TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 24 października 2012

2 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ 1 1. Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą zwany dalej Bankiem pobiera opłaty i prowizje za czynności bankowe zgodnie z niniejszą Taryfą. 2. Przez określenie Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą lub słowo Bank rozumie się Centralę Banku w Nowem, Oddział Banku w Warlubiu, Oddział Banku w Jeżewie i Filię Banku w Laskowicach Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 2. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 3. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 4. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem. 5. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 4 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) 22, 24 lub 25 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków klientów instytucjonalnych, 2) ostatniego dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków klientów indywidualnych, 3) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 2. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 3. Opłaty i prowizje liczone metodą procentową za czynności bankowe dotyczące rachunków i rozliczeń bankowych w walutach wymienialnych: w EURO, USD i GBP pobiera się w PLN, stosując do przeliczenia kursy średnie Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji. 4. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 5. Prowizja za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych Bank nie pobiera prowizji i opłat za: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków złotowych: a) na których gromadzone są środki na cele charytatywne, b) dla celów programów unijnych dla osób ubiegających się o kredyt w Banku, 2) wpłaty i wypłaty z rachunków prowadzonych przez Bank, na których gromadzone są środki na cele charytatywne, 3) wpłaty na rachunek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 4) wpłaty z tytułu spłat kredytów, zobowiązań i odsetek zaciągniętych w Banku oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 5) wpłaty z tytułu innych zobowiązań w stosunku do Banku (np. z tyt. najmu lokalu Banku, dostaw robót i usług) oraz wypłaty na rzecz dostawców usług dla Banku, 6) dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku oszczędnościowego lub rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, kredytobiorcy lub poręczyciela, 7) skup i sprzedaż walut obcych. 5 Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 1) Junior przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 18 roku życia, 2

3 2) Młodzieżowy przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, 3) VIP przeznaczonego dla klientów indywidualnych posiadających wpływy miesięczne od 5000 zł Zarząd Banku, w ekonomicznie uzasadnionych indywidualnych przypadkach na wniosek Klienta, może wyrazić zgodę na: 1) pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone w zarządzeniach wewnętrznych i Taryfie, 2) odstąpienie od pobierania prowizji i opłat pod warunkiem nieoprocentowania środków na rachunkach, 3) zmianę zasad ustalania prowizji i opłat. 2. Uchwałę w sprawie obniżenia prowizji lub opłaty podejmuje Zarząd Banku zgodnie z Procedurą kwalifikowania klientów Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą do grupy klientów strategicznych. 3. Zarząd Banku upoważnia Prezesa Zarządu, a w przypadku Jego nieobecności osobę Go zastępującą, w ekonomicznie uzasadnionych i pilnych przypadkach, do wyrażania zgody na: 1) pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone w zarządzeniach wewnętrznych i Taryfie, 2) odstąpienie od pobierania prowizji i opłat pod warunkiem nieoprocentowania środków na rachunkach, 3) zmianę zasad ustalania prowizji i opłat. 4. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 2 nie dotyczy prowizji od gwarancji, poręczeń regwarancji i awali. 5. Za usługi nieprzewidziane w taryfie prowizję lub opłatę ustalić może Prezes Zarząd Banku, a w przypadku Jego nieobecności osoba Go zastępująca. 7 Zgodnie z art. 110 Ustawy z dnia r. Prawo bankowe opłaty nie są pobierane, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie organów i instytucji wymienionych w powyższym artykule Prawa bankowego. 8 Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank, pobiera się prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 9 Opłaty za czynności związane ze świadczeniem usług certyfikacyjnych (w imieniu KIR SA) Bank pobiera zgodnie z aktualnym cennikiem usług KIR S.A. dostępnym na stronie internetowej 10 Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizję lub opłatę w wysokości określonej w umowie. 11 Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 3

4 Dział II Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego: bieżącego i pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku bankowego: miesięcznie za każdy rachunek 1) bieżącego, 2) pomocniczego 2 2 UWAGA : Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. 3. Prowadzenie rachunku bankowego w ramach konta miesięcznie za każdy rachunek 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank dokonane: 1) w placówce Banku 2) za pośrednictwem depozytu gotówkowego 3) we wpłatomacie Wypłaty gotówkowe. 2. Opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną 3. Niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie 6. Realizacja przelewów: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: c) we wpłatomacie 2) na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: c) we wpłatomacie 7. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) 1) realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: 2) realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: 4) odwołanie zlecenia stałego złożonego: 8. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika naliczana od wpłacanej kwoty naliczana od wypłacanej kwoty pobierana od nadwyżki środków powyżej kwoty podlegającej awizowaniu pobierana od kwoty nie podjętej 0,3 % nie mniej niż 3,50 zł 0,2% nie mniej niż 3,50 zł 0,10% min. 1 max 150 zł 0,10% min. 1 max 150 zł 0,50 zł 4,00 zł 1,50 zł 0,50 zł 3,00 zł 1,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 4

5 9. Realizacja przelewów w systemie SORBNET 1 : 1) w kwocie do zł 2) powyżej zł 10. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 11. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: a) raz w miesiącu lub rzadziej b) częściej niż raz w miesiącu 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: a) drukowany raz w miesiącu lub rzadziej b) drukowany częściej niż raz w miesiącu 3) duplikat wyciągu: a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 12. Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu: 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok za każdy dokument za każdy dokument ,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemu informatycznego. za każde zestawienie Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia: 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów za każde zaświadczenie 15. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 18. Odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia zamówienia od każdego zamówienia Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych od każdego czeku Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Wykonanie zastrzeżenia Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego: UWAGA: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego zrealizowaną za wykonanie każdego następnego przelewu dotyczącego tego samego tytułu 25. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu: 0,5% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 2 max 20 1 Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku 5

6 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności UWAGA: opłaty nie pobiera się z tytułu blokady środków na realizację polecenia wypłaty za granicę 6 0,5% min. 5 0,5% min. 1 max 500 zł 26. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca 27. Za wydanie karty depozytowej za każdą kartę 28. Likwidacja rachunku 29. Za sporządzenie i wysłanie monitu / wezwania do zapłaty z powodu przekroczenia salda za każdy monit Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem WWW: 1) dla klientów korzystających z usługi za pomocą tokena 2) dla klientów korzystających z usługi za pomocą kart mikroprocesorowych 31. Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS (dla klientów korzystających z usługi za pomocą tokena) 32. Za sporządzenie umowy dostępu do usług bankowości elektronicznej: 1) za pośrednictwem WWW 2) za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS miesięcznie: za każdy token, za każdą kartę miesięcznie 33. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Opłata za wydanie kodu PIN za każdy PIN 35. Opłata za czytnik do kart mikroprocesorowych: 1) opłata za wydanie pierwszego czytnika: 2) opłata za wydanie kolejnego czytnika 3) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego 4) niezwrócenie czytnika w przypadku rozwiązania umowy rachunku lub zaprzestania korzystania z usługi www 36. Opłata za użytkowanie karty mikroprocesorowej: 1) wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej 2) wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej (w tym wznowienie) 3) wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej 4) niezwrócenie karty mikroprocesorowej w przypadku rozwiązania umowy rachunku, wznowienia karty lub zmiany uprawnień 37. Opłata za użytkowanie tokena: 1) wydanie pierwszego tokena 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) 3) wydanie tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 4) niezwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z kanału WWW lub rozwiązania umowy konta () 5) za zwrot tokena przed upływem terminu ważności, względnie zwrot uszkodzonego z winy użytkownika 38. Wprowadzenie: 1) pierwszego użytkownika do bazy danych 2) kolejnego użytkownika do bazy danych 39. Wykonanie na wniosek klienta: 1) zablokowania kanału dostępu 2) odblokowania kanału dostępu 3) zastrzeżenie i zablokowanie środków dostępu 4) odblokowanie środków dostępu 5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW za każdy czytnik za każdy czytnik za każdy czytnik za każdy token: miesięcznie miesięcznie za każdego użytkownika 1 3,00 zł

7 6) ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa użytkownika) 7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze Serwisu BS NOWE SMS 40. Zmiana rodzaju usługi (aktywacja / dezaktywacja kanału dostępu 41. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 5 Rozdział 2. Obsługa rachunków rozliczeniowych rolników Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie 1 UWAGA : Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank: 1) w placówce Banku 2) za pośrednictwem depozytu gotówkowego 3) we wpłatomacie naliczana od wpłacanej kwoty 0,15 % nie mniej niż 3,50 zł 4. Wypłaty gotówkowe. naliczana od wypłacanej 0,15 % nie mniej niż 3,50 zł 5. Realizacja przelewów: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: c) we wpłatomacie 2) na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: c) we wpłato macie 6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) 1) realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: 2) realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: 5) odwołanie zlecenia stałego złożonego: 7. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 7 kwoty 4,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 2,50 zł

8 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 3,50 zł 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET 2 : 1) w kwocie do zł 2) powyżej zł Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) od każdej operacji 1 UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego, KRUS lub ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: a) raz w miesiącu lub rzadziej b) częściej niż raz w miesiącu 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: a) drukowany raz w miesiącu lub rzadziej b) drukowany częściej niż raz w miesiącu 3) duplikat wyciągu: a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok za każdy dokument Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu: 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok za każdy dokument 8,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemu informatycznego za każdy zestawienie Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia: 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów za każde zaświadczenie 14. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 17. Odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia zamówienia od każdego zamówienia Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztowa na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych za każdy czek Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Wykonanie zastrzeżenia Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego: UWAGA: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego zrealizowaną za wykonanie każdego następnego przelewu dotyczącego tego samego ,5% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 2 max 20 2 Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku. 8

9 25. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu: 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności UWAGA: opłaty nie pobiera się z tytułu blokady środków na realizację polecenia wypłaty za granicę 9 tytułu 0,5% min. 5 0,5% min. 10 zł max 500 zł 26. Za wydanie karty depozytowej za każdą kartę 27. Likwidacja rachunku 28. Za sporządzenie i wysłanie monitu / wezwania do zapłaty z powodu przekroczenia salda za każdy monit Abonament miesięczny na korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem WWW: 1) dla klientów korzystających z usługi za pomocą tokena 2) dla klientów korzystających z usługi za pomocą kart mikroprocesorowych 30. Abonament miesięczny za korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS 31. Za sporządzenie umowy dostępu do usług bankowości elektronicznej: 1) za pośrednictwem WWW 2) za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS miesięcznie: za każdy token, za każdą kartę miesięcznie: 32. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Opłata za wydanie kodu PIN za każdy PIN 34. Opłata za czytnik do kart mikroprocesorowych: 1) opłata za wydanie pierwszego czytnika: 2) opłata za wydanie kolejnego czytnika 3) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego 4) niezwrócenie czytnika w przypadku rozwiązania umowy rachunku lub zaprzestania korzystania z usługi www 35. Opłata za użytkowanie karty mikroprocesorowej: 1) wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej 2) wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej (w tym wznowienie) 3) wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej 4) niezwrócenie karty mikroprocesorowej w przypadku rozwiązania umowy rachunku, wznowienia karty lub zmiany uprawnień 36. Opłata za użytkowanie tokena: 1) wydanie pierwszego tokena 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) 3) wydanie tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 4) niezwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z kanału WWW lub rozwiązania umowy konta () 5) za zwrot tokena przed upływem terminu ważności, względnie zwrot uszkodzonego z winy użytkownika 37. Wprowadzenie: 1) pierwszego użytkownika do bazy danych 2) kolejnego użytkownika do bazy danych 38. Wykonanie na wniosek klienta: 1) zablokowania kanału dostępu 2) odblokowania kanału dostępu 3) zastrzeżenie i zablokowanie środków dostępu 4) odblokowanie środków dostępu za każdy czytnik za każdy czytnik za każdy czytnik za każdy token: miesięcznie miesięcznie za każdego użytkownika 1 3,00 zł

10 5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW 6) ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa użytkownika) 7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze Serwisu BS NOWE SMS 39. Zmiana rodzaju usługi (aktywacja / dezaktywacja kanału dostępu 40. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 5 Rozdział 3. Obsługa rachunków rozliczeniowych wspólnot mieszkaniowych Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego: bieżącego i pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku bankowego: UWAGA : Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank dokonane: 1) w placówce Banku 2) za pośrednictwem depozytu gotówkowego 3) we wpłatomacie Wypłaty gotówkowe. 2. Opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną 3. Niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie 5. Realizacja przelewów: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: c) we wpłatomacie 2) na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: c) we wpłato macie 6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) 1) realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: 2) realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: 6) odwołanie zlecenia stałego złożonego: 10 miesięcznie za każdy rachunek naliczana od wpłacanej kwoty naliczana od wypłacanej kwoty pobierana od nadwyżki środków powyżej kwoty podlegającej awizowaniu pobierana od kwoty nie podjętej 0,3 % nie mniej niż 2,50 zł 0,2% nie mniej niż 3,50 zł 0,10% min. 1 max 150 zł 0,10% min. 10 zł max 150 zł 0,50 zł 4,00 zł 1,50 zł 0,50 zł 3,00 zł 1,50 zł

11 7. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET 3 : 1) w kwocie do zł 2) powyżej zł 9. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: a) raz w miesiącu lub rzadziej b) częściej niż raz w miesiącu 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: a) drukowany raz w miesiącu lub rzadziej b) drukowany częściej niż raz w miesiącu 3) duplikat wyciągu: a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 11. Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu: 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok za każdy dokument za każdy dokument 2,50 zł 2,50 zł 3,50 zł ,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemu informatycznego. za każdy wydruk Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia: 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów za każde zaświadczenie 14. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 17. Odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia zamówienia za każde zamówienie Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych od każdego czeku Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Wykonanie zastrzeżenia Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie 1 3 Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku. 11

12 24. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego: UWAGA: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego 25. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu: 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności UWAGA: opłaty nie pobiera się z tytułu blokady środków na realizację polecenia wypłaty za granicę 12 zrealizowaną za wykonanie każdego następnego przelewu dotyczącego tego samego tytułu 0,5% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 2 max 20 0,5% min. 5 0,5% min. 10 zł max 500 zł 26. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca 27. Za wydanie karty depozytowej za każdą kartę 28. Likwidacja rachunku 29. Za sporządzenie i wysłanie monitu / wezwania do zapłaty za każdy monit Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem WWW: 1) dla klientów korzystających z usługi za pomocą tokena 2) dla klientów korzystających z usługi za pomocą kart mikroprocesorowych 31. Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS (dla klientów korzystających z usługi za pomocą tokena) 32. Za sporządzenie umowy dostępu do usług bankowości elektronicznej: 1) za pośrednictwem WWW 2) za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS miesięcznie: za każdy token, za każdą kartę miesięcznie 33. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Opłata za wydanie kodu PIN za każdy PIN 35. Opłata za czytnik do kart mikroprocesorowych: 1) opłata za wydanie pierwszego czytnika: 2) opłata za wydanie kolejnego czytnika 3) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego 4) niezwrócenie czytnika w przypadku rozwiązania umowy rachunku lub zaprzestania korzystania z usługi www 36. Opłata za użytkowanie karty mikroprocesorowej: 1) wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej 2) wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej (w tym wznowienie) 3) wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej 4) niezwrócenie karty mikroprocesorowej w przypadku rozwiązania umowy rachunku, wznowienia karty lub zmiany uprawnień 37. Opłata za użytkowanie tokena: 1) wydanie pierwszego tokena 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) 3) wydanie tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 4) niezwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z kanału WWW lub rozwiązania umowy konta () 5) za zwrot tokena przed upływem terminu ważności, względnie zwrot uszkodzonego z winy użytkownika za każdy czytnik za każdy czytnik za każdy czytnik za każdy token: miesięcznie miesięcznie 1 3,00 zł Wprowadzenie: 1) pierwszego użytkownika do bazy danych

13 2) kolejnego użytkownika do bazy danych za każdego użytkownika Wykonanie na wniosek klienta: 1) zablokowania kanału dostępu 2) odblokowania kanału dostępu 3) zastrzeżenie i zablokowanie środków dostępu 4) odblokowanie środków dostępu 5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW 6) ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa użytkownika) 7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze Serwisu BS NOWE SMS Zmiana rodzaju usługi (aktywacja / dezaktywacja kanału dostępu 41. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 5 13

14 Lp. Rozdział 4. Karty płatnicze Karty wydawane do rachunku bieżącego (debetowe) Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty VISA BUSINESS ELECTRON Stawka 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę a) posiadacza rachunku 25 zł b) współposiadacza rachunku 25 zł b) osoby wskazanej 25 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce: za każdą kartę a) uszkodzonej 20 zł b) utraconej 25 zł 3. Wznowienie karty 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionej) 2 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych w dniu rozliczenia operacji b) w kasach banków SGB 4,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 naliczana od wypłacanej 3%, min. 3,50 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 kwoty 3%, min. 4,50 zł d) w bankomatach za granicą 3%, min. 4,50 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1* 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę za każde sprawdzenie 2) innych, niż wskazane w pkt Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 15. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z Banku po upływie terminu 50 zł 16. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 17. Zastrzeżenie karty 18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie * Usługa dostępna od 1 listopada 2012 naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 4,50 zł 7,00 zł 1% 14

15 Karty przedpłacone Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MASTERCARD Stawka 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN za każdą kartę wg indywidualnie uzgodnionych stawek 2. Zasilenie rachunku karty wg indywidualnie uzgodnionych stawek 3. Zastrzeżenie karty 4. Użytkowanie karty miesięcznie wg indywidualnie uzgodnionych stawek 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB 6. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji Karty charge Lp. Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty MASTERCARD BUSINESS 15 MASTERCARD BUSINESS GOLD Stawka 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę a) posiadacza rachunku 60 zł 250 zł b) współposiadacza rachunku 60 zł 250 zł b) osoby wskazanej 60 zł 250 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce: za każdą kartę a) uszkodzonej 20 zł 20 zł b) utraconej 60 zł 250 zł 3. Wznowienie karty za każdą kartę zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł 5 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 2% naliczana od wypłacanej b) w kasach banków SGB 2%, min. 4,50 zł 2%, min. 4,50 zł kwoty, pobierana w dniu c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3%, min. 3,50 zł 3%, min. 3,50 zł rozliczenia operacji d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 3%, min. 4,50 zł 3%, min. 4,50 zł d) w bankomatach za granicą 3%, min. 4,50 zł 3%, min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 9. za każdy numer PIN 6,00 zł Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1** 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3 zł 3 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 5 zł 13. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z Banku po upływie terminu 50 zł 50 zł

16 14. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji 15. Przekroczenie limitu transakcyjnego naliczana od kwoty przekroczenia 5% 5% 16. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych: miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji a) w kraju wykonanych w poprzednim 1% 1% b) za granicą cyklu rozliczeniowym 1% 1% 17. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na 50 zł 100 zł rachunek 18. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge po upływie terminu 80 zł 250 zł 19. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 20. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 21. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGBBank S.A. z dnia rozliczenia płatności **) Usługa dostępna od 1 listopada 2012 za każdy monit / wezwanie Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 10 zł 10 zł 16

17 Rozdział 5. Rachunki rozliczeniowe w walucie wymienialnej Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku (nie dotyczy rachunku terminowego) 1 2 Otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty 2 3 Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia 2 4 Prowadzenie rachunku miesięcznie 1 5 Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa adres) bez prowizji 6 Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do rachunku bez prowizji 7 Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku za każde zaświadczenie 2 8 Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) naliczana od wpłacanej/wypłacanej kwoty 0,50%, nie mniej niż 3,00 zł 9 Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków dewizowych w Polsce wg Taryfy opłat banku pośredniczącego (SGBBanku S.A. w Poznaniu) 10 Sporządzanie wyciągów bankowych bez prowizji 11 Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) bez prowizji 12 Opłata za elektroniczne przesłanie do SGBBanku S.A. zlecenia polecenia wypłaty za granicę od każdego zlecenia 13 Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania do zapłaty za każde wezwanie / monit 1 14 Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu: 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności Uwaga: opłaty nie pobiera się z tytułu blokady środków na realizację polecenia wypłaty za granicę 1 0,5% min 5 0,5% min 1 max 500 zł 17

18 Dział III Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościoworozliczeniowych (ROR) Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty Stawka Junior Młodzieżowe Standard VIP 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku: miesięcznie 1 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank: 1) w placówce Banku 2) za pośrednictwem depozytu gotówkowego 3) we wpłatomacie naliczana od wpłacanej kwoty 4. Wypłaty gotówkowe. naliczana od wypłacanej kwoty 5. Realizacja przelewów: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: c) we wpłatomacie 2) na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: c) we wpłatomacie 6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) 1) realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone: 2) realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne banki złożone: 7) odwołanie zlecenia stałego złożonego: 7. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET 4 : 4 Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku. 18 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 4,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3,50 zł

19 1) w kwocie do zł 2) powyżej zł Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji od każdego dowodu bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: a) raz w miesiącu lub rzadziej b) częściej niż raz w miesiącu 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: a) drukowany raz w miesiącu lub rzadziej b) drukowany częściej niż raz w miesiącu 3) duplikat wyciągu: a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok za każdy dokument Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu: 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok za każdy dokument 8,00 zł 1 8,00 zł 1 8,00 zł 1 8,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z za każde zestawienie systemu informatycznego 13. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia: 1) prowadzeniu rachunku 2) obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów za każde zaświadczenie Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku za każdą zmianę Potwierdzenie czeku nie dotyczy Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 17. Odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia zamówienia 18. Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztowa na adres wskazany przez klienta od każdego zamówienia za każdą przesyłkę 19 rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru + rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru + rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku miesięcznie bankowego na hasło 20. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza za każde odwołanie albo nie dotyczy rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci zmianę 21. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy Likwidacja rachunku 24. Za sporządzenie i wysłanie monitu / wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) za każdy monit

20 25. Abonament miesięczny na korzystanie z usług bankowości elektronicznej: 1) za pośrednictwem WWW: 2) za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS 26. Za sporządzenie umowy dostępu do usług bankowości elektronicznej: 1) za pośrednictwem WWW 2) za pośrednictwem Serwisu BS NOWE SMS miesięcznie 27. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Opłata za wydanie kodu PIN za każdy PIN 29. Opłata za użytkowanie tokena: 1) wydanie pierwszego tokena 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) 3) wydanie tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 4) niezwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z kanału WWW lub rozwiązania umowy konta 5) za zwrot tokena przed upływem terminu ważności, względnie zwrot uszkodzonego z winy użytkownika za każdy token: miesięcznie miesięcznie Wprowadzenie: 1) pierwszego użytkownika do bazy danych 2) kolejnego użytkownika do bazy danych 31. Wykonanie na wniosek klienta: 1) zablokowania kanału dostępu 2) odblokowania kanału dostępu 3) zastrzeżenie i zablokowanie środków dostępu 4) odblokowanie środków dostępu 5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW 6) ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa użytkownika) 7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze Serwisu BS NOWE SMS 32. Zmiana rodzaju usługi (aktywacja / dezaktywacja kanału dostępu) 33. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego za każdego użytkownika 3,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0 AD wer. 18.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.05.2014r Obowiązuje od 01.06.2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo