REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod nazwą Promocja jak burza, zwanej dalej Promocją. Organizatorem Promocji jest Hager Polo sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Fabrycznej 10, Tychy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadająca nadany następujący NIP: i numer REGON: , zwana dalej Organizatorem. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 7 kwietnia 2015 r. do dnia 5 lipca 2015 r. I Edycja Promocji oraz w okresie od dnia 6 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. I Edycja Promocji lub do wyczerpania środków przeznaczonych na nagrody, w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi wcześniej ( Czas Trwania Promocji ). Organizator przeznaczył na nagrody sumę w wysokości zł. Celem Promocji jest promowanie Organizatora oraz oferowanych przez niego produktów. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo Produktom Promocyjnym (zwanym dalej Innymi Podmiotami ), w szczególności warunki udziału w Promocji oraz warunki uzyskania nagrody nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, do sprzedaży których doprowadzi Uczestnik Promocji, zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu. II. II.1. UCZESTNICY Promocja przeznaczona jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych zatrudnionych w podmiotach/punktach sprzedaży będących klientami Organizatora, które to osoby uzyskały zgodę pracodawcy na udział w Promocji oraz otrzymały zaproszenie do udziału w Promocji od przedstawiciela handlowego Organizatora, w sposób określony w Regulaminie. 1

2 II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające z takimi osobami w stosunku przysposobienia. Zaproszenie do udziału w Promocji zostanie wysłane drogą elektroniczną. Osoba spełniająca warunki opisane w punkcie 2.1 powyższej, z zastrzeżeniem punktu 2.2, może przystąpić do Promocji w każdym momencie Czasu Trwania Promocji poprzez kompletne i poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w formie elektronicznej. W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać: 1) pełną nazwę pracodawcy, 2) adres punktu sprzedaży/miejsca pracy, 3) imię i nazwisko, 4) stanowisko, 5) adres zamieszkania, 6) datę urodzenia, 7) Pesel, 8) właściwy Urząd Skarbowy, 9) adres , 10) numer telefonu kontaktowego. W Formularzu Zgłoszeniowym należy złożyć oświadczenie (poprzez zaznaczenie właściwego, aktywnego pola Formularza Zgłoszeniowego) o: 1) zapoznaniu się z Regulaminem Promocji i jego akceptacji, 2) uzyskaniu zgody pracodawcy na udział w Promocji, 3) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym wydania nagrody i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, 4) świadomości, że uzyskana nagroda stanowić będzie przychód Uczestnika do opodatkowania przez niego podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz że Uczestnik otrzyma od Organizatora informację o uzyskanym przychodzie (PIT) w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego. Udział w Promocji jest dobrowolny. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Osoba, która przystąpiła do Promocji w sposób określony powyżej zwana będzie dalej Uczestnikiem. 2

3 III. III.1. III.2. III.3. III.4. III.5. III.6. III.7. III.8. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI I NAGRODY W PROMOCJI Uczestnik Promocji, który w Czasie Trwania Promocji doprowadzi do sprzedaży, przez punkt sprzedaży, w którym jest zatrudniony, ogranicznika przepięć marki Hager o numerze katalogowym SPN901, zwanego dalej Produktem Promocyjnym otrzyma od Organizatora nagrodę w postaci karty płatniczej przedpłaconej typu prepaid na okaziciela doładowanej kwotą 20 zł. W przypadku doprowadzenia przez Uczestnika do sprzedaży w Czasie Trwania Promocji więcej niż jednej sztuki Produktu Promocyjnego, Uczestnik otrzyma jedną kartę przedpłaconą z doładowaniem równym iloczynowi sztuk Produktów Promocyjnych, do których sprzedaży doprowadził Uczestnik i kwoty 20 zł (przykładowo: Uczestnik, który doprowadził do sprzedaży 10 sztuk Produktów Promocyjnych otrzyma jedną kartę przedpłaconą z doładowaniem w kwocie 200 zł). Produkty Promocyjne nie podlegają zwrotowi po upływie Czasu Trwania Promocji. Każda sztuka Produktu Promocyjnego sprzedana w Czasie Trwania Promocji a następnie zwrócona, do punktu sprzedaży, w którym zatrudniony jest Uczestnik, pomniejsza liczbę sztuk Produktów Promocyjnych, do których sprzedaży doprowadził dany Uczestnik. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika zwrotu, całości lub odpowiedniej części, wydanej mu nagrody, w przypadku zwrotu, po upływie Czasu Trwania Promocji, do punktu sprzedaży, w którym zatrudniony jest Uczestnik, Produktu Promocyjnego sprzedanego przez ten punkt sprzedaży w Czasie Trwania Promocji. Podstawą ustalenia liczby sztuk, do której sprzedaży doprowadził Uczestnik są dane sprzedażowe Produktów Promocyjnych posiadane przez Organizatora. W związku z ograniczoną kwotą środków na nagrody, o prawie do uzyskania nagrody decydować będzie kolejność w dokonaniu sprzedaży Produktów Promocyjnych. Karta przedpłacona jest kartą typu pre-paid, która identyfikuje wydawcę karty oraz uprawnia do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty. Karta przedpłacona pozostaje własnością jej wydawcy, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz ze zm.). W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania karty przedpłaconej oraz w razie ujawnienia danych karty przedpłaconej osobie nieuprawnionej Uczestnik lub posiadacz karty przedpłaconej zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie do banku wydawcy karty pod numer telefonu wskazany na tej karcie lub w inny sposób określony przez Regulamin użytkowania karty przedpłaconej, celem jej zastrzeżenia. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem karty przedpłaconej Uczestnik lub posiadacz kary przedpłaconej zgłasza do jej wydawcy. Karta przedpłacona jest aktywna przez okres maksymalnie 2 lat od daty jej wystawienia. 3

4 III.9. III.10. III.11. III.12. III.13. III.14. III.15. Nagrody zostaną wydane w ciągu 45 dni od upływu odpowiednio I Edycji Promocji i II Edycji Promocji, przez przedstawiciela handlowego Organizatora, w drodze osobistego kontaktu z Uczestnikiem. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na formularzu odbioru nagrody. W przypadku nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. Aktywacja przekazanej Uczestnikowi karty przedpłaconej nastąpi w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Uczestnika odbioru nagrody. Koszt przekazania nagrody leży po stronie Organizatora. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Nagrody uzyskane przez Uczestników stanowią ich przychód podlegający przez nich opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa podatkowego. IV. IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. IV.5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Reklamacje, co do przebiegu Promocji, mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w terminie 60 dni od upływu Czasu Trwania Promocji. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom. Reklamacja powinna zwierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, na podstawie niniejszego Regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub em wysłanym na adres wskazany w reklamacji lub w Karcie Zgłoszeniowej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE V.1. V.2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana w siedzibie Organizatora osobom spełniającym warunki określone w punkcie 2.1 Regulaminu. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno reklamowe dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane w siedzibie Organizatora oraz komunikowane Uczestnikom Promocji drogą elektroniczną. 4

5 V.3. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym wydania nagrody i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Tychy, r. 5

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo