PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W ŁAZISKACH GÓRNYCH GIMNAZJUM NR 2, III ETAP EDUKACYJNY

2 I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych. 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów): a) rodzic (prawny opiekun) zostaje poinformowany o ocenach swojego dziecka na zebraniu rodziców. Informacja o ocenach podawana jest w formie pisemnej; b) rodzic (prawny opiekun) ma prawo uzyskać informacje o ocenach swojego dziecka podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielem. Informacja jest wówczas podawana w formie ustnej. 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia uzyskaną przez ucznia ocenę podczas zebrania z rodzicami lub konsultacji indywidualnych. 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu w szkole uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrania z rodzicami lub konsultacji indywidualnych. 5. Informację o uzyskanej ocenie uczeń może odnotować w zeszycie przedmiotowym, a nauczyciel potwierdza ją swoim podpisem. 6. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali: celujący (cel, 6); bardzo dobry (bdb,5); dobry (db, 4); dostateczny (dst, 3); dopuszczający (dop, 2); niedostateczny (ndst, 1); nieklasyfikowany(a) (nkl). 7. Oceny cząstkowe i śródroczne mogą być poprzedzone znakiem + lub Bieżącej ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: a) odpowiedź ustna, ćwiczenia przedmiotowe; b) praca pisemna kartkówki, sprawdziany, zadania domowe; c) aktywność ucznia występ, czynny udział w lekcji, udział w konkursach, zawodach. 9. Dopuszcza się zapisywanie w dzienniku lekcyjnym na stronie ocena postępów w nauce w odpowiedniej rubryce znaków + i Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie. Uczeń powinien być oceniony w półroczu co najmniej: a) 3-krotnie przy jednej godzinie zajęć edukacyjnych tygodniowo; b) 5-krotnie przy dwóch i więcej godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo. 11. Ustala się następujące zasady oceniania ucznia: a) prace pisemne obejmujące więcej niż 3 ostatnie tematy lekcyjne muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym; b) w ciągu tygodnia uczeń może pisać tylko 3 prace pisemne ujęte w punkcie a), ale nie więcej niż 1 w ciągu dnia, z wyjątkiem sprawdzianu przełożonego na prośbę uczniów; c) przyjmuje się następującą skalę punktową oceniania prac pisemnych: 0%-30% - ndst, 31%-50% - dop, 51%-70% - dst, 71%-90% - db, 91%-99% - bdb, 100% - cel; d) bieżąca forma kontroli wiadomości kartkówka obejmująca zakres treściowy do trzech ostatnich zajęć lekcyjnych, nie musi być zapowiedziana; e) poprawione i ocenione prace pisemne powinny być oddane w ciągu dwóch tygodni. W przypadku niedotrzymania terminu poprawy nauczyciel nie powinien wpisywać ocen do dziennika lekcyjnego; f) termin poprawy prac może być wydłużony w przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela lub niezdolności nauczyciela do poprawy prac; g) pisemne prace domowe powinny być ocenione do trzech tygodni. 12. Uczeń może zgłosić w każdym półroczu fakt nieprzygotowania do zajęć bez konieczności podawania przyczyny: a) 1-krotnie przy jednej lub dwóch godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo; b) 2-krotnie przy trzech i więcej godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo. Zgłoszone nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych oraz zajęć poświęconych syntezie całego działu.

3 II. Warunki i tryb poprawy oceny 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w ciągu 2 tygodni od momentu jej otrzymania: a) termin i warunki poprawy ustala nauczyciel; b) ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika; c) w sytuacji wyjątkowej nauczyciel może zezwolić na ponowną poprawę oceny. 2. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej ma obowiązek napisać ją w terminie i na warunkach ustalonych przez nauczyciela. W przypadku braku ustalenia terminu, uczeń zobowiązany jest w terminie do dwóch tygodni napisać daną pracę pisemną. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku dłuższej choroby ucznia. 3. Uczeń, który bez usprawiedliwienia opuścił lekcję, na której była zapowiedziana praca pisemna lub sprawdzian umiejętności jest zobowiązany napisać pracę lub zaliczyć sprawdzian na najbliższej lekcji po powrocie do szkoły. III. Kryteria ogólne ocen z zajęć edukacyjnych 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie; b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe; d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów szczebla wojewódzkiego albo ponadwojewódzkiego lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie; b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne z programu nauczania danej klasy, potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: a) opanował prawie wszystkie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, może nie znać zagadnień najbardziej złożonych; b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: a) opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale nie opanował zagadnień złożonych; b) wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o małym stopniu trudności. 5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: a) ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości zdobycia przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; b) wykonuje zadania teoretyczne lub praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki. 6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

4 IV. Kryteria szczegółowe ocen z zajęć edukacyjnych Wymagania: dopuszczającą dostateczną Praca z komputerem zna regulamin pracowni komputerowej zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania komputera opisuje prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy rozumie konieczność przerw w pracy i stosuje je sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo swoje i ochronę sprzętu wyjaśnia pojęcia: folder, plik określa zastosowanie i celowość porządkowania zapisu na dysku, określa podstawowe elementy budowy komputera zna i nazywa elementy zestawu komputerowego wyjaśnia znaczenie poszczególnych elementów zestawu potrafi wymienić jednostki pamięci komputerowej wymienia typy pamięci zewnętrznej i wewnętrznej opisuje i wyjaśnia zasady budowy sieci komputerowej określa typy sieci komputerowych wchodzi do sieci i korzysta z jej zasobów (oprogramowanie, dostęp do urządzeń peryferyjnych) zna warunki umożliwiające podłączenie się do internetowej sieci rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji wyszczególnia elementy adresu internetowego wie, co to jest internetowa wyszukiwarka potrafi wykorzystać wyszukiwarkę do odnalezienia informacji. dokonuje właściwych podłączeń zna warunki podłączenia komputera do Internetu. potrafi z wyszukanych informacji wybierać te najwartościowsze System operacyjny Windows wie, co to jest system operacyjny potrafi nazwać i wykorzystać elementy pulpitu i okna potrafi uruchomić program potrafi stworzyć Skrót do programu, folderu czy pliku na pulpicie i w Menu Start umie wykorzystać i zastosować polecenia Kopiuj, Wklej, Wytnij. potrafi, wykorzystując właściwe narzędzie, odnaleźć wybrany plik lub folder projektuje i wykonuje struktury folderów potrzebne do gromadzenia danych zna pojęcie archiwizacji i potrafi właściwie, archiwizować dane na dysku wie, w jakim celu dokonuje się defragmentacji dysku i potrafi to zrobić. rozumie znaczenie kopii zapasowej i potrafi ją stworzyć

5 porusza się sprawnie po strukturze folderów zapisuje wyniki prac na dysku modyfikuje już zapisane dane umie formatować dyski na różne sposoby zna zasady formatowania wie, w jakim celu sprawdza się stan dysku i potrafi to zrobić wie, w jakim celu oczyszcza się dysk i potrafi to zrobić potrafi dokonać instalacji i deinstalacji dowolnego programu wie, jak korzystać z Systemu Pomocy i jak wykorzystać jego treści do wzbogacania wiedzy i umiejętności określa problemy związane z ochroną przechowywanych danych zna skutki działania wirusów potrafi określić typy wirusów komputerowych wyszczególnia sposoby zabezpieczania sieci komputerowej zna podstawowe typy zapór sieciowych instaluje na swoim komputerze wybrany program antywirusowy uruchamia wybrany program antywirusowy odnajduje w sieci internetowej darmowe programy antywirusowe Edytor tekstu dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania umie poruszać się po dokumencie za pomocy myszy lub klawiatury dzieli tekst na akapity i potrafi je zdefiniować zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów dokonuje kopiowania, usuwania i przenoszenia wybranych fragmentów tekstu potrafi wykorzystać we właściwym momencie narzędzia językowe przenoszenie wyrazów do kolejnego wiersza, sprawdzanie pisowni wie, jak dostosować wygląd list numerowanych i punktowanych potrafi dokonać podziału tekstu na kolumny wie, jak i kiedy wprowadzać inicjał potrafi wstawić do tekstu obiekt graficzny umie otoczyć tekstem wybrany obiekt graficzny modyfikuje parametry wstawionej do tekstu grafiki potrafi za pomocą narzędzi programu wprowadzić do tekstu tabele wie, jak formatować tabelę wprowadzoną do dokumentu potrafi wstawić do dokumentu wykres umie zmieniać dane prezentowane za pomocą wykresu wie, jak formatować wykres, a w szczególności jak zmienić typ wykresu, wprowadzić tytuł, formatować serie danych rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyć do prezentacji określonych danych potrafi wprowadzać i sterować funkcją. Obramowanie strony. wie, jak zabezpieczyć dokument za pomocą hasła potrafi wstawić do dokumentu prosty nagłówek i stopkę. Potrafi wprowadzić przypisy dolne i końcowe. Rozróżnia dokumenty wielostronicowe potrafi odwzorować zadany mu dokument dba o estetyczną i atrakcyjną formę dokumentu potrafi napisać proste ogłoszenie projektuje dokumenty na potrzeby szkoły, na przykład dyplomy, zaproszenia, szkolną gazetkę potrafi wydrukować gotowy dokument

6 Arkusz kalkulacyjny potrafi podać przykłady wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego zna sposób oznaczenia kolumn i wierszy zna pojęcie: adres komórki przedstawia dane we właściwych formatach dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzie do formatowania umie poruszać się po dokumencie przy pomocy myszki lub klawiatury potrafi na podstawie zaprojektowanej tabeli wstawić do arkusza wykres umie zmieniać dane prezentowane za pomocą wykresu wie, jak formatować wykres, a w szczególności jak zmienić typ wykresu, wprowadzić tytuł, formatować serie danych rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyć do prezentacji określonych danych potrafi opisać wprowadzony wykres potrafi zastosować wybrane funkcje matematyczne, na przykład pierwiastek, sinus, potęga potrafi zastosować i rozumie wybrane funkcje statystyczne, na przykład LICZ.JEŻELI potrafi zastosować i rozumie wybrane funkcje logiczne, na przykład funkcja JEŻELI zna pojęcie adresowania bezwzględnego i mieszanego, rozumie i wie, kiedy należy je stosować potrafi wykorzystać opcje formatowania warunkowego, wie, kiedy to zrobić. wie, jak wprowadzić i wykorzystać opcję Pokrętło potrafi posortować dane zgodnie z postawionymi warunkami projektuje układ i wygląd arkusza dba o estetyczną i atrakcyjną formę dokumentu projektuje arkusze na potrzeby klasy czy szkoły, na przykład arkusz obliczający frekwencję potrafi wydrukować gotowy arkusz wie, jak skonstruować i zastosować proste funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia potrafi wprowadzić komentarz do komórki zna pojęcie Autosumowania rozumie i potrafi zastosować opcje przeciągania formuły Bazy danych przedstawia przykłady baz danych spotykanych w codziennym życiu rozumie pojęcie bazy danych zna i tworzy elementy bazy danych (tabela, rekord, pole) potrafi zdefiniować typy baz danych korzysta z gotowych baz danych w celu uzyskania informacji modyfikuje strukturę bazy potrafi sortować informacje wie, jak wyszukać w bazie danych konkretną informację potrafi tworzyć raporty potrafi zbudować, modyfikować i wykorzystać prostą bazę danych (MS Excel polecenie Dane > Formularz) umie odszukiwać konkretne informacje z arkusza (MS Excel polecenie Dane > Filtr > Autofiltr) potrafi odnaleźć i wykorzystać informacje w internetowych bazach danych potrafi wskazać przykłady, w których informacje przekazywane są za pomocą multimedialnych źródeł informacji rozumie potrzebę archiwizowania informacji rozpoznaje możliwości tworzenia baz danych w różnych programach umie, potrafi i rozumie możliwości i celowość wyszukiwania informacji w internetowych bazach danych wie, jak wykonać i zastosować prosty test interakcyjny uczy się, w jakich programach można przeprowadzić prostą symulację komputerową. rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania modelowania

7 potrafi we właściwy sposób korzystać z programów edukacyjnych potrafi zdobywać informacje na zadany temat z dostępnych dysków CD zna pojęcie modelu, modelowania i symulacji. umie wskazać przykłady wykorzystywania symulacji w rozmaitych dziedzinach życia potrafi podać przykład symulacji komputerowej przeprowadza proste symulacje. rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania symulacji umie wskazać przykłady wykorzystywania modelowania w rozmaitych dziedzinach życia potrafi podać przykład modelowania komputerowego umie rozwiązać prosty przykład na wykorzystanie modelowania Prezentowanie informacji określa pojęcia dotyczące prezentacji zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować potrafi dokonać wyboru obrazu prezentacji umie zapisać swoją pracę jako plik typu Prezentacja oraz Pokaz programu umie wstawić do obrazu prezentacji tekst i obraz oraz zmienić tło slajdu potrafi formatować wstawiony do obrazu prezentacji tekst i obraz potrafi zanimować poszczególne elementy slajdu wie, jak wprowadzić wykres do obrazu prezentacji i jak go formatować potrafi dodać, usunąć lub zmienić slajd umie zastosować automatyczne przejścia slajdów w prezentacji potrafi zaprogramować pokaz w odpowiednim odstępie czasowym potrafi wykonać prezentację z wykorzystaniem hiperłącza między poszczególnymi jej obrazami. Potrafi dodać pliki audio oraz wideo język HTML tworzenie stron WWW określa korzyści z przedstawiania informacji za pomocą stron WWW określa pojęcia związane ze strukturą tworzonego dokumentu (elementy, tagi i znaczniki) potrafi konstruować nagłówek dokumentu (sekcja; Head, Title oraz Meta) określa zasady tworzenia głównej części dokumentu (sekcja Body) potrafi zmienić tło dokumentu (bgcolor, background) potrafi wstawić i formatować tekst (font size, color, face, b, i, u...) potrafi zmienić marginesy strony (left right top bottommargin) potrafi zmienić położenie obiektu na stronie (p align center left right) potrafi zbudować odsyłacze (a href...) umie zmienić kolor odsyłaczy (a link, v link) umie animować obiekty (marquee...) potrafi wstawić i formatować linie (hr size color...) potrafi wstawić i formatować listy numerowane (ol, li). potrafi wstawić i formatować listy wypunktowane (ul, li) potrafi wstawić i formatować obraz (img src) projektuje i wykonuje prezentację multimedialną na zadany temat potrafi przedstawić prezentację na forum publicznym potrafi wstawić na stronę plik dźwiękowy (bgsound src...) potrafi wstawić na stronę plik wideo (embed src...) projektuje stronę WWW na wskazany temat. wie, jak konstruować dokumenty złożone ramki (frameset, frame src...) wie, jak stworzyć pływające ramki (i frame...) wie, jak budować formularze (form, input, select name...)

8 potrafi wstawić i formatować tabele (table, tr, td...) umie zastosować hiperłącza bez budowy stron w tzw. układzie ramki potrafi wstawić do strony WWW podstawowe elementy wchodzące w skład formularza Edytor grafiki zna i rozumie różnice między malowaniem i rysowaniem przy użyciu komputera określa znaczenie pojęć: grafika rastrowa, grafika wektorowa objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego. omawia podstawowe możliwości programu umie wykorzystać narzędzia programu do osiągnięcia zaplanowanego efektu potrafi wymazywać i wycinać fragmenty obrazu potrafi rysować linie proste, krzywe i łamane dobiera kolor i grubość linii i wykonuje odpowiednie korekty wykorzystuje dostępne narzędzia do rysowania figur płaskich potrafi wybrać i zastosować odpowiednie narzędzie do wypełnienia kolorem obiektów zamkniętych potrafi zastosować wewnętrzny edytor tekstu do wstawiania napisów zna różnice pomiędzy tekstem akapitowym a graficznym umie przekształcać i modyfikować tekst graficzny potrafi wybrać i zastosować narzędzia do efektów specjalnych (soczewkę, perspektywę) potrafi wybrać i zastosować efekty specjalne do map bitowych (trójwymiarowości, rozmywanie, pociągnięcia ozdobne) potrafi importować obrazy do wybranego edytora grafiki umie modyfikować i przetwarzać zaimportowane obrazy potrafi wyeksportować obraz z edytora grafiki i zapisać go w pliku o wybranym rozszerzeniu objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego. omawia podstawowe możliwości programu umie wykorzystać narzędzia programu w celu osiągnięcia zaplanowanego efektu wie, jak skalować obraz. wie, jak kadrować obraz i zmieniać jego wymiary potrafi przekształcać obraz czarno-biały w jednobarwny umie wprowadzić do obrazu efekt cienia potrafi wykorzystać funkcję skryptów i filtrów do przetwarzania obrazu wie, w jaki sposób przetwarzać i obrabiać tekst potrafi zastosować dla danego obrazu modyfikacje za pomocą efektów specjalnych umie wycinać potrzebne fragmenty z obrazu. Potrafi stworzyć przyciski na stronę internetową. przekształca obiekty, nadając im wrażenie przestrzenności i trójwymiarowości umie planować pracę wykonuje prace według zadanego wzoru projektuje i realizuje własne rozwiązania potrafi dowieść znaczenia i celowości stosowania programów graficznych potrafi wydrukować gotowy projekt. przekształca obiekty, nadając im wrażenie przestrzenności i trójwymiarowości umie planować pracę wykonuje prace według zadanego wzoru projektuje i realizuje własne rozwiązania potrafi dowieść znaczenia i celowości stosowania programów graficznych potrafi zapisać obraz z edytora grafiki do pliku o wybranym rozszerzeniu potrafi wydrukować gotowy projekt

9 Sieć globalna zna warunki umożliwiające podłączenie się do internetowej sieci. rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji potrafi wysłać odpowiednio sformułowaną wiadomość pocztową umie do przesyłanej wiadomości dołączyć załącznik potrafi wykorzystać książkę adresową w celu usprawnienia przesyłania poczty skierowanej do wielu adresatów potrafi nawiązać kontakt i uczestniczyć w grupie dyskusyjnej potrafi korzystać z internetowych pogadanek (IRC, Czat). Umie wykorzystać mapy internetowe rozróżnia pojęcia związane z dostępnymi w sieci programami wie, co to są prawa autorskie zna pojęcie licencji wie, jakie produkty i usługi dostępne w Sieci objęte są ochroną prawa autorskiego zna i stosuje zasady etykiety obowiązujące w Internecie. potrafi wskazać korzyści wynikające z używania komputera i dostępności do informacji rozumie i wyszczególnia zagrożenia jakie niesie za sobą używanie komputera i korzystanie z wolnego dostępu do informacji. wyszczególnia i zna zasady jakie obowiązują każdego użytkownika Sieci Rozwój informatyki potrafi zdefiniować pojęcie informatyki umie określić znaczenie pojęcia technologii informacyjnej zna podstawowe pojęcia informatyczne (system dwójkowy, bit, bajt, program) zna pojęcie algorytmu potrafi podać przykłady algorytmów z życia codziennego umie przedstawić przykład prostego algorytmu w postaci opisu słownego umie przedstawić przykład prostego algorytmu w postaci listy kroków umie przedstawić przykład prostego algorytmu w postaci schematu blokowego umie skorzystać z algorytmu rekurencyjnego w rozwiązywaniu problemu potrafi omówić interfejs programu Scratch. potrafi zastosować i wykorzystać narzędzia programu przedstawia swoje wizje rozwoju technologii informacyjnej w przyszłości potrafi wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole dostrzega korzyści wynikające z zastosowania techniki komputerowej w życiu codziennym rozumie wpływ rozwoju technologii informacyjnej na pracę i codzienne życie człowieka potrafi rozwiązywać problemy za pomocą algorytmu iteracyjnego potrafi przedstawić algorytm w wybranym języku programowania potrafi wykorzystać algorytmy w rozwiązywaniu zadań z matematyki

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW)

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Określa pojęcia dotyczące prezentacji. Projektuje i wykonuje prezentację multimedialną

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji - przedstawia przykłady baz - potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI KLASA III GIMNAZJUM O SPOSOBACH MAGAZYNOWANIA I SELEKCJONOWANIA INFORMACJI o Przedstawia przykłady baz danych spotykanych w codziennym życiu. o Rozumie pojęcie bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji

Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KAŻDYM DZIALE PROGRAMOWYM Z INFORMATYKI - II ROK NAUKI Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji - określa korzyści z przedstawiania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH KLASA 2 I 3 Strona 1 z 9 I. Zasady ogólne 1. Zasady oceniania z przedmiotu Informatyka są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Dział O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Lp. 1. 1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III. Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji - określa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA II i III GIMNAZJUM Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i Plan wynikowy

Rozkład materiału i Plan wynikowy Rozkład materiału i Plan wynikowy Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Osiągnięcia uczniów Wykorzystywane Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie zna regulamin pracowni komputerowej; zna i respektuje zasady

Bardziej szczegółowo

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji.

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji. Wymagania z informatyki dla klasy II Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) lp godz Temat lekcji Zakres materiału (treści)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Semestr I I. O higienie pracy, komputerze,

Bardziej szczegółowo

Zna regulamin. komputera. Zna i respektuje. Opisuje prawidłowo zorganizowane. samodzielnie

Zna regulamin. komputera. Zna i respektuje. Opisuje prawidłowo zorganizowane. samodzielnie Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki Kl.II (oddział gimnazjalny) I. O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki. Klasa I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki. Klasa I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Klasa I I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie 2 korzysta z dostępnej w pracowni sieci komputerowej, 2 określa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - przewiduje skutki - dokonuje właściwych - opisuje zalety

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Klasa II I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie 2 korzysta z dostępnej w pracowni sieci komputerowej, 2 określa podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania komputera;

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA Ocenianie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Osiągnięcia uczniów Temat lekcji Zakres

Bardziej szczegółowo

IV. Rozkład materiału i plan wynikowy

IV. Rozkład materiału i plan wynikowy IV. Rozkład materiału i plan wynikowy Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Osiągnięcia uczniów Wykorzystywane Temat lekcji Zakres materiału (treści) Podstawowe Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA I GIMNAZJUM Numer dopuszczenia: 91/1/2009 Podręcznik: Informatyka 1 Wydawnictwo OPERON Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Temat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Marek Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017

Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017 Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017 Lp Moduł Osiągnięcia 1 2 3 4 Regulamin i przepisy BHP obowiązujące w pracowni komputerowej Higiena pracy przy komputerze i sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

PSO dla informatyki Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

PSO dla informatyki Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: PSO dla informatyki Na lekcjach informatyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: Stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować.

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki drugi rok nauki w gimnazjum. Kl. III gimnazjum Semestr I VII O atrakcyjnym przedstawieniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej Dział I - O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Krakowie. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum. Rok szkolny 2013/2014

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Krakowie. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum. Rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Krakowie Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 2013/2014 CELE OCENIANIA Poinformowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni. Wykład. komputerem. komputerowej. Pogadanka. Zasady bezpiecznego

Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni. Wykład. komputerem. komputerowej. Pogadanka. Zasady bezpiecznego Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Dział O higienie pracy przy komputerze Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia uczniów Podstawowe Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016 Dział Programowy (Zakres treści programowych ) O higienie pracy, komputerze, ach komputerowyc

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Podręcznik: Informatyka - Kołodziej Marek Wydawnictwo OPERON Nauczyciele: mgr Stanisława Socha, mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki. obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki. obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016 Przedmiotowy System Oceniania z informatyki obowiązujący od roku szkolnego 205/206 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. Sprawdzian praktyczny przy komputerze po skończonym dziale. 2. Sprawdzian teoretyczny

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH Temat lekcji Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Zakres materiału (treści) regulamin szklonej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału

Szczegółowy rozkład materiału Szczegółowy rozkład materiału Klasa Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Zakres Temat lekcji materiału (treści) Higiena pracy Regulamin z komputerem szkolnej oraz pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum Kl II

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum Kl II Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum Kl II Opracował Dariusz Majewski I. Cele oceniania: 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum ZESPÓŁ SZKÓŁ W CMOLASIE PUBLICZNE GIMNAZJUM im. ks. Wojciecha Borowiusza 36-105 Cmolas 269, tel./fax 17 283-77-08 zscmolas.pl zscmolas@zscmolas.pl IP 814-12-66-431 REGON 000650904 Cmolas, 1.09.2015r. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008 r.) skonsultowany i pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia o: a) wymaganiach edukacyjnych b) sposobach sprawdzania osiągnięć c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Wielowsi. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I

Zespół Szkół w Wielowsi. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I I. Cele oceniania: 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel: Robert Laskowski Klasy: V, VI Podręcznik: Lubię to! Podręcznik multimedialny,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018 Sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania opracował zespól nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, regulujący zasady oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego prace własne uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI / ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Chemia ZKPiG 12 Gimnazjum 16

Przedmiotowy system oceniania Chemia ZKPiG 12 Gimnazjum 16 Przedmiotowy system oceniania Chemia 2012-09-01 ZKPiG 12 Gimnazjum 16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z CHEMII. 1. Wiedza i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane poprzez: odpowiedź ustną, sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY:

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: ćwiczenia praktyczne (praca z komputerem) odpowiedzi ustne (merytoryczność) odpowiedzi pisemne (kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA I. Komunikacja i podejmowanie decyzji. Uczeń wykorzystuje formy komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki dla gimnazjum w Pęperzynie

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki dla gimnazjum w Pęperzynie Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki dla gimnazjum w Pęperzynie Szczegółowy rozkład materiału -Osiągnięcia podstawowe ocena 2-4 -Osiągnięcia ponadpodstawowe ocena 4-6 Klasa 2 Dział I O higienie

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE Moduły: 351203.M1 - Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. 351203.M2 - Projektowanie lokalnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS mgr Paulina Mroczek, rok szkolny 2016/2017 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 ZSzP W CIEMNEM 1. Zasady ogólne: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE II i III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W BICZYCACH DOLNYCH 2015/2016

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE II i III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W BICZYCACH DOLNYCH 2015/2016 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE II i III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W BICZYCACH DOLNYCH 2015/2016 Wymagania przedmiotowe propozycja kryteriów oceniania Ocenę celującą (6) otrzymuje

Bardziej szczegółowo