Formularz SA-QSr 2/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz SA-QSr 2/2002"

Transkrypt

1 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : :09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 16 padziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna podaje do wiadomoci skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2002 dnia (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR do okres od do do okres od do I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej VIII. Przepływy pienine netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) -0,26-1,42-0,08-0,39 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) -0,26-1,42-0,08-0,39 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 25,88 22,47 6,46 5,61 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 25,88 22,47 6,46 5,61 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 SKONSOLIDOWANY BILANS stan na koniec stan na koniec stan na koniec stan na koniec kwartału / 2002 poprz. kwartału / 2002 kwartału / 2001 poprz. kwartału / 2001 A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Nalenoci długoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw własnoci - udziały lub akcje w jednostkach zalenych i współzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci krótkoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach c) rodki pienine i inne aktywa pienine Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1

2 stan na koniec stan na koniec stan na koniec stan na koniec kwartału / 2002 poprz. kwartału / 2002 kwartału / 2001 poprz. kwartału / Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rónice kursowe b) ujemne rónice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitały mniejszoci III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy na zobowizania Rezerwy na zobowizania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowizania długoterminowe Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowizania krótkoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia midzyokresowe Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksigowa Liczba akcji Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 25,88 25,33 22,47 21,47 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 25,88 25,33 22,47 21,47 POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec stan na koniec stan na koniec stan na koniec kwartału / 2002 poprz. kwartału / 2002 kwartału / 2001 poprz. kwartału / Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 2. Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Zysk (strata) na sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powizanych Odsetki, w tym: od jednostek powizanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartoci inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powizanych Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 2

3 Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartoci inwestycji Inne XII. Zysk (strata) na srpzeday całoci lub czci udziałów jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) cz bieca b) cz odroczona XIX. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci XXI. Zyski (straty) mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 3,41 1,32 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 3,41 1,32 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I.Kapitał własny na pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych Kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zakładowego - emisji akcji (wydania udziałów) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) pokrycia straty zaokrgle Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia rodków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwikszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) zaokrgle Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 3

4 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszoci 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci 3. Amortyzacja, w tym: odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszoci 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 3. Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 4

5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS stan na koniec stan na koniec stan na koniec stan na koniec kwartału / 2002 poprz. kwartału / 2002 kwartału / 2001 poprz. kwartału / 2001 A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Nalenoci długoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw własnoci b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci krótkoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach c) rodki pienine i inne aktywa pienine Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania Rezerwy na zobowizania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowizania długoterminowe Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowizania krótkoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia midzyokresowe Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksigowa Liczba akcji Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 26,15 25,53 22,49 21,49 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 26,15 25,53 22,49 21,49 POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec stan na koniec stan na koniec stan na koniec kwartału / 2002 poprz. kwartału / 2002 kwartału / 2001 poprz. kwartału / Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 2. Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 5

6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Zysk (strata) na sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) cz bieca b) cz odroczona XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 3,67 1,20 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 3,67 1,20 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM okres od I.Kapitał własny na pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych Kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zakładowego - emisji akcji (wydania udziałów) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 6

7 okres od Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia rodków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwikszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH do do do okres od do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 7

8 do do do okres od do Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 3. Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania "KOMENTARZ" KOMENTARZ Przekazywane informacje zawieraj dane skonsolidowane oraz dane podmiotu dominujcego za II kwartał 2002 r. tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2002 roku, dane narastajco za II pierwsze kwartały 2002 r. tj. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2002 r. oraz okresów tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2002 r. i od 1 stycznia do 30 czerwca 2001 r. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2002 roku został sporzdzony w oparciu o przepisy Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 16 padziernika 2001 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych ( Dz. U. Nr 139 poz. 1569) a take przepisów Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2002 roku w spółkach wchodzcych w skład Grupy Kapitałowej ZPUE dokonano zmiany zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w stosunku do zasad stosowanych w roku 2001 i przedstawionych w raporcie rocznym za 2001 r. Zmiany zasad polityki rachunkowoci wynikały z przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowoci. Dane za okresy poprzednie zostały przekształcone zgodnie z przepisami ustawy w celu zapewnienia ich porównywalnoci. W spółkach wchodzcych w skład grupy kapitałowej ZPUE S.A. w II kwartale 2002 r. nie tworzono rezerw na odroczony podatek dochodowy. Przy sporzdzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego przeliczenia danych finansowych na euro dokonano za pomoc nastpujcych kursów euro: poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku przepływów pieninych przeliczono wg redniego kursu obowizujcego na dzie 30 czerwca 2002 r. ustalonego przez Narodowy Bank Polski, tj. 4,0091 zł. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na euro wg kursu stanowicego redni arytmetyczn rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowizujcych na ostatni dzie kadego zakoczonego miesica roku obrotowego tj.: dla okresu stycze - czerwiec 2002 r. - 3,6971 zł. Czynniki i zdarzenia majce znaczcy wpływ na osignity wynik finansowy Grupy Kapitałowej ZPUE Skład Grupy Kapitałowej ZPUE na dzie 30 czerwca 2002 roku jest nastpujcy: Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie, Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych - GZE Sp. z o.o. w Gliwicach, ZPUE Bułgaria Sp. z o.o. z siedzib w Bułgarii, Elektroprodukcija-ZPUE SOO z siedzib w Nowym Sadzie w Jugosławii. Jednostk dominujc jest Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie, a jednostkami zalenymi jest Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych - GZE Sp. z o.o. w Gliwicach, ZPUE Bułgaria Sp. z o.o. z siedzib w Bułgarii, Elektroprodukcija-ZPUE SOO z siedzib w Nowym Sadzie w Jugosławii. Przedmiot działalnoci w/w spółek jest podobny i dotyczy produkcji i wiadczenia usług na terenie kraju i poza jego granicami. W okresie sprawozdawczym spółki Grupy Kapitałowej realizowały działalno w zakresie: Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 8

9 produkcji urzdze elektrycznych; handlu urzdzeniami i materiałami do budowy sieci i urzdze elektroenergetycznych oraz maszyn i urzdze; usług elektromontaowych, elektroinstalacyjnych, transportowych i sprztowych. Wyniki osigane przez Grup Kapitałow s w przewaajcej czci generowane przez podmiot dominujcy. Na koniec II kwartału 2002 roku skonsolidowana strata netto Grupy Kapitałowej ZPUE wyniosła: -297 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2001 skonsolidowana strata netto wynosiła: tys. zł. Wyniki te wiadcz o poprawie rentownoci działalnoci Spółek wchodzcych w skład Grupy Kapitałowej ZPUE. Zmniejszenie straty netto za dwa kwartały roku 2002 w stosunku do wielkoci straty odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego moe pozytywnie prognozowa na przyszłe wyniki Spółek i całej grupy kapitałowej. Dwa pierwsze kwartały roku s najtrudniejszym i najmniej rentownym okresem funkcjonowania spółek, co wynika ze specyfiki brany elektromaszynowej, w której wiksza cz inwestycji jest dokonywana pod koniec roku. Korekty z tytułu rezerw W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2002 roku w obrbie Grupy Kapitałowej tworzono i rozwizywano rezerwy na nalenoci. Stan rezerw na nalenoci przedstawiał si nastpujco: stan na r tys. zł. rozwizane rezerwy tys. zł. utworzone rezerwy tys. zł. stan na r tys. zł. Informacja o realizacji załoonych prognoz Spółka nie opublikowała prognozy wyników Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. na 2002 rok Akcjonariusze posiadajcy bezporednio lub porednio poprzez podmioty zalene co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA ZPUE S.A. na dzie 14 sierpnia 2002 roku Akcjonariusz Liczba i rodzaj akcji % akcji Liczba głosów % głosów Bogusław Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A akcji zwykłych na okaziciela, akcji zwykłych na okaziciela serii E 38,10% ,11% Małgorzata Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 500 akcji zwykłych na okaziciela (praw do akcji) serii E 21,83% ,28% PKO BP S.A akcji zwykłych na okaziciela 15,95% ,02% Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji oraz uprawnie do ich nabycia (opcji) przez osoby zarzdzajce i nadzorujce wg stanu na dzie 14 sierpnia 2002 r. Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujce wg stanu na dzie 14 sierpnia 2002 r. Akcjonariusz Stan na r. Stan na r. Liczba i rodzaj akcji Liczba i rodzaj akcji Małgorzata Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 500 akcji zwykłych na okaziciela 500 akcji zwykłych na okaziciela (praw do akcji) serii E Henryka Grzybek 10 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 10 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 100 akcji zwykłych na okaziciela 100 akcji zwykłych na okaziciela Andrzej Grzybek 729 akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 9

10 E, 100 akcji zwykłych na okaziciela 100 akcji zwykłych na okaziciela Zmiany w stanie posiadania akcji, udziałów, przydzielonych akcji oraz uprawnie do ich nabycia (opcji) przez osoby zarzdzajce wg stanu na dzie 14 sierpnia 2002 r. Akcjonariusz Stan na r. Stan na r. Liczba i rodzaj akcji Liczba i rodzaj akcji Bogusław Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A akcji imiennych uprzywilejowanych serii A akcji zwykłych na okaziciela, akcji zwykłych na okaziciela, akcji zwykłych na okaziciela serii E akcji zwykłych na okaziciela serii E Kazimierz Grabiec akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela 300 akcji zwykłych na okaziciela Ryszard Iwaczyk akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela 300 akcji zwykłych na okaziciela Piotr Zawadzki akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela. 300 akcji zwykłych na okaziciela. Kazimiera Wawrzykowska akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela 300 akcji zwykłych na okaziciela Tomasz Stpie akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela Damian Asztabski 1 udział ZPUE - GZE Sp. z o.o. 1 udział ZPUE - GZE Sp. z o.o. Informacja o wszczciu przed sdem lub organem administracji publicznej postpowa W stosunku do ZPUE S.A. Włoszczowa i podmiotów zalenych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2002 r. nie zostały wszczte przed sdem lub organem administracji publicznej postpowania, których łczna warto stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Transakcje z podmiotami powizanymi W okresie II kwartału 2002 roku nie wystpiły transakcje z podmiotami powizanymi, których warto przekroczyłaby wyraon w złotych równowarto kwoty euro. ZPUE S.A. zawarła z ZPUE GZE Sp. z o.o. transakcje kupna-sprzeday, których warto przekroczyła równowarto euro, lecz ich charakter i warunki wynikały z biecej działalnoci operacyjnej. Porczenia i gwarancje ZPUE S.A. i podmioty zalene w II kwartale 2002 roku nie udzielały nowych porcze i gwarancji Wydarzenia w II kwartale 2002 r. dnia 22 czerwca 2002 r. w siedzibie Spółki odbyło si Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. dnia 15 lipca 2002 r. Rada Nadzorcza ZPUE S.A. uchwał Nr 6/2002 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przegldu jednostkowego i skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2002 r. oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego za 2002 r. Podmiotem wybranym do prac audytorskich została Agencja Usług Ksigowo-Prawnych Biegli Rewidenci SP. z o.o. w Kielcach. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2002 r. spółka została informowana przez Pana Bogusława Wypychewicza - Prezesa Zarzdu ZPUE S.A. o nabyciu przez Niego akcji zwykłych na okaziciela ZPUE S.A. po redniej jednostkowej cenie nabycia 16,5 zł. Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 10

11 PODPISY Podpisy osób reprezentujcych spółk Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Kazimierz Grabiec Członek Zarzdu Ryszard Iwaczyk Członek Zarzdu Kazimiera Wawrzykowska Główny Ksigowy Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 11

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2002

Formularz SA-QSr 4/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2003-03-03 21:45:05 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/ AMICA SAQ 1.2003 Strona 1 z 10 20060206 AMICA SAQ 1.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Symbol Emitenta Sektor AMICA Wronki S.A. AMICA PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY Kod 64510 Miasto Ulica

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 3/2004

Formularz SA-QSr 3/2004 POCZTA Od : EM ZPUE Monika Bany Data odbioru : 2004-11-16 01:02:50 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 3/2004 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 2 3 4 5 6 Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za IV kwartał 2004 r., tj. za okres od 1 padziernika do 31 grudnia 2004 r., dane narastajco za IV kwartały 2004 r., tj. za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2005

Raport półroczny SA-P 2005 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 2/2002

Formularz SA-Q 2/2002 POCZTA Od : Data odbioru : 02-08-02 14:47:49 Do : KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-Q 2/2002 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo