Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i"

Transkrypt

1 INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres materiału (treści) Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Formatowanie zasady pracy Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do Potrafi odwzorowad zadany mu Program Microsoft Word. -2 dokumentu i edycji tekstu. formatowania, a w szczególności: zmienia rozmiar, kolor, krój dokument. Czasopisma, ulotki informacyjne, przemieszczanie się po Formatowanie tekstu za czcionki, dokonuje jej rozszerzenia i zwężenia, pogrubienia, Dba o estetyczną i atrakcyjną formę wzory oficjalnych pism, które dokumencie pomocą dostępnych pochylenia, podkreślenia. dokumentu. pozwalają zrozumied zasady Operacje z tekstem narzędzi. Umie poruszad się po dokumencie za pomocy myszy lub Potrafi napisad proste ogłoszenie. konstruowania dokumentu i Poruszanie się po klawiatury. Projektuje dokumenty na potrzeby znaczenie dbałości o jego wygląd. dokumencie. Dzieli tekst na akapity i potrafi je zdefiniowad. szkoły, na przykład dyplomy, Pliki z zapisanym obrazem. Zaznaczanie fragmentu Zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów. zaproszenia, szkolną gazetkę. tekstu. Dokonuje kopiowania, usuwania i przenoszenia wybranych Potrafi wydrukowad gotowy Kopiowanie tekstu. fragmentów tekstu. dokument. Wklejania fragmentów tekstu Narzędzia językowe oraz Narzędzia językowe. Potrafi wykorzystad we właściwym momencie narzędzia -2 lista numerowana i Lista numerowana i językowe przenoszenie wyrazów do kolejnego wiersza, wypunktowana punktowana. sprawdzanie pisowni, wymiana słów na jednoznaczne. Wie, jak dostosowad wygląd list numerowanych i punktowanych do potrzeb wynikających z treści dokumentu.

2 Uatrakcyjnianie wyglądu Podział strony na kolumny Potrafi dokonad podziału tekstu na kolumny. -2 dokumentu Wprowadzanie inicjału. Wie, jak i kiedy wprowadzad inicjał. Tabele w dokumencie Wprowadzanie obrazu do Potrafi wstawid do tekstu obiekt graficzny. tekstu. Umie otoczyd tekstem wybrany obiekt graficzny. Wstawianie tabel do Modyfikuje parametry wstawionej do tekstu grafiki. dokumentu tekstowego. Potrafi za pomocą narzędzi programu wprowadzid do tekstu Formatowanie tabel. tabele. Wie, jak formatowad tabelę wprowadzoną do dokumentu, a w szczególności jak zmienid jej obramowanie, kolor komórek, wygląd czcionki, scalad i dzielid komórki, dodawad i usuwad kolumny i wiersze, wyrównywad tekst w komórce. Wykresy w dokumencie Wstawianie wykresów do Potrafi wstawid do dokumentu wykres. -2 dokumentu tekstowego. Umie zmieniad dane prezentowane za pomocą wykresu. Formatowanie wykresów. Wie, jak formatowad wykres, a w szczególności jak zmienid typ wykresu, wprowadzid tytuł, formatowad serie danych. Rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyd do prezentacji określonych danych. Obramowanie i Obramowanie strony. Potrafi wprowadzad i sterowad funkcją. Obramowanie strony. -2 cieniowanie oraz Ochrona dostępu do Wie, jak zabezpieczyd dokument za pomocą hasła. ochrona dostępu do przechowywanego Potrafi wstawid do dokumentu prosty nagłówek i stopkę. dokumentu dokumentu. Potrafi wprowadzid przypisy dolne i koocowe. Rozróżnia Nagłówek i stopka w Wstawianie nagłówka i dokumenty wielostronicowe. różnych dokumentach. stopki oraz przypisów do Przypisy dokumentu tekstowego. Dokument wielostronicowy. 2

3 Dział II O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Higiena pracy z Regulamin szkolnej pracowni Zna regulamin pracowni komputerowej. Wykład. komputerem oraz komputerowej. Zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania komputera. Pogadanka. podstawowe elementy Zasady bezpiecznego użytkowania Opisuje prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy. Plansze i ryciny obrazujące zasady komputera komputera. Rozumie koniecznośd przerw w pracy i stosuje je. zachowania higieny pracy z pojęcia związane z Sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeostwo swoje i komputerem. komputerem: co to jest dysk, rodzaje ochronę sprzętu. dysków, katalog i plik, systemy Wyjaśnia pojęcia: folder, plik. operacyjne. Określa zastosowanie i celowośd porządkowania zapisu na dysku, Sposoby nazywania folderów i plików. Budowa komputera. Twoje biurko Elementy zestawu komputerowego. Określa podstawowe elementy budowy komputera. Dokonuje właściwych Instrukcje obsługi, foldery Zasady prawidłowego Zna i nazywa elementy zestawu komputerowego. podłączeo. reklamowe komputerów, przeprowadzania i podłączania kabli. Wyjaśnia znaczenie poszczególnych elementów zestawu. czasopisma komputerowe. Typy pamięci komputerowej. Potrafi wymienid jednostki pamięci komputerowej. Jednostki pamięci komputerowej. Wymienia typy pamięci zewnętrznej i wewnętrznej. usługi sieciowe. Opisuje i wyjaśnia zasady budowy sieci komputerowej. Zna warunki Plansze pokazujące schematyczną wiadomości o sieci Budowa sieci komputerowych. Określa typy sieci komputerowych. podłączenia budowę różnych typów sieci komputerowej Typy sieci komputerowych. Wchodzi do sieci i korzysta z jej zasobów (oprogramowanie, dostęp do komputera do komputerowych. Wykorzystywanie dostępnej w urządzeo peryferyjnych). Internetu. Wzory kabli stosowanych przy pracowni sieci komputerowej. konstruowaniu sieci. Zasady poruszania się po sieciach komputerowych. 3

4 Sied komputerowa Znaczenie nieograniczonego dostępu Zna warunki umożliwiające podłączenie się do internetowej sieci. Potrafi z Przeglądarka internetowa. Przepisy i Internet. Internetowe do informacji. Elementy adresu Rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji. Wyszczególnia wyszukanych ustawy dotyczące ochrony praw poszukiwanie internetowego. Zasady i sposoby elementy adresu internetowego. Wie, co to jest internetowa informacji wybierad autorskich. Artykuły prasowe wyszukiwania informacji na stronach wyszukiwarka. Potrafi wykorzystad wyszukiwarkę do odnalezienia te najwartościowsze. dotyczące zagrożeo jakie niesie za WWW. informacji. sobą korzystanie z sieci internetowej. Dział III O zarządzaniu zasobami komputera i pracy w systemie operacyjnym Windows XP Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Interfejs systemu Pojęcie systemu operacyjnego. Wie, co to jest system operacyjny. Komputer z zainstalowanym Windows oraz sposoby Elementy pulpitu i okna systemu. Potrafi nazwad i wykorzystad elementy pulpitu i okna. systemem operacyjnym innym niż uruchamiania Sposoby uruchamiania programów. Potrafi uruchomid program. Windows XP i dodatkowo innym np. programów Linux Edu-CD (na płycie CD Zasady celowości i tworzenia Potrafi stworzyd Skrót do programu, folderu czy pliku na pulpicie i w dołączonej do podręcznika). skrótów. Menu Start. Odszukiwanie danych na dysku. Potrafi, Skróty do programów i skróty klawiszowe wykorzystywane w Windows XP oraz wykorzystując właściwe narzędzie, odnaleźd wybrany plik lub folder. odnajdowanie zgubionych plików Gromadzenie, Operacje na folderach i plikach. Umie wykorzystad i zastosowad polecenia Kopiuj, Wklej, Wytnij. Projektuje i wykonuje korzystanie i Archiwizacja danych w Porusza się sprawnie po strukturze folderów. struktury folderów modyfikowanie danych komputerach. Zapisuje wyniki prac na dysku. potrzebne do Metody zapisywania i otwierania Modyfikuje już zapisane dane. gromadzenia danych. danych. Zna pojęcie 4

5 archiwizacji i potrafi właściwie, archiwizowad dane na dysku. Formatowanie i Formatowanie dysku. Umie formatowad dyski na różne sposoby. Wie, w jakim celu sprawdzanie stanu dysku Sprawdzanie stanu dysku. Zna zasady formatowania. dokonuje się twardego. Dodawanie i Czyszczenie dysku. Wie, w jakim celu sprawdza się stan dysku i potrafi to zrobid. defragmentacji dysku usuwanie programów. Defragmentacja dysku. Wie, w jakim celu oczyszcza się dysk i potrafi to zrobid. i potrafi to zrobid. System Pomocy. Kopia bezpieczeostwa danych. Rozumie znaczenie Potrafi dokonad instalacji i deinstalacji dowolnego programu. kopii zapasowej i Wie, jak korzystad z Systemu Pomocy i jak wykorzystad jego treści do potrafi ją stworzyd. Instalowanie i usuwanie wzbogacania wiedzy i umiejętności. programów. Korzystanie z Systemu Pomocy. Dział IV O ochronie zasobów komputera Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Typy i skutki działania Problemy związane z ochroną Określa problemy związane z ochroną przechowywanych Instaluje na swoim komputerze wybrany Wykład. Pogadanka. Wybrane z -2 wirusów oraz programy danych. danych. program antywirusowy. Internetu adresy stron WWW, antywirusowe Skutki działania wirusów. Zna skutki działania wirusów. Uruchamia wybrany program na których udostępnione są Typy wirusów i ich podział. Potrafi określid typy wirusów komputerowych. antywirusowy. bezpłatne programy Znaczenie i działanie programów Wyszczególnia sposoby zabezpieczania sieci Odnajduje w sieci internetowej antywirusowe. Zapory sieciowe antywirusowych. komputerowej. darmowe programy antywirusowe. Znaczenie i zasady działania zapór Zna podstawowe typy zapór sieciowych. sieciowych. Typy zapór sieciowych. 5

6 Dział V O metodach dokonywania obliczeo za pomocą arkusza kalkulacyjnego Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne Poznajemy podstawy Zasady pracy w arkuszu Potrafi podad przykłady wykorzystywania arkusza Projektuje układ i wygląd arkusza. Program Microsoft Excel. pracy w arkuszu kalkulacyjnym. kalkulacyjnego. Dba o estetyczną i atrakcyjną formę Plansze z przykładami rozwiązao kalkulacyjnym Formatowanie arkusza za pomocą Zna sposób oznaczenia kolumn i wierszy. dokumentu. problemu za pomocą arkusza dostępnych narzędzi. Zna pojęcie: adres komórki. Projektuje arkusze na potrzeby klasy czy kalkulacyjnego. Sposoby poruszania się po Przedstawia dane we właściwych formatach. szkoły, na przykład arkusz obliczający Przykłady plików z danymi dokumencie. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując frekwencję, przedstawiający wyniki zawierającymi gotowe arkusze Sposób wprowadzania prostych narzędzie do formatowania, a w szczególności: zmienia rywalizacji podczas Dnia Sportu, kalkulacyjne z rozwiązaniami formuł matematycznych. rozmiar, kolor, krój czcionki, wprowadza pogrubienie, prezentujący wyniki egzaminów wybranych problemów (np. Sposób i cel wprowadzania pochylenie, zmienia szerokośd kolumn, wysokośd wiersza, gimnazjalnych w poszczególnych arkusz liczący frekwencję ucznia komentarza do komórki. wstawia dodatkowe kolumny i wiersze, wyrównuje tekst klasach. czy całej klasy). w komórkach, wprowadza obramowanie i wypełnia Potrafi wydrukowad gotowy arkusz. kolorem komórki. Wie, jak skonstruowad i zastosowad Umie poruszad się po dokumencie przy pomocy myszki proste funkcje dodawania, lub klawiatury. odejmowania, mnożenia i dzielenia. Potrafi wprowadzid komentarz do komórki. Zna pojęcie Autosumowania. Rozumie i potrafi zastosowad opcje przeciągania formuły. Graficzne Wstawianie wykresów do arkusza. Potrafi na podstawie zaprojektowanej tabeli wstawid do przedstawianie Sposoby formatowania wykresów. arkusza wykres. informacji Umie zmieniad dane prezentowane za pomocą wykresu. Wie, jak formatowad wykres, a w szczególności jak zmienid typ wykresu, wprowadzid tytuł, formatowad serie danych. Rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyd do prezentacji określonych danych. 6

7 Potrafi opisad wprowadzony wykres. Skomplikowane Zastosowanie wybranych funkcji Potrafi zastosowad wybrane funkcje matematyczne, na 2 obliczenia matematycznych, statystycznych i przykład pierwiastek, sinus, potęga. logicznych. Potrafi zastosowad i rozumie wybrane funkcje statystyczne, na przykład LICZ.JEŻELI. Potrafi zastosowad i rozumie wybrane funkcje logiczne, na przykład funkcja JEŻELI. Zna pojęcie adresowania bezwzględnego i mieszanego, rozumie i wie, kiedy należy je stosowad. Ułatwienia w pracy. Cel i sposób wprowadzania Potrafi wykorzystad opcje formatowania warunkowego, -2 Porządek w arkuszu formatowania warunkowego. wie, kiedy to zrobid. Sposób i celowośd wprowadzania Wie, jak wprowadzid i wykorzystad opcję Pokrętło. opcji Pokrętło. Potrafi posortowad dane zgodnie z postawionymi Uczy się sposobów i celowości warunkami. sortowania danych. Dział VI O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne 7

8 Co to są bazy danych i Zasady pracy przy tworzeniu baz Przedstawia przykłady baz danych spotykanych w Rozumie potrzebę archiwizowania Program Microsoft Access. do czego służą danych. codziennym życiu. informacji. Przykłady plików z danymi Krok po kroku Pojęcie bazy danych. Rozumie pojęcie bazy danych. zawierającymi gotowe bazy zaczynamy budowę bazy Elementy bazy danych (tabela, Zna i tworzy elementy bazy danych (tabela, rekord, pole). danych z rozwiązaniami danych rekord, pole). Potrafi zdefiniowad typy baz danych. wybranych problemów (np. Jak możemy wykorzystad Poszczególne kroki przy budowie, Korzysta z gotowych baz danych w celu uzyskania książka adresowa). bazy danych jak bazy danych. informacji. dotrzed do konkretnych Typy baz danych. Modyfikuje strukturę bazy. informacji Zarządzanie bazą danych. Potrafi sortowad informacje. Wie, jak wyszukad w bazie danych konkretną informację. Potrafi tworzyd raporty. Mini bazy danych Zasady tworzenia baz za pomocą Potrafi zbudowad, modyfikowad i wykorzystad prostą Rozpoznaje możliwości tworzenia baz Program Microsoft Excel. tworzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego. bazę danych (MS Excel polecenie Dane > Formularz). danych w różnych programach. Przykłady plików z danymi arkusza kalkulacyjnego Zastosowanie dostępnych opcji w Umie odszukiwad konkretne informacje z arkusza (MS zawierającymi gotowe bazy celu wyszukiwania konkretnych Excel polecenie Dane > Filtr danych z rozwiązaniami informacji. > Autofiltr). wybranych problemów (np. książka adresowa). Internetowe bazy Kiedy, jak i czego można szukad w Potrafi odnaleźd i wykorzystad informacje w Umie, potrafi i rozumie możliwości i Przeglądarka internetowa. danych przykłady i Internecie. internetowych bazach danych. celowośd wyszukiwania informacji w sposoby wyszukiwania i internetowych bazach danych. wykorzystania informacji Dział VII O ciekawych sposobach uczenia się, sprawdzania wiedzy oraz modelowaniu i symulacji komputerowej Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i/lub pomoce dydaktyczne 8

9 Nowe możliwości Nowe (inne od tradycyjnych) Potrafi wskazad przykłady, w których informacje Wie, jak wykonad i zastosowad prosty Przykładowe programy -2 poznawania wiedzy sposoby pozyskiwania informacji. przekazywane są za pomocą multimedialnych źródeł test interakcyjny (na podstawie edukacyjne zapisane na Programy edukacyjne Dostępne multimedialne programy informacji. wcześniej zdobytej wiedzy dotyczącej krążkach CD. Testy interakcyjne edukacyjne. Potrafi we właściwy sposób korzystad z programów wykorzystania programu MS Excel). Program Microsoft Excel. Korzyści wynikające z posługiwania edukacyjnych. Przykłady testów interakcyjnych się multimedialnymi źródłami Potrafi zdobywad informacje na zadany temat z weryfikujących wiedzę ucznia z informacji. dostępnych dysków CD. wybranych przedmiotów. Nowe sposoby sprawdzania wiedzy (testy interakcyjne). Modelowanie i Definicje pojęd: model, Zna pojęcie modelu, modelowania i symulacji. Uczy się, w jakich programach można Przykładowe adresy stron symulacja komputerowa modelowanie i symulacja. Umie wskazad przykłady wykorzystywania symulacji w przeprowadzid prostą symulację internetowych, na których Zasady prostego modelowania. rozmaitych dziedzinach życia. komputerową. pokazano przykłady symulacji i Potrafi podad przykład symulacji komputerowej. Rozumie i uzasadnia korzyści z modelowania. Przeprowadza proste symulacje. zastosowania modelowania. Program Microsoft Excel Rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania symulacji. Przykłady plików z danymi Umie wskazad przykłady wykorzystywania modelowania zawierającymi gotowe arkusze z w rozmaitych dziedzinach życia. rozwiązaniami wybranych Potrafi podad przykład modelowania komputerowego. problemów symulacji (np. arkusz Umie rozwiązad prosty przykład na wykorzystanie liczący stan bankowego konta modelowania. przy określonym oprocentowaniu). Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) podstawowe ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i pomoce dydaktyczne Co każdy wiedzied Definicja pojęcia prezentacji. Określa pojęcia dotyczące prezentacji. Projektuje i wykonuje prezentację Program PowerPoint. powinien, zanim Sposoby prezentowania informacji. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosowad. multimedialną na zadany temat. Przykłady prezentacji zacznie tworzyd pojęcia dotyczące Potrafi dokonad wyboru obrazu prezentacji. Potrafi przedstawid prezentację na przedstawiających ciekawe prezentacje prezentacji. Umie zapisad swoją pracę jako plik typu Prezentacja oraz forum publicznym. rozwiązania z zastosowaniem Zalety przedstawiania informacji za Pokaz programu. odpowiednio dobranych 9

10 pomocą prezentacji. efektów animacji. Zasady tworzenia prezentacji. Przykłady prezentacji, które Wybór obrazu prezentacji. można zastosowad i wykorzystad Tworzenie prezentacji. Wstawianie do prezentacji tekstu i Umie wstawid do obrazu prezentacji tekst i obraz oraz na lekcjach z innych Częśd obrazu oraz zmiana tła slajdu. Formatowanie tekstu i obrazu. zmienid tło slajdu. Potrafi formatowad wstawiony do obrazu prezentacji tekst i przedmiotów. 2 obraz. Tworzenie prezentacji. Zastosowania animacji do elementów Potrafi zanimowad poszczególne elementy slajdu. Częśd 2 obrazu prezentacji. Wprowadzanie Wie, jak wprowadzid wykres do obrazu prezentacji i jak go 2 wykresu i jego formatowanie. formatowad. Tworzenie prezentacji. Dodawanie, usuwanie i zmiana Potrafi dodad, usunąd lub zmienid slajd. Częśd 3 miejsca slajdu w prezentacji. Umie zastosowad automatyczne przejścia slajdów w Automatyczne przejścia slajdów w prezentacji. prezentacji. Potrafi zaprogramowad pokaz w odpowiednim odstępie 2 Programowanie pokazu w czasowym. odpowiednim odstępie czasowym. Tworzenie prezentacji. Prezentacja z zastosowaniem Potrafi wykonad prezentację z wykorzystaniem hiperłącza Częśd 4 hiperłącza. Dodawanie plików audio i między poszczególnymi jej obrazami. Potrafi dodad pliki 2 wideo do prezentacji. audio oraz wideo. Dział VIII język HTML tworzenie stron WWW Co każdy wiedzied Korzyści z przedstawiania informacji Język HTML tworzenie stron WWW. Potrafi wstawid na stronę plik Program Notatnik. powinien, zanim na stronach WWW. Określa korzyści z przedstawiania informacji za pomocą stron dźwiękowy (bgsound src...). Program Internet Explorer. zacznie tworzyd własną pojęcia związane ze WWW. Potrafi wstawid na stronę plik wideo Przykłady ciekawych rozwiązao stronę WWW strukturą tworzonego dokumentu. Określa pojęcia związane ze strukturą tworzonego (embed src...). dotyczących właściwej budowy i Konstrukcja nagłówka dokumentu, dokumentu (elementy, tagi i znaczniki). Projektuje stronę WWW na konstrukcji stron WWW (własne głównej jego części. Potrafi konstruowad nagłówek dokumentu (sekcja; Head, wskazany temat. propozycje oraz adresy Title oraz Meta). internetowe). Określa zasady tworzenia głównej części dokumentu (sekcja Body). 0

11 Komendy języka HTML. Częśd Komendy języka HTML. Częśd 2 Komendy języka HTML. Częśd 3 Komendy języka HTML. Częśd 4 Komendy języka HTML. Częśd 5 Malowanie i rysowanie za pomocą komputera Komendy zmieniające tło dokumentu. Komendy formatujące wstawiony tekst. Komendy zmieniające marginesy. Komendy zmieniające położenie obiektu na stronie. Komendy budujące odsyłacze. Komendy zmieniające kolor odsyłaczy. Komendy animujące obiekty. Komendy wstawiające linie. Komendy tworzące listy numerowane. Komendy tworzące listy wypunktowane. Wprowadzanie pliku dźwiękowego. Wprowadzanie pliku wideo. Komendy wstawiające obraz. Komendy wstawiające tabele. Zasady i konstruowanie dokumentów złożonych. Komendy tworzące pływające ramki. Komendy tworzące formularze. Potrafi zmienid tło dokumentu (bgcolor, background). Potrafi wstawid i formatowad tekst (font size, color, face, b, i, u...). Potrafi zmienid marginesy strony (left right top bottommargin). Potrafi zmienid położenie obiektu na stronie (p align center left right). Potrafi zbudowad odsyłacze (a href...). Umie zmienid kolor odsyłaczy (a link, v link). Umie animowad obiekty (marquee...). Potrafi wstawid i formatowad linie (hr size color...). Potrafi wstawid i formatowad listy numerowane (ol, li). Potrafi wstawid i formatowad listy wypunktowane (ul, li). Potrafi wstawid i formatowad obraz (img src). Potrafi wstawid i formatowad tabele (table, tr, td...). Umie zastosowad hiperłącza bez budowy stron w tzw. układzie ramki. Wie, jak konstruowad dokumenty złożone ramki (frameset, frame src...). Potrafi wstawid do strony WWW podstawowe elementy Wie, jak stworzyd pływające ramki (i wchodzące w skład formularza. frame...). Wie, jak budowad formularze (form, input, select name...). Dział O tworzeniu i obróbce obrazu za pomocą edytora grafiki Wykorzystywane programy i podstawowe ponadpodstawowe pomoce dydaktyczne Różnice pomiędzy malowaniem i Zna i rozumie różnice między malowaniem i rysowaniem rysowaniem przy użyciu komputera. przy użyciu komputera.

12 Definiowanie różnic między grafiką Określa znaczenie pojęd: grafika rastrowa, grafika rastrową a wektorową. wektorowa. Program CorelDraw Interfejs programu. Objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego. Program graficzny CorelDraw. narzędzie do rysowania Wykorzystywanie podstawowych Omawia podstawowe możliwości programu. Ulotki, reklamy, czasopisma jako i nie tylko możliwości programu. podpowiedzi i przykłady Co można stworzyd za Działanie podstawowych narzędzi Umie wykorzystad narzędzia programu do osiągnięcia Przekształca obiekty, nadając im zastosowao programu. pomocą narzędzi oferowanych w przyborniku. zaplanowanego efektu (zaznacza, przesuwa, wydłuża, wrażenie przestrzenności i Projekty własne materiałów programu i jak przekształcenia spłaszcza, obraca, pochyla obiekt, zmienia kolejnośd warstw, trójwymiarowości. informacyjno-reklamowych przekształcad obiekty obiektów. wykorzystuje narzędzia kształtu). wykonanych na rzecz szkoły i Potrafi wymazywad i wycinad fragmenty obrazu. środowiska. Potrafi rysowad linie proste, krzywe i łamane. Dobiera kolor i grubośd linii i wykonuje odpowiednie korekty. Wykorzystuje dostępne narzędzia do rysowania figur płaskich. Potrafi wybrad i zastosowad odpowiednie narzędzie do wypełnienia kolorem obiektów zamkniętych. Wprowadzanie i Możliwości przetwarzania i obróbki Potrafi zastosowad wewnętrzny edytor tekstu do wstawiania Umie planowad pracę. przekształcanie tekstu tekstu. napisów. Zna różnice pomiędzy tekstem akapitowym a graficznym. Wykonuje prace według zadanego wzoru. Umie przekształcad i modyfikowad tekst graficzny. Projektuje i realizuje własne Efekty specjalne Możliwości zastosowania efektów specjalnych obróbki obrazu. Potrafi wybrad i zastosowad narzędzia do efektów specjalnych (soczewkę, perspektywę). rozwiązania. Potrafi dowieśd znaczenia i Jak zmienid rysunek w Sposoby przetwarzania grafiki Potrafi wybrad i zastosowad efekty specjalne do map celowości stosowania programów malunek i kolejne wektorowej na bitmapową. bitowych (trójwymiarowości, rozmywanie, pociągnięcia graficznych. czynności ozdobne). Potrafi wydrukowad gotowy projekt. Eksportowanie i importowanie plików Sposoby importowania i eksportowania obrazów tworzonych w programie. Potrafi importowad obrazy do wybranego edytora grafiki. Umie modyfikowad i przetwarzad zaimportowane obrazy. Potrafi wyeksportowad obraz z edytora grafiki i zapisad go w Przekształca obiekty, nadając im wrażenie przestrzenności i trójwymiarowości. pliku o wybranym rozszerzeniu. 2

13 Program GIMP narzędzie do rysowania i nie tylko Narzędzia przybornika. Skalowanie rysunków Kadrowanie oraz zmiana rozmiaru obrazów. Obrazy czarno-białe i jednobarwne Efekt cienia i inne Interfejs programu. możliwości programu. Działanie podstawowych narzędzi oferowanych w przyborniku. Sposoby skalowania rysunków. Kadrowanie i zmienianie wymiarów obrazu. Zamiana obrazów czarno-białych na jednobarwne. Wprowadzanie efektu cienia. Objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego. Omawia podstawowe możliwości programu. Umie wykorzystad narzędzia programu w celu osiągnięcia zaplanowanego efektu. Wie, jak skalowad obraz. Wie, jak kadrowad obraz i zmieniad jego wymiary. Potrafi przekształcad obraz czarno-biały w jednobarwny. Umie wprowadzid do obrazu efekt cienia. Umie planowad pracę. Wykonuje prace według zadanego wzoru. Projektuje i realizuje własne rozwiązania. Potrafi dowieśd znaczenia i celowości stosowania programów graficznych. Potrafi zapisad obraz z edytora grafiki do pliku o wybranym rozszerzeniu. Potrafi wydrukowad gotowy projekt. Program graficzny GIMP. Ulotki, reklamy, czasopisma jako podpowiedzi i przykłady zastosowao programu. Projektuje własne materiały informacyjno-reklamowe na rzecz szkoły i środowiska. efekty specjalne Stosowanie filtrów i skryptów. Potrafi wykorzystad funkcję skryptów i filtrów do przetwarzania obrazu. Efektowne napisy Możliwości przetwarzania i obróbki Wie, w jaki sposób przetwarzad i obrabiad tekst. tekstu. Potrafi zastosowad dla danego obrazu modyfikacje za Możliwości zastosowania efektów pomocą efektów specjalnych. specjalnych obróbki obrazu. Wykorzystujemy tylko Wycinanie obiektów z obrazu. Umie wycinad potrzebne fragmenty z obrazu. Potrafi to, co potrzebne Wykonywanie przycisków na stronę stworzyd przyciski na stronę internetową. internetową. Wykonywanie animowanych GIF-ów. Dział O możliwościach globalnej Sieci, poznawaniu nowych programów, ochronie praw autorskich oraz korzyściach i zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu Wykorzystywane programy i podstawowe ponadpodstawowe pomoce dydaktyczne W internetowej sieci Znaczenie nieograniczonego dostępu Zna warunki umożliwiające podłączenie się do internetowej Przeglądarka internetowa, do informacji. sieci. program pocztowy. Rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji. Przepisy i ustawy dotyczące Elektroniczna poczta. Zasady funkcjonowania poczty Potrafi wysład odpowiednio sformułowaną wiadomośd ochrony praw autorskich. Częśd elektronicznej. pocztową. Artykuły prasowe dotyczące 3

14 Elektroniczna poczta. Częśd 2 Kontakty w sieci Co jest dozwolone ochrona praw autorskich, piractwo komputerowe Zagrożenia i korzyści wynikające z dostępności do informacji zasady obowiązujące w Sieci Elementy adresu poczty . Zasady i formy konstruowania wiadomości pocztowych. Wysłanie wraz z wiadomością Umie do przesyłanej wiadomości dołączyd załącznik. dodatkowych dokumentów. Potrafi wykorzystad książkę adresową w celu usprawnienia Cel tworzenia książki adresowej. przesyłania poczty skierowanej do wielu adresatów. Zasady udziału w grupie dyskusyjnej. Potrafi nawiązad kontakt i uczestniczyd w grupie dyskusyjnej. Zasady używania programów do tzw. Potrafi korzystad z internetowych pogadanek (IRC, Czat). kontaktów na żywo. Korzystanie z Umie wykorzystad mapy internetowe. map internetowych. Warunki korzystania z dostępnego w Rozróżnia pojęcia związane z dostępnymi w sieci Sieci oprogramowania. Zasady programami. stosowania i funkcjonowania praw Wie, co to są prawa autorskie. autorskich. Zna pojęcie licencji. Pojęcie licencji. Wie, jakie produkty i usługi dostępne w Sieci objęte są Produkty i usługi dostępne w ochroną prawa autorskiego. Internecie, które są chronione Zna i stosuje zasady etykiety obowiązujące w Internecie. prawem autorskim. Zasady etyki pracy w Sieci. Korzyści wynikające z używania Potrafi wskazad korzyści wynikające z używania komputera i komputera i dostępności do dostępności do informacji. informacji. Rozumie i wyszczególnia zagrożenia jakie niesie za sobą Zagrożenia wynikające z używania używanie komputera i korzystanie z wolnego dostępu do komputera i korzystania z wolnego informacji (uzależnienie, zagrożenia fizyczne, moralne, dostępu do informacji (uzależnienie, psychiczne, społeczne). zagrożenia fizyczne, moralne, psychiczne, społeczne). Kodeks internauty. Wyszczególnia i zna zasady jakie obowiązują każdego użytkownika Sieci. Dział O podstawowych pojęciach stosowanych w informatyce, algorytmach oraz technologii informatycznej i przyszłości zagrożeo, jakie niesie za sobą korzystanie z sieci internetowej. 4

15 podstawowe ponadpodstawowe Wykorzystywane programy i pomoce dydaktyczne Technologia Różnice pomiędzy informatyką a Potrafi zdefiniowad pojęcie informatyki. informacyjna a informatyka technologią informacyjną. Pojęcia informatyczne (system Umie określid znaczenie pojęcia technologii informacyjnej. Zna podstawowe pojęcia informatyczne (system dwójkowy, dwójkowy, bit, bajt, program). bit, bajt, program). Algorytmy. Częśd Pojęcie algorytmu. Przykłady prostych algorytmów. Zna pojęcie algorytmu. Potrafi podad przykłady algorytmów z życia codziennego. Potrafi rozwiązywad problemy za pomocą algorytmu iteracyjnego. Plansze dotyczące graficznego przedstawienia algorytmów. Algorytmy. Częśd 2 Sposoby przedstawiania algorytmów Umie przedstawid przykład prostego algorytmu w postaci Potrafi przedstawid algorytm w (opis słowny, lista kroków, schemat opisu słownego. wybranym języku programowania. blokowy). Umie przedstawid przykład prostego algorytmu w postaci listy kroków. Potrafi wykorzystad algorytmy w rozwiązywaniu zadao z matematyki. Umie przedstawid przykład prostego algorytmu w postaci schematu blokowego. Algorytmy. Częśd 3 Pojęcie algorytmu rekurencyjnego. Umie skorzystad z algorytmu rekurencyjnego w rozwiązywaniu problemu. Algorytmy. Częśd 4 Interfejs programu Scratch. Potrafi omówid interfejs programu Scratch. Potrafi Zastosowanie narzędzi i możliwości zastosowad i wykorzystad narzędzia programu. programu. Wykorzystanie programu do realizacji własnych projektów. Dziś i jutro technologii Wizja rozwoju, zastosowao i Przedstawia swoje wizje rozwoju technologii informacyjnej w Projekcja filmowa ukazująca informacyjnej możliwości technologii informacyjnej. przyszłości. przyszłe zastosowania Rola i miejsce technologii Potrafi wskazad podstawowe zastosowania komputera w technologii informacyjnej. informacyjnej w edukacji. Szkoła przyszłości (wpływ rozwoju szkole. Dostrzega korzyści wynikające z zastosowania techniki nauki i techniki). komputerowej w życiu codziennym. Rozumie wpływ rozwoju technologii informacyjnej na pracę i codzienne życie człowieka. 5

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Dział O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Lp. 1. 1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA I GIMNAZJUM Numer dopuszczenia: 91/1/2009 Podręcznik: Informatyka 1 Wydawnictwo OPERON Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Temat

Bardziej szczegółowo

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji.

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji. Wymagania z informatyki dla klasy II Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) lp godz Temat lekcji Zakres materiału (treści)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI KLASA III GIMNAZJUM O SPOSOBACH MAGAZYNOWANIA I SELEKCJONOWANIA INFORMACJI o Przedstawia przykłady baz danych spotykanych w codziennym życiu. o Rozumie pojęcie bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Semestr I I. O higienie pracy, komputerze,

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH Temat lekcji Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Zakres materiału (treści) regulamin szklonej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni. Wykład. komputerem. komputerowej. Pogadanka. Zasady bezpiecznego

Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni. Wykład. komputerem. komputerowej. Pogadanka. Zasady bezpiecznego Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Dział O higienie pracy przy komputerze Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia uczniów Podstawowe Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału

Szczegółowy rozkład materiału Szczegółowy rozkład materiału Klasa Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Zakres Temat lekcji materiału (treści) Higiena pracy Regulamin z komputerem szkolnej oraz pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki. obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki. obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016 Przedmiotowy System Oceniania z informatyki obowiązujący od roku szkolnego 205/206 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. Sprawdzian praktyczny przy komputerze po skończonym dziale. 2. Sprawdzian teoretyczny

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum ZESPÓŁ SZKÓŁ W CMOLASIE PUBLICZNE GIMNAZJUM im. ks. Wojciecha Borowiusza 36-105 Cmolas 269, tel./fax 17 283-77-08 zscmolas.pl zscmolas@zscmolas.pl IP 814-12-66-431 REGON 000650904 Cmolas, 1.09.2015r. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek BUDOWA I ZASTOSOWANIE KOMPUTERA - rozumie, na czym polega bezpieczeostwo pracy z komputerem; - wie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować.

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki drugi rok nauki w gimnazjum. Kl. III gimnazjum Semestr I VII O atrakcyjnym przedstawieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008 r.) skonsultowany i pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91. Szkoła Podstawowa nr 240

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91. Szkoła Podstawowa nr 240 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Szkoła Podstawowa nr 240 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

Moduł: Na dobry początek

Moduł: Na dobry początek AUTORZY: PAWEŁ SZCZĘSNY EDYTA SOKOŁOWSKA NAUCZYCIELE INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR W RADOMIU PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA GIMNAZJUM 3 GODZINY W CYKLU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń:

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń: INFORMATYKA - KLASA II I PÓŁROCZE - umie wymienić elementy zewnętrznej i wewnętrznej budowy komputera. - rozumie, w jakim celu podłącza się elementy zewnętrzne komputera. - rozumie różnicę między informacją

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 6

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 6 1 Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 6 1. Praca z komputerem Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera Samodzielnie uruchamia komputer i loguje się do szkolnej sieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy V 1 rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum 1. Multimedia PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. Janina Kochan, Robert Szymański Gimnazjum nr 9 ARKUSZ KALKULACYJNY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Obszar zagadnień dydaktycznych Rozpoczęcie pracy z komputerem. Pomoc i Leksykon Poszukiwanie informacji sieć Internet Komputerowe pisanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem. 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze

Spis treści. 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem. 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze Spis treści 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem Zasady pracy przy komputerze Jak zorganizować stanowisko do pracy przy komputerze?.......... 14 Dbaj o zdrowie i przeciwdziałaj dolegliwościom związanym z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2

Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2 Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2 Ocena dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Samodzielnie uruchamia komputer i loguje się do szkolnej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie VI

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie VI Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie VI Numer i temat lekcji 1.Zaczynamy - BHP w Sali. Omówienie WSO 2.Ochrona oprogramowania 3.Kopia zapasowa pliku 4.Kompresja plików Rysujemy flagi 5.Adres internetowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 zgodne z programem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Opracowanie: Grzegorz Pańko Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole. Potrafią wyszczególnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe z informatyki w klasie I Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klasy I Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klasy I Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klasy I Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI

PREZENTACJA INFORMACJI PLAN WYNIKOWY Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W KLASACH TECHNIKUM (2 godz. Tyg. ) roczny cykl nauczania NR DKOS 4015 214/02 Lp Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe PREZENTACJA INFORMACJI 1.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z komputerem.

1. Rozpoczęcie pracy z komputerem. 1. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Wymagania programowe z informatyki w klasie II-III Gimnazjum 1. Prawidłowo włączyć komputer i uporządkować stanowisko. 2. Prawidłowo zalogować się do sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny. Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny. Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun . Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM Przedstawiamy wykaz umiejętności informatycznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 IM. ORLĄT LWOWSKICH WE WROCŁAWIU Ocenie podlegają: Wiadomości i umiejętności oraz postawy 1. Praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wstęp Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM - organizuje własne stanowisko pracy z zachowaniem podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

Poziom osiągnięć koniecznych (PP) 2 3 4 5 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: - wie, jak bezpiecznie. Poziom osiągnięć rozszerzających (R) komputera,

Poziom osiągnięć koniecznych (PP) 2 3 4 5 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: - wie, jak bezpiecznie. Poziom osiągnięć rozszerzających (R) komputera, ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY I Tematyka zajęć z informatyki: 1. Zapoznanie z programem nauczania i PSO. Regulamin pracowni komputerowej. Poziom osiągnięć koniecznych (K) Poziom osiągnięć podstawowych (P)

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 65 godzin). Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV-VI

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia na poszczególne oceny szkolne opracowany na podstawie propozycji autorki podręcznika do zajęć komputerowych - Grażyny Koba 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012 22, Str. 70-73 Sztuczka 2 Ćw. 8, 9/72 23. Zad. 5,6/74 Sztuczki ułatwiające komputerowe rysowanie Lekcja nr 24 sprawdzian grafika komputerowa. (16.03) zna

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie II z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi. uruchomić wskazany. narzędzi. poprzez wybór myszką z menu Start i kolejnych podgrup programów

Uczeń potrafi. uruchomić wskazany. narzędzi. poprzez wybór myszką z menu Start i kolejnych podgrup programów dobry dopuszczający Kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie IV (1 godzina przedmiotu tygodniowo) Podstawy obsługi systemu Windows Budowa i obsługa komputera. Podstawy obsługi systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny - klasa 1

INFORMATYKA dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny - klasa 1 INFORMATYKA dla gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny - klasa 1 1 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo) Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 2 y tygodniowo) L.p. Liczba 1. 1 Lekcja organizacyjna 2. 1 Omówienie regulaminu pracowni informatycznej (BHP pracy z komputerem) 3. 1 Historia komputera

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia na poszczególne oceny szkolne Spis treści 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym...

Bardziej szczegółowo

Klasy IV-VI Wymagania na poszczególne oceny szkolne z informatyki

Klasy IV-VI Wymagania na poszczególne oceny szkolne z informatyki 1 Klasy IV-VI Wymagania na poszczególne oceny szkolne z informatyki Spis treści 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym... 2 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z przedmiotu zajęcia komputerowe klasy IV-VI

Kryteria ocen z przedmiotu zajęcia komputerowe klasy IV-VI 1 Kryteria ocen z przedmiotu zajęcia komputerowe klasy IV-VI 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Uczeń: 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas IV-VI

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas IV-VI Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas IV-VI 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa I gimnazjum Opracowała M. Budzińska, E. Michałkiewicz

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa I gimnazjum Opracowała M. Budzińska, E. Michałkiewicz Wymagania edukacyjne z informatyki klasa I gimnazjum Opracowała M. Budzińska, E. Michałkiewicz DZIAŁ PROGRAMOWY KOMPETENCJA KLUCZOWA CEL SZCZEGÓŁOWY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba propozycja Spis treści 1. Podstawowe zasady posługiwania

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne. 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Podstawowe zasady posługiwania się

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Podstawowe zasady posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (III etap edukacyjny wg podstawy programowej przedmiotu) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie V

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie V Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie V Numer i temat lekcji 1.Zaczynamy - BHP w Sali. Omówienie WSO 2.O początkach informatyki 3.Podstawowe czynności wykonywane w systemie Windows 4.Inne ważne czynności

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka - wymagania na poszczególne oceny szkolne. Rok szkolny 2015/2016

Informatyka - wymagania na poszczególne oceny szkolne. Rok szkolny 2015/2016 Informatyka - wymagania na poszczególne oceny szkolne Rok szkolny 2015/2016 1 1.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo