(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2009/17 EP B1 (13) T3 (51) Int. Cl. C12Q1/00 G01N33/92 G01N27/327 ( ) ( ) ( ) (54) Tytuł wynalazku: Czujnik do wykrywania całkowitego cholesterolu w próbce krwi (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2008/36 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 09/2009 (73) Uprawniony z patentu: General Life Biotechnology Co., Ltd., Taipei, TW (72) Twórca (y) wynalazku: PL/EP T3 Hung Miao-Ling, Taipei, TW Jing Ning-Jun, Taipei, TW Wu Tai-Guang, Taipei, TW Su Chein-Shyong, Taipei, TW (74) Pełnomocnik: Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. rzecz. pat. Własienko Józef Warszawa skr. pocz. 335 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 53/55P24256PL00 2 Opis Dziedzina wynalazku 1. Obszar wynalazku: [0001] Niniejszy wynalazek zasadniczo dotyczy czujnika do wykrywania całkowitego cholesterolu próbki krwi, a zwłaszcza czujnika który wykrywa całkowity cholesterol próbki krwi za pomocą sposobu elektrochemicznego. 2. Opis stanu techniki: [0002] Poziom całkowitego cholesterolu we krwi stanowi ważną część profilu lipidowego, który jest zasadniczo głównym elementem zainteresowania przy zapobieganiu i/lub leczeniu chorób takich jak stwardnienie tętnic i choroby układu krążenia. Jeżeli poziom cholesterolu we krwi będzie mógł być wykrywany dogodnie w codziennym życiu tak, żeby we właściwym czasie regulować cholesterol we krwi w granicach wartości standardowej, prawdopodobieństwo pojawienia się stwardnienia tętnic i chorób układu krążenia będzie efektywnie zmniejszone. [0003] Obecnie, poziom cholesterolu we krwi może być wykrywany za pomocą biochemicznego sposobu wykrywania na poziomie molekularnym, który wykorzystuje oprzyrządowanie spektrofotometryczne połączone z oznaczaniem reakcji chromogenicznej reaktywnej mieszanki dla określonej długości fali, takiej jak absorpcja światła. Jednakże, uważa się, że sposób spektrofotometryczny pozwala uzyskać jakościowy lub pół-jakościowy wynik wykrywania, a takie oprzyrządowanie musi być wykorzystane w określonych miejscach takich jak w laboratorium, co jest zwykle niedogodne. Poza tym, sposób ten posiada wadę w postaci niestabilności przy oznaczaniu cząstek biochemicznych o niskim stężeniu. [0004] Elektrochemiczny sposób wykrywania jest szybkim i niezawodnym sposobem, który wykorzystuje elektrodę przewodzącą do wykrywania prądu elektrycznego dodatnio proporcjonalnego do stężenia analitu próbki, transportowanego przez elektrony wygenerowane w reakcji biochemicznej przez enzymy. Ponieważ wykrywająca warstwa elektrody jest łatwa do wytworzenia, tania oraz może być dogodnie transportowana, stosuje się ją szeroko w wielu rodzajach detektorów biochemicznych do wykrywania parametrów takich jak poziom cukru, kwasu moczowego i cholesterolu.

3 53/55P24256PL00 3 [0005] Zasadniczo, próbki krwi wykorzystywane w wykrywaniu poziomu cholesterolu muszą być wstępnie przetworzone w kilku etapach takich, jak odwirowanie, wytrącanie i oddzielanie tak, aby materiały takie jak cząsteczki, które mogą zakłócać wyniki wykrywania mogły być usunięte. Jednakże, ponieważ takie wstępne etapy przetwarzania nie mogą być przeprowadzane w domu, w wykrywaniu poziomu cholesterolu wykorzystana musi być próbka krwi pełnej (whole blood). Dokument patentowy US nr 5,695,947 przedstawia czujnik biologiczny wykorzystywany do wykrywania poziomu cholesterolu, w którym jako próbkę krwi wykorzystuje się surowicę krwi. Jednakże, opis ten nie ujawnia jak cząstki próbki krwi pełnej i innych materiałów zanieczyszczających będą oddziaływać na wynik wykrywania. [0006] Dokument patentowy nr US 6,033,866 przedstawia czujnik biologiczny, który przeprowadza wykrywanie cukru we krwi w oparciu o elektrochemiczną zasadę oznaczania. Według tego patentu, gdy wkropli się próbkę na podkładkę reaktywną umieszczoną w warstwie pośredniej przez otwór usytuowany na elektrodzie odniesienia, cząsteczki i materiały zanieczyszczające są oddzielane z próbki przez błonę oddzielającą. Jednakże, wykrywanie cholesterolu różni się od wykrywania cukru we krwi. W szczególności, w porównaniu z niekorzystnym wpływem na wykrywanie cukru we krwi kompozycji zakłócających, niekorzystny wpływ kompozycji zakłócających próbki krwi pełnej na wykrywanie cholesterolu może być o wiele bardziej istotny. Dodatkowo, wspomniany patent nie ujawnia jak położenie błony oddzielającej wpłynie na wynik wykrywania. [0007] Dokument patentowy US nr 2003/ przedstawia czujnik biologiczny zdolny do oddzielania cząstek z próbki krwi pełnej. Gdy próbka krwi pełnej wchodzi do obszaru filtrującego, szybkość przepływu cząstek zmniejsza się zgodnie z zasadą horyzontalnej chromatografii, tym samym umożliwiając surowicy osiągnięcie obszaru reakcji elektrody do wykrywania. Jednak, horyzontalna chromatografia wymaga długiego czasu oddzielania próbki. Dodatkowo, natężenie przepływu cząstek jest trudne do sterowania, i niemożliwe jest pełne uniemożliwienie cząstkom wchodzenie do obszaru reakcji. Z drugiej strony, japońska publikacja nr przedstawia warstwę wykrywającą zdolną do wykorzystywania próbki krwi pełnej do wykrywania cholesterolu HDL i triglicerydu. Jednakże, warstwa testowa posiada złożoną strukturę i wymagany jest środek spowalniający cząsteczki. Dodatkowo, filtrowanie cząsteczek i przepływ surowicy zależy od dodatkowego mechanizmu pompującego. W związku z

4 53/55P24256PL00 4 tym wymagane jest nawet kilkadziesiąt mikrolitów próbki, a czas reakcji może osiągnąć kilkadziesiąt minut. [0008] Opis patentowy EP przedstawia czujnik biologiczny do wykrywania cholesterolu we krwi. Jeżeli do jednostki dostarczającej próbki stosuje się roztwór próbki, to filtr usuwa stałe komponenty z próbki, a pozostała surowica płynie przez filtr i uzupełnia szczelinę między płytką bazową, przekładką i warstwą pokrywającą. Zatem, surowica wchodzi w kontakt z systemem odczynnika reakcji. Jeżeli do elektrody roboczej przykłada się napięcie, występuje reakcja utleniania jak tylko otrzymany roztwór zetknie się z elektrodą. [0009] Istnieje potrzeba zapewnienia czujnika, który może bezpośrednio wykorzystywać próbkę krwi pełnej do wykrywania i może szybko i dokładnie uzyskać wyniki wykrywania. ISTOTA WYNALAZKU [0010] Stosownie do powyższych niedociągnięć, celem niniejszego wynalazku jest zapewnienie czujnika zdolnego do szybkiego wykrywania całkowitego cholesterolu w próbkach krwi. [0011] Innym celem niniejszego wynalazku jest zapewnienie czujnika zdolnego do dokładnego wykrywania całkowitego cholesterolu w próbkach krwi. [0012] Kolejnym, celem niniejszego wynalazku jest zapewnienie czujnika zdolnego do wykrywania całkowitego cholesterolu próbek krwi pełnej. [0013] W celu osiągnięcia powyższych i innych celów, niniejszy wynalazek przedstawia czujnik do wykrywania całkowitego cholesterolu próbki krwi, który posiada: elektrodę roboczą i przeciwelektrodę odpowiednio utworzone na pierwszym i drugim podłożu; warstwę dielektryczną utworzoną na jednej z powierzchni pierwszego i drugiego podłoża i odsłaniającą elektrodę oraz złącze końcowe tak, że to złącze końcowe może być elektrycznie połączone z urządzeniem elektronicznym wykorzystywanym do przykładania napięcia elektrycznego; podkładkę reaktywną umieszczoną między elektrodą roboczą a przeciwelektrodą i zawierającą reaktywny odczynnik, w którym reaktywny odczynnik zawiera materiał transportujący elektrony, enzym zdolny do reagowania z analitem i generowania prądu odpowiedniego do stężenia, i roztwór buforowy; i podkładkę oddzielającą umieszczoną między pierwszym i drugim podłożem, w którym próbka krwi przechodzi przez podkładkę oddzielającą tak, że materiały zanieczyszczające mogą być oddzielane i usuwane z

5 53/55P24256PL00 5 próbki krwi, a następnie próbka krwi jest poprzecznie rozmywana do podkładki reaktywnej. Przez zastosowanie podkładki oddzielającej umieszczonej między pierwszym i drugim podłożem, materiały zanieczyszczające próbkę krwi mogą być usuwane z próbki krwi. Później, próbka krwi jest poprzecznie rozmywana do podkładki reaktywnej w celu wykrywania całkowitego cholesterolu. Tym samym czujnik według niniejszego wynalazku może szybko i dokładnie wykrywać całkowity cholesterol próbek krwi pełnej. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0014] FIG. 1 przedstawia schemat zespołu rozebranego czujnika do wykrywania całkowitego cholesterolu we krwi; FIG.2 przedstawia inny schemat zespołu rozebranego czujnika do wykrywania całkowitego cholesterolu we krwi; FIG.3 przedstawia inny schemat zespołu rozebranego czujnika do wykrywania całkowitego cholesterolu we krwi; i FIG.4 przedstawia schemat zespołu rozebranego czujnika do wykrywania całkowitego cholesterolu we krwi zgodnie z niniejszym wynalazkiem. SZCZEGÓŁOWY OPIS KORZYSTNYCH PRZYKŁADÓW WYKONANIA [0015] FIG 1 przedstawia czujnik (który nie jest objęty zakresem ochrony zastrzeżeń) do wykrywania całkowitego cholesterolu we krwi zgodnie z niniejszym wynalazkiem. Jak przedstawiono na FIG 1, czujnik 100 zawiera pierwsze podłoże 110, drugie podłoże 120, warstwę dielektryczną 130, podkładkę reaktywną 140, i podkładkę oddzielającą 150. Podłoża mogą być wykonane z polimeru dielektrycznego, SiO 2, lub AlO 2. W nim, polimer dielektryczny może być, ale nie jest ograniczony do PVC, poli(styrenu), poliestru, poliwęglanu, polieteru, polietylenu, polipropylenu i PET. W niniejszym przykładzie wykonania, podłoża warstwy PET stosuje się jako pierwsze i drugie podłoża 110, 120. Za pomocą metody sitodruku, elektroda robocza 112 i ścieżki przewodnika metalicznego 114 tworzone są na pierwszym podłożu 110, a przeciwelektroda 122 i ścieżki przewodnika metalicznego 124 tworzone są na drugim podłożu 120. Drugie podłoże 120 posiada otwór 126 ukształtowany w położeniu odpowiadającym przeciwelektrodzie 122 w celu umożliwiania przechodzenia próbki krwi. Elektroda robocza i przeciwelektroda mogą być wykonane z elektrody węglowej, elektrody grafitowej lub cząstek metalu. Korzystnie, elektroda robocza i

6 53/55P24256PL00 6 przeciwelektroda są wykonane z elektrody węglowej. Ścieżki przewodnika metalicznego mogą być wykonane ze srebra, złota lub platyny. Korzystnie, ścieżki przewodnika metalicznego są wykonane ze srebra. [0016] Warstwa dielektryczna 130 utworzona jest na powierzchni pierwszego podłoża 110 tak, że przykrywa jego powierzchnię. Na niej, elektroda robocza 112 i złącze końcowe elektrody są odsłonięte z warstwy dielektrycznej 130 tak, że złącze końcowe może być elektrycznie połączone z urządzeniem elektronicznym wykorzystywanym do przykładania napięcia elektrycznego. Warstwa adhezyjna 160 posiada puste miejsce utworzone odpowiednio do elektrody roboczej 112 i przeciwelektrody 122. Podkładka reaktywna 140 zawierająca reaktywny odczynnik umieszczona jest w pustym miejscu warstwy adhezyjnej 160 a następnie, pierwsze podłoże 110 z elektrodą roboczą 112 i warstwą dielektryczną 130 i drugie podłoże 120 z przeciwelektrodą 122 są łączone ze sobą czołowymi stronami, w ten sposób umieszczając podkładkę reaktywną 140 zawierającą reaktywny odczynnik między elektrodą roboczą 112 pierwszego podłoża 110 a przeciwelektrodą 122 drugiego podłoża 120. [0017] Reaktywny reagent podkładki reaktywnej 140 zawiera materiał transportujący elektrony, enzym zdolny do reagowania z analitem i generowania prądu odpowiedniego do stężenia analitu i roztwór buforowy. Materiał transportujący elektrony może być, ale nie jest ograniczony do heksacyjanożelazianu(iii) takiego jak (heksa)cyjanożelazian(ii) potasu, ferrocen, para benzochinon, metasiarczan fenazyny, Indofenol, TMB(3,3,5,5 -Tetrametylobenzydyna) i sulfonian β-naftochinon- 4-potasu. Enzym zdolny do reagowania z analitem i generowania prądu odpowiedniego do stężenia zawiera esterazę cholesterolu, oksydazę i katalazę cholesterolu. Roztwór buforowy może być roztworem buforowym fosforanu, roztworem buforowym TRIS lub roztworem buforowym MES. Podkładka reaktywna 140 może dodatkowo zawierać odczynnik powierzchniowo czynny taki jak Triton X- 100 do poprawy rozpuszczalności estru cholesterolu. Wkraplając reaktywny odczynnik do podkładki reaktywnej 140 i prażąc go przez 30 minut w temperaturze 40 C, można uformować podkładkę reaktywną 140 zawierającą reaktywny odczynnik. [0018] Następnie, podkładka oddzielająca 150, taka jak bibuła filtracyjna z włókna szklanego umieszczana jest na otworze 126 drugiego podłoża 120. W ten sposób tworzony jest czujnik 100. Podkładka oddzielająca 150 stosowana jest do usuwania

7 53/55P24256PL00 7 materiałów zanieczyszczających z próbki krwi zanim próbka krwi dostanie się na podkładkę reaktywną 140 przez otwór 126 w kierunku A, jak przedstawiono na FIG.1. W szczególności, podkładka oddzielająca niniejszego wynalazku umożliwia usuwanie cząstek i materiałów zanieczyszczających z próbki krwi pełnej, tym samym szybko i dokładnie uzyskując wyniki wykrywania. [0019] FIG.2 przedstawia czujnik (który nie jest objęty zakresem zastrzeżeń) do wykrywania całkowitego cholesterolu we krwi. Jak przedstawiono na FIG.2, czujnik 200 zawiera pierwsze podłoże 210, drugie podłoże 220, warstwę dielektryczną 230, podkładkę reaktywną 240, podkładkę oddzielającą 250, warstwę sterowania przepływu 270, kapilarny obszar wprowadzający 280, i górną warstwę przykrywającą 290. Za pomocą metody sitodruku, elektroda robocza 212 i ścieżki przewodnika metalicznego 214 tworzone są na pierwszym podłożu 210, a elektroda pomocnicza 222 i ścieżki przewodnika metalicznego 224 tworzone są na drugim podłożu 220. Drugie podłoże 220 posiada okrągły otwór 226 utworzony w położeniu odpowiadającym przeciwelektrodzie 222 w celu umożliwiania przechodzenia próbki krwi. [0020] Warstwa dielektryczna 230 tworzona jest na powierzchni pierwszego podłoża 210 tak, że przykrywa jego powierzchnię. W nim, elektroda robocza 212 i złącze końcowe elektrody są odsłonięte z warstwy dielektrycznej 230 tak, że złącze końcowe może być elektrycznie połączone do urządzenia elektronicznego stosowanego do przykładania napięcia elektrycznego. Warstwa adhezyjna 260 posiada puste miejsce utworzone odpowiednio do elektrody roboczej 212 i przeciwelektrody 222. Podkładka reaktywna 240 zawierająca reaktywny odczynnik umieszczana jest na pustym miejscu warstwy adhezyjnej 260, a następnie pierwsze podłoże 210 z elektrodą roboczą 212 i warstwą dielektryczną 230 oraz drugie podłoże 220 z przeciwelektrodą 222 są łączone ze sobą czołowymi stronami, tym samym umieszczając podkładkę reaktywną 240 zawierającą reaktywny odczynnik między elektrodą roboczą 212 pierwszego podłoża 210 i przeciwelektrodą 222 drugiego podłoża 220. [0021] Następnie, warstwa sterowania przepływu 270 i podkładka oddzielająca 250 umieszczane są po kolei na okrągłym otworze 226 drugiego podłoża 220. Warstwa sterowania przepływu 270 zasadniczo posiada ten sam kontur co okrągły otwór 226, który prowadzi próbkę krwi z podkładki oddzielającej 250 przez okrągły otwór 226 do podkładki reaktywnej 240 w kierunku A jak przedstawiono na FIG 2. Kapilarny obszar

8 53/55P24256PL00 8 wprowadzający 280 umieszczany jest powyżej obszaru oddzielającego 250 tak, że prowadzi równo próbkę krwi do podkładki oddzielającej 250 w kierunku B jak przedstawiono na FIG.2. Ostatecznie, górna warstwa przykrywająca 290 pokrywa wspomnianą strukturę, tym samym tworząc czujnik. [0022] FIG.3 przedstawia czujnik (który nie jest objęty zakresem ochrony zastrzeżeń) do wykrywania całkowitego cholesterolu we krwi zgodnie z trzecim przykładem wykonania według niniejszego wynalazku. Jak przedstawiono na FIG.3, czujnik 300 zawiera pierwsze podłoże 310, drugie podłoże 320, warstwę dielektryczną 330, podkładkę reaktywną 340, podkładkę oddzielającą 350, warstwę sterowania przepływu 370, i górną warstwę przykrywającą 390. Za pomocą metody sitodruku, elektroda robocza 312 i ścieżki przewodnika metalicznego 314 tworzone są na pierwszym podłożu 310, a przeciwelektroda 322 i ścieżki przewodnika metalicznego 324 tworzone są na drugim podłożu 320. Drugie podłoże 320 posiada okrągły otwór 326 utworzony w położeniu odpowiadającym przeciwelektrodzie 322 w celu umożliwiania przechodzenia próbki krwi. [0023] Warstwa dielektryczna 330 utworzona jest na powierzchni pierwszego podłoża 310 tak, że przykrywa jego powierzchnie. W nim, elektroda robocza 312 i złącze końcowe elektrody są odsłonięte z warstwy dielektrycznej 330 tak, że złącze końcowe może być elektrycznie podłączone do urządzenia elektronicznego stosowanego do przykładania napięcia elektrycznego. Warstwa adhezyjna 360 posiada puste miejsce utworzone odpowiednio do elektrody roboczej 312 i przeciwelektrody 322. Podkładka reaktywna 340 zawierająca reaktywny odczynnik umieszczana jest na pustym miejscu warstwy adhezyjnej 360 a następnie, pierwsze podłoże 310 z elektrodą roboczą 312 i warstwą dielektryczną 330 oraz drugie podłoże 320 z przeciwelektrodą 322 są łączone ze sobą czołowymi stronami, tym samym umieszczając podkładkę reaktywną 340 zawierającą reaktywny odczynnik między elektrodą roboczą 312 pierwszego podłoża 310 i przeciwelektrodą 322 drugiego podłoża 320. [0024] Następnie, warstwa sterowania przepływem 370 i podkładka oddzielająca 350 umieszczane są po kolei w okrągłym otworze 326 drugiego podłoża 320, a następnie górna warstwa przykrywająca 390 jest wykorzystywana do przykrycia wspomnianej struktury, w ten sposób tworząc czujnik. W nim, górna warstwa przykrywająca 390 posiada otwór wlotowy 392 utworzony odpowiednio w pozycji podkładki oddzielającej 350. Próbka krwi jest wstrzykiwana do czujnika przez otwór wlotowy 392, następnie

9 53/55P24256PL00 9 próbka krwi przepływa przez podkładkę oddzielającą 350, warstwę sterowania przepływu 370 i okrągły otwór 326 oraz wchodzi do podkładki reaktywnej 340 w kierunku A jak przedstawiono na FIG.3. [0025] FIG.4 przedstawia czujnik do wykrywania całkowitego cholesterolu krwi zgodnie z niniejszym wynalazkiem. Jak przedstawiono na FIG.4, czujnik 400 zawiera pierwsze podłoże 410, drugie podłoże 420, warstwę dielektryczną 430, podkładkę reaktywną 440, i podkładkę oddzielającą 450. Za pomocą metody sitodruku, na pierwszym podłożu 410 tworzy się elektrodę roboczą 412 i ścieżki przewodnika metalicznego 414, a na drugim podłożu 420 tworzy się przeciwelektrodę 422 i ścieżki przewodnika metalicznego 424. Warstwa dielektryczna 430 ukształtowana jest na powierzchni pierwszego podłoża 410 tak, że przykrywa powierzchnię pierwszego podłoża 410. W nim, elektroda robocza 412 i złącze końcowe elektrody są odsłonięte z warstwy dielektrycznej 430 tak, że złącze końcowe może być elektrycznie podłączone do urządzenia elektronicznego stosowanego do przykładania napięcia elektrycznego. Warstwa adhezyjna 460 posiada puste miejsce uformowane odpowiednio do elektrody roboczej 412 i przeciwelektrody 422. Podkładka reaktywna 440 zawierająca reaktywny odczynnik umieszczana jest w pustym miejscu warstwy adhezyjnej 460, a następnie, pierwsze podłoże 410 z elektrodą roboczą 412 i warstwą dielektryczną 430 oraz drugie podłoże 420 z przeciwelektrodą 422 są łączone ze sobą czołowymi stronami, w ten sposób umieszczając podkładkę reaktywna 440 zawierającą reaktywny odczynnik między elektrodą roboczą 412 pierwszego podłoża 410 a przeciwelektrodą 422 drugiego podłoża 420. [0026] Podkładka oddzielająca 450 umieszczona jest między drugim podłożem 420 i pierwszym podłożem 410 na końcu do wstrzykiwania próbki krwi. Korzystnie, podkładka oddzielająca 450 jest częściowo odsłonięta w celu ułatwienia wstrzykiwania próbki krwi. Jak przedstawiono na FIG.4, próbka krwi, która ma być wykrywana jest wstrzykiwana do czujnika 400 w kierunku A, następnie przechodzi przez podkładkę oddzielającą 450 w kierunku B tak, że materiały zanieczyszczające próbkę krwi mogą być z niej usunięte a na końcu próbka krwi jest poprzecznie rozmywana na podkładce reaktywnej 440 w kierunku C. Przykład wykonania Przykład wykonania 1 wykrywanie całkowitego cholesterolu próbki osocza krwi

10 53/55P24256PL00 10 [0027] Czujnik z Fig. 3 stosuje się do wykrywania całkowitego cholesterolu próbki osocza krwi. Przykłada się napięcie -330mV na ścieżkach przewodnika metalicznego elektrody roboczej, wkrapla się próbkę osocza krwi 7μL do otworu wlotowego, po około 60 sekundach czasu reakcji, odczytuje się i zapamiętuje się natężenie prądu (μa) i całkowite stężenie cholesterolu (mg/dl) w próbce oznaczonej za pomocą analizatora firmy Kodak. Wynik przedstawiono w Tabeli 1. Stężenie cholesterolu (mg/dl) Natężenie prądu (μa) Tabela Przykład wykonania 2 wykrywanie całkowitego cholesterolu w próbce krwi pełnej [0028] Czujnik z Fig. 3 stosuje się do wykrywania całkowitego cholesterolu próbki krwi pełnej. Przykłada się napięcie -330mV na ścieżkach przewodnika metalicznego elektrody roboczej, wkrapla się krew pełną 10μL do otworu wlotowego, po około 60 sekundach czasu reakcji, odczytuje się i zapamiętuje się natężenie prądu (μa) i całkowite stężenie cholesterolu (mg/dl) w próbce oznaczonej za pomocą analizatora firmy Kodak. Wynik przedstawiono w Tabeli 2. Stężenie cholesterolu (mg/dl) Natężenie prądu (μa) Tabela Przykład porównawczy 1 bez zastosowania podkładki oddzielającej [0029] Czujnik z Fig. 3 nadal jest wykorzystywany do wykrywania całkowitego cholesterolu próbki krwi pełnej. Jednak według tego przykładu podkładka oddzielająca nie jest umieszczana w czujniku. Przykłada się napięcie -330mV na ścieżkach przewodnika metalicznego elektrody roboczej, wkrapla się krew pełną

11 53/55P24256PL μL do otworu wlotowego, po około 60 sekundach czasu reakcji, odczytuje się i zapamiętuje się natężenie prądu (μa) i całkowite stężenie cholesterolu (mg/dl) w próbce oznaczonej za pomocą analizatora firmy Kodak. Wyniki pokazują, że nie ma różnicy między sygnałami prądu dla próbek krwi pełnej odpowiednio zawierających całkowity cholesterol 140 mg/dl i 300 mg/dl. Przykład porównawczy 2 zmienna pozycja podkładki oddzielającej [0030] Czujnik z Fig. 3 nadal jest wykorzystywany do wykrywania całkowitego cholesterolu próbki krwi pełnej. Jednak podkładka oddzielająca umieszczona jest między podkładką reaktywną i drugim podłożem. Przykłada się napięcie -330mV na ścieżce przewodnika metalicznego elektrody roboczej, wkrapla się krew pełna 10μL do otworu wlotowego, po około 60 sekundach czasu reakcji, odczytuje się i zapamiętuje się natężenie prądu (μa) i całkowite stężenie cholesterolu (mg/dl) w próbce oznaczonej za pomocą analizatora firmy Kodak. Wyniki pokazują, że nie ma różnicy między sygnałami prądu dla próbek krwi pełnej odpowiednio zawierających całkowity cholesterol 140 mg/dl i 300 mg/dl. [0031] Zgodnie z wynikami w Tabeli 2, natężenie prądu jest liniowo proporcjonalne do całkowitego cholesterolu w próbce krwi. Jednak, w przykładach porównawczych 1 i 2, jeżeli podkładka oddzielająca nie jest umieszczona w czujniku lub położenie podkładki oddzielającej zmienia się, próbki krwi pełnej posiadające całkowity cholesterol rzędu 140 mg/dl od 300 mg/dl nie mogą być dokładnie wykryte. Zatem, czujnik z podkładką oddzielającą umieszczoną w określonym położeniu może być wykorzystany do szybkiego i dokładnego wykrywania zawartości całkowitego cholesterolu próbek krwi pełnej, zwłaszcza zawartości całkowitego cholesterolu w całkowitych próbkach krwi.

12 53/55P24256PL00 12 Zastrzeżenia patentowe 1. Czujnik do wykrywania całkowitego cholesterolu próbki krwi, zawierający: elektrodę robocza i przeciwelektrodę, odpowiednio ukształtowane na pierwszym i drugim podłożu; warstwę dielektryczną ukształtowaną na jednej z powierzchni pierwszego i drugiego podłoża i odsłaniającą elektrodę i złącze końcowe tak, że to złącze końcowe może być elektrycznie połączone z urządzeniem elektronicznym stosowanym do przykładania napięcia elektrycznego; podkładkę reaktywną umieszczaną między elektrodą roboczą i przeciwelektrodą i zawierającą reaktywny odczynnik, w którym ten reaktywny odczynnik zawiera materiał transportujący elektrony, enzym zdolny do reagowania z analitem i generowania prądu odpowiedniego do stężenia, i roztwór buforowy; oraz podkładkę oddzielającą umieszczoną między pierwszym i drugim podłożem, w którym próbka krwi przechodzi przez podkładkę oddzielającą tak, że materiały zanieczyszczające zawierające cząstki mogą być oddzielane i usuwane z próbki krwi, a następnie próbka krwi jest poprzecznie rozmywana na podkładce reaktywnej w której próbka krwi jest próbką krwi pełnej. 2. Czujnik według zastrzeżenia 1, w którym podłoża są wykonane z polimeru dielektrycznego. 3. Czujnik według zastrzeżenia 2, w którym polimer dielektryczny jest co najmniej jednym z grupy zawierającej PVC, poli(styren), poliester, poliwęglan, polieter, polietylen, polipropylen, i PET. 4. Czujnik według zastrzeżenia 1, w którym podłoża są wykonane z jednego z grupy zawierającej SiO 2 i AlO Czujnik według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym elektrody są wykonane z jednego z materiałów należących do grupy zawierającej elektrodę węglową, elektrodę grafitową i cząstki metalu. 6. Czujnik według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym elektrody utworzone są na powierzchniach podłoży za pomocą sitodruku. 7. Czujnik według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym materiał transportujący elektrony jest wybierany z grupy zawierającej heksacyjanożelazian(iii), ferrocen, para-benzochinon, metasiarczan fenazyny, Indofenol, TMB(3,3,5,5 -Tetrametylobenzydyna) i sulfonian β-naftochinon-4-potasu.

13 53/55P24256PL Czujnik według zastrzeżenia 7, w którym heksacyjanożelazian(iii) jest heksacyjanożelazianem(iii) potasu. 9. Czujnik według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym enzym zdolny do reagowania z analitem i generowania prądu odpowiedniego do stężenia zawiera esterazę cholesterolu, oksydazę i katalazę cholerterolu. 10. Czujnik według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym roztwór buforowy jest jednym z grupy zawierającej roztwór buforowy fosforanu, roztwór buforowy TRIS i roztwór buforowy MES. 11. Czujnik według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym reaktywny odczynnik dodatkowo zawiera odczynnik powierzchniowo czynny. General Life Biotechnology Co., Ltd. Pełnomocnik:

14 53/55P24256PL00 14

15 53/55P24256PL00 15

16 53/55P24256PL00 16

17 53/55P24256PL00 17

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.04.06 064223.9 (97)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204373 (21) Numer zgłoszenia: 351486 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.03.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Czym jest patent i jak go uzyskać?

Czym jest patent i jak go uzyskać? Czym jest patent i jak go uzyskać? Struktura opisu wynalazku Jakub Sielewiesiuk Rzecznik patentowy Europejski rzecznik patentowy 1 Patent u Patent na wynalazek u - dokument u - prawo majątkowe skuteczne

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 07.02.2003, PCT/EP03/001246 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 07.02.2003, PCT/EP03/001246 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206709 (21) Numer zgłoszenia: 373526 (22) Data zgłoszenia: 07.02.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.1

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych

Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych Jerzy J. Włodek, Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Naturalny postęp techniczny doprowadził

Bardziej szczegółowo

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.,

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 332367 (22) Data zgłoszenia: 15.09.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 322352 (22) Data zgłoszenia: 29.09.1997 (19) PL (11) 189595 (13) B1 (51) IntCl7 B41M3/14 B42D

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE 21.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/75 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo