Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań. Lp. Temat lekcji Liczba godzin podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe Środki dydaktyczne zna pojęcia: Internet, topologia sieci, protokół sieciowy; - wie, jakie są rodzaje sieci; - wymienia i charakteryzuje topologie sieci; - wymienia składniki niezbędne do budowy sieci; 7.1, 7. i 7.3 (w wersji Windows Vista) 6.1. Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa WAN. Praca w sieci lokalnej i globalnej. 1 - wie, w jaki sposób mogą być połączone komputery; - wyjaśnia, na czym polega i co umożliwia praca w sieci lokalnej; - zna pojęcia: wyszukiwarka, katalog stron WWW, portal; - wie, jaką siecią jest Internet; - wie co jest niezbędne do połączenia się z Internetem; - wyjaśnia, co to jest adres IP komputera; - nazywa elementy składowe adresu internetowego; - wymienia cechy charakterystyczne dla portalu internetowego ; - wyjaśnia kiedy możliwe jest współużytkowanie zasobów, na przykład plików, programów, drukarek sieciowych, skanera. - rozpoznaje adres internetowy; - wie, do czego służy przeglądarka internetowa; - podaje przykłady adresów internetowych; - podaje przykłady portali internetowych. 6.. Jak zachować bezpieczeństwo (w wersji Windows 1

2 podczas rozmów w sieci? Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z Internetu. - wie, na czym polega rozmowa w sieci; - dostrzega pozytywne i negatywne skutki korzystania z Internetu; - przestrzega podstawowych zasad dotyczących zachowania bezpieczeństwa podczas rozmów w sieci; - dokładnie wymienia zasady zapewniające bezpieczeństwo w sieci; - wymienia narzędzia do prowadzenia rozmów w sieci; - potrafi uzasadnić, dlaczego należy zachować ostrożność podczas korzystania z Internetu. XP) i 7.4 (w wersji Windows Vista) - wymienia korzyści wynikające z korzystania z Internetu Tworzenie dokumentu tekstowego na podstawie informacji z Internetu. 1 - potrafi wyszukać w sieci określone informacje; - wie, jak kopiować, wklejać i formatować teksty i obrazy wyszukane w Internecie; - tworzy dokument tekstowy na podstawie informacji znalezionych w Internecie; - umie zapisać stronę WWW; - wie, w jaki sposób skopiować lub zapisać obraz z wyszukanej strony WWW. - potrafi uściślić poszukiwania określonych treści w sieci; - określa, jakie informacje z Internetu można kopiować, powielać, rozprowadzać zgodnie z prawem autorskim. - wie, jak utworzyć dokument na podstawie informacji zaczerpniętych z sieci, aby nie naruszyć prawa autorskiego (w wersji Windows XP) i (w wersji Windows Vista) - formatuje informacje i obrazy pobrane z sieci.

3 6.4. Usługi internetowe. Zakładanie konta pocztowego. Przesyłanie i odbieranie wiadomości. 1 - rozumie i wyjaśnia pojęcia: usługi internetowe, poczta elektroniczna, konto e mail, protokół FTP, telnet; - wymienia najbardziej powszechne usługi internetowe; - zna programy do rozmów w sieci; - wie, jakie zasady obowiązują podczas rozmów w sieci; - wie na czym polega e-praca, e-nauka, działalność e-banku. - rozumie i wyjaśnia pojęcia: poczta elektroniczna, konto e - mail; - umie uzasadnić, dlaczego warto korzystać z usług internetowych; - wymienia pożytki i zagrożenia wynikające z korzystania z usług internetowych. - wie, jakie zasady obowiązują podczas dobierania adresu poczty elektronicznej; - potrafi wysłać i odebrać list z załącznikiem; - wie, jak korzystać z opcji odpowiedz ; - umie korzystać z książki adresowej. 7.3 (wersja Windows XP), 7.4 (wersja Windows Vista) 7.3 (wersja Windows XP), 7.4 (wersja Windows Vista) - umie założyć własne konto e -mail; - wie jak odbierać i jak wysyłać listy e -mail; - wie, jak korzystać z poczty elektronicznej. - wie, co powinien zawierać list elektroniczny Prezentacja mojego regionu - gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł. - wie, jakie elementy i w jakiej formie ma zaprezentować; - gromadzi teksty, obrazy, zdjęcia i muzykę; - dobiera formę prezentacji zgromadzonych materiałów (program PowerPoint lub Windows Movie Maker); - tworzy opracowanie współpracując ze swoją grupą; - dołącza wyszukane elementy do swojej prezentacji; - wykorzystuje zaawansowane opcje wybranego programu do wykonania swojego opracowania; - dobiera stosowny podkład muzyczny; - w efektowny sposób prezentuje efekty pracy swojej grupy. 7.4 (wersja Windows XP), 7.5 (wersja Windows Vista) - korzysta z różnych opcji programu, w którym tworzy swoją prezentację; - wie, jak zaprezentować dorobek grupy. 3

4 7. Multimedia [ 6 godz.] Podstawa programowa: Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Lp. Temat lekcji Liczba godzin podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe Środki dydaktyczne rozumie i wyjaśnia pojęcia: multimedia, prezentacja multimedialna; - stosuje narzędzia programu do tworzenia prezentacji multimedialnych; Prezentacje multimedialne zasady pracy z programem PowerPoint. - wie, jakie dokumenty można nazwać multimedialnymi; - umie otwierać i zamykać program do tworzenia prezentacji oraz zapisywać efekty swojej pracy; - wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; - posługuje się zaawansowanymi funkcjami programu PowerPoint. - zna podstawowe funkcje programu PowerPoint; - samodzielnie tworzy slajdy nowej prezentacji, korzysta z kreatora zawartości oraz z szablonów projektów Realizacja projektu do wyboru (praca w grupach dwuosobowych): Organizujemy wycieczkę klasową do, Moje miasto, Najpiękniejsze miejsca świata, Oferty biura podróży. - wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; - wie, jak ułożyć plan pracy; - potrafi wstawiać nowe slajdy; - dobiera tło; - wpisuje i formatuje teksty na slajdach; - wie, jak wstawiać różne obiekty do slajdów; - potrafi ustala efekty wypełniania tła prezentacji; - wstawia do prezentacji efekty dźwiękowe i podkład muzyczny; - potrafi zapisać prezentację jako: standardową, przenośną, stronę WWW oraz jako pokaz; - rozpoznaje i określa po wyglądzie ikon, jaki zastosowano zapis prezentacji; - wie, w jakich formatach można zapisać 6.5 4

5 - potrafi formatować wstawione obiekty; prezentację; Wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. Pokaz wykonanych prezentacji. - dokonuje animacji wstawionych obiektów; - wie, jak uatrakcyjnić wygląd prezentacji; - wie, jak ustalić przejścia między slajdami; - zna zasady, które zapewnią wykonanie estetycznej prezentacji; - tworzy spójną tematycznie prezentację; - zapisuje efekty swojej pracy; - potrafi odtworzyć zapisaną w różnych formatach prezentację; - dostrzega błędy w prezentacji i je usuwa; - ocenia prace innych i uzasadnia swoją ocenę. - wie, jak przygotować prezentację do pokazu; - potrafi wyświetlić wykonaną prezentację w formie pokazu. 8. Algorytmy [8 godz.] Podstawa programowa: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Lp. Temat lekcji Liczba godzin podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe Środki dydaktyczne Pojęcie algorytmu. Rodzaje i sposoby zapisywania algorytmów. Przykłady wykorzystania algorytmów do rozwiązywania zadań. - zna pojęcia: algorytm, instrukcja; - zna rodzaje algorytmów; - wie, na czym polega przedstawianie algorytmów za pomocą opisu słownego, listy kroków i schematu blokowego; - zna rodzaje skrzynek do przedstawiania algorytmu za pomocą schematu blokowego - podaje przykłady algorytmicznego rozwiązywania problemów; - zna zasady niezbędne podczas tworzenia schematów blokowych algorytmów. 10.1, 10.,

6 - potrafi przedstawić algorytm w postaci słownej; - podaje przykłady algorytmów w postaci listy kroków; - podaje przykłady algorytmów w postaci schematu blokowego; - tworzy schematy blokowe algorytmów Algorytmiczne rozwiązywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym. Algorytm liniowy i algorytm z warunkiem. - wie, co to jest algorytm; - wymienia rodzaje algorytmów; - wyjaśnia, czym charakteryzuje się algorytm liniowy, a czym warunkowy; - stosuje algorytmiczne podejście w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin; - umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny do algorytmicznego rozwiązywania problemów. - umie podać przykłady algorytmów liniowych, warunkowych; - wyjaśnia, co to jest iteracja w algorytmie; - podaje przykłady iteracji; - wie, na czym polega zapętlenie algorytmu; - wie co to jest rekurencja; - tworzy schematy blokowe różnych rodzajów algorytmów. 10.1, 10., Tworzenie algorytmów w programie ELI.0 i analizowanie ich działania. 3 - wie, jak uruchomić program ELI.0 i jak wygląda okno programu; - zna podstawowe klocki do budowania algorytmów w programie; - umie tworzyć proste algorytmy w programie ELI.0; - tworzy algorytmy, uruchamia je i sprawdza poprawność działania; - wprowadza poprawki i zapisuje utworzone algorytmy; - wie, jak korzystać z pomocy programu potrafi wpisywać instrukcje do poszczególnych klocków; - wie, jak uruchomić algorytm zbudowany w programie Sprawdzian. 6

7 9. Internet i HTML [10 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań. Lp. Temat lekcji Liczba godzin podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe Środki dydaktyczne Podstawy tworzenia stron w języku HTML. - wie, co oznacza pojęcie HTML; - zna i stosuje podstawowe polecenia do tworzenia stron w HTML; - gromadzi materiały niezbędne do utworzenia strony WWW; - zna podstawowe zasady tworzenia stron WWW; - potrafi zaprojektować swoją witrynę internetową; - wie, jak opublikować stronę w internecie; - umie wprowadzić poprawki w opublikowanej w internecie własnej stronie WWW. 7.5 (wersja Windows XP), 7.6 (wersja Windows Vista) - potrafi utworzyć prostą stronę WWW w HTML Podstawy języka HTML, grafika i muzyka na stronie. 3 - zna podstawowe polecenia do tworzenia stron w HTML; - gromadzi materiały niezbędne do utworzenia strony WWW; - zna podstawowe zasady tworzenia stron WWW; - potrafi samodzielnie zaprojektować klasową lub szkolną witrynę internetową; - umie posługiwać się zaawansowanymi możliwościami języka HTML. 7.5 (wersja Windows XP), 7.6 (wersja Windows Vista) - przegląda wyszukane w sieci strony prezentujące inne szkoły; - porównuje wygląd utworzonej strony WWW z innymi stronami o podobnej 7

8 tematyce. - potrafi zmienić tło dokumentu (bgcolor, background). -potrafi wstawić i formatować tekst (font size, color, face, b, i, u...). -potrafi zmienić marginesy strony (left right top bottommargin). -potrafi zmienić położenie obiektu na stronie (p align center left right). -potrafi zbudować odsyłacze (a href...). -umie zmienić kolor odsyłaczy (a link, v link). -umie animować obiekty (marquee...). -potrafi wstawić na stronę plik dźwiękowy -potrafi wstawić i formatować linie (hr size (bgsound src...) Komendy języka HTML color...). -potrafi wstawić i formatować listy -potrafi wstawić na stronę plik wideo (bgsound src...). numerowane (ol, li). -projektuje stronę WWW na wskazany temat. -potrafi wstawić i formatować listy wypunktowane (ul, li). 9.5 Komendy języka HTML potrafi wstawić i formatować obraz (img src). -potrafi wstawić i formatować tabele (table, tr, td...). -wie, jak konstruować dokumenty złożone ramki (frameset, frame src...). 9.6 Sprawdzian Wymagania ogólne: 8

9 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje programu nieomawiane na zajęciach - dysponuje wiedzą wykraczającą poza wymagania programowe - proponuje i wykonuje wyjątkowo przemyślane, funkcjonalne i estetyczne projekty, - uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca, - z własnej inicjatywy pomaga innym. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - wykazuje i potrafi wykorzystać wiedzę o funkcjach programu, - biegle wykorzystuje urządzenia peryferyjne, - właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań, - do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody, - wykonuje prace estetyczne i przemyślane nie popełniając żadnych błędów Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - wykazuje średni poziom wiedzy o programie i jego funkcjach, - samodzielnie wykonuje zadania, - popełnia tylko nieliczne błędy, - wykonuje prace estetyczne, - do rozwiązania problemu stosuje szablonowe rozwiązania. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania, - nie rozumie problemów, które przed nim postawiono, - stara się pracować samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje przy tym w sposób poprawny podstawowe funkcje programu, - w pracy popełnia często błędy, 9

10 - nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - nie radzi sobie z pracą z komputerem, - nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono, - nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, jednak z pomocą nauczyciela potrafi w minimalnym stopniu radzić sobie z zadaniem, - posiada minimalną wiedzę dotyczącą wymaganych umiejętności, - wykazuje chęci do pracy Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie radzi sobie zupełnie z pracą z komputerem, - nie rozumie problemów, które przed nim postawiono, - nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, nawet z pomocą nauczyciela, - nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej wymaganych umiejętności, - lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy 10

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY 2 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013 Przykładowy plan wynikowy. Lekcje z komputerem. Klasa 5 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM Temat Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Komputer na miarę umie nazwać i scharakteryzować różne rodzaje komputerów, w tym stacjonarne, netbooki,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014 LP. 4.1 Projektowanie witryn internetowych klasa II 4.2 Tworzenie witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo) Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 2 y tygodniowo) L.p. Liczba 1. 1 Lekcja organizacyjna 2. 1 Omówienie regulaminu pracowni informatycznej (BHP pracy z komputerem) 3. 1 Historia komputera

Bardziej szczegółowo