Gliwice. W wyst^pieniu pokontrolnym, w ocenie dziatalnosci SP 38 stwierdzono:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gliwice. W wyst^pieniu pokontrolnym, w ocenie dziatalnosci SP 38 stwierdzono:"

Transkrypt

1 SZKOUPODSTAWOWANR38 NIP qt; Gliwice, r. i r^ Wy^»Ed^ac]i.'. '" , 2012 Zast^pca Prezydenta Miasta Gliwice Pan Krystian Tomala Dotyczy: opracowania programu naprawczego w zakresie stwierdzonych uchybien podczas kontroli przez Wydzial Kontroli i Audytu \Vewnetrznego w Zakres kontroli przeprowadzonej byla w dniach od 9 lutego do 28 lutego 2011 roku: Przestrzeganie przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow i uczniow oraz dotyczajcych organizacji pracy, prawidlowosc dysponowania srodkami budzetowymi oraz pozyskanymi srodkami pochodzajcymi z innych zrodel, gospodarowanie mieniem i przestrzeganie dyscypliny finansow publicznych. W wyst^pieniu pokontrolnym, w ocenie dziatalnosci SP 38 stwierdzono:,.poza przypadkami opisanymi we wnioskach w jednostce przestrzegane s% przepisy i procedury". _ Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 38 w Gliwicach przedstawia,,program naprawczy" dotycza^cy wnioskow pokontrolnych. i Wnioski 1, 3, 6 zwiazane s^ z nieaktualn^ podstaw^ prawnq tunkcjonujacych w szkole kilku regulaminow wewnftrznych: Przeoczenia w aktualiz.acji podstaw prawnych, w regulacjach wewnetrznych stwarzaja^ ryzyko post^powania wedlug nieaktualnych przepisow prawa. W zwiajzku z tym pracownicy szkoly: wicedyrektor, ksi^gowy, referent do spraw kadr i plac, sekretarz, pedagog, psycholog zobowi^zani zostali do sprawdzania zmian w przepisach prawa i zglaszania ich dyrektorowi szkoly ze wskazaniem czego zmiana dotyczy. Sprawdzenie podstawy prawnej powinno odbywac si^ co najmniej 2 razy w roku - wrzesien, pazdziernik oraz styczen, luty. Wicedyrektor szkoly zobowiajzany jest do sprawdzania przepisow stanowia^cych podstaw prawna^ w regulacjach dotyczajcych organizewania wypoczynku dzieci - Regulaminie Zielonej Szkoly, Regulaminie wycieczek szkolnych oraz Procedurze monitorowania podstawy programowej.

2 Glowny ksi^gowy szkoly zobowi^zany jest do sprawdzania przepisow stanowia^cych podstaw? prawna^ w regulacjach dotycza^cych operacji gospodarczych i finansowych takich jak: - Polityka rachunkowosci z wykazem i zasadami funkcjonowania kont, Instrukcja kontroli i obiegu dokumentow, Regulamin ewidencji i sporzajdzania sprawozdan budzetowych Rb - WS w zakresie wydatkow strukturalnych ponoszonych przez SP 38. Referent do spraw kadr i plac zobowia^zany jest do sprawdzania przepisow stanowiajcych podstaw^ prawnq. w regulacjach dotycz%cych kadrowych i placowych spraw pracowniczych - Regulaminie pracy, Regulaminie ZFSS, Regulaminie vvynagradzania nauczycieli, Regulaminie wynagradzania pracownikow niepedagogicznych, Regulaminie dodatku funkcyjnego i motywacyjnego, Regulaminie premiowania pracownikow samorzajdowych. Sekretarz szkoly zobowiajzany jest do sprawdzania przepisow stanowiajcych podstaw^ prawna^ w regulacjach dotycz^cych spraw pracowniczych - Regulaminie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, Regulaminie pracy - w zakresie zaopatrywania pracownikow w odziez ochronna^ Regulaminie zamowien publicznych do 14 tys. Euro, Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwum zakladowego, Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji gospodarki drukami scislego zarachowania oraz aktualizowania Ryzyka zawodowego i Instrukcji PPOZ. Pedagog szkolny i psycholog zobowiajzane sa^ do aktualizowania przepisow zwiajzanych z regulacjami dotycza^cymi pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Opiekunowie Samorzajdu Uczniowskiego zobowiajzani sa^ do sprawdzania przepisow stanowiajcych podstaw^ prawna^ Regulaminu Samorzajiu Uczniowskiego. Dyrektor szkoly odpowiada za aktualizowanie podstawy prawnej i wprowadzanie zmian w wymienionych regulaminach oraz we wszystkich innych regulaminach funkcjonujajsych w szkole. Wniosek 2 zwi^zany jest z niedostosowaniem do potrzeb szkoly zapisow zal^cznika do Regulaminu pracy - (brak zapisu stanowiska intendenta). Brak bieza^cej analizy stanowisk pracy, zasad i norm przydzielania pracownikom srodkow ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego, wyposazenia w narzedzia oraz materialy w zakresie przydzielania pracownikom odziezy ochronnej stwarza ryzyko pomini^cia lub nieprawidlowego przydzialu odziezy ochronnej pracownikom. W zwiazku z tym sekretarz szkoly zostal zobowiazany do analizowania i uaktualniania zapisow zala^cznika do rzeczywistych potrzeb szkoly co najmniej raz w roku, po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny oraz w przypadku pojawienia si? w szkole nowego stanowiska pracy.

3 Wniosek 4 (zinwentaryzowanie wartosci niematerialnych i prawnych poprzez spis z natury - w tym wypadku wartosci licencji) zwiazany jest z nieprzestrzeganiem zapisow ustawy o rachunkowosci. Uj^cie na arkuszu spisu z natury wartosci niematerialnych i prawnych stwarza ryzyko nieprawidlowo przeprowadzonej inwentaryzacji. Bezposrednio przed inwentaryzacja_ osoby odpowiedzialne za jej dokonanie maja^ obowiajzek dokladnego przeanalizowania Ustawy o rachunkowosci, w czesci dotycz^cej inwentaryzacji i przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z zapisem ustawy. Wniosek 5 - wynika z przypadkow przekraczania wyznaczanych przez lekarza terminow dokonywania okresowych badan lekarskich pracownikow. Przekraczanie wyznaczanych przez lekarza terminow dokonywania okresowych badari lekarskich pracownikow stwarza ryzyko dopuszczenia do pracy osoby, ktora jest niezdolna do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. W zwiajzku z tym referent do spraw kadr odpowiedzialny za terminowe kierowanie pracownikow na badania zobowia_zany zostai do biezajsej analizy aktualnosci badan lekarskich. W tym celu utworzono wykaz pracownikow z datq. aktualnosci badania. Comiesi^czna analiza (poczatkiem kazdego miesia_ca) potwierdzona podpisem referenta pozwala na aktualizacj^ listy badan okresowych i skierowanie pracownikow na badania z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wniosek 7 - wynika z przypadkow nieprzestrzegania przepisow rozporzadzenia MENiS z dnia r w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i placowkach (brak podpisu spoiecznego inspektora pracy, dostarczenie kserokopii protokolow powypadkowych do organu prowadz^cego oraz zawiadomienia rady rodzicow z opoznieniem). Przypadki nieprzestrzegania przepisow rozporzajdzenia MENiS z dnia r w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i placowkach stwarzaja_ ryzyko nieprawidlowc^o dokumentowania protokolow powypadkowych, a w konsekwencji m.in. ryzyko bezpodstawnych roszczen poszkodowanego do odszkodowania spowodowanego niedopelnieniem obowiajzkow formalnych. W zwiajzku z uchybieniami sekretarz szkoly zostai zobowia_zany do dokonywania zawiadomienia organu prowadz^cego, o kazdym wypadku w szkole poprzez niezwloczne przekazanie protokolu powypadkowego. Za niezwloczne dokonywania zawiadomienia Rady Rodzicow odpowiada dyrektor. Inspektor BHP zostai zobowiajzany do sprawdzenia kompletu podpisow pod protokolami powypadkowymi m.in. protokolanta, spoiecznego inspektora pracy, rodzicow. Przed przekazaniem dokumentacji organowi prowadza^cemu sekretarz sprawdza komplet podpisow osob upowaznionych do: sporz^dzenia protokolu, inspektora BHP, szkolnego spoiecznego

4 inspektora pracy lub osoby w zastej>stwie, podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, podpis dyrektora szkoly. Podwojna kontrola zapobiegnie powstawaniu przeoczeii. W przypadku niewyegzekwowania podpisu rodzica pod protokolem, sekretarz sporzajdza adnotacj?. Wniosku 8 - oplacenie czgsci sldadek (od jednego pracownika za nadgodziny) na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczeii pracowniczych z przekroczeniem wymaganych terminow. W celu sprawdzenia prawidlowosci naliczonych skladek referent do spraw kadr i plac sumuje wszystkie zestawienia placowe z danego miesia_ca i kwoty skladek na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne i FP, nast^pnie porownuje je z kwota^ wyliczon% przez program PLATNIK na deklaracji ZUS DRA. To dodatkowe sprawdzenie pozwala uniknac sytuacji, ze program Qwark nie przeniesienie skladek ktoregos z pracownikow. M DYREKTOR SZKOtY.

5 Szkota Podslawowa Nr 38 w Gliwicach, ul. Partyzantow 25 Gliwice, tei./fax Prezydent Miasta Gliwice Sprawozdanie o sposobie realizacji wnioskow i zalecen z kontroli nrkaw-09145/3/11 WP'IV 13. KWI W zwiazku z wystapieniem pokontrolnym z dnia r., informuj^ co nastepuje: 1. W regulaminie Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych zostala zmieniona podstawa prawna. Aktualna podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przecietnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych (Dz.U.nr43,poz. 349). 2. W zalaczniku do Regulaminu pracy z dnia 25 listopada 2008r. dot. Zasad i norm przydzielania pracownikom srodkow ochrony indywidualnej, odziezy obuwia roboczego, wyposazenia w narzedzia oraz materiaiy w zakresie przydzielania pracownikowi odziezy ochronnej zostal uwzgledniony intendent i okreslono jego przydziafy odziezy ochronnej. 3. Zbiory biblioteczne inwentaryzowane s^ na zasadach okreslonych dla srodkow trwalych - co 4 lata. W Instrukcji w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji skladnikow maj^tkowych w Szkole Podstawowej nr 38 w Gliwicach 3, pkt 2.c) przyjmuje brzmienie: zbiory biblioteczne inwentaryzowane bed^ nie rzadziej niz raz na 4 lata. 4. Inwentaryzacja skiadnikow niematerialnych i prawnych bedzie prowadzona drog^ porownania danych ksi^g rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartosci tych skladnikow. 5. Referent do spraw kadr i plac zostal zobowiazany do wydawania skierowan na badania lekarskie z odpowiednim wyprzedzeniem. Niedostarczenie przez pracownika zaswiadczenia lekarskiego o zdolnosci do pracy w przepisowym terminie skutkowalo bedzie niedopuszczeniem do pracy. 6. Sekretarz szkoly zostal zobowiazany do zaplanowania przeprowadzania przegladow gazowych i kominowych dwa razy w roku - do 31 maja oraz 30 listopada kazdego roku. 7. Przestrzegane bed^ przepisy rozporz^dzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i placowkach (Dz.U. z 2003r nr 3, poz. 69 z pozn. zm.) - niezwlocznie dokonywane bedzie zawiadomienie organu prowadz^cego o wypadku pracownika, - niezwiocznie dokonywane bedzie zawiadomienie organu prowadza_cego i rady rodzicow o wypadku ucznia, - dyrektor szkoly zobowiazal sekretarza szkoly, aby sprawdzane przez niego protokoly powypadkowe byly kompletne - podpisane przez wszystkich czlonkow zespolu powypadkowego. 8. Dyrektor zobowiazala referenta do spraw kadr i plac do bezwzglednego sprawdzania skladek FUS, FUZ, FP przed ich wyslaniem, poprzez porownanie wysokosci tych skladek z zestawieniem zbiorczym list plac z danego miesi^ca. Pozwoli to na wychwycenie ewentualnych roznic i nieprawidlowosci oraz skorygowanie ich przed wyslaniem. Jr.. DYREKTOR szkoty ^^^ &^3^ ^r Anna BarbacheT

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu 26.04.2013 o godz. 09.00

PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu 26.04.2013 o godz. 09.00 str. 1/ 9 PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu 26.04.2013 o godz. 09.00 l.uczestnicy przegladu: Rektor - prof. zw. dr hab. Piotr Jedrzejowicz Pelnomocnik ds. szj. w AMG - dr Miroslaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

^^^^ Lubusfcie. Unia Europejska ~"-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr

^^^^ Lubusfcie. Unia Europejska ~-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr ^^^^ Lubusfcie Unia Europejska ~"-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr 3.3.2 Procedury zapewniajace wtasciw^ sciezkq audytu przez prowadzenie w formie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W POLICJI W 2011 ROKU I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PPRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Warszawa, grudzień 2011 r. Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok L.p. /cel/ Zadania służące

Bardziej szczegółowo