REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie, ul. Marynarska 15, Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS , o numerze NIP i REGON , o kapitale zakładowym w wysokoci ,00 zł (dalej zwana Organizatorem ) Program jest prowadzony od dnia 4 maja 2011 r. na czas nieokrelony, do momentu zakoczenia Programu przez Organizatora na zasadach okrelonych w niniejszym Regulaminie Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Sprzeda w ramach Programu objte s promocyjne opakowania nastpujcych produktów marki CIBA VISION (zwanych dalej Produktami ): a) soczewki DAILIES AquaComfort Plus 30 szt., b) soczewki DAILIES Toric All Day Comfort 30 szt., c) soczewki DAILIES AquaComfort Plus 90 szt., d) soczewki DAILIES AquaComfort Plus Multifocal 30 szt., e) soczewki DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt., f) soczewki DAILIES Progressive All Day Comfort 30 szt., g) soczewki AIR OPTIX Night&Day Aqua 3 szt., h) soczewki AIR OPTIX Night&Day Aqua 6 szt., i) soczewki AIR OPTIX for ASTIGMATISM 3 szt., j) soczewki AIR OPTIX for ASTIGMATISM 6 szt., k) soczewki AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 3 szt., l) soczewki AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 6 szt., m) soczewki AIR OPTIX AQUA 3 szt., n) soczewki AIR OPTIX AQUA 6 szt., o) płyn OPTI FREE 300 ml Organizator jest przyrzekajcym nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego W Programie nie mog bra udziału pracownicy, członkowie organów Organizatora oraz członkowie najbliszej rodziny tych osób. Przez członków najbliszej rodziny rozumie si wstpnych, zstpnych, rodzestwo, małonków, małonków rodzestwa, rodziców małonków, kuzynów i osoby pozostajce w stosunku przysposobienia. Przez pracowników Organizatora rozumie si równie osoby wiadczce prac lub usługi na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo rezygnacji z Programu w kadym czasie, zachowujc prawa nabyte zgodnie z Regulaminem Celem Programu jest promocja Produktów i zwikszenie ich sprzeday.

2 II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 2.1. W Programie mog bra udział pełnoletnie osoby fizyczne majce stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nabywaj Produkty w salonach optycznych jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Aby wzi udział w Programie, naley: a) wej na stron i dokona pełnej rejestracji w Programie, prawidłowo wypełniajc dostpny tam Formularz Przystpienia lub te dokona tylko skróconej rejestracji polegajcej na podaniu numeru telefonu i Kodu, o którym mowa w 3.2. Regulaminu poniej, albo b) prawidłowo wypełni Formularz Przystpienia w wersji papierowej, który jest dostpny w wybranych salonach optycznych prowadzcych sprzeda Produktów, a nastpnie przesła go na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-kontaktowani, albo c) prawidłowo wypełni Formularz Przystpienia w wersji papierowej, który jest dostpny w wybranych salonach optycznych prowadzcych sprzeda Produktów, a nastpnie przekaza go sprzedawcy w salonie optycznym sprzedawca przele wypełniony przez konsumenta Formularz Przystpienia na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-kontaktowani Formularz Przystpienia bdzie stanowił podstaw do rejestracji danej osoby w Programie, jeeli został wypełniony prawidłowo i czytelnie (w przypadku Formularza w wersji papierowej). Organizator zastrzega sobie prawo niezarejestrowania w Programie lub wykluczenia z udziału w Programie osób, które w Formularzu Przystpienia podały nieprawdziwe lub niekompletne dane, co uniemoliwia prawidłowe funkcjonowanie danej osoby w Programie. W przypadku podania w Formularzu Przystpienia niekompletnych danych Organizator, jeeli ma tak moliwo, podejmuje prób ustalenia brakujcych danych Prawidłowo wypełniony Formularz Przystpienia powinien zawiera: a) imi i nazwisko Uczestnika, b) adres zamieszkania Uczestnika (ulica, numer domu i numer lokalu, jeeli jest, miasto, kod pocztowy), c) numer telefonu komórkowego Uczestnika, d) adres Uczestnika, e) wskazanie Produktów, których ofert promocyjn zainteresowany jest Uczestnik, f) okrelenie, w którym salonie optycznym Uczestnik bdzie chciał realizowa oferty promocyjne, g) podpis Uczestnika i dat wypełnienia (w przypadku rejestracji za pomoc Formularza Przystpienia w wersji papierowej) Bezporednio po przystpieniu do Programu w sposób opisany w pkt 2.2.a Organizator przesyła Uczestnikowi na numer telefonu komórkowego, podany w Formularzu Przystpienia, hasło do jego indywidualnego konta, na którym gromadzone bd Punkty, w zamian za które Uczestnik otrzymywa bdzie Nagrody w Programie (zwanego dalej Kontem Punktowym ) na stronie i dana osoba od razu staje si aktywnym Uczestnikiem Programu. W przypadku osoby, która przystpiła do Programu

3 w sposób opisany w pkt 2.2.b lub w pkt. 2.2.c, Organizator przele jej hasło do Konta Punktowego w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza Przystpienia na adres: i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-Kontaktowani, na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Przystpienia i dopiero od tego momentu dana osoba staje si aktywnym Uczestnikiem Programu. Do chwili otrzymania wiadomoci z hasłem do Konta Punktowego Uczestnik moe tylko rejestrowa kody z promocyjnych opakowa Produktów w sposób opisany w pkt 3.7. Loginem do Konta Punktowego Uczestnika jest numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki podania przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia błdnych lub niepełnych danych, w przypadku gdy nie ma moliwoci ustalenia poprawnych lub uzupełnienia danych Uczestnik jest zobowizany do zachowania w poufnoci hasła i loginu do Konta Punktowego i do ich nieudostpniania oraz zabezpieczenia przed dostpem osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki posłuenia si przez osoby nieuprawnione loginem i hasłem Uczestnika wynikajce z niedopełnienia obowizku zachowania poufnoci zgodnie ze zdaniem poprzedzajcym Uczestnik moe w kadym czasie dokona zmiany hasła do Konta Punktowego, dzwonic na Infolini Programu, której numer telefonu podany jest na stronie Nowe hasło zostanie Uczestnikowi przesłane za pomoc wiadomoci SMS na numer telefonu podany w Formularzu Przystpienia Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłcza uprawnie Uczestnika wynikajcych z powszechnie obowizujcych przepisów. III. ZASADY PROGRAMU 3.1. Program polega na tym, e Uczestnicy, którzy kupuj promocyjne opakowania Produktów, o których mowa w pkt 1.4, i rejestruj kody, o których mowa w punkcie 3.2 poniej, mog otrzyma nagrody pienine (dalej zwane Nagrodami ) lub darmowe opakowanie Produktu (dalej zwane Gratisem ), na zasadach okrelonych w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo Uczestnicy, którzy podczas wypełniania Formularza Przystpienia do Programu zadeklarowali zainteresowanie ofert Produktów, o których mowa w pkt 1.4, i wyrazili zgod na wysyłanie im informacji handlowej, mog otrzyma dedykowane oferty promocyjne na zakupy tych Produktów. Dedykowane oferty promocyjne Uczestnik otrzymuje za pomoc wiadomoci SMS wysłanej na numer telefonu podany na Formularzu Przystpienia o którym mowa w pkt W wiadomoci znajduje si Kod Promocyjny, który naley okaza w salonie optycznym. Równoczenie Uczestnik otrzymuje moliwo wydrukowania ze swojego Konta Punktowego na stronie voucher z Kodem Promocyjnym. Kod Promocyjny naley wykorzysta w terminie podanym na voucherze w tym samym salonie optycznym, który Uczestnik wskazał w Formularzu Przystpienia. Kod Promocyjny z vouchera umieszczany na Koncie Punktowym oraz wysyłany za pomoc wiadomoci SMS jest identyczny i moe by wykorzystany przez Uczestnika tylko raz Na promocyjnych opakowaniach Produktów, o których mowa w pkt 1.4.a-l, przyklejone s specjalne ulotki promocyjne, a kada ulotka zawiera zdrapk, pod któr umieszczony jest unikatowy kod (zwany dalej: Kodem ) Po zgromadzeniu przez Uczestnika na jego indywidualnym Koncie Punktowym co najmniej 40 Punktów, przyznanych zgodnie z pkt 3.6. poniej, Uczestnik otrzymuje

4 nagrod pienin stanowic iloczyn zgromadzonych Punktów i kwoty 1 zł. Kady kolejny Punkt, po osigniciu minimalnego pułapu 40 Punktów, uprawnia Uczestnika do Nagrody wg przelicznika 1 Punkt = 1 zł. Nagrody przekazywane s za pomoc karty przedpłaconej VISA (zwanej dalej Kart ), zasilonej kwot nalenych Nagród. Karta jest przesyłana Uczestnikowi na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia. Karta wysłana jest Uczestnikowi w terminie 14 dni od przystpienia Uczestnika do Programu zgodnie z pkt 2.2.a pod warunkiem dokonania pełnej rejestracji w Programie lub w terminie 21 dni od przystpienia Uczestnika do Programu zgodnie z pkt 2.2.b. lub pkt 2.2.c, jednak nie wczeniej ni po zgromadzeniu minimum 40 Punktów na Koncie Punktowym Aby móc korzysta z Nagród, Uczestnik musi zalogowa si na swoim Koncie Punktowym na stronie i aktywowa Kart, postpujc zgodnie z informacjami podanymi na stronie W cigu 12 kolejnych miesicy uczestnictwa w Programie Uczestnik moe otrzyma łcznie, maksymalnie 240 Punktów za zakupy dokonywane w wybranych przez niego salonach optycznych sprzedajcych Produkty objte Programem, przy czym zakupy nie musz by dokonywane w tym samym salonie. Kadorazowo Nagroda odpowiadajca iloci wszystkich zgromadzonych przez Uczestnika Punktów jest automatycznie wpłacana na Kart, w terminie 5 dni od dnia, w którym Uczestnik na swoim Koncie Punktowym zgromadził minimum 40 Punktów. Wypłata Nagrody na Kart skutkuje automatycznie skasowaniem z Konta Punktowego Uczestnika iloci Punktów odpowiadajcych wypłaconej Nagrodzie. Uczestnik nie nabywa prawa do Nagród po przekroczeniu progu 240 Punktów w cigu kolejnych 12 miesicy uczestnictwa w Programie, uprawniajcych do otrzymania Nagrody wynoszcej 240 zł, która stanowi maksymaln kwot Nagród w okresie 12-miesicznym, jak równie w przypadku, gdy na Koncie Punktowym w chwili zakoczenia Programu zgromadzone jest mniej ni 40 Punktów Uczestnik zbiera Punkty uprawniajce, po zgromadzeniu na Koncie Punktowym 40 Punktów, do otrzymania, z zastrzeeniem pkt 3.17, Nagród pieninych według nastpujcych zasad: a) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus 30 szt. b) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES Toric All Day Comfort 30 szt., c) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES Progressive All Day Comfort 30 szt., d) 20 Punktów odpowiadajcych kwocie 20 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES Aqua Comfort Plus 90 szt., e) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus Multifocal30 szt., f) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt., g) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX Night&Day Aqua 3 szt., h) 25 Punktów odpowiadajcych kwocie 25 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX Night&Day Aqua 6 szt., i) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX for ASTIGMATISM 3 szt., j) 25 Punktów odpowiadajcych kwocie 25 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX for ASTIGMATISM 6 szt.,

5 k) 10 Punktów odpowiadajcych kwocie 10 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 3 szt., l) 25 Punktów odpowiadajcych kwocie 25 zł w zwizku z zakupem Produktu AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 6 szt Aby otrzyma Nagrod, Uczestnik powinien przed terminem zakoczenia Programu zarejestrowa Kod na swoim Koncie Punktowym, wybierajc jeden z nastpujcych sposobów: a) przesyłajc Kod za pomoc wiadomoci SMS na numer 7168 (koszt SMS 1 zł netto/ 1,23 zł brutto, niezalenie od operatora) lub inny numer wskazany na ulotce, o której mowa w pkt 3.2, z numeru telefonu komórkowego podanego przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia, b) logujc si na swoim Koncie Punktowym na stronie oraz wpisujc Kod wraz z numerem telefonu komórkowego podanym przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia i wskazujc autoryzowany salon optyczny, w którym dokonał zakupu Produktu, z którego rejestruje Kod zgodnie z informacjami podanymi na stronie Po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym Uczestnika Kod ten nie moe by ju ponownie zarejestrowany w Programie. Jeeli Uczestnik zauway, e nalepka na opakowaniu kupowanego przez niego promocyjnego Produktu, o którym mowa w pkt 1.4, jest naruszona, powinien poprosi sprzedawc o podanie mu innego opakowania promocyjnego Produktu Bezporednio po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym ilo Punktów, wynikajca z pkt 3.6 powyej, zostaje dopisana do Konta Punktowego Uczestnika Uczestnik moe otrzyma, zgodnie z pkt 3.16 poniej, Gratis w postaci jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus 30 szt. albo jednego opakowania Produktu DAILIES Toric All Day Comfort 30 szt. albo jednego opakowania Produktu DAILIES Progressive All Day Comfort 30 szt albo jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus Multifocal 30 szt albo jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 9 opakowa promocyjnych Produktów, o których mowa w pkt 3.6.a lub 3.6.b lub 3.6.c lub 3.6.e lub 3.6.f b) albo 3 opakowa promocyjnych Produktów, o których mowa w pkt 3.6.d Uczestnik moe otrzyma, zgodnie z pkt 3.16 poniej, Gratis w postaci jednej pary miesicznych Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowa Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua, o których mowa w pkt 3.6.g, b) albo 4 opakowa Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua, o których mowa w pkt 3.6.h Uczestnik moe otrzyma, zgodnie z pkt 3.16 poniej, Gratis w postaci jednej pary miesicznych Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowa Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM, o których mowa w pkt 3.6.i,

6 b) albo 4 opakowa Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM, o których mowa w pkt 3.6.j Uczestnik moe otrzyma, zgodnie z pkt 3.16 poniej, Gratis w postaci jednej pary miesicznych Produktów AIR OPTIX for MULTIFOCAL w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowa Produktów AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL, o których mowa w pkt 3.6.k, b) albo 4 opakowa Produktów AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL, o których mowa w pkt 3.6.l Lista autoryzowanych salonów optycznych dostpna jest na stronie Jeeli na podstawie samego Kodu system informatyczny Organizatora nie moe zidentyfikowa salonu optycznego, w którym Uczestnik zakupił dany Produkt, to Uczestnik zostaje o tym poinformowany za pomoc wiadomoci SMS lub odpowiedniej informacji widocznej po zalogowaniu na jego Koncie Punktowym i wówczas w celu zaliczenia Kodu do liczby zakupów uprawniajcych do Gratisu, Uczestnik zostaje poproszony o zalogowanie si na Koncie i wskazanie odpowiedniego salonu optycznego z listy dostpnej na stronie Po zarejestrowaniu na swoim Koncie Punktowym odpowiedniej liczby Kodów, zgodnie z pkt , Uczestnik otrzymuje za pomoc wiadomoci SMS wysłanej na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym Kod Promocyjny, który naley okaza w salonie optycznym, aby odebra Gratis. Równoczenie Uczestnik otrzymuje moliwo wydrukowania ze swojego Konta Punktowego na stronie vouchera z Kodem Promocyjnym. Kod Promocyjny naley wykorzysta nie póniej ni do 30 dni po zakoczeniu Programu w tym samym salonie optycznym, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktów, uprawniajcego go do uzyskania vouchera. Kod Promocyjny z vouchera umieszczany na Koncie Punktowym oraz wysyłany za pomoc wiadomoci SMS jest identyczny i moe by wykorzystany przez Uczestnika tylko raz Na wypadek wtpliwoci Organizator informuje, e Uczestnikowi nie przysługuje Nagroda pienina, o której mowa w pkt 3.6, w zwizku z otrzymaniem przez Uczestnika Gratisu, tzn. ten sam zakup nie moe stanowi jednoczenie podstawy do przyznania Nagrody pieninej i Gratisu Uczestnik moe sprawdza posiadan na swoim Koncie Punktowym kwot Nagród lub liczb Kodów branych pod uwag przy uzyskaniu prawa do Gratisu, logujc si na stronie lub dzwonic na Infolini Programu, której numer telefonu podany jest na stronie W ramach Programu mog by organizowane akcje dodatkowe, dziki którym Uczestnicy bd mogli zdobywa wiksz ilo Punktów lub nowe Nagrody. Akcje dodatkowe bd ogłaszane na stronie wraz z regulaminami takich akcji Przy kadym zasileniu Karty kwot Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie za pomoc wiadomoci SMS przesłanej na numer telefonu komórkowego podanego przez niego w Formularzu Przystpienia Uczestnik moe zastrzec Kart, dzwonic na Infolini Programu. W terminie 21 dni od zastrzeenia Karty Uczestnik otrzyma poczt lub przesyłk kuriersk now Kart, na którpo jej aktywowaniu przez Uczestnika, zgodnie z pkt 3.4.,zostan przelane rodki z

7 zastrzeonej karty poprzez wykonanie wykupu rodków. Opłata za wykup rodków pobierana jest z zastrzeonej karty zgodnie z aktualnym cennikiem banku. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za posłuenie si Kart przez osob nieuprawnion od chwili odebrania Karty Uczestnikowi do chwili zastrzeenia Karty przez Uczestnika. IV. POSTPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZCE PRZEBIEGU PROGRAMU 4.1. Reklamacje co do przebiegu Programu, w tym usług wiadczonych w ramach Programu drog elektroniczn, powinny by zgłaszane pisemnie na adres: Za-Kontaktowani, ul. Sarmacka 12/2, Warszawa z dopiskiem Reklamacja w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie póniej ni w terminie 3 miesicy od daty zakoczenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wysłania reklamacji pod adres wskazany w niniejszym punkcie Regulaminu listem poleconym lub przesyłk kuriersk Prawo złoenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu Pisemna reklamacja powinna zawiera imi i nazwisko Uczestnika, jak równie opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Brak wszystkich wymienionych elementów nie stoi jednak na przeszkodzie rozpoznaniu reklamacji przez Organizatora, jeeli na jej podstawie ma on moliwo ustalenia minimalnej treci koniecznej do podjcia decyzji w sprawie reklamacji Dokonanie reklamacji niespełniajcej wymaga art nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia swoich roszcze na zasadach ogólnych, wynikajcych z obowizujcych przepisów Organizator rozpatrywa bdzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowizujcych przepisów Reklamacje bd rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi, który nie zgadza si z decyzj Organizatora w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszcze przed właciwym sdem powszechnym Reklamacje dotyczce wad wydanych Uczestnikowi Gratisów rozpoznawane s bezporednio przez salon optyczny, który wydał Uczestnikowi reklamowany Gratis, na zasadach wynikajcych z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, z pón. zm.), co nie zwalania Organizatora z odpowiedzialnoci wzgldem Uczestnika. V. WIADCZENIE USŁUG DROG ELEKTRONICZ 5.1. W ramach Programu Organizator wiadczy na rzecz Uczestników usługi drog elektroniczn. Przez usługi wiadczone drog elektroniczn na potrzeby niniejszego Regulaminu naley rozumie w szczególnoci usługi takie jak: a) udostpnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Programu, b) umoliwianie Uczestnikom rejestrowania si w Programie za porednictwem strony internetowej Programu;

8 c) prowadzenie i udostpnianie indywidualnych internetowych Kont Punktowych dla Uczestników; d) umoliwianie rejestrowania Kodów uprawniajcych do Nagród i Gratisów za porednictwem strony internetowej Programu; e) umoliwianie drukowania voucherów na Gratisy i oferty promocyjne za porednictwem strony internetowej Programu; f) umoliwienie komunikacji pomidzy Organizatorem a Uczestnikami za porednictwem strony internetowej Programu Umowa o wiadczenie usług drog elektroniczn zostaje zawarta z chwil, gdy Uczestnik wywietli stron internetow Programu lub z chwil zalogowania si na indywidualne Konto Punktowe Usługi wiadczone drog elektroniczn s nieodpłatne oraz wiadczone przez Organizatora wyłcznie w zakresie niezbdnym do prowadzenia Programu Uczestnik w kadym czasie moe rozwiza umow o wiadczenie usług drog elektroniczn poprzez opuszczenie strony internetowej Programu Warunkiem technicznym niezbdnym do korzystania z usług wiadczonych drog elektroniczn jest posiadanie zainstalowanej przegldarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za porednictwem strony internetowej Programu treci o charakterze bezprawnym, w tym w szczególnoci wypowiedzi i opinii obraliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (równie wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniajcych, omieszajcych itp Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu moe wiza si z zagroeniem po stronie Uczestnika jako uytkownika Internetu. Ryzyko zwizane z korzystaniem z usług wiadczonych drog elektroniczn polega w szczególnoci na zagroeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem majcym na celu np. szpiegowanie uytkowania, kradzie wanych danych, spowodowanie braku moliwoci uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By unikn zagroe, o których mowa w ust. 5.7 powyej, Uczestnik powinien zaopatrzy sprzt, który wykorzystuje przy podłczaniu si do Internetu, w program antywirusowy i dokonywa systematycznych aktualizacji tego programu Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpiecze systemowych i stałej pomocy informatycznej Organizator informuje, e system informatyczny Programu moe wykorzystywa tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które słu do identyfikacji przegldarki uytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzeday. Cookies nie s wykorzystywane do zbierania danych osobowych, s nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłczenie opcji cookies jest moliwe poprzez zmian ustawie przegldarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku moliwoci korzystania z funkcjonalnoci Programu wiadczenie usług drog elektroniczn nastpuje na zasadach okrelonych w Regulaminie i zgodnie z obowizujcymi przepisami.

9 VI. ZAKOCZENIE PROGRAMU I ZMIANY REGULAMINU 6.1. Organizator moe zakoczy Program, zapewniajc odpowiedni termin na realizacj praw Uczestników wynikajcych z niniejszego Regulaminu. Zakoczenie Programu moe nastpi w przypadku wyczerpania rodków na jego finansowanie, braku oczekiwanych rezultatów, zbyt małej liczby Uczestników lub nadmiernych kosztów funkcjonowania O zakoczeniu Programu Organizator poinformuje na stronie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto, kady Uczestnik Programu zostanie poinformowany o jego zakoczeniu, z takim samym 30-dniowym wyprzedzeniem, za pomoc informacji przesłanej na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia lub za pomoc wiadomoci SMS przesłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia Uczestnicy mog rejestrowa Kody w Programie w terminie do 10 dni od zakoczenia Programu Uczestnicy mog realizowa voucher, o którym mowa w pkt , w terminie do 30 dni od zakoczenia Programu, po upływnie tego terminu voucher traci wano, co nie wyklucza moliwoci dochodzenia przez Uczestnika swoich roszcze na zasadach ogólnych, wynikajcych z obowizujcych przepisów Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o kadej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem. Zmiany mog nastpowa wyłcznie w celu zwikszenia atrakcyjnoci Programu dla Uczestników, tj. dodania nowych Nagród i funkcjonalnoci Programu, a take gdy zmiana Regulaminu bdzie wymagana na skutek zmiany obowizujcych przepisów prawa. Kada zmiana Regulaminu bdzie sygnalizowana Uczestnikowi z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem za porednictwem wiadomoci SMS przesłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Przystpienia Organizator moe w kadym czasie dodawa kolejne salony optyczne do listy autoryzowanych salonów optycznych, o której mowa w pkt W przypadku, gdy dany salon przestał by autoryzowanym salonem optycznym, o którym mowa w pkt , Uczestnik ma prawo kontynuowa zbieranie Kodów uprawniajcych do vouchera w zwizku z zakupem promocyjnych opakowa Produktów w innym dowolnie wybranym przez Uczestnika autoryzowanym salonie optycznym. VII. POSTANOWIENIA KOCOWE 7.1. Niniejszy Regulamin dostpny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora i na stronie z moliwoci pobrania lub wydrukowania Zasady Programu okrela w sposób wicy i pełny niniejszy Regulamin. Materiały promocyjno-reklamowe maj charakter pomocniczy i informacyjny Uczestnik moe w kadym czasie zrezygnowa z uczestnictwa w Programie, dzwonic na Infolini Programu lub przesyłajc wniosek o wykluczenie go z Programu na adres Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikajce z udziału w Programie, w tym prawo do Gratisów i Nagród, które nabył przed dat rezygnacji Dane Uczestników Programu bd przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,

10 poz. 926, z pón. zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Marynarska 15, Warszawa. Dane Uczestników bd zbierane wyłcznie w celu realizacji niniejszego Programu, a w szczególnoci wydawania im nagród. Osobom udostpniajcym dane przysługuje prawo dostpu do treci swoich danych, ich poprawiania oraz dania ich usunicia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbdne do wzicia udziału w Programie.

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER REGULAMIN PROGRAMU D-KODER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu D-Koder (zwanego dalej Programem ) jest @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18, kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES I. Zasady ogólne 1.1. Podmiotem urządzającym akcję promocyjną Kupony rabatowe Dailies (dalej zwana: Promocją ) jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji pod nazwą. Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów Ledinaire

Regulamin Promocji pod nazwą. Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów Ledinaire Regulamin Promocji pod nazwą Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów Ledinaire I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej 2 x więcej za Schneider Electric (zwanej dalej Promocją ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. "Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. "Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax. Odzyskaj energię... albo pieniądze! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Podejmij wyzwanie 14 dni z Bodymax.

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 3 Plusy (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Elseve. Odżywienie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU 1. Informacje ogólne 1. Promocja prowadzona będzie pod nazwą Lion Darmowy Internet w Środku (dalej Promocja ). Warunki uczestnictwa w Promocji określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKRSU WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

REGULAMIN KONKRSU WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM REGULAMIN KONKRSU WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wejdź na wyższy poziom (zwanego dalej Konkursem ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wyprzedź zimę. REGULAMIN PROMOCJI Wyprzedź zimę

Regulamin Promocji Wyprzedź zimę. REGULAMIN PROMOCJI Wyprzedź zimę REGULAMIN PROMOCJI Wyprzedź zimę I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą Wyprzedź zimę (zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 Postanowienia ogólne. 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Odkryj skuteczność kuracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem.

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki na jakich odbywa się program

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu JEDZ i LE Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazw JEDZ i LE ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Regulamin Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Regulamin Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0, zwanego dalej Programem, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BIC Kids (dalej jako Regulamin) 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego BIC Kids (dalej jako Regulamin) 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego BIC Kids (dalej jako Regulamin) 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklep.bickids.com.pl (dalej jako Sklep/Sklep internetowy) prowadzony jest przez BIC Polska sp.

Bardziej szczegółowo

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Christmas Promo 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek RB5000 / RB7000 / RB8000, Grand, Sveta, piekarników

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje: Promocja Promocja dla Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback I. Definicje 1. Promocja Konsumencka promocja pod nazwą ACUVUE Cashback, prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca na przyznaniu

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami, i jest zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Promocja bogata w korzyści na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer ( Regulamin )

REGULAMIN akcji promocyjnej Promocja bogata w korzyści na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer ( Regulamin ) REGULAMIN akcji promocyjnej Promocja bogata w korzyści na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem niniejszej akcji (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy I. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Sublime

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy I. Nazwa i cel promocji 1.1. Promocja konsumencka pod nazwą SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Dacia Ambasador

REGULAMIN PROMOCJI Dacia Ambasador REGULAMIN PROMOCJI Dacia Ambasador 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w promocji Dacia Ambasador" (dalej "Promocja ), jest spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ LEONY dla produktów HoReCa marki Hortex firmy Polski Ogród Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ LEONY dla produktów HoReCa marki Hortex firmy Polski Ogród Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ LEONY dla produktów HoReCa marki Hortex firmy Polski Ogród Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program sprzedaży premiowej pod nazwą ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo