Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji."

Transkrypt

1 Wymagania z informatyki dla klasy II Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) lp godz Temat lekcji Zakres materiału (treści) podstawowe Osiągnięcia uczniów ponadpodstawowe Co każdy wiedzieć powinien, zanim Definicja pojęcia prezentacji. Określa pojęcia dotyczące Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje Sposoby prezentowania informacji. prezentacji. multimedialną na zadany temat. Tworzenie prezentacji. Podstawowe pojęcia dotyczące prezentacji. Zna zasady tworzenia prezentacji i Potrafi przedstawić prezentację na Część 1 Zalety przedstawiania informacji za potrafi je zastosować. forum publicznym. pomocą prezentacji. Potrafi dokonać wyboru obrazu Zasady tworzenia prezentacji. prezentacji. Wybór obrazu prezentacji. Umie zapisać swoją pracę jako plik Wstawianie do prezentacji tekstu i obrazu typu Prezentacja oraz Pokaz 1 1 oraz zmiana tła slajdu. programu. Formatowanie tekstu i obrazu. Umie wstawić do obrazu prezentacji tekst i obraz oraz zmienić tło slajdu. Potrafi formatować wstawiony do obrazu prezentacji tekst i obraz Tworzenie prezentacji. Część 2 Zastosowania animacji do elementów obrazu prezentacji. Wprowadzanie wykresu i jego formatowanie. Potrafi zanimować poszczególne elementy slajdu. Wie, jak wprowadzić wykres do obrazu prezentacji i jak go formatować. Tworzenie prezentacji. Część 3 Dodawanie, usuwanie i zmiana miejsca Potrafi dodać, usunąć lub zmienić slajdu w prezentacji. slajd. Automatyczne przejścia slajdów w Umie zastosować automatyczne prezentacji. przejścia slajdów w prezentacji. Programowanie pokazu w odpowiednim Potrafi zaprogramować pokaz w odstępie czasowym. odpowiednim odstępie czasowym. Tworzenie prezentacji. Część 4 Prezentacja z zastosowaniem hiperłącza. Potrafi wykonać prezentację z wykorzystaniem hiperłącza między poszczególnymi jej obrazami. 1

2 Co każdy wiedzieć powinien, zanim Korzyści z przedstawiania informacji na Język HTML tworzenie stron Potrafi wstawić na stronę plik zacznie tworzyć własną stronę WWW stronach WWW. WWW. dźwiękowy.potrafi wstawić na stronę Podstawowe pojęcia związane ze strukturą Określa korzyści z przedstawiania plik wideo. tworzonego dokumentu. informacji za pomocą stron WWW. Projektuje stronę WWW na wskazany Konstrukcja nagłówka dokumentu, głównej Określa pojęcia związane ze temat. 5 1 jego części. strukturą tworzonego dokumentu (elementy, tagi i znaczniki). Potrafi konstruować nagłówek dokumentu (sekcja; Head, Title oraz Meta). Określa zasady tworzenia głównej części dokumentu (sekcja Body). Komendy języka HTML. Część 1 Komendy zmieniające tło dokumentu. Potrafi zmienić tło dokumentu Komendy formatujące wstawiony tekst. (bgcolor, background). Komendy zmieniające marginesy. Potrafi wstawić i formatować tekst Komendy zmieniające położenie obiektu na (font size, color, face, b, i, u...). stronie. Potrafi zmienić marginesy strony 6 1 Komendy budujące odsyłacze. Komendy zmieniające kolor odsyłaczy. (left right top bottommargin). Potrafi zmienić położenie obiektu na stronie (p align center left right). Potrafi zbudować odsyłacze (a href...). Umie zmienić kolor odsyłaczy (a link, v link). Komendy języka HTML. Część 2 Komendy animujące obiekty. Umie animować obiekty Komendy wstawiające linie. (marquee...). Komendy tworzące listy numerowane. Potrafi wstawić i formatować linie 7 1 Komendy tworzące listy wypunktowane. Wprowadzanie pliku dźwiękowego. (hr size color...). Potrafi wstawić i formatować listy Wprowadzanie pliku wideo. numerowane (ol, li). Potrafi wstawić i formatować listy wypunktowane (ul, li). Komendy języka HTML. Część 3 Komendy wstawiające obraz. Potrafi wstawić i formatować obraz 8 1 Komendy wstawiające tabele. (img src). Potrafi wstawić i formatować tabele (table, tr, td...). 2

3 Komendy języka HTML. Część 4 Zasady i konstruowanie dokumentów Umie zastosować hiperłącza bez Wie, jak konstruować dokumenty 9 1 złożonych. budowy stron w tzw. układzie ramki. złożone ramki (frameset, frame src...). Komendy języka HTML. Część 5 Komendy tworzące pływające ramki. Potrafi wstawić do strony WWW Wie, jak stworzyć pływające ramki (i 10 1 Komendy tworzące formularze. podstawowe elementy wchodzące w skład formularza. frame...). Wie, jak budować formularze (form, input, select name...) Materiały multimedialne Rejestrator Nagrywanie dźwięku, odtwarzanie Potrafi nagrać i odtwarzać dźwięk Potrafi miksować dźwięki. dźwięku systemu Windows dźwięku, modyfikacja plików przy pomocy programu. Potrafi wprowadzać do pokazu plik Materiały multimedialne - program dźwiękowych, Umie dokonać modyfikacji dźwięku. dźwiękowy. Windows Movie Maker wstawianie plików dźwiękowych do Wie, jak wstawić plik dźwiękowy do dokumentów. różnych dokumentów. Wybór klipów, wybór i wprowadzenie Potrafi wybrać i zaimportować do przejść wideo, wybór i wprowadzenie programu właściwe pliki graficzne. efektów wideo, wprowadzanie napisów, Umie wstawić obrazy na pasku serii wprowadzanie pliku audio. ujęć. Potrafi wprowadzić i zastosować odpowiednie przejścia pomiędzy obrazami. Umie wprowadzić efekty wideo. Umie wprowadzić napisy początkowe i końcowe Dział O tworzeniu i obróbce obrazu za pomocą edytora grafiki lp godz Temat lekcji Zakres materiału (treści) podstawowe Osiągnięcia uczniów ponadpodstawowe 3

4 Malowanie i rysowanie za pomocą komputera Program CorelDraw narzędzie do rysowania i nie tylko Różnice pomiędzy malowaniem i rysowaniem przy użyciu komputera. Definiowanie różnic między grafiką rastrową a wektorową. Interfejs programu. Wykorzystywanie podstawowych możliwości programu. Zna i rozumie różnice między malowaniem i rysowaniem przy użyciu komputera. Określa znaczenie pojęć: grafika rastrowa, grafika wektorowa. Objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego. Omawia podstawowe możliwości programu. Co można stworzyć za pomocą Działanie podstawowych narzędzi Umie wykorzystać narzędzia narzędzi programu i jak przekształcać oferowanych w przyborniku. programu do osiągnięcia obiekty Podstawowe przekształcenia obiektów. zaplanowanego efektu (zaznacza, przesuwa, wydłuża, spłaszcza, obraca, pochyla obiekt, zmienia kolejność warstw, wykorzystuje narzędzia kształtu). Potrafi wymazywać i wycinać fragmenty obrazu. Potrafi rysować linie proste, krzywe i łamane. Dobiera kolor i grubość linii i wykonuje odpowiednie korekty. Wykorzystuje dostępne narzędzia do rysowania figur płaskich. Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie narzędzie do wypełnienia kolorem obiektów zamkniętych. Wprowadzanie i przekształcanie tekstu Możliwości przetwarzania i obróbki tekstu. Potrafi zastosować wewnętrzny edytor tekstu do wstawiania napisów. Zna różnice pomiędzy tekstem akapitowym a graficznym. Umie przekształcać i modyfikować tekst graficzny. Przekształca obiekty nadając im wrażenie przestrzenności i trójwymiarowości. Umie planować pracę. Wykonuje prace według zadanego wzoru. Projektuje i realizuje własne rozwiązania. Potrafi dowieść znaczenia i celowości stosowania programów graficznych. 4

5 Efekty specjalne Możliwości zastosowania efektów Potrafi wybrać i zastosować Potrafi wydrukować gotowy projekt. Jak zmienić rysunek w malunek i specjalnych obróbki obrazu. narzędzia do efektów specjalnych Przekształca obiekty, nadając im kolejne czynności Sposoby przetwarzania grafiki wektorowej (soczewkę, perspektywę). wrażenie przestrzenności i 16 1 na bitmapową. Potrafi wybrać i zastosować efekty trójwymiarowości. specjalne do map bitowych (trójwymiarowości, rozmywanie, pociągnięcia ozdobne). Eksportowanie i importowanie plików Sposoby importowania i eksportowania Potrafi importować obrazy do obrazów tworzonych w programie. wybranego edytora grafiki. Umie modyfikować i przetwarzać 17 1 zaimportowane obrazy. Potrafi wyeksportować obraz z edytora grafiki i zapisać go w pliku o wybranym rozszerzeniu. Program GIMP narzędzie do Interfejs programu. Objaśnia interfejs uruchomionego Umie planować pracę. rysowania i nie tylko Podstawowe możliwości programu. programu graficznego. Wykonuje prace według zadanego Narzędzia przybornika. Działanie podstawowych narzędzi Omawia podstawowe możliwości wzoru Skalowanie rysunków oferowanych w przyborniku. Sposoby skalowania rysunków. programu. Umie wykorzystać narzędzia Projektuje i realizuje własne rozwiązania. programu w celu osiągnięcia Potrafi dowieść znaczenia i celowości zaplanowanego efektu. stosowania programów graficznych. Wie, jak skalować obraz. Potrafi zapisać obraz z edytora grafiki Kadrowanie oraz zmiana rozmiaru Kadrowanie i zmienianie wymiarów Wie, jak kadrować obraz i zmieniać do pliku o wybranym rozszerzeniu obrazów. Obrazy czarno-białe i jednobarwne obrazu. Zamiana obrazów czarno-białych na jego wymiary. Potrafi przekształcać obraz czarno- Potrafi wydrukować gotowy projekt. jednobarwne. biały w jednobarwny. Efekt cienia i inne efekty specjalne Wprowadzanie efektu cienia. Umie wprowadzić do obrazu efekt Stosowanie filtrów i skryptów. cienia Potrafi wykorzystać funkcję skryptów i filtrów do przetwarzania obrazu. 5

6 21 1 Efektowne napisy 22 1 Wykorzystujemy tylko to, co potrzebne Możliwości przetwarzania i obróbki tekstu. Możliwości zastosowania efektów specjalnych obróbki obrazu. Wycinanie obiektów z obrazu. Wie, w jaki sposób przetwarzać i obrabiać tekst. Potrafi zastosować dla danego obrazu modyfikacje za pomocą efektów specjalnych. Umie wycinać potrzebne fragmenty z obrazu. Dział O możliwościach globalnej Sieci, poznawaniu nowych programów, ochronie praw autorskich oraz korzyściach i zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu lp godz Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia uczniów podstawowe ponadpodstawowe W internetowej sieci Znaczenie nieograniczonego dostępu do Zna warunki umożliwiające Potrafi z wyszukanych informacji informacji. podłączenie się do internetowej wybierać te najwartościowsze. Elementy adresu internetowego. sieci. Zasady i sposoby wyszukiwania informacji na. Rozumie znaczenie globalnego stronach WWW. dostępu do informacji Wyszczególnia elementy adresu internetowego. Wie, co to jest internetowa wyszukiwarka. Potrafi wykorzystać wyszukiwarkę do odnalezienia informacji. Elektroniczna poczta. Zasady funkcjonowania poczty elektronicznej. Potrafi wysłać odpowiednio Elementy adresu poczty . sformułowaną wiadomość pocztową. Zasady i formy konstruowania wiadomości Umie do przesyłanej wiadomości 24 1 pocztowych. Wysłanie wraz z wiadomością dodatkowych dołączyć załącznik. Potrafi wykorzystać książkę dokumentów. adresową w celu usprawnienia Cel tworzenia książki adresowej. przesyłania pocztu skierowanej do wielu adresatów Mapy internetowe Wyszukiwanie lokalizacji różnych rodzajów obiektów (muzeum, teatr, bank, zakład Potrafi zlokalizować i wyszukać różne obiekty. Potrafi wytłumaczyć różnice pomiędzy wyglądem i wykorzystaniem różnego 6

7 Kontakty w sieci Co jest dozwolone ochrona praw autorskich, piractwo komputerowe Zagrożenia i korzyści wynikające z dostępności do informacji Podstawowe zasady obowiązujące w Sieci usługowy. Wyznaczanie trasy wycieczki rowerowej. Porównywanie rożnych trybów wyświetlania map (standardowa mapa, zdjęcia satelitarne oraz kombinacja dwóch poprzednich a także ukształtowanie terenu). Zasady udziału w grupie dyskusyjnej. Zasady używania programów do tzw. kontaktów na żywo. Warunki korzystania z dostępnego w Sieci oprogramowania. Zasady stosowania i funkcjonowania praw autorskich. Pojęcie licencji. Produkty i usługi dostępne w Internecie, które są chronione prawem autorskim. Zasady etyki pracy w Sieci. Korzyści wynikające z używania komputera i dostępności do informacji. Zagrożenia wynikające z używania komputera i korzystania z wolnego dostępu do informacji (uzależnienie, zagrożenia fizyczne, moralne, psychiczne, społeczne). Kodeks internauty. Potrafi wyznaczyć trasę z punktu A do punkty B, opisując charakterystykę drogi (odległości pomiędzy punktami rozpoznawczymi, ukształtowanie terenu). Potrafi nawiązać kontakt i uczestniczyć w grupie dyskusyjnej. Potrafi korzystać z internetowych pogadanek (IRC, Czat). Rozróżnia pojęcia związane z dostępnymi w sieci programami. Wie, co to są prawa autorskie. Zna pojęcie licencji. Wie, jakie produkty i usługi dostępne w Sieci objęte są ochroną prawa autorskiego. Zna i stosuje zasady etykiety obowiązujące w Internecie. Potrafi wskazać korzyści wynikające z używania komputera i dostępności do informacji. Rozumie i wyszczególnia zagrożenia jakie niesie za sobą używanie komputera i korzystanie z wolnego dostępu do informacji (uzależnienie, zagrożenia fizyczne, moralne, psychiczne, społeczne). Wyszczególnia i zna zasady jakie obowiązują każdego użytkownika Sieci. rodzaju map (standardowa, satelitarna, hybrydowa, ukształtowanie terenu). Potrafi wprowadzić do serwisu map internetowych dane i fotografie dotyczące np. szkoły. Dział O podstawowych pojęciach stosowanych w informatyce, algorytmach oraz technologii informatycznej i przyszłości lp godz Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia uczniów 7

8 Technologia informacyjna a Różnice pomiędzy informatyką a informatyka technologią informacyjną. Pojęcia informatyczne (system dwójkowy, bit, bajt, program). Algorytmy. Część 1 Pojęcie algorytmu. Przykłady prostych algorytmów. Sposoby przedstawiania algorytmów (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy). podstawowe Potrafi zdefiniować pojęcie informatyki. Umie określić znaczenie pojęcia technologii informacyjnej. Zna podstawowe pojęcia informatyczne (system dwójkowy, bit, bajt, program). Zna pojęcie algorytmu. Potrafi podać przykłady algorytmów z życia codziennego. Umie przedstawić przykład prostego algorytmu w postaci opisu słownego. Umie przedstawić przykład prostego algorytmu w postaci listy kroków. Umie przedstawić przykład prostego algorytmu w postaci schematu blokowego. ponadpodstawowe Potrafi rozwiązywać problemy za pomocą algorytmu iteracyjnego. Potrafi przedstawić algorytm w wybranym języku programowania. Potrafi wykorzystać algorytmy w rozwiązywaniu zadań z matematyki Algorytmy. Część 2 Pojęcie algorytmu rekurencyjnego. Umie skorzystać z algorytmu rekurencyjnego w rozwiązywaniu problemu. Dziś i jutro technologii informacyjnej Wizja rozwoju, zastosowań i Przedstawia swoje wizje rozwoju możliwości technologii informacyjnej. technologii informacyjnej w przyszłości. Rola i miejsce technologii informacyjnej Potrafi wskazać podstawowe w edukacji. zastosowania komputera w szkole. Szkoła przyszłości (wpływ rozwoju Dostrzega korzyści wynikające z nauki i techniki). zastosowania techniki komputerowej w życiu codziennym. Rozumie wpływ rozwoju technologii informacyjnej na pracę i codzienne życie człowieka. 8

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy

Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy Legenda wymagania podstawowe, wymagania ponadpodstawowe, Treści zalecane do realizacji W treści do wyboru Rozkład materiału nauczania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lp. Treści nauczania 0. Bezpieczeństwo i zasady pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3 1. Wprowadzenie do informatyki Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo