REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie, ul. Marynarska 15, Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS , o numerze NIP i REGON , o kapitale zakładowym w wysokoci ,00 zł (dalej zwana Organizatorem ) Program jest prowadzony od dnia 4 maja 2011 r. na czas nieokrelony, do momentu zakoczenia Programu przez Organizatora na zasadach okrelonych w niniejszym Regulaminie Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Sprzeda w ramach Programu objte s promocyjne opakowania nastpujcych produktów marki CIBA VISION (zwanych dalej Produktami ): a) soczewki DAILIES AquaComfort Plus 30 szt., b) soczewki DAILIES Toric All Day Comfort 30 szt., c) soczewki DAILIES AquaComfort Plus 90 szt., d) soczewki DAILIES AquaComfort Plus Multifocal 30 szt., e) soczewki DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt., f) soczewki DAILIES Progressive All Day Comfort 30 szt., g) soczewki AIR OPTIX Night&Day Aqua 3 szt., h) soczewki AIR OPTIX Night&Day Aqua 6 szt., i) soczewki AIR OPTIX for ASTIGMATISM 3 szt., j) soczewki AIR OPTIX for ASTIGMATISM 6 szt., k) soczewki AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 3 szt., l) soczewki AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 6 szt., m) soczewki AIR OPTIX AQUA 3 szt., n) soczewki AIR OPTIX AQUA 6 szt., o) płyn OPTI FREE 300 ml Organizator jest przyrzekajcym nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego W Programie nie mog bra udziału pracownicy, członkowie organów Organizatora oraz członkowie najbliszej rodziny tych osób. Przez członków najbliszej rodziny rozumie si wstpnych, zstpnych, rodzestwo, małonków, małonków rodzestwa, rodziców małonków, kuzynów i osoby pozostajce w stosunku przysposobienia. Przez pracowników Organizatora rozumie si równie osoby wiadczce prac lub usługi na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo rezygnacji z Programu w kadym czasie, zachowujc prawa nabyte zgodnie z Regulaminem Celem Programu jest promocja Produktów i zwikszenie ich sprzeday.

2 II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 2.1. W Programie mog bra udział pełnoletnie osoby fizyczne majce stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nabywaj Produkty w salonach optycznych jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Aby wzi udział w Programie, naley: a) wej na stron i dokona pełnej rejestracji w Programie, prawidłowo wypełniajc dostpny tam Formularz Przystpienia lub te dokona tylko skróconej rejestracji polegajcej na podaniu numeru telefonu i Kodu, o którym mowa w 3.2. Regulaminu poniej, albo b) prawidłowo wypełni Formularz Przystpienia w wersji papierowej, który jest dostpny w wybranych salonach optycznych prowadzcych sprzeda Produktów, a nastpnie przesła go na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-kontaktowani, albo c) prawidłowo wypełni Formularz Przystpienia w wersji papierowej, który jest dostpny w wybranych salonach optycznych prowadzcych sprzeda Produktów, a nastpnie przekaza go sprzedawcy w salonie optycznym sprzedawca przele wypełniony przez konsumenta Formularz Przystpienia na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-kontaktowani Formularz Przystpienia bdzie stanowił podstaw do rejestracji danej osoby w Programie, jeeli został wypełniony prawidłowo i czytelnie (w przypadku Formularza w wersji papierowej). Organizator zastrzega sobie prawo niezarejestrowania w Programie lub wykluczenia z udziału w Programie osób, które w Formularzu Przystpienia podały nieprawdziwe lub niekompletne dane, co uniemoliwia prawidłowe funkcjonowanie danej osoby w Programie. W przypadku podania w Formularzu Przystpienia niekompletnych danych Organizator, jeeli ma tak moliwo, podejmuje prób ustalenia brakujcych danych Prawidłowo wypełniony Formularz Przystpienia powinien zawiera: a) imi i nazwisko Uczestnika, b) adres zamieszkania Uczestnika (ulica, numer domu i numer lokalu, jeeli jest, miasto, kod pocztowy), c) numer telefonu komórkowego Uczestnika, d) adres Uczestnika, e) wskazanie Produktów, których ofert promocyjn zainteresowany jest Uczestnik, f) okrelenie, w którym salonie optycznym Uczestnik bdzie chciał realizowa oferty promocyjne, g) podpis Uczestnika i dat wypełnienia (w przypadku rejestracji za pomoc Formularza Przystpienia w wersji papierowej) Bezporednio po przystpieniu do Programu w sposób opisany w pkt 2.2.a Organizator przesyła Uczestnikowi na numer telefonu komórkowego, podany w Formularzu Przystpienia, hasło do jego indywidualnego konta, na którym gromadzone bd Punkty, w zamian za które Uczestnik otrzymywa bdzie Nagrody w Programie (zwanego dalej Kontem Punktowym ) na stronie i dana osoba od razu staje si aktywnym Uczestnikiem Programu. W przypadku osoby, która przystpiła do Programu

3 w sposób opisany w pkt 2.2.b lub w pkt. 2.2.c, Organizator przele jej hasło do Konta Punktowego w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza Przystpienia na adres: i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-Kontaktowani, na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Przystpienia i dopiero od tego momentu dana osoba staje si aktywnym Uczestnikiem Programu. Do chwili otrzymania wiadomoci z hasłem do Konta Punktowego Uczestnik moe tylko rejestrowa kody z promocyjnych opakowa Produktów w sposób opisany w pkt 3.7. Loginem do Konta Punktowego Uczestnika jest numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki podania przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia błdnych lub niepełnych danych, w przypadku gdy nie ma moliwoci ustalenia poprawnych lub uzupełnienia danych Uczestnik jest zobowizany do zachowania w poufnoci hasła i loginu do Konta Punktowego i do ich nieudostpniania oraz zabezpieczenia przed dostpem osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki posłuenia si przez osoby nieuprawnione loginem i hasłem Uczestnika wynikajce z niedopełnienia obowizku zachowania poufnoci zgodnie ze zdaniem poprzedzajcym Uczestnik moe w kadym czasie dokona zmiany hasła do Konta Punktowego, dzwonic na Infolini Programu, której numer telefonu podany jest na stronie Nowe hasło zostanie Uczestnikowi przesłane za pomoc wiadomoci SMS na numer telefonu podany w Formularzu Przystpienia Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłcza uprawnie Uczestnika wynikajcych z powszechnie obowizujcych przepisów. III. ZASADY PROGRAMU 3.1. Program polega na tym, e Uczestnicy, którzy kupuj promocyjne opakowania Produktów, o których mowa w pkt 1.4, i rejestruj kody, o których mowa w punkcie 3.2 poniej, mog otrzyma nagrody pienine (dalej zwane Nagrodami ) lub darmowe opakowanie Produktu (dalej zwane Gratisem ), na zasadach okrelonych w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo Uczestnicy, którzy podczas wypełniania Formularza Przystpienia do Programu zadeklarowali zainteresowanie ofert Produktów, o których mowa w pkt 1.4, i wyrazili zgod na wysyłanie im informacji handlowej, mog otrzyma dedykowane oferty promocyjne na zakupy tych Produktów. Dedykowane oferty promocyjne Uczestnik otrzymuje za pomoc wiadomoci SMS wysłanej na numer telefonu podany na Formularzu Przystpienia o którym mowa w pkt W wiadomoci znajduje si Kod Promocyjny, który naley okaza w salonie optycznym. Równoczenie Uczestnik otrzymuje moliwo wydrukowania ze swojego Konta Punktowego na stronie voucher z Kodem Promocyjnym. Kod Promocyjny naley wykorzysta w terminie podanym na voucherze w tym samym salonie optycznym, który Uczestnik wskazał w Formularzu Przystpienia. Kod Promocyjny z vouchera umieszczany na Koncie Punktowym oraz wysyłany za pomoc wiadomoci SMS jest identyczny i moe by wykorzystany przez Uczestnika tylko raz Na promocyjnych opakowaniach Produktów, o których mowa w pkt 1.4.a-l, przyklejone s specjalne ulotki promocyjne, a kada ulotka zawiera zdrapk, pod któr umieszczony jest unikatowy kod (zwany dalej: Kodem ) Po zgromadzeniu przez Uczestnika na jego indywidualnym Koncie Punktowym co najmniej 40 Punktów, przyznanych zgodnie z pkt 3.6. poniej, Uczestnik otrzymuje

4 nagrod pienin stanowic iloczyn zgromadzonych Punktów i kwoty 1 zł. Kady kolejny Punkt, po osigniciu minimalnego pułapu 40 Punktów, uprawnia Uczestnika do Nagrody wg przelicznika 1 Punkt = 1 zł. Nagrody przekazywane s za pomoc karty przedpłaconej VISA (zwanej dalej Kart ), zasilonej kwot nalenych Nagród. Karta jest przesyłana Uczestnikowi na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia. Karta wysłana jest Uczestnikowi w terminie 14 dni od przystpienia Uczestnika do Programu zgodnie z pkt 2.2.a pod warunkiem dokonania pełnej rejestracji w Programie lub w terminie 21 dni od przystpienia Uczestnika do Programu zgodnie z pkt 2.2.b. lub pkt 2.2.c, jednak nie wczeniej ni po zgromadzeniu minimum 40 Punktów