Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM TOWARZYSTWIE OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWYM PACOBANK W PABIANICACH ( obowiązuje od dnia r.) 1

2 Spis treści: Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych (bieżących) Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 4. Karty płatnicze i ubezpieczenia Rozdział 5. Czynności i usługi bankowe w walucie obcej 1. Rachunki walutowe 2. Obrót wartościami dewizowymi 3. Pozostałe czynności Dział III. Udostępnianie skrytek sejfowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych 2

3 Dział I. Postanowienia ogólne 1. BS PACOBank w Pabianicach pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i walucie obcej dla klientów instytucjonalnych z tytułu prowadzenia rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PACOBANK w Pabianicach. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: a) elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy ( kanał WWW, CUI) na podstawie odrębnej umowy, b) pakiet taryfowy zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, c) SGB ( Spółdzielcza Grupa Bankowa) zrzeszenie, które tworzą SGB Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia, d)sorbnet system rozliczeń prowadzony przez NBP, e) Bank Bank Spółdzielczy PACOBANK w Pabianicach oraz jego jednostki organizacyjne, f) bank zrzeszający SBG Bank SA w Poznaniu, g) tabela kursów tabela kursów walutowych obowiązująca w Banku, h) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych lub w wartościach procentowych kwoty operacji. 4. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS PACOBANK w Pabianicach pobierane są z tych rachunków w dniu dokonywania operacji bankowej lub wpłacane gotówką do kasy. 5. Opłaty i prowizje o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z posiadaczem rachunku, nie rzadziej jednak jak raz w miesiącu. 6. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych pobierane są 15go dnia każdego miesiąca 7. Od klientów nie posiadających rachunku w Banku opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 8. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 9. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 10. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobranie obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub wypłaty od klienta. Fakt pobrania opłaty lub prowizji odnotowuje się na wszystkich egzemplarzach dowodu. 11. Bank może w uzasadnionych przypadkach ustalić z Posiadaczem rachunku negocjowane warunki pobieranych prowizji za czynności bankowe. Negocjowane stawki prowizji muszą być zawarte w umowie rachunku bankowego. 12. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS PACO BANK pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 13. Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, udzielanych na żądanie instytucji o których mowa w art. 105 i 110 Prawa Bankowego i innych przepisach prawa, oraz na zasadzie wzajemności innym instytucjom upoważnionym. 14. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 15. W przypadku gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, lub od..do to Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający w Centrali Banku w Pionie Handlowym, Dyrektor Oddziału ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Tabeli osoby wymienione w pkt. 15 mogą ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalne uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 3

4 17. Klienci instytucjonalni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem: a) Rachunek Start przeznaczony jest dla osób nie korzystających z oferty Banku, przez okres ostatnich 12 mcy, b) Rachunek Non Profit przeznaczony jest dla fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji pożytku publicznego, c) Rachunek Rolnik przeznaczony jest dla rolnika indywidualnego, będącego właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości 18. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych realizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 19. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminie funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 20. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w Banku, b) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do Banku oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla Banku, c) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym lub jest formą darowizny wspierającą działalność statutową 21. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych stosuje się kursy walutowe według tabeli kursów. 22. Od każdej transakcji pobierane będą w przypadku ich wystąpienia rzeczywiste koszty banków zagranicznych. 23. Za operacje dewizowe przy wykonaniu zlecenia pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje określone przez banki pośredniczące oraz inne podmioty finansowe oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 24. Prawidłowo pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 25. Wpłaty i wypłaty walutowe realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote po kursie średnim, wg obowiązującej tabeli kursów bez pobierania prowizji za przewalutowanie. 26. Bank może pobrać prowizje i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych jeżeli: a) Klient posiada w Banku tylko rachunek walutowy, b) Posiadacz rachunku nie posiada wystarczających środków na rachunku złotowym, c) Posiadacz złożył dyspozycję pobrania przez Bank opłat/prowizji z rachunku walutowego 27. Dla ustalenia wysokości prowizji lub opłaty należnej Bankowi w złotych oraz dla wszelkich niezbędnych przeliczeń z tym związanych stosuje się kursy kupna. 28. Jeśli prowizja lub opłata: a) należna jest Bankowi w złotych a uiszczana jest w walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy kupna walut, b) należna jest Bankowi w walucie obcej a uiszczana jest w złotych, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy sprzedaży walut, c) należna jest Bankowi w walucie obcej a uiszczana jest w innej walucie obcej, dla wyliczania należnej prowizji lub opłaty stosuje się kursy kupna/sprzedaży walut. W takich przypadkach stosuje się kurs kupna waluty, w której jest uiszczana prowizja lub opłata oraz kurs sprzedaży waluty, w której prowizja lub opłata jest należna zgodnie z tabelą. 29. BS PACO BANK zastrzega sobie prawo dokonania zmian stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy tj. ( o 0,01 punktu procentowego ) jednego z poniższych czynników: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BS PACO BANK przy wykonywaniu jej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 30. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS PACOBANK w Pabianicach 4

5 Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych (bieżących) Tryb Stawka obowiązująca Lp. Wyszczególnienie czynności pobierania Rachunek Rachunek Rachunek Rachunek Rachunek Rachunek opłaty podstawowy Start Biznes VIP Non Profit Rolnik Otwarcie i prowadzenie rachunku: otwarcie rachunku bieżącego otwarcie rachunku pomocniczego prowadzenie rachunku bieżącego prowadzenie rachunku pomocniczego prowadzenie rachunków pomocniczych, celowych dla dopłat do kredytów otwarcie rachunku pomocniczego dla dewelopera prowadzenie rachunków pomocniczych dla deweloperów Operacje gotówkowe: Wpłaty: na rachunki bankowe prowadzone w BS PACO BANK dokonywane przez posiadacza rachunku / pełnomocnika ( w tym również w formie zamkniętej) Wypłaty: z rachunków bankowych dokonywane w placówce BS PACOBANK jednorazowo miesięcznie naliczane od wpłacanej kwoty 2 60,00 zł 0,20% min. 0,10 % min. 1 60,00 zł 0,05 % min. 0,10 % min ,00 zł 0,20 % min. 0,10 % min. 5,00zł 40,00 zł 1 60,00 zł 0,10 % min. 0,05 % min. nie dotyczy nie dotyczy 7,00 zł nie dotyczy nie dotyczy od awizowanej, a nie pobranej kwoty wypłaty za każdy dzień 0,05 % min. 0,05 % min. 0,05% min. 0,05% min. 0,05% min. 0,05% min. od wypłat realizowanych w dniu wpływu środków 3. Realizacja przelewów: a) złożonych w formie papierowej: 0,30 % 0,05% 0,20 % 0,10 % 1 Przez okres pierwszych 6 mcy, od dnia zawarcia umowy, po upływie 6 mcy opłata wynosi. Po okresie 12 mcy od daty zawarcia umowy obowiązuje Taryfa dla pakietu Rachunek Biznes, chyba że posiadacz rachunku wybierze inny pakiet 5

6 na rachunki prowadzone w BS PACOBANK za każdy na rachunki prowadzone w innych bankach przelew 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł na rachunki prowadzone w innych bankach, w terminie 6,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł wskazanym przez klienta b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: na rachunki prowadzone w BS PACOBANK na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ( pierwsze 5 ( pierwsze 10 szt. ( pierwsze 20 szt. ( pierwsze 3 szt. ( pierwsze 3 szt. szt. w miesiącu w miesiącu gratis) w miesiącu w miesiącu w miesiącu gratis) gratis) gratis) gratis) c) przelewy realizowane w systemie SORBNET, na życzenie klienta d) dodatkowe potwierdzenie realizacji przelewu 0,30 % 0,05 % 0,20 % 0,10 % e) od dyspozycji przelewu realizowanej w dniu wpływu środków Zlecenia stałe (cykliczne przelewy realizowane na wskazany nr rachunku bankowego): za przyjęcie zlecenia stałego do realizacji, złożonego za każdy w formie papierowej, przelew za przyjęcie zlecenia stałego do realizacji, złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego, 4. złożona w formie papierowej modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego, złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odwołanie zlecenia stałego, złożone w formie papierowej odwołanie zlecenia stałego, złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 6

7 Polecenia zapłaty: przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji 5. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika za każdą dyspozycję odwołanie polecenia zapłaty 6. Czeki: wydanie bankietów czekowych ( za każdy blankiet), wydanie doraźnie pojedynczego blankietu czekowego przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych odwołanie zgłoszenia o utracie bankietów czekowych za przyjęcie czeku do inkasa za każdy czek 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% Wrzutnia: za wydanie karty magnetycznej do wrzutni, w tym jednorazowo karty nowej w miejsce zniszczonej, zagubionej 7. za wydanie kodowanego klucza do wrzutni, za wydanie dodatkowego klucza w miejsce utraconego, bądź nie zdanie klucza z chwilą zaprzestania korzystania z wrzutni Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku 8. sporządzenie i wysłanie zbiorczego miesięcznego wyciągu bankowego i wysłanie na życzenie klienta (wysyłka listem zwykłym) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego po wg. kosztu wysyłki wg. kosztu wg. kosztu wysyłki wg. kosztu wg. kosztu wg. kosztu każdej operacji, na życzenie klienta ( wysyłka listem wysyłki wysyłki wysyłki wysyłki zwykłym) 7

8 9. Sporządzenie odpisu z rachunku: wyciągu bankowego, jednego dokumentu do wyciągu 10. Za sporządzenie zestawienia obrotów na rachunku, na wniosek klienta, za każdy miesiąc 11. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunków jednorazowo jednorazowo miesięcznie Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 13. Za wydanie opinii bankowej o posiadaniu rachunku i stwierdzającej wysokość zadłużenia z tytułu kredytów / pożyczek bankowych i innych tytułów 14. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką moc ( od każdej realizowanej kwoty) jednorazowo 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 50,00 zł 50,00 zł jednorazowo ,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł max. 300 zł 0,5% min. 30 zł 15. Za przyjęcie zmiany do rachunku za każdą zmianę Za poszukiwanie na wniosek osób uprawnionych 16. (spadkobierców) rachunków i/ lub udzielenie jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł informacji o saldzie max. 300 zł 17. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci za każdą dyspozycję Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu 19. zabezpieczenia kredytu, gwarancji ( nie dotyczy jednorazowo 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł zabezpieczenia na rzecz BS PACOBANK) 20. Za sporządzenie i wysłanie monitu za każdy monit 21. Za monit telefoniczny za każdy monit za każdą dyspozycję, 22. Za otwarcie akredytywy krajowej naliczana od kwoty dyspozycji zgodnie z taryfą prowizji i opłat Banku Zrzeszającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat zgodnie z taryfą prowizji i opłat zgodnie z taryfą prowizji i opłat zgodnie z taryfą prowizji i opłat zgodnie z taryfą prowizji i opłat 8

9 Banku Banku Banku Banku Banku Zrzeszającego Zrzeszającego Zrzeszającego Zrzeszającego Zrzeszającego Za wykup weksla za każdą dyspozycje, naliczana od kwoty dyspozycji 0,10% Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia dowodu tożsamości 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 25. Za wymianę bilonu na banknoty lub zamianę banknotów na bilon 1% od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 1 % od kwoty min. 26. Likwidacja rachunku jednorazowo 27. Działania BS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo w wyniku błędnej dyspozycji Klienta 28. Zmiana pakietu, w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie rachunku Usługa płatności masowych: opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł ustalana indywidualnie ustalana ustalana ustalana nie dotyczy nie dotyczy z klientem indywidualnie z indywidualnie z indywidualnie z klientem klientem klientem 29. wdrożenie programu przez służby informatyczne jednorazowo ustalana indywidualnie z klientem ustalana indywidualnie ustalana indywidualnie z ustalana indywidualnie z nie dotyczy nie dotyczy z klientem klientem klientem wpłaty gotówkowe na rachunek w BS PACOBANK dokonywane przez osoby trzecie za każdą wpłatę ustalana indywidualnie z klientem ustalana indywidualnie z ustalana indywidualnie z ustalana indywidualnie z nie dotyczy nie dotyczy klientem klientem klientem 30. Za inne czynności i usługi nieprzewidziane w taryfie od do od do od do od do od do od do 9

10 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych (dotyczy wszystkich pakietów taryfowych) Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku Realizacja przelewów: na rachunki prowadzone w BS PACOBANK w Pabianicach na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w systemie Sorbnet, na życzenie klienta Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji, itp. ( nie dotyczy zabezpieczenia na rzecz BS PACOBANK) za każdy przelew 200,00 zł 7. Za udzielenie informacji o posiadaniu rachunku lokaty lub saldzie na wniosek spadkobierców 50,00 zł Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką moc ( od każdej realizowanej kwoty) Za sporządzenie zestawienia obrotów na rachunku, na wniosek klienta, za każdy pełny okres trwania lokaty 0,5% min. 30 zł max.300,00 zł 10. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 80,00 zł Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Rachunek podstawowy Rachunek Start Stawka obowiązująca Rachunek Rachunek Biznes VIP Rachunek Non Profit Rachunek Rolnik I. Udostępnienie kanału dostępu WWW 1. Opłata za wydanie tokena z chwilą zawarcia umowy (opłata miesięczna pobierana jest w okresie ważności tokena) jednorazowo lub miesięcznie

11 Wydanie kolejnego tokena, w tym jednorazowo wznowienie 2 (opłata miesięczna pobierana lub jest w okresie ważności tokena) miesięcznie 3. Zmiana identyfikatora na wniosek klienta jednorazowo 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł Zastrzeżenie tokena, zablokowanie hasła na wniosek klienta Odblokowanie tokena, hasła na wniosek Klienta Opłata za rezygnację z tokena przed upływem daty ważności wskazanej na tokenie ( dotyczy płatności w ratach za wydanie tokena i liczona jest jako różnica od pobranych opłat) jednorazowo 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00zł 70,00 zł 70,00 zł jednorazowo jednorazowo do kwoty do kwoty do kwoty do kwoty do kwoty do kwoty 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł II. Udostępnienie kanału dostępu CUI 1. Wydanie karty wraz z hasłem za sztukę 50,00zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł Wydanie karty mikroprocesorowej w przypadku zniszczenia lub zagubienia przez klienta Opłata za dodatkowy identyfikator wraz z hasłem za sztukę 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 4. Zmiana identyfikatora, na wniosek klienta jednorazowo 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł Zablokowanie identyfikatora wraz z hasłem, na wniosek klienta Odblokowanie identyfikatora, na wniosek klienta Odblokowanie karty mikroprocesorowej, na wniosek klienta jednorazowo 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł jednorazowo jednorazowo 2 Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia 11

12 III. IV. Wydanie czytnika do kart mikroprocesorowych z chwilą zawarcia umowy Wydanie kolejnego czytnika do kart mikroprocesorowych ( również w przypadku uszkodzenia przez klienta) Opłata za uaktualnienie certyfikatu przypisanego do karty mikroprocesorowej Brak zwrotu czytnika w przypadku rezygnacji (dotyczy czytnika wydanego bezpłatnie) Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta, listem zwykłem tokena, kart mikroprocesorowych hasła dostępu Pomoc informatyków Banku, przy instalacji Centrum Usług Internetowych, w siedzibie posiadacza rachunku, na jego wniosek ( na podstawie wystawionej przez Bank faktury) jednorazowo jednorazowo jednorazowo jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł za każdą przesyłkę 1 h 60,00 zł 1 h 60,00 zł 1 h 60,00 zł 1 h 60,00 zł 1 h 60,00 zł 1 h 60,00 zł za każdą godzinę 2 h i każda kolejna 2 h i każda kolejna 45,00 2 h i każda 2 h i każda 2 h i każda 2 h i każda 4 zł kolejna 4 kolejna 4 kolejna 4 kolejna 4 12

13 Rozdział 4. Karty płatnicze i ubezpieczenia Karty debetowe wydane do rachunku rozliczeniowego (bieżącego) Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Visa Business Electron Stawka obowiązująca Visa Business ElectronpayWave MasterCard Business PayPass Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1. Rachunek podstawowy pierwszej kolejnej Rachunek Start pierwszej 1 1 kolejnej Rachunek Biznes pierwszej kolejnej za każdą kartę Rachunek VIP pierwszej 1 1 kolejnej Rachunek Non profit pierwszej 1 1 kolejnej Rachunek Rolnik pierwszej 1 1 kolejnej 2 2 Wydanie: 2. duplikatu karty w przypadku uszkodzenia, za każdą kartę nowej karty w miejsce utraconej, zastrzeżonej Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1. Rachunek podstawowy za każdą kartę

14 2. Rachunek Start 3. Rachunek Biznes 4. Rachunek VIP 5. Rachunek Non profit 6. Rachunek Rolnik 4. Zastrzeżenie karty jednorazowo Użytkowanie karty: 1. Rachunek podstawowy 2. Rachunek Start 3. Rachunek Biznes 4. Rachunek VIP 5. Rachunek Non profit 6. Rachunek Rolnik Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówkowych na wniosek klienta Opłata za wypłatę gotówki : 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1, 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 5) w bankomatach za granicą 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback: miesięcznie 6,00 zł 6,00 z 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł od każdej zmiany za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłacanej kwoty za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min. 4,50 zł 1,50 zł 2% min. 3% min. 3% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min. 4,50 zł 0,60 zł 1,30 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomacie: 1. bankomatach własnych za każdą zmianę 4,50 zł 6,00 zł 4,50 zł 14

15 innych, niż wskazane w pkt. 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: za każde 1. bankomatach własnych sprawdzenie 2. innych, niż wskazane w pkt Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na wniosek klienta za każde zestawienie Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki banku za każdą przesyłkę po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 17. Transakcje bezgotówkowe 18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1 % 1 % Karty przedpłacone Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę wg. indywidualnie uzgodnionych stawek 2. Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję wg. indywidualnie uzgodnionych stawek 3. Zastrzeżenie karty 4. Użytkowanie karty miesięcznie wg. indywidualnie uzgodnionych stawek 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach własnych 6. Transakcje bezgotówkowe 15

16 Karty charge Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard Business MasterCard Business Gold Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1. Rachunek podstawowy pierwszej za każdą kartę 80,00 zł kolejnej 70,00 zł 2. Rachunek Start pierwszej 80,00 zł kolejnej 70,00 zł 3. Rachunek Biznes pierwszej 60,00 zł 300,00 zł 1. kolejnej 60,00 zł 300,00 zł 4. Rachunek VIP pierwszej 80,00 zł kolejnej 70,00 zł 5. Rachunek Non profit pierwszej 80,00 zł nie dotyczy kolejnej 70,00 zł nie dotyczy 6. Rachunek Rolnik pierwszej 80,00 zł kolejnej 70,00 zł Wydanie: 2. duplikatu karty w przypadku uszkodzenia, za każdą kartę nowej karty w miejsce utraconej, zastrzeżonej 70,00 zł 300,00 zł Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: Rachunek podstawowy za każdą kartę 40,00 zł 2. Rachunek Start 40,00 zł 16

17 3. Rachunek Biznes 4. Rachunek VIP 5. Rachunek Non profit 6. Rachunek Rolnik 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł nie dotyczy 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty: 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówkowych na wniosek klienta od każdej zmiany 7. Opłata za wypłatę gotówki : 1)w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2,00 % 2 % min.4,50 zł 2,00 % 2% min.4,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1, 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 5) w bankomatach za granicą naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 3,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomacie: 1. bankomatach własnych 2. innych, niż wskazane w pkt. 1 za każdą zmianę 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na wniosek klienta za każde zestawienie 13. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki banku po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe 15. Przekroczenie limitu transakcyjnego naliczana od kwoty przekroczenia 5% 5% 17

18 16. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: w kraju, miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w 1% 1% za granicą poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 1% 17. Niezapełnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 50,00 zł 18. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typy charge po upływie terminu 80,00 zł 300,00 zł 19. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w za każdy monit / przypadkach określonych w umowie o kartę wezwanie równowartość w złotych 150 równowartość w złotych Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę USD 3 plus koszty operacyjne MasterCard USD 7 plus koszty operacyjne MasterCard 21 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w złotych 95 USD 7 plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 95 USD 7 plus koszty operacyjne MasterCard 3 Określona wg kursu sprzedaży dewiz z Tabeli kursów SGB Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 18

19 Karty kredytowe Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard 1. Wydanie karty głównej lub dołączonej za każdą kartę 7 rocznie, z góry za każdy 2. Użytkowanie karty ( opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rok ważności karty ( pierwszej i wznowionych) 7 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 7 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 3 5. Wznowienie karty za każdą kartę 6. Zastrzeżenie karty Opłata za wypłatę gotówki: 7. 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS), 5) w bankomatach za granicą naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 4% min. 4% min. 4 % min. 4% min. 4% min. 8. Zmiana numeru PIN w bankomacie za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11. Przekroczenie limitu kredytowego za każde przekroczenie 50,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego naliczana zgodnie z regulaminem 13. Minimalna kwota do zapłaty funkcjonowania kart 5 % min. 50,00 zł kredytowych i umową 14. Opłata za wysłanie monitu listownego w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit 15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 19

20 Ubezpieczenia Lp Wyszczególnienie czynności Ubezpieczenie Posiadacza / Użytkownika karty płatniczej: Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): a. Wariant Classic ( do kwoty 1.500,00 zł) b. Wariant Gold ( do kwoty 3.000,00 zł) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: a. Wariant Classic ( koszty leczenia za granicą do kwoty Euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty ,00 zł). b. Wariant Gold ( koszty leczenia za granicą do kwoty ,00 Euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty ,00 zł) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: a. Wariant Classic b. Wariant Gold Tryb pobierania opłaty miesięcznie miesięcznie miesięcznie Visa Business Electron 1,90 zł 3,40 zł 1,40 zł 3,90 zł 2,70 zł 6,30 zł Visa Business ElectronpayWave Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik Stawka obowiązująca MasterCard Business 1,90 zł 3,40 zł 3,90 zł 2,70 zł 6,30 zł MasterCard Business Gold 4. Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta oraz Assistance Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Concordia Visa Assistance oraz Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Bezpieczna Karta dla klienta 20

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE GRUDZIEŃ 2015 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo