresu internetowego. Wie, co to jest internetowa informacji wybierad autorskich. Artykuły prasowe wyszukiwania informacji na stronach wyszukiwarka. Potrafi wykorzystad wyszukiwarkę do odnalezienia te najwartościowsze. dotyczące zagrożeo jakie niesie za WWW. informacji. sobą korzystanie z sieci internetowej. Dział III O zarządzaniu zasobami komputera i pracy w systemie operacyjnym Windows XP Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Interfejs systemu Pojęcie systemu operacyjnego. Wie, co to jest system operacyjny. Komputer z zainstalowanym Windows oraz sposoby Elementy pulpitu i okna systemu. Potrafi nazwad i wykorzystad elementy pulpitu i okna. systemem operacyjnym innym niż uruchamiania Sposoby uruchamiania programów. Potrafi uruchomid program. Windows XP i dodatkowo innym np. programów Linux Edu-CD (na płycie CD Zasady celowości i tworzenia Potrafi stworzyd Skrót do programu, folderu czy pliku na pulpicie i w dołączonej do podręcznika). skrótów. Menu Start. Odszukiwanie danych na dysku. Potrafi, Skróty do programów i skróty klawiszowe wykorzystywane w Windows XP oraz wykorzystując właściwe narzędzie, odnaleźd wybrany plik lub folder. odnajdowanie zgubionych plików Gromadzenie, Operacje na folderach i plikach. Umie wykorzystad i zastosowad polecenia Kopiuj, Wklej, Wytnij. Projektuje i wykonuje korzystanie i Archiwizacja danych w Porusza się sprawnie po strukturze folderów. struktury folderów modyfikowanie danych komputerach. Zapisuje wyniki prac na dysku. potrzebne do Metody zapisywania i otwierania Modyfikuje już zapisane dane. gromadzenia danych. danych. Zna pojęcie 4

5 archiwizacji i potrafi właściwie, archiwizowad dane na dysku. Formatowanie i Formatowanie dysku. Umie formatowad dyski na różne sposoby. Wie, w jakim celu sprawdzanie stanu dysku Sprawdzanie stanu dysku. Zna zasady formatowania. dokonuje się twardego. Dodawanie i Czyszczenie dysku. Wie, w jakim celu sprawdza się stan dysku i potrafi to zrobid. defragmentacji dysku usuwanie programów. Defragmentacja dysku. Wie, w jakim celu oczyszcza się dysk i potrafi to zrobid. i potrafi to zrobid. System Pomocy. Kopia bezpieczeostwa danych. Rozumie znaczenie Potrafi dokonad instalacji i deinstalacji dowolnego programu. kopii zapasowej i Wie, jak korzystad z Systemu Pomocy i jak wykorzystad jego treści do potrafi ją stworzyd. Instalowanie i usuwanie wzbogacania wiedzy i umiejętności. programów. Korzystanie z Systemu Pomocy. Dział IV O ochronie zasobów komputera Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Typy i skutki działania Problemy związane z ochroną Określa problemy związane z ochroną przechowywanych Instaluje na swoim komputerze wybrany Wykład. Pogadanka. Wybrane z -2 wirusów oraz programy danych. danych. program antywirusowy. Internetu adresy stron WWW, antywirusowe Skutki działania wirusów. Zna skutki działania wirusów. Uruchamia wybrany program na których udostępnione są Typy wirusów i ich podział. Potrafi określid typy wirusów komputerowych. antywirusowy. bezpłatne programy Znaczenie i działanie programów Wyszczególnia sposoby zabezpieczania sieci Odnajduje w sieci internetowej antywirusowe. Zapory sieciowe antywirusowych. komputerowej. darmowe programy antywirusowe. Znaczenie i zasady działania zapór Zna podstawowe typy zapór sieciowych. sieciowych. Typy zapór sieciowych. 5

6 Dział V O metodach dokonywania obliczeo za pomocą arkusza kalkulacyjnego Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Poznajemy podstawy Zasady pracy w arkuszu Potrafi podad przykłady wykorzystywania arkusza Projektuje układ i wygląd arkusza. Program Microsoft Excel. pracy w arkuszu kalkulacyjnym. kalkulacyjnego. Dba o estetyczną i atrakcyjną formę Plansze z przykładami rozwiązao kalkulacyjnym Formatowanie arkusza za pomocą Zna sposób oznaczenia kolumn i wierszy. dokumentu. problemu za pomocą arkusza dostępnych narzędzi. Zna pojęcie: adres komórki. Projektuje arkusze na potrzeby klasy czy kalkulacyjnego. Sposoby poruszania się po Przedstawia dane we właściwych formatach. szkoły, na przykład arkusz obliczający Przykłady plików z danymi dokumencie. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując frekwencję, przedstawiający wyniki zawierającymi gotowe arkusze Sposób wprowadzania prostych narzędzie do formatowania, a w szczególności: zmienia rywalizacji podczas Dnia Sportu, kalkulacyjne z rozwiązaniami formuł matematycznych. rozmiar, kolor, krój czcionki, wprowadza pogrubienie, prezentujący wyniki egzaminów wybranych problemów (np. Sposób i cel wprowadzania pochylenie, zmienia szerokośd kolumn, wysokośd wiersza, gimnazjalnych w poszczególnych arkusz liczący frekwencję ucznia komentarza do komórki. wstawia dodatkowe kolumny i wiersze, wyrównuje tekst klasach. czy całej klasy). w komórkach, wprowadza obramowanie i wypełnia Potrafi wydrukowad gotowy arkusz. kolorem komórki. Wie, jak skonstruowad i zastosowad Umie poruszad się po dokumencie przy pomocy myszki proste funkcje dodawania, lub klawiatury. odejmowania, mnożenia i dzielenia. Potrafi wprowadzid komentarz do komórki. Zna pojęcie Autosumowania. Rozumie i potrafi zastosowad opcje przeciągania formuły. Graficzne Wstawianie wykresów do arkusza. Potrafi na podstawie zaprojektowanej tabeli wstawid do przedstawianie Sposoby formatowania wykresów. arkusza wykres. informacji Umie zmieniad dane prezentowane za pomocą wykresu. Wie, jak formatowad wykres, a w szczególności jak zmienid typ wykresu, wprowadzid tytuł, formatowad serie danych. Rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyd do prezentacji określonych danych. 6

7 Potrafi opisad wprowadzony wykres. Skomplikowane Zastosowanie wybranych funkcji Potrafi zastosowad wybrane funkcje matematyczne, na 2 obliczenia matematycznych, statystycznych i przykład pierwiastek, sinus, potęga. logicznych. Potrafi zastosowad i rozumie wybrane funkcje statystyczne, na przykład LICZ.JEŻELI. Potrafi zastosowad i rozumie wybrane funkcje logiczne, na przykład funkcja JEŻELI. Zna pojęcie adresowania bezwzględnego i mieszanego, rozumie i wie, kiedy należy je stosowad. Ułatwienia w pracy. Cel i sposób wprowadzania Potrafi wykorzystad opcje formatowania warunkowego, -2 Porządek w arkuszu formatowania warunkowego. wie, kiedy to zrobid. Sposób i celowośd wprowadzania Wie, jak wprowadzid i wykorzystad opcję Pokrętło. opcji Pokrętło. Potrafi posortowad dane zgodnie z postawionymi Uczy się sposobów i celowości warunkami. sortowania danych. Dział VI O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne 7

8 Co to są bazy danych i Zasady pracy przy tworzeniu baz Przedstawia przykłady baz danych spotykanych w Rozumie potrzebę archiwizowania Program Microsoft Access. do czego służą danych. codziennym życiu. informacji. Przykłady plików z danymi Krok po kroku Pojęcie bazy danych. Rozumie pojęcie bazy danych. zawierającymi gotowe bazy zaczynamy budowę bazy Elementy bazy danych (tabela, Zna i tworzy elementy bazy danych (tabela, rekord, pole). danych z rozwiązaniami danych rekord, pole). Potrafi zdefiniowad typy baz danych. wybranych problemów (np. Jak możemy wykorzystad Poszczególne kroki przy budowie, Korzysta z gotowych baz danych w celu uzyskania książka adresowa). bazy danych jak bazy danych. informacji. dotrzed do konkretnych Typy baz danych. Modyfikuje strukturę bazy. informacji Zarządzanie bazą danych. Potrafi sortowad informacje. Wie, jak wyszukad w bazie danych konkretną informację. Potrafi tworzyd raporty. Mini bazy danych Zasady tworzenia baz za pomocą Potrafi zbudowad, modyfikowad i wykorzystad prostą Rozpoznaje możliwości tworzenia baz Program Microsoft Excel. tworzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego. bazę danych (MS Excel polecenie Dane > Formularz). danych w różnych programach. Przykłady plików z danymi arkusza kalkulacyjnego Zastosowanie dostępnych opcji w Umie odszukiwad konkretne informacje z arkusza (MS zawierającymi gotowe bazy celu wyszukiwania konkretnych Excel polecenie Dane > Filtr danych z rozwiązaniami informacji. > Autofiltr). wybranych problemów (np. książka adresowa). Internetowe bazy Kiedy, jak i czego można szukad w Potrafi odnaleźd i wykorzystad informacje w Umie, potrafi i rozumie możliwości i Przeglądarka internetowa. danych przykłady i Internecie. internetowych bazach danych. celowośd wyszukiwania informacji w sposoby wyszukiwania i internetowych bazach danych. wykorzystania informacji Dział VII O ciekawych sposobach uczenia się, sprawdzania wiedzy oraz modelowaniu i symulacji komputerowej Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne 8

9 Nowe możliwości Nowe (inne od tradycyjnych) Potrafi wskazad przykłady, w których informacje Wie, jak wykonad i zastosowad prosty Przykładowe programy -2 poznawania wiedzy sposoby pozyskiwania informacji. przekazywane są za pomocą multimedialnych źródeł test interakcyjny (na podstawie edukacyjne zapisane na Programy edukacyjne Dostępne multimedialne programy informacji. wcześniej zdobytej wiedzy dotyczącej krążkach CD. Testy interakcyjne edukacyjne. Potrafi we właściwy sposób korzystad z programów wykorzystania programu MS Excel). Program Microsoft Excel. Korzyści wynikające z posługiwania edukacyjnych. Przykłady testów interakcyjnych się multimedialnymi źródłami Potrafi zdobywad informacje na zadany temat z weryfikujących wiedzę ucznia z informacji. dostępnych dysków CD. wybranych przedmiotów. Nowe sposoby sprawdzania wiedzy (testy interakcyjne). Modelowanie i Definicje pojęd: model, Zna pojęcie modelu, modelowania i symulacji. Uczy się, w jakich programach można Przykładowe adresy stron symulacja komputerowa modelowanie i symulacja. Umie wskazad przykłady wykorzystywania symulacji w przeprowadzid prostą symulację internetowych, na których Zasady prostego modelowania. rozmaitych dziedzinach życia. komputerową. pokazano przykłady symulacji i Potrafi podad przykład symulacji komputerowej. Rozumie i uzasadnia korzyści z modelowania. Przeprowadza proste symulacje. zastosowania modelowania. Program Microsoft Excel Rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania symulacji. Przykłady plików z danymi Umie wskazad przykłady wykorzystywania modelowania zawierającymi gotowe arkusze z w rozmaitych dziedzinach życia. rozwiązaniami wybranych Potrafi podad przykład modelowania komputerowego. problemów symulacji (np. arkusz Umie rozwiązad prosty przykład na wykorzystanie liczący stan bankowego konta modelowania. przy określonym oprocentowaniu). Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) podstawowe ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i pomoce dydaktyczne Co każdy wiedzied Definicja pojęcia prezentacji. Określa pojęcia dotyczące prezentacji. Projektuje i wykonuje prezentację Program PowerPoint. powinien, zanim Sposoby prezentowania informacji. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosowad. multimedialną na zadany temat. Przykłady prezentacji zacznie tworzyd pojęcia dotyczące Potrafi dokonad wyboru obrazu prezentacji. Potrafi przedstawid prezentację na przedstawiających ciekawe prezentacje prezentacji. Umie zapisad swoją pracę jako plik typu Prezentacja oraz forum publicznym. rozwiązania z zastosowaniem Zalety przedstawiania informacji za Pokaz programu. odpowiednio dobranych 9

10 pomocą prezentacji. efektów animacji. Zasady tworzenia prezentacji. Przykłady prezentacji, które Wybór obrazu prezentacji. można zastosowad i wykorzystad Tworzenie prezentacji. Wstawianie do prezentacji tekstu i Umie wstawid do obrazu prezentacji tekst i obraz oraz na lekcjach z innych Częśd obrazu oraz zmiana tła slajdu. Formatowanie tekstu i obrazu. zmienid tło slajdu. Potrafi formatowad wstawiony do obrazu prezentacji tekst i przedmiotów. 2 obraz. Tworzenie prezentacji. Zastosowania animacji do elementów Potrafi zanimowad poszczególne elementy slajdu. Częśd 2 obrazu prezentacji. Wprowadzanie Wie, jak wprowadzid wykres do obrazu prezentacji i jak go 2 wykresu i jego formatowanie. formatowad. Tworzenie prezentacji. Dodawanie, usuwanie i zmiana Potrafi dodad, usunąd lub zmienid slajd. Częśd 3 miejsca slajdu w prezentacji. Umie zastosowad automatyczne przejścia slajdów w Automatyczne przejścia slajdów w prezentacji. prezentacji. Potrafi zaprogramowad pokaz w odpowiednim odstępie 2 Programowanie pokazu w czasowym. odpowiednim odstępie czasowym. Tworzenie prezentacji. Prezentacja z zastosowaniem Potrafi wykonad prezentację z wykorzystaniem hiperłącza Częśd 4 hiperłącza. Dodawanie plików audio i między poszczególnymi jej obrazami. Potrafi dodad pliki 2 wideo do prezentacji. audio oraz wideo. Dział VIII język HTML tworzenie stron WWW Co każdy wiedzied Korzyści z przedstawiania informacji Język HTML tworzenie stron WWW. Potrafi wstawid na stronę plik Program Notatnik. powinien, zanim na stronach WWW. Określa korzyści z przedstawiania informacji za pomocą stron dźwiękowy (bgsound src...). Program Internet Explorer. zacznie tworzyd własną pojęcia związane ze WWW. Potrafi wstawid na stronę plik wideo Przykłady ciekawych rozwiązao stronę WWW strukturą tworzonego dokumentu. Określa pojęcia związane ze strukturą tworzonego (embed src...). dotyczących właściwej budowy i Konstrukcja nagłówka dokumentu, dokumentu (elementy, tagi i znaczniki). Projektuje stronę WWW na konstrukcji stron WWW (własne głównej jego części. Potrafi konstruowad nagłówek dokumentu (sekcja; Head, wskazany temat. propozycje oraz adresy Title oraz Meta). internetowe). Określa zasady tworzenia głównej części dokumentu (sekcja Body). 0

11 Komendy języka HTML. Częśd Komendy języka HTML. Częśd 2 Komendy języka HTML. Częśd 3 Komendy języka HTML. Częśd 4 Komendy języka HTML. Częśd 5 Malowanie i rysowanie za pomocą komputera Komendy zmieniające tło dokumentu. Komendy formatujące wstawiony tekst. Komendy zmieniające marginesy. Komendy zmieniające położenie obiektu na stronie. Komendy budujące odsyłacze. Komendy zmieniające kolor odsyłaczy. Komendy animujące obiekty. Komendy wstawiające linie. Komendy tworzące listy numerowane. Komendy tworzące listy wypunktowane. Wprowadzanie pliku dźwiękowego. Wprowadzanie pliku wideo. Komendy wstawiające obraz. Komendy wstawiające tabele. Zasady i konstruowanie dokumentów złożonych. Komendy tworzące pływające ramki. Komendy tworzące formularze. Potrafi zmienid tło dokumentu (bgcolor, background). Potrafi wstawid i formatowad tekst (font size, color, face, b, i, u...). Potrafi zmienid marginesy strony (left right top bottommargin). Potrafi zmienid położenie obiektu na stronie (p align center left right). Potrafi zbudowad odsyłacze (a href...). Umie zmienid kolor odsyłaczy (a link, v link). Umie animowad obiekty (marquee...). Potrafi wstawid i formatowad linie (hr size color...). Potrafi wstawid i formatowad listy numerowane (ol, li). Potrafi wstawid i formatowad listy wypunktowane (ul, li). Potrafi wstawid i formatowad obraz (img src). Potrafi wstawid i formatowad tabele (table, tr, td...). Umie zastosowad hiperłącza bez budowy stron w tzw. układzie ramki. Wie, jak konstruowad dokumenty złożone ramki (frameset, frame src...). Potrafi wstawid do strony WWW podstawowe elementy Wie, jak stworzyd pływające ramki (i wchodzące w skład formularza. frame...). Wie, jak budowad formularze (form, input, select name...). Dział O tworzeniu i obróbce obrazu za pomocą edytora grafiki Wykorzystywane programy i podstawowe ponadpodstawowe pomoce dydaktyczne Różnice pomiędzy malowaniem i Zna i rozumie różnice między malowaniem i rysowaniem rysowaniem przy użyciu komputera. przy użyciu komputera.

12 Definiowanie różnic między grafiką Określa znaczenie pojęd: grafika rastrowa, grafika rastrową a wektorową. wektorowa. Program CorelDraw Interfejs programu. Objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego. Program graficzny CorelDraw. narzędzie do rysowania Wykorzystywanie podstawowych Omawia podstawowe możliwości programu. Ulotki, reklamy, czasopisma jako i nie tylko możliwości programu. podpowiedzi i przykłady Co można stworzyd za Działanie podstawowych narzędzi Umie wykorzystad narzędzia programu do osiągnięcia Przekształca obiekty, nadając im zastosowao programu. pomocą narzędzi oferowanych w przyborniku. zaplanowanego efektu (zaznacza, przesuwa, wydłuża, wrażenie przestrzenności i Projekty własne materiałów programu i jak przekształcenia spłaszcza, obraca, pochyla obiekt, zmienia kolejnośd warstw, trójwymiarowości. informacyjno-reklamowych przekształcad obiekty obiektów. wykorzystuje narzędzia kształtu). wykonanych na rzecz szkoły i Potrafi wymazywad i wycinad fragmenty obrazu. środowiska. Potrafi rysowad linie proste, krzywe i łamane. Dobiera kolor i grubośd linii i wykonuje odpowiednie korekty. Wykorzystuje dostępne narzędzia do rysowania figur płaskich. Potrafi wybrad i zastosowad odpowiednie narzędzie do wypełnienia kolorem obiektów zamkniętych. Wprowadzanie i Możliwości przetwarzania i obróbki Potrafi zastosowad wewnętrzny edytor tekstu do wstawiania Umie planowad pracę. przekształcanie tekstu tekstu. napisów. Zna różnice pomiędzy tekstem akapitowym a graficznym. Wykonuje prace według zadanego wzoru. Umie przekształcad i modyfikowad tekst graficzny. Projektuje i realizuje własne Efekty specjalne Możliwości zastosowania efektów specjalnych obróbki obrazu. Potrafi wybrad i zastosowad narzędzia do efektów specjalnych (soczewkę, perspektywę). rozwiązania. Potrafi dowieśd znaczenia i Jak zmienid rysunek w Sposoby przetwarzania grafiki Potrafi wybrad i zastosowad efekty specjalne do map celowości stosowania programów malunek i kolejne wektorowej na bitmapową. bitowych (trójwymiarowości, rozmywanie, pociągnięcia graficznych. czynności ozdobne). Potrafi wydrukowad gotowy projekt. Eksportowanie i importowanie plików Sposoby importowania i eksportowania obrazów tworzonych w programie. Potrafi importowad obrazy do wybranego edytora grafiki. Umie modyfikowad i przetwarzad zaimportowane obrazy. Potrafi wyeksportowad obraz z edytora grafiki i zapisad go w Przekształca obiekty, nadając im wrażenie przestrzenności i trójwymiarowości. pliku o wybranym rozszerzeniu. 2

13 Program GIMP narzędzie do rysowania i nie tylko Narzędzia przybornika. Skalowanie rysunków Kadrowanie oraz zmiana rozmiaru obrazów. Obrazy czarno-białe i jednobarwne Efekt cienia i inne Interfejs programu. możliwości programu. Działanie podstawowych narzędzi oferowanych w przyborniku. Sposoby skalowania rysunków. Kadrowanie i zmienianie wymiarów obrazu. Zamiana obrazów czarno-białych na jednobarwne. Wprowadzanie efektu cienia. Objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego. Omawia podstawowe możliwości programu. Umie wykorzystad narzędzia programu w celu osiągnięcia zaplanowanego efektu. Wie, jak skalowad obraz. Wie, jak kadrowad obraz i zmieniad jego wymiary. Potrafi przekształcad obraz czarno-biały w jednobarwny. Umie wprowadzid do obrazu efekt cienia. Umie planowad pracę. Wykonuje prace według zadanego wzoru. Projektuje i realizuje własne rozwiązania. Potrafi dowieśd znaczenia i celowości stosowania programów graficznych. Potrafi zapisad obraz z edytora grafiki do pliku o wybranym rozszerzeniu. Potrafi wydrukowad gotowy projekt. Program graficzny GIMP. Ulotki, reklamy, czasopisma jako podpowiedzi i przykłady zastosowao programu. Projektuje własne materiały informacyjno-reklamowe na rzecz szkoły i środowiska. efekty specjalne Stosowanie filtrów i skryptów. Potrafi wykorzystad funkcję skryptów i filtrów do przetwarzania obrazu. Efektowne napisy Możliwości przetwarzania i obróbki Wie, w jaki sposób przetwarzad i obrabiad tekst. tekstu. Potrafi zastosowad dla danego obrazu modyfikacje za Możliwości zastosowania efektów pomocą efektów specjalnych. specjalnych obróbki obrazu. Wykorzystujemy tylko Wycinanie obiektów z obrazu. Umie wycinad potrzebne fragmenty z obrazu. Potrafi to, co potrzebne Wykonywanie przycisków na stronę stworzyd przyciski na stronę internetową. internetową. Wykonywanie animowanych GIF-ów. Dział O możliwościach globalnej Sieci, poznawaniu nowych programów, ochronie praw autorskich oraz korzyściach i zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu Wykorzystywane programy i podstawowe ponadpodstawowe pomoce dydaktyczne W internetowej sieci Znaczenie nieograniczonego dostępu Zna warunki umożliwiające podłączenie się do internetowej Przeglądarka internetowa, do informacji. sieci. program pocztowy. Rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji. Przepisy i ustawy dotyczące Elektroniczna poczta. Zasady funkcjonowania poczty Potrafi wysład odpowiednio sformułowaną wiadomośd ochrony praw autorskich. Częśd elektronicznej. pocztową. Artykuły prasowe dotyczące 3

14 Elektroniczna poczta. Częśd 2 Kontakty w sieci Co jest dozwolone ochrona praw autorskich, piractwo komputerowe Zagrożenia i korzyści wynikające z dostępności do informacji zasady obowiązujące w Sieci Elementy adresu poczty . Zasady i formy konstruowania wiadomości pocztowych. Wysłanie wraz z wiadomością Umie do przesyłanej wiadomości dołączyd załącznik. dodatkowych dokumentów. Potrafi wykorzystad książkę adresową w celu usprawnienia Cel tworzenia książki adresowej. przesyłania poczty skierowanej do wielu adresatów. Zasady udziału w grupie dyskusyjnej. Potrafi nawiązad kontakt i uczestniczyd w grupie dyskusyjnej. Zasady używania programów do tzw. Potrafi korzystad z internetowych pogadanek (IRC, Czat). kontaktów na żywo. Korzystanie z Umie wykorzystad mapy internetowe. map internetowych. Warunki korzystania z dostępnego w Rozróżnia pojęcia związane z dostępnymi w sieci Sieci oprogramowania. Zasady programami. stosowania i funkcjonowania praw Wie, co to są prawa autorskie. autorskich. Zna pojęcie licencji. Pojęcie licencji. Wie, jakie produkty i usługi dostępne w Sieci objęte są Produkty i usługi dostępne w ochroną prawa autorskiego. Internecie, które są chronione Zna i stosuje zasady etykiety obowiązujące w Internecie. prawem autorskim. Zasady etyki pracy w Sieci. Korzyści wynikające z używania Potrafi wskazad korzyści wynikające z używania komputera i komputera i dostępności do dostępności do informacji. informacji. Rozumie i wyszczególnia zagrożenia jakie niesie za sobą Zagrożenia wynikające z używania używanie komputera i korzystanie z wolnego dostępu do komputera i korzystania z wolnego informacji (uzależnienie, zagrożenia fizyczne, moralne, dostępu do informacji (uzależnienie, psychiczne, społeczne). zagrożenia fizyczne, moralne, psychiczne, społeczne). Kodeks internauty. Wyszczególnia i zna zasady jakie obowiązują każdego użytkownika Sieci. Dział O podstawowych pojęciach stosowanych w informatyce, algorytmach oraz technologii informatycznej i przyszłości zagrożeo, jakie niesie za sobą korzystanie z sieci internetowej. 4

15 podstawowe ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i pomoce dydaktyczne Technologia Różnice pomiędzy informatyką a Potrafi zdefiniowad pojęcie informatyki. informacyjna a informatyka technologią informacyjną. Pojęcia informatyczne (system Umie określid znaczenie pojęcia technologii informacyjnej. Zna podstawowe pojęcia informatyczne (system dwójkowy, dwójkowy, bit, bajt, program). bit, bajt, program). Algorytmy. Częśd Pojęcie algorytmu. Przykłady prostych algorytmów. Zna pojęcie algorytmu. Potrafi podad przykłady algorytmów z życia codziennego. Potrafi rozwiązywad problemy za pomocą algorytmu iteracyjnego. Plansze dotyczące graficznego przedstawienia algorytmów. Algorytmy. Częśd 2 Sposoby przedstawiania algorytmów Umie przedstawid przykład prostego algorytmu w postaci Potrafi przedstawid algorytm w (opis słowny, lista kroków, schemat opisu słownego. wybranym języku programowania. blokowy). Umie przedstawid przykład prostego algorytmu w postaci listy kroków. Potrafi wykorzystad algorytmy w rozwiązywaniu zadao z matematyki. Umie przedstawid przykład prostego algorytmu w postaci schematu blokowego. Algorytmy. Częśd 3 Pojęcie algorytmu rekurencyjnego. Umie skorzystad z algorytmu rekurencyjnego w rozwiązywaniu problemu. Algorytmy. Częśd 4 Interfejs programu Scratch. Potrafi omówid interfejs programu Scratch. Potrafi Zastosowanie narzędzi i możliwości zastosowad i wykorzystad narzędzia programu. programu. Wykorzystanie programu do realizacji własnych projektów. Dziś i jutro technologii Wizja rozwoju, zastosowao i Przedstawia swoje wizje rozwoju technologii informacyjnej w Projekcja filmowa ukazująca informacyjnej możliwości technologii informacyjnej. przyszłości. przyszłe zastosowania Rola i miejsce technologii Potrafi wskazad podstawowe zastosowania komputera w technologii informacyjnej. informacyjnej w edukacji. Szkoła przyszłości (wpływ rozwoju szkole. Dostrzega korzyści wynikające z zastosowania techniki nauki i techniki). komputerowej w życiu codziennym. Rozumie wpływ rozwoju technologii informacyjnej na pracę i codzienne życie człowieka. 5