na Koncie Punktowym Aby móc korzysta z Nagród, Uczestnik musi zalogowa si na swoim Koncie Punktowym na stronie i aktywowa Kart, postpujc zgodnie z informacjami podanymi na stronie W cigu 12 kolejnych miesicy uczestnictwa w Programie Uczestnik moe otrzyma łcznie, maksymalnie 240 Punktów za zakupy dokonywane w wybranych przez niego salonach optycznych sprzedajcych Produkty objte Programem, przy czym zakupy nie musz by dokonywane w tym samym salonie. Kadorazowo Nagroda odpowiadajca iloci wszystkich zgromadzonych przez Uczestnika Punktów jest automatycznie wpłacana na Kart, w terminie 5 dni od dnia, w którym Uczestnik na swoim Koncie Punktowym zgromadził minimum 40 Punktów. Wypłata Nagrody na Kart skutkuje automatycznie skasowaniem z Konta Punktowego Uczestnika iloci Punktów odpowiadajcych wypłaconej Nagrodzie. Uczestnik nie nabywa prawa do Nagród po przekroczeniu progu 240 Punktów w cigu kolejnych 12 miesicy uczestnictwa w Programie, uprawniajcych do otrzymania Nagrody wynoszcej 240 zł, która stanowi maksymaln kwot Nagród w okresie 12-miesicznym, jak równie w przypadku, gdy na Koncie Punktowym w chwili zakoczenia Programu zgromadzone jest mniej ni 40 Punktów Uczestnik zbiera Punkty uprawniajce, po zgromadzeniu na Koncie Punktowym 40 Punktów, do otrzymania, z zastrzeeniem pkt 3.17, Nagród pieninych według nastpujcych zasad: a) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus 30 szt. b) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES Toric All Day Comfort 30 szt., c) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES Progressive All Day Comfort 30 szt., d) 20 Punktów odpowiadajcych kwocie 20 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES Aqua Comfort Plus 90 szt., e) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus Multifocal30 szt., f) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt., g) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX Night&Day Aqua 3 szt., h) 25 Punktów odpowiadajcych kwocie 25 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX Night&Day Aqua 6 szt., i) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX for ASTIGMATISM 3 szt., j) 25 Punktów odpowiadajcych kwocie 25 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX for ASTIGMATISM 6 szt.,

5 k) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 3 szt., l) 25 Punktów odpowiadajcych kwocie 25 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 6 szt Aby otrzyma Nagrod, Uczestnik powinien przed terminem zakoczenia Programu zarejestrowa Kod na swoim Koncie Punktowym, wybierajc jeden z nastpujcych sposobów: a) przesyłajc Kod za pomoc wiadomoci SMS na numer 7168 (koszt SMS 1 zł netto/ 1,23 zł brutto, niezalenie od operatora) lub inny numer wskazany na ulotce, o której mowa w pkt 3.2, z numeru telefonu komórkowego podanego przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia, b) logujc si na swoim Koncie Punktowym na stronie oraz wpisujc Kod wraz z numerem telefonu komórkowego podanym przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia i wskazujc autoryzowany salon optyczny, w którym dokonał zakupu Produktu, z którego rejestruje Kod zgodnie z informacjami podanymi na stronie Po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym Uczestnika Kod ten nie moe by ju ponownie zarejestrowany w Programie. Jeeli Uczestnik zauway, e nalepka na opakowaniu kupowanego przez niego promocyjnego Produktu, o którym mowa w pkt 1.4, jest naruszona, powinien poprosi sprzedawc o podanie mu innego opakowania promocyjnego Produktu Bezporednio po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym ilo Punktów, wynikajca z pkt 3.6 powyej, zostaje dopisana do Konta Punktowego Uczestnika Uczestnik moe otrzyma, zgodnie z pkt 3.16 poniej, Gratis w postaci jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus 30 szt. albo jednego opakowania Produktu DAILIES Toric All Day Comfort 30 szt. albo jednego opakowania Produktu DAILIES Progressive All Day Comfort 30 szt albo jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus Multifocal 30 szt albo jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 9 opakowa promocyjnych Produktów, o których mowa w pkt 3.6.a lub 3.6.b lub 3.6.c lub 3.6.e lub 3.6.f b) albo 3 opakowa promocyjnych Produktów, o których mowa w pkt 3.6.d Uczestnik moe otrzyma, zgodnie z pkt 3.16 poniej, Gratis w postaci jednej pary miesicznych Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowa Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua, o których mowa w pkt 3.6.g, b) albo 4 opakowa Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua, o których mowa w pkt 3.6.h Uczestnik moe otrzyma, zgodnie z pkt 3.16 poniej, Gratis w postaci jednej pary miesicznych Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowa Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM, o których mowa w pkt 3.6.i,

6 b) albo 4 opakowa Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM, o których mowa w pkt 3.6.j Uczestnik moe otrzyma, zgodnie z pkt 3.16 poniej, Gratis w postaci jednej pary miesicznych Produktów AIR OPTIX for MULTIFOCAL w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowa Produktów AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL, o których mowa w pkt 3.6.k, b) albo 4 opakowa Produktów AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL, o których mowa w pkt 3.6.l Lista autoryzowanych salonów optycznych dostpna jest na stronie Jeeli na podstawie samego Kodu system informatyczny Organizatora nie moe zidentyfikowa salonu optycznego, w którym Uczestnik zakupił dany Produkt, to Uczestnik zostaje o tym poinformowany za pomoc wiadomoci SMS lub odpowiedniej informacji widocznej po zalogowaniu na jego Koncie Punktowym i wówczas w celu zaliczenia Kodu do liczby zakupów uprawniajcych do Gratisu, Uczestnik zostaje poproszony o zalogowanie si na Koncie i wskazanie odpowiedniego salonu optycznego z listy dostpnej na stronie Po zarejestrowaniu na swoim Koncie Punktowym odpowiedniej liczby Kodów, zgodnie z pkt , Uczestnik otrzymuje za pomoc wiadomoci SMS wysłanej na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym Kod Promocyjny, który naley okaza w salonie optycznym, aby odebra Gratis. Równoczenie Uczestnik otrzymuje moliwo wydrukowania ze swojego Konta Punktowego na stronie vouchera z Kodem Promocyjnym. Kod Promocyjny naley wykorzysta nie póniej ni do 30 dni po zakoczeniu Programu w tym samym salonie optycznym, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktów, uprawniajcego go do uzyskania vouchera. Kod Promocyjny z vouchera umieszczany na Koncie Punktowym oraz wysyłany za pomoc wiadomoci SMS jest identyczny i moe by wykorzystany przez Uczestnika tylko raz Na wypadek wtpliwoci Organizator informuje, e Uczestnikowi nie przysługuje Nagroda pienina, o której mowa w pkt 3.6, w zwizku z otrzymaniem przez Uczestnika Gratisu, tzn. ten sam zakup nie moe stanowi jednoczenie podstawy do przyznania Nagrody pieninej i Gratisu Uczestnik moe sprawdza posiadan na swoim Koncie Punktowym kwot Nagród lub liczb Kodów branych pod uwag przy uzyskaniu prawa do Gratisu, logujc si na stronie lub dzwonic na Infolini Programu, której numer telefonu podany jest na stronie W ramach Programu mog by organizowane akcje dodatkowe, dziki którym Uczestnicy bd mogli zdobywa wiksz ilo Punktów lub nowe Nagrody. Akcje dodatkowe bd ogłaszane na stronie wraz z regulaminami takich akcji Przy kadym zasileniu Karty kwot Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie za pomoc wiadomoci SMS przesłanej na numer telefonu komórkowego podanego przez niego w Formularzu Przystpienia Uczestnik moe zastrzec Kart, dzwonic na Infolini Programu. W terminie 21 dni od zastrzeenia Karty Uczestnik otrzyma poczt lub przesyłk kuriersk now Kart, na którpo jej aktywowaniu przez Uczestnika, zgodnie z pkt 3.4.,zostan przelane rodki z

7 zastrzeonej karty poprzez wykonanie wykupu rodków. Opłata za wykup rodków pobierana jest z zastrzeonej karty zgodnie z aktualnym cennikiem banku. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za posłuenie si Kart przez osob nieuprawnion od chwili odebrania Karty Uczestnikowi do chwili zastrzeenia Karty przez Uczestnika. IV. POSTPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZCE PRZEBIEGU PROGRAMU 4.1. Reklamacje co do przebiegu Programu, w tym usług wiadczonych w ramach Programu drog elektroniczn, powinny by zgłaszane pisemnie na adres: Za-Kontaktowani, ul. Sarmacka 12/2, Warszawa z dopiskiem Reklamacja w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie póniej ni w terminie 3 miesicy od daty zakoczenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wysłania reklamacji pod adres wskazany w niniejszym punkcie Regulaminu listem poleconym lub przesyłk kuriersk Prawo złoenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu Pisemna reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko Uczestnika, jak równie opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Brak wszystkich wymienionych elementów nie stoi jednak na przeszkodzie rozpoznaniu reklamacji przez Organizatora, jeeli na jej podstawie ma on moliwo ustalenia minimalnej treci koniecznej do podjcia decyzji w sprawie reklamacji Dokonanie reklamacji niespełniajcej wymaga art nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia swoich roszcze na zasadach ogólnych, wynikajcych z obowizujcych przepisów Organizator rozpatrywa bdzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowizujcych przepisów Reklamacje bd rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi, który nie zgadza si z decyzj Organizatora w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszcze przed właciwym sdem powszechnym Reklamacje dotyczce wad wydanych Uczestnikowi Gratisów rozpoznawane s bezporednio przez salon optyczny, który wydał Uczestnikowi reklamowany Gratis, na zasadach wynikajcych z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, z pón. zm.), co nie zwalania Organizatora z odpowiedzialnoci wzgldem Uczestnika. V. WIADCZENIE USŁUG DROG ELEKTRONICZ 5.1. W ramach Programu Organizator wiadczy na rzecz Uczestników usługi drog elektroniczn. Przez usługi wiadczone drog elektroniczn na potrzeby niniejszego Regulaminu naley rozumie w szczególnoci usługi takie jak: a) udostpnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Programu, b) umoliwianie Uczestnikom rejestrowania si w Programie za porednictwem strony internetowej Programu;

8 c) prowadzenie i udostpnianie indywidualnych internetowych Kont Punktowych dla Uczestników; d) umoliwianie rejestrowania Kodów uprawniajcych do Nagród i Gratisów za porednictwem strony internetowej Programu; e) umoliwianie drukowania voucherów na Gratisy i oferty promocyjne za porednictwem strony internetowej Programu; f) umoliwienie komunikacji pomidzy Organizatorem a Uczestnikami za porednictwem strony internetowej Programu Umowa o wiadczenie usług drog elektroniczn zostaje zawarta z chwil, gdy Uczestnik wywietli stron internetow Programu lub z chwil zalogowania si na indywidualne Konto Punktowe Usługi wiadczone drog elektroniczn s nieodpłatne oraz wiadczone przez Organizatora wyłcznie w zakresie niezbdnym do prowadzenia Programu Uczestnik w kadym czasie moe rozwiza umow o wiadczenie usług drog elektroniczn poprzez opuszczenie strony internetowej Programu Warunkiem technicznym niezbdnym do korzystania z usług wiadczonych drog elektroniczn jest posiadanie zainstalowanej przegldarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za porednictwem strony internetowej Programu treci o charakterze bezprawnym, w tym w szczególnoci wypowiedzi i opinii obraliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (równie wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniajcych, omieszajcych itp Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu moe wiza si z zagroeniem po stronie Uczestnika jako uytkownika Internetu. Ryzyko zwizane z korzystaniem z usług wiadczonych drog elektroniczn polega w szczególnoci na zagroeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem majcym na celu np. szpiegowanie uytkowania, kradzie wanych danych, spowodowanie braku moliwoci uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By unikn zagroe, o których mowa w ust. 5.7 powyej, Uczestnik powinien zaopatrzy sprzt, który wykorzystuje przy podłczaniu si do Internetu, w program antywirusowy i dokonywa systematycznych aktualizacji tego programu Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpiecze systemowych i stałej pomocy informatycznej Organizator informuje, e system informatyczny Programu moe wykorzystywa tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które słu do identyfikacji przegldarki uytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzeday. Cookies nie s wykorzystywane do zbierania danych osobowych, s nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłczenie opcji cookies jest moliwe poprzez zmian ustawie przegldarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku moliwoci korzystania z funkcjonalnoci Programu wiadczenie usług drog elektroniczn nastpuje na zasadach okrelonych w Regulaminie i zgodnie z obowizujcymi przepisami.

9 VI. ZAKOCZENIE PROGRAMU I ZMIANY REGULAMINU 6.1. Organizator moe zakoczy Program, zapewniajc odpowiedni termin na realizacj praw Uczestników wynikajcych z niniejszego Regulaminu. Zakoczenie Programu moe nastpi w przypadku wyczerpania rodków na jego finansowanie, braku oczekiwanych rezultatów, zbyt małej liczby Uczestników lub nadmiernych kosztów funkcjonowania O zakoczeniu Programu Organizator poinformuje na stronie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto, kady Uczestnik Programu zostanie poinformowany o jego zakoczeniu, z takim samym 30-dniowym wyprzedzeniem, za pomoc informacji przesłanej na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia lub za pomoc wiadomoci SMS przesłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia Uczestnicy mog rejestrowa Kody w Programie w terminie do 10 dni od zakoczenia Programu Uczestnicy mog realizowa voucher, o którym mowa w pkt , w terminie do 30 dni od zakoczenia Programu, po upływnie tego terminu voucher traci wano, co nie wyklucza moliwoci dochodzenia przez Uczestnika swoich roszcze na zasadach ogólnych, wynikajcych z obowizujcych przepisów Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o kadej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem. Zmiany mog nastpowa wyłcznie w celu zwikszenia atrakcyjnoci Programu dla Uczestników, tj. dodania nowych Nagród i funkcjonalnoci Programu, a take gdy zmiana Regulaminu bdzie wymagana na skutek zmiany obowizujcych przepisów prawa. Kada zmiana Regulaminu bdzie sygnalizowana Uczestnikowi z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem za porednictwem wiadomoci SMS przesłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia Organizator moe w kadym czasie dodawa kolejne salony optyczne do listy autoryzowanych salonów optycznych, o której mowa w pkt W przypadku, gdy dany salon przestał by autoryzowanym salonem optycznym, o którym mowa w pkt , Uczestnik ma prawo kontynuowa zbieranie Kodów uprawniajcych do vouchera w zwizku z zakupem promocyjnych opakowa Produktów w innym dowolnie wybranym przez Uczestnika autoryzowanym salonie optycznym. VII. POSTANOWIENIA KOCOWE 7.1. Niniejszy Regulamin dostpny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora i na stronie z moliwoci pobrania lub wydrukowania Zasady Programu okrela w sposób wicy i pełny niniejszy Regulamin. Materiały promocyjno-reklamowe maj charakter pomocniczy i informacyjny Uczestnik moe w kadym czasie zrezygnowa z uczestnictwa w Programie, dzwonic na Infolini Programu lub przesyłajc wniosek o wykluczenie go z Programu na adres Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikajce z udziału w Programie, w tym prawo do Gratisów i Nagród, które nabył przed dat rezygnacji Dane Uczestników Programu bd przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,

10 poz. 926, z pón. zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Marynarska 15, Warszawa. Dane Uczestników bd zbierane wyłcznie w celu realizacji niniejszego Programu, a w szczególnoci wydawania im nagród. Osobom udostpniajcym dane przysługuje prawo dostpu do treci swoich danych, ich poprawiania oraz dania ich usunicia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbdne do wzicia udziału w Programie.

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo