Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM TOWARZYSTWIE OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWYM PACOBANK W PABIANICACH ( obowiązuje od dnia r.)

2 Spis treści: Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków: oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR) Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 4. Karty płatnicze i ubezpieczenia Rozdział 5. Czynności i usługi bankowe w walucie obcej 1. Rachunki walutowe a`vista 2. Obrót wartościami dewizowymi 3. Pozostałe czynności Dział III. Udostępnianie skrytek sejfowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych 2

3 Dział I. Postanowienia ogólne 1. BS PACOBank w Pabianicach pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i walucie obcej dla osób fizycznych z tytułu prowadzenia rachunków oszczędnościowych w Banku Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PACOBANK w Pabianicach. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: a) elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy ( kanał WWW, CUI) na podstawie odrębnej umowy, b) pakiet taryfowy zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, c) SGB ( Spółdzielcza Grupa Bankowa) zrzeszenie, które tworzą SGB Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia, d) Sorbnet system rozliczeń prowadzony przez NBP, e) Bank Bank Spółdzielczy PACOBANK w Pabianicach oraz jego jednostki organizacyjne, f) bank zrzeszający SBG Bank SA w Poznaniu, g) tabela kursów tabela kursów walutowych obowiązująca w Banku, h) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych lub w wartościach procentowych kwoty operacji. 4. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS PACOBANK w Pabianicach pobierane są z tych rachunków w dniu dokonywania operacji bankowej lub wpłacane gotówką do kasy. 5. Opłaty i prowizje o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z posiadaczem rachunku, nie rzadziej jednak jak raz w miesiącu. 6. Opłaty za prowadzenie rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych pobierane są 28go dnia każdego miesiąca. 7. Od klientów nie posiadających rachunku w Banku opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 8. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 9. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 10. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub wypłaty od klienta. Fakt pobrania opłaty lub prowizji odnotowuje się na wszystkich egzemplarzach dowodu. 11. Bank może w uzasadnionych przypadkach ustalić z Posiadaczem rachunku negocjowane warunki pobieranych prowizji za czynności bankowe. Negocjowane stawki prowizji muszą być zawarte w umowie rachunku bankowego. 12. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS PACO BANK pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 13. Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, udzielanych na żądanie instytucji o których mowa w art. 105 i 110 Prawa Bankowego i innych przepisach prawa, oraz na zasadzie wzajemności innym instytucjom upoważnionym. 14. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 15. W przypadku gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, lub od..do to Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający w Centrali Banku w Pionie Handlowym, Dyrektor Oddziału ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Tabeli osoby wymienione w pkt. 16 mogą ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalne uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 17. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 3

4 konto swobodne przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, konto komfortowe przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia. 18. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych realizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 19. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminie funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 20. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w Banku, b) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do Banku oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla Banku, c) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym lub jest formą darowizny wspierającą działalność statutową 21. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych stosuje się kursy walutowe według tabeli kursów. 22. Od każdej transakcji pobierane będą w przypadku ich wystąpienia rzeczywiste koszty banków zagranicznych. 23. Za operacje dewizowe przy wykonaniu zlecenia pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje określone przez banki pośredniczące oraz inne podmioty finansowe oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 24. Prawidłowo pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 25. Wpłaty i wypłaty walutowe realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote po kursie średnim, wg obowiązującej tabeli kursów bez pobierania prowizji za przewalutowanie. 26. Bank może pobrać prowizje i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych jeżeli: a) Klient posiada w Banku tylko rachunek walutowy, b) Posiadacz rachunku nie posiada wystarczających środków na rachunku złotowym, c) Posiadacz złożył dyspozycję pobrania przez Bank opłat/prowizji z rachunku walutowego 27. Dla ustalenia wysokości prowizji lub opłaty należnej Bankowi w złotych oraz dla wszelkich niezbędnych przeliczeń z tym związanych stosuje się kursy kupna. 28. Jeśli prowizja lub opłata: a) należna jest Bankowi w złotych a uiszczana jest w walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy kupna walut, b) należna jest Bankowi w walucie obcej a uiszczana jest w złotych, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy sprzedaży walut, c) należna jest Bankowi w walucie obcej a uiszczana jest w innej walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy kupna/sprzedaży walut. W takich przypadkach stosuje się kurs kupna waluty, w której jest uiszczana prowizja lub opłata oraz kurs sprzedaży waluty, w której prowizja lub opłata jest należna zgodnie z tabelą. 29. BS PACO BANK zastrzega sobie prawo dokonania zmian stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy tj. ( o 0,01 punktu procentowego ) jednego z poniższych czynników: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BS PACO BANK przy wykonywaniu jej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 30. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS PACOBANK w Pabianicach 4

5 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków: oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR) Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Rachunek oszczędnościowy (a vista) Konto ROR/ Unikonto Konto Swobodne 1 Stawka obowiązująca Konto Konto Dynamiczne 1 Komfortowe 1 Konto Prestiż 2 SKO PKZP 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: otwarcie rachunku prowadzenie rachunku miesięcznie 1 Operacje gotówkowe: Wpłaty: 2. dokonywane przez posiadacza rachunku / pełnomocnika Wypłaty: z rachunków dokonywane w placówce BS PACOBANK Realizacja przelewów: 1) złożonych w formie papierowej: na rachunki prowadzone w BS PA 3. COBANK na rachunki prowadzone w innych bankach (z wyłączeniem ZUS, US) za każdy przelew ZUS US 1 Pakiet obejmuje dostęp do konta za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych i / lub kartę płatniczą 2 Pakiet obejmuje dostęp do konta za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych i kartę płatniczą 5

6 2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: na rachunki prowadzone w BS PA COBANK na rachunki prowadzone w innych bankach 3)przelewy realizowane w systemie ,00zł 3 3 SORBNET Zlecenia stałe: za przyjęcie zlecenia stałego do realizacji, złożonego w formie papierowej, za przyjęcie zlecenia stałego do realizacji, złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, modyfikacja kwoty albo terminu 4. zlecenia stałego, złożona w formie papierowej modyfikacja kwoty albo terminu za każdy przelew zlecenia stałego, złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odwołanie zlecenia stałego, złożone w formie papierowej odwołanie zlecenia stałego, złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Polecenia zapłaty: 5. przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji realizacja polecenia zapłaty z za każdą dyspozycję rachunku dłużnika 6

7 odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika odwołanie polecenia zapłaty Czeki: wydanie blankietów czekowych ( za każdy blankiet), wydanie pojedynczego blankietu czekowego przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych odwołanie zgłoszenia o utracie bankietów czekowych Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego po każdej operacji, na życzenie klienta Sporządzenie odpisu z rachunku: wyciągu bankowego, jednego dokumentu do wyciągu Za sporządzenie zestawienia obrotów na rachunku, na wniosek klienta, za każdy miesiąc Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunków miesięcznie Za wydanie zaświadczenia dot. informacji o rachunku Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką moc (od każdej realizowanej kwoty) 13. Za przyjęcie zmiany do rachunku za każdą zmianę wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej wg. opłaty pocztowej 1 miesięcznie ,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł

8 Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za poszukiwanie na wniosek osób uprawnionych (spadkobierców) rachunków i/ lub udzielenie informacji o saldzie 16. Realizacja dyspozycji spadkobierców 17. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji ( zabezpieczenia na rzecz BS PACO BANK) Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku 20. Za monit telefoniczny Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia dowodu tożsamości Za wymianę bilonu lub zamianę banknotów na bilon Likwidacja rachunku przed upływem 1 roku od daty zawarcia umowy na wniosek klienta Działania BS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję od każdego spadkobiercy za każdą dyspozycję za każdy monit za każdy monit wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 1% od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. jednorazowo za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 8

9 Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku Realizacja przelewów: a) na rachunki prowadzone w BS PACOBANK w Pabianicach b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) przelewy realizowane w systemie Sorbnet Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie dyspozycji ( oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdy przelew za każdą dyspozycję 7. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 1 8. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 1 9. Zgłoszenie utraty książeczki oszczędnościowej Umorzenie książeczki oszczędnościowej Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji ( zabezpieczenia na rzecz BS PACOBANK) Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia dowodu tożsamości Za poszukiwanie na wniosek osób uprawnionych (spadkobierców) rachunków i/ lub udzielenie informacji o saldzie Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką moc (od każdej realizowanej kwoty) Za sporządzenie zestawienia obrotów na rachunku, na wniosek klienta, za każdy pełny okres trwania lokaty ,5% min. 30 zł max. 300 zł 16. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 3,50 zł 9

10 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Tryb Stawka obowiązująca Lp. Wyszczególnienie czynności pobierania opłaty Konto ROR/Unikonto Konto Swobodne Konto Dynamiczne Konto Komfortowe Konto Prestiż SKO PKZP 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu Opłata za wydanie tokena z chwilą zawarcia umowy przez pierwsze 6 mcy trwania umowy Opłata za korzystanie z tokena po upływie 6 mcy od daty zawarcia umowy Wydanie kolejnego tokenaw tym wznowienie 3 (opłata miesięczna pobierana jest w okresie ważności tokena) miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł jednorazowo miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 5. Zmiana hasła lub identyfikatora na wniosek klienta jednorazowo Zastrzeżenie tokena, zastrzeżenie karty mikroprocesorowej, zablokowanie hasła na wniosek klienta jednorazowo Odblokowanie tokena, hasła na wniosek Klienta jednorazowo Opłata za rezygnację z tokena przed upływem daty ważności wskazanej na tokenie (dotyczy płatności w ratach za wydanie tokena i liczona jest jako różnica od pobranych opłat) Wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej z chwilą zawarcia umowy (w przypadku podpisu przez 2 osoby wydanie 2 szt. kart). Opłata za korzystanie z karty/ kart mikroprocesorowych i czytnika po upływie 6 mcy od daty zawarcia umowy. (opłata pobierana przez okres ważności pierwszego certyfikatu) jednorazowo do kwoty 15 jednorazowo jednorazowo do kwoty 15 do kwoty 15 do kwoty 15 do kwoty Dodatkowa karta z mikroprocesorem jednorazowo 3 do kwoty 15 2,50 zł 12. Wydanie nowej karty w miejsce zniszczonej lub zagubionej jednorazowo 4 3 Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia 10

11 Odblokowanie karty z mikroprocesorem na wniosek klienta Wydanie czytnika do kart z chwilą zawarcia umowy Wydanie nowego czytnika w miejsce uszkodzonego lub dodatkowego Opłata za rezygnację z czytnika i karty / kart mikroprocesorowych przed upływem terminu ważności certyfikatu ( dotyczy okresu ważności pierwszego certyfikatu) jednorazowo 3 jednorazowo 10 jednorazowo 15 Rozdział 4. Karty płatnicze i ubezpieczenia Karty debetowe wydane do rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Lp Wyszczególnienie czynności Wydanie karty dla: posiadacza / współposiadacza rachunku, osoby wskazanej Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi lub osobie wskazanej: pakiet Konto ROR pakiet Konto swobodne pakiet Konto Dynamiczne pakiet Konto Komfortowe pakiet Konto Prestiż Stawka obowiązująca Visa Visa Electron Tryb pobierania ElectronpayWave MasterCard opłaty Maestro ( dodana) Visa Visa Electron Debit PayPass ElectronpayWave młodzieżowa młodzieżowa za każdą kartę za każdą kartę za każdą kartę 11

12 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty miesięcznie Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta Opłata za wypłatę gotówki : 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1, 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 5) w bankomatach za granicą za każdą zmianę za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min. naliczana od 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3 % min Wypłata gotówki w ramach usługi cashback: 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie kolejnego numeru PIN Zmiana PIN w bankomacie: bankomatach własnych 2. innych, niż wskazane w pkt. 1 Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: bankomatach własnych 2. innych, niż wskazane w pkt. 1 za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdy numer PIN za każdy numer PIN za każdą zmianę za każde sprawdzenie 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 1, Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki banku za każdą przesyłkę po upływie terminu

13 15. Transakcje bezgotówkowe 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% 1% 17. Zestawienie transakcji przesłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 18. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie Karty przedpłacone Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 2 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 3 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty ( opłata miesięczna) 6. Zmiana PIN w bankomacie: 1. bankomatach własnych 2. innych, niż wskazane w pkt. 1 za każdą zmianę 4,50 zł Opłata za wypłatę gotówki: 7. 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 9. Transakcje bezgotówkowe 13

14 Karty charge Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MasterCard Gold Wydanie karty głównej lub dołączonej: dla posiadaczy konta ROR Prestiż dla posiadaczy konta ROR w pozostałych pakietach Wydanie: duplikatu karty w przypadku uszkodzenia nowej karty w miejsce utraconej Wznowienie karty głównej lub dołączonej: dla posiadaczy konta ROR Prestiż dla posiadaczy konta ROR w pozostałych pakietach za każdą kartę za każdą kartę za każdą kartę Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 5) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę naliczana od wypłaconej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2% 2% min. 4,50 zł 3% min.3,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: 1. bankomatach własnych 2. innych, niż wskazane w pkt. 1 za każdą zmianę 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 13. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku po upływie terminu Transakcje bezgotówkowe 15. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: w kraju, za granicą miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym 16. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie kart płatniczych typu charge po upływie terminu Opłata za wysłanie monitu listownego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit / wezwanie 4,50 zł 1% 1% wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 14

15 18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 95 USD plus koszty operacyjne MasterCard 4 Karty kredytowe Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MasterCard / Visa Wydanie karty: 1) głównej 2)dołączonej Użytkowanie karty ( opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 1) głównej za każdą kartę rocznie, z góry za każdy rok ważności karty ( pierwszej i wznowionych) 2) dołączonej 3. Wydanie nowej karty w miejsc utraconej za każdą kartę 2 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 2 5. Wznowienie karty za każdą kartę Zastrzeżenie karty Opłata za wypłatę gotówki : 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 4).w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 5) w bankomatach za granicą Zmiana numeru PIN w bankomacie Wydanie nowego numeru PIN Zmiana limitu kredytowego 11. Minimalna kwota do zapłaty za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą zmianę za każdy numer PIN 4 3 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3 % min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 4,50 zł 6,00 zł naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 12. Opłata za wysłanie monitu listownego w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 14. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej za każde zestawienie naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 5 % min. 5 wg. kosztu wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 1% (dot. kart Visa) 4 Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 15

16 Ubezpieczenia Lp. 1 Wyszczególnienie czynności Ubezpieczenie Posiadacza / Użytkownika karty płatniczej: Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): Tryb pobierania opłaty miesięcznie Visa Electron/ Visa Electron młodzieżowa / MasterCard Debit PayPass / Maestro Stawka obowiązująca Visa Electron paywave/ Visa Electron paywave młodzieżowa MasterCard Gold a) Wariant Classic ( do kwoty 1.50) 1,90 zł b) Wariant Gold ( do kwoty 3.00) 3,40 zł Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty Euro, 1,40 zł 2 następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.00). b) Wariant Gold ( koszty leczenia za granicą do kwoty ,00 Euro, 3,90 zł następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.00) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie 3 a)wariant Classic 2,70 zł b)wariant Gold 6,30 zł 6,30 zł Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik 4 Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta 16

17 Rozdział 5. Czynności i usługi bankowe w walucie obcej 1. Rachunki walutowe a`vista L.p. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks. 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe Za niepodjęcie zgłoszonych z co najmniej 2dniowym wyprzedzeniem kwot wypłat 0,15% kwoty niepodjętej za 4. gotówki (w terminie uzgodnionym w zgłoszeniu) 3 30 każdy dzień Uwaga: rachunku terminowych lokat oszczędnościowych walutowych 5. Przelew na rachunek bankowy prowadzony przez Bank 6. Wysłanie: 1) wyciągu zbiorczego 2) po każdej operacji wg opłaty pocztowej W przypadku wysłania na wniosek klienta wyciągu poza granice kraju do opłat wskazanych w pkt 1) i 2) dodaje się odpowiednio: 1 7. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku, lokaty terminowej, wysokości salda, dopisanych odsetkach do wkładu itp Sporządzenie odpisu: 1) obrotów na rachunku Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest 1/ każdy miesiąc 30 dopisanie odsetek 2) wyciągu z rachunku 3) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej 9. Za przyjęcie zmian do rachunku 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców 11. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 12. Przyjęcie i zmiana zapisu posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia zgromadzonych środków na wypadek śmierci 1 za każdą zmianę 15,00zł od każdego spadkobiercy 1 za każdą dyspozycję 17

18 Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rachunków bankowych Uwaga: prowizja naliczana jest za każdą przekazaną kwotę w ramach jednego zajęcia Telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku 15. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Terminowe lokaty walutowe 0,50% kwoty realizowanej 3 300,0 zł 1 miesięcznie 3,50 zł za każdą dyspozycję 16. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej walutowej 17. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej walutowej 18. Przelew z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej walutowej na rk prowadzony przez Bank 19. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków terminowych lokat walutowych 20. Realizacja przelewu z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunku terminowej lokaty walutowej na rachunek prowadzony przez Bank 21. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 3,50 zł za każdą dyspozycję 2. Obrót wartościami dewizowymi zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat Banku Zrzeszającego 3. Pozostałe czynności L.p. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks. 1. Skup i sprzedaż walut wymienialnych 2. Przyjęcie do inkasa czeków w walutach obcych 3. Przyjęcie do realizacji zlecenia polecenia wypłaty za granicę 1 4. Inne usługi bankowe nie przewidziane w niniejszej tabeli 1 100,00zł 18

19 Dział III. Udostępnianie skrytek sejfowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto w zł Stawka z VAT w zł 5 1 Przyjęcie do depozytu klucza od skrytki sejfowej 2 Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta UWAGA: Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc 1 12,30 zł Najem skrytek sejfowych: a) dziennie do 30 dni małe 3,00 zł 3,69 zł średnie 6,00 zł 7,38 zł duże 9,00 zł 11,07 zł b) miesięcznie 3 małe 4 49,20 zł średnie 6 73,80 zł duże 8 98,40 zł c) rocznie małe ,50 zł średnie ,00 zł duże Na dzień wprowadzenia tabeli stawka VAT wynosi 23% 19

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE GRUDZIEŃ 2015 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 139/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od 02

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Załacznik do uchwały Zarządu SBL w Kępnie nr 103/Z/2015 z dnia 02.09.2015r.

Załacznik do uchwały Zarządu SBL w Kępnie nr 103/Z/2015 z dnia 02.09.2015r. Załacznik do uchwały Zarządu SBL w Kępnie nr 103/Z/2015 z dnia 02.09.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO W

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo