SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012"

Transkrypt

1 WM-SPORT Sp. z o.o Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY

2 WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Warszawa, 30 marca 2012

3 WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 52 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, "WM - Sport" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, na które składa się: bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę ,84 zł rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w wysokości ,93 zł informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, natomiast dane porównawcze obejmują dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Ponadto oświadczamy, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z opisanymi zasadami Ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. SPORZĄDZAJĄCY SPRAWOZDANIE Magdalena Gomulińska Warszawa, 27 marca 2013 roku Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 3

4 Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 4

5 WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO "WM - Sport" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5 została powołana Umową z dnia 11 marca 2011 roku oraz zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, XII Wydział Gospodarczy w dniu 28 kwietnia 2011 roku pod numerem Podstawowa działalność jednostki obejmuje pozostałą działalność związaną ze sportem. Podstawowym celem Spółki jest prowadzenie działalności społeczno użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegającej na wspieraniu rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu. W ramach działalności Spółki prowadzono zajęcia w sekcjach sportowych, organizowano imprezy sportowe oraz rozgrywki między klubowe. Czas trwania Spółki zgodnie z Umową Spółki jest nieoznaczony. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Spółka dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z postanowieniami Ustawy o rachunkowości przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą, w oparciu o poniższe zasady stosowane w sposób ciągły: 1. ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Środki trwałe ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. W przypadku trwałej utraty wartości dokonywane są odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według następujących stawek: zespoły komputerowe 30% ulepszenia w obcych środkach trwałych 10% pozostałe środki trwałe 20% Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym również kosztów finansowania zewnętrznego pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową według następujących stawek: oprogramowanie komputerowe 50% licencje 50% pozostałe wartości niematerialne i prawne 30% Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 3.500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w momencie oddania do użytkowania. Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 5

6 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 2. RZECZOWE SKŁADNIKI AKTYWÓW OBROTOWYCH Pozycja nie dotyczy 3. NALEŻNOŚCI Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Należności w walucie obcej wycenia się przy pierwszym ujęciu używając średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalono inny kurs wymiany. Na dzień bilansowy należności walutowe wyceniane są po średnim kursie NBP ogłaszanym w tym dniu. Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 6

7 Różnice kursowe od należności wyrażanych w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich zapłaty oraz na dzień ich wyceny odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych a dodatnie do przychodów finansowych. 4. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE Krótkoterminowe inwestycje finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia lub kosztów zakupu jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji zakupu są nieistotne. 5. ŚRODKI PIENIĘŻNE Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych zarachowuje się odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. 6. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosowanie do upływu czasu i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 7

8 7. KAPITAŁY WŁASNE Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i Umowy Spółki. 8. REZERWY Pozycja nie dotyczy Sółki. 9. ZOBOWIĄZANIA Na dzień powstania zobowiązania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych lub do przychodów finansowych. 10. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. 11. PODATEK DOCHODOWY i PODATEK ODROCZONY Spółka na podstawie art. 17 ust.5a ustawy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na cele statutowe. 12. PRZYCHODY I KOSZTY Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 8

9 Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowo - funkcjonalnym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. 13. WYCENA TRANSKACJI W WALUTACH OBCYCH Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań; średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji. Brak pozycji w walucie obcej do wyceny bilansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 27 marca 2013 roku Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 9

10 WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 BILANS AKTYWA Nota A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 1. Środki trwałe 2,3 0,00 0,00 a) Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00 b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) Środki transportu 0,00 0,00 e) Inne środki trwałe 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 10

11 B. AKTYWA OBROTOWE , ,84 I. Zapasy 5 0, ,56 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0, ,56 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,84 1. Należności od jednostek powiązanych 6 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 6 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,84 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 6, , ,99 - do 12 miesięcy , ,99 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,41 317,55 c) inne 2 000, ,30 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,45 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,45 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,45 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,45 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 0, ,99 SUMA AKTYWÓW , ,84 Warszawa, 27 marca 2013 roku Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 11

12 BILANS PASYWA Nota A. KAPITAŁ WŁASNY , ,66 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0, ,59 VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego , ,93 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA , ,18 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 15 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 41 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 30 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,97 1. Wobec jednostek powiązanych 28 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13,28 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 28 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,97 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 30 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,52 - do 12 miesięcy , ,52 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 12

13 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,37 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,08 i) inne 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 15,29 0, ,21 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0, ,21 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0, ,21 SUMA PASYWÓW , ,84 SPORZĄDZAJĄCY SPRAWOZDANIE Magdalena Gomulińska Warszawa, 27 marca 2013 roku Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 13

14 WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,83 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Przychód ze sprzedaży produktów , ,83 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,25 I. Amortyzacja 0,00 II. Zużycie materiałów i energii , ,51 III. Usługi obce , ,79 IV. Podatki i opłaty , ,11 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,27 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 635, ,77 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 859, ,49 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 399,31 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , ,42 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 981,10 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 981,10 E. Pozostałe koszty operacyjne 0, ,30 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne ,30 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,62 G. Przychody finansowe 45, ,02 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 0,02 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 45, ,02 H. Koszty finansowe 1 887,04 345,33 I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 1 887,04 345,33 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , ,93 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto , ,93 L. Podatek dochodowy 18 0,00 0,00 I. Część bieżąca 0,00 0,00 II. Część odroczona 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto , ,93 SPORZĄDZAJĄCY SPRAWOZDANIE Magdalena Gomulińska Warszawa, 27 marca 2013 roku Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku 14

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.

Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 R. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie finsowe Boryszew S.A. 1 SPIS TREŚCI Boryszew S.A. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 SPRAWOZDANIE ZE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo