Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM TOWARZYSTWIE OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWYM PACOBANK W PABIANICACH ( obowiązuje od dnia r.)

2 Spis treści: Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków: oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR) Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 4. Karty płatnicze i ubezpieczenia Rozdział 5. Czynności i usługi bankowe w walucie obcej 1. Rachunki walutowe a`vista 2. Obrót wartościami dewizowymi 3. Pozostałe czynności Dział III. Udostępnianie skrytek sejfowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych 2

3 Dział I. Postanowienia ogólne 1. BS PACOBank w Pabianicach pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i walucie obcej dla osób fizycznych z tytułu prowadzenia rachunków oszczędnościowych w Banku Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PACOBANK w Pabianicach. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: a) elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy ( kanał WWW, CUI) na podstawie odrębnej umowy, b) pakiet taryfowy zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, c) SGB ( Spółdzielcza Grupa Bankowa) zrzeszenie, które tworzą SGB Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia, d) Sorbnet system rozliczeń prowadzony przez NBP, e) Bank Bank Spółdzielczy PACOBANK w Pabianicach oraz jego jednostki organizacyjne, f) bank zrzeszający SBG Bank SA w Poznaniu, g) tabela kursów tabela kursów walutowych obowiązująca w Banku, h) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych lub w wartościach procentowych kwoty operacji. 4. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS PACOBANK w Pabianicach pobierane są z tych rachunków w dniu dokonywania operacji bankowej lub wpłacane gotówką do kasy. 5. Opłaty i prowizje o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z posiadaczem rachunku, nie rzadziej jednak jak raz w miesiącu. 6. Opłaty za prowadzenie rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych pobierane są 28go dnia każdego miesiąca. 7. Od klientów nie posiadających rachunku w Banku opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 8. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 9. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 10. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub wypłaty od klienta. Fakt pobrania opłaty lub prowizji odnotowuje się na wszystkich egzemplarzach dowodu. 11. Bank może w uzasadnionych przypadkach ustalić z Posiadaczem rachunku negocjowane warunki pobieranych prowizji za czynności bankowe. Negocjowane stawki prowizji muszą być zawarte w umowie rachunku bankowego. 12. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS PACO BANK pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 13. Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, udzielanych na żądanie instytucji o których mowa w art. 105 i 110 Prawa Bankowego i innych przepisach prawa, oraz na zasadzie wzajemności innym instytucjom upoważnionym. 14. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 15. W przypadku gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, lub od..do to Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający w Centrali Banku w Pionie Handlowym, Dyrektor Oddziału ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Tabeli osoby wymienione w pkt. 16 mogą ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalne uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 17. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 3

4 konto swobodne przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, konto komfortowe przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia. 18. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych realizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 19. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminie funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 20. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w Banku, b) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do Banku oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla Banku, c) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym lub jest formą darowizny wspierającą działalność statutową 21. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych stosuje się kursy walutowe według tabeli kursów. 22. Od każdej transakcji pobierane będą w przypadku ich wystąpienia rzeczywiste koszty banków zagranicznych. 23. Za operacje dewizowe przy wykonaniu zlecenia pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje określone przez banki pośredniczące oraz inne podmioty finansowe oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 24. Prawidłowo pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 25. Wpłaty i wypłaty walutowe realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote po kursie średnim, wg obowiązującej tabeli kursów bez pobierania prowizji za przewalutowanie. 26. Bank może pobrać prowizje i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych jeżeli: a) Klient posiada w Banku tylko rachunek walutowy, b) Posiadacz rachunku nie posiada wystarczających środków na rachunku złotowym, c) Posiadacz złożył dyspozycję pobrania przez Bank opłat/prowizji z rachunku walutowego 27. Dla ustalenia wysokości prowizji lub opłaty należnej Bankowi w złotych oraz dla wszelkich niezbędnych przeliczeń z tym związanych stosuje się kursy kupna. 28. Jeśli prowizja lub opłata: a) należna jest Bankowi w złotych a uiszczana jest w walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy kupna walut, b) należna jest Bankowi w walucie obcej a uiszczana jest w złotych, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy sprzedaży walut, c) należna jest Bankowi w walucie obcej a uiszczana jest w innej walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy kupna/sprzedaży walut. W takich przypadkach stosuje się kurs kupna waluty, w której jest uiszczana prowizja lub opłata oraz kurs sprzedaży waluty, w której prowizja lub opłata jest należna zgodnie z tabelą. 29. BS PACO BANK zastrzega sobie prawo dokonania zmian stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy tj. ( o 0,01 punktu procentowego ) jednego z poniższych czynników: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BS PACO BANK przy wykonywaniu jej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 30. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS PACOBANK w Pabianicach 4

5 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków: oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR) Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Rachunek oszczędnościowy (a vista) Konto ROR/ Unikonto Konto Swobodne 1 Stawka obowiązująca Konto Konto Dynamiczne 1 Komfortowe 1 Konto Prestiż 2 SKO PKZP 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: otwarcie rachunku prowadzenie rachunku miesięcznie 1 Operacje gotówkowe: Wpłaty: 2. dokonywane przez posiadacza rachunku / pełnomocnika Wypłaty: z rachunków dokonywane w placówce BS PACOBANK Realizacja przelewów: 1) złożonych w formie papierowej: na rachunki prowadzone w BS PA 3. COBANK na rachunki prowadzone w innych bankach (z wyłączeniem ZUS, US) za każdy przelew ZUS US 1 Pakiet obejmuje dostęp do konta za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych i / lub kartę płatniczą 2 Pakiet obejmuje dostęp do konta za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych i kartę płatniczą 5

6 2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: na rachunki prowadzone w BS PA COBANK na rachunki prowadzone w innych bankach 3)przelewy realizowane w systemie ,00zł 3 3 SORBNET Zlecenia stałe: za przyjęcie zlecenia stałego do realizacji, złożonego w formie papierowej, za przyjęcie zlecenia stałego do realizacji, złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, modyfikacja kwoty albo terminu 4. zlecenia stałego, złożona w formie papierowej modyfikacja kwoty albo terminu za każdy przelew zlecenia stałego, złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odwołanie zlecenia stałego, złożone w formie papierowej odwołanie zlecenia stałego, złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Polecenia zapłaty: 5. przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji realizacja polecenia zapłaty z za każdą dyspozycję rachunku dłużnika 6

7 odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika odwołanie polecenia zapłaty Czeki: wydanie blankietów czekowych ( za każdy blankiet), wydanie pojedynczego blankietu czekowego przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych odwołanie zgłoszenia o utracie bankietów czekowych Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego po każdej operacji, na życzenie klienta Sporządzenie odpisu z rachunku: wyciągu bankowego, jednego dokumentu do wyciągu Za sporządzenie zestawienia obrotów na rachunku, na wniosek klienta, za każdy miesiąc Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunków miesięcznie Za wydanie zaświadczenia dot. informacji o rachunku Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką moc (od każdej realizowanej kwoty) 13. Za przyjęcie zmiany do rachunku za każdą zmianę wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej 1 miesięcznie ,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł

8 Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za poszukiwanie na wniosek osób uprawnionych (spadkobierców) rachunków i/ lub udzielenie informacji o saldzie 16. Realizacja dyspozycji spadkobierców 17. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji ( zabezpieczenia na rzecz BS PACO BANK) Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku 20. Za monit telefoniczny Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia dowodu tożsamości Za wymianę bilonu lub zamianę banknotów na bilon Likwidacja rachunku przed upływem 1 roku od daty zawarcia umowy na wniosek klienta Działania BS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję od każdego spadkobiercy za każdą dyspozycję za każdy monit za każdy monit wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 1% od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. jednorazowo za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 8

9 Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku Realizacja przelewów: a) na rachunki prowadzone w BS PACOBANK w Pabianicach b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) przelewy realizowane w systemie Sorbnet Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie dyspozycji ( oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdy przelew za każdą dyspozycję 7. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 1 8. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 1 9. Zgłoszenie utraty książeczki oszczędnościowej Umorzenie książeczki oszczędnościowej Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji ( zabezpieczenia na rzecz BS PACOBANK) Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia dowodu tożsamości Za poszukiwanie na wniosek osób uprawnionych (spadkobierców) rachunków i/ lub udzielenie informacji o saldzie Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką moc (od każdej realizowanej kwoty) Za sporządzenie zestawienia obrotów na rachunku, na wniosek klienta, za każdy pełny okres trwania lokaty ,5% min. 30 zł max. 300 zł 16. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 3,50 zł 9

10 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Tryb Stawka obowiązująca Lp. Wyszczególnienie czynności pobierania opłaty Konto ROR/Unikonto Konto Swobodne Konto Dynamiczne Konto Komfortowe Konto Prestiż SKO PKZP 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu Opłata za wydanie tokena z chwilą zawarcia umowy przez pierwsze 6 mcy trwania umowy Opłata za korzystanie z tokena po upływie 6 mcy od daty zawarcia umowy Wydanie kolejnego tokenaw tym wznowienie 3 (opłata miesięczna pobierana jest w okresie ważności tokena) miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł jednorazowo miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 5. Zmiana hasła lub identyfikatora na wniosek klienta jednorazowo Zastrzeżenie tokena, zastrzeżenie karty mikroprocesorowej, zablokowanie hasła na wniosek klienta jednorazowo Odblokowanie tokena, hasła na wniosek Klienta jednorazowo Opłata za rezygnację z tokena przed upływem daty ważności wskazanej na tokenie (dotyczy płatności w ratach za wydanie tokena i liczona jest jako różnica od pobranych opłat) Wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej z chwilą zawarcia umowy (w przypadku podpisu przez 2 osoby wydanie 2 szt. kart). Opłata za korzystanie z karty/ kart mikroprocesorowych i czytnika po upływie 6 mcy od daty zawarcia umowy. (opłata pobierana przez okres ważności pierwszego certyfikatu) jednorazowo do kwoty 15 jednorazowo jednorazowo do kwoty 15 do kwoty 15 do kwoty 15 do kwoty Dodatkowa karta z mikroprocesorem jednorazowo 3 do kwoty 15 2,50 zł 12. Wydanie nowej karty w miejsce zniszczonej lub zagubionej jednorazowo 4 3 Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia 10

11 Odblokowanie karty z mikroprocesorem na wniosek klienta Wydanie czytnika do kart z chwilą zawarcia umowy Wydanie nowego czytnika w miejsce uszkodzonego lub dodatkowego Opłata za rezygnację z czytnika i karty / kart mikroprocesorowych przed upływem terminu ważności certyfikatu ( dotyczy okresu ważności pierwszego certyfikatu) jednorazowo 3 jednorazowo 10 jednorazowo 15 Rozdział 4. Karty płatnicze i ubezpieczenia Karty debetowe wydane do rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Lp Wyszczególnienie czynności Wydanie karty dla: posiadacza / współposiadacza rachunku, osoby wskazanej Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi lub osobie wskazanej: pakiet Konto ROR pakiet Konto swobodne pakiet Konto Dynamiczne pakiet Konto Komfortowe pakiet Konto Prestiż Stawka obowiązująca Visa Visa Electron Tryb pobierania ElectronpayWave MasterCard opłaty Maestro ( dodana) Visa Visa Electron Debit PayPass ElectronpayWave młodzieżowa młodzieżowa za każdą kartę za każdą kartę za każdą kartę 11

12 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty miesięcznie Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta Opłata za wypłatę gotówki : 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1, 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 5) w bankomatach za granicą za każdą zmianę za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min. naliczana od 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3 % min Wypłata gotówki w ramach usługi cashback: 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie kolejnego numeru PIN Zmiana PIN w bankomacie: bankomatach własnych 2. innych, niż wskazane w pkt. 1 Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: bankomatach własnych 2. innych, niż wskazane w pkt. 1 za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdy numer PIN za każdy numer PIN za każdą zmianę za każde sprawdzenie 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 1, Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki banku za każdą przesyłkę po upływie terminu

13 15. Transakcje bezgotówkowe 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% 1% 17. Zestawienie transakcji przesłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 18. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie Karty przedpłacone Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 2 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 3 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty ( opłata miesięczna) 6. Zmiana PIN w bankomacie: 1. bankomatach własnych 2. innych, niż wskazane w pkt. 1 za każdą zmianę 4,50 zł Opłata za wypłatę gotówki: 7. 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 9. Transakcje bezgotówkowe 13

14 Karty charge Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MasterCard Gold Wydanie karty głównej lub dołączonej: dla posiadaczy konta ROR Prestiż dla posiadaczy konta ROR w pozostałych pakietach Wydanie: duplikatu karty w przypadku uszkodzenia nowej karty w miejsce utraconej Wznowienie karty głównej lub dołączonej: dla posiadaczy konta ROR Prestiż dla posiadaczy konta ROR w pozostałych pakietach za każdą kartę za każdą kartę za każdą kartę Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 5) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę naliczana od wypłaconej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2% 2% min. 4,50 zł 3% min.3,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: 1. bankomatach własnych 2. innych, niż wskazane w pkt. 1 za każdą zmianę 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 13. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku po upływie terminu Transakcje bezgotówkowe 15. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: w kraju, za granicą miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym 16. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie kart płatniczych typu charge po upływie terminu Opłata za wysłanie monitu listownego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit / wezwanie 4,50 zł 1% 1% wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 14

15 18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 95 USD plus koszty operacyjne MasterCard 4 Karty kredytowe Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MasterCard / Visa Wydanie karty: 1) głównej 2)dołączonej Użytkowanie karty ( opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 1) głównej za każdą kartę rocznie, z góry za każdy rok ważności karty ( pierwszej i wznowionych) 2) dołączonej 3. Wydanie nowej karty w miejsc utraconej za każdą kartę 2 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 2 5. Wznowienie karty za każdą kartę Zastrzeżenie karty Opłata za wypłatę gotówki : 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 4).w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 5) w bankomatach za granicą Zmiana numeru PIN w bankomacie Wydanie nowego numeru PIN Zmiana limitu kredytowego 11. Minimalna kwota do zapłaty za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą zmianę za każdy numer PIN 4 3 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3 % min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 4,50 zł 6,00 zł naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 12. Opłata za wysłanie monitu listownego w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 14. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej za każde zestawienie naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 5 % min. 5 wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 1% (dot. kart Visa) 4 Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 15

16 Ubezpieczenia Lp. 1 Wyszczególnienie czynności Ubezpieczenie Posiadacza / Użytkownika karty płatniczej: Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): Tryb pobierania opłaty miesięcznie Visa Electron/ Visa Electron młodzieżowa / MasterCard Debit PayPass / Maestro Stawka obowiązująca Visa Electron paywave/ Visa Electron paywave młodzieżowa MasterCard Gold a) Wariant Classic ( do kwoty 1.50) 1,90 zł b) Wariant Gold ( do kwoty 3.00) 3,40 zł Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty Euro, 1,40 zł 2 następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.00). b) Wariant Gold ( koszty leczenia za granicą do kwoty ,00 Euro, 3,90 zł następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.00) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie 3 a)wariant Classic 2,70 zł b)wariant Gold 6,30 zł 6,30 zł Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik 4 Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta 16

17 Rozdział 5. Czynności i usługi bankowe w walucie obcej 1. Rachunki walutowe a`vista L.p. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks. 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe Za niepodjęcie zgłoszonych z co najmniej 2dniowym wyprzedzeniem kwot wypłat 0,15% kwoty niepodjętej za 4. gotówki (w terminie uzgodnionym w zgłoszeniu) 3 30 każdy dzień Uwaga: rachunku terminowych lokat oszczędnościowych walutowych 5. Przelew na rachunek bankowy prowadzony przez Bank 6. Wysłanie: 1) wyciągu zbiorczego 2) po każdej operacji wg opłaty pocztowej W przypadku wysłania na wniosek klienta wyciągu poza granice kraju do opłat wskazanych w pkt 1) i 2) dodaje się odpowiednio: 1 7. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku, lokaty terminowej, wysokości salda, dopisanych odsetkach do wkładu itp Sporządzenie odpisu: 1) obrotów na rachunku Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest 1/ każdy miesiąc 30 dopisanie odsetek 2) wyciągu z rachunku 3) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej 9. Za przyjęcie zmian do rachunku 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców 11. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 12. Przyjęcie i zmiana zapisu posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia zgromadzonych środków na wypadek śmierci 1 za każdą zmianę 15,00zł od każdego spadkobiercy 1 za każdą dyspozycję 17

18 Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rachunków bankowych Uwaga: prowizja naliczana jest za każdą przekazaną kwotę w ramach jednego zajęcia Telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku 15. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Terminowe lokaty walutowe 0,50% kwoty realizowanej 3 300,0 zł 1 miesięcznie 3,50 zł za każdą dyspozycję 16. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej walutowej 17. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej walutowej 18. Przelew z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej walutowej na rk prowadzony przez Bank 19. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków terminowych lokat walutowych 20. Realizacja przelewu z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunku terminowej lokaty walutowej na rachunek prowadzony przez Bank 21. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 3,50 zł za każdą dyspozycję 2. Obrót wartościami dewizowymi zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat Banku Zrzeszającego 3. Pozostałe czynności L.p. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks. 1. Skup i sprzedaż walut wymienialnych 2. Przyjęcie do inkasa czeków w walutach obcych 3. Przyjęcie do realizacji zlecenia polecenia wypłaty za granicę 1 4. Inne usługi bankowe nie przewidziane w niniejszej tabeli 1 100,00zł 18

19 Dział III. Udostępnianie skrytek sejfowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto w zł Stawka z VAT w zł 5 1 Przyjęcie do depozytu klucza od skrytki sejfowej 2 Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta UWAGA: Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc 1 12,30 zł Najem skrytek sejfowych: a) dziennie do 30 dni małe 3,00 zł 3,69 zł średnie 6,00 zł 7,38 zł duże 9,00 zł 11,07 zł b) miesięcznie 3 małe 4 49,20 zł średnie 6 73,80 zł duże 8 98,40 zł c) rocznie małe ,50 zł średnie ,00 zł duże Na dzień wprowadzenia tabeli stawka VAT wynosi 23% 19

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym z dnia 06 maja 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik do Uchwały Nr 55/2015 z dnia 05.05.2015 r. Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE WYKONYWANE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0 AD wer. 18.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.05.2014r Obowiązuje od 01.06.2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/B/015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 4.03.015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Brańsk, 015 r. Tabela prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